Rovné příležitosti

Úvod > Jak se přihlásit > Rovné příležitosti

V orgánech EU si talentu vážíme

Naše vize a úkoly

Jedním ze stěžejních principů, které v EPSO uplatňujeme, je rovnost a rozmanitost. Aby orgány EU mohly nabízet rovné příležitosti všem a odrážet různorodost dnešního světa, prosazujeme tyto zásady.

 • Úřad EPSO zaručuje rovné příležitosti, zacházení a přístup všem kandidátům bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání či přesvědčení, politické či jiné smýšlení, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. 
 • Úřad EPSO uplatňuje v rámci výběrových řízení princip inkluze a poskytuje všem uchazečům stejnou příležitost, aby prokázali své schopnosti – pomáhá jim identifikovat a odstranit případné překážky, předsudky a riziko diskriminace.
 • Úřad EPSO prosazuje rovné příležitosti a s cílem oslovit při hledání talentů co nejširší spektrum osob je v kontaktu s různými skupinami zúčastněných stran a odbornými organizacemi.
 • EPSO chce tento záběr ještě rozšířit a zaručit tak, aby instituce EU reprezentovaly různorodost evropské společnosti, jejíž zájmy hájí.
 
Jak se tyto zásady uplatňují v každodenní praxi?

Jak konkrétně uvádíme zásadu rovných příležitostí a rozmanitosti do praxe?

 • Dohlížíme na to, aby zkušební otázky byly neutrální, a to prostřednictvím systematické statistické analýzy a monitorování.
 • Zakládáme naše metody výběru na standardizovaném a objektivním hodnocení předpokladů.
 • Životopisy analyzujeme anonymizované  a hodnotíme je podle objektivních kritérií.
 • Zdravotně postiženým a osobám se speciálními potřebami poskytujeme asistenci.
 • Řídíme se Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.
 • Systematicky provádíme kontroly faktorů rovnosti a rozmanitosti a audit výběrových postupů a používaných testů. Snažíme se identifikovat překážky, které by mohly nepříznivě ovlivnit vaše výběrové řízení a přijímáme nápravná opatření.
 • Pravidelně provádíme kontrolu dostupnosti. Neustále sledujeme faktor dostupnosti v naší komunikační činnosti, výběrových postupech a testech. V případě potřeby jsme schopni upravit formát našich materiálů, aby se daly použít za pomoci podpůrných technologií a osobní asistence. Dále začleňujeme požadavky na dostupnost ve všech nových prvcích informačních technologií.
 • Členové výběrových komisí procházejí přípravou, aby uměli vybírat uchazeče profesionálně a co nejobjektivněji a dodržovali zásadu rovných příležitostí a rovného zacházení.
 • Při obsazování výběrových komisí dbáme na vyváženost, aby bylo omezeno riziko podjatosti či diskriminace. Při jmenování členů výběrové komise usilujeme o to, aby se jednalo o osoby z různých profesních prostředí a aby byla  zajištěna rovnováha z hlediska pohlaví, národnosti, jazyka, zastoupení výborů zaměstnanců a vedoucích pracovníků.
 • Od uchazečů systematicky získáváme zpětnou vazbu, což nám umožňuje neustále naši činnost zdokonalovat.
 • V rámci komunikačních aktivit se snažíme upoutat talentované uchazeče ze všech 28 členských států a tomu přizpůsobujeme způsob oslovování cílových skupin. Pro tento účel vybraní „ambasadoři“ z řad zaměstnanců evropských institucí například blogují o práci v orgánech EU. Jiné komunikační aktivity zase uchazečům přibližují, co práce pro instituce EU obnáší. Aktivně též působíme na univerzitách prostřednictvím studentů–ambasadorů, kteří ostatním zprostředkovávají informace o práci v institucích EU. Účastníme se samozřejmě i propagačních veletrhů zaměřených na pracovní příležitosti a podobných akcí.

 

Jak úřad EPSO postupuje?

V otázce rovnosti žen a mužů přijal úřad EPSO různá opatření, jako je probíhající akční plán zaměřený na psychometrické aspekty, jehož cílem je neustále zdokonalovat řízení testů, zejména pak psychometrické a jiné testy během fáze úvodního výběru. Kromě toho jsou členové výběrové komise, kteří odpovídají za posuzování schopností uchazečů během testování v hodnotícím centru, vyškoleni k tomu, aby byli schopni zajistit rovné příležitosti a rovné zacházení během rozhovorů a dalších činností.

Hlavním cílem v kterékoli fázi výběrového řízení je minimalizovat vliv pohlaví na rozhodování a nabízet ženám i mužům stejnou možnost předvést své schopnosti.

EPSO proto provedla podrobný průzkum a opatření proti diskriminaci kvůli pohlaví.

Osoby se zdravotním postižením či speciálními potřebami

 

Vaše zdravotní postižení nebo zdravotní stav by neměly být překážkou účasti ve výběrovém řízení.

Úřad EPSO v této oblasti dlouhodobě disponuje solidním postupem založeným na mezinárodních osvědčených postupech. To nám umožňuje dobře identifikovat případné překážky vyplývající ze zdravotního postižení nebo zdravotního stavu, takže uchazeči se zvláštními potřebami dostanou stejnou možnost prokázat své schopnosti jako všichni ostatní uchazeči.

 

 

Vyžaduje vaše postižení či zdravotní stav přizpůsobení prostředků při výběrového řízení?

 

 

Budete-li kvůli zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu stavu potřebovat při výběrového řízení zvláštní úpravy zkušebního prostředí, je potřeba provést tyto kroky:

 

KROK 1 V přihlášce zaškrtněte políčko „ACCESS REQUIREMENTS“ a sdělte nám, jaké speciální potřeby budete mít. Podrobně popište vaše zdravotní postižení a úpravy, které vyžaduje, abychom mohli co nejlépe vyhodnotit, jak testovací prostředí přizpůsobit.  Vyžadujeme též kopii lékařské zprávy /potvrzení o zdravotním postižení. Bez těchto potvrzení vaši žádost nebudeme moci zohlednit.

Akceptujeme potvrzení vydaná uznaným vnitrostátním orgánem nebo lékařské osvědčení vydané lékařem specialistou. Osvědčení od lékaře musí být doplněno podrobnější zprávou.

 

Ujišťujeme vás, že údaje týkající se vašeho zdravotního postižení či zdravotního stavu budou zpracovány naprosto důvěrně a

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince

2000.

 

KROK 2 Poté, co vaši žádost o přizpůsobení zkušebního prostředí obdržíme, vás budou včas kontaktovat pracovníci Accessibility týmu úřadu EPSO, kteří jsou odpovědní za stanovení a realizaci přiměřeného přizpůsobení pro uchazeče se speciálními potřebami. Budete jim moci případně sdělit další informace nebo se od nich dozvědět, jaké přizpůsobení pro vás bude zvoleno.

KROK 3 Budete pozváni na testy a na základě přizpůsobení, které pro vás bylo zvoleno, vám budou během testování optimálně upraveny zkušební podmínky.

KROK 4 Budete mít příležitost poskytnout nám zpětnou vazbu, abychom naše postupy mohli nadále zdokonalovat.

Jaké druhy přizpůsobení jsou k dispozici?

 

Na základě vašeho postižení či zdravotního omezení, které by mohly představovat problém při testování, budete vyzváni, abyste nás informovali, jaký druh přizpůsobení byste si představovali. EPSO v tomto ohledu důvěřuje uchazečům v tom, že jsou sami nejlépe schopni posoudit svá omezení.

Na základě individuálního posouzení,  zohlednění vaší podpůrné dokumentace a expertízy pracovníků úřadu EPSO vám nabídneme přizpůsobení pro jednotlivé typy testů, které vás čekají. Přizpůsobení, které vám bude nabídnuto, tedy nemusí 100% odpovídat vašim požadavkům.

Některé příklady možných přizpůsobení:

– zajištění dostupnosti 

 

– více času na test

– text tištěný větším písmem  nebo zvětšovací software

 

výtisky v Braillově písmu  klávesnice s Braillovým písmem

 

— čtečky obrazovky

— tlumočení do znakového jazyka

– přizpůsobené osvětlení  nastavitelné psací stoly

 

– individuální asistence a mnohem více...

 

 

Potíže s dostupností? 

Významu dobré dostupnosti testovacích zařízení a prostředků jsme si dobře vědomi a EPSO na neustálém zlepšování dostupnosti našich výběrových řízení intenzivně pracuje. Dostupnost se pravidelně ověřuje a na základě zjištění se provádějí úpravy, aby naše výběrová řízení byla dostupná skutečně pro všechny. Požadavky na dostupnost byly začleněny do všech nových informačních technologií. U dokumentů, které zatím nejsou samy o sobě dostupné na 100 %, vytváříme formáty, které se dají využít podpůrnými technologiemi. V současné době také probíhá audit našich internetových stránek, aby odpovídaly úrovni 2.0 normy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Narazili jste na našich stránkách či dokumentech na problém nebo se k nim nemůžete dostat?

Nebo nám chcete sdělit váš názor a pomoct nám dostupnost internetových stránek a výběrových řízení zlepšit? Kontaktujte nás! 

 

 

Zkušenosti některých našich kolegů

Johan dělá už dva roky správce IT systémů v Evropském parlamentu v Bruselu.  Před 12 lety mu diagnostikovali autismus, jeho postižení však není na první pohled nijak znát. Zeptali jsme se ho, jestli má pocit, že se mu podařilo v práci integrovat, a jestli mu bylo někdy jeho zdravotní postižení v práci na překážku.

„Myslím, že integrovat se mi podařilo.  Jsem extrovert a rád se s kolegy bavím. Docela se tady i zasmějeme.  Většina kolegů ani neví, že jsem autista. Za ta léta jsem se to naučil nedávat najevo, a navíc v IT sektoru není autistické chování až zas tak neobvyklé. Asi nejsem moc typický autista. Většina lidí si myslí, že lidé postižení autismem se společenskému životu vyhýbají, jak můžou. V tom se hluboce mýlí. Je pravda, že lidé s autismem jinak uvažují, více se například zaměřují na detaily a často mají problémy se zpracováním smyslových vjemů, ale v prostředí, ve kterém se mohou uvolnit, společnost druhých velmi oceňují.“

Konstantinos už rok působí na Generálním ředitelství pro infrastrukturu a logistiku v Evropském parlamentu v Lucemburku. V roce 2006 mu diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Neobejde se bez berlí. Zeptali jsme se ho, jak mu vyhovuje jeho pracovní prostředí.

„V tomhle vstřícném prostředí (sympatičtí kolegové, bezbariérová infrastruktura) se můj zdravotní stav stabilizoval; možná se dokonce i zlepšil. Navíc projekty, které mi tady přidělili, mě inspirují a povzbuzují k větší aktivitě. Mým hlavním úkolem je zdokonalovat vybavení Evropského parlamentu, co se týče dostupnosti pro osoby se speciálními potřebami. Jsem strašně rád, že mám možnost předvést osvědčené postupy, které Evropská unie v oblasti zdravotního postižení uplatňuje.“

Ville působí od roku 2013 jako právník v Evropské komisi v Bruselu. Od narození je slepý. Zeptali jsme se ho, jak probíhalo výběrové řízení a jestli ho něco na práci a prostředí EU překvapilo.

„Přečetl jsem si informace na internetových stránkách úřadu EPSO a před vyplněním přihlášky do výběrového řízení jsem e-mailem kontaktoval jejich Accessibility Team. Tam mi dali další pokyny, kromě jiného jak vyplnit příslušnou část přihlášky. Jejich práce se mi zdá dobře zorganizovaná a celkově jsem měl dojem, že jednám s vysoce kompetentními osobami. Poté, co moji přihlášku obdrželi, mi navrhli určité úpravy zkušebního prostředí, abych se mohl zúčastnit prvního kola výběrového řízení. Díky tomu jsem nebyl jakožto nevidomý nijak znevýhodněn. Asistence z jejich strany pak pokračovala i v dalších fázích řízení, včetně testování v hodnotícím centru. Byl jsem velice mile překvapen, že téměř všechny dokumenty jsou tu k dispozici v digitální podobě, neboť veškerá korespondence, odeslaná i přijatá, je uložena v elektronických databázích. Používám čtečku obrazovky, takže tady neztrácím čas skenováním jako v předchozím zaměstnání.“

Zkušenosti některých našich spolupracovníků.