Kelpoisuusehdot

Home > Hakumenettely > Kelpoisuusehdot

Mitä vaatimuksia hakijan on täytettävä?

Kuka voi hakea EU-tehtäviin? Mitkä vähimmäisvaatimukset hakijan on täytettävä, ja mitä kieliä hänen on osattava?

Hakijan, joka osallistuu avoimeen kilpailuun tai valintamenettelyyn, on täytettävä seuraavat ehdot:

 • hakija on jonkin EU-maan kansalainen

 • hakijalla on täydet EU-kansalaisen oikeudet

 • hakija on täyttänyt maansa asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvoitteensa

 • hakijalla on EU:n yhden virallisen kielen perusteellinen taito (kielitaitotaso C1) ja toisen virallisen EU-kielen tyydyttävä taito (kielitaitotaso B2)

 • kielialan ammattilaisten kilpailuissa hakijalta edellytetään EU:n yhden virallisen kielen täydellistä taitoa (kielitaitotaso C2) ja toisen ja kolmannen virallisen EU-kielen perusteellista taitoa (kielitaitotaso C1)

  Lisätietoja oheisessa taulukossa.


Kieli 1
Jokin EU:n 24 virallisesta kielestä


Hakijan pääkieli. Se voi olla hänen äidinkielensä tai muu kieli, jossa hänellä on perusteelliset taidot (kielitaitotaso C1) (ks. eurooppalainen kieliviitekehys – kielitaitoasteikko itsearviointia varten).


Joissakin kilpailuissa/valintamenettelyissä vaaditaan kielen täydellistä taitoa (kielitaitotaso C2).


Kieli 2
Oltava muu kuin kieli 1


Valittua kieltä on osattava vähintään tyydyttävästi (kielitaitotaso B2).


Joissakin kielten ammattilaisten kilpailuissa/valintamenettelyissä vaaditaan valitun kielen perusteellista taitoa (kielitaitotaso C1).


Muut kielet


Joissakin kilpailuissa (esimerkiksi kielten ammattilaisten kilpailuissa), valintamenettelyissä ja kiinnostuksenilmaisupyynnöissä saatetaan vaatia useampien kielten taitoa.


Vaatimukset määritellään kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä.

 

 

Hakijan on täytettävä myös ammattipätevyyttä ja työkokemusta koskevat erityisvaatimukset, jotka määritellään kussakin kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä erikseen. Katso työkokemusta koskevat ohjeetpdf ja esimerkkejä hyväksyttävistä tutkintotodistuksistapdf.

Koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset vaihtelevat työtehtävän mukaan.

Koulutusvaatimusten perusteella tehtävät voidaan jakaa kahteen ryhmään seuraavasti:

 • tehtävät, jotka eivät edellytä korkeakoulututkintoa (tehtäväryhmä I – suorittava työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät; hallintoavustajatason tehtävät (AST) / tehtäväryhmä II– avustavat ja sihteerin tehtävät, toimistonhoitoon liittyvät tehtävät; tehtäväryhmä III – hallinnolliset, neuvoa-antavat, kielialan ja muut vastaavat tekniset tehtävät) –edellytyksenä toisen asteen koulutuksen suorittaminen

 • tehtävät, jotka edellyttävät korkeakoulututkintoa (hallintovirkamiestason tehtävät (AD) / tehtäväryhmä IV) – edellytyksenä korkeakoulututkinto (vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot). 

  Joissakin tapauksissa hakijalta vaaditaan työkokemusta.

  EU-virkoihin hakeville ei ole asetettu ikärajoja. Virkamiesten eläkeikä on 65 vuotta. Lisätietoja: EU-virkamiehiä koskevat henkilöstösäännöt