Comhdheiseanna

Etusivu > Conas iarratas a dhéanamh > Comhdheiseanna

Féachann EPSO leis an éagsúlacht a mhéadú ina measc siúd a chuireann isteach ar na comórtais a reáchtálann sé ionas gur fearr a léireoidh seirbhís shibhialta an Aontais Eorpaigh iomlán na héagsúlachta atá le fáil i measc na saoránach dá bhfónann sí. Dá bhrí sin, reáchtáil EPSO suirbhé píolótach ar an éagsúlacht chun tuiscint níos fearr a fháil ar éagsúlacht an díorma tallainne atá ann faoi láthair agus chun feabhas a chur ar a iarrachtaí for-rochtana le hiarrthóirí féideartha amach anseo.

Tuilleadh eolais faoin suirbhé
Féach torthaí an tsuirbhé anseo

 

Institiúidí an Aontais Eorpaigh – áit nach tearc tallann!

Fís agus misean

Creidimid anseo in EPSO sa chomhionannas agus san éagsúlacht. Chun a chinntiú go dtugann institiúidí an Aontais Eorpaigh an deis chéanna do chách agus go mbeidh siad ina scáthán ar éagsúlacht na cruinne comhaimseartha, seasaimid leis na prionsabail agus leis na cuspóirí seo a leanas:

 • Cinntíonn EPSO go dtabharfar an deis, an chóir agus an rochtain chéanna do gach iarrthóir gan aird ar ghnéas, cine, dath, bunús eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairim pholaitiúil nó aon tuairim eile, ballraíocht i mionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó claonadh gnéasach;
 • Cuireann EPSO an cuimsiú san áireamh go mór ina chuid próiseas roghnúcháin. Trí gach constaic, gach claonadh féideartha agus gach baol go ndéanfaí leatrom ar an iarrthóir a aithint agus a ghlanadh as an tslí, tugann EPSO an deis chéanna do gach duine a chuid inniúlachtaí a léiriú go hiomlán;
 • Cuireann EPSO comhdheiseanna chun cinn agus téann sé i gcomhairle le páirtithe leasmhara éagsúla agus le grúpaí saineolacha d’fhonn raidhse níos leithne de dhaoine éirimiúla a mhealladh;
 • Is mian le EPSO an éagsúlacht a mhéadú ina measc siúd a chuireann isteach ar na comórtais a reáchtálann sé ionas gur fearr a léireoidh seirbhís shibhialta an Aontais Eorpaigh an éagsúlacht atá le fáil i measc na saoránach dá bhfónaimid.
Conas cleachtas a dhéanamh den phrionsabal?

Féach a bhfuil déanta go praiticiúil againn chun an chomhdheis agus an éagsúlacht a thabhairt chun nithiúlachta.

 • Trí anailís agus monatóireacht staitistiúil chórasach a dhéanamh, cinntímid go mbíonn na ceisteanna a chuirtear ar iarrthóirí sna trialacha neodrach;
 • Ar mheasúnuithe ar bhonn inniúlachtaí, caighdeánaithe, oibiachtúla a bhunaímid na modhanna roghnúcháin a bhíonn againn;
 • De réir critéir oibiachtúla, agus dá réir sin amháin, a dhéanaimid scagadh anaithnid ar CVanna;
 • Déanaimid freastal réasúnta ar dhaoine faoi mhíchumas ag gabháil dóibh nó a bhfuil riachtanais shonracha acu;
 • Cuirimid i bhfeidhm Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi mhíchumas;
 • Déanaimid scagadh agus iniúchadh ar bhonn rialta córasach ar ár gcuid próiseas agus trialacha roghnúcháin; Déanaimid gach constaic agus bacainn, a dhéanfadh difear maidir leis an bpróiseas roghnúcháin, a aithint agus glacaimid bearta ceartaitheacha dá réir;
 • Déanaimid scagadh inrochtaineachta go rialta chun feabhas leanúnach a chur ar an gcaoi a labhraímid leis an saol mór, agus ar ár próiseas roghnúcháin agus ar ár dtrialacha; Nuair is gá, cuirimid ar fáil formáidí oiriúnaithe ionas gur féidir le teicneolaíochtaí cúnta iad a úsáid. Cuirimid cúnamh aonair ar fáil freisin. Ina theannta sin, cuirimid riachtanais rochtana san áireamh i ngach gné nua dár gcórais ríomhaireachta/TF;
 • Cuirimid oiliúint ar bhaill na mbord roghnúcháin, ar fúthu a bhíonn sé do chuid inniúlachtaí a mheas, maidir le daoine a roghnú agus a earcú ar an mbonn is lú leatroim, is oibiachtúla agus is gairmiúla dá bhfuil ann lenar féidir urraim a thabhairt don chomhdheis agus don chóir ionann;
 • Tá sé mar aidhm againn na boird roghnúcháin a bheith gan easpa gan iomarca ionas gur lúide an baol go ndéanfaí leatrom nó idirdhealú. Agus baill á gceapadh ar bhoird roghnúcháin, féachaimid le daoine a fháil nach ionann cúlra dóibh go léir, agus leis an gcothromaíocht a chinntiú i dtaca le hinscne, náisiúntacht, teangacha, agus lena mballraíocht ar choistí foirne agus riaracháin;
 • Bailímid aiseolas ó iarrthóirí ar bhonn córasach ionas gur féidir linn a mbíonn ar siúl againn a shíorfheabhsú;
 • Déanaimid ár ndícheall agus sinn ag caint leis an saol mór daoine éirimiúla a mhealladh as gach ceann de Bhallstáit an Aontais trí úsáid a bhaint as modhanna spriocdhírithe le labhairt leo siúd ar mian linn labhairt leo. Ar cheann de na modhanna sin, tá na blaganna a scríobhann na hAmbasadóirí Foirne a thugann eolas faoi phoist in institiúidí an Aontais Eorpaigh ina gcuireann siad síos ar a mbíonn i gceist le bheith ag obair in institiúidí an Aontais Eorpaigh dóibh siúd atá ag cuimhneamh ar a leithéid. Ach bímid gníomhach freisin ar na campais ollscoile – le mic léinn a bhíonn i mbun ambasadóireachta faoi phoist in institiúidí an Aontais Eorpaigh – agus le rannpháirtíocht spriocdhírithe eile in ócáidí treoirghairme agus mar sin de.
 • D’fhonn aghaidh a thabhairt ar an gcomhionannas inscne, tá EPSO tar éis bearta éagsúla a dhéanamh: gníomhphlean leanúnach síciméadrach ar aidhm dó bainistiú na dtrialacha a fheabhsú ar bhonn leanúnach, go háirithe trialacha síciméadracha agus trialacha eile a chuirtear ar siúl ag an gcéim réamhroghnúcháin. Ina theannta sin, cuirimid oiliúint ar bhaill na mbord roghnúcháin, ar fúthu a bhíonn sé inniúlachtaí na n-iarrthóirí a mheas, maidir leis an deis chéanna agus an chóir ionann a chinntiú sna hagallaimh agus sna cleachtaí eile.
  Is é an príomhchuspóir, ag gach céim roghnúcháin, tionchar na hinscne a íosmhéadú agus na deiseanna céanna a thairiscint do chách, idir fhir is mhná, lena gcumas a léiriú.
  Chuige sin, tá bearta agus taighde mionsonraithe déanta ag EPSO ionas nach ndéanfar aon idirdhealú ar bhonn inscne idir mná agus fir sna trialacha, agus chun go dtabharfar do gach aon inscne an deis chéanna a gcumas agus a gcuid scileanna a léiriú.
Míchumas / riachtanais shonracha

Níor ceart go mbeadh aon mhíchumas atá ort nó aon riocht sláinte ina bhfuil tú ina chonstaic romhat le linn an phróisis roghnúcháin.

Tá nós imeachta seanbhunaithe ag EPSO maidir le freastal réasúnta a dhéanamh ar iarrthóirí, bunaithe ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta an réimse seo. Fágann sin gur féidir linn bacainní agus constaicí, ar siocair dóibh míchumas nó riocht sláinte, a aithint, agus an deis a thabhairt d’iarrthóirí a bhfuil riachtanais shonracha acu a gcumas a léiriú ar comhchéim le hiarrthóirí eile.

An bhfuil socruithe speisialta de dhíth ort sna trialacha roghnúcháin?

Tá tuilleadh eolais inár bhfógrán céim ar chéim  faoi conas socruithe speisialta a iarraidh sna trialacha roghnúcháin.

Má bhíonn deacrachtaí agat rochtain a fháil ar an doiciméad seo trí theicneolaíocht chúnta, féach an leagan inrochtana seo.

Féach Treoir nua EPSO maidir le socruithe réasúnta agus gheobhaidh tú eolas chomh maith le leideanna agus seifteanna i dtaca leis an gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh le haghaidh trialacha roghnúcháin EPSO.

Ar an leathanach thíos, is féidir leat féachaint freisin ar ár bhfíseán faoi na socruithe speisialta atá ar fáil.

Tá tuilleadh eolais le fáil, ach ríomhphost a chur chuig EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

I dtaca le socruithe speisialta, céard atá ar fáil?

Ag brath ar an míchumas nó riocht sláinte atá i gceist agus na dúshláin a leanfadh díobh agus tú ag déanamh na dtrialacha, iarrfar ort eolas a thabhairt dúinn faoi na socruithe sin a chuideodh leat. Go deimhin, creideann EPSO gur agatsa is fearr atá a fhios maidir leis an míchumas nó riocht sláinte sin.

Déanfar gach cás a mheas ina cheann agus ina cheann, agus cuirfear san áireamh do chuid doiciméad tacaíochta mar aon le saineolas EPSO ar fhreastal réasúnta a dhéanamh ar iarrthóirí a bhfuil riachtanais shonracha acu agus trialacha ar bun. Ar an mbonn sin, tairgfear duit na socruithe a bheidh ag dul le gach ceann de na cineálacha trialacha a bheidh le déanamh agat. Tharlódh, dá bhrí sin, nárbh ionann a n-iarrfá agus a bhfaighfeá.

Samplaí de shocruithe féideartha:

 • inrochtaineacht a chinntiú
 • breis ama leis na trialacha a dhéanamh
 • téacsanna méadaithe nó bogearra lenár féidir téacs a mhéadú
 • asphriontálacha as Braille nó méarchlár Braille
 • léitheoirí scáileáin
 • Ateangaireacht go teanga chomharthaíochta
 • soilsiú oiriúnaithe le haghaidh deasca ar féidir a n-airde a athrú
 • cúnamh aonair agus tuilleadh nach é…

Tá tuilleadh eolais ar fáil i bhforléargas EPSO ar na socruithe is féidir a dhéanamh sna trialacha roghnúcháin.

Tabhair faoi deara nach bhfuil teicneolaíocht chúnta ar fáil ag gach céim den phróiseas roghnúcháin. Tá EPSO ag obair ar a nósanna imeachta agus a sheirbhísí a fheabhsú agus leanfaimid d’anailís a dhéanamh ar do chuid riachtanas chun socruithe a dhéanamh duit le go mbeidh tú in ann na trialacha a dhéanamh faoi na dálaí is fearr is féidir.

TÁBHACHTACH: cuirfear san áireamh i soláthar na socruithe riachtanacha an in ionaid trialacha nó go cianda atá na trialacha ar leith á ndéanamh.

An bhfuil tú ag iompar clainne nó ag cothú linbh ar an gcíoch?

Féach an bróisiúr seo le haghaidh tuilleadh eolais nó léigh Beartas EPSO le haghaidh iarrthóirí ban a bhfuil socrú/socruithe réasúnta a bhaineann le toircheas agus breith clainne á lorg acu i bpróisis roghnúcháin foirne.

Deacrachtaí maidir le hinrochtaineacht?

Leagann EPSO an-bhéim ar an inrochtaineacht agus bímid ar ár mbionda i gcónaí agus sinn ag iarraidh feabhas a chur ar chúrsaí cumarsáide agus ar ár gcuid próiseas roghnúcháin. Déantar seiceáil rialta ar chúrsaí inrochtaineachta féachaint a inrochtana linn agus cé mar is féidir an inrochtaineacht sin a fheabhsú. Ina theannta sin, cuirimid riachtanais rochtana san áireamh i ngach gné nua dár gcórais ríomhaireachta/TF; cuirimid formáidí inrochtana ar fáil i gcás na ndoiciméad sin nach bhfuil go hiomlán inrochtana ó thaobh na teicneolaíochta cúnta de. Tá iniúchadh ar siúl againn i láthair na huaire ar shuíomh gréasáin seo againn ionas go dtabharfar i gcomhréir é le leibhéal AA de leagan 2.0 de WCAG (Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán).

An bhfuil deacrachtaí agat fós teacht ar chodanna áirithe de shuíomh gréasáin EPSO agus/nó ar dhoiciméid? Nó ar mhaith leat eolas a tabhairt dúinn mar chuidiú dúinn le hinrochtaineacht an tsuímh agus na próisis roghnúcháin a fheabhsú? Is féidir teagmháil a dhéanamh linn agus tabharfaimid freagra ort a luaithe agus is féidir!

Ráitis ónár gcomhghleacaithe

Is riarthóir córas i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil é Johan ó bhí 2014 ann. Fuarthas amach in 2004 go raibh uathachas air, ach an té a chuirfeadh aithne air, ní bheadh a fhios sin aige láithreach. D'fhiafraíomar de an bhfeictear dó gur cuid den fhoireann é agus ar chuir a mhíchumas bac air riamh san ionad oibre.

“Measaim gur cuid den fhoireann mé. Is duine oscailte mé agus is maith liom a bheith i gcomhluadar mo chomhghleacaithe. Is minic sinn ag magadh agus ag gáire. Ní heol d’fhormhór mo chomhghleacaithe go bhfuil uathachas orm. Le himeacht na mblianta táim dulta i dtaithí ar mo mhíchumas a cheilt ar dhaoine agus déanta na fírinne, ní rud as an ngnách é iarracht den uathachas a bheith in iompar na ndaoine san earnáil ina bhfuilim ag obair. Seans nach sampla cineálach mé de ghnáthdhuine a bhfuil uathachas air. Creideann an-chuid daoine nach maith le daoine a bhfuil uathachas orthu a bheith i gcomhluadar daoine eile, ach míthuairim is ea é sin i ndáiríre. Is fíor go smaoiníonn daoine a bhfuil uathachas orthu ar dhóigh ar leith; bíonn siad dírithe go mór ar mhionsonraí, mar shampla, agus is minic a bhíonn sé doiligh orthu na teachtaireachtaí óna gcéadfaí a phróiseáil, ach nuair a mhothaíonn siad ar a gcompord, is maith leo go mór comhluadar daoine eile.”

Is mian le Johan iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu a spreagadh le cur isteach ar ghairm leis an Aontas Eorpach agus seo an chomhairle a thugann sé dóibh:

“Áit mhaith le bheith ag obair inti is ea na hinstitiúidí Eorpacha. Tá meon oscailte ag na daoine i leith daoine a bhfuil míchumas orthu. Chomh maith leis sin, cuireadh na foirgnimh in oiriúint do dhaoine i gcathaoireacha rothaí. Caithfidh tú a thaispeáint don choiste roghnúcháin go bhfuil tú ar aon luach nó níos fearr le hiarrthóirí eile nach bhfuil míchumas orthu. Mar sin, bíodh fios do ghnó agat agus bain triall as.”

Tá Konstantinos ag obair san Ard-Stiúrthóireacht um Bonneagar agus Lóistíocht i bParlaimint na hEorpa i Lucsamburg le bliain anuas. In 2006, fuarthas amach go raibh scléaróis iolrach air agus tá maide croise de dhíth anois air chun siúl. Chuireamar ceist air faoin timpeallacht oibre atá aige.

“Is mór an chabhair dom é an cineál timpeallachta ina mbím ag obair – tá comhghleacaithe lácha agam agus tá foirgnimh an ionaid oibre in oiriúint do dhaoine atá faoi mhíchumas. Tá bail sheasmhach ar mo shláinte anois a bhuí leis sin, mura bhfuil feabhas tagtha uirthi fiú. Chomh maith leis sin, na cineálacha tionscadal a mbím ag obair orthu, spreagann siad mé le bheith ag obair níos crua fós. Tá mé an-sásta faoin bhfeabhas atá curtha ar áiseanna Pharlaimint na hEorpa ó thaobh inrochtaineacht do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu. Ar an ábhar sin, feictear dom go bhfuil an t-ádh liom go bhfuil an deis agam dea-chleachtais an Aontais Eorpaigh a thaispeáint i dtaobh an mhíchumais.”

Tá Ville ina oifigeach dlí leis an gCoimisiún Eorpach sa Bhruiséil ó 2013 i leith agus tá sé dall ó rugadh é. D’fhiafraíomar de cad é mar a d’éirigh leis sa phróiseas roghnúcháin agus cad é mar a mhothaíonn sé agus é i mbun a chuid oibre sa Choimisiún Eorpach.

“Dar liom go raibh an fhoireann inrochtana an-éifeachtach agus eagraithe go maith. Ó fuair siad an clárú uaim, mhol siad socruithe dom le go mbeinn in ann páirt a ghlacadh sa chéad bhabhta den chomórtas ar bhonn cothrom agus mé i m’iarrthóir dall, agus mheas mé go raibh na socruithe sin an-oiriúnach dom. An dea-chomhar sin a fuair mé uaithi i dtosach, lean sé air ar feadh an chomórtais, céim an Ionaid Measúnaithe san áireamh. Bhí sé ina ábhar iontais agam, agus ina ábhar mór sásaimh, go raibh na doiciméid ar fad, nach mór, ar fáil i bhformáid dhigiteach san ionad oibre. Tá sin amhlaidh toisc go gcláraítear gach comhfhreagras i mbunachar sonraí leictreonach. Dá bhrí sin, mar dhuine a úsáideann léitheoir scáileáin, go praiticiúil caithim fíorbheagán ama ag scanadh doiciméid pháipéir go dtí an ríomhaire, mar a bhí orm a dhéanamh sna poist a bhí agam roimhe seo. Mothaím go bhfuil mé iomlán rannpháirteach a bhuí le meon iontach mo chuid comhghleacaithe agus na gceannairí.”

D’iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu agus atá ag déanamh iarratais ar Ghairm leis an Aontas Eorpach, seo an chomhairle a thug Ville dóibh:

“Léirigh a thiomanta atá tú don obair. Má tá míchumas ort, déan iarracht smaoineamh faoi ó thaobh dhearcadh an fhostóra de. Is ceart a bheith réidh le haghaidh ceisteanna faoin ábhar sin agus do mhachnamh a dhéanamh roimh ré i dtaca le réitigh réasúnta le haghaidh riachtanais speisialta a d’fhéadfadh a bheith ann dá bharr i gcomhthéacs an phoist áirithe sin. Foighne ort. Is ceart gach iarratas agus agallamh a ghlacadh mar bheadh deis foghlama ann, fiú amháin mura roghnaíodh thú. Dírigh ar do chuid inniúlachtaí in ionad na riachtanas speisialta féin.”

Tá Frederic i gceannas ar chúrsaí inrochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas luaineachta in OIB (an Oifig um Bonneagar agus Lóistíocht sa Bhruiséil). Duine dall is ea Frederic agus tá sé ag obair le hInstitiúidí an Aontais Eorpaigh ó bhí 1998 ann.
D’fhiafraíomar de cén cineál socruithe faoi leith a cuireadh ar fáil dó ina chuid oibre.

“Ríomhaire a bhfuil bogearraí sintéise cainte (JAWS) air agus méarchlár braille. Nuair a tháinig mé i dtosach, thairg Ardstiúrthóireacht an Taighde níos mó dom ná mar a bhí de dhíth orm i ndairíre, rud a chuaigh i gcion orm agus ar mhór an comhartha fáilte é. Is mór a thaitin céadlaethanta na hoibre liom. Dá éis sin, agus mé ag bogadh thart, ní raibh sé chomh furasta céanna, mar sin féin bhí a fhios agam conas an rud a bhí uaim a fháil trí fhoighne a dhéanamh.”

Dar le Frederic, ní bac ar bith míchumas san fhoireann ina bhfuil sé.

“Buntáiste atá sa mhíchumas anseo! Sin mar a chuirim i láthair é, go suáilceach. Ní mian liom a thabhairt le fios go bhfuil gruaim an tsaoil á hiompar ar mo dhroim agam. Agus as siocair go bhfuil madra agam, is mór an cuidiú é, is é an tsonóg é.”

Tá Maurizio ina oifigeach preasa i bParlaimint na hEorpa san Iodáil. Duine dall atá ann agus tá sé ag obair le hInstitiúidí an Aontais Eorpaigh ó bhí 2015 ann.
D’fhiafraíomar de conas a d’éirigh leis sa phróiseas roghnúcháin agus an mothaíonn sé go bhfuil sé rannpháirteach san fhoireann.

“Bhí foireann inrochtana EPSO ar fheabhas! Ní raibh fadhb ar bith agam le linn an chomórtais. Rinne mé triail i mBraille agus bhí cúntóir pearsanta agam; Rinne mé triail a bhí i bhformáid leictreonach freisin. Ó thaobh roghnú le haghaidh an phoist féin de, ní raibh i gceist ach an t-agallamh, mar sin ní raibh aon socrú ar leith de dhíth orm i ndairíre. Níor mhothaigh mé go raibh aon bhac orm. Ní raibh fadhbanna agam de dheasca míchumas a bheith orm. Má bhíonn dearcadh dearfach agat, fiú amháin má bhíonn daoine aineolach nó amhrasach, agus go bhfuil rún daingean agat do chuid taithí a roinnt, is féidir constaicí a bhriseadh.”

Seo mar a mhol Maurizio d’iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu iarratas a dhéanamh ar Ghairm leis an Aontas Eorpach:

“Déarfainn gur scéal cinnte gur féidir é a dhéanamh, agus ní gá duit a bheith i do laoch mór nó lear teangacha a bheith ar do thoil agat! Rud indéanta atá ann, sin a bhfuil de. Ní bhainfidh an próiseas an oiread sin ama asat, níl dada le cailleadh agat ach beidh gairmréim an-suimiúil romhat má éiríonn leat. Go deimhin, rud an-suimiúil is ea an measúnú costais agus tairbhe. Is é an t-iarratas an rud is deacra. Ach dá éis sin, a luaithe sin curtha díot tuigfear duit gur deis ollmhór atá ann agus gan i gceist ach fíorbheagán ama! Ná cuireadh an t-iarratas lagmhisneach ort!”

 

Tá Krystle ag obair mar chúntóir cumarsáide sa Choimisiún Eorpach sa Bhruiséil, tá míchumas luaineachta uirthi agus tá sí ag obair sna hinstitiúidí Eorpacha ó bhí 2002 ann.
D’fhiafraíomar di cén cineál socruithe ar leith a cuireadh ar fáil di agus an mothaíonn sí gur chuir a míchumas aon bhac uirthi ina cuid oibre.

"Chuir an Coimisiún cathaoir rothaí ar fáil dom, taca coise, cathaoir leighis agus cuireadh áit phairceála in áirithe dom. Cuireadh barraí taca sa leithreas. Measaim go bhfuil mé iomlán rannpháirteach san fhoireann. Nuair a bhíonn cruinniú againn, tagann mo chuid comhghleacaithe chugam as a stuaim féin chun cuidiú a thairiscint dom nó chun a fhiafraí díom cad is féidir leo a dhéanamh chun cuidiú liom. Pléisiúr atá ann a mheas gur mór leo mé a bheith ann agus go n-aithnítear mo chuid oibre. Ní chaitear liom ar dhóigh ar leith, bím ag obair go crua dála gach duine eile, ach aird chineálta a bheith ag daoine orm i dtaca le gluaiseacht.”

D’iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu agus atá ag déanamh iarratais ar Ghairm leis an Aontas Eorpach, seo an chomhairle a thug Krystle dóibh:

“Molaim go mór iarratas a dhéanamh ar phost! Ní bac ar bith aon mhíchumas fisiceach, is ar eolas atá na comórtais bunaithe, ní ar aclaíocht. Glactar le gach duine mar atá sé, is cuma faoi náisiúntacht, dath craicinn, inscne, míchumas fisiceach, ... níl aon bhac ort. Gheobhaidh tú daoine as gach náisiún san Aontas Eorpach, agus is dearfach an rud an éagsúlacht. Má tá duine ann as Malta atá faoi mhíchumas luaineachta nó duine faoi lagamharc as an Eastóin, ní dhéanfaidh sé difear ar bith. A bheith ag obair le daoine éagsúla, gan idirdhealú a dhéanamh, sin agat an ilchultúrthacht. Tá seirbhísí bunaithe ag na hinstitiúidí a chuireann fáilte roimh gach cineál duine; fíorchearta is ea iad na deiseanna cothroma.”

Tá Fabio ina cheann aonaid in Ardstiúrthóireacht na nAcmhainní Daonna i bParlaimint na hEorpa. Duine ar leathchos é agus tá sé ag obair sna hInstitiúidí Eorpacha ó bhí 2001 ann.
D’fhiafraíomar de an raibh aon chineál socruithe faoi leith ag teastáil uaidh le haghaidh a chuid oibre.

“Am ar bith nach féidir liom siúl ar mo phróistéis, siúlaim le croisíní, ach ní féidir liom mo lámha a úsáid sa chás sin. Ní úsáidim aon rud faoi leith, tá uirlisi TF agam (Ipad agus níos lú leabhar nótaí). Ó thaobh na bhfadhbanna droma atá agam de thairbhe na próistéise de, tá tábla agam atá curtha in oiriúint dom agus é ar an airde ceart. Tá mé i dteideal spás páirceála. Ní raibh deacracht agam teacht ar na háiseanna. Ó tharla go bhfuil míchumas luaile orm, ní bhíonn an oiread céanna stró ag baint leis. Tá mé go huile agus go hiomlán rannpháirteach san obair.”

D’iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu agus atá ag déanamh iarratais ar Ghairm leis an Aontas Eorpach, seo an chomhairle a thug Fabio uaidh:

“Ná bíodh aon fhaitíos orainn, caithfimid na modhanna atá ann a ghlacadh chugainn agus a úsáid chun bheith in ann aghaidh a thabhairt ar gach cás úr. Ná bíodh aon dul amú orainn, mar sin féin, agus ná bímis ag déanamh amach gur féidir teacht agus go mbeidh gach aon rud gan stró agus, mar sin, gach aon rud a fhágáil faoi chúram na Parlaiminte. Níl institiúid ar domhan ar féidir léi aire a thabhairt do gach uile gné den saol. Má tá sé tábhachtach do gach duine ullmhúchán a dhéanamh le haghaidh timpeallacht nua, tá sé i bhfad níos tábhachtaí fós do dhaoine a bhfuil míchumas orthu. An duine a bhfuil míchumas air, tá a fhios aige cheana féin nach mór dó tabhairt faoi rudaí ar bhealach eile... is amhlaidh sin freisin i dtaca le hullmhúchán”

Tríd an gclár gníomhaíochtaí dearfacha d'oiliúnaithe faoi mhíchumas, dearbhaíonn Ardrúnaíocht na Comhairle (an Ardrúnaíocht) 4-6 thréimhse oiliúna ar pá in aghaidh na bliana do náisiúnaigh den Aontas atá faoi mhíchumas a aithnítear go hoifigiúil. Léigh teistiméireachtaí ó oiliúnaithe a ghlac páirt sa chlár gníomhaíochta sin.

Léigh tuilleadh scéalta ónár n-ambasadóirí foirne anseo.