Eolas faoi EPSO

.

Eolas faoi EPSOEPSO – Do thairseach chuig poist leis an Aontas Eorpach

Is é an ról atá ag EPSO freastal ar institiúidí an Aontais Eorpaigh trí nósanna imeachta roghnúcháin a chur ar fáil atá éifeachtach, éifeachtúil agus ar ardchaighdeán ionas go mbeidh siad in ann an duine ceart a earcú, don phost ceart, ag an am ceart. Chun forléargas a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn EPSO, féach ar an bhfíseán atá déanta againn: https://vimeo.com/104704292!

Oifig idirinstitiúideach is ea EPSO atá freagrach as an bhfoireann a roghnú do phoist i ngach institiúid agus i ngach gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh, ina measc Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, an Coimisiún Eorpach, an Chúirt Bhreithiúnais, an Chúirt Iniúchóirí, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, Coiste na Réigiún, an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus an tOmbudsman Eorpach. Earcaíonn gach institiúid baill foirne as measc na n-iarrthóirí a n-éiríonn leo agus a chuirtear ar phainéal i gcomórtais a eagraíonn EPSO.

Ó cuireadh an Oifig ar bun in Eanáir 2003, tá forbairt agus dul chun cinn déanta ag EPSO agus is mol úrscothach don roghnú foirne, a bhíonn ag síorathrú, atá ann d'institiúidí an Aontais Eorpaigh. Chun deimhin a dhéanamh de go n-earcóidh institiúidí an Aontais Eorpaigh na hiarrthóirí is fearr le bheith ag obair ar na dúshláin mhóra atá roimh an Eoraip, coinníonn EPSO súil ar threochtaí sa mhargadh fostaíochta, déanann sé forbairt ar na líonraí sóisialta atá aige agus cothaíonn sé teagmhálaithe rialta le heagraíochtaí idirnáisiúnta amhail na Náisiúin Aontaithe agus an tAontas Afracach chun dea-chleachtais a roinnt.

Tá EPSO ar thús cadhnaíochta i dtaca le modhanna chun tástáil a dhéanamh ar iarrthóirí. Le blianta beaga anuas, tá athrú tagtha ar na modhanna tástála sin, ag imeacht ó scrúduithe atá bunaithe ar a bhfuil ar eolas agat agus ag dul i dtreo ionsamhlú ar an obair laethúil lena ndéantar measúnú ar inniúlachtaí ginearálta na n-iarrthóirí. Tá méadú ag teacht ar idirghníomhaíocht na measúnuithe sin agus bíonn síorfhorbairt á déanamh orthu. I measc na nithe nuálacha a tugadh isteach le déanaí agus ar fiú iad a lua, tá triall ríomhphoist a dhéantar ar ríomhaire, ar a dtugtar inbhosca ríomhphoist, agus físagallaimh chianda .

Tá an obair seo i dtreo chaighdeáin den chéad scoth i réimse an roghnúcháin mar aon le nuálaíocht tástála EPSO aitheanta ag lucht tástála ar fud an domhain agus is minic ionadaithe ó EPSO ag labhairt ag comhdhálacha faoi chúrsaí tástála. Go deimhin, is gearr go mbronnfar an caighdeán idirnáisiúnta ISO 10667 le haghaidh measúnaithe sa láthair oibre ar EPSO, agus sna blianta amach romhainn, déanfaidh sé iarracht an t-am a chaitear leis na nósanna imeachta roghnúcháin a laghdú tuilleadh.

I láthair na huaire, próiseálann EPSO 70,000 iarratas ar thart ar 1,500 post in aghaidh na bliana, ar an meán. Déantar an tástáil i 24 theanga – rud nach dtarlaíonn i gcúrsaí roghnúcháin in aon áit eile. Más mian leat féin blaiseadh a fháil de na cineálacha trialacha roghnúcháin a eagraíonn EPSO d'iarrthóirí, is féidir leat tástáil a chur ort féin ar Leathanach na dTrialacha Samplacha.

Tugann an Dea-Thairiscint Luacha atá á cur ar fáil ag EPSO deis d'iarrthóirí ar ghairmréim fhada a bhaint amach i bhfeidhmeanna éagsúla, ar bheith ag oibre thar lear, agus ar fhostaíocht shuimiúil dhúshlánach a dhéanamh a fhágann a lorg ar bheatha na milliún saoránach ar fud an Aontais Eorpaigh. De theist ar an ardmheas atá ar an Dea-Thairiscint Luacha sin, féach líon mór na n-iarratas a fhaigheann EPSO gach bliain. De réir Graduate Barometer de chuid Trendence – institiúid tús cadhnaíochta maidir le taighde earcaíochta – tá ardrangú ag EPSO i measc na 500 fostóir is fearr, agus sa bhliain 2015, chuir craobh na Beilge de Randstad Holding NV – cuideachta ilnáisiúnta comhairliúcháin ar chúrsaí acmhainní daonna – an Coimisiún Eorpach ar an gcéad áit ar rangú na bhfostóirí don bhliain sin i ngeall ar thionscnaimh bhrandála EPSO.

Bíonn EPSO ag obair go dlúth leis na hinstitiúidí freisin chun an próiseas earcaíochta a fheabhsú dóibh siúd a n-éiríonn leo sna comórtais oscailte – rud a chruthóidh córas níos trédhearcaí agus níos soláimhsithe.