Par EPSO

.

Par EPSOEPSO – durvis uz darbu ES iestādēs

EPSO uzdevums ir palīdzēt ES iestādēm, organizējot efektīvas un kvalitatīvas darbinieku atlases procedūras, kas dod iespēju pieņemt darbā īstos darbiniekus īstajam darbam īstā brīdī. Lai iepazītos ar EPSO darbu, noskatieties mūsu video: https://vimeo.com/104704292.

EPSO ir starpiestāžu dienests, kas atlasa darbiniekus visām Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām, tostarp Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Komisijai, ES Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ombudam. Katra iestāde pieņem darbiniekus no atlasi sekmīgi izturējušo kandidātu saraksta, kuru sagatavo EPSO.

EPSO, kurš sāka darboties 2003. gada janvārī, ir kļuvis par mūsdienīgu ES iestāžu personāla atlases centru, kas aizvien attīstās. Lai iestādes varētu pieņemt darbā vislabākos kandidātus, kas palīdzēs pārvarēt sarežģītās problēmas, ar kurām saskaras Eiropa, EPSO pastāvīgi seko tendencēm darba tirgū, paplašina savu klātbūtni sociālajos tīklos un uztur regulārus kontaktus ar starptautiskām organizācijām, tādām kā ANO un Āfrikas Savienība, lai apmainītos ar labāko praksi.

EPSO izmanto vismūsdienīgākās kandidātu zināšanu un prasmju pārbaužu metodes. Pēdējos gados atlases testos zināšanu pārbaužu vietā nākušas konkrētu darba situāciju simulācijas, kas ļauj novērtēt kandidātu vispārējās prasmes.  Šie novērtējumi ir arvien interaktīvāki un pastāvīgi tiek uzlaboti.  Neseno jaunievedumu vidū ir tests attiecībā uz elektroniskā pasta izmantošanu kārtējā darba organizēšanai, saukts par e-tray, un attālas intervijas, kas noris ar videosavienojuma palīdzību.

EPSO centienus gūt augstus panākumus atlases jomā un jauninājumus testēšanas jomā ir atzinīgi novērtējušas testēšanas organizācijas visā pasaulē, un EPSO regulāri piedalās specializētās konferencēs. EPSO drīz sertificēs pēc ISO 10667 – starptautiskā standarta personu novērtēšanai darbā. Nākamo gadu laikā tas gādās, lai atlases procedūras paņemtu mazāk laika.  

EPSO izskata vidēji 70 000 kandidatūras gadā apmēram 1500 amata vietām. Novērtēšana tiek īstenota 24 valodās, kas personāla atlases pasaulē ir nebijusi prakse. Testu paraugi ļauj iepazīties ar atlases pārbaudījumu veidiem, kurus EPSO organizē kandidātiem.

Lielais pieteikumu skaits, kuras EPSO saņem katru gadu, liecina par to, ka šo darba devēju darba piedāvājumi tiek augstu vērtēti, jo EPSO piedāvā kandidātiem ilgu un daudzveidīgu karjeru, iespējas strādāt ārzemēs, kā arī interesantu un motivējošu darbu, kas iespaido miljoniem eiropiešu ikdienas dzīvi.  Saskaņā ar “Graduate Barometer”, ko piedāvā “Trendance”, vadošais pētniecības institūts personāla komplektēšanas jomā, EPSO ir starp 500 labākajiem daba devējiem Eiropā, un 2015. gadā Nīderlandes starptautiskās konsultāciju kompānijas “Randstad Holding NV” Beļģijas filiāle Eiropas Komisiju ievietoja savas labāko darba devēju klasifikācijas galvgalī, pateicoties EPSO komunikācijas iniciatīvām.

EPSO arī cieši sadarbojas ar ES iestādēm, lai uzlabotu vispārējos konkursus izturējušo kandidātu pieņemšanu darbā, gādājot par to, lai visa sistēma kļūtu caurskatāmāka un ieinteresētajām personām pieejamāka.