Lygios galimybės

Pradžia > Kaip teikti paraišką > Lygios galimybės

ES institucijos – vieta, kurioje jūsų gabumai bus įvertinti!

Mūsų vizija ir užduotys

Europos personalo atrankos tarnyba tiki, kad lygybė ir įvairovė yra vertybės. Norėdami užtikrinti, kad ES institucijos visiems suteiktų lygias galimybes ir atspindėtų šiandienos pasaulio įvairovę, vadovaujamės toliau nurodytais principais ir siekiame šių tikslų.

 • EPSO užtikrina visiems kandidatams lygias galimybes ir vienodai su jais elgiasi, nesvarbu, kokios jie lyties, rasės, odos spalvos, kokia jų tautinė ar socialinė kilmė, genetinės ypatybės, kalba, religija ar tikėjimas, politinės ar kitos pažiūros, priklausymas tautinei mažumai, turtinė padėtis, kilmė, negalia, amžius ar lytinė orientacija. 
 • EPSO leidžia jiems dalyvauti atrankos procedūrose ir visiems kandidatams suteikia lygias galimybes parodyti visus savo gebėjimus nustatydama ir šalindama veiksnius, trukdančius jiems dalyvauti, galimą šališkumą ir diskriminacijos riziką.
 • EPSO skatina lygias galimybes, o ieškodama kuo įvairesnių gabumų darbuotojų bendradarbiauja su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis bei ekspertų organizacijomis.
 • EPSO norėtų pritraukti įvairesnių gabumų darbuotojų ir padėti ES viešajai tarnybai atspindėti ES piliečių, kurių labui dirbame, įvairovę.
 
Kaip principus įgyvendiname?

 

Sužinokite, kokiais konkrečiais veiksmais lygių galimybių ir įvairovės principus diegiame darbo aplinkoje.

 • Atlikdami sisteminę statistinę analizę ir stebėseną užtikriname, kad jūsų sprendžiamų testų klausimai būtų neutralūs.
 • Savo atrankos metodus grindžiame standartizuotu ir objektyviu vertinimu pagal gebėjimus.
 • Gyvenimo aprašymų tikrinimas ir vertinimas yra anoniminis, vadovaujamės tik objektyviais kriterijais.
 • Neįgaliems arba specialiųjų poreikių turintiems kandidatams sudarome specialias sąlygas.
 • Įgyvendiname Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją.
 • Sistemingai tikriname atrankos procedūras ir testus lygybės ir įvairovės atžvilgiu. Nustatome veiksnius, kurie galėtų jums kliudyti dalyvauti atrankos procedūroje, ir imamės taisomųjų veiksmų.
 • Reguliariai atliekame prieinamumo patikras, kad galėtume nuolat tobulinti savo komunikacijos, atrankos procedūrų ir testų prieinamumą. Prireikus prideriname jų formatą, kad būtų galima naudoti pagalbines technologijas ir teikti individualią pagalbą. Be to, prieinamumo reikalavimus keliame visoms naujoms IT technologijoms.
 • Jūsų gebėjimus vertinančius atrankos komisijos narius mokome, kaip atlikti atranką pačiu nešališkiausiu, objektyviausiu ir profesionaliausiu būdu, suteikti kandidatams lygias galimybes ir vienodai su visais elgtis.
 • Siekiame atrankos komisijos narių pusiausvyros, kad šališkumo ir diskriminacijos rizika būtų kuo mažesnė. Skirdami atrankos komisijos narius stengiamės, kad jie turėtų kuo įvairesnės patirties, ir siekiame užtikrinti lyčių, tautybių, kalbų, priklausymo personalo komitetams ir administracijai pusiausvyrą.
 • Kandidatų visada prašome išsakyti savo nuomonę, kad savo veiklą galėtume nuolat tobulinti.
 • Vykdydami komunikacijos veiklą kryptingai kreipdamiesi į mus dominančią auditoriją stengiamės pritraukti gabių žmonių iš visų 28 valstybių narių. Viena iš priemonių – ES institucijų darbuotojų tinklaraščiai, kuriuose jie pasakoja apie gyvenimą ir darbą ES, kad informuotų apie darbą ES institucijose galimus kandidatus. Universitetuose informaciją apie tai aktyviai skleidžia darbo ES institucijose studentų ambasadoriai, kryptingai dalyvaujama profesijos pasirinkimui skirtuose renginiuose, mugėse ir kitoje veikloje.

 

Kaip EPSO siekia savo tikslų?

Kad užtikrintų lyčių lygybę, EPSO ėmėsi įvairių veiksmų, pavyzdžiui, šiuo metu vykdo psichometrinį veiksmų planą siekdama nuolat tobulinti testų valdymą, visų pirma pirminės atrankos etapu atliekamus psichometrinius ir kitus testus. Be to, atrankos komisijos nariai, vertinantys kandidatų gebėjimus vertinimo centre, mokomi užtikrinti lygias galimybes ir vienodą elgesį su kandidatais per pokalbius ir kitą veiklą.

Visais vertinimo procedūros etapais siekiama, kad kandidato lytis darytų kuo mažesnę įtaką ir kad moterys ir vyrai turėtų lygias galimybes parodyti savo gebėjimus.

Todėl EPSO pradėjo išsamius tyrimus ir ėmėsi veiksmų, kad išvengtų moterų ir vyrų diskriminavimo ir užtikrintų vienodas galimybes abiejų lyčių atstovams parodyti savo sugebėjimus ir potencialą.

Negalia ir specialieji poreikiai

 

Negalia arba sveikatos sutrikimas neturėtų kliudyti dalyvauti atrankos procedūroje.

EPSO yra parengusi gerai veikiančią tinkamų sąlygų sudarymo procedūrą, grindžiamą geriausia tarptautine šios srities patirtimi. Mums ji suteikia galimybę nustatyti, kokių kliūčių gali kilti neįgaliam arba sveikatos sutrikimų turinčiam kandidatui, o specialiųjų poreikių turinčiam kandidatui – tokias pačias galimybes kaip ir visiems kitiems kandidatams parodyti savo gebėjimus.

 

 

Jums reikia specialių priemonių, kad galėtumėte spręsti atrankos testus?

 

 

Kad jums būtų suteikta galimybė per atrankos procedūrą dėl negalios arba nuolatinės sveikatos būklės naudotis specialiomis priemonėmis, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 

1 ETAPAS. Paraiškos formoje pažymėkite dalyvavimo poreikių langelį ir, jei turite specialiųjų poreikių, nurodykite. Kad mums būtų aiškiau, kokių sunkumų dėl negalios arba sveikatos sutrikimo jums kils per testą, išsamiai aprašykite savo negalią ir priemones, kurių jums reikia.  Kad pagrįstumėte specialių priemonių prašymą, turėsite atsiųsti neįgalumo pažymėjimą arba medicinos pažymą. Jei šio pažymėjimo (pažymos) neatsiųsite, į jūsų prašymą atsižvelgta nebus.

Neįgalumo pažymėjimas turi būti išduotas pripažintos nacionalinės įstaigos, o medicinos pažyma turi būti išduota specialisto. Prie medicinos pažymos reikia pridėti išsamesnę ataskaitą.

 

Užtikriname, kad su jūsų negalia arba sveikatos sutrikimu susiję duomenys bus tvarkomi konfidencialiai, vadovaujantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

 

2 ETAPAS. Kai pateiksite specialių priemonių prašymą, į jus kreipsis EPSO tarnyba, atsakinga už nustatymą, kokių tinkamų specialių priemonių reikia atrankos testus sprendžiantiems specialiųjų poreikių turintiems kandidatams, ir už tokių priemonių suteikimą. Ji gali prašyti papildomos informacijos arba informuoti apie jums suteiktas priemones.

3 ETAPAS. Gausite kvietimą į testus. Naudojant paskirtas specialias priemones, jums bus sudarytos geriausios įmanomos sąlygos.

4 ETAPAS. Turėsite galimybę parašyti atsiliepimą, kad padėtumėte mums dirbti vis geriau.

What type of special adjustments can I expect?

Kokių specialių priemonių galiu tikėtis?

Atsižvelgiant į jūsų negalią arba sveikatos sutrikimą ir į sunkumus, kurių dėl jų galite patirti per testą, jūsų bus paprašyta mus informuoti, kokio pobūdžio priemonės būtų jums naudingos. EPSO nuomone, savo negalią arba sveikatos sutrikimą geriausiai išmano pats kandidatas.

Kiekvienas individualus atvejis bus nagrinėjamas atskirai, ir atsižvelgiant į patvirtinamuosius dokumentus bei EPSO patirtį, įgytą sudarant specialiųjų poreikių turintiems kandidatams tinkamas sąlygas dalyvauti atrankos testuose, jums bus pasiūlytos kiekvienai testų, kuriuos turėsite spręsti, rūšiai skirtos priemonės. 

Galimų priemonių pavyzdžiai:

- prieinamumo užtikrinimas 

 

- papildomas laikas atlikti testus

- didesnis šriftas arba didinimo programinė įranga

 

- spaudiniai Brailio raštu arba Brailio klaviatūra

 

- ekranų skaitytuvai

- vertimas į gestų kalbą

- pritaikytas apšvietimas stalai, kurių aukštį galima reguliuoti

 

- individuali pagalba ir kiti dalykai…

 

 

Kilo sunkumų dėl prieinamumo? 

Prieinamumas Europos personalo atrankos tarnybai yra labai svarbus. Atkakliai dirbame tobulindami savo komunikaciją ir atrankos procedūras, kad gauti informacijos ir dalyvauti būtų vis paprasčiau. Savo prieinamumą nuolat tikriname, kad galėtume tobulinti. Prieinamumo reikalavimus keliame visoms naujoms IT technologijoms. Prideriname dokumentų, kurie nėra visiškai prieinami, formatą, kad būtų galima naudoti pagalbines technologijas, šiuo metu tikriname savo interneto svetainę, kad pasiektume WCAG (žiniatinklio turinio prieinamumo gairių) 2.0 lygį.

Ar jums vis dar kyla sunkumų, kai norite atsiversti kai kuriuos mūsų svetainės puslapius ir (arba) dokumentus?

Gal norėtumėte parašyti atsiliepimą ir taip padėti mums siekti, kad mūsų svetaine naudotis ir atrankos procedūrose dalyvauti būtų paprasčiau? Susisiekite su mumis 

Mūsų kolegų pasakojimai

Johanas jau dvejus metus dirba sistemos administratoriumi Europos Parlamente Briuselyje. Prieš 12 metų jam diagnozuotas autizmas, bet iš pirmo žvilgsnio jo negalios ir nepastebėsi. Mes paklausėme, ar jis jaučiasi įsiliejęs į komandą ir ar negalia jam kada nors trukdė dirbti.

„Į komandą jaučiuosi įsiliejęs. Esu gana ekstravertiškas, todėl bendrauti su kolegomis man patinka. Dažnai juokaujame ir daug juokiamės. Dauguma mano kolegų nežino, kad esu autistas. Metams bėgant išmokau slėpti negalią, tiesą sakant, mano darbo sektoriuje autistiškas elgesys nėra retenybė. Galbūt nesu tipiškas autistas. Dauguma žmonių mano, kad autistams nepatinka bendrauti, bet iš tiesų tai klaidinga nuomonė. Tiesa, kad autistai mąsto kitaip, pavyzdžiui, jie gali labiau susitelkti į detales ir neretai jiems sunku susitvarkyti su jusline informacija, tačiau kai jie jaučiasi atsipalaidavę, kitų žmonių draugija jiems tikrai maloni.“

Konstantinas jau metus dirba Europos Parlamento infrastruktūros ir logistikos generaliniame direktorate Liuksemburge. 2006 m. jam buvo diagnozuota išsėtinė sklerozė ir dabar, kad galėtų vaikščioti, jam reikalingas ramentas. Mes paklausėme, ką jis mano apie savo aplinką.

„Dirbant labai palankioje aplinkoje (malonūs kolegos, prieinama infrastruktūra) mano sveikatos būklė tapo stabili, o gal net ir pagerėjo. Be to, man pavesti tvarkyti projektai suteikia įkvėpimą dirbti dar atkakliau. Itin džiaugiuosi, kad Europos Parlamento infrastruktūros prieinamumas specialiųjų poreikių turintiems asmenims pagerėjo. Dėl to jaučiuosi labai laimingas, kad gavau galimybę parodyti geriausia, ką Europos Sąjunga gali padaryti spręsdama negalios  klausimus.“

Ville‘is nuo 2013 m. dirba teisininku Europos Komisijoje Briuselyje. Jis yra neregys nuo gimimo. Paklausėme, ką jis mano apie atrankos procedūrą ir kuo jį nustebino darbas Europos Sąjungos institucijoje.

„Apsilankęs EPSO interneto svetainėje, dar prieš pildydamas registracijos į konkursą formą nusiunčiau e. laišką EPSO prieinamumo grupei. Jie man maloniai suteikė daugiau informacijos ir aš užpildžiau atitinkamą registracijos formos dalį. Manau, kad prieinamumo grupė paslaugas suteikė labai kompetentingai ir organizuotai. Gavę mano registracijos paraišką, jie pasiūlė, kaip man, kaip neregiui, dalyvauti pirmajame konkurso etape vienodomis su kitais sąlygomis, ir tie pasiūlymai man pasirodė labai tinkami ir praktiški. Tokį patį paslaugumą jutau ir per kitus konkurso etapus, įskaitant apsilankymą vertinimo centre. Man labai malonus netikėtumas buvo tai, kad beveik visi dokumentai yra elektroniniai, nes visa siunčiama ir gaunama korespondencija registruojama elektroninėse duomenų bazėse. Todėl, man, kaip ekrano skaitytuvo naudotojui, beveik visiškai nereikia gaišti laiko skenuojant popierinius dokumentus, kaip kad būdavo ankstesnėse darbovietėse.“

Daugiau mūsų darbuotojų pasakojimų.