Lige muligheder

Forside > Hvordan søger man? > Lige muligheder

EU's institutioner – her tæller talentet!

Vores vision og mission

Her i EPSO tror vi på lighed og diversitet. For at sikre, at EU-institutionerne giver lige muligheder for alle og afspejler diversiteten i verden i dag, har vi følgende principper og mål.

 • EPSO garanterer, at alle ansøgere har de samme muligheder, behandles ens og har lige adgang til udvælgelsesprøverne uanset deres køn, race, hudfarve, etniske oprindelse, sociale baggrund, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuelle orientering 
 • EPSO respekterer princippet om inklusion i udvælgelsesproceduren og giver alle ansøgere lige mulighed for fuldt ud at demonstrere deres kompetencer ved at udpege og eliminere hindrende faktorer, mulige fordomme og risici for diskrimination
 • EPSO går ind for lige muligheder og arbejder sammen med mange forskellige stakeholdergrupper og ekspertorganisationer for at nå ud til flere forskelligartede talenter
 • EPSO vil gerne øge diversiteten i talentmassen og hjælpe EU's forvaltning med at repræsentere diversiteten blandt de europæiske borgere bedre
 
Hvordan omsætter vi disse principper til praksis?

Se hvordan vi helt konkret har fået principperne om lige muligheder og diversitet til at fungere i virkeligheden.

 • Vi sørger for, at dine testspørgsmål er neutrale ved at foretage systematisk analyse og overvågning.
 • Vi baserer vores udvælgelsesmetoder på standardiserede og objektive kompetencebaserede bedømmelser.
 • Vi foretager en anonymiseret gennemgang og mærkning af CV'er baseret på objektive kriterier alene.
 • Vi sørger for at afhjælpe dine behov på rimelig vis, hvis du har et handicap eller særlige behov.
 • Vi anvender FN's konvention om handicappedes rettigheder.
 • Vi udfører systematiske screeninger/revisioner af ligheden og mangfoldigheden i vores udvælgelsesprocesser og test. Vi udpeger hindringer og barrierer, som kan påvirke din udvælgelsesprocedure, og sørger for afhjælpende foranstaltninger.
 • Vi udfører regelmæssige screeninger af tilgængeligheden for personer med handicap for konstant af forbedre adgangen til vores meddelelser, udvælgelsesprocedurer og test. Når det er nødvendigt, sørger vi for tilpassede formater, der kan anvendes med hjælpeværktøjer, og individuel assistance. Vi integrerer også tilgængelighedskravene i alle nye udviklinger på IT-området.
 • Vi lærer medlemmerne af den udvælgelseskomité, som bedømmer dine kompetencer, hvordan de udvælger og rekrutterer på den mest fordomsfrie, objektive og professionelle måde med respekt for princippet om lige muligheder og lige behandling.
 • Vi arbejder på at sikre en afbalanceret sammensætning af medlemmerne af udvælgelseskomitéerne for at undgå enhver risiko for forudindtagethed og diskrimination. I vores udnævnelse af komitéerne sigter vi efter medlemmer med forskellig baggrund og forsøger at sikre balance med hensyn til køn, nationalitet, sprog og repræsentation i personaleudvalg og administrationen.
 • Vi indhenter systematisk feedback fra ansøgerne, hvilket giver os mulighed for hele tiden at forbedre det, vi gør.
 • Vi gør vores bedste i vores kommunikation på at tiltrække talenter fra alle 28 medlemslande ved at benytte os af målrettede måder at nå ud til folk på. Det omfatter bl.a. EU's ambassadører for en karriere i EU, som blogger om at leve og arbejde i EU for at vise potentielle ansøgere, hvad et job i EU går ud på. Vi er desuden aktivt til stede på universiteter i hele EU gennem vores studenterambassadører samt gennem målrettet deltagelse i karrierearrangementer og -messer samt andre aktiviteter.

 

Hvordan gør EPSO?

For at sikre ligestilling mellem kønnene har EPSO vedtaget forskellige metoder såsom en igangværende psykometrisk handlingsplan, som skal sikre en konstant forbedring af forvaltningen af test, særligt psykometriske test og andre test, der foretages i stopprøvefasen. Derudover uddannes medlemmerne af udvælgelseskomitéerne med ansvar for bedømmelsen af ansøgernes kompetencer i, hvordan de sikrer lige muligheder og ligebehandling i samtaler og andre øvelser.

Det primære mål i enhver udvælgelsesfase er at sikre ligestillingen og give både kvinder og mænd samme mulighed for at vise deres evner.

Derfor har EPSO gennemført omfattende forskning og tiltag for at forhindre forskelsbehandling af kvinder og mænd og sikre, at begge køn har samme mulighed for at vise deres evner og potentiale.

Handicap/særlige behov

 

Et handicap eller en sygdomstilstand må ikke være en hindring for din deltagelse i en udvælgelsesprøve.

EPSO har en veletableret procedure for at afhjælpe dine behov på rimelig vis, som bygger på bedste internationale praksis på området. Den gør det muligt for os at udpege hindringer og barrierer, der skyldes et handicap eller en sygdomstilstand, og give ansøgere med særlige behov mulighed for at vise deres evner på lige fod med andre ansøgere.

 

 

Har du brug for særlige vilkår udvælgelsesprøverne?

 

 

For at få ret til særlige vilkår under udvælgelsesprøven på grund af dit handicap eller din kroniske sygdomstilstand skal du i øjeblikket følge disse trin:

 

TRIN 1. I din ansøgningsformular skal du sætte kryds ud for "ACCESS REQUIREMENTS", og fortælle os, om du har særlige behov. For at vi bedre kan forstå, hvilke problemer dit handicap eller din sygdomstilstand giver i testsituationen, bedes du give en nærmere beskrivelse af dit handicap og de foranstaltninger, du har behov for.  Du skal sende en kopi af din handicapattest eller lægeerklæring som dokumentation på dit behov for særlige vilkår. Uden disse attester kan vi ikke tage hensyn til anmodning.

Vi accepterer attester på handicap udstedt af et anerkendt nationalt organ eller lægeerklæring udstedt af en speciallæge. Lægeerklæringer skal være ledsaget af en mere detaljeret rapport.

 

Vi garanterer, at data vedrørende dit handicap eller din sygdomstilstand behandles fortroligt i

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december

2000.

 

TRIN 2. Når du har indgivet din anmodning om særlige vilkår, vil du efter et stykke tid blive kontaktet af EPSO's tilgængelighedsteam (som har ansvaret for at fastsætte og arrangere rimelige tilpasninger af udvælgelsesprøver for ansøgere med særlige behov) med henblik på at indhente yderligere oplysninger eller en bekræftelse af, hvilke særlige tilpasninger du vil få.

TRIN 3. Du inviteres til testen, som du vil tage under de bedst mulige vilkår, alt efter hvad du har fået godkendt af rimelige tilpasninger.

TRIN 4. Du får mulighed for at give os feedback og hjælpe os med hele tiden at forbedre vores praksis.

Hvilke former for særlige tilpasninger kan jeg forvente?

 

Med udgangspunkt i dit handicap eller din sygdomstilstand og de hindringer, det medfører i testsituationen, vil du blive bedt om at fortælle, hvilken form for tilpasning der vil være mest nyttig for dig. Vi er nemlig af den opfattelse, at ansøgeren selv er den bedste ekspert, hvad angår hans eller hendes handicap eller sygdomstilstand.

Med udgangspunkt i dit enkelte tilfælde og din indsendte dokumentation samt EPSO's ekspertise inden for rimelige tilpasninger af udvælgelsesprøver for ansøgere med særlige behov vil du blive tilbudt tilpasninger for hver test, du skal tage. De endelige tilpasninger, du tilbydes, kan derfor være forskellige fra dit ønske.

Eksempler på tilpasninger:

- sikring af tilgængelighed for personer med handicap 

 

- ekstra tid til testen

- forstørret skriftstørrelse  eller forstørrelsessoftware

 

- udskrift i brailleskrift eller brailletastatur

 

- skærmlæsere

- tegnsprogstolkning

- tilpasset belysning  bord, der kan justeres i højden

 

- individuel assistance og meget mere…

 

 

Problemer med tilgængeligheden for personer med handicap? 

Tilgængeligheden for personer med handicap er vigtig for EPSO, og vi arbejder hårdt på hele tiden at forbedre adgangen til vores kommunikation og vores udvælgelsesprøver. Vi gennemfører regelmæssige screeninger af tilgængeligheden for at kontrollere, hvor tilgængelige vi er, og hvordan vi kan forbedre tilgængeligheden for alle. Kravene om tilgængelighed er integreret i alle nye udviklinger på IT-området. Vi anvender formater, der tilgængelige for hjælpeteknologier, for dokumenter, som ikke er 100 % tilgængelige, og vi reviderer i øjeblikket vores website for at nå niveau 2.0 i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Har du fortsat problemer med at få adgang til dele af vores website og/eller dokumenter?

Eller vil du gerne give os feedback og hjælpe os med at forbedre tilgængeligheden af vores website og udvælgelsesprocedurerne? Så kontakt os endelig! 

 

 

Læs om vores kollegers oplevelser

Johan har været systemadministrator i Europa-Parlamentet i Bruxelles i to år. Han fik diagnosen autisme for 12 år siden, og hans handicap er ikke noget, man lægger mærke til i første omgang. Vi spurgte ham, om han føler, at han er blevet integreret i sit team, og om hans handicap på noget tidspunkt har været en hindring i hans job.

"Jeg føler mig som en del af teamet. Jeg er ret udadvendt, så jeg kan godt lide interaktionen med kollegerne. Vi joker tit og griner en masse. De fleste af mine kolleger ved ikke, at jeg har autisme. Jeg har gennem årene lært at skjule mit handicap, og faktisk er det ikke så usædvanligt med autistisk adfærd i den branche, jeg arbejder i. Måske er jeg en atypisk person med autisme. De fleste tror, at mennesker med autisme ikke kan lide at være sammen med andre, og det er faktisk en misforståelse. Det er rigtigt, at folk med autisme tænker anderledes. F.eks. kan de være mere fokuseret på detaljer, og ofte har de svært ved at klare sanseinput, men når de slapper af, nyder de virkelig andre menneskers selskab."

Konstantinos har i et år arbejdet for Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik ved Europa-Parlamentet i Luxembourg. Han fik i 2006 diagnosen multipel sklerose og går ved hjælp af en krykke. Vi spurgte ham, hvad han syntes om sit arbejdsmiljø.

"Det, at jeg arbejder i et miljø, der virkelig støtter mig (søde kolleger og tilgængelig infrastruktur), har medvirket til at stabilisere min tilstand og måske endda til at forbedre den. Dertil kommer, at de projekter jeg har fået at arbejde med, inspirerer mig til at give den en ekstra skalle. Jeg er især godt tilfreds med forbedringerne af adgangsforholdene i Europa-Parlamentet for mennesker med særlige behov. Derfor føler jeg det som et privilegium, at jeg har fået muligheden for at vise andre EU's bedste praksis på handicapområdet."

Ville har arbejdet som juridisk medarbejder for Europa-Kommissionen siden 2013. Han er født blind. Vi spurgte ham, hvad han syntes om udvælgelsesprocessen og om at få job i Kommissionen, og hvad der havde overrasket ved arbejdet for EU.

"Da jeg havde læst EPSOs website, kontaktede jeg EPSOs "tilgængelighedsteam" pr. e-mail, inden jeg udfyldte tilmeldingsformularen til udvælgelsesprøven. De var søde til at give mig yderligere information, så jeg kunne udfylde den relevante del af formularen. Jeg syntes, at tilgængelighedsteamet var meget kompetent og velorganiseret. Da de havde modtaget min tilmelding, foreslog de forskellige praktiske ting, der gjorde mig i stand til som blind at deltage i første del af udvælgelsesprøven på lige fod med de andre ansøgere, og disse ting var meget nyttige og fungerede fint. Det virkelig gode samarbejde med teamet fortsatte igennem hele udvælgelsesforløbet, også i assessmentcentret. Det var især en positiv overraskelse for mig, at alle dokumenter er i elektronisk form, fordi al korrespondance frem og tilbage bliver registreret i en elektronisk database. Derfor havde jeg som skærmlæserbruger næsten ikke behov for at bruge tid på at skanne papirdokumenter ind i computeren, som jeg var vant til fra min tidligere jobs."

Læs flere beretninger fra vores personaleambassadører: https://www.facebook.com/EUCareersStaffAmbassadors/.