Допустимост

Отговарям ли на условията за кандидатстване?

Искате да знаете дали отговаряте на условията за работа в институциите и органите на ЕС? На тази страница ще научите какви са минималните критерии за допустимост за кандидатстване за работа в институциите и органите на ЕС. Обяснени са и основните езикови изисквания за кандидатстване за свободни работни места.

За да можете да участвате в конкурс на общо основание или процедура за подбор, трябва да:

  • сте гражданин на страна от ЕС;
  • се ползвате с пълните права на гражданин на ЕС;
  • сте изпълнили задълженията си съгласно законите за военната служба във вашата страна;
  • имате задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС (ниво C1) и задоволителни познания по втори официален език на ЕС (ниво B2);
  • за езикови конкурси — трябва да владеете отлично един от официалните езици на ЕС (ниво C2) и да имате задълбочени познания по втори и трети официален език на ЕС (ниво C1).
     

Езикови изисквания:

Език 1 трябва да бъде един от 24-те официални езика на ЕС.
Това е вашият основен език. Той може да бъде майчиният ви език или друг език, по който имате поне задълбочени познания (ниво C1) съгласно Европейските нива — Матрица за самооценка.
За някои конкурси/процедури за подбор ще трябва да владеете перфектно (ниво C2) този език.

Език 2 трябва да бъде различен от език 1.
Необходимо е да имате поне задоволителни познания (ниво B2) по избрания от вас език.
За някои конкурси/процедури за подбор за лингвисти ще трябва да имате задълбочени познания (ниво C1) по този език.

Допълнителни езици
За някои конкурси, процедури за подбор или покани за изразяване на интерес, особено за конкурси за лингвисти, може да се изискват и други езикови умения.
Моля, проверете в обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес.
 

Изисквания за квалификации и професионален опит:

Също така трябва да отговаряте на конкретните изисквания относно квалификациите и професионалния опит, посочени в обявлението за съответния конкурс или в поканата за изразяване на интерес.
Моля, вижте нашите често задавани въпроси за професионалния опит и за различните видове квалификации, които приемаме.

Минималните образователни изисквания са различни в зависимост от позицията.

Като цяло:

  • за всички позиции за лица без висше образование (функционална група I – технически задачи и задачи по административно обслужване; ниво асистенти/функционална група II – канцеларски задачи/секретарски задачи/управление на офиса; функционална група III — административни задачи/консултантски задачи/ лингвистични задачи/технически задачи) трябва да имате (поне) завършено средно образование;
  • за всички позиции за лица с висше образование (ниво администратори/функционална група IV) трябва да имате завършено висше образование (с продължителност поне три години). 

В някои случаи може да се изисква подходящ трудов опит.
 

Изисквания за възраст:

Няма възрастови ограничения, но служителите автоматично се пенсионират на 66 години. За повече подробности вижте Правилника за длъжностните лица на ЕС.