Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Selection/tests > Urval efter meriter (Talent screener)

Urval efter meriter (Talent screener)

Hur många sökande går vidare från Talent Screener till nästa etapp?

Du kan läsa i meddelandet om uttagningsprov hur många sökande som kommer att kallas till nästa etapp i uttagningsprovet. Men vanligtvis går tre gånger fler personer vidare än vad man söker.

mer

Hur viktig är min poäng?

Du måste få så många poäng att du hamnar bland de högst rankade sökande för att få gå vidare till nästa etapp i uttagningsförfarandet. 

mer

Hur bestämmer uttagningskommittén hur många poäng som ska ges för varje svar i Talent Screener?

Före uttagningsprovet fastställer uttagningskommittén objektiva kriterier enligt meddelandet om uttagningsprov. Poängsättningen speglar sedan uttagningskommitténs bedömning av hur väl de uppgifter som du anger i din ansökan uppfyller kriterierna i utvärderingsformuläret.

mer

Kommer uttagningskommittén att titta på hela min ansökan när de poängsätter min Talent Screener?

Nej, urvalet på grundval av meriter bygger ENBART på de svar du ger i fliken Talent Screener. Uttagningskommittén tar ingen hänsyn till uppgifter i andra delar av din ansökan.

mer

Hur garanteras lika behandling?

Före uttagningsprovet fastställs objektiva utvärderingskriterier enligt meddelandet om uttagningsprov. De tillämpas rigoröst på alla sökande för att garantera att alla behandlas lika.

mer

Vem kallas till nästa etapp i uttagningsförfarandet?

Bara ett visst antal sökande får gå vidare till nästa etapp. Det gäller de sökande som har poäng som sammanfaller med eller är högre än tröskeln. Uttagningskommittén upprättar en lista över de sökande som kallas till nästa etapp utifrån deras resultat i fallande ordning.

mer

Hur fastställts ”tröskeln”?

För att avgöra var tröskeln hamnar rangordnas de sökandes poäng. Uttagningskommittén väljer därefter de sökande som ligger högst i rangordningen – de kallas till nästa etapp i uttagningsprovet (läs mer i frågan ”Hur många sökande går vidare från Talent Screener till nästa etapp?”). Tröskeln är poängen för den sista personen på listan.

mer

Hur fastställs urvalskriterierna i Talent Screener?

Valet av urvalskriterier görs på grundval av de färdigheter som krävs för de poster som ska tillsättas och enligt de rekryterande avdelningarnas intressen. I Talent Screener utformas urvalskriterierna som en uppsättning frågor.

mer

Vad innebär ”viktningen” av kriterierna i Talent Screener?

Uttagningskommittén ger varje urvalskriterium eller fråga en ”vikt” som speglar dess relativa betydelse, från 1 till 3.

mer

Hur fungerar poängsättningen för Talent Screener?

Dina svar i Talent Screener får mellan 0 och 4 poäng.  Din poäng multipliceras med en ”vikt” och läggs samman till en totalpoäng. Dina totalpoäng rangordnas sedan i förhållande till de andra sökandes poäng för att hitta de sökandeprofiler som bäst stämmer in på de arbetsuppgifter som ska utföras.

mer

Vad är ”Talent Screener” och hur fungerar den?

Talent Screener har tagits fram för uttagningsprov för specialister. Den ska hjälpa uttagningskommittén att hitta sökande med profiler som bäst motsvarar de arbetsuppgifter och urvalskriterier som beskrivs i meddelandet om uttagningsprov. Du får svara på en serie frågor i fliken Talent Screener i webbansökan. Frågorna bygger på urvalskriterierna i meddelandet om uttagningsprov och uttagningskommittén kommer att utvärdera dina svar. Alla sökande i ett uttagningsprov svarar på samma frågor. På så sätt får uttagningskommittén alla sökandes svar i samma form, vilket hjälper den att göra en...

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej