Ligestilling

Forside > Hvordan søger man? > Ligestilling

EPSO vil gerne øge diversiteten i talentmassen og hjælpe EU's institutioner med at afspejle diversiteten blandt de europæiske borgere. EPSO gennemførte derfor en pilotundersøgelse af mangfoldighed i februar 2021 for bedre at forstå den eksisterende ansøgerpuljes mangfoldighed og øge sin rækkevidde i forhold til fremtidige potentielle ansøgere.

Læs mere om spørgeundersøgelsen
Du kan se resultaterne af undersøgelsen her

 

EU's institutioner – her tæller talentet!

Vores vision og mission

Her i EPSO tror vi på lighed og diversitet. For at sikre, at EU-institutionerne giver lige muligheder for alle og afspejler diversiteten i verden i dag, har vi følgende principper og mål.

 • EPSO garanterer, at alle ansøgere har de samme muligheder, behandles ens og har lige adgang til udvælgelsesprøverne uanset deres køn, race, hudfarve, etniske oprindelse, sociale baggrund, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuelle orientering.
 • EPSO respekterer princippet om inklusion i udvælgelsesproceduren og giver alle ansøgere lige mulighed for fuldt ud at demonstrere deres kompetencer ved at udpege og eliminere hindrende faktorer, mulige fordomme og risici for diskrimination.
 • EPSO går ind for lige muligheder og arbejder sammen med mange forskellige stakeholdergrupper og ekspertorganisationer for at nå ud til flere forskelligartede talenter.
 • EPSO vil gerne øge diversiteten i talentmassen og hjælpe EU's forvaltning med at repræsentere diversiteten blandt de europæiske borgere bedre.
Hvordan omsætter vi disse principper i praksis?

Se hvordan vi helt konkret har fået principperne om lige muligheder og diversitet til at fungere i virkeligheden.

 • Vi sørger for, at dine testspørgsmål er neutrale ved at foretage systematisk analyse og overvågning.
 • Vi baserer vores udvælgelsesmetoder på standardiserede og objektive kompetencebaserede bedømmelser.
 • Vi foretager en anonymiseret gennemgang og mærkning af CV'er baseret på objektive kriterier alene.
 • Vi sørger for rimelige tilpasninger, hvis du har et handicap eller særlige behov.
 • Vi anvender FN's konvention om handicappedes rettigheder.
 • Vi udfører systematiske screeninger/revisioner af ligheden og mangfoldigheden i vores udvælgelsesprocesser og test. Vi udpeger hindringer og barrierer, som kan påvirke din udvælgelsesprocedure, og sørger for afhjælpende foranstaltninger.
 • Vi udfører regelmæssige screeninger af tilgængeligheden for personer med handicap for konstant at forbedre adgangen til vores meddelelser, udvælgelsesprocedurer og test. Når det er nødvendigt, sørger vi for tilpassede formater, der kan anvendes med hjælpeværktøjer, og individuel assistance. Vi integrerer også tilgængelighedskravene i alle nye udviklinger på IT-området.
 • Vi lærer medlemmerne af den udvælgelseskomité, som bedømmer dine kompetencer, hvordan de udvælger og rekrutterer på den mest fordomsfrie, objektive og professionelle måde med respekt for princippet om lige muligheder og lige behandling.
 • Vi arbejder på at sikre en afbalanceret sammensætning af medlemmerne af udvælgelseskomitéerne for at undgå enhver risiko for forudindtagethed og diskrimination. I vores udnævnelse af komitéerne sigter vi efter medlemmer med forskellig baggrund og forsøger at sikre balance med hensyn til køn, nationalitet, sprog og repræsentation i personaleudvalg og administrationen.
 • Vi indhenter systematisk feedback fra ansøgerne, hvilket giver os mulighed for hele tiden at forbedre det, vi gør.
 • Vi gør vores bedste i vores kommunikation på at tiltrække talenter fra alle medlemslande ved at benytte os af målrettede måder at nå ud til folk på. Det omfatter bl.a. ambassadører for EU Careers, som blogger om at leve og arbejde i EU for at vise potentielle ansøgere, hvad et job i EU går ud på. Vi er desuden aktivt til stede på universiteter i hele EU gennem vores studenterambassadører samt gennem målrettet deltagelse i karrierearrangementer og -messer samt andre aktiviteter.
 • For at sikre ligestilling mellem kønnene har EPSO vedtaget forskellige metoder såsom en igangværende psykometrisk handlingsplan, som skal sikre en konstant forbedring af forvaltningen af test, særligt psykometriske test og andre test, der foretages i stopprøvefasen. Derudover uddannes medlemmerne af udvælgelseskomitéerne med ansvar for bedømmelsen af ansøgernes kompetencer i, hvordan de sikrer lige muligheder og ligebehandling i samtaler og andre øvelser.
  Det primære mål i enhver udvælgelsesfase er at sikre ligestillingen og give både kvinder og mænd samme mulighed for at vise deres evner.
  Derfor har EPSO gennemført omfattende forskning og tiltag for at forhindre forskelsbehandling af kvinder og mænd og sikre, at begge køn har samme mulighed for at vise deres evner og potentiale.
Handicap/særlige behov

Et handicap eller en sygdomstilstand må ikke være en hindring for din deltagelse i en udvælgelsesprøve.

EPSO har en veletableret procedure for at afhjælpe dine behov på rimelig vis, som bygger på bedste internationale praksis på området. Den gør det muligt for os at finde de hindringer og barrierer, der skyldes et handicap eller en sygdomstilstand, og give ansøgere med særlige behov mulighed for at vise deres evner på lige fod med andre ansøgere.

Har du brug for særlige tilpasninger af udvælgelsesprøverne?

Læs vores trin for trin-vejledning i, hvordan man anmoder om særlige tilpasninger af udvælgelsesprøverne.

Hvis du støder på problemer med at få adgang til vejledningen ved brug af hjælpeteknologi, kan I bruge denne tilgængelige udgave.

Se EPSO's nye vejledning om rimelige tilpasninger, og find yderligere information og tips og tricks til, hvordan man anmoder om særlig tilpasning af EPSO's udvælgelsesprøver.

Du kan også se vores video om de særlige tilpasninger, der er til rådighed, nedenfor på denne side.

Hvis du har brug for yderligere information, kan du sende en e-mail til epso-accessibility@ec.europa.eu

Hvilke former for særlige tilpasninger kan jeg forvente?

Med udgangspunkt i dit handicap eller din sygdomstilstand og de hindringer, det medfører i testsituationen, vil du blive bedt om at fortælle, hvilken form for tilpasning der vil være mest nyttig for dig. Vi er nemlig af den opfattelse, at du er den bedste ekspert, hvad angår dit handicap eller din sygdomstilstand.

Med udgangspunkt i din personlige situation og din indsendte dokumentation samt EPSO's ekspertise inden for rimelige tilpasninger af udvælgelsesprøver for ansøgere med særlige behov vil du blive tilbudt individuelle tilpasninger for hver enkelt test, du skal tage. Derfor kan de endelige tilpasninger, du får, være forskellige fra dem, du har ønsket.

Eksempler på tilpasninger:

 • sikring af tilgængelighed
 • ekstra tid til testen
 • forstørret skriftstørrelse eller forstørrelsessoftware
 • udskrift i brailleskrift eller brailletastatur
 • skærmlæsere
 • tegnsprogstolkning
 • tilpasset belysning og bord, der kan justeres i højden
 • individuel assistance og meget mere…

Læs mere i EPSO's oversigt over mulige tilpasninger i forbindelse med udvælgelsesprøverne.

Vær opmærksom på, at hjælpeteknologier ikke er tilgængelige i alle faser af udvælgelsesprocessen. EPSO arbejder i øjeblikket på at forbedre sine procedurer og tjenester og vil fortsætte med at se på dine behov og tilbyde dig bistand og ad-hoc-tilpasninger, som giver dig mulighed for at tage prøverne under de bedst mulige vilkår.

VIGTIGT: I bestemmelserne om rimelige tilpasninger tages der hensyn til afholdelsen af de specifikke prøver, enten i testcentre eller som fjerntestning.

Er du gravid eller ammer du?

Se denne brochure for at få flere oplysninger eller læs EPSO's politik for rimelige tilpasninger vedrørende graviditet og fødsel for kvindelige ansøgere i forbindelse med personaleudvælgelsesprocedurer.

Har du problemer med at få adgang?

Tilgængelighed er vigtig for EPSO, og vi arbejder hele tiden på at gøre det nemt at få adgang til vores kommunikation og udvælgelsesprocedurer. Vi gennemfører regelmæssige screeninger af tilgængeligheden for at kontrollere, hvor tilgængelige vi er, og hvordan vi kan forbedre tilgængeligheden for alle. Kravene om tilgængelighed er integreret i alle nye udviklinger på IT-området. Vi anvender formater, der er tilgængelige for hjælpeteknologier, for dokumenter, som ikke er 100 % tilgængelige, og vi reviderer i øjeblikket vores website for at nå niveau AA i WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Har du fortsat problemer med at få adgang til dele af vores website og/eller dokumenter? Eller vil du gerne give os feedback og hjælpe os med at forbedre tilgængeligheden af vores website og udvælgelsesprocedurerne? Så er du velkommen til at kontakte os Vi vil vende tilbage med et svar hurtigst muligt!

Læs om vores kollegers oplevelser

Johan har været systemadministrator i Europa-Parlamentet i Bruxelles siden 2014. Han fik diagnosen autisme i 2004, og hans handicap er ikke noget, man lægger mærke til i første omgang. Vi spurgte ham, om han føler, at han er blevet integreret i sit team, og om hans handicap på noget tidspunkt har været en hindring i hans job.

"Jeg føler mig som en del af teamet. Jeg er ret udadvendt, så jeg kan godt lide interaktionen med kollegerne. Vi joker tit og griner en masse. De fleste af mine kolleger ved ikke, at jeg har autisme. Jeg har gennem årene lært at skjule mit handicap, og faktisk er det ikke så usædvanligt med autistisk adfærd i den branche, jeg arbejder i. Måske er jeg en atypisk person med autisme. De fleste tror, at mennesker med autisme ikke kan lide at være sammen med andre, og det er virkelig en misforståelse. Det er rigtigt, at folk med autisme tænker anderledes. F.eks. er de mere fokuseret på detaljer, og ofte har de svært ved at klare sanseinput, men når de slapper af, nyder de virkelig andre menneskers selskab."

Johan opfordrer også andre med særlige behov til at søge job i EU og giver dem et råd med på vejen.

"EU-institutionerne er en god arbejdsplads. Folk er åbne over for personer med handicap. Desuden er bygningerne tilpasset, så de egner sig til kørestolsbrugere. Du skal bevise over for udvælgelseskomitéen, at du er lige så god eller bedre end de andre ansøgere uden et handicap. Så forbered dig godt, og giv det et forsøg."

Konstantinos har i et år arbejdet for Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik ved Europa-Parlamentet i Luxembourg. Han fik i 2006 diagnosen multipel sklerose og går ved hjælp af en krykke. Vi spurgte ham, hvad han syntes om sit arbejdsmiljø.

"Det, at jeg arbejder i et miljø, der virkelig støtter mig (søde kolleger og tilgængelig infrastruktur), har medvirket til at stabilisere min tilstand og måske endda til at forbedre den. Dertil kommer, at de projekter jeg har fået at arbejde med, inspirerer mig til at give den en ekstra skalle. Jeg er især godt tilfreds med forbedringerne af adgangsforholdene i Europa-Parlamentet for mennesker med særlige behov. Derfor føler jeg det som et privilegium, at jeg har fået muligheden for at vise andre EU's bedste praksis på handicapområdet."

Ville har arbejdet som juridisk medarbejder for Europa-Kommissionen i Bruxelles siden 2013, og han er født blind. Vi spurgte ham, hvad han syntes om udvælgelsesprocessen, og hvordan han har det med sit arbejde i Europa-Kommissionen.

"Jeg syntes, at tilgængelighedsteamet var meget kompetent og velorganiseret. Da de havde modtaget min tilmelding, foreslog de forskellige praktiske ting, der gjorde mig i stand til som blind at deltage i første del af udvælgelsesprøven på lige fod med de andre ansøgere, og disse ting var meget nyttige og fungerede fint. Det gode samarbejde med teamet fortsatte igennem hele udvælgelsesforløbet, også i assessmentcentret. Det var især en positiv overraskelse for mig, at alle dokumenter er i elektronisk form, fordi al korrespondance frem og tilbage bliver registreret i en elektronisk database. Derfor havde jeg som skærmlæserbruger næsten ikke behov for at bruge tid på at skanne papirdokumenter ind i computeren, som jeg var vant til fra min tidligere jobs. Jeg føler mig fuldt integreret takket være mine kollegers og chefers fantastiske måde at være på."

Ville har også gode råd til andre ansøgere med særlige behov, som ansøger om et job i EU.

"Vis din motivation. Hvis du har et handicap, så prøv at se det fra arbejdsgiverens synspunkt. Vær forberedt på spørgsmål om dit handicap, og tænk på forhånd over fornuftige løsninger på ethvert særligt behov, det kan medføre i den konkrete arbejdssituation. Vær tålmodig. Se hver ansøgning og samtale som en mulighed for at lære – også selvom du ikke bliver valgt. Hav fokus på dine kompetencer frem for dine særlige behov."

Frederic er ansvarlig for tilgængeligheden for personer med nedsat mobilitet i OIB (Europa-Kommissionens Kontor for Infrastruktur og Logistik). Han er blind og har arbejdet for EU-institutionerne siden 1998.
Vi spurgte ham, hvilke særlige foranstaltninger han har til rådighed på sit arbejde.

"En computer med talesyntesesoftware (JAWS) og et brailletastatur. Da jeg startede, tilbød Generaldirektoratet for Forskning og Innovation mig mere, end jeg havde behov for. Det var meget imponerende og en fantastisk velkomst. Min første oplevelse var virkelig god. Efterfølgende i mine andre job har det ikke været helt så lige til, men jeg har altid vidst, at jeg får det, jeg har brug for, hvis jeg væbner mig med lidt tålmodighed."

Frederic fortæller også, at hans handicap ikke er en hindring i hans team.

"Her er mit handicap en fordel! Jeg er positiv omkring det, og jeg går ikke rundt og ser ud som om, jeg bærer verdens elendighed på mine skuldre. Og så hjælper det, at jeg har en hund. Den er blevet vores maskot."

Maurizio arbejder som pressemedarbejder for Europa-Parlamentet i Italien. Han er blind og har arbejdet for EU's institutioner siden 2015.
Vi spurgte ham, hvad han syntes om udvælgelsesproceduren, og om han føler sig integreret i sit team.

"EPSO's tilgængelighedsteam har været fantastisk! Alt gik virkelig godt til udvælgelsesprøven. Jeg fik min test skrevet med brailleskrift og havde en personlig hjælper. Jeg fik også en elektronisk udgave af testen. Selve udvælgelsen til stillingen foregik alene ved samtale, så der havde jeg ikke brug for nogen tilpasning. Jeg oplever ikke nogen hindringer. Jeg har aldrig haft problemer på grund af mit handicap. Hvis du har en positiv indstilling, også selvom nogen folk er uvidende eller skeptiske, og hvis du er opsat på at dele ud af din erfaring, så kan du flytte grænser."

Maurizio opfordrer andre ansøgere med særlige behov til at søge job i EU.

"Efter min mening er det absolut muligt at gennemføre, og du behøver ikke at være mangesproget eller superhelt for at gøre det! Det kan bestemt lade sig gøre! Det tager så lidt af din tid at gøre det. Du har intet at miste, og du har chancen for at få en virkelig interessant karriere. Når man ser på omkostningerne og fordelene, tale det klart for at forsøge. Det eneste, der trækker tænder ud er ansøgningsproceduren... Men når du først har overstået den, tager det ikke ret lang tid, og du har potentielt enorme muligheder! Lad dig ikke slå ud af ansøgningsproceduren!"

 

Krystle arbejder som kommunikationsassistent i Europa-Kommissionen i Bruxelles. Hun har nedsat mobilitet og har arbejdet for de europæiske institutioner siden 2002.
Vi spurgte hende, hvilke særlige tilpasninger hun har fået stillet til rådighed, og om hun føler, at hendes handicap har været en hindring for hende i hendes job.

"Kommissionen har sørget for en kørestol, en fodskammel, en ergonomisk stol og en reserveret parkeringsplads. Der er blevet installeret støttegreb på toilettet. Jeg føler mig fuldt ud som en del af teamet. Når vi skal til møde, kommer mine kolleger helt af sig selv og tilbyder at hjælpe mig derhen eller spørger, hvad de kan gøre. Det er dejligt at føle sig værdsat og anerkendt for sit arbejde. Jeg får ikke nogen særbehandling. Jeg arbejder lige så hårdt som de andre, dog med en smule hensyn, når det kommer til mobilitet."

Krystle har også nogle gode råd til andre med særlige behov, som søger job i EU.

"Jeg kan kun anbefale at søge! Et fysisk handicap er aldrig en hindring. Udvælgelsesprøverne handler om viden – du skal ikke løbe et maraton. Alle er velkomne uanset nationalitet, hudfarve, køn og fysisk handicap ... der står intet i vejen for at søge. Folk fra alle lande og alle kanter er repræsenteret – diversitet er bare positivt. Det gør ingen forskel, om du er fra Malta og har nedsat mobilitet eller fra Estland og er synshæmmet. Multikulturelt vil sige at arbejde sammen med andre uden at gøre forskel. EU-institutionerne har oprettet en tjeneste, som tager imod alle typer mennesker – lige muligheder er reel rettighed."

Fabio er kontorchef i Europa-Parlamentets direktorat for menneskelige ressourcer. Han har fået amputeret et ben og har arbejdet for de europæiske institutioner siden 2001.
Vi spurte ham, om han har brug for særlige tilpasninger på sit arbejde.

"Når jeg ikke kan gå med min protese, går jeg med krykker, men så kan jeg ikke bruge mine hænder. Jeg har ikke brug for noget særligt – jeg har IT-redskaber (f.eks. en iPad, så jeg ikke skal bære rundt på så mange notesbøger). Min protese giver mig problemer med ryggen, så derfor har jeg fået et hæve-sænkebord. Jeg har ret til en parkeringsplads. Det var ikke besværligt at få disse hjælpemidler. Det går lettere, når man har et motorisk handicap. Jeg kan bidrage 100 % til arbejdet."

Fabio deler også sine råd med andre med særlige behov, som tænker på at søge job i EU.

"Vær ikke bange – forbered dig selv på den nye situation. Tro ikke, at du bare kan ankomme og regne med at Parlamentet klarer alt for dig. Ingen institution i verden kan klare alt. Det er især vigtigt at forberede sig på et nyt miljø, når man har et handicap. Personer med handicap ved, at de skal klare sig gennem ting på en anden måde... og det gælder også, når man skal forberede sig."

Generalsekretariatet for Rådet (GSR) garanterer via sit program for positiv særbehandling af praktikanter med handicap 4-6 lønnede praktikophold om året for EU-borgere med et anerkendt handicap. Læs om de erfaringer, som en række praktikanter har gjort sig med programmet.

Læs også vores personaleambassadørers historier her.