Comhdheiseanna

Institiúidí an Aontais Eorpaigh – áit nach tearc tallann!

Fís agus misean
 

Creidimid anseo in EPSO sa chomhionannas agus san éagsúlacht. Chun a chinntiú go dtugann institiúidí an Aontais Eorpaigh an deis chéanna do chách agus go mbeidh siad ina scáthán ar éagsúlacht na cruinne comhaimseartha, seasaimid leis na prionsabail agus leis na cuspóirí seo a leanas:

 • Cinntíonn EPSO go dtabharfar an deis, an chóir agus an rochtain chéanna do gach iarrthóir gan aird ar ghnéas, cine, dath, bunús eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairim pholaitiúil nó aon tuairim eile, ballraíocht i mionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó claonadh gnéasach;
 • Cuireann EPSO an cuimsiú san áireamh go mór ina chuid próiseas roghnúcháin. Trí gach constaic, gach claonadh féideartha agus gach baol go ndéanfaí leatrom ar an iarrthóir a aithint agus a ghlanadh as an tslí, tugann EPSO an deis chéanna do gach duine a chuid inniúlachtaí a léiriú go hiomlán;
 • Cuireann EPSO comhdheiseanna chun cinn agus téann sé i gcomhairle le geallsealbhóirí éagsúla agus le grúpaí saineolacha d’fhonn raidhse níos leithne de dhaoine éirimiúla a mhealladh;
 • Is mian le EPSO an éagsúlacht a mhéadú ina measc siúd a chuireann isteach ar na comórtais a reáchtálann sé ionas gur fearr a léireoidh seirbhís shibhialta an Aontais Eorpaigh an éagsúlacht atá le fáil i measc na saoránach dá bhfónaimid.
 
Conas cleachtas a dhéanamh den phrionsabal?

Féach a bhfuil déanta go praiticiúil againn chun an chomhdheis agus an éagsúlacht a thabhairt chun nithiúlachta.

 • Trí anailís agus monatóireacht staitistiúil chórasach a dhéanamh, cinntímid go mbíonn na ceisteanna a chuirtear ar iarrthóirí sna trialacha neodrach;
 • Ar mheasúnuithe inniúlacht-bhunaithe, caighdeánaithe, oibiachtúla a bhunaímid na modhanna roghnúcháin a bhíonn againn;
 • De réir critéir oibiachtúla, agus dá réir sin amháin, a dhéanaimid scagadh anaithnid ar CVanna;
 • Déanaimid freastal réasúnta ar dhaoine atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta acu;
 • Cuirimid i bhfeidhm Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi mhíchumas;
 • Déanaimid scagadh agus iniúchadh ar bhonn rialta córasach ar ár gcuid próiseas agus trialacha roghnúcháin; Déanaimid gach constaic agus bacainn, a dhéanfadh difear maidir leis an bpróiseas roghnúcháin, a aithint agus glacaimid bearta ceartaitheacha dá réir;
 • Déanaimid scagadh inrochtaineachta go rialta chun feabhas leanúnach a chur ar an gcaoi a labhraímid leis an saol mór, agus ar ár próiseas roghnúcháin agus ar ár dtrialacha; Nuair is gá, cuirimid ar fáil formáidí oiriúnaithe ionas gur féidir le taca-theicneolaíochtaí iad a úsáid. Cuirimid cúnamh aonair ar fáil freisin; Ina theannta sin, cuirimid riachtanais rochtana san áireamh i ngach gné nua dár gcórais ríomhaireachta/TF;
 • Cuirimid oiliúint ar bhaill na mbord roghnúcháin, ar fúthu a bhíonn sé do chuid inniúlachtaí a mheas, maidir le daoine a roghnú agus a earcú ar an mbonn is lú leatroim, is oibiachtúla agus is gairmiúla dá bhfuil ann lenar féidir urraim a thabhairt don chomhdheis agus don chóir ionann;
 • Tá sé mar aidhm againn na boird roghnúcháin a bheith gan easpa gan iomarca ionas gur lúide an baol go ndéanfaí leatrom nó idirdhealú. Agus baill á gceapadh ar bhoird roghnúcháin, féachaimid le daoine a fháil nach ionann cúlra dóibh go léir, agus leis an gcothromaíocht a chinntiú i dtaca le hinscne, náisiúntacht, teangacha, agus lena mballraíocht ar choistí foirne agus riaracháin;
 • Bailímid aiseolas ó iarrthóirí ar bhonn córasach ionas gur féidir linn a mbíonn ar siúl againn a shíorfheabhsú;
 • Déanaimid ár ndícheall agus sinn ag caint leis an saol mór daoine éirimiúla a mhealladh as gach ceann de Bhallstáit an Aontais trí úsáid a bhaint as modhanna spriocdhírithe le labhairt leo siúd ar mian linn labhairt leo. Ar cheann de na modhanna sin, tá na blaganna a scríobhann na hAmbasadóirí Foirne a thugann eolas faoi phoist in institiúidí an Aontais Eorpaigh ina gcuireann siad síos ar a mbíonn i gceist le bheith ag obair in institiúidí an Aontais Eorpaigh dóibh siúd atá ag cuimhneamh ar a leithéid. Ach bímid gníomhach freisin ar na campais ollscoile – le mic léinn a bhíonn i mbun ambasadóireachta faoi phoist in institiúidí an Aontais Eorpaigh – agus le rannpháirtíocht spriocdhírithe eile in ócáidí treoirghairme agus mar sin de.

Na bearta a dhéanann EPSO

D’fhonn aghaidh a thabhairt ar an gcomhionannas inscne, tá EPSO tar éis bearta éagsúla a dhéanamh: plean gníomhaíochta leanúnach síciméadrach ar aidhm dó bainistiú na dtrialacha a fheabhsú ar bhonn leanúnach, go háirithe trialacha síciméadracha agus trialacha eile a chuirtear ar siúl ag an gcéim réamhroghnúcháin. Ina theannta sin, cuirimid oiliúint ar bhaill na mbord roghnúcháin, ar fúthu a bhíonn sé inniúlachtaí na n-iarrthóirí a mheas, maidir leis an deis chéanna agus an chóir ionann a chinntiú sna hagallaimh agus sna cleachtaí eile.

Is é an príomhchuspóir, ag gach céim roghnúcháin, tionchar na hinscne a íosmhéadú agus na deiseanna céanna a thairiscint do chách, idir fhir is mhná, lena gcumas a léiriú.

Chuige sin, tá bearta agus taighde mionsonraithe déanta ag EPSO ionas nach ndéanfar aon idirdhealú ar bhonn inscne idir mná agus fir sna trialacha, agus chun go dtabharfar do gach aon inscne an deis chéanna a gcumas agus a gcuid scileanna a léiriú.

Míchumas/riachtanais speisialta

Níor cheart go mbeadh aon mhíchumas nó riocht sláinte a bhaineann leat ina chonstaic romhat le linn an phróisis roghnúcháin.

Tá nós imeachta seanbhunaithe ag EPSO maidir le freastal réasúnta a dhéanamh ar iarrthóirí, bunaithe ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta an réimse seo. Fágann sin gur féidir linn bacainní agus constaicí, ar siocair dóibh míchumas nó riocht sláinte, a aithint, agus an deis a thabhairt d’iarrthóirí a bhfuil riachtanais speisialta acu a gcumas a léiriú ar comhchéim le hiarrthóirí eile.

An bhfuil socruithe speisialta de dhíth ort do na trialacha triail roghnúcháin?

Faoi mar atá cúrsaí faoi láthair, más uait go ndéanfaí socruithe speisialta le linn an phróisis roghnúcháin i ngeall ar mhíchumas nó buan-riocht sláinte, ní mór duit na céimeanna seo a leanas a chur díot:

CÉIM 1: Ar an bhfoirm iarratais, ní mór duit tic a chur leis an mbosca dar teideal Access requirements ('riachtanais rochtana') agus a rá linn má tá riachtanais speisialta agat. Ionas gur fearr a thuigfimid na dúshláin a bhainfeadh le do mhíchumas nó do riocht sláinte agus triail ar siúl, iarrtar ort cur síos a dhéanamh ar an míchumas sin agus ar na socruithe ab áil leat a dhéanfaimis ar do shon. Beidh ort cóip a chur chugainn de do theastas míchumais (nó de do theastas dochtúra) de thaca le d’iarratas ar shocruithe speisialta. In éagmais do theasta(i)s, ní féidir d'iarratas a chur san áireamh.

Beidh glacadh againn le teastas, ina ndeimhnítear an míchumas sin a bheith ort, a d'eisigh comhlacht aitheanta náisiúnta nó teastas a d’eisigh speisialtóir. Más é an dara cineál teastais thuas a chuirfear ar fáil, ní mór tuairisc mhionsonraithe a bheith ag dul leis.

Maidir le sonraí an mhíchumais nó an reachta sláinte, cinnteoimid go gcaithfear leo faoi rún i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018

CÉIM 2: Nuair a bheidh na socruithe speisialta iarrtha agat, rachaidh foireann EPSO Accessibility ('riachtanais rochtana') i dteagmháil leat in am agus i dtráth á iarraidh ort aon dintiúir riachtanacha bhreise a sholáthar, sin nó á dhearbhú duit cé na socruithe atá á ndeonú duit. Is é cúram a dhéanann EPSO ACCESSIBILITY na socruithe réasúnta a chuirtear ar fáil d’iarrthóirí a bhfuil riachtanais speisialta acu a shainmhíniú agus a eagrú.

CÉIM 3: Tabharfar cuireadh duit freastal ar na trialacha, agus déanfaidh tú iad sna dálaí is fearr dár féidir, bunaithe ar na socruithe réasúnta a deonaíodh duit.

CÉIM 4: Beidh an deis agat aiseolas a thabhairt dúinn ionas gur féidir linn ár modhanna oibre a fheabhsú ar bhonn leanúnach.

I dtaca le socruithe speisialta, céard atá ar fáil?

Ag brath ar an míchumas nó riocht sláinte atá i gceist agus na dúshláin a leanfadh díobh agus tú ag déanamh na dtrialacha, iarrfar ort eolas a thabhairt dúinn faoi na socruithe sin a chuideodh leat. Go deimhin, creideann EPSO gur agatsa is fearr atá a fhios maidir leis an míchumas nó riocht sláinte sin.

Déanfar gach cás a mheas ina cheart féin, agus cuirfear san áireamh do chuid doiciméad tacaíochta mar aon le saineolas EPSO ar fhreastal réasúnta a dhéanamh ar iarrthóirí a bhfuil riachtanais speisialta acu agus trialacha ar bun. Bunaithe ar an méid sin, tairgfear duit na socruithe a bheidh ag dul le gach ceann de na cineálacha trialacha a bheidh le déanamh agat. Tharlódh, dá bhrí sin, nárbh ionann a n-iarrfá agus a bhfaighfeá.

Samplaí de shocruithe féideartha:

 • inrochtaineacht a chinntiú
 • breis ama leis na trialacha a dhéanamh
 • téacsanna méadaithe nó bogearra lenár féidir téacs a mhéadú
 • asphriontálacha as Braille nó méarchlár Braille
 • léitheoirí scáileáin
 • ateangaireacht go teanga chomharthaíochta
 • soilsiú oiriúnaithe le haghaidh deasca ar féidir a n-airde a athrú
 • cúnamh aonair agus tuilleadh nach é…

Deacrachtaí maidir le hinrochtaineacht? 

Leagann EPSO an-bhéim ar an inrochtaineacht agus bímid ar ár mbionda i gcónaí agus sinn ag iarraidh feabhas a chur ar chúrsaí cumarsáide agus ar ár gcuid próiseas roghnúcháin. Déantar seiceáil rialta ar chúrsaí inrochtaineachta féachaint a inrochtana linn agus cé mar is féidir an inrochtaineacht sin a fheabhsú. Ina theannta sin, cuirimid riachtanais rochtana san áireamh i ngach gné nua dár gcórais ríomhaireachta/TF; cuirimid ar fáil formáidí oiriúnaithe i gcás na ndoiciméad sin nach bhfuil go hiomlán inrochtana ó thaobh na taca-theicneolaíochta de. Tá iniúchadh ar siúl againn i láthair na huaire ar shuíomh gréasáin EPSO ionas go dtabharfar i gcomhréir é le leagan AA de na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG 2.0).

An bhfuil deacrachtaí agat fós teacht ar chodanna áirithe de shuíomh gréasáin EPSO agus/nó ar dhoiciméid? Nó ar mhaith leat eolas a tabhairt dúinn mar chuidiú dúinn le hinrochtaineacht an tsuímh agus na próisis roghnúcháin a fheabhsú? Is féidir teagmháil  a dhéanamh linn agus tabharfaimid freagra ort a luaithe agus is féidir! 

Ráitis ónár gcomhghleacaithe

Is riarthóir córas i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil é Johan le dhá bhliain anuas. Fuarthas amach 12 bhliain ó shin go raibh uathachas air, ach an té a chuirfeadh aithne air, ní bheadh a fhios sin aige láithreach. D'fhiafraíomar de an bhfeictear dó gur chuid den fhoireann é agus ar chuir a mhíchumas bac air riamh san ionad oibre.

“Measaim gur cuid den fhoireann mé. Is duine oscailte mé agus is maith liom bheith i gcomhluadar mo chomhghleacaithe. Is minic sinn ag magadh agus ag gáire. Ní eol d’fhormhór mo chomhghleacaithe go bhfuil uathachas orm. Le himeacht na mblianta táim dulta i dtaithí ar mo mhíchumas a cheilt ar dhaoine agus chun an fhírinne a dhéanamh, ní rud as an ngnách é iarracht den uathachas a bheith in iompar na ndaoine san earnáil ina bhfuilim ag obair. B’fhéidir go bhfuil mé héagsúil le daoine eile a bhfuil uathachas orthu. Creideann an-chuid daoine nach maith le daoine a bhfuil uathachas orthu bheith i gcomhluadar daoine eile, ach míthuairim is ea é sin. Is fíor go smaoiníonn daoine ar a bhfuil uathchas ar dhóigh ar leith; uaireanta díríonn siad go mór ar mhionsonraí, mar shampla, agus bíonn sé doiligh orthu nuair a mhúsclaítear a gcéadfaí, ach nuair atá siad ar a gcompord, is maith leo go mór comhluadar daoine eile.”

Tá Konstantinos ag obair san Ard-Stiúrthóireacht um Bonneagar agus Lóistíocht i bParlaimint na hEorpa i Lucsamburg le bliain anuas. In 2006, fuarthas amach go raibh scléaróis iolrach air agus tá maide croise de dhíth anois air chun siúl. Chuireamar ceist air faoin timpeallacht oibre atá aige.

“Is mór an chabhair dom é an cineál timpeallachta ina mbím ag obair – tá comhghleacaithe lácha agam agus tá foirgnimh an ionaid oibre in oiriúint do dhaoine atá faoi mhíchumas. Tá bail sheasmhach ar mo shláinte anois a bhuí leis sin, mura bhfuil feabhas tagtha uirthi fiú. Chomh maith leis sin, na cineálacha tionscadal a mbím ag obair orthu, spreagann siad mé le bheith ag obair níos crua fós. Tá mé an-sásta faoin bhfeabhas atá curtha ar áiseanna Pharlaimint na hEorpa ó thaobh inrochtaineacht do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu. Ar an ábhar sin, feictear dom go bhfuil an t-ádh liom go bhfuil an deis agam dea-chleachtais an Aontais Eorpaigh a thaispeáint i dtaobh an mhíchumais.”

Is oifigeach dlí sa Choimisiún Eorpach sa Bhruiséil é Ville ó bhí 2013 ann. Tá sé dall ó rugadh e. D'iarramar a thuairimí air i dtaobh an phróisis roghnúcháin, agus cad iad na rudaí a chuir iontas air faoi bheith ag obair don Aontas Eorpach ó thosaigh sé sa Choimisiún.

“Tar éis dom breathnú ar shuíomh gréasáin EPSO, chuir mé ríomhphost chuig foireann rochtana EPSO sular thosaigh mé ar an bhfoirm iarratais don chomórtas a líonadh isteach. Thug siad treoracha breise dom i dtaobh an phróisis agus líon mé isteach an chuid den fhoirm iarratais a bhain le hábhar. Bhí an fhoireann rochtana an-ábalta agus an-eagraithe. Nuair a fuair siad m’iarratas, mhol siad socruithe ar leith chun go mbeinn in ann páirt a ghlacadh sa chéad bhabhta den chomórtas ar comhchéim leis na hiarrthóirí eile, in ainneoin go bhfuil mé dall.  Mheas mé go raibh na moltaí a rinne siad an-oiriúnach do mo chás. Lean an sár-chomhobair sin ón bhfoireann rochtana go deireadh an chomórtais, agus go dtí céim an ionaid measúnaithe, fiú. Bhí sé ina ábhar iontais agam, agus ina ábhar mór sásaimh, na doiciméid ar fad, nach mór, a bheith ar fáil i bhformáid leictreonach san ionad oibre. Tá sin amhlaidh toisc go gcláraítear gach comhfhreagras i mbunachar sonraí leictreonach. Dá bhrí sin, is beag am a bhíonn orm a chaitheamh ag scanadh na ndoiciméad páipéir agus á n-uaslódáil lena léamh ar an scáileán, faoi mar a bhí orm a dhéanamh i bpoist a bhí agam roimhe seo.”

Frederic is in charge of accessibility for people with reduced mobility at the OIB (the European Commission's office for infrastructure and logistics). Frederic is blind and has been working for the EU institutions since 1998.
We asked him what kind of special arrengements were provided to him at his job.

"Computer equipped with speech synthesis software (JAWS), Braille keyboard. When I arrived, DG Research & Innovation offered me more than what I really needed, it was very impressive and great as a welcome. My first experience was great. Afterwards, during my mobility it was less obvious, but I always knew how to have what I needed by being patient."

Frederic also shares that his disability is not an obstacle within his team.

"The handicap is an advantage here! I present it in a joyful way. I do not give the impression of dragging all the misery of the world behind me. And because I have a dog, it helps, it is the mascot."

Maurizio is press officer in the European Parliament in Italy. He is blind and has been working for the EU institutions since 2015.
We asked him how he found the selection procedure and if he feels integrated in his team.

"The EPSO Accessibility Team was great! Everything went very well during the competition. I had my test in Brail and a personal assistant; I also had a test in an electronic version. In terms of proper job selection, it was only the interview so I didn’t really need any accommodation. I don’t feel any obstacles. I never had problems because I was disabled. If you have a positive attitude, even if people are ignorant or sceptical, if you’re keen on sharing your experience, you can break walls."

Maurizio advises other candidates with special needs to apply for an EU Career.

"I would say, it is absolutely feasible, it can be done, and you don’t need to be polyglot or a super hero! It’s just something very feasible. It takes so little of your time, that you don’t have anything to lose, and what you have to win is a very interesting career. Cost benefit analysis is definitely interesting. The only thing painful thing is the application…. But once you’ve done with it, it’s very little time and potentially a huge opportunity! Don’t be discouraged by the application!"

 

Krystle works as a communications assistant in the European Commission in Brussels, she has reduced mobility and has been working for the European institution since 2002.
We asked her what kind of special arrangements were provided to her and if she feels her disability has been an obstacle for her job.

"The Commission provided me with a wheelchair, a footrest, a medical chair and a reserved parking space. Support bars were placed in the washroom. I feel totally integrated in my team. When we have a meeting, my colleagues come spontaneously to offer help to take me or ask what they can do. It is a pleasure to feel appreciated and recognized for my work. I do not have any special treatment, I work as hard as the others, under a benevolent look when it comes to mobility."

Krystle also gives her advice to other candidates with special needs applying for an EU Career.

"I highly recommend applying! No physical handicap is an obstacle, competitions are based on knowledge, not a marathon. Everyone is accepted, nationality, color, gender, physical disability, ... nothing is an obstacle. All EU nationalities from all horizons are represented, the difference is positive. Maltese PRM or Estonian visually impaired, it has no importance. Multicultural means working with others, without making any distinctions. The Institutions have set up services that welcome all types of people, equal opportunities are a real right."

Fabio is a head of unit at the European Parliament's Directorate of Human Resources. He is a leg amputee and has been working for the European institutions since 2001.
We asked him if he needed any kind of special arrangements at his job.

"When I can not walk with my prosthesis I walk on crutches, but cannot use my hands. I do not use anything special, I have IT tools (Ipad, fewer notebooks). For my back problems due to the prosthesis, I have a table adjusted in height. I am entitled to parking. It was not difficult to get the amenities. Since I have a motor disability, it is less problematic. I can interact 100%."

Fabio shares his advice for other candidates with special needs applying for an EU Career.

"We must not be afraid, we must give ourselves the means to face a new situation. Do not go in the dark, come here and think that everything will be fine and that the Parliament will take care of everything. No institution in the world will be able to take care of everything. Preparing for a new environment is especially applicable for people with disabilities. Someone with a disability already knows that they have to approach things differently... prepare themselves differently too."

Tuilleadh scéalta ónár n-ambasadóirí foirne