Najčastejšie otázky

Iné

Ako sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie?

Pred začiatkom výberu sa v súlade s oznámením o výberovom konaní schvália hodnotiace kritériá a tie sa dôsledne uplatňujú na všetkých uchádzačov tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie.

viac

Môžem si zmeniť termín prípadovej štúdie, písomného odborného testu, simulovaného vybavovania elektronickej pošty alebo prekladového testu?

Dátum/čas konania prípadovej štúdie, písomného odborného testu, simulovaného vybavovania elektronickej pošty alebo prekladového testu si zmeniť nemôžete.

viac

Akú klávesnicu budem používať počas počítačových testov?

Počas počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami (vrátane simulovaného vybavovania elektronickej pošty) uchádzači nepotrebujú klávesnice. Na prípadovú štúdiu a písomný test z odboru vám bude automaticky pridelená klávesnica zodpovedajúca vášmu druhému jazyku. V pozvánke vás požiadame, aby ste si skontrolovali a prípadne zmenili výber klávesnice.

viac

Som tehotná alebo dojčím a mám otázky týkajúce sa účasti na výberových testoch. Na koho sa mám obrátiť?

Ak ste v období registrácie tehotná, svoje otázky, problémy alebo žiadosti o úpravu môžete uviesť v prihláške spolu s lekárskym osvedčením potvrdzujúcim tehotenstvo a dátum pôrodu. Ak zistíte, že ste v čase výberového konania tehotná alebo že na to obdobie pripadá dátum vášho pôrodu, čo najskôr nás informujte o tejto skutočnosti a zašlite lekárske osvedčenie potvrdzujúce očakávaný alebo skutočný dátum pôrodu. Po preskúmaní vašej žiadosti vás budeme informovať o prípadných náhradných možnostiach.

viac

Mám postihnutie alebo chorobu, ktoré si vyžadujú úpravu počas výberových testov. Čo mám urobiť?

Ak počas výberových testov žiadate o úpravu z dôvodu postihnutia alebo choroby, pri predkladaní žiadosti o úpravu by ste mali dodržať postup uvedený na našej stránke „Rovnaké príležitosti“. Tam nájdete aj rôzne typy možných úprav. Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade podania žiadosti o primeranú úpravu počas výberových testov musíte predložiť osvedčenie potvrdzujúce vaše postihnutie alebo chorobu vydané príslušnou vnútroštátnou organizáciou resp. povereným lekárom.

viac

Kde nájdem viac informácií o týchto testoch?

Úplný zoznam testov pre jednotlivé výberové konania nájdete v oznámení o výberovom konaní/výzve na vyjadrenie záujmu. Na našej špecializovanej webovej stránke nájdete aj niekoľko rôznych vzorových testov. S výnimkou vzorových testov úrad EPSO neposkytuje žiadne prípravné vzdelávacie materiály ani usmernenia týkajúce sa účasti na testoch. Niektoré členské štáty organizujú kurzy na prípravu štátnych príslušníkov EÚ na výberové konania do európskych inštitúcií. Viac informácií nájdete na uvedenej stránke.

viac

Preplácajú sa cestovné náklady?

Úrad EPSO neposkytuje príspevok na cestovné výdavky v súvislosti s účasťou na počítačových testoch alebo postupových/predbežných testoch (napr. testoch pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami, simulovanom vybavovaní elektronickej pošty a prekladovom teste). Uchádzači pozvaní na prípadovú štúdiu alebo na písomný test v oblasti súvisiacej s výberovým konaním, ktorých adresa pobytu je v krajine mimo EÚ, majú nárok na príspevok na cestovné výdavky, ak sú tieto testy súčasťou testovania v hodnotiacom centre (pozri príslušné oznámenie o výberovom konaní).

viac

Čo je test sebahodnotenia?

Pri niektorých výberových konaniach budete musieť pred podaním prihlášky absolvovať testy sebahodnotenia.   Prostredníctvom týchto testov sa oboznámite s tým, ako vyzerajú vstupné testy na počítači, ktoré vás čakajú v prvej fáze výberového konania (napr. testy verbálneho, matematického a abstraktného uvažovania).   Tieto testy sú nástrojom sebahodnotenia a nie sú vyraďovacie. Výsledky týchto testov sa nezaznamenávajú ani nezohľadňujú, ak sa rozhodnete pokračovať v podaní prihlášky.

viac

Čo je to dotazník „Je kariéra v EÚ niečo pre mňa“?

Pre niektoré výberové konania sa pred podaním žiadosti vyžaduje, aby ste vyplnili dotazník „Je kariéra v EÚ niečo pre mňa?“. Tento dotazník vám pomôže získať lepšiu predstavu o práci v inštitúciách EÚ. Úrad EPSO organizuje každý rok viaceré výberové konania pre rôzne funkčné skupiny a oblasti. Na väčšinu týchto výberových konaní sa prihlási veľký počet uchádzačov, z ktorého mnohí neuspejú v rôznych fázach výberového procesu. Pred tým, ako sa prihlásite, vám preto odporúčame dôsledne zvážiť, čo znamená práca v inštitúcii EÚ a ako to zodpovedá vašej predstave o pracovnom prostredí. Tieto testy...

viac

Akými pokynmi sa mám riadiť na počítačových testoch?

Skontrolujte si oznámenie o výberovom konaní alebo výzvu na vyjadrenie záujmu týkajúcu sa vášho výberového konania, kde nájdete informácie o počte otázok, trvaní testov a požadovanom minimálnom počte bodov. Príchod do testovacieho centra: Adresu testovacieho centra nájdete prostredníctvom odkazu v potvrdení rezervácie. Toto potvrdenie nájdete vo svojom používateľskom konte EPSO po uskutočnení rezervácie termínu testov. Do centra musíte prísť aspoň 30 minút pred stanoveným termínom. Ak prídete neskoro alebo svoj termín zmeškáte, nemôžeme vám zaručiť voľné miesto.Odporúčame, aby ste si pred...

viac

Ako si mám rezervovať termín na počítačové testy?

Dátumy začiatku a konca obdobia rezervácie vám oznámime cez vaše používateľské konto EPSO alebo na portáli EPSO. Odkaz na rezervačný systém nášho zmluvného partnera bude aktívny vo vašom používateľskom konte EPSO len počas tohto obdobia rezervácie. Budete si môcť vybrať dátum, čas, krajinu a testovacie centrum v závislosti od dostupných možností. Upozorňujeme, že nie všetky testovacie centrá budú vždy uvedené ako dostupné. Plánovanie kapacity v rôznych testovacích centrách závisí od otváracích hodín každého testovacieho centra, počtu dostupných pracovných staníc, ako aj počtu kandidátov,...

viac

Čo nasleduje po rezervovaní testov?

Hneď po rezervácii dostanete e-mail s potvrdením od poskytovateľa Prometric. Ak ste ho nedostali, skontrolujte si filter a priečinok nevyžiadanej pošty. Kód skúšky uvedený v potvrdzujúcom e-maile pre testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami a simulované vybavovanie elektronickej pošty zodpovedá vášmu druhému jazyku, teda jazyku pokynov v testovacom prostredí. Pre prípadové štúdie, písomný test z odboru a prekladové testy tento kód zodpovedá aj dodatočným informáciám o jazyku testu a klávesnici. Potvrdenie rezervácie sa nahrá aj do vášho používateľského konta EPSO do 48 hodín od...

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie