Gelijke kansen

De EU-instellingen – Waar talent telt!

Onze visie en onze opdracht

Bij EPSO geloven we in gelijkheid en verscheidenheid. Om te garanderen dat de EU-instellingen iedereen dezelfde kansen bieden en rekening houden met de verscheidenheid binnen de huidige wereld, gaan we uit van de volgende beginselen en doelstellingen.

 • EPSO biedt alle kandidaten gelijke kansen, zonder onderscheid te maken tussen​ geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of levensovertuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, rijkdom, afkomst, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
 • EPSO houdt rekening met het inclusiebeginsel bij selectieprocedures en geeft alle kandidaten de gelegenheid hun kwaliteiten optimaal te tonen door eventuele remmingen, vooroordelen en discriminerende factoren op te sporen en uit te schakelen.
 • EPSO zet zich dus in voor gelijke kansen en gaat het gesprek aan met diverse belangen- en deskundigenorganisaties om talent uit een zo breed mogelijke kring aan te trekken.
 • EPSO put talenten uit een zo divers mogelijk kandidatenbestand en streeft naar een betere afspiegeling van de EU-bevolking in het ambtenarenapparaat van de EU.
 
Hoe brengen we deze uitgangspunten in de praktijk?

 

Lees wat we in de praktijk doen om bij onze selectieprocedures gelijke kansen en diversiteit te waarborgen.

 • We zorgen dat de vragen in onze test neutraal zijn door de resultaten systematisch te analyseren en controleren.
 • We baseren onze selectieprocedures op gestandaardiseerde en objectieve assessmentmethodes waarbij gekeken wordt naar kwaliteit.
 • We baseren onze anonieme screenings van cv's en resultaten uitsluitend op objectieve criteria.
 • We bieden u alle redelijke faciliteiten als u een handicap heeft of bijzondere voorzieningen nodig heeft.
 • We houden ons aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
 • We toetsen onze selectieprocedures en tests systematisch aan gelijkheids- en diversiteitscriteria. We gaan na welke factoren in de selectieprocedure voor u blokkerend kunnen werken en we zoeken naar oplossingen hiervoor.
 • We testen onze communicatie-, selectie- en testprocedures regelmatig op toegankelijkheid zodat we deze kunnen blijven verbeteren. Waar nodig maken we gebruik van ondersteuningstechnieken en verlenen we individuele hulp. We houden bij nieuwe IT-ontwikkelingen rekening met toegankelijkheidseisen.
 • We leren de juryleden die uw kwaliteiten moeten beoordelen, hoe zij bij de selectie en aanwerving zo onbeoordeeld, objectief en professioneel mogelijk te werk kunnen gaan om iedereen gelijke kansen en een gelijke behandeling te bieden.
 • We streven naar een evenwichtige samenstelling van de jury's om de kans op vooroordelen en discriminatie te beperken. We letten daarbij op geslacht, nationaliteit en taal van de juryleden, en op het aantal vertegenwoordigers van personeel en management.
 • We verzamelen systematisch feedback van de kandidaten zodat we steeds beter ons werk kunnen doen.
 • We doen ons uiterste best om talenten aan te trekken uit alle 28 EU-landen door te kiezen voor communicatiemethodes waarmee we specifieke doelgroepen bereiken. We proberen  potentiële kandidaten duidelijk te maken wat een baan bij de EU precies inhoudt, bijvoorbeeld via blogs waarin EU-medewerkers uitleggen hoe het is om te leven en werken in dienst van de EU. Maar we zijn ook actief op universiteiten via onze student-ambassadeurs, en op vacaturebeurzen en andere evenementen.

 

Hoe gaat EPSO te werk?

EPSO heeft verschillende maatregelen genomen om gelijke behandeling te waarborgen, zoals een psychometrisch actieplan om de selectieproeven, vooral op de psychometrische en andere onderdelen van de preselectie, voortdurend te verbeteren. Bovendien worden de juryleden die de kwaliteiten van de kandidaten in het evaluatiecentrum beoordelen, getraind om bij het sollicitatiegesprek en andere tests te letten op gelijke kansen en gelijke behandeling.

Het hoofddoel is om bij de selectie de factor geslacht zo veel mogelijk uit te schakelen en mannen en vrouwen evenveel kans te geven om te bewijzen wat ze waard zijn.

EPSO heeft daarom een gedetailleerd onderzoek verricht en maatregelen genomen om discriminatie tussen mannen en vrouwen te voorkomen en te zorgen dat iedereen evenveel kansen krijgt hun kwaliteiten en mogelijkheden te tonen.

Handicaps en bijzondere voorzieningen

 

Een handicap of medische aandoening mag geen belemmering vormen voor deelname aan onze selecties.

Daarom volgt EPSO een duidelijke procedure voor het treffen van redelijke bijzondere voorzieningen op basis van internationale standaards op dit gebied. Zo komen we te weten of de kandidaat bepaalde belemmeringen ondervindt als gevolg van een handicap of medische aandoening en stellen we deze in staat diens kwaliteiten te tonen op voet van gelijkheid met de rest.

 

 

Hoe moet ik die bijzondere voorzieningen aanvragen?

 

 

Om in aanmerking te komen voor bijzondere voorzieningen bij de selectie als gevolg van een handicap of chronische medische aandoening, dient u de volgende stappen te volgen:

 

STAP 1 Op uw sollicitatieformulier vinkt u het hokje Access Requirements (Toegankelijkheidseisen) aan, waarbij u vermeldt of u bijzondere voorzieningen nodig heeft. Om ons meer inzicht te geven in de belemmeringen die u bij de selectie van uw handicap of medische aandoening ondervindt, dient u een gedetailleerde beschrijving te geven van uw handicap en de noodzakelijke aanpassingen.  U dient uw verzoek te staven met een kopie van uw gehandicaptenkaart en/of een medische verklaring. Zonder die kaart of verklaring kunnen we niet ingaan op uw verzoek.

We aanvaarden een gehandicaptenkaart die is afgegeven door een erkende nationale instantie, of een medische verklaring van een specialist. Een medische verklaring moet vergezeld gaan van een uitvoeriger verslag.

We garanderen dat de gegevens over uw handicap of medische aandoening vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

STAP 2 Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, neemt het EPSO Accessibility Team, dat met de bijzondere voorzieningen bij de selectieproeven is belast, tijdig contact met u op om eventuele nadere informatie te vragen of om mee te delen welke bijzondere voorzieningen voor u worden getroffen.

STAP 3 U wordt uitgenodigd voor de selectieproeven en u kunt, op basis van wat u aan redelijke voorzieningen is toegezegd, onder de best mogelijke omstandigheden aan de proeven deelnemen.

STAP 4 U krijgt de gelegenheid om feedback te geven zodat wij onze aanpak kunnen blijven verbeteren.

Op welk soort bijzondere voorzieningen kan ik rekenen?

 

We vragen u om ons, gelet op uw handicap of medische aandoening en de moeilijkheden die u daardoor bij de selectieproven kunt ondervinden, te vertellen welke aanpassingen voor u nuttig zouden zijn. Bij EPSO gaan we er namelijk vanuit dat u zelf het beste weet wat u nodig heeft.

Toch kan het gebeuren dat EPSO u niet precies de voorzieningen biedt die u gevraagd heeft, omdat per geval op basis van de door u ingediende documenten en EPSO's expertise op dit gebied, wordt bepaald welke voorzieningen u voor een bepaald soort test worden aangeboden.

Voorbeelden van mogelijke voorzieningen

- Aanpassing van de toegang tot de testruimte 

 

- Extra tijd voor het afleggen van de test

- Groter lettertype  of vergrotingssoftware

 

- Afdrukken in Braille of beschikbaarstelling van een Braille-toetsenbord

 

- Schermlezers

- Doventolk

- Aangepaste verlichting of in hoogte verstelbare tafel

 

- Individuele hulp en nog veel meer…

 

 

Toegankelijkheidsproblemen? 

Toegankelijkheid is erg belangrijk voor EPSO en we proberen constant de toegankelijkheid van onze communicatie- en selectieprocedures te verbeteren. Regelmatig gaan we na in hoeverre we toegankelijk zijn en hoe we de toegankelijkheid voor iedereen kunnen verbeteren. We houden bij nieuwe IT-ontwikkelingen rekening met toegankelijkheidseisen, we produceren toegankelijke formaten voor assistentietechnologie als documenten niet 100% toegankelijk zijn, en we proberen de toegankelijkheid van onze website op WCAG 2.0-niveau te brengen.

Heeft u nog steeds moeite om sommige delen van onze website en/of documenten te lezen?

Wilt u feedback geven en ons helpen de toegankelijkheid van onze website en onze selectieprocedures te verbeteren? Neem dan contact op! 

Wat vinden onze collega's er zelf van?

Johan werkt al twee jaar als systeembeheerder bij het Europees Parlement in Brussel. Twaalf jaar geleden kreeg hij te horen dat hij autistisch was, al is zijn handicap op het eerste gezicht niet merkbaar. We vroegen hem of hij zich thuis voelt in zijn team en of zijn handicap hem in zijn werk belemmert.

"Ik heb me goed aangepast. Ik ben nogal extrovert en daarom vind ik het fijn om met mijn collega's om te gaan. We maken veel grapjes en lachen heel wat af. De meeste van mijn collega's weten niet eens dat ik autisme heb. Door de jaren heen heb ik geleerd mijn handicap te verbergen en in de sector waarin ik werk, komt autistisch gedrag wel meer voor. Maar misschien ben ik wel een beetje atypisch voor iemand met autisme. De meeste mensen denken dat iemand die autistisch is, niet graag met anderen omgaat, maar dat klopt niet. Het is waar dat mensen met autisme anders denken, bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor details, en vaak wat moeite hebben met zintuiglijke prikkels. Maar wanneer ze zich op hun gemak voelen, genieten ze echt van het gezelschap van anderen."

Konstantinos werkt al een jaar bij het directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek van het Europees Parlement in Luxemburg. In 2006 werd ontdekt dat hij multipele sclerose had. Hij loopt nu met een kruk. We vroegen hem hoe hij zijn werk vindt.

"Doordat ik in een omgeving werk waar iedereen me probeert te helpen (aardige collega's, aangepaste infrastructuur), is mijn toestand nu stabiel, ja misschien zelfs beter dan eerst. Bovendien ben ik op projecten gezet die me stimuleren om nog harder te werken. De verbetering van de voorzieningen voor mensen met speciale behoeften bij het Europees Parlement is namelijk iets wat me erg aanspreekt. Ik ben dan ook heel blij dat ik de kans heb gekregen om mee te werken aan de oplossing van de toegankelijkheidsproblematiek bij de Europese Unie."

Ville is sinds 2013 juridisch medewerker bij de Europese Commissie in Brussel. Hij is blind geboren. We vroegen hem wat hij van de selectieprocedure vond en wat hem het meest heeft verbaasd toen hij eenmaal in dienst was getreden bij de EU.

"Toen ik de EPSO-website had gelezen, stuurde ik meteen een e-mail naar het EPSO Accessibility Team, nog voor ik me inschreef voor het vergelijkend onderzoek. Ze waren heel vriendelijk en gaven me extra informatie. Daarna heb ik het betreffende deel van het sollicitatieformulier ingevuld. Bij het Accessibility Team wisten ze waar ze het over hadden en ze kwamen goed georganiseerd over. Eenmaal ingeschreven stelden ze een aantal voorzieningen voor om mij als blinde een eerlijke kans te geven in de eerste ronde van het vergelijkend onderzoek.  Hun voorstellen waren ter zake en toereikend. Gedurende de hele procedure bleef de samenwerking uitstekend, ook bij het assessment. Een aangename verrassing voor mij was dat bijna alle documenten in digitaal formaat zijn, omdat alle inkomende en uitgaande post in elektronische databases wordt geregistreerd. Als gebruiker van een schermlezer verlies ik dan ook bijna nooit tijd met het scannen van papieren documenten, iets wat in mijn vorige baan wel moest."