Ίσες ευκαιρίες

Τα όργανα της ΕΕ - εκεί όπου το ταλέντο μετράει!

Το όραμα και η αποστολή μας
 

Εμείς στην EPSO πιστεύουμε στην ισότητα και την πολυμορφία. Για να διασφαλίσουμε ότι τα όργανα της ΕΕ προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους και αντανακλούν την πολυμορφία του κόσμου μας σήμερα, τηρούμε τις αρχές και τους στόχους που περιγράφουμε στη συνέχεια.

 • Η EPSO διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, υπαγωγής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
 • Η EPSO δεν εφαρμόζει αποκλεισμούς στις διαδικασίες επιλογής και παρέχει σε όλους τους υποψηφίους ίσες ευκαιρίες για να αποδείξουν όλο το εύρος των δεξιοτήτων τους, εντοπίζοντας και εξαλείφοντας ανασταλτικούς παράγοντες και πιθανούς κινδύνους μεροληπτικής συμπεριφοράς ή διακριτικής μεταχείρισης.
 • Η EPSO προωθεί τις ίσες ευκαιρίες και συνεργάζεται με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων και οργανώσεις ειδικών ώστε να προσεγγίζει τα πιο διαφορετικά ταλέντα.
 • Η EPSO επιθυμεί να αυξήσει την πολυμορφία της δεξαμενής ταλέντων και να βοηθήσει τη δημόσια διοίκηση της ΕΕ να είναι αντιπροσωπευτική της πολυμορφίας των πολιτών της ΕΕ, τους οποίους υπηρετούμε.
 
Πώς μετατρέπουμε τις αρχές μας σε πράξη

Έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να μετατρέπουμε τις ίσες ευκαιρίες και την πολυμορφία σε εργασιακή πραγματικότητα.

 • Διασφαλίζουμε ότι οι ερωτήσεις των δοκιμασιών είναι ουδέτερες, πραγματοποιώντας συστηματικές στατιστικές αναλύσεις και παρακολουθήσεις.
 • Βασίζουμε τις μεθόδους επιλογής μας σε τυποποιημένες και αντικειμενικές αξιολογήσεις με βάση τις δεξιότητες.
 • Πραγματοποιούμε ανώνυμους ελέγχους και βαθμολογήσεις των βιογραφικών σημειωμάτων, βάσει αντικειμενικών μόνο κριτηρίων.
 • Παρέχουμε ευλόγως προσαρμοσμένες συνθήκες σε άτομα με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες.
 • Εφαρμόζουμε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
 • Πραγματοποιούμε συστηματικούς ελέγχους για την τήρηση της ισότητας και της πολυμορφίας κατά τις διαδικασίες και τις δοκιμασίες επιλογής. Εντοπίζουμε τους ανασταλτικούς παράγοντες και τα εμπόδια που ενδεχομένως επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής και λαμβάνουμε διορθωτικά μέτρα.
 • Προβαίνουμε σε τακτικούς ελέγχους της προσβασιμότητας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την προσβασιμότητα όσον αφορά την επικοινωνία μας, τις διαδικασίες επιλογής και τις δοκιμασίες. Όπου κρίνεται σκόπιμο, εξασφαλίζουμε μορφές εγγράφων προσβάσιμες με υποστηρικτικές τεχνολογίες καθώς και εξατομικευμένη βοήθεια. Ενσωματώνουμε επίσης τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σε κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη.
 • Εκπαιδεύουμε μέλη εξεταστικών επιτροπών στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων σας ώστε να προβαίνουν στην επιλογή και την πρόσληψη υπαλλήλων με τον πλέον αμερόληπτο, αντικειμενικό και επαγγελματικό τρόπο, και με σεβασμό των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης.
 • Φροντίζουμε για την ισορροπημένη σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών, ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι μεροληπτικής και διακριτικής μεταχείρισης. Κατά τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών μεριμνούμε για τον διορισμό μελών με διαφορετικό υπόβαθρο και ισόρροπη αντιπροσώπευση των φύλων, των εθνικοτήτων, των γλωσσών, των επιτροπών προσωπικού και της διοίκησης.
 • Συλλέγουμε συστηματικά τις παρατηρήσεις υποψηφίων, οι οποίες μας βοηθούν να βελτιωνόμαστε συνεχώς.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια σε θέματα επικοινωνίας ώστε να προσελκύουμε ταλαντούχους υποψηφίους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, υιοθετώντας στοχευμένες μεθόδους προσέγγισης των κυριότερων ακροατηρίων. Στις μεθόδους αυτές συγκαταλέγονται οι πρεσβευτές προσωπικού οι οποίοι, στο πλαίσιο του ιστότοπου «Σταδιοδρομία στην ΕΕ» περιγράφουν στα ιστολόγια την εμπειρία τους από την εργασία στην ΕΕ, δίνοντας στους πιθανούς υποψηφίους μια εικόνα του τι σημαίνει μια σταδιοδρομία στην ΕΕ. Παράλληλα, έχουμε δυναμική παρουσία στον χώρο των πανεπιστημίων μέσω των πρεσβευτών «Σταδιοδρομία στην ΕΕ», καθώς και μέσω της στοχευμένης συμμετοχής μας σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και λοιπές δραστηριότητες με θέμα την απασχόληση.

Πώς εργάζεται η EPSO;

Μεριμνώντας για την ισότητα των φύλων, η EPSO έχει υιοθετήσει διάφορες δράσεις όπως ένα σε εξέλιξη σχέδιο ψυχομετρικής δράσης με στόχο τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των δοκιμασιών, και ειδικότερα των ψυχομετρικών και λοιπών δοκιμασιών που προβλέπονται κατά το στάδιο προεπιλογής. Επιπλέον, τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών που αξιολογούν τις δεξιότητες στο κέντρο αξιολόγησης, εκπαιδεύονται ώστε να διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση κατά τις συνεντεύξεις και τις λοιπές δοκιμασίες.

Κύριος στόχος, σε κάθε στάδιο της επιλογής, είναι να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος λόγω φύλου και να δίνονται σε γυναίκες και άνδρες οι ίδιες ευκαιρίες να αποδεικνύουν τις ικανότητές τους.

Γι αυτό, η EPSO προβαίνει σε διεξοδικές έρευνες και δράσεις ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών και να διασφαλίζεται η παροχή και στα δύο φύλα ίσων ευκαιριών να αποδείξουν τις δεξιότητες και τις δυνατότητές τους.

Αναπηρία/ειδικές ανάγκες

Μια αναπηρία ή ένα πρόβλημα υγείας δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο για τη συμμετοχή σας σε μια διαδικασία επιλογής.

Η EPSO διαθέτει μια καλοσχεδιασμένη και εύλογη διαδικασία προσαρμογής των εκάστοτε συνθηκών, βάσει των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στον τομέα. Με τον τρόπο αυτό, εντοπίζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν υποψήφιοι με αναπηρία ή με προβλήματα υγείας και τους δίνει τη δυνατότητα να αποδείξουν τις ικανότητές τους υπό ισότιμες συνθήκες με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές για τη συμμετοχή σας στις δοκιμασίες επιλογής;

Για να σας παραχωρηθούν ειδικές προσαρμογές κατά τη διαδικασία επιλογής, λόγω αναπηρίας ή μόνιμου προβλήματος υγείας, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Στο δελτίο της αίτησής σας, τσεκάρετε το τετραγωνίδιο «SPECIAL NEEDS REQUIREMENTS» και ενημερώστε μας για τις ειδικές ανάγκες που έχετε. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις δυσκολίες που δημιουργεί η αναπηρία ή το πρόβλημα υγείας κατά τη συμμετοχή σας στις δοκιμασίες, περιγράψτε λεπτομερώς το πρόβλημά σας και τις προσαρμογές που ζητάτε. Θα πρέπει να μας αποστείλετε αντίγραφο του πιστοποιητικού αναπηρίας (ή ιατρικού πιστοποιητικού) προς υποστήριξη των προσαρμογών που ζητάτε. Χωρίς αυτά τα πιστοποιητικά, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη η αίτησή σας.

Γίνονται αποδεκτά τα πιστοποιητικά αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο εθνικό φορέα ή τα ιατρικά πιστοποιητικά που έχει εκδώσει ειδικός γιατρός. Ένα τέτοιο ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση.

Εγγυόμαστε ότι τα στοιχεία σχετικά με την αναπηρία ή το πρόβλημα υγείας σας θα αντιμετωπιστούν ως απόρρητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018

ΒΗΜΑ 2: Αφού υποβάλετε την αίτησή σας για ειδικές προσαρμογές, θα επικοινωνήσει μαζί σας η ομάδα προσβασιμότητας της EPSO (EPSO ACCESSIBILITY), η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό και την οργάνωση εύλογων προσαρμογών των δοκιμασιών επιλογής για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες, για να σας ζητήσει τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή να σας επιβεβαιώσει το είδος των προσαρμογών που θα σας παρασχεθούν.

ΒΗΜΑ 3: Θα προσκληθείτε στις δοκιμασίες και, χάρη στις εύλογες προσαρμογές που σας παρέχονται, θα μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αυτές υπό τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες.

ΒΗΜΑ 4: Θα έχετε τη δυνατότητα να μας πείτε τη γνώμη σας ώστε να μας βοηθήσετε να βελτιώνουμε συνεχώς τις πρακτικές μας.

Τι είδους ειδικές προσαρμογές μπορώ να αναμένω;

Με βάση την αναπηρία σας ή το πρόβλημα υγείας σας και τις δυσκολίες που μπορεί να σας προκαλέσει κατά τις δοκιμασίες, θα σας ζητηθεί να μας ενημερώσετε για το είδος των προσαρμογών που θα κρίνατε σκόπιμες. Η EPSO θεωρεί ότι ο υποψήφιος είναι ο καλύτερος γνώστης της αναπηρίας ή του προβλήματος υγείας που έχει.

Για κάθε περίπτωση χωριστά και με βάση τα δικαιολογητικά σας έγγραφα και την εμπειρογνωσία που έχει αποκτήσει η EPSO στον τομέα των εύλογων προσαρμογών για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες, σας παρέχουμε την κατάλληλη προσαρμογή για κάθε είδους δοκιμασία. Ως εκ τούτου, οι τελικές προσαρμογές που θα σας παράσχουμε ίσως διαφέρουν από αυτές που ζητήσατε εσείς.

Ορισμένα παραδείγματα προσαρμογών:

 • εξασφάλιση προσβασιμότητας
 • πρόβλεψη επιπλέον χρόνου για τις δοκιμασίες
 • μεγεθυμένα κείμενα ή μεγεθυντικό λογισμικό
 • εκτυπώσεις σε Μπράιγ ή πληκτρολόγιο Μπράιγ
 • πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης
 • μετάφραση στη νοηματική γλώσσα
 • προσαρμογή φωτισμού, προσαρμογή του ύψους των θρανίων
 • εξατομικευμένη βοήθεια και άλλα πολλά ...

Έχετε υπόψη σας ότι παροχή υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι προς το παρόν δυνατή μόνο στο στάδιο του κέντρου αξιολόγησης στις Βρυξέλλες. Η EPSO προσπαθεί να διευρύνει το πεδίο ώστε να είναι δυνατή η χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας σε άλλα στάδια της διαδικασίας επιλογής και για διαφορετικά είδη δοκιμασιών. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να αναλύουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε βοήθεια και ad-hoc προσαρμογές που σας δίνουν τη δυνατότητα να λάβετε μέρος στις δοκιμασίες υπό τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες. Όλες οι άλλες προσαρμογές είναι δυνατές σε διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

Δυσκολία προσβασιμότητας; 

Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την EPSO και εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας, είτε όσον αφορά την επικοινωνία μαζί μας είτε τις διαδικασίες επιλογής. Προβαίνουμε σε τακτικούς ελέγχους για να διαπιστώνουμε τον βαθμό της προσβασιμότητάς μας και να βρίσκουμε πώς μπορούμε να την βελτιώσουμε για όλους. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας ενσωματώνονται σε όλες τις νέες μορφές των ΤΠ· παράγουμε έγγραφα, τα οποία διαφορετικά δεν θα ήταν προσβάσιμα κατά 100%, σε μορφές προσβάσιμες με υποστηρικτικές τεχνολογίες και αυτή τη στιγμή ελέγχουμε τον ιστότοπό μας για να συμμορφωθούμε με το επίπεδο ΑΑ των WCAG 2.0 (κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου).

Εξακολουθείτε παρ΄ όλα αυτά να αντιμετωπίζετε δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή/και σε έγγραφα; Θα θέλατε να μας δώσετε τη γνώμη σας βοηθώντας μας έτσι να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του ιστότοπου και των διαδικασιών επιλογής; Αν θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό! 

Ιστορίες των συναδέλφων μας

Ο Johan εργάζεται ως διαχειριστής συστήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες εδώ και δύο χρόνια.  Πριν από 12 χρόνια διαπιστώθηκε ότι πάσχει από αυτισμό, όμως η αναπηρία του δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Τον ρωτήσαμε αν νιώθει ενταγμένος στην ομάδα του και αν η αναπηρία του υπήρξε ποτέ εμπόδιο για τη δουλειά του.

«Νιώθω ενταγμένος στην ομάδα μου. Είμαι επικοινωνιακός τύπος και μ’ αρέσει να κάνω παρέα με τους συναδέλφους μου. Συχνά λέμε αστεία και γελάμε.  Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου δεν γνωρίζουν ότι είμαι αυτιστικός. Με τα χρόνια έμαθα να κρύβω την αναπηρία μου και στον τομέα που εργάζομαι η αυτιστική συμπεριφορά δεν είναι τόσο ασυνήθιστη.  Μπορεί να είμαι ένα ιδιαίτερο άτομο με αυτισμό. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι στα άτομα με αυτισμό δεν αρέσουν οι κοινωνικές επαφές, πράγμα που δεν ισχύει.  Είναι αλήθεια ότι οι αυτιστικοί σκέπτονται με διαφορετικό τρόπο, εστιάζουν π.χ. περισσότερο στις λεπτομέρειες και συχνά έχουν πρόβλημα να διαχειριστούν διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά όταν νιώθουν ασφαλείς χαίρονται πραγματικά την παρέα των άλλων.»

Ο Κωνσταντίνος εργάζεται εδώ και έναν χρόνο στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Το 2006 έμαθε ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και περπατάει με πατερίτσες. Τον ρωτήσαμε πώς βλέπει το εργασιακό του περιβάλλον.

«Καθώς εργάζομαι σε ένα περιβάλλον που με βοηθάει πολύ (συμπαθητικοί συνάδελφοι, προσβάσιμες υποδομές), η κατάσταση της υγείας μου είναι σταθερή τώρα, και θα μπορούσα να πω ότι έχει βελτιωθεί. Επιπλέον, το αντικείμενο της δουλειάς μου είναι τόσο ενδιαφέρον που θέλω να δουλεύω όλο και περισσότερο.  Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βελτιώθηκαν οι εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, νιώθω τυχερός που έχω την ευκαιρία να προβάλω τις βέλτιστες  πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα αναπηρίας.»

Ο Ville είναι νομικός και εργάζεται από το 2013 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. 
 Είναι τυφλός εκ γενετής.  Τον ρωτήσαμε πώς βρήκε τη διαδικασία επιλογής προσωπικού και, από τη στιγμή που προσλήφθηκε στην Επιτροπή, τι τον εκπλήσσει θετικά όσον αφορά την εργασία του στην ΕΕ.

«Αφού επισκέφτηκα τον ιστότοπο της EPSO, επικοινώνησα με την Ομάδα Προσβασιμότητας της EPSO με ηλεκτρονικό μήνυμα, προτού αρχίσω να συμπληρώνω την αίτηση συμμετοχής μου στον διαγωνισμό. Μου έδωσαν με μεγάλη προθυμία περαιτέρω οδηγίες και καταχώρισα τα αναγκαία στοιχεία στη σχετική ενότητα της αίτησης. Θεωρώ τα άτομα της Ομάδας Προσβασιμότητας πολύ εξυπηρετικά και καλά οργανωμένα. Μόλις έλαβαν την αίτησή μου, μού πρότειναν κάποιες λύσεις για να διευκολύνουν την ισότιμη συμμετοχή μου στην πρώτη φάση του διαγωνισμού ως τυφλού υποψηφίου, τις οποίες βρήκα εξαιρετικές και κατάλληλες για την περίπτωσή μου.  Αυτή η καλή μεταχείριση εκ μέρους της Ομάδας Προσβασιμότητας συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, ακόμη και στο κέντρο αξιολόγησης. Για μένα η πολύ ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι σχεδόν όλα τα έγγραφα παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, καθώς όλη η αλληλογραφία που λαμβάνεται και αποστέλλεται καταχωρίζεται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Έτσι, επειδή χρησιμοποιώ πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, δεν χάνω σχεδόν καθόλου χρόνο για να σκανάρω έγγραφα, κάτι που έπρεπε να κάνω σε προηγούμενες δουλειές μου.»

Frederic is in charge of accessibility for people with reduced mobility at the OIB (the European Commission's office for infrastructure and logistics). Frederic is blind and has been working for the EU institutions since 1998.
We asked him what kind of special arrengements were provided to him at his job.

"Computer equipped with speech synthesis software (JAWS), Braille keyboard. When I arrived, DG Research & Innovation offered me more than what I really needed, it was very impressive and great as a welcome. My first experience was great. Afterwards, during my mobility it was less obvious, but I always knew how to have what I needed by being patient."

Frederic also shares that his disability is not an obstacle within his team.

"The handicap is an advantage here! I present it in a joyful way. I do not give the impression of dragging all the misery of the world behind me. And because I have a dog, it helps, it is the mascot."

Maurizio is press officer in the European Parliament in Italy. He is blind and has been working for the EU institutions since 2015.
We asked him how he found the selection procedure and if he feels integrated in his team.

"The EPSO Accessibility Team was great! Everything went very well during the competition. I had my test in Brail and a personal assistant; I also had a test in an electronic version. In terms of proper job selection, it was only the interview so I didn’t really need any accommodation. I don’t feel any obstacles. I never had problems because I was disabled. If you have a positive attitude, even if people are ignorant or sceptical, if you’re keen on sharing your experience, you can break walls."

Maurizio advises other candidates with special needs to apply for an EU Career.

"I would say, it is absolutely feasible, it can be done, and you don’t need to be polyglot or a super hero! It’s just something very feasible. It takes so little of your time, that you don’t have anything to lose, and what you have to win is a very interesting career. Cost benefit analysis is definitely interesting. The only thing painful thing is the application…. But once you’ve done with it, it’s very little time and potentially a huge opportunity! Don’t be discouraged by the application!"

 

Krystle works as a communications assistant in the European Commission in Brussels, she has reduced mobility and has been working for the European institution since 2002.
We asked her what kind of special arrangements were provided to her and if she feels her disability has been an obstacle for her job.

"The Commission provided me with a wheelchair, a footrest, a medical chair and a reserved parking space. Support bars were placed in the washroom. I feel totally integrated in my team. When we have a meeting, my colleagues come spontaneously to offer help to take me or ask what they can do. It is a pleasure to feel appreciated and recognized for my work. I do not have any special treatment, I work as hard as the others, under a benevolent look when it comes to mobility."

Krystle also gives her advice to other candidates with special needs applying for an EU Career.

"I highly recommend applying! No physical handicap is an obstacle, competitions are based on knowledge, not a marathon. Everyone is accepted, nationality, color, gender, physical disability, ... nothing is an obstacle. All EU nationalities from all horizons are represented, the difference is positive. Maltese PRM or Estonian visually impaired, it has no importance. Multicultural means working with others, without making any distinctions. The Institutions have set up services that welcome all types of people, equal opportunities are a real right."

Fabio is a head of unit at the European Parliament's Directorate of Human Resources. He is a leg amputee and has been working for the European institutions since 2001.
We asked him if he needed any kind of special arrangements at his job.

"When I can not walk with my prosthesis I walk on crutches, but cannot use my hands. I do not use anything special, I have IT tools (Ipad, fewer notebooks). For my back problems due to the prosthesis, I have a table adjusted in height. I am entitled to parking. It was not difficult to get the amenities. Since I have a motor disability, it is less problematic. I can interact 100%."

Fabio shares his advice for other candidates with special needs applying for an EU Career.

"We must not be afraid, we must give ourselves the means to face a new situation. Do not go in the dark, come here and think that everything will be fine and that the Parliament will take care of everything. No institution in the world will be able to take care of everything. Preparing for a new environment is especially applicable for people with disabilities. Someone with a disability already knows that they have to approach things differently... prepare themselves differently too."

Δείτε εδώ άλλες ιστορίες από τους πρεσβευτές προσωπικού.