Rovné příležitosti

Úvod > Jak se přihlásit > Rovné příležitosti

NOVINKY: Výzva ke spolupráci určená všem evropským organizacím věnujícím se podpoře občanů EU se zdravotním postižením

 

V orgánech EU si talentu vážíme

Naše vize a úkoly
 

Jedním ze stěžejních principů, které v EPSO uplatňujeme, je rovnost a rozmanitost. Aby orgány EU mohly nabízet rovné příležitosti všem a odrážet různorodost dnešního světa, prosazujeme následující zásady.

 • Úřad EPSO zaručuje všem kandidátům rovné příležitosti, rovné zacházení a rovný přístup bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání či přesvědčení, politické či jiné smýšlení, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.
 • Úřad EPSO uplatňuje v rámci výběrových řízení princip inkluze a poskytuje všem uchazečům stejnou příležitost, aby prokázali své schopnosti – pomáhá jim identifikovat a odstranit případné překážky či předsudky a snížit riziko diskriminace.
 • Prosazuje rovné příležitosti a je v kontaktu s různými skupinami zúčastněných stran a odbornými organizacemi, aby mohl při hledání talentů oslovit co nejširší spektrum osob.
 • Tento záběr chce dále rozšířit a zaručit tak, aby instituce EU reprezentovaly různorodost evropské společnosti, jejíž zájmy hájí.
Jak se tyto zásady uplatňují v každodenní praxi?

Jak konkrétně uvádíme zásadu rovných příležitostí a rozmanitosti do praxe?

 • Dohlížíme na to, aby byly otázky v testech neutrální, čehož dosahujeme prostřednictvím systematické statistické analýzy a monitorování.
 • Zakládáme naše metody výběru na standardizovaném a objektivním hodnocení předpokladů.
 • Životopisy analyzujeme anonymizované a hodnotíme je podle objektivních kritérií.
 • Zdravotně postiženým a osobám se zvláštními potřebami poskytujeme během testů příslušnou asistenci.
 • Řídíme se Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.
 • Systematicky provádíme kontroly podmínek zajišťujících rovné příležitost a rozmanitost a rovněž audit výběrových postupů a používaných testů. Snažíme se identifikovat překážky, které by mohly výběrové řízení nepříznivě ovlivnit a přijímáme nápravná opatření.
 • Pravidelně provádíme kontrolu přístupnosti našich komunikačních kanálů (např. internetových stránek), jakož i výběrových postupů a testů. V případě potřeby jsme schopni upravit formát našich materiálů tak, aby se daly použít za pomoci podpůrných technologií či osobní asistence. Požadavky na přístupnost začleňujeme do všech nových prvků informačních technologií.
 • Členové výběrových komisí procházejí přípravou, aby uměli vybírat uchazeče profesionálně a co nejobjektivněji a dodržovali zásadu rovných příležitostí a rovného zacházení.
 • Při obsazování výběrových komisí dbáme na vyváženost, aby bylo omezeno riziko podjatosti či diskriminace. Při jmenování členů výběrové komise usilujeme o to, aby se jednalo o osoby z různých profesních prostředí a aby byla zajištěna rovnováha z hlediska pohlaví, národnosti, jazyka, zastoupení výborů zaměstnanců a vedoucích pracovníků.
 • Od uchazečů systematicky získáváme zpětnou vazbu, což nám umožňuje neustále naši činnost zdokonalovat.
 • V rámci komunikačních aktivit se snažíme upoutat talentované uchazeče ze všech členských států EU. Tomu pak přizpůsobujeme i způsob, jak cílové skupiny oslovujeme. Pro tento účel vybíráme z řad zaměstnanců evropských institucí tzv. „ambasadory“, kteří například blogují o práci v orgánech EU. Jiné komunikační aktivity zase uchazečům přibližují, co práce pro instituce EU obnáší. Aktivně též působíme na univerzitách prostřednictvím tzv. „studentů–ambasadorů“, kteří ostatním zprostředkovávají informace o práci v institucích EU. Účastníme se samozřejmě i propagačních veletrhů zaměřených na pracovní příležitosti a jiných akcí tohoto typu.
 • V otázce rovnosti žen a mužů přijal úřad EPSO různá opatření, jako je probíhající akční plán zaměřený na psychometrické aspekty, jehož cílem je neustále zdokonalovat organizaci testů, zejména pak psychometrické a jiné testy během fáze úvodního výběru. Kromě toho školíme členy výběrových komisí, kteří odpovídají za posuzování schopností uchazečů během testování v hodnotícím centru, k tomu, aby byli schopni zajistit rovné příležitosti a rovné zacházení během rozhovorů a ostatních částí testů.
  Hlavním cílem v kterékoli fázi výběrového řízení je minimalizovat vliv genderové příslušnosti kandidáta na výsledek rozhodovacího procesu a nabízet ženám i mužům stejnou možnost předvést své schopnosti.
  Úřad EPSO proto provedl podrobný průzkum, na jehož základě přijal opatření proti diskriminaci na základě pohlaví. Dále podnikl příslušné kroky k tomu, aby zajistil, že ženy i muži mají k vyjádření svého potenciálu stejné příležitosti.
Zdravotně postižené osoby a osoby se zvláštními potřebami

Zdravotní postižení nebo zdravotní stav by neměly být nikdy překážkou účasti ve výběrovém řízení.

Úřad EPSO v této oblasti dlouhodobě využívá mezinárodních osvědčených postupů. To mu umožňuje dobře identifikovat případné překážky vyplývající ze zdravotního postižení nebo zdravotního stavu uchazečů. Lidé se zvláštními potřebami tak dostanou stejnou možnost prokázat své schopnosti jako všichni ostatní uchazeči.

Vyžaduje vaše zdravotní postižení či zdravotní stav přizpůsobení zkušebního prostředí?

Budete-li kvůli zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu stavu potřebovat při výběrovém řízení zvláštní úpravy zkušebního prostředí, je potřeba provést tyto kroky:

KROK č. 1: REGISTRACE

Hlásíte do výběrového řízení vyhlášeného úřadem EPSO a potřebujete v důsledku vašeho zdravotního postižení nebo jiného zdravotního omezení asistenci nebo zvláštní úpravy zkušebního prostředí? V takovém případě je třeba v přihlášce na vašem účtu EPSO zaškrtnout políčko „požadavky související se zvláštními potřebami“ (v angl. special needs requirements) a svou přihlášku do příslušné lhůty potvrdit.

KROK č. 2: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Během registrace jste svou přihlášku potvrdili a odeslali. Na vašem účtu EPSO je nyní třeba doplnit informace o vašich zvláštních potřebách. Ujistěte se, že k němu připojíte veškeré požadované podklady (tj. potvrzení o zdravotním postižení, vyjádření lékaře, lékařskou zprávu atp.). Úřad EPSO uplatňuje v této souvislosti zásadu, že pokud uchazeč uvedené podklady v příslušné lhůtě nedodá, nebude mu v žádosti o přizpůsobení zkušebního prostředí vyhověno.

Ujišťujeme vás, že údaje týkající se vašeho zdravotního postižení či zdravotního stavu budou zpracovány naprosto důvěrně a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018

KROK č. 3: POSOUZENÍ PODKLADŮ

Pracovníci týmu EPSO ACCESSIBILITY, kteří jsou odpovědní za vymezení a organizaci úprav zkušebního prostředí, vaši žádost posoudí a stanoví, jaké úpravy je vhodné provést. Typ úprav je vždy přesně definován a schvalován na základě poskytnuté dokumentace. Dále se zohledňuje typ testů a přihlíží se k osvědčeným mezinárodním postupům a odborným poznatkům z této oblasti.

Pokud bude vaší žádosti o přizpůsobení zkušebního prostředí vyhověno, budete o veškerých podrobnostech v dostatečném předstihu informováni.

V případě, že s rozhodnutím úřadu EPSO nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat na adrese: epso-accessibility@ec.europa.eu.

KROK č. 4: TESTY

Budete pozváni na výběrové testy EPSO, které proběhnou způsobem přizpůsobeným vašim potřebám, abyste měli možnost plně prokázat své schopnosti a konkurovat tak za stejných podmínek ostatním uchazečům.

KROK č. 5: ZPĚTNÁ VAZBA

Jelikož usilujeme o optimalizaci našich služeb, uvítáme jakékoli připomínky z vaší strany. Proto bychom byli velice rádi, kdybyste se s námi po skončení zkušebních testů podělili o své zkušenosti s úpravou zkušebního prostředí. Zpětnou vazbu můžete zaslat na adresu: epso-accessibility@ec.europa.eu.

Jaké typy úprav zkušebního prostředí jsou k dispozici?

Budete vyzváni, abyste nás informovali o tom, jaký druh úprav byste si vzhledem k vašemu postižení či jinému zdravotnímu omezení představovali. Úřad EPSO se domnívá, že uchazeči jsou sami nejlépe schopni posoudit, jaká omezení jim jejich zdravotní stav při testech může způsobit.

Na základě individuálního posouzení, zohlednění podkladové dokumentace a expertízy pracovníků úřadu EPSO vám nabídneme příslušné úpravy pro jednotlivé typy testů, které vás čekají. Úpravy, které vám na základě posouzení nabídneme, tedy nemusí zcela odpovídat vašim požadavkům.

Některé příklady možných úprav:

 • zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
 • více času na test
 • text tištěný větším písmem nebo zajištění zvětšovacího softwaru
 • text tištěný v Braillově písmu nebo klávesnice s Braillovým písmem
 • odečítač obrazovky (tzv. screen reader)
 • tlumočení do znakového jazyka
 • přizpůsobené osvětlení, nastavitelné psací stoly
 • individuální asistence a jiné úpravy.

Upozorňujeme, že podpůrné technologie jsou v současné době k dispozici pouze pro fázi hodnotícího centra v Bruselu. Úřad EPSO pracuje na jejich rozšíření i na ostatní fáze výběrového řízení a jiné typy testů. Prozatím bude vždy provedena analýza specifických potřeb uchazeče, jemuž pak nabídneme dostupná řešení, která co nejvíce usnadní jeho účast na testech. Veškeré ostatní úpravy jsou k dispozici i v jiných fázích výběrového řízení.

Setkali jste se s problémy ohledně přístupnosti?

Přístupnost zkušebního prostředí je pro úřad EPSO velmi důležitá. Neustále se snažíme zlepšovat přístupnost způsobu, jakým komunikujeme, i přístupnost výběrových řízení. Přístupnost našich stránek a zkušebního prostředí pro osoby se zdravotním postižením se pravidelně ověřuje a na základě zjištění se provádějí úpravy, aby se našich výběrových řízení mohli zúčastnit skutečně všichni zájemci. Požadavky na přístupnost byly začleněny do všech nově vyvíjených informačních technologií. U dokumentů, které zatím nejsou samy o sobě dostupné na 100 %, vytváříme formáty, které se dají využít podpůrnými technologiemi. V současné době také probíhá audit našich internetových stránek, aby odpovídaly úrovni AA normy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Setkali jste se i přesto s problémy ohledně přístupu k určitým dokumentům nebo částem našich internetových stránek? Chtěli byste nám poskytnout zpětnou vazbu a pomoct nám přístupnost internetových stránek a výběrových řízení zlepšit? Napište nám na tuto adresu Odpovíme obratem.

Zkušenosti některých našich kolegů

Johan pracuje od roku 2014 jako IT administrátor v Evropském parlamentu v Bruselu. Autismu, který mu byl diagnostikován v roce 2004, si u něho na první pohled nevšimnete. Zeptali jsme se ho, jak se mu libí v jeho týmu a zda je mu jeho zdravotní postižení v práci překážkou.

„Myslím, že jsem se dobře integroval. Považuju se za extroverta a rád se s lidmi bavím. A docela se tu i zasmějeme. Většina z mých kolegů o mém autismu myslím ani neví. V průběhu let jsem se naučil nedávat své postižení najevo. A v našem oboru není vlastně autistické chování ničím neobvyklým. Je možné, že ani neodpovídám vžité představě o autistech. Většinou si lidi myslí, že autisti jsou nespolečenští tvorové, což vůbec není pravda. Je pravda, že lidé s autismem jinak uvažují, více se například zaměřují na detaily, mají často problémy se zpracováním smyslových vjemů, ale když se cítí v pohodě a mohou se uvolnit, společnost ostatních velmi oceňují.“

Johan rovněž ostatní uchazečům se speciálními potřebami radí, aby si práci v evropských institucích vyzkoušeli.

„V Evropských institucích se vám bude líbit. Lidé se tu k postiženým chovají moc hezky. Budovy jsou tu například přizpůsobeny potřebám vozíčkářů. Samozřejmě, že u výběrové komise musíte prokázat, že dobří. Nebo i lepší, než ostatní uchazeči bez zdravotního postižení. Moje rada? Buďte ve svém oboru profíci a přijeďte to zkusit.“

Konstantinos už rok působí na Generálním ředitelství pro infrastrukturu a logistiku v Evropském parlamentu v Lucemburku. V roce 2006 mu diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Neobejde se bez berlí. Zeptali jsme se ho, jak mu vyhovuje jeho pracovní prostředí.

„V tomhle vstřícném prostředí (sympatičtí kolegové, bezbariérová infrastruktura) se můj zdravotní stav stabilizoval; možná se dokonce i zlepšil. Navíc projekty, které mi tady přidělili, mě inspirují a povzbuzují k větší aktivitě. Mým hlavním úkolem je zdokonalovat vybavení Evropského parlamentu, co se týče dostupnosti pro osoby se speciálními potřebami. Jsem strašně rád, že mám možnost předvést osvědčené postupy, které Evropská unie v oblasti zdravotního postižení uplatňuje.“

Ville, který je od narození nevidomý, pracuje od roku 2013 jako právník v Evropské komisi v Bruselu. Zajímalo nás, jaký měl dojem z průběhu výběrového řízení a jak se mu práce v Evropské komisi líbí.

„Tým, který během konkurzu pomáhá lidem se speciálními potřebami, byl velmi kompetentní a dobře organizovaný. Když obdrželi mou registraci, kontaktovali mě s návrhy, jak zajistit, abych se jako nevidomý mohl účastnit prvního kola výběrového řízení za rovnocenných podmínek jako ostatní. Jejich řešení mi naprosto vyhovovala. Skvělá spolupráce s nimi pak pokračovala v průběhu celého výběrového řízení, včetně části v hodnotícím centru. Velmi příjemným překvapením pro mě bylo, že téměř všechny dokumenty již existují v digitální podobě, neboť veškerá příchozí i odchozí korespondence se zaznamenává do elektronických databází. Jelikož se musím spoléhat na čtečku obrazovky, šetří mi to spoustu času, protože nemusím skenovat tištěné dokumenty do počítače jako v předchozích zaměstnáních. Do našeho týmu jsem díky úžasnému přístupu svých kolegů a nadřízených skvěle zapadl.“

Ville také radí ostatním uchazečům se speciálními potřebami, jak se ucházet o místo v institucích EU.

„Ukažte, že vás ta práce opravdu zajímá. Pokuste se přemýšlet o svém zdravotním hendikepu z pohledu zaměstnavatele. Otázky na toto téma určitě dostanete, takže si předem promyslete, jak by se daly vaše speciální potřeby řešit na dané pracovní pozici. Buďte trpěliví. Každou přihlášku a pohovor berte jako užitečnou zkušenost, i když to třeba nevyjde. Spíše než na samotné speciální potřeby se soustřeďte na to, co jste schopni nabídnout.“

Frederic pracuje pro evropské instituce od roku 1998. Nyní působí na Úřadě pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB), kde má na starost otázky bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu. Sám je nevidomý.
Zeptali jsme se ho, jakým způsobem v Komisi uzpůsobili pracovní prostředí jeho zdravotnímu postižení a jaké s tím má obecně zkušenosti.

„Mám k dispozici počítač vybavený softwarem pro syntézu řeči (JAWS) i klávesnici s Braillovým písmem. Když jsem začal v evropských institucích pracovat, konkrétně na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace, dali mi k dispozici víc vybavení, než jsem nakonec pro práci potřeboval – moc mile mě to překvapilo. Mám na to dobré vzpomínky. Když jsem pak přešel do jiného oddělení, nebylo to úplně samozřejmé a na vybavení jsem si musel chvíli počkat. Ale trpělivost je moje silná stránka.“

Frederic nám také řekl, že jeho postižení nepředstavovalo pro práci v týmu žádnou překážku.

„Moje postižení tu není nevýhodou, spíše naopak! Taky to tak prezentuji, pozitivně. Snažím se tím ostatní nijak nezatěžovat. Taky částečně pomáhá, že si do práce beru svého vodícího psa, je to takový můj maskot.“

Maurizio pracuje jak tiskový referent Evropském parlamentu v Itálii. Je nevidomý. Pro evropské instituce pracuje od roku 2015.
Zeptali jsme se ho, jakou má zkušenost s výběrovým řízením a jestli se cítí být na pracovišti plně integrován.

„Lidé z týmu pro přístupnost úřadu EPSO byli skvělí, moc mi pomohli! Během výběrového řízení vše probíhalo hladce. Test jsem měl v Braillově písmu a v průběhu zkoušky mi byl k dispozici osobní asistent. Jeden z testů byl také v elektronické podobě. Pokud jde o samotný výběr na konkrétní pracovní pozici, absolvoval jsem pouze pohovor, což žádné uzpůsobení nevyžadovalo. Nemám pocit, že bych musel překonávat nějaké zvláštní překážky. Nikdy jsem se kvůli svému postižení necítil nijak znevýhodněn. Když myslíte pozitivně, pak i když narazíte na nedůvěřivé lidi nebo lidi, kteří o vašem postižení nic nevědí, můžete s nimi svou zkušenost sdílet a odstranit pomyslnou zeď, která vás dělí.“

Maurizio nyní radí lidem se zvláštními potřebami či postižením, jak se přihlásit do výběrového řízení u evropských institucí.

„Řekl bych, že se to dá určitě zvládnout – a nemusíte být ani polyglot, ani superman! Prostě to možné je. Chce to věnovat přípravě trochu času, říct si, že nemáte co ztratit, jen získat zajímavou pracovní příležitost. Také je určitě zajímavé si udělat takovou analýzu nákladů a přínosů. Jediná otravná věc je vyplnění samotné přihlášky... Ale jakmile to máte za sebou, stačí už jen investovat trochu času do přípravy - získat můžete naopak skutečně hodně! Tak se tou přihláškou nenechte v žádném případě odradit!“

 

Krystle pracuje jako asistentka v komunikačním oddělení Evropské komise v Bruselu. Je tělesně postižená, má sníženou schopnost pohybu. V evropských institucích působí od roku 2002.
Zeptali jsme se jí, jak jí v Komisi uzpůsobili pracovní prostředí a zda má pocit, že pro ni její tělesné postižení představuje při práci v institucích překážku.

„Komise mi zajistila invalidní vozík, speciální podložku pod nohy a zdravotní židli. Dostala jsem také vyhrazené parkovací místo. Na toaletách byla kvůli mě umístěna opěrná madla. V týmu se cítím zcela integrovaná. Když máme například schůzi, kolegové za mnou sami přijdou a ptají se, jak mi mohou pomoci, jestli mě mají převézt do zasedačky. Mám radost, že mám na pracovišti takové vztahy a že se mi dostává uznání za odvedenou práci. Přitom nepotřebuji žádné úlevy, pracuji stejně jako ostatní, kromě té pohyblivosti, samozřejmě.“

Krystle také radí ostatním zájemcům se zvláštními potřebami, jak podat přihlášku do výběrového řízení u evropských institucí.

„Vždy jim doporučuji se přihlásit! Tělesné postižení tu nepředstavuje při výběrovém řízení žádnou překážku. Jde přece o znalosti. Neběží se maraton! Zkusit to může každý, bez ohledu na státní příslušnost, barvu pleti, pohlaví, tělesné postižení. Žádná překážka tohoto typu tu neexistuje... V institucích pracují všechny národnosti EU, lidé s různými životními příběhy. Odlišnost se tu bere jako výhoda. Pracovat zde může tělesně postižený Malťan nebo nevidomá Estonka - to zde nehraje vůbec žádnou roli. Multikulturní prostředí znamená, že pracujete s ostatními bez ohledu na jejich rozdílnost. Pracovní prostředí v institucích je připraveno přivítat široké spektrum zájemců. Politika rovných příležitostí zde skutečně funguje.“

Fabio pracuje v evropských institucích od roku 2001. V současné době působí jako vedoucí oddělení ředitelství pro lidské zdroje Evropského parlamentu. V minulosti podstoupil amputaci dolní končetiny a nyní má protézu.
Zeptali jsme se ho, zda kvůli tomu žádal o nějaké speciální uzpůsobení pracovního prostředí.

„Když nemohu používat protézu, chodím o berlích. Tím pádem nemám k dispozici ruce. Žádné speciální vybavení kanceláře vlastně nepotřebuji, kromě nástrojů IT (mám ipad, ne laptop). Kvůli protéze mám bolesti zad, takže mám stůl s nastavitelnou výškou. Bylo mi vyhrazeno parkovací místo. Nebyl problém to vše získat. Stačilo zažádat. Mám potíže pouze s mobilitou. Ale jinak můžu komunikovat s lidmi a pracovat na 100 %.

Fabio radí lidem se speciálními potřebami, kteří se zajímají o pracovní uplatnění v evropských institucích.

„Nesmíme se bát se přihlásit, musíme se vzájemně podpořit a čelit novým situacím. Není ale dobré sem přijít bez rozmyslu a domnívat se, že se zaměstnavatel, tedy Parlament o vše postará. To není v silách žádné organizace na světě. Je potřeba se připravit na nové pracovní prostředí, zvlášť u lidí s postižením. Tito lidé si musí uvědomit, že je třeba zaujmout jiný, pozitivní přístup. Připravit se.“

Zkušenosti některých našich spolupracovníků.