Допустимост

Home > Как се кандидатства > Допустимост

Мога ли да кандидатствам?

Искате да знаете дали отговаряте на условията за работа в институциите и органите на ЕС? Тук ще научите какви са минималните критерии за допустимост за кандидатстване за работа в институциите и органите на ЕС. Обяснени са и основните езикови изисквания за кандидатстване за свободни работни места в институциите и органите на ЕС.

За да можете да кандидатствате за открит конкурс или процедура за подбор, трябва да:

 • сте гражданин на страна от ЕС;

 • се ползвате с пълните права на гражданин на ЕС;

 • сте изпълнили задълженията си съгласно законите за военната служба във вашата страна;

 • имате задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС  (ниво C1) и задоволителни познания по втори официален език на ЕС (ниво B2)

 • за езикови конкурси — трябва да владеете перфектно един от официалните езици на ЕС (ниво C2) и да имате задълбочени познания по втори и трети официален език на ЕС (ниво C1)

  Вж. по-долу за подробности.


Език 1
трябва да бъде един от 24-те официални езика на ЕС


Това е вашият основен език. Той може да бъде майчиният ви език или друг език, който владеете отлично (ниво C1) съгласно Единните европейски критерии за езикови познания — Матрица за самооценка.


За някои конкурси/процедури за подбор ще трябва да владеете перфектно (ниво C2) този език.


Език 2
трябва да бъде различен от език 1


Необходимо е да имате поне задоволителни познания (ниво B2) по избрания от вас език.


За някои конкурси/процедури за подбор за лингвисти ще трябва да владеете отлично (ниво C1) този език.


Допълнителни езици


За някои конкурси, процедури за подбор или покани за изразяване на интерес, особено за конкурси за лингвисти, може да се изискват и други езикови умения.


Моля, проверете в обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес.

 

 

Също така трябва да отговаряте на конкретните изисквания относно квалификации и професионален опит, посочени в обявлението за съответния конкурс или в поканата за изразяване на интерес. Моля, вижте нашите насоки за професионалния опитpdf и примери за видовете квалификация, които приемамеpdf.

Минималните образователни изисквания са различни в зависимост от позицията.

Като цяло:

 • всички позиции за лица без висше образование (функционална група I, технически задачи и задачи по административно обслужване; ниво асистенти/функционална група II – канцеларски задачи/секретарски задачи/управление на офиса, функционална група III — административни задачи/консултантски задачи/ лингвистични задачи/технически задачи) изискват да имате (поне) завършено средно образование

 • за всички позиции за лица с висше образование (ниво администратори/функционална група IV) трябва да имате завършено висше образование (с продължителност поне три години). 

  В някои случаи може да се изисква подходящ трудов опит.

  Няма възрастови ограничения, въпреки че служителите автоматично се пенсионират на 65 години. За повече подробности вижте Правилника за длъжностните лица на ЕС.