Incháilitheacht

Etusivu > Conas iarratas a dhéanamh > Incháilitheacht

An mbeidh iarratas uaim incháilithe?

An mian leat a fhios a bheith agat an bhfuil tú incháilithe le hiarratas a dhéanamh ar phost in institiúidí an Aontais Eorpaigh? Anseo thíos tá ,cé na híoschritéir incháilitheachta chun iarratas a dhéanamh ar phost leis an Aontas Eorpach. Tá míniú tugtha thíos freisin againn ar na buncheanglais teanga le haghaidh iarratas a dhéanamh ar phost leis an Aontas Eorpach.

Le bheith i dteideal iarratas a dhéanamh ar chomórtas oscailte nó ar phróiseas roghnúcháin ní mór duit:

  • a bheith i do shaoránach de Bhallstát den Aontas
  • cearta saoránaigh den Aontas Eorpach a bheith agat
  • aon oibleagáidí i dtaca le seirbhís mhíleata atá ort de réir an dlí náisiúnta a bheith comhlíonta agat
  • sáreolas a bheith agat ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais (leibhéal C1) agus eolas sásúil ar cheann eile de na teangacha sin (leibhéal B2)
  • i gcás comórtais do theangeolaithe, ní mór máistreacht a bheith agat ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais (leibhéal C2) agus sáreolas ar dhá cheann eile de na teangacha sin (leibhéal C1)

Tá tuilleadh eolais faoi sin thíos.

Teanga 1
ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais

Do phríomhtheanga. Is éard is ciall le príomhtheanga do mháthairtheanga nó teanga eile a bhfuil sáreolas ar a laghad agat uirthi, is é sin leibhéal C1 de Leibhéil na dteangacha Eorpacha – greille féinmheasúnachta.

I gcás comórtais agus próisis roghnúcháin áirithe, ní mór máistreacht (leibhéal C2) a bheith agat ar an teanga sin.

Teanga 2
An teanga a roghnófar mar theanga 1, ní féidir í a roghnú mar theanga 2 freisin

Ní mór eolas sásúil ar a laghad (leibhéal B2) a bheith agat ar an teanga a roghnóidh tú mar theanga 2.

I gcás comórtais agus próisis roghnúcháin do theangeolaithe, ní mór sáreolas (leibhéal C1) a bheith agat ar an teanga sin.

Teangacha breise

I gcás comórtais, próisis roghnúcháin agus glaonna ar léiriú spéise áirithe, comórtais do theangeolaithe go háirithe, is féidir go n-iarrfar scileanna teanga.

Bíonn tuilleadh eolais faoi sin san fhógra comórtais nó sa ghlao ar léiriú spéise.

 

Aon cheanglais shonracha atá leagtha amach san fhógra comórtais nó sa ghlao ar léiriú spéise maidir le cáilíochtaí agus taithí oibre, ní mór duit iad a chomhlíonadh freisin. Féach na Ceisteanna Coitianta faoi thaithí oibre agus faoi nacineálacha éagsúla cáilíochtaí a nglactar leo.

Is ar an gcineál poist atá i gceist a bhraitheann na híoscheanglais oideachais a leagtar síos.

Go ginearálta:

  • I gcás gach poist nach do chéimithe iad (grúpa feidhme I, tacaíocht láimhe agus riaracháin; Leibhéal cúntóra/grúpa feidhme II – cúraimí cléireachais/riaracháin/bainistíochta oifige, grúpa feidhme III - cúraimí riaracháin/comhairleacha/ teanga/teicniúla) oideachas meánscoile ag teastáil ar a laghad
  • i gcás gach poist do chéimithe (leibhéal riarthóirí/grúpa feidhme IV), ní mór oideachas ollscoile (trí bliana ar a laghad) a bheith agat. 

D'fhéadfadh taithí oibre ábhartha a bheith ag teastáil i gcásanna áirithe.

Níl aon teorainn aoise ann le hiarratas a dhéanamh ar phost, ach ní mór do gach oifigeach dul ar scor ar 65 bliana d'aois a shlánú dó. Tá tuilleadh eolais faoi sin i Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh