Rovnaké príležitosti

Domovská stránka > Ako sa prihlásiť > Rovnaké príležitosti

Inštitúcie EÚ – tu na talente záleží

Naša vízia a poslanie
 

Úrad EPSO verí v rovnosť a diverzitu. Na to, aby mohli inštitúcie EÚ ponúknuť všetkým rovnaké príležitosti a odrážať rôznorodosť sveta, v ktorom žijeme, presadzujeme tieto zásady a ciele:

 • EPSO zabezpečuje rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu pre všetkých uchádzačov bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické črty, jazyk, náboženstvo alebo vieru, politické alebo iné názory, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod, zdravotný stav, vek alebo sexuálnu orientáciu.
 • EPSO rešpektuje inkluzívnosť výberového procesu a všetkým uchádzačom ponúka rovnakú príležitosť naplno prejaviť svoje schopnosti tým, že identifikuje a odstraňuje blokujúce faktory, prípadnú zaujatosť a riziko diskriminácie.
 • EPSO presadzuje rovnosť príležitostí a v spolupráci s rôznymi zainteresovanými skupinami a odbornými organizáciami sa snaží osloviť širšie spektrum talentov.
 • EPSO sa snaží posilniť diverzitu tohto spektra talentov a dosiahnuť, aby verejná služba EÚ odrážala rozmanitosť občanov, ktorým slúži.
 
Ako tieto zásady premietame do praxe?

Konkrétne kroky, ktoré sme prijali na uplatnenie zásad rovnosti príležitostí a rôznorodosti do každodennej reality:

 • Systémovou štatistickou analýzou a monitorovaním zabezpečujeme neutralitu otázok v testoch.
 • Výberové metódy sú založené na štandardizovanom a objektívnom hodnotení schopností.
 • Triedenie životopisov je anonymizované a hodnotenie založené výlučne na objektívnych kritériách.
 • Uchádzačom so zdravotným postihnutím alebo s osobitnými potrebami poskytujeme primerané podmienky.
 • Uplatňujeme Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 • Výberové konania a testy systematicky podrobujeme auditom z hľadiska rovnosti a diverzity. Identifikujeme blokujúce faktory a prekážky, ktoré by mohli výberové konanie ovplyvniť, a prijímame nápravné opatrenia.
 • Pravidelne hodnotíme aspekty prístupnosti v záujme nepretržitého zlepšovania prístupnosti našej komunikácie, výberových konaní a testov. Podľa potreby pripravujeme prispôsobené formáty sprístupnené pre podporné technológie a individuálnu pomoc. Požiadavky na prístupnosť zároveň integrujeme do vývoja všetkých nových IT aplikácií.
 • Členov výberových komisií zodpovedných za hodnotenie vašich schopností školíme v tom, ako vyberať a prijímať zamestnancov čo najobjektívnejšie, bez zaujatosti a profesionálne, pri rešpektovaní zásady rovnosti príležitostí a zaobchádzania.
 • Snažíme sa, aby boli výberové komisie vyvážené, aby sa obmedzilo riziko zaujatosti a diskriminácie. Pri menovaní výberových komisií sa usilujeme získať členov s rôznymi profilmi a dbáme na rovnováhu z hľadiska pohlavia, národností, jazykov, zamestnaneckých výborov a administratívy.
 • Systematicky získavame od uchádzačov spätnú väzbu, vďaka ktorej môžeme svoju prácu neustále zdokonaľovať.
 • Pri komunikácii robíme všetko pre to, aby sme prilákali talenty zo všetkých členských štátov EÚ, a to cieleným oslovovaním kľúčového publika. Tu zohrávajú svoju úlohu aj naši zamestnanci – ambasádori kariéry v EÚ, ktorí blogujú o svojom živote a práci, aby potenciálnym uchádzačom ukázali, v čom spočíva kariéra v inštitúciách EÚ. Zároveň aktívne pôsobíme na školskej pôde – či už prostredníctvom študentských ambasádorov pre kariéru v EÚ, alebo cielenou účasťou na kariérnych podujatiach, veľtrhoch a ďalších činnostiach.

Ako úrad EPSO postupuje?

Na zabezpečenie rodovej rovnosti prijal úrad EPSO rôzne opatrenia, ako napríklad prebiehajúci akčný plán v oblasti psychometrie, ktorého cieľom je neustále zdokonaľovať organizáciu testov – najmä psychometrického a iného testovania v predvýberovej fáze. Okrem toho sú členovia výberovej komisie, ktorí vyhodnocujú schopnosti uchádzačov v hodnotiacom centre, školení, aby dokázali zaistiť rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie pri pohovoroch a ďalších cvičeniach.

Kľúčovým cieľom v každej fáze výberového procesu je minimalizovať vplyv pohlavia a ponúknuť ženám aj mužom rovnakú príležitosť na to, aby preukázali svoje schopnosti.

Úrad EPSO sa preto podujal na podrobný výskum a opatrenia s cieľom predchádzať diskriminácii medzi ženami a mužmi a zaistiť, aby mali obe pohlavia rovnakú príležitosť preukázať svoje schopnosti a potenciál.

Zdravotné postihnutie/osobitné potreby

Zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav by nemali byť prekážkou účasti na výberovom konaní.

Úrad EPSO má v tejto oblasti dobre vypracované postupy založené na osvedčených medzinárodných postupoch. Môžeme vďaka tomu identifikovať bariéry a prekážky určitého zdravotného postihnutia alebo problému a uchádzačom s osobitnými potrebami umožniť, aby svoje schopnosti preukázali za rovnakých podmienok, ako majú ostatní uchádzači.

Potrebujete osobitnú úpravu výberových testov?

Ak budete vzhľadom na zdravotné postihnutie alebo trvalú diagnózu potrebovať osobitné úpravy výberového konania, treba postupovať podľa týchto krokov:

KROK 1: V prihláške zaškrtnite políčko „ACCESS REQUIREMENTS“ (požiadavky týkajúce sa prístupu) a dajte nám vedieť o prípadných osobitných potrebách. Podrobne opíšte postihnutie a požadované úpravy, aby sme lepšie pochopili ťažkosti pri testovaní vyplývajúce z vášho zdravotného postihnutia alebo zdravotného stavu. Žiadosť osobitných úprav musíte doložiť kópiou osvedčenia o zdravotnom postihnutí (alebo lekárskeho potvrdenia). Bez týchto dokladov nemožno vašu požiadavku zohľadniť.

Akceptujeme osvedčenie o zdravotnom postihnutí vydané uznaným vnútroštátnym orgánom alebo potvrdenie vydané lekárom-špecialistom. Potvrdenie vydané lekárom musí sprevádzať podrobnejšia správa.

Zaručujeme zachovanie dôvernosti údajov o vašom zdravotnom postihnutí alebo zdravotnom stave v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018

KROK 2: Po zadaní žiadosti o osobitné úpravy vás bude včas kontaktovať tím úradu EPSO pre prístup (EPSO ACCESSIBILITY team), ktorý je zodpovedný za určenie a zabezpečenie primeraných podmienok pri výberových testoch pre uchádzačov s osobitnými potrebami, aby si vyžiadal prípadné doplňujúce informácie alebo potvrdenie toho, na aké úpravy máte nárok.

KROK 3: Budete pozvaní na testy a na základe toho, čo vám bolo priznané v rámci zabezpečenia primeraných podmienok, testy absolvujete za najlepších možných okolností.

KROK 4: Budete mať príležitosť poskytnúť nám spätnú väzbu, aby sme mohli postupy neustále zdokonaľovať.

Aké osobitné úpravy podmienok môžem očakávať?

Na základe vášho zdravotného postihnutia alebo zdravotného stavu a ťažkostí, ktoré môže spôsobovať pri testovaní, budete vyzvaní, aby ste nás informovali, aké úpravy by vám pomohli. Úrad EPSO v tomto ohľade zastáva názor, že zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav najlepšie pozná samotný uchádzač.

Na základe individuálneho posúdenia a pri zohľadnení vašej podpornej dokumentácie a odborných znalostí pracovníkov úradu EPSO v oblasti zabezpečovania primeraných podmienok na výberové testy uchádzačom s osobitnými potrebami vám bude ponúknutá možnosť úprav na každý typ testu, ktorý budete musieť absolvovať. Výsledná podoba vytvorených podmienok sa teda môže od vašich požiadaviek líšiť.

Príklady možných úprav podmienok:

 • zabezpečenie prístupnosti
 • viac času na testy
 • zväčšený text alebo približovací softvér
 • výtlačky v Braillovom písme alebo Braillova klávesnica
 • čítače obrazovky
 • tlmočenie v posunkovej reči
 • úprava osvetlenia, výškovo nastaviteľné stoly
 • individuálna pomoc a mnohé ďalšie riešenia...

Problémy s prístupnosťou? 

Prístupnosť je pre úrad EPSO prioritou, a preto intenzívne pracujeme na neustálom zlepšovaní prístupnosti našej komunikácie a výberových konaní. Nepretržite vyhodnocujeme, nakoľko prístupné naše činnosti sú a ako môžeme zlepšiť rovnocenný prístup pre všetkých. Požiadavky na prístupnosť sa integrujú do vývoja všetkých nových IT aplikácií; pri dokumentoch, ktoré zatiaľ nie sú 100 % prístupné, vytvoríme formáty, ktoré sa dajú využiť s podpornými technológiami, a webové stránky sme podrobili auditu, aby zodpovedali úrovni 2.0 normy WCAG (usmernenia pre prístupnosť obsahu webových stránok).

Máte stále ťažkosti s prístupom k častiam našich webových stránok a/alebo dokumentov? Alebo by ste nám chceli dať spätnú väzbu a pomôcť nám zlepšiť prístupnosť webových stránok a výberových konaní? V prípade potreby nás kontaktujte a my vám odpovieme v najbližšom možnom termíne. 

Prečítajte si príbehy našich kolegov

Johan už dva roky pracuje pre Európsky parlament v Bruseli ako systémový administrátor. Pred dvanástimi rokmi mu diagnostikovali autizmus, ale jeho postihnutie na prvý pohľad nevidno. Opýtali sme sa ho, či má pocit, že je plnohodnotným členom tímu a či mu porucha niekedy v práci prekážala.

„Do tímu sa cítim úplne začlenený.  Som pomerne extrovertný typ, takže rád komunikujem s kolegami. Často si hovoríme vtipy a veľa sa nasmejeme. Väčšina z mojich spolupracovníkov netuší, že som autista. Za tie roky som sa už naučil svoje postihnutie skrývať a v mojom odbore autistické správanie vlastne nie je až také výnimočné. Možno nie som typický autista. Väčšina ľudí si myslí, že autisti sú nespoločenskí, ale to vôbec nie je pravda. Autisti samozrejme uvažujú ináč, napríklad sa viac zameriavajú na detaily a často im spôsobuje ťažkosti zmyslové vnímanie, ale keď sú uvoľnení, spoločnosť druhých si naozaj cenia.“

Konstantinos už rok pracuje na Generálnom riaditeľstve Európskeho parlamentu pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu. V roku 2006 mu zistili sklerózu multiplex a chodí o barle. Opýtali sme sa, ako vníma svoje pracovné prostredie.

„Vďaka tomu, že moje pracovné prostredie je ku mne veľmi ústretové (či už ide o kolegov alebo bezbariérový prístup), môj zdravotný stav je dnes stabilný, ak nie lepší. Projekty, na ktorých pracujem, ma navyše motivujú k ešte väčšiemu nasadeniu. Som mimoriadne nadšený tým, ako sa zlepšuje infraštruktúra Európskeho parlamentu a jej prístupnosť pre ľudí s osobitnými potrebami. Preto som veľmi šťastný, že som dostal možnosť preukazovať najlepšie postupy Európskej únie, pokiaľ ide o zdravotné postihnutia.“

Ville od roku 2013 pracuje v Európskej komisii v Bruseli ako právny referent. Od narodenia je nevidiaci. Chceli sme vedieť, čo si myslí o výberovom konaní, a čo ho najviac prekvapilo na práci pre EÚ, odkedy sa zamestnal v Komisii.

„Na stránke úradu EPSO som získal e-mail na tím pre prístupnosť, kam som napísal ešte pred vyplnením prihlášky. Láskavo mi poskytli ďalšie pokyny, a tak som mohol skompletizovať relevantné časti registračného formulára. Tím pre prístupnosť je podľa mňa veľmi kompetentný a dobre zorganizovaný. Keď dostali moju prihlášku, navrhli mi opatrenia, vďaka ktorým som sa mohol aj napriek slepote zúčastniť na prvom kole súťaže za rovnakých podmienok ako ostatní kandidáti, a všetky sa mi zdali primerané a vhodné. Takáto vynikajúca spolupráca s tímom pre prístupnosť pokračovala aj v ďalších kolách vrátane hodnotiaceho centra. Pre mňa bolo príjemným prekvapením, že takmer všetky dokumenty sú v elektronickej forme, lebo všetka odosielaná i prijímaná korešpondencia sa registruje v elektronických databázach. Keďže používam čítač obrazovky, vďaka tomu si takmer vôbec nemusím skenovať dokumenty do počítača, ako to bolo v mojich predošlých zamestnaniach.“

Frederic is in charge of accessibility for people with reduced mobility at the OIB (the European Commission's office for infrastructure and logistics). Frederic is blind and has been working for the EU institutions since 1998.
We asked him what kind of special arrengements were provided to him at his job.

"Computer equipped with speech synthesis software (JAWS), Braille keyboard. When I arrived, DG Research & Innovation offered me more than what I really needed, it was very impressive and great as a welcome. My first experience was great. Afterwards, during my mobility it was less obvious, but I always knew how to have what I needed by being patient."

Frederic also shares that his disability is not an obstacle within his team.

"The handicap is an advantage here! I present it in a joyful way. I do not give the impression of dragging all the misery of the world behind me. And because I have a dog, it helps, it is the mascot."

Maurizio is press officer in the European Parliament in Italy. He is blind and has been working for the EU institutions since 2015.
We asked him how he found the selection procedure and if he feels integrated in his team.

"The EPSO Accessibility Team was great! Everything went very well during the competition. I had my test in Brail and a personal assistant; I also had a test in an electronic version. In terms of proper job selection, it was only the interview so I didn’t really need any accommodation. I don’t feel any obstacles. I never had problems because I was disabled. If you have a positive attitude, even if people are ignorant or sceptical, if you’re keen on sharing your experience, you can break walls."

Maurizio advises other candidates with special needs to apply for an EU Career.

"I would say, it is absolutely feasible, it can be done, and you don’t need to be polyglot or a super hero! It’s just something very feasible. It takes so little of your time, that you don’t have anything to lose, and what you have to win is a very interesting career. Cost benefit analysis is definitely interesting. The only thing painful thing is the application…. But once you’ve done with it, it’s very little time and potentially a huge opportunity! Don’t be discouraged by the application!"

 

Krystle works as a communications assistant in the European Commission in Brussels, she has reduced mobility and has been working for the European institution since 2002.
We asked her what kind of special arrangements were provided to her and if she feels her disability has been an obstacle for her job.

"The Commission provided me with a wheelchair, a footrest, a medical chair and a reserved parking space. Support bars were placed in the washroom. I feel totally integrated in my team. When we have a meeting, my colleagues come spontaneously to offer help to take me or ask what they can do. It is a pleasure to feel appreciated and recognized for my work. I do not have any special treatment, I work as hard as the others, under a benevolent look when it comes to mobility."

Krystle also gives her advice to other candidates with special needs applying for an EU Career.

"I highly recommend applying! No physical handicap is an obstacle, competitions are based on knowledge, not a marathon. Everyone is accepted, nationality, color, gender, physical disability, ... nothing is an obstacle. All EU nationalities from all horizons are represented, the difference is positive. Maltese PRM or Estonian visually impaired, it has no importance. Multicultural means working with others, without making any distinctions. The Institutions have set up services that welcome all types of people, equal opportunities are a real right."

Fabio is a head of unit at the European Parliament's Directorate of Human Resources. He is a leg amputee and has been working for the European institutions since 2001.
We asked him if he needed any kind of special arrangements at his job.

"When I can not walk with my prosthesis I walk on crutches, but cannot use my hands. I do not use anything special, I have IT tools (Ipad, fewer notebooks). For my back problems due to the prosthesis, I have a table adjusted in height. I am entitled to parking. It was not difficult to get the amenities. Since I have a motor disability, it is less problematic. I can interact 100%."

Fabio shares his advice for other candidates with special needs applying for an EU Career.

"We must not be afraid, we must give ourselves the means to face a new situation. Do not go in the dark, come here and think that everything will be fine and that the Parliament will take care of everything. No institution in the world will be able to take care of everything. Preparing for a new environment is especially applicable for people with disabilities. Someone with a disability already knows that they have to approach things differently... prepare themselves differently too."

Ďalšie príbehy našich ambasádorov kariéry v EÚ nájdete tu.