Incháilitheacht

Home > Conas iarratas a dhéanamh > Incháilitheacht

An mbeidh iarratas uaim incháilithe?

An mian leat a fhios a bheith agat an bhfuil tú incháilithe le hiarratas a dhéanamh ar phost in institiúidí an Aontais Eorpaigh? Seo thíos cuntas ar na híoschritéir incháilitheachta nach mór a chomhlíonadh agus ar an eolas ar theangacha a iarrtar.

Le bheith i dteideal cur isteach ar chomórtas oscailte nó ar phróiseas roghnúcháin ní mór duit:

 • bheith i do shaoránach de Bhallstát den Aontas

 • do chearta ar fad mar shaoránach den Aontas Eorpach a bheith agat

 • aon oibleagáidí i dtaca le seirbhís mhíleata atá ort de réir an dlí náisiúnta a chomhlíonadh

 • sáreolas a bheith agat ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais (leibhéal C1) agus eolas sásúil ar cheann eile de na teangacha sin (leibhéal B2)

 • i gcás comórtas do theangeolaithe, ní mór máistreacht a bheith agat ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais (leibhéal C2) agus sáreolas ar dhá cheann eile de na teangacha sin (leibhéal C1).

  Tá tuilleadh eolais ina thaobh seo thíos.


Teanga 1
ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais


Do phríomhtheanga. Is éard is ciall le príomhtheanga do mháthairtheanga nó teanga eile a bhfuil sáreolas ar a laghad agat uirthi, is é sin leibhéal C1 de Leibhéil na dteangacha Eorpacha – greille féinmheasúnachta.


I gcás comórtais agus próisis roghnúcháin áirithe, ní mór máistreacht (leibhéal C2) a bheith agat ar an teanga sin.


Teanga 2
teanga nach ionann í agus teanga 1


Ní mór eolas sásúil ar a laghad (leibhéal B2) a bheith agat ar an teanga a roghnóidh tú mar theanga 2.


I gcás comórtais agus próisis roghnúcháin do theangeolaithe, ní mór sáreolas (leibhéal C1) a bheith agat ar an teanga sin.


Teangacha breise


I gcás comórtais, próisis roghnúcháin agus glaonna ar léiriú spéise áirithe, comórtais do theangeolaithe go háirithe, is féidir go n-iarrfar eolas eile ar theangacha.


Bíonn tuilleadh eolais ina thaobh seo san fhógra comórtais nó sa ghlao ar léiriú spéise.

 

 

Aon cheanglais shonracha atá leagtha amach san fhógra comórtais nó sa ghlao ar léiriú spéise maidir le cáilíochtaí agus taithí oibre, ní mór duit iad a chomhlíonadh freisin. Féach freisin na treoirlínte maidir le taithí oibre pdf agus na samplaí de na cineálacha cáilíochtaí a nglactar leopdf.

Is ar an gcineál poist atá i gceist a bhraitheann na híosriachtanais oideachais a leagtar síos.

Go hiondúil:

 • maidir le post nach poist do chéimithe é (Grúpa Feidhme I: obair láimhe agus tacaíocht riaracháin; cúntóirí/Grúpa Feidhme II: cúraimí cléireachais/rúnaíochta/bainistíochta oifige; Grúpa Feidhme III: cúraimí riaracháin, comhairleacha, teanga agus teicniúla), ní mór, ar a laghad, an t-oideachas meánscoile a bheith críochnaithe agat.

 • maidir le gach post do chéimithe (riarthóirí/Grúpa Feidhme IV), ní mór oideachas ollscoile (trí bliana ar a laghad) a bheith críochnaithe agat. 

  Is féidir go n-iarrfar taithí oibre freisin i réimse an phoist.

  Níl aon teorainn aoise ann le cur isteach ar phost, ach ní mór do gach oifigeach dul ar scor ar 65 bliain d'aois a shlánú dó. Tá tuilleadh eolais ina thaobh seo i Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh.