Равни възможности

Начало > Как се кандидатства > Равни възможности

Институциите на ЕС – където талантът е от значение!

Нашата визия и мисия

Ние в EPSO вярваме в равенството и многообразието. За да се гарантира, че институциите на ЕС предлагат равни възможности на всички и отразяват многообразието на съвременния свят, ние се придържаме към следните принципи и цели.

 • EPSO гарантира равни възможности, третиране и достъп на всички кандидати, независимо от техния пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вяра, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, потекло, наличие на увреждания, възраст или сексуална ориентация. 
 • EPSO подхожда по приобщаващ начин към процедурите за подбор и предоставя на всички кандидати еднаква възможност да демонстрират своите компетенции чрез идентифициране и премахване на възпрепятстващи фактори, евентуални предубеждения и рискове от дискриминация.
 • EPSO насърчава равните възможности и работи с различни заинтересовани групи и експертни организации, за да достигне до повече хора с различни таланти.
 • EPSO желае да увеличи многообразието на таланти и да помогне на публичната служба на ЕС да отразява многообразието от граждани на Съюза, на които служим.
 
Как прилагаме принципите на практика?

Запознайте се с конкретните стъпки, които сме предприели за превръщане на равните възможности и многообразието в реалност.

 • Гарантираме, че вашите тестови въпроси са неутрални, като извършваме систематичен статистически анализ и наблюдение.
 • Определяме нашите методи за подбор въз основа на стандартизирани и обективни оценки на компетенциите.
 • Извършваме анонимизирани прегледи и оценки на автобиографиите само въз основа на обективни критерии.
 • Осигуряваме ви разумни улеснения, ако имате увреждане или специални потребности.
 • Прилагаме Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
 • Систематично извършваме проверки/одити за равнопоставеността и многообразието при тестовете и процедурите за подбор. Идентифицираме блокиращи фактори и пречки, които могат да окажат влияние върху вашата процедура за подбор, и предприемаме коригиращи мерки.
 • Извършваме редовни проверки за достъпност с цел непрекъснато подобряване на достъпността на нашата комуникация, процедури за подбор и тестове. Когато е необходимо, изготвяме адаптирани формати, които могат да бъдат използвани с помощни технологии или с индивидуална помощ. Освен това включваме изисквания за достъпност при разработването на всички нови ИТ инструменти.
 • Обучаваме членовете на конкурсните комисии, оценяващи вашите компетенции, как да подбират и назначават служители по възможно най-безпристрастния, обективен и професионален начин, като спазват принципите за равни възможности и третиране.
 • Стремим се конкурсните комисии да са балансирани, за да ограничим рисковете от предубеждения и дискриминация. Когато определяме техния състава, търсим членове с различно образование и се опитваме да постигнем баланс по отношение на половете, националностите, езиците, комитетите на персонала и администрацията.
 • Събираме систематично обратна информация от кандидатите, за да можем непрекъснато да подобряваме това, което правим.
 • Правим всичко възможно с нашите комуникационни дейности да привличаме таланти от всички 28 страни от ЕС, като използваме подходящи начини за достигане до основните целеви групи. Сред тях са инициативата за служители посланици на EU Careers, които пишат в блогове за живота и работата в ЕС, за да покажат на потенциалните кандидати какво представлява кариерата в европейските институции. Присъстваме активно и в университетите чрез студентските посланици на EU Careers и чрез целево участие в панаири на кариерата и други прояви и дейности.

 

Как процедира EPSO?

Във връзка с равенството между половете EPSO предприема различни мерки, например текущия план за действие с цел непрекъснато подобряване на администрирането на тестовете, особено психометричните и другите тестове при предварителния подбор. Освен това членовете на конкурсните комисии, които отговарят за оценяването на компетенциите на кандидатите в центъра за оценяване, се обучават как да осигуряват равни възможности и третиране по време на интервютата и упражненията.

Основната цел на всеки етап от процедурата за подбор е да се сведе до минимум въздействието на аспектите, свързани с пола, и на мъжете и жените да се предложат еднакви възможности да демонстрират своите способности.

Поради това EPSO е предприела редица проучвания и действия за избягване на дискриминация между жените и мъжете и за осигуряване на равни възможности те да демонстрират своите умения и потенциал.

Увреждания/специални потребности

 

Ако имате увреждане или страдате от заболяване, това не трябва да е пречка пред участието ви в процедура за подбор.

EPSO има утвърдена процедура за разумни улеснения, която се основава на най-добрите международни практики в тази област. Това ни позволява да идентифицираме пречките, дължащи се на увреждане или болест, и да дадем възможност на кандидатите със специални потребности да демонстрират своите способности наравно с всички останали кандидати.

 

 

Нуждаете се от специални мерки, за да се явите на тестовете за подбор?

 

 

За да бъдат разрешени специални мерки при процедурата за подбор, защото страдате от увреждане или трайно заболяване, следвайте следните стъпки.

 

СТЪПКА 1. Във формуляра за кандидатстване, поставете отметка на „Изисквания за достъпа“ (Аccess requirements) и ни уведомете за вашите специални потребности. За да можем да разберем по-добре какви са трудностите, свързани с вашето увреждане или заболяване, моля, опишете го подробно, както и улесненията, от които се нуждаете.  Към вашето искане трябва да приложите копие на документ, удостоверяващ увреждането или заболяването. Без този документ искането ви не може да бъде разгледано.

Ще приемем издаден от компетентен национален орган документ, удостоверяващ увреждането, или медицинско удостоверение, издадено от специалист. Медицинското удостоверение трябва да е придружено от по-подробен доклад.

 

Гарантираме, че данните, свързани с вашето увреждане или заболяване, ще бъдат третирани като поверителни

в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.

 

 

СТЪПКА 2. След като въведете вашето искане за специални мерки, екипът за достъпност на EPSO (отговаря за определянето и организацията на разумни улеснения за кандидатите със специални потребности при тестовете за подбор) ще се свърже своевременно с вас за допълнителна информация или за потвърждение на улесненията, които ще ви бъдат предоставени.

СТЪПКА 3. Ще бъдете поканен на тестовете и ще можете да се явите на тях при възможно най-добрите условия в зависимост от предоставените ви разумни улеснения.

СТЪПКА 4: Ще имате възможност да споделите какво мислите за процедурата, за да можем непрекъснато да подобряваме нашите практики.

Какви специални мерки мога да очаквам?

 

В зависимост от вашето увреждане или заболяване и трудностите, които то може да предизвика при явяване на тестовете, ще поискаме от вас да ни информирате какъв вид мерки ще са ви полезни. EPSO смята, че кандидатите познават най-добре своето увреждане или заболяване.

Във всеки отделен случай, като вземе предвид вашите удостоверителни документи и като използва своя експертен опит по отношение на разумните улеснения, EPSO ще ви предложи улеснения в зависимост от вида на теста, на който трябва да се явите. Поради това окончателните улеснения могат да се различават от това, което сте поискали.

Примери за възможни мерки:

– осигуряване на достъпност 

– допълнително време за полагане на тестовете

– текстове с уголемен шрифт или софтуер за увеличаване на екрана

– разпечатки на брайлово писмо  или брайлова клавиатура

– екранни четци

– превод на жестомимичен език

– адаптирано осветление , маси с регулируема височина

– индивидуална помощ и много други...

 

 

Трудности по отношение на достъпността? 

Достъпността е от голямо значение за EPSO, затова непрекъснато се опитваме да подобряваме достъпността на нашите комуникационни дейности и процедури за подбор. Редовно проверяваме каква е нашата достъпност и как можем да я подобрим. При разработването на всички нови ИТ инструменти включваме изисквания за достъпност. Изготвяме документи в достъпни формати, които могат да бъдат използвани с помощни технологии, и в момента извършваме одит на нашия уебсайт, за да постигнем ниво 2.0 на WCAG (Насоки за достъпност на уеб съдържанието).

Все още срещате затруднения при достъпа до някои части на нашия уебсайт и/или документи?

Или искате да споделите с нас вашите коментари и предложения и да ни помогнете да подобрим достъпността на нашия уебсайт и процедури за подбор? Моля, свържете се с нас

 

 

Запознайте се с разказите на нашите колеги

Йохан е системен администратор в Европейския парламент в Брюксел от две години насам. Преди 12 години е диагностициран с аутизъм, но увреждането му не се забелязва на пръв поглед. Попитахме го дали се чувства интегриран в своя екип и дали неговото увреждане някога му е пречило в работата.

Чувствам се интегриран в екипа. Доста съм екстровертен, така че обичам да общувам с моите колеги. Често си разказваме забавни истории и се смеем. Повечето от моите колеги не знаят, че имам аутизъм. С течение на времето се научих да крия увреждането си, а и в действителност в сектора, в който работя, подобен вид поведение не е необичайно. Може би аз не съм типичен аутист. Повечето хора смятат, че аутистите не обичат да се социализират, което всъщност е погрешно. Вярно е, че хората, страдащи от аутизъм, мислят по различен начин. Те например обръщат по-голямо внимание на детайлите и често имат проблеми със сензорните усещания, но когато са спокойни, наистина оценяват компанията на другите.

Константинос работи от една година в генералната дирекция за инфраструктура и логистика на Европейския парламент в Люксембург. Диагностициран е с множествена склероза през 2006 г. и се придвижва с помощта на патерица. Попитахме го как намира работната си среда.

Работата в благоприятна среда (приятни колеги, достъпна инфраструктура) допринесе за стабилизиране на моето заболяване и може би дори за известно подобрение в състоянието ми. Освен това проектите, които ми бяха възложени, ме вдъхновяват и ме амбицират да работя още повече. Особено съм удовлетворен от подобряването на инфраструктурата в Европейския парламент, що се отнася до достъпността за хора със специални нужди. В тази връзка се чувствам поласкан от възможността да представя най-добрите практики на Европейския съюз, свързани с проблемите на хората с увреждания.“

Вил е служител по правните въпроси в Европейската комисия в Брюксел от 2013 г. насам. Той е сляп по рождение. Запитахме го как му се е сторила процедурата за подбор и какво го е изненадало по отношение на работата в институциите на ЕС.

„След като разгледах уебсайта на EPSO, се свързах по електронната поща с екипа на EPSO за достъпност още преди да попълня формуляра за регистрация за конкурса. Те любезно ми предоставиха допълнителни указания и аз попълних съответната част във формуляра за регистрация. Обслужването на екипа за достъпност ми се стори много компетентно и добре организирано. След като получиха моята регистрация ми предложиха условия, даващи ми възможност да участвам в първия етап от конкурса като незрящ кандидат на равни начала с другите кандидати. Според мен тези условия бяха много подходящи и съобразени с целта. Доброто взаимодействие с екипа за достъпност продължи през цялата процедура за подбор, включително на етапа „Център за оценяване“. В работата ми останах приятно изненадан от факта, че почти всички документи са в електронен формат, тъй като цялата кореспонденция се регистрира в електронни бази данни. Следователно, като ползвател на екранен четец на практика не прекарвам време в сканиране на документи, както се налагаше на предишната ми работа.

Научете още истории от нашите посланици на персонала тук.