Gelijke kansen

De EU-instellingen – Waar talent telt!

Onze visie en onze opdracht
 

Bij EPSO geloven we in gelijkheid en verscheidenheid. Om te garanderen dat de EU-instellingen iedereen dezelfde kansen bieden en rekening houden met de verscheidenheid binnen de huidige wereld, gaan we uit van de volgende beginselen en doelstellingen.

 • EPSO biedt alle kandidaten gelijke kansen, zonder onderscheid te maken naar geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of levensovertuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, rijkdom, afkomst, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
 • EPSO houdt rekening met het inclusiebeginsel bij selectieprocedures en geeft alle kandidaten de gelegenheid hun kwaliteiten optimaal te tonen door vooroordelen, discriminatie en problemen die hun deelname in de weg zouden kunnen staan, op te sporen en uit te schakelen.
 • EPSO zet zich dus in voor gelijke kansen en gaat het gesprek aan met diverse belangen- en deskundigenorganisaties om talent uit een zo breed mogelijke kring aan te trekken.
 • EPSO put talenten uit een zo divers mogelijk kandidatenbestand en streeft naar een betere afspiegeling van de EU-bevolking in het ambtenarenapparaat van de EU.
 
Hoe brengen we deze uitgangspunten in de praktijk?

In de praktijk doen we het volgende om bij onze selectieprocedures gelijke kansen en diversiteit te waarborgen:

 • Door systematische analyses en controles zorgen we ervoor dat de vragen in onze tests neutraal zijn.
 • We baseren onze selectieprocedures op gestandaardiseerde en objectieve assessmentmethodes waarbij gekeken wordt naar kwaliteit.
 • We baseren onze anonieme screenings van cv's en resultaten uitsluitend op objectieve criteria.
 • We bieden u alle redelijke faciliteiten als u een handicap heeft of bijzondere voorzieningen nodig heeft.
 • We houden ons aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
 • We toetsen onze selectieprocedures en tests systematisch aan gelijkheids- en diversiteitscriteria. We gaan na welke factoren in de selectieprocedure die uw deelname in de weg zouden kunnen staan en we zoeken naar oplossingen hiervoor.
 • We testen onze communicatie-, selectie- en testprocedures regelmatig op toegankelijkheid zodat we deze kunnen blijven verbeteren. Waar nodig maken we gebruik van ondersteuningstechnieken en verlenen we individuele hulp. We houden bij nieuwe IT-ontwikkelingen rekening met toegankelijkheidseisen.
 • We leren de juryleden die uw kwaliteiten moeten beoordelen, hoe zij bij de selectie en aanwerving zo onbevooroordeeld, objectief en professioneel mogelijk te werk kunnen gaan om iedereen gelijke kansen en een gelijke behandeling te bieden.
 • We streven naar een evenwichtige samenstelling van de jury's om het risico op vooroordelen en discriminatie te beperken. We letten daarbij op geslacht, nationaliteit en taal van de juryleden, en op het aantal vertegenwoordigers van personeel en management.
 • We verzamelen systematisch feedback van de kandidaten zodat we steeds beter ons werk kunnen doen.
 • We doen ons uiterste best om talenten aan te trekken uit alle EU-landen door zo te communiceren dat we de belangrijkste doelgroepen bereiken. We proberen potentiële kandidaten duidelijk te maken wat een baan bij de EU precies inhoudt, bijvoorbeeld via blogs waarin EU-medewerkers uitleggen hoe het is om te leven en te werken in dienst van de EU. Maar we zijn ook actief op universiteiten via onze student-ambassadeurs, en op vacaturebeurzen en andere evenementen.

Hoe gaat EPSO te werk?

EPSO heeft verschillende maatregelen genomen om gelijke behandeling te waarborgen, zoals een psychometrisch actieplan om de selectieproeven, vooral op de psychometrische en andere onderdelen van de preselectie, voortdurend te verbeteren. Bovendien worden de juryleden die de kwaliteiten van de kandidaten bij het assessment beoordelen, getraind om bij het sollicitatiegesprek en andere tests te letten op gelijke kansen en gelijke behandeling.

Het hoofddoel is om bij de selectie de factor geslacht zo veel mogelijk uit te schakelen en mannen en vrouwen evenveel kans te geven om te bewijzen wat ze waard zijn.

EPSO heeft daarom een gedetailleerd onderzoek verricht en maatregelen genomen om discriminatie tussen mannen en vrouwen te voorkomen en te zorgen dat iedereen evenveel kansen krijgt om zijn kwaliteiten en mogelijkheden te tonen.

Handicaps en bijzondere voorzieningen

Een handicap of medische aandoening mag geen belemmering vormen voor deelname aan onze selecties.

Daarom volgt EPSO een duidelijke procedure voor het treffen van redelijke bijzondere voorzieningen op basis van internationale standaards op dit gebied. Zo komen we te weten of de kandidaat bepaalde belemmeringen ondervindt als gevolg van een handicap of medische aandoening en stellen we deze in staat zijn kwaliteiten te tonen op voet van gelijkheid met de rest.

Hoe kan ik die bijzondere voorzieningen aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor bijzondere voorzieningen bij de selectie als gevolg van een handicap of chronische medische aandoening, dient u de volgende stappen te volgen:

STAP 1 Op uw sollicitatieformulier vinkt u het hokje "Toegankelijkheidseisen" aan, waarbij u vermeldt of u bijzondere voorzieningen nodig heeft. Om ons meer inzicht te geven in de belemmeringen die u bij de selectie van uw handicap of medische aandoening ondervindt, dient u een gedetailleerde beschrijving te geven van uw handicap en de noodzakelijke aanpassingen. U moet uw verzoek onderbouwen met een kopie van uw gehandicaptenkaart of een medische verklaring. Zonder die kaart of verklaring kunnen we niet ingaan op uw verzoek.

We aanvaarden een gehandicaptenkaart die is afgegeven door een erkende nationale instantie, of een medische verklaring van een specialist. Een medische verklaring moet vergezeld gaan van een uitvoeriger verslag.

Wij garanderen dat de gegevens betreffende uw handicap of medische aandoening vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725. 

STAP 2 Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, neemt het EPSO Accessibility Team, dat met de bijzondere voorzieningen bij de selectieproeven is belast, tijdig contact met u op om eventuele nadere informatie te vragen of om mee te delen welke bijzondere voorzieningen voor u worden getroffen.

STAP 3 U wordt uitgenodigd voor de selectieproeven en u kunt, op basis van wat u aan redelijke voorzieningen is toegezegd, onder de best mogelijke omstandigheden aan de proeven deelnemen.

STAP 4 U krijgt de gelegenheid om feedback te geven zodat wij onze aanpak kunnen blijven verbeteren.

Op welk soort bijzondere voorzieningen kan ik rekenen?

We vragen u om ons, gelet op uw handicap of medische aandoening en de moeilijkheden die u daardoor bij de selectieproeven kunt ondervinden, te vertellen welke aanpassingen voor u nuttig zouden zijn. Bij EPSO gaan we er namelijk vanuit dat u zelf het beste weet wat u nodig heeft.

Toch kan het gebeuren dat EPSO u niet precies de voorzieningen biedt die u gevraagd heeft, omdat per geval op basis van de door u ingediende documenten en EPSO's expertise op dit gebied, wordt bepaald welke voorzieningen u voor een bepaald soort test worden aangeboden.

Voorbeelden van mogelijke voorzieningen:

 • aanpassing van de toegang tot de testruimte
 • extra tijd voor het afleggen van de test
 • groter lettertype of vergrotingssoftware
 • afdrukken in braille of een braille-toetsenbord
 • schermlezers
 • doventolk
 • aangepaste verlichting of in hoogte verstelbare tafel
 • individuele hulp en nog veel meer…

Toegankelijkheidsproblemen? 

Toegankelijkheid is erg belangrijk voor EPSO en we proberen daarom constant de toegankelijkheid van onze communicatie- en selectieprocedures te verbeteren. Regelmatig gaan we na in hoeverre we toegankelijk zijn en hoe we de toegankelijkheid voor iedereen kunnen verbeteren. We houden bij nieuwe IT-ontwikkelingen rekening met toegankelijkheidseisen, we produceren toegankelijke formaten voor assistentietechnologie als documenten niet 100% toegankelijk zijn, en we proberen de toegankelijkheid van onze website op niveau AA van WCAG 2.0 te brengen.

Heeft u nog steeds moeite om sommige delen van onze website en/of documenten te lezen? Wilt u feedback geven en ons helpen de toegankelijkheid van onze website en onze selectieprocedures te verbeteren? Neem gerust contact met ons op, dan geven we zo snel mogelijk antwoord. 

Wat vinden onze collega's er zelf van?

Johan werkt al twee jaar als systeembeheerder bij het Europees Parlement in Brussel. Twaalf jaar geleden kreeg hij te horen dat hij autistisch was, al is zijn handicap op het eerste gezicht niet merkbaar. We vroegen hem of hij zich thuis voelt in zijn team en of zijn handicap hem in zijn werk belemmert.

"Ik heb me goed aangepast. Ik ben nogal extrovert en daarom vind ik het fijn om met mijn collega's om te gaan. We maken veel grapjes en lachen heel wat af. De meeste van mijn collega's weten niet eens dat ik autisme heb. Door de jaren heen heb ik geleerd mijn handicap te verbergen en in de sector waarin ik werk, komt autistisch gedrag wel meer voor. Maar misschien ben ik wel een beetje atypisch voor iemand met autisme. De meeste mensen denken dat iemand die autistisch is, niet graag met anderen omgaat, maar dat klopt niet. Het is waar dat mensen met autisme anders denken, bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor details, en vaak wat moeite hebben met zintuiglijke prikkels. Maar wanneer ze zich op hun gemak voelen, genieten ze echt van het gezelschap van anderen."

Konstantinos werkt al een jaar bij het directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek van het Europees Parlement in Luxemburg. In 2006 werd ontdekt dat hij multipele sclerose had. Hij loopt nu met een kruk. We vroegen hem hoe hij zijn werk vindt.

"Doordat ik in een omgeving werk waar iedereen me probeert te helpen (aardige collega's, aangepaste infrastructuur), is mijn toestand nu stabiel, ja misschien zelfs beter dan eerst. Bovendien ben ik op projecten gezet die me stimuleren om nog harder te werken. De verbetering van de voorzieningen voor mensen met speciale behoeften bij het Europees Parlement is namelijk iets wat me erg aanspreekt. Ik ben dan ook heel blij dat ik de kans heb gekregen om mee te werken aan de oplossing van de toegankelijkheidsproblematiek bij de Europese Unie."

Ville is sinds 2013 juridisch medewerker bij de Europese Commissie in Brussel. Hij is blind geboren. We vroegen hem wat hij van de selectieprocedure vond en wat hem het meest heeft verbaasd toen hij eenmaal in dienst was getreden bij de EU.

"Toen ik de EPSO-website had gelezen, stuurde ik meteen een e-mail naar het EPSO Accessibility Team, nog voor ik me inschreef voor het vergelijkend onderzoek. Ze waren heel vriendelijk en gaven me extra informatie. Daarna heb ik het betreffende deel van het sollicitatieformulier ingevuld. Bij het Accessibility Team wisten ze waar ze het over hadden en ze kwamen goed georganiseerd over. Eenmaal ingeschreven stelden ze een aantal voorzieningen voor om mij als blinde een eerlijke kans te geven in de eerste ronde van het vergelijkend onderzoek.  Hun voorstellen waren ter zake en toereikend. Gedurende de hele procedure bleef de samenwerking uitstekend, ook bij het assessment. Een aangename verrassing voor mij was dat bijna alle documenten in digitaal formaat zijn, omdat alle inkomende en uitgaande post in elektronische databases wordt geregistreerd. Als gebruiker van een schermlezer verlies ik dan ook bijna nooit tijd met het scannen van papieren documenten, iets wat in mijn vorige baan wel moest."

Frederic is in charge of accessibility for people with reduced mobility at the OIB (the European Commission's office for infrastructure and logistics). Frederic is blind and has been working for the EU institutions since 1998.
We asked him what kind of special arrengements were provided to him at his job.

"Computer equipped with speech synthesis software (JAWS), Braille keyboard. When I arrived, DG Research & Innovation offered me more than what I really needed, it was very impressive and great as a welcome. My first experience was great. Afterwards, during my mobility it was less obvious, but I always knew how to have what I needed by being patient."

Frederic also shares that his disability is not an obstacle within his team.

"The handicap is an advantage here! I present it in a joyful way. I do not give the impression of dragging all the misery of the world behind me. And because I have a dog, it helps, it is the mascot."

Maurizio is press officer in the European Parliament in Italy. He is blind and has been working for the EU institutions since 2015.
We asked him how he found the selection procedure and if he feels integrated in his team.

"The EPSO Accessibility Team was great! Everything went very well during the competition. I had my test in Brail and a personal assistant; I also had a test in an electronic version. In terms of proper job selection, it was only the interview so I didn’t really need any accommodation. I don’t feel any obstacles. I never had problems because I was disabled. If you have a positive attitude, even if people are ignorant or sceptical, if you’re keen on sharing your experience, you can break walls."

Maurizio advises other candidates with special needs to apply for an EU Career.

"I would say, it is absolutely feasible, it can be done, and you don’t need to be polyglot or a super hero! It’s just something very feasible. It takes so little of your time, that you don’t have anything to lose, and what you have to win is a very interesting career. Cost benefit analysis is definitely interesting. The only thing painful thing is the application…. But once you’ve done with it, it’s very little time and potentially a huge opportunity! Don’t be discouraged by the application!"

 

Krystle works as a communications assistant in the European Commission in Brussels, she has reduced mobility and has been working for the European institution since 2002.
We asked her what kind of special arrangements were provided to her and if she feels her disability has been an obstacle for her job.

"The Commission provided me with a wheelchair, a footrest, a medical chair and a reserved parking space. Support bars were placed in the washroom. I feel totally integrated in my team. When we have a meeting, my colleagues come spontaneously to offer help to take me or ask what they can do. It is a pleasure to feel appreciated and recognized for my work. I do not have any special treatment, I work as hard as the others, under a benevolent look when it comes to mobility."

Krystle also gives her advice to other candidates with special needs applying for an EU Career.

"I highly recommend applying! No physical handicap is an obstacle, competitions are based on knowledge, not a marathon. Everyone is accepted, nationality, color, gender, physical disability, ... nothing is an obstacle. All EU nationalities from all horizons are represented, the difference is positive. Maltese PRM or Estonian visually impaired, it has no importance. Multicultural means working with others, without making any distinctions. The Institutions have set up services that welcome all types of people, equal opportunities are a real right."

Fabio is a head of unit at the European Parliament's Directorate of Human Resources. He is a leg amputee and has been working for the European institutions since 2001.
We asked him if he needed any kind of special arrangements at his job.

"When I can not walk with my prosthesis I walk on crutches, but cannot use my hands. I do not use anything special, I have IT tools (Ipad, fewer notebooks). For my back problems due to the prosthesis, I have a table adjusted in height. I am entitled to parking. It was not difficult to get the amenities. Since I have a motor disability, it is less problematic. I can interact 100%."

Fabio shares his advice for other candidates with special needs applying for an EU Career.

"We must not be afraid, we must give ourselves the means to face a new situation. Do not go in the dark, come here and think that everything will be fine and that the Parliament will take care of everything. No institution in the world will be able to take care of everything. Preparing for a new environment is especially applicable for people with disabilities. Someone with a disability already knows that they have to approach things differently... prepare themselves differently too."