Atbilstības kritēriji

Home > Kā pieteikties > Atbilstības kritēriji

Vai es atbilstu prasībām?

Vēlaties zināt, vai varat pieteikties darbam ES iestādēs? Te uzzināsiet, kādi ir minimālie atbilstības kritēriji, lai varētu kandidēt uz amatu ES iestādēs. Te paskaidrotas arī  pamatprasības attiecībā uz valodu zināšanām.

Lai varētu piedalīties atklātā konkursā vai atlases procedūrā, jums:

 • ir jābūt Eiropas Savienības (ES) pilsonim;

 • ir jābūt tiesīgam izmantot visas ES pilsoņa tiesības;

 • ir jābūt izpildījušam visus pienākumus atbilstīgi likumam par militāro dienestu jūsu valstī;

 • jābūt ļoti labām kādas ES oficiālās valodas zināšanām (C1 līmenis), kā arī apmierinošām vēl vienas ES valodas zināšanām (B2 līmenis);

 • ja ir runa par valodu speciālistu konkursu, ir jābūt izcilām vienas ES oficiālās valodas zināšanām (C2  līmenis) un ļoti labām otras un trešās ES valodas zināšanām (C1  līmenis).

  Skatiet zemāk plašāku informāciju.


Pirmā valoda
Tai jābūt vienai no ES 24 oficiālajām valodām.


Jūsu galvenā valoda. Tā var būt jūsu dzimtā valoda vai cita valoda, kurā jums ir ļoti labas zināšanas, kas atbilst vismaz C1 līmenim saskaņā ar Vienotajiem ES valodu zināšanu kritērijiem  (pašnovērtējuma tabula).


Atsevišķiem konkursiem vai atlases procedūrām jums būs vajadzīgas attiecīgās valodas izcilas zināšanas (C2 līmenis)


Otrā valoda
Tai jābūt citai valodai, kas nav pirmā valoda.


Jums jābūt vismaz apmierinošām (B2 līmenis) izvēlētās valodas zināšanām.


Atsevišķos konkursos un atlases procedūrās, kas organizētas valodu speciālistu pieņemšanai darbā, jums būs nepieciešamas attiecīgās valodas ļoti labas zināšanas (C1 līmenis).


Citas valodas


Atsevišķos konkursos, atlasēs vai uzaicinājumos izteikt ieinteresētību, īpaši valodu speciālistu konkursos, var tikt prasītas citu valodu prasmes.


Skatiet attiecīgo paziņojumu par konkursu vai uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.

 

 

Kandidātiem ir arī jāatbilst specifiskām prasībām, kuras konkursu paziņojumos vai uzaicinājumos paust ieinteresētību norādītas attiecībā uz kvalifikāciju un profesionālo pieredzi. Skatiet mūsu noteikumus par profesionālās pieredzes vērtēšanupdf un akceptēto diplomu piemēruspdf.

Minimālās prasības attiecībā uz izglītību ir atkarīgas no amata.

Principā:

 • visiem to personu amatiem, kam nav augstākās izglītības (I funkciju grupa, tehniski uzdevumi un administratīvā apkalpošana),  asistentu līmenim/II funkciju grupa – administratīvi/sekretariāta/biroja vadības uzdevumi, III funkciju grupa — administratīvi uzdevumi/konsultatīvi uzdevumi/ ar valodām saistīti uzdevumi/tehniski uzdevumi) — ir nepieciešama vismaz pabeigta vidējā izglītība;

 • visiem to personu amatiem, kam ir augstākā izglītība (administratoru līmenis/IV funkciju grupa) — ir nepieciešama pabeigta augstākā izglītība (vismaz trīs studiju gadi). 

  Dažos gadījumos var tikt prasīta atbilstīga darba pieredze.

  Nav vecuma ierobežojuma kandidēšanai uz amatu ES iestādēs, bet ierēdņi automātiski iet pensijā 65 gadu vecumā. Sīkāka informācija atrodama ES ierēdņu Civildienesta noteikumus.