Polityka równych szans

Instytucje UE – tutaj liczy się talent!

Nasza wizja i misja

W EPSO wierzymy w równość i różnorodność. Aby zagwarantować, że instytucje UE oferują wszystkim równe szanse i odzwierciedlają różnorodność dzisiejszego świata, przestrzegamy następujących zasad i celów:

 • EPSO zapewnia wszystkim kandydatom równe szanse, traktowanie i dostęp bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, przekonania polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 
 • W procedurach selekcji EPSO stosuje zasadę włączenia, starając się wykryć i usunąć wszelkie przeszkody, ewentualne uprzedzenia i ryzyko dyskryminacji, tak aby wszyscy kandydaci mieli równe szanse i mogli w pełni wykazać swoje kompetencje.
 • EPSO promuje równość szans i współpracuje z różnymi podmiotami i organizacjami ekspertów, aby dotrzeć do jak najszerszego grona utalentowanych kandydatów.
 • EPSO chce, by kandydaci byli jak najbardziej zróżnicowani, tak aby służba cywilna UE stanowiła odzwierciedlenie różnorodności obywateli UE, dla których działa.
 
Jak to wygląda w praktyce?

 

Dokładamy starań, aby zasady równości szans i różnorodności były stosowane w praktyce.

 • Systematycznie przeprowadzamy analizy statystyczne i kontrolę, aby zagwarantować neutralność pytań testowych.
 • Nasze metody doboru kadr opierają się na znormalizowanej i obiektywnej ocenie umiejętności.
 • CV są weryfikowane anonimowo i oceniane wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów.
 • Osobom niepełnosprawnym lub mającym specjalne potrzeby zapewniamy odpowiednie udogodnienia.
 • Przestrzegamy postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 • Procedury naboru i testy są systematycznie kontrolowane pod kątem poszanowania zasad równości i różnorodności. Identyfikujemy przeszkody i czynniki blokujące, które mogą mieć wpływ na procedurę naboru, i stosujemy środki naprawcze.
 • W trosce o ciągłą poprawę dostępności informacji, procedur naboru i testów, regularnie oceniamy aspekty dotyczące dostępności. W razie konieczności przygotowujemy niestandardowe formaty dostępne dla technologii wspomagających i pomocy indywidualnej. Wymogi dotyczące dostępności uwzględniamy również we wszelkich nowych rozwiązaniach informatycznych.
 • Przeprowadzamy szkolenia dla członków komisji selekcyjnych odpowiedzialnych za ocenę umiejętności kandydata, tak aby dokonywali doboru i rekrutacji w możliwie najbardziej obiektywny i profesjonalny sposób, bez uprzedzeń i przy poszanowaniu zasad równych szans i równego traktowania.
 • Staramy się, aby skład komisji selekcyjnej był jak najbardziej zrównoważony w celu ograniczenia ryzyka uprzedzeń czy dyskryminacji. Członków komisji selekcyjnych staramy się wybierać z różnych środowisk tak, aby zapewnić równowagę pod względem płci, narodowości, języków, reprezentacji komitetów pracowniczych i administracji.
 • Systematycznie gromadzimy informacje zwrotne od kandydatów w celu ciągłego doskonalenia naszych metod pracy.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przyciągać utalentowanych kandydatów ze wszystkich 28 państw członkowskich. Staramy się, aby informacje o pracy w instytucjach UE trafiały do najważniejszych grup odbiorców. Na przykład niektórzy unijni pracownicy, tzw. ambasadorowie UE, piszą bloga o swoim życiu i pracy w instytucjach UE. Dzięki temu potencjalni kandydaci mogą dowiedzieć się, na czym polega praca urzędnika UE. Z kolei studenci-ambasadorowie UE promują na terenie uczelni wyższych możliwości kariery w instytucjach UE. Uczestniczymy także w imprezach i targach poświęconych karierze zawodowej i innych wydarzeniach.

 

Co robi EPSO, aby zagwarantować równość płci?

W celu zagwarantowania równości płci EPSO podejmuje różne działania, np. psychometryczny plan działania ma na celu ciągłą poprawę zarządzania testami, w szczególności testami psychometrycznymi oraz innymi testami przeprowadzanymi na etapie preselekcji. Ponadto członkowie komisji selekcyjnej odpowiedzialni za ocenę kompetencji kandydatów w ramach oceny zintegrowanej są szkoleni w zakresie zapewnienia równych szans i równego traktowania podczas rozmów kwalifikacyjnych i innych testów.

Głównym celem, na każdym etapie procedury naboru, jest zminimalizowanie wpływu płci i zagwarantowanie, by zarówno kobiety, jak i mężczyźni mieli jednakowe szanse wykazania się swoimi umiejętnościami.

Dlatego EPSO na podstawie szczegółowych badań podjęło stosowne działania mające zapobiec dyskryminacji kobiet i mężczyzn i zagwarantować, że wszyscy kandydaci mają równe szanse podczas oceny ich umiejętności i potencjału.

Niepełnosprawność / specjalne potrzeby

 

Ani niepełnosprawność, ani choroba nie powinny stanowić przeszkody dla udziału kandydata w procedurze naboru.

EPSO posiada ugruntowane procedury oparte na najlepszych praktykach międzynarodowych w tej dziedzinie. Pozwalają one zidentyfikować przeszkody i utrudnienia ze względu na niepełnosprawność lub chorobę, tak aby kandydaci o specjalnych potrzebach mogli wykazać się swoimi umiejętnościami tak samo jak inni kandydaci.

 

 

Dostosowania dla kandydatów o szczególnych potrzebach

 

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia chcą ubiegać się o szczególne traktowanie podczas procedury naboru, powinny zastosować się do następujących wskazówek:

 

KROK 1. W formularzu zgłoszeniowym kandydat powinien zaznaczyć pole „ACCESS REQUIREMENTS” (Wymagania dotyczące uczestnictwa) i poinformować nas o swoich szczególnych potrzebach. Abyśmy mogli jak najlepiej zrozumieć trudności przy przeprowadzaniu testu wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia kandydata, powinien on dokładnie opisać swoją niepełnosprawność oraz udogodnienia, których potrzebuje. Kandydat musi przesłać kopię zaświadczenia o niepełnosprawności (lub zaświadczenia medyczne uzasadniające jego wniosek o szczególne udogodnienia). Bez tych dokumentów prośba kandydata nie może zostać uwzględniona.

Akceptujemy zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez właściwy organ krajowy lub zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę. Zaświadczenie lekarskie musi zawierać bardziej szczegółowy raport.

 

Gwarantujemy, że informacje dotyczące niepełnosprawności lub choroby będą traktowane jako poufne, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.

 

KROK 2. Po złożeniu wniosku o specjalne dostosowania z kandydatem skontaktuje się we właściwym terminie dział EPSO odpowiedzialny za definiowanie i organizowanie niezbędnych dostosowań dla kandydatów o specjalnych potrzebach podczas testów kwalifikacyjnych lub otrzyma on potwierdzenie, jakie dostosowania zostaną zastosowane.

KROK 3. Kandydat zostanie zaproszony na testy, które odbędą się w możliwie najlepszych warunkach w oparciu o uzgodnione wcześniej dostosowania.

KROK 4. Kandydat będzie miał możliwość wyrażenia swojej opinii. Jest ona niezwykle pomocna dla usprawniania metod naszej pracy.

Jakiego rodzaju specjalnych dostosowań można oczekiwać?

 

Kandydaci zostaną poproszeni o poinformowanie EPSO o rodzaju dostosowań, które uważają za przydatne ze względu na ich niepełnosprawność lub stan zdrowia. EPSO uważa, że kandydat sam może najlepiej stwierdzić, czego mu potrzeba.

Indywidualnie dla każdego przypadku, przy uwzględnieniu dostarczonych przez kandydata dokumentów poświadczających niepełnosprawność lub chorobę oraz przy zastosowaniu fachowej wiedzy EPSO w dziedzinie racjonalnych dostosowań podczas testów kwalifikacyjnych dla kandydatów o specjalnych potrzebach, kandydatowi zaoferowane zostaną udogodnienia w odniesieniu do każdego z testów, do którego ma on przystąpić. Może się okazać, że ostatecznie ustalone udogodnienia będą się różnić od udogodnień, które zaproponował kandydat.

Przykłady możliwych dostosowań:

- zapewnienie dostępności 

 

- wydłużenie czasu trwania testu

- powiększenie tekstów testowych  lub udostępnienie oprogramowania powiększającego

 

- teksty testowe zapisane alfabetem Braille'a lub udostępnienie klawiatury Braille'a

 

- czytniki ekranowe

- tłumaczenie na język migowy

- odpowiednio dostosowane oświetlenie  biurka z regulowaną wysokością

 

- pomoc indywidualna i inne dostosowania.

 

 

Trudności z dostępnością naszego serwisu i procedury naboru? 

Dostępność jest bardzo ważną kwestią dla EPSO. Dokładamy starań, aby stale poprawiać dostępność informacji i procedur naboru. Regularnie sprawdzamy dostępność i zastawiamy się, w jaki sposób możemy ją poprawić. Wymagania dotyczące dostępności zostały włączone do wszystkich nowych rozwiązań informatycznych. Tworzymy formaty dostępne dla technologii wspomagających dokumenty, które nie są obecnie dostępne w 100 %. Obecnie przeprowadzamy także przegląd naszej strony internetowej, aby osiągnąć poziom WCAG 2.0 (Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych).

Jeżeli masz trudności z dostępem do niektórych części naszej witryny internetowej i/lub dokumentów

bądź chciałbyś przekazać nam swoje uwagi i pomóc w zwiększeniu dostępności naszej strony i procedury naboru, prosimy o kontakt

Historie naszych pracowników

Johan od dwóch lat pracuje w Parlamencie Europejskim w Brukseli jako administrator systemu. Przed 12 laty zdiagnozowano u niego autyzm, ale na pierwszy rzut oka nie widać, że jest chory. Zapytaliśmy, czy niepełnosprawność nie przeszkadza mu w pracy i czy czuje się częścią swojego zespołu.

Dobrze się czuję jako członek naszego zespołu. Jestem raczej ekstrawertykiem i lubię pracować z moimi kolegami. Często żartujemy i dużo się śmiejemy. Większość z nich nie wie, że mam autyzm. Wraz z upływem czasu nauczyłem się skutecznie ukrywać chorobę, choć w mojej branży zachowania autystyczne nie należą do rzadkości. Być może jestem nietypowym przypadkiem. Większość ludzi uważa, że chorzy na autyzm nie są towarzyscy. Nic bardziej mylnego. To prawda, osoby autystyczne myślą w trochę inny sposób, na przykład bardziej koncentrują się na szczegółach i miewają problemy z reagowaniem na bodźce zmysłowe. Ale kiedy czują się swobodnie, bardzo doceniają towarzystwo.

Konstantinos od roku pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu. W 2006 r. stwierdzono, że cierpi na stwardnienie rozsiane. Porusza się o kulach. Zapytaliśmy go, jak się czuje w swoim środowisku pracy.

Dzięki temu, że pracuję w otoczeniu, które jest dla mnie przyjazne – mam tu na myśli zarówno kolegów, jak i infrastrukturę – mój stan nie tylko się nie pogorszył, ale wręcz przeciwnie. Projekty, które są mi przydzielane, są dla mnie dużą inspiracją i motywują mnie do większego wysiłku. Szczególnie cieszy mnie przystosowywanie budynków Parlamentu Europejskiego do potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnością. Jestem szczęśliwy, że w swojej pracy mogę na co dzień wykorzystywać najlepsze unijne rozwiązania uwzględniające nasze potrzeby.

Ville od 2013 r. pracuje w Komisji Europejskiej w Brukseli jako specjalista ds. prawnych. Od urodzenia jest niewidomy. Zapytaliśmy go, jak ocenia procedurę naboru pracowników oraz co było dla niego największym zaskoczeniem od chwili podjęcia pracy.

Znalazłem informacje na stronie EPSO, a potem skontaktowałem się mailowo z zespołem zajmującym się kandydatami dotkniętymi niepełnosprawnością jeszcze przed wypełnieniem zgłoszenia do udziału w konkursie. Powiedzieli mi, jak mam postępować, i wypełniłem fragment formularza przeznaczony dla osób o szczególnych potrzebach. Zespół jest dobrze zorganizowany, a jego członkowie – bardzo kompetentni. Po otrzymaniu mojej rejestracji skontaktowali się ze mną, aby zaproponować rozwiązania umożliwiające mi udział w pierwszym etapie konkursu i gwarantujące mi równe szanse w porównaniu z innymi kandydatami. Rozwiązania okazały się odpowiednie do mojej sytuacji. Fantastycznie pomagali mi również na kolejnych etapach konkursu, włącznie z etapem oceny zintegrowanej. Pozytywnie zaskoczyło mnie to, że prawie wszystkie dokumenty są dostępne w wersji cyfrowej, a cała korespondencja przychodząca i wychodząca jest zarejestrowana w elektronicznych bazach danych. Korzystam z oprogramowania odczytującego zawartość ekranu na głos, więc nie muszę już skanować dokumentów papierowych i wczytywać ich do komputera, co zajmowało mi dużo czasu w poprzedniej pracy.