Ίσες ευκαιρίες

Τα όργανα της ΕΕ - εκεί όπου το ταλέντο μετράει!

Το όραμα και η αποστολή μας

Εμείς στην EPSO πιστεύουμε στην ισότητα και την πολυμορφία. Για να διασφαλίσουμε ότι τα όργανα της ΕΕ προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους και αντανακλούν την πολυμορφία του κόσμου μας σήμερα, τηρούμε τις αρχές και τους στόχους που περιγράφουμε στη συνέχεια.

 • Η EPSO  διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, υπαγωγής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 
 • Η EPSO σέβεται την ένταξη των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής και παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες για να αποδείξουν όλο το εύρος των δεξιοτήτων τους, εντοπίζοντας και εξαλείφοντας ανασταλτικούς παράγοντες και πιθανούς κινδύνους μεροληπτικής συμπεριφοράς ή διακριτικής μεταχείρισης.
 • Η EPSO προωθεί τις ίσες ευκαιρίες και συνεργάζεται με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων και οργανώσεις ειδικών ώστε να απευθύνεται σε πολύ διαφορετικά ταλέντα
 • Η EPSO επιθυμεί να αυξήσει την πολυμορφία της δεξαμενής ταλέντων και να βοηθήσει τη δημόσια διοίκηση της ΕΕ να είναι αντιπροσωπευτική της πολυμορφίας των πολιτών της ΕΕ, τους οποίους υπηρετούμε
 
Πώς μετατρέπουμε τις αρχές μας σε πράξη

Έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να μετατρέπουμε τις ίσες ευκαιρίες και την πολυμορφία σε εργασιακή πραγματικότητα.

 • Διασφαλίζουμε ότι οι ερωτήσεις των δοκιμασιών είναι ουδέτερες, με τη βοήθεια συστηματικών στατιστικών αναλύσεων και παρακολουθήσεων
 • Βασίζουμε τις μεθόδους επιλογής μας σε τυποποιημένες και αντικειμενικές αξιολογήσεις, με βάση τις δεξιότητες
 • Πραγματοποιούμε ανώνυμους ελέγχους και βαθμολογήσεις των βιογραφικών σημειωμάτων, βάσει αντικειμενικών μόνο κριτηρίων
 • Παρέχουμε ευλόγως προσαρμοσμένες συνθήκες σε άτομα με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες
 • Εφαρμόζουμε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
 • Πραγματοποιούμε συστηματικούς ελέγχους για την τήρηση της ισότητας και της πολυμορφίας κατά τις διαδικασίες και τις δοκιμασίες επιλογής.  Εντοπίζουμε τους ανασταλτικούς παράγοντες και τα εμπόδια που ενδεχομένως σας επηρεάζουν κατά τη διαδικασία επιλογής και λαμβάνουμε διορθωτικά μέτρα
 • Προβαίνουμε σε τακτικούς ελέγχους της προσβασιμότητας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την προσβασιμότητα όσον αφορά την επικοινωνία μας, τις διαδικασίες επιλογής και τις δοκιμασίες. Όπου κρίνεται σκόπιμο, εξασφαλίζουμε μορφές εγγράφων προσβάσιμες με υποστηρικτικές τεχνολογίες καθώς και εξατομικευμένη βοήθεια. Ενσωματώνουμε επίσης τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σε κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη.
 • Εκπαιδεύουμε μέλη εξεταστικών επιτροπών, τα οποία αξιολογούν τις δεξιότητές σας, ώστε να προβαίνουν στην επιλογή και την πρόσληψη υπαλλήλων με τον πλέον αμερόληπτο, αντικειμενικό και επαγγελματικό τρόπο, και με σεβασμό των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης.
 • Φροντίζουμε για την ισορροπημένη σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών, ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι μεροληπτικής και διακριτικής μεταχείρισης. Κατά τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών μεριμνούμε για τον διορισμό μελών με διαφορετικό υπόβαθρο και ισόρροπη αντιπροσώπευση των φύλων, των εθνικοτήτων, των γλωσσών, των επιτροπών προσωπικού και της διοίκησης
 • Συλλέγουμε συστηματικά τις παρατηρήσεις υποψηφίων, οι οποίες μας βοηθούν να βελτιωνόμαστε συνεχώς
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια σε θέματα επικοινωνίας ώστε να προσελκύουμε ταλαντούχους υποψηφίους και από τα 28 κράτη μέλη, υιοθετώντας εξατομικευμένες μεθόδους προσέγγισης των κυριότερων ομάδων-στόχων. Στις μεθόδους αυτές συγκαταλέγονται οι πρεσβευτές προσωπικού οι οποίοι, στο πλαίσιο του ιστότοπου «Σταδιοδρομία στην ΕΕ» περιγράφουν στα ιστολόγια την εμπειρία τους από την εργασία στην ΕΕ, δίνοντας στους πιθανούς υποψηφίους μια εικόνα του τι σημαίνει μια σταδιοδρομία στην ΕΕ.  Παράλληλα, έχουμε δυναμική παρουσία στον χώρο των πανεπιστημίων μέσω των πρεσβευτών για «Σταδιοδρομία στην ΕΕ», καθώς και μέσω της στοχευμένης συμμετοχής μας σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και λοιπές δραστηριότητες με θέμα την απασχόληση.

 

Πώς εργάζεται η EPSO;

Μεριμνώντας για την ισότητα των φύλων, η EPSO έχει υιοθετήσει διάφορες δράσεις όπως ένα σε εξέλιξη σχέδιο ψυχομετρικής δράσης με στόχο τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των δοκιμασιών, και ειδικότερα των ψυχομετρικών και λοιπών δοκιμασιών που προβλέπονται κατά το στάδιο προεπιλογής. Επιπλέον, τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών που αξιολογούν τις δεξιότητες στο κέντρο αξιολόγησης, εκπαιδεύονται ώστε να διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση κατά τις συνεντεύξεις και τις λοιπές δοκιμασίες.

Κύριος στόχος, σε κάθε στάδιο της επιλογής, είναι να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος λόγω φύλου και να δίνονται σε γυναίκες και άνδρες οι ίδιες ευκαιρίες να αποδεικνύουν τις ικανότητές τους.

Γι αυτό, η EPSO έχει αναλάβει διεξοδικές μελέτες και δράσεις για να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών και να διασφαλίζεται η παροχή και στα δύο φύλα ίσων ευκαιριών να αποδείξουν τις δεξιότητες και τις δυνατότητές τους.

Αναπηρία/ειδικές ανάγκες

 

Μια αναπηρία ή ένα πρόβλημα υγείας δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο για τη συμμετοχή σας σε μια διαδικασία επιλογής.

Η EPSO διαθέτει μια καλοσχεδιασμένη και εύλογη διαδικασία προσαρμογής των εκάστοτε συνθηκών, βάσει των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στον τομέα. Με τον τρόπο αυτό, εντοπίζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν υποψήφιοι με αναπηρία ή με προβλήματα υγείας και τους δίνει τη δυνατότητα  να αποδείξουν τις ικανότητές τους υπό ισότιμες συνθήκες με τους υπόλοιπους υποψηφίους. 

 

 

Χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές για τη συμμετοχή σας στις δοκιμασίες επιλογής;

 

 

Για να σας παραχωρηθούν ειδικές προσαρμογές κατά τη διαδικασία επιλογής, λόγω αναπηρίας ή μόνιμου προβλήματος υγείας, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω στάδια: 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1: Στο δελτίο της αίτησής σας, σημειώστε το τετραγωνίδιο «ACCESS REQUIREMENTS» και ενημερώστε μας κατά πόσο έχετε ειδικές ανάγκες. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις δυσκολίες που δημιουργεί η αναπηρία ή το πρόβλημα υγείας κατά τη συμμετοχή σας στις δοκιμασίες, περιγράψτε λεπτομερώς το πρόβλημά σας και τις προσαρμογές που ζητάτε.  Θα πρέπει να μας αποστείλετε αντίγραφο του πιστοποιητικού αναπηρίας (ή ιατρικού πιστοποιητικού) προς υποστήριξη των προσαρμογών που ζητάτε.  Χωρίς αυτά τα πιστοποιητικά, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη η αίτησή σας.

Γίνονται αποδεκτά τα πιστοποιητικά αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο εθνικό φορέα ή τα ιατρικά πιστοποιητικά που έχει εκδώσει ειδικός γιατρός.  Ένα τέτοιο ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση.

 

Εγγυόμαστε ότι τα στοιχεία σχετικά με την αναπηρία ή την κατάσταση της υγείας σας θα αντιμετωπιστούν ως απόρρητα,

σύμφωνα με τον κανονισμό EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης

Δεκεμβρίου 2000.

 

ΣΤΑΔΙΟ 2: Αφού υποβάλετε την αίτησή σας για ειδικές προσαρμογές, θα επικοινωνήσει μαζί σας η ομάδα προσβασιμότητας της EPSO (EPSO ACCESSIBILITY), η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό και την οργάνωση εύλογων προσαρμογών των δοκιμασιών επιλογής για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες, για να σας ζητήσει τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή να σας επιβεβαιώσει το είδος των προσαρμογών που θα σας παρασχεθούν.

ΣΤΑΔΙΟ 3: Θα προσκληθείτε στις δοκιμασίες και, χάρη στις εύλογες προσαρμογές που σας παρέχονται, θα μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αυτές υπό τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες.

ΣΤΑΔΙΟ 4: Θα έχετε τη δυνατότητα να μας πείτε τη γνώμη σας ώστε να μας βοηθήσετε να βελτιώνουμε συνεχώς τις πρακτικές μας.

Τι είδους ειδικές προσαρμογές μπορώ να αναμένω;

 

Με βάση την αναπηρία σας ή το πρόβλημα υγείας σας και τις δυσκολίες που μπορεί να σας προκαλέσει κατά τις δοκιμασίες, θα σας ζητηθεί να μας ενημερώσετε για το είδος των προσαρμογών που θα κρίνατε σκόπιμες. Η EPSO θεωρεί ότι ο υποψήφιος είναι ο καλύτερος γνώστης της αναπηρίας ή του προβλήματος υγείας που έχει.

Για κάθε περίπτωση χωριστά και με βάση τα δικαιολογητικά σας έγγραφα και την εμπειρογνωσία που έχει αποκτήσει η EPSO στον τομέα των εύλογων προσαρμογών για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες, σας παρέχουμε την κατάλληλη προσαρμογή για κάθε είδους δοκιμασία. Ως εκ τούτου, οι τελικές προσαρμογές που θα σας παράσχουμε ίσως διαφέρουν από αυτές που ζητήσατε εσείς.

Ορισμένα παραδείγματα προσαρμογών:

- εξασφάλιση προσβασιμότητας 

 

- πρόβλεψη επιπλέον χρόνου για τις δοκιμασίες

- μεγεθυμένα κείμενα ή μεγεθυντικό λογισμικό

 

- εκτυπώσεις σε Μπράιγ ή πληκτρολόγιο Μπράιγ

 

- πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

- μετάφραση στη νοηματική

- προσαρμογή του φωτισμού προσαρμογή του ύψους των θρανίων

 

- εξατομικευμένη βοήθεια και άλλα πολλά ...

 

 

Έχετε δυσκολίες πρόσβασης; 

Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την EPSO και εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωσή της όσον αφορά την επικοινωνία μας και τις διαδικασίες επιλογής. Προβαίνουμε σε τακτικούς ελέγχους για να διαπιστώνουμε τον βαθμό της προσβασιμότητας και να βρίσκουμε πώς μπορούμε να την αυξήσουμε για όλους.  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας ενσωματώνονται σε όλες τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Παράγουμε μορφές εγγράφων προσβάσιμες με υποστηρικτικές τεχνολογίες, τα οποία δεν θα ήταν διαφορετικά προσβάσιμα κατά 100%, και αυτή τη στιγμή ελέγχουμε τον ιστότοπό μας για να συμμορφωθούμε με το επίπεδο 2.0 των WCAG (κατευθυντήριες γραμμές προσβασιμότητας διαδικτυακού περιεχομένου).

Εξακολουθείτε παρ΄ όλα αυτά να αντιμετωπίζετε δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή/και σε έγγραφα;

Θα θέλατε να μας δώσετε τη γνώμη σας βοηθώντας μας έτσι να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του ιστότοπου και των διαδικασιών επιλογής; Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

Ιστορίες των συναδέλφων μας

Ο Johan εργάζεται ως διαχειριστής συστήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες εδώ και δύο χρόνια.  Πριν από 12 χρόνια διαπιστώθηκε ότι πάσχει από αυτισμό, όμως η αναπηρία του δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Τον ρωτήσαμε αν νιώθει ενταγμένος στην ομάδα του και αν η αναπηρία του υπήρξε ποτέ εμπόδιο για τη δουλειά του.

«Νιώθω ενταγμένος στην ομάδα μου. Είμαι επικοινωνιακός τύπος και μ’ αρέσει να κάνω παρέα με τους συναδέλφους μου. Συχνά λέμε αστεία και γελάμε.  Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου δεν γνωρίζουν ότι είμαι αυτιστικός. Με τα χρόνια έμαθα να κρύβω την αναπηρία μου και στον τομέα που εργάζομαι η αυτιστική συμπεριφορά δεν είναι τόσο ασυνήθιστη.  Μπορεί να είμαι ένα ιδιαίτερο άτομο με αυτισμό. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι στα άτομα με αυτισμό δεν αρέσουν οι κοινωνικές επαφές, πράγμα που δεν ισχύει.  Είναι αλήθεια ότι οι αυτιστικοί σκέπτονται με διαφορετικό τρόπο, εστιάζουν π.χ. περισσότερο στις λεπτομέρειες και συχνά έχουν πρόβλημα να διαχειριστούν διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά όταν νιώθουν ασφαλείς χαίρονται πραγματικά την παρέα των άλλων.»

Ο Κωνσταντίνος εργάζεται εδώ και έναν χρόνο στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Το 2006 έμαθε ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και περπατάει με πατερίτσες. Τον ρωτήσαμε πώς βλέπει το εργασιακό του περιβάλλον.

«Καθώς εργάζομαι σε ένα περιβάλλον που με βοηθάει πολύ (συμπαθητικοί συνάδελφοι, προσβάσιμες υποδομές), η κατάσταση της υγείας μου είναι σταθερή τώρα, και θα μπορούσα να πω ότι έχει βελτιωθεί. Επιπλέον, το αντικείμενο της δουλειάς μου είναι τόσο ενδιαφέρον που θέλω να δουλεύω όλο και περισσότερο.  Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βελτιώθηκαν οι εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, νιώθω τυχερός που έχω την ευκαιρία να προβάλω τις βέλτιστες  πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα αναπηρίας.»

Ο Ville είναι νομικός και εργάζεται από το 2013 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. 
 Είναι τυφλός εκ γενετής.  Τον ρωτήσαμε πώς βρήκε τη διαδικασία επιλογής προσωπικού και, από τη στιγμή που προσλήφθηκε στην Επιτροπή, τι τον εκπλήσσει θετικά όσον αφορά την εργασία του στην ΕΕ.

«Αφού επισκέφτηκα τον ιστότοπο της EPSO, επικοινώνησα με την Ομάδα Προσβασιμότητας της EPSO με ηλεκτρονικό μήνυμα, προτού αρχίσω να συμπληρώνω την αίτηση συμμετοχής μου στον διαγωνισμό. Μου έδωσαν με μεγάλη προθυμία περαιτέρω οδηγίες και καταχώρισα τα αναγκαία στοιχεία στη σχετική ενότητα της αίτησης. Θεωρώ τα άτομα της Ομάδας Προσβασιμότητας πολύ εξυπηρετικά και καλά οργανωμένα. Μόλις έλαβαν την αίτησή μου, μού πρότειναν κάποιες λύσεις για να διευκολύνουν την ισότιμη συμμετοχή μου στην πρώτη φάση του διαγωνισμού ως τυφλού υποψηφίου, τις οποίες βρήκα εξαιρετικές και κατάλληλες για την περίπτωσή μου.  Αυτή η καλή μεταχείριση εκ μέρους της Ομάδας Προσβασιμότητας συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, ακόμη και στο κέντρο αξιολόγησης. Για μένα η πολύ ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι σχεδόν όλα τα έγγραφα παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, καθώς όλη η αλληλογραφία που λαμβάνεται και αποστέλλεται καταχωρίζεται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Έτσι, επειδή χρησιμοποιώ πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, δεν χάνω σχεδόν καθόλου χρόνο για να σκανάρω έγγραφα, κάτι που έπρεπε να κάνω σε προηγούμενες δουλειές μου.»

Δείτε εδώ άλλες ιστορίες από τους πρεσβευτές προσωπικού.