Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Iarrthóirí ar éirigh leo/earcaíocht

Iarrthóirí ar éirigh leo/earcaíocht

Tá míchumas nó tinneas ag gabháil dom a fhágann go gcaithfí an trealamh oifige agus/nó an timpeallacht oibre a chur in oiriúint dom. Cé leis ar ceart dom dul i dteagmháil?

Tabhair do d’aire nach ndéanfaidh EPSO aon fhaisnéis maidir leis an míchumas atá ag gabháil duit ná na riachtanais ar leith atá agat a chur chuig ranna earcaíochta, agus tá sin amhlaidh i ngeall ar rialacha maidir le rúndacht agus neamh-idirdhealú. Más gá oiriúnuithe a dhéanamh duit nó má tá riachtanais ar leith agat, ní mór duit sin a chur in iúl don fhostóir féin nuair a earcófar thú. Más mian leat a bheith ar an eolas faoi bhearta dearfacha atá á ndéanamh ag fostóirí i leith daoine atá faoi mhíchumas, cuir tic sa bhosca ábhartha i do chuntas. Sa chás sin, ní dhéanfar ach d’ainm agus do...

tuilleadh

An bhfuil tacaíocht ar fáil chun cabhrú liom aistriú?

Ach tairiscint poist a bheith faighte agat, cabhróidh ár nOifigí Fáilte sa Bhruiséil agus i Lucsamburg leat socrú síos. Beidh siad in ann, go háirithe, cabhrú leat teacht ar lóistín (agus do léas a sheiceáil).  Eagraítear Laethanta Eolais go rialta le cabhrú le páirtithe agus céilí lánúine socrú síos sa tír nua. Tá sárscoileanna idirnáisiúnta, Eorpacha agus náisiúnta sa Bhruiséil agus i Lucsamburg. Is féidir linn tú a chur i dteagmháil le naíonraí, grúpaí súgartha agus le háiseanna eile.

tuilleadh

An féidir liom dul ag obair i dtír eile seachas an Bheilg (an Bhruiséil) nó Lucsamburg?

Is sa Bhruiséil nó i Lucsamburg atá 80% de na poist lonnaithe. Tá ionadaíochtaí ag an gCoimisiún Eorpach i ngach Ballstát.  Tá oifig eolais ag Parlaimint na hEorpa i ngach Ballstát freisin agus tá toscaireachtaí ag an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí ar fud an domhain. Tá roinnt mhaith gníomhaireachtaí agus comhlachtaí díláraithe ag an Aontas Eorpach freisin i dtíortha éagsúla. Tá eolas anseo faoi na gníomhaireachtaí sin atá i do thír féin.

tuilleadh

Cad é tréimhse bailíochta an phainéil?

Is gnách go mbíonn painéil d'oifigigh bhuana (ginearálaithe) bailí ar feadh bliana; i gcás speisialtóirí is gnách gur tréimhse trí bliana a bhíonn ann. Féadfar cuir le tréimhse bailíochta na bpainéal de réir riachtanais na n-institiúidí. Má chuirtear d'ainm ar phainéal, ní hionann sin agus a rá go bhfaighidh tú post.

tuilleadh

Conas a roghnaíonn na hinstitúidí daoine ó na painéil?

De réir mar a bhíonn folúntais acu, cíorann na hinstitiúidí próifílí na hiarrthóirí ar éirigh leo chun teacht ar na daoine sin is mó a oireann dá bhfuil á lorg acu (i dtéarmaí oideachais, taithí oibre agus scileanna teanga). Ina theannta, is féidir leis na hinstitiúidí na folúntais atá ar fáil a chur in iúl do na hiarrthóirí sin ar éirigh leo sna próisis roghnúcháin i gceist. Féadfaidh na hinstitiúidí cuireadh chun agallaimh a thabhairt do na hiarrthóirí ar éirigh leo agus, ag brath ar an agallamh sin, féadfaidh siad post a thairiscint dóibh. Ar chúiseanna praiticiúla, d'fhéadfadh sé go...

tuilleadh

Cá bhfuil tuilleadh eolais le fáil ar na dálaí oibre?

Tá tuilleadh eolais le fáil sna rialacháin foirne.

tuilleadh

Cá mbeidh mé ag obair má earcaítear mé?

Má éiríonn leat, féadfar tú a earcú chun a bheith ag obair in institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil nó i Lucsamburg. Féach an fógra comórtais nó an glao chun tuilleadh eolais a fháil. Institiúidí a bhfuil a bpróiseas roghnúcháin féin acu: An Banc Ceannais Eorpach An Banc Eorpach Infheistíochta An Ciste Eorpach Infheistíochta

tuilleadh

Cad is painéal ann?

Cuirtear ainmneacha na n-iarrthóirí ar éirigh leo sa chomórtas ar phainéal as a n-earcaíonn na hinstitiúidí daoine, de réir mar a bhíonn gá leo. Mar sin, ní hé post folamh ar leith a líonadh is aidhm do chomórtas, ach painéal a chur le chéile chun riachtanais earcaíochta a shásamh de réir mar a thiocfaidh siad chun cinn. Má bhíonn an marc a ghnóthóidh tú ag céim an mheasúnaithe ar cheann de na marcanna is airde, cuirfear ar an bpainéal thú. Ciallaíonn sin go bhféadfaí cuireadh chun agallaimh a thabhairt duit i gceann d'institiúidí an Aontais Eorpaigh. Bailíocht aon bhliain amháin a bhíonn ag...

tuilleadh

Ar aimsigh tú freagra?

D'aimsigh Níor aimsigh