Ίσες ευκαιρίες

Η EPSO καταβάλλει προσπάθειες για να αυξήσει την πολυμορφία της δεξαμενής ταλέντων και να βοηθήσει τη δημόσια διοίκηση της ΕΕ να είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική της πολυμορφίας των πολιτών της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, τον Φεβρουάριο του 2021 πραγματοποίησε μια πιλοτική έρευνα για την πολυμορφία ώστε να αποκτήσει καλύτερη εικόνα της πολυμορφίας της υφιστάμενης δεξαμενής υποψηφίων και να προσεγγίσει περισσότερους/-ες μελλοντικούς/-ές πιθανούς/-ές υποψήφιους/-ες.

Περισσότερα σχετικά με την έρευνα
Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ

 

Τα όργανα της ΕΕ – εκεί όπου το ταλέντο μετράει!

Το όραμα και η αποστολή μας

Εμείς στην EPSO πιστεύουμε στην ισότητα και την πολυμορφία. Για να διασφαλίσουμε ότι τα όργανα της ΕΕ προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους και όλες και αντανακλούν την πολυμορφία του κόσμου μας σήμερα, τηρούμε τις αρχές και τους στόχους που περιγράφουμε στη συνέχεια.

 • Η EPSO διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, υπαγωγής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
 • Η EPSO δεν εφαρμόζει αποκλεισμούς στις διαδικασίες επιλογής και παρέχει σε όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες ίσες ευκαιρίες για να αποδείξουν όλο το εύρος των δεξιοτήτων τους, εντοπίζοντας και εξαλείφοντας ανασταλτικούς παράγοντες και πιθανούς κινδύνους μεροληπτικής συμπεριφοράς ή διακριτικής μεταχείρισης.
 • Η EPSO προωθεί τις ίσες ευκαιρίες και συνεργάζεται με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων και οργανώσεις ειδικών ώστε να προσεγγίζει τα πιο διαφορετικά ταλέντα.
 • Η EPSO επιθυμεί να αυξήσει την πολυμορφία της δεξαμενής ταλέντων και να βοηθήσει τη δημόσια διοίκηση της ΕΕ να είναι αντιπροσωπευτική της πολυμορφίας των πολιτών της ΕΕ, τους οποίους υπηρετούμε.
Πώς μετατρέπουμε τις αρχές μας σε πράξη

Έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να μετατρέπουμε τις ίσες ευκαιρίες και την πολυμορφία σε εργασιακή πραγματικότητα.

 • Διασφαλίζουμε ότι οι ερωτήσεις των δοκιμασιών είναι ουδέτερες, πραγματοποιώντας συστηματικές στατιστικές αναλύσεις και παρακολουθήσεις.
 • Βασίζουμε τις μεθόδους επιλογής μας σε τυποποιημένες και αντικειμενικές αξιολογήσεις με βάση τις δεξιότητες.
 • Πραγματοποιούμε ανώνυμους ελέγχους και βαθμολογήσεις των βιογραφικών σημειωμάτων, βάσει αντικειμενικών μόνο κριτηρίων.
 • Παρέχουμε εύλογες προσαρμογές σε άτομα με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες.
 • Εφαρμόζουμε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
 • Πραγματοποιούμε συστηματικούς ελέγχους για την τήρηση της ισότητας και της πολυμορφίας κατά τις διαδικασίες και τις δοκιμασίες επιλογής. Εντοπίζουμε τους ανασταλτικούς παράγοντες και τα εμπόδια που ενδεχομένως επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής και λαμβάνουμε διορθωτικά μέτρα.
 • Προβαίνουμε σε τακτικούς ελέγχους της προσβασιμότητας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την προσβασιμότητα όσον αφορά την επικοινωνία μας, τις διαδικασίες επιλογής και τις δοκιμασίες. Όπου κρίνεται σκόπιμο, εξασφαλίζουμε μορφές εγγράφων προσβάσιμες με υποστηρικτικές τεχνολογίες καθώς και εξατομικευμένη βοήθεια. Ενσωματώνουμε επίσης τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σε κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη.
 • Εκπαιδεύουμε μέλη εξεταστικών επιτροπών στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων σας ώστε να προβαίνουν στην επιλογή και την πρόσληψη υπαλλήλων με τον πλέον αμερόληπτο, αντικειμενικό και επαγγελματικό τρόπο, και με σεβασμό των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης.
 • Φροντίζουμε για την ισορροπημένη σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών, ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι μεροληπτικής και διακριτικής μεταχείρισης. Κατά τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών μεριμνούμε για τον διορισμό μελών με διαφορετικό υπόβαθρο και ισόρροπη αντιπροσώπευση των φύλων, των εθνικοτήτων, των γλωσσών, των επιτροπών προσωπικού και της διοίκησης.
 • Συλλέγουμε συστηματικά τις παρατηρήσεις υποψηφίων, οι οποίες μας βοηθούν να βελτιωνόμαστε συνεχώς.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια σε θέματα επικοινωνίας ώστε να προσελκύουμε ταλαντούχους/-ες υποψήφιους/-ες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, υιοθετώντας στοχευμένες μεθόδους προσέγγισης των κυριότερων ακροατηρίων. Στις μεθόδους αυτές συγκαταλέγονται οι πρεσβευτές προσωπικού οι οποίοι, στο πλαίσιο του ιστότοπου «EU Careers» περιγράφουν στα ιστολόγια την εμπειρία τους από την εργασία στην ΕΕ, δίνοντας στους πιθανούς/-ές υποψήφιους/-ες μια εικόνα του τι σημαίνει μια σταδιοδρομία στην ΕΕ. Παράλληλα, έχουμε δυναμική παρουσία στον χώρο των πανεπιστημίων μέσω των φοιτητών πρεσβευτών EU Careers, καθώς και μέσω της στοχευμένης συμμετοχής μας σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και λοιπές δραστηριότητες με θέμα τη σταδιοδρομία.
 • Μεριμνώντας για την ισότητα των φύλων, η EPSO έχει υιοθετήσει διάφορες δράσεις όπως ένα σε εξέλιξη σχέδιο ψυχομετρικής δράσης με στόχο τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των δοκιμασιών, και ειδικότερα των ψυχομετρικών και λοιπών δοκιμασιών που προβλέπονται κατά το στάδιο προεπιλογής. Επιπλέον, τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών που αξιολογούν τις δεξιότητες στο κέντρο αξιολόγησης, εκπαιδεύονται ώστε να διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση κατά τις συνεντεύξεις και τις λοιπές δοκιμασίες.
  Κύριος στόχος, σε κάθε στάδιο της επιλογής, είναι να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος λόγω φύλου και να δίνονται σε γυναίκες και άνδρες οι ίδιες ευκαιρίες να αποδεικνύουν τις ικανότητές τους.
  Για αυτόν τον λόγο, η EPSO προβαίνει σε διεξοδικές έρευνες και δράσεις ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών και να διασφαλίζεται η παροχή και στα δύο φύλα ίσων ευκαιριών να αποδείξουν τις δεξιότητες και τις δυνατότητές τους.
Αναπηρία / ειδικές ανάγκες

Μια αναπηρία ή ένα πρόβλημα υγείας δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο για τη συμμετοχή σας σε μια διαδικασία επιλογής.

Η EPSO διαθέτει μια καλοσχεδιασμένη και εύλογη διαδικασία προσαρμογής των εκάστοτε συνθηκών, βάσει των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στον τομέα. Με τον τρόπο αυτόν, εντοπίζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν υποψήφιοι/-ες με αναπηρία ή με προβλήματα υγείας και δίνει τη δυνατότητα στους/στις υποψήφιους/-ες με συγκεκριμένες ανάγκες να αποδείξουν τις ικανότητές τους υπό ισότιμες συνθήκες με τους/τις υπόλοιπους/-ες υποψήφιους/-ες.

Χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές για τη συμμετοχή σας στις δοκιμασίες επιλογής;

Διαβάστε τις οδηγίες μας βήμα προς βήμα για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες πρόσβασης σε αυτό το έγγραφο με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αυτή την προσβάσιμη έκδοση.

Ελέγξτε τον νέο οδηγό της EPSO για τις εύλογες προσαρμογές και βρείτε λεπτομέρειες καθώς και μικρές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής της EPSO.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε το βίντεό μας για τις ειδικές προσαρμογές, το οποίο θα βρείτε σ’ αυτή τη σελίδα.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

Τι είδους ειδικές προσαρμογές μπορώ να αναμένω;

Με βάση την αναπηρία σας ή το πρόβλημα υγείας σας και τις δυσκολίες που μπορεί να σας προκαλέσει κατά τις δοκιμασίες, θα σας ζητηθεί να μας ενημερώσετε για το είδος των προσαρμογών που θα κρίνατε σκόπιμες. Η EPSO θεωρεί ότι ο/η υποψήφιος/-α είναι ο καλύτερος γνώστης της αναπηρίας ή του προβλήματος υγείας που έχει.

Για κάθε περίπτωση χωριστά και με βάση τα δικαιολογητικά σας έγγραφα και την εμπειρογνωσία που έχει αποκτήσει η EPSO στον τομέα των εύλογων προσαρμογών που παρέχει κατά τις δοκιμασίες επιλογής σε υποψήφιους/-ες με συγκεκριμένες ανάγκες, θα σας παρασχεθούν οι κατάλληλες προσαρμογές για κάθε είδους δοκιμασία. Ως εκ τούτου, οι προσαρμογές που τελικά θα σας παραχωρήσουμε ίσως διαφέρουν από αυτές που ζητήσατε εσείς.

Ορισμένα παραδείγματα προσαρμογών:

 • εξασφάλιση προσβασιμότητας
 • πρόβλεψη επιπλέον χρόνου για τις δοκιμασίες
 • μεγεθυμένα κείμενα ή μεγεθυντικό λογισμικό
 • εκτυπώσεις σε Μπράιγ ή πληκτρολόγιο Μπράιγ
 • πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης
 • μετάφραση στη νοηματική γλώσσα
 • προσαρμογή φωτισμού, προσαρμογή του ύψους των θρανίων
 • εξατομικευμένη βοήθεια και άλλα πολλά...

Δείτε περισσότερα για την επισκόπηση της EPSO όσον αφορά τις προσαρμογές που μπορούν να γίνουν κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

Σημειωτέον ότι η βοηθητική τεχνολογία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής. Η EPSO εργάζεται για να βελτιώσει τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες της και θα συνεχίσει να αναλύει τις ανάγκες σας προκειμένου να σας προσφέρει τις αναγκαίες πρασαρμογές που θα σας βοηθήσουν να πάρετε μέρος στις δοκιμασίες υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την παροχή εύλογων προσαρμογών θα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος διεξαγωγής των εκάστοτε δοκιμασιών, είτε στα εξεταστικά κέντρα είτε εξ αποστάσεως.

Είστε έγκυος ή θηλάζουσα;

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αυτό το φυλλάδιο ή διαβάστε την πολιτική της EPSO για γυναίκες υποψηφίους οι οποίες στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής προσωπικού ζητούν εύλογες προσαρμογές που σχετίζονται με εγκυμοσύνη και τοκετό.

Αντιμετωπίζετε δυσκολίες προσβασιμότητας;

Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την EPSO και εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας, είτε όσον αφορά την επικοινωνία μαζί μας είτε τις διαδικασίες επιλογής. Προβαίνουμε σε τακτικούς ελέγχους για να διαπιστώνουμε τον βαθμό της προσβασιμότητάς μας και να βρίσκουμε πώς μπορούμε να την βελτιώσουμε για όλους και όλες. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας ενσωματώνονται σε όλες τις νέες μορφές των ΤΠ· παράγουμε έγγραφα σε μορφές προσβάσιμες με υποστηρικτικές τεχνολογίες, τα οποία διαφορετικά δεν θα ήταν προσβάσιμα κατά 100 %, και αυτή τη στιγμή ελέγχουμε τον ιστότοπό μας για να συμμορφωθούμε με το επίπεδο ΑΑ των WCAG 2.0 (κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου).

Εξακολουθείτε παρόλα αυτά να αντιμετωπίζετε δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή/και σε έγγραφα; Θα θέλατε να μας δώσετε τη γνώμη σας βοηθώντας μας έτσι να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του ιστότοπου και των διαδικασιών επιλογής; Εάν ναι, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό!

Ιστορίες των συναδέλφων μας

Ο Γιόχαν εργάζεται ως διαχειριστής συστήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες από το 2014. Το 2004 διαγνώστηκε με αυτισμό, ωστόσο η αναπηρία του δεν είναι εμφανής με την πρώτη ματιά. Τον ρωτήσαμε αν νιώθει ενταγμένος στην ομάδα του και αν η αναπηρία του υπήρξε ποτέ εμπόδιο στη δουλειά του.

«Νιώθω ενταγμένος στην ομάδα μου. Είμαι αρκετά εξωστρεφής και μ’ αρέσει να κάνω παρέα με τους συναδέλφους μου. Συχνά αστειευόμαστε μεταξύ μας και γελάμε πολύ. Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου δεν γνωρίζουν ότι είμαι αυτιστικός. Με τα χρόνια έμαθα να κρύβω την αναπηρία μου και, μάλιστα, στον τομέα που εργάζομαι η αυτιστική συμπεριφορά δεν είναι τόσο ασυνήθιστη. Είμαι μάλλον ατυπικός αυτιστικός. Πολλοί πιστεύουν ότι στα άτομα με αυτισμό δεν αρέσουν οι κοινωνικές επαφές, πράγμα που δεν ισχύει. Είναι αλήθεια ότι οι αυτιστικοί σκέπτονται με διαφορετικό τρόπο, για παράδειγμα, εστιάζουν περισσότερο στις λεπτομέρειες και συχνά δυσκολεύονται να διαχειριστούν διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά όταν νοιώθουν ήρεμοι και ασφαλείς χαίρονται πραγματικά τη συντροφιά των άλλων.»

Ο Γιόχαν προτρέπει και άλλους υποψηφίους με ειδικές ανάγκες να υποβάλουν αίτηση για σταδιοδρομία στην ΕΕ και συμβουλεύει:

«Τα ευρωπαϊκά όργανα είναι πολύ καλός εργοδότης και όσοι εργάζονται εκεί δεν βλέπουν με προκατάληψη τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, τα κτίρια είναι προσαρμοσμένα για να διευκολύνουν όσους μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο. Πρέπει να αποδείξετε στην επιτροπή επιλογής ότι αξίζετε το ίδιο ή και περισσότερο από άλλους υποψηφίους χωρίς αναπηρία. Γι΄ αυτό, συγκεντρώστε γνώσεις και δοκιμάστε τις δυνάμεις σας.»

Ο Κωνσταντίνος εργάζεται εδώ και έναν χρόνο στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Το 2006 έμαθε ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και περπατάει με πατερίτσες. Τον ρωτήσαμε πώς βλέπει το εργασιακό του περιβάλλον.

«Καθώς εργάζομαι σε ένα περιβάλλον που με βοηθάει πολύ (συμπαθητικοί συνάδελφοι, προσβάσιμες υποδομές), η κατάσταση της υγείας μου είναι σταθερή τώρα, και θα μπορούσα να πω ότι έχει βελτιωθεί. Επιπλέον, το αντικείμενο της δουλειάς μου είναι τόσο ενδιαφέρον που θέλω να δουλεύω όλο και περισσότερο.  Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βελτιώθηκαν οι εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, νιώθω τυχερός που έχω την ευκαιρία να προβάλω τις βέλτιστες  πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα αναπηρίας.»

Ο Ville είναι τυφλός εκ γενετής και από το 2013 εργάζεται ως νομικός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Τον ρωτήσαμε πώς του φάνηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού και πώς αισθάνεται ως εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η ομάδα προσβασιμότητας μου φάνηκε πολύ εξυπηρετική και καλά οργανωμένη. Αφού έλαβε την εγγραφή μου, πρότεινε κάποιες ρυθμίσεις ώστε να μπορέσω, παρότι τυφλός, να λάβω μέρος στον πρώτο γύρο του διαγωνισμού επί ίσοις όροις. Οι ρυθμίσεις αυτές μου φάνηκαν πολύ σωστές και κατάλληλες για την περίπτωσή μου. Η καλή συνεργασία με την ομάδα συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, ακόμη και στο κέντρο αξιολόγησης. Για μένα ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη ότι σχεδόν όλα τα έγγραφα παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, καθώς όλη η αλληλογραφία καταχωρίζεται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Έτσι, επειδή χρησιμοποιώ πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, δεν χάνω σχεδόν καθόλου χρόνο για να σκανάρω έγγραφα, όπως χρειαζόταν να κάνω στις προηγούμενες δουλειές μου. Νιώθω πλήρως ενταγμένος, χάρη στην καταπληκτική συμπεριφορά των συναδέλφων και των ανωτέρων μου.»

Ο Ville δίνει επίσης συμβουλές σε άλλους υποψηφίους με ειδικές ανάγκες που υποβάλλουν αίτηση για σταδιοδρομία στην ΕΕ.

«Υποστηρίξτε τα κίνητρά σας. Αν έχετε κάποια αναπηρία, προσπαθήστε να την δείτε από την πλευρά του εργοδότη. Να είστε προετοιμασμένοι για ερωτήσεις πάνω σ’ αυτό το θέμα και να έχετε σκεφτεί από πριν εύλογες λύσεις για ειδικές ανάγκες που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας. Δείξτε υπομονή. Αντιμετωπίστε κάθε αίτηση και κάθε συνέντευξη ως μια ευκαιρία απόκτησης γνώσεων, ακόμη κι αν δεν επιλεγείτε. Επικεντρωθείτε περισσότερο στις ικανότητές σας παρά στις ειδικές ανάγκες.»

Ο Frederic είναι αρμόδιος για τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στο OIB (γραφείο υποδομών και διοικητικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Είναι τυφλός και εργάζεται για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ από το 1998.
Τον ρωτήσαμε τι είδους ειδικές διευκολύνσεις τού παρέχονται στη δουλειά του.

«Υπολογιστής με λογισμικό σύνθεσης ομιλίας (JAWS), πληκτρολόγιο Braille. Όταν ήρθα, η ΓΔ Έρευνας & Καινοτομίας μού προσέφερε περισσότερα απ’ όσα πραγματικά χρειαζόμουν! Ήταν μια εντυπωσιακή και καταπληκτική υποδοχή. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν πολύ καλή. Αργότερα, καθώς άλλαζα θέσεις εργασίας, τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά, όμως ήξερα πάντοτε πώς να αποκτήσω αυτό που χρειαζόμουν, με υπομονή.»

Ο Frederic λέει επίσης ότι η αναπηρία του δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομάδα του.

«Εδώ, το μειονέκτημα γίνεται πλεονέκτημα! Αντιμετωπίζω την αναπηρία μου με θετικό τρόπο. Δεν δίνω την εντύπωση ότι έπεσαν πάνω μου όλα τα δεινά του κόσμου. Βοηθά και το ότι έχω σκύλο, γιατί είναι η μασκότ μου.»

Ο Maurizio είναι υπεύθυνος Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ιταλία. Είναι τυφλός και εργάζεται για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ από το 2015.
Τον ρωτήσαμε πώς του φάνηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού και αν αισθάνεται ενταγμένος στην ομάδα του.

«Η Ομάδα Προσβασιμότητας της EPSO ήταν καταπληκτική! Όλα πήγαν πολύ καλά στον διαγωνισμό. Η δοκιμασία έγινε με το σύστημα Braille και είχα στη διάθεσή μου προσωπικό βοηθό. Υποβλήθηκα επίσης και σε δοκιμασία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όσον αφορά την ίδια την επιλογή μου για τη θέση εργασίας, αυτή έγινε με συνέντευξη, οπότε δεν χρειάστηκα καμία ιδιαίτερη διευκόλυνση. Δεν αισθάνομαι να υπάρχουν εμπόδια. Ποτέ δεν είχα προβλήματα εξαιτίας της αναπηρίας μου. Αν έχεις θετική στάση, ακόμη και αν οι άνθρωποι έχουν άγνοια ή επιφυλάξεις, αν θέλεις πραγματικά να μοιραστείς την εμπειρία σου, μπορείς να ξεπεράσεις τα εμπόδια.»

Ο Maurizio συμβουλεύει άλλους υποψηφίους με ειδικές ανάγκες να υποβάλουν αίτηση για σταδιοδρομία στην ΕΕ.

«Θα έλεγα ότι είναι κάτι απόλυτα εφικτό, και ο καθένας μπορεί να το επιτύχει χωρίς να είναι πολύγλωσσος ή υπερήρωας! Είναι κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα. Αρκεί να διαθέσεις λίγο από τον χρόνο σου, ενώ δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Αντίθετα, αυτό που θα κερδίσεις είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία! Η σύγκριση του κόστους και του οφέλους είναι οπωσδήποτε ενδιαφέρουσα. Το μόνο δύσκολο κομμάτι είναι η συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας.... Μόλις όμως τη συμπληρώσεις, η διαδικασία είναι πολύ σύντομη και μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια ευκαιρία! Μην αποθαρρύνεσαι από τη συμπλήρωση της αίτησης!»

 

Η Krystle εργάζεται από το 2002 ως βοηθός επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και είναι άτομο με μειωμένη κινητικότητα.
Τη ρωτήσαμε για τις ειδικές διευκολύνσεις που της παρέχονται και αν αισθάνεται ότι η αναπηρία της στάθηκε εμπόδιο στη δουλειά της.

«Η Επιτροπή μού παρέχει αναπηρικό καροτσάκι, υποπόδιο, ιατρική καρέκλα και αποκλειστική θέση στάθμευσης. Στην τουαλέτα έχουν τοποθετηθεί ράβδοι στήριξης. Αισθάνομαι πλήρως ενταγμένη στην ομάδα μου. Όταν έχουμε συνεδρίαση, οι συνάδελφοί μου έρχονται αυθόρμητα να με βοηθήσουν να μετακινηθώ ή να ρωτήσουν πώς μπορούν να με βοηθήσουν. Είναι ευχάριστο να βλέπω ότι η εργασία μου εκτιμάται και αναγνωρίζεται. Δεν έχω προνομιακή μεταχείριση. Δουλεύω το ίδιο σκληρά με τους υπόλοιπους, αν και σε θέματα κινητικότητας με αντιμετωπίζουν με κάποια επιείκεια.»

Η Krystle δίνει επίσης συμβουλές σε άλλους υποψηφίους με ειδικές ανάγκες που υποβάλλουν αίτηση για σταδιοδρομία στην ΕΕ.

«Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να υποβάλετε αίτηση! Κανένα φυσικό μειονέκτημα δεν αποτελεί εμπόδιο. Οι διαγωνισμοί βασίζονται στη γνώση και δεν είναι αγώνες δρόμου. Όλοι είναι αποδεκτοί, ανεξάρτητα από υπηκοότητα, χρώμα, φύλο, σωματική αναπηρία... Τίποτα δεν αποτελεί εμπόδιο. Οι εργαζόμενοι προέρχονται από κάθε εθνικότητα και περιβάλλον απ’ όλη την ΕΕ. Η διαφορετικότητα αποτελεί προσόν. Μπορεί, π.χ., να είσαι Μαλτέζος με μειωμένη κινητικότητα ή Εσθονή με προβλήματα όρασης, δεν έχει καμία σημασία. Πολυπολιτισμικότητα σημαίνει συνεργασία με άλλους, χωρίς διακρίσεις. Τα όργανα της Ένωσης έχουν δημιουργήσει υπηρεσίες που δέχονται όλα τα άτομα· εδώ οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν πραγματικό δικαίωμα.»

Ο Φάμπιο είναι προϊστάμενος μονάδας στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εργάζεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από το 2001 και έχει το ένα πόδι του ακρωτηριασμένο.
Τον ρωτήσαμε αν απαιτήθηκαν ιδιαίτερες προσαρμογές στον χώρο εργασίας του.

«Όταν δεν μπορώ να περπατήσω με το προθετικό μέλος περπατώ με πατερίτσες, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιώ τα χέρια μου. Δεν χρησιμοποιώ ειδικό εξοπλισμό. Έχω στη διάθεσή μου εργαλεία πληροφορικής (κυρίως iPad και λιγότερο notebook). Για τα προβλήματα που έχω με την πλάτη μου εξ αιτίας του προθετικού μέλους διαθέτω γραφείο ρυθμιζόμενου ύψους. Έχω δική μου θέση στάθμευσης. Δεν ήταν δύσκολο να μου παραχωρηθούν αυτές οι διευκολύνσεις. Δεδομένου ότι η αναπηρία μου είναι κινητική, δεν αντιμετώπισα μεγάλο πρόβλημα, αφού μπορώ να αλληλεπιδρώ 100%.

Ο Φάμπιο μοιράζεται την εμπειρία του με άλλους υποψηφίους με ειδικές ανάγκες που υποβάλλουν αίτηση για σταδιοδρομία στην ΕΕ.

«Δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να εξοπλιζόμαστε με τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε μια νέα κατάσταση. Να είστε καλά προετοιμασμένοι. Μην νομίζετε ότι εδώ όλα θα είναι τέλεια και ότι το Κοινοβούλιο θα φροντίσει για τα πάντα. Κανένας εργοδότης στον κόσμο δεν μπορεί να φροντίσει για τα πάντα. Όλοι πρέπει να προετοιμάζονται πριν βρεθούν σε ένα νέο περιβάλλον, και αυτό ισχύει ιδίως για τα άτομα με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία γνωρίζουν ότι πρέπει να προσεγγίζουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο... και , συνεπώς, να προετοιμάζονται με διαφορετικό τρόπο.»

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) εγγυάται μέσω του προγράμματος θετικής δράσης της για ασκούμενους με αναπηρία, 4-6 αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο για υπηκόους της ΕΕ με αναγνωρισμένη αναπηρία. Ανακαλύψτε μαρτυρίες ασκουμένων που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα δράσης.

Ανακαλύψτε επίσης ιστορίες από πρεσβευτές του προσωπικού μας εδώ.