Rovnaké príležitosti

Domovská stránka > Ako sa prihlásiť > Rovnaké príležitosti

AKTUALITY: Úrad EPSO sa snaží posilniť diverzitu svojich rezerv talentovaných uchádzačov a dosiahnuť, aby verejná služba EÚ plne odrážala rozmanitosť občanov, ktorým slúži. Preto začiatkom februára úrad uskutočnil pilotný prieskum rozmanitosti a v súčasnosti analyzuje jeho výsledky. Cieľom je lepšie pochopiť rôznorodosť všetkých uchádzačov a zlepšiť tak dosah na budúcich potenciálnych uchádzačov. Viac informácií o prieskume

 

Inštitúcie EÚ – tu na talente záleží

Naša vízia a poslanie

Úrad EPSO verí v rovnosť a diverzitu. Na to, aby mohli inštitúcie EÚ ponúknuť všetkým rovnaké príležitosti a odrážať rôznorodosť sveta, v ktorom žijeme, presadzujeme tieto zásady a ciele:

 • EPSO zabezpečuje rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu pre všetkých uchádzačov bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické črty, jazyk, náboženstvo alebo vieru, politické alebo iné názory, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod, zdravotný stav, vek alebo sexuálnu orientáciu.
 • EPSO rešpektuje inkluzívnosť výberového procesu a všetkým uchádzačom ponúka rovnakú príležitosť naplno prejaviť svoje schopnosti tým, že identifikuje a odstraňuje blokujúce faktory, prípadnú zaujatosť a riziko diskriminácie.
 • EPSO presadzuje rovnosť príležitostí a v spolupráci s rôznymi zainteresovanými skupinami a odbornými organizáciami sa snaží osloviť širšie spektrum talentov.
 • EPSO sa snaží posilniť diverzitu tohto spektra talentov a dosiahnuť, aby verejná služba EÚ odrážala rozmanitosť občanov, ktorým slúži.
Ako tieto zásady premietame do praxe?

Konkrétne kroky, ktoré sme prijali na uplatnenie zásad rovnosti príležitostí a rôznorodosti do každodennej reality:

 • Systémovou štatistickou analýzou a monitorovaním zabezpečujeme neutralitu otázok v testoch.
 • Výberové metódy sú založené na štandardizovanom a objektívnom hodnotení schopností.
 • Triedenie životopisov je anonymizované a hodnotenie založené výlučne na objektívnych kritériách.
 • Uchádzačom so zdravotným postihnutím alebo s osobitnými potrebami poskytujeme primerané podmienky.
 • Uplatňujeme Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 • Výberové konania a testy systematicky podrobujeme auditom z hľadiska rovnosti a diverzity. Identifikujeme blokujúce faktory a prekážky, ktoré by mohli výberové konanie ovplyvniť, a prijímame nápravné opatrenia.
 • Pravidelne hodnotíme aspekty prístupnosti v záujme nepretržitého zlepšovania prístupnosti našej komunikácie, výberových konaní a testov. Podľa potreby pripravujeme prispôsobené formáty sprístupnené pre podporné technológie a individuálnu pomoc. Požiadavky na prístupnosť zároveň integrujeme do vývoja všetkých nových IT aplikácií.
 • Členov výberových komisií zodpovedných za hodnotenie vašich schopností školíme v tom, ako vyberať a prijímať zamestnancov čo najobjektívnejšie, bez zaujatosti a profesionálne, pri rešpektovaní zásady rovnosti príležitostí a zaobchádzania.
 • Snažíme sa, aby boli výberové komisie vyvážené, aby sa obmedzilo riziko zaujatosti a diskriminácie. Pri menovaní výberových komisií sa usilujeme získať členov s rôznymi profilmi a dbáme na rovnováhu z hľadiska pohlavia, národností, jazykov, zamestnaneckých výborov a administratívy.
 • Systematicky získavame od uchádzačov spätnú väzbu, vďaka ktorej môžeme svoju prácu neustále zdokonaľovať.
 • Pri komunikácii robíme všetko pre to, aby sme prilákali talenty zo všetkých členských štátov EÚ, a to cieleným oslovovaním kľúčového publika. Tu zohrávajú svoju úlohu aj naši zamestnanci – ambasádori kariéry v EÚ, ktorí blogujú o svojom živote a práci, aby potenciálnym uchádzačom ukázali, v čom spočíva kariéra v inštitúciách EÚ. Zároveň aktívne pôsobíme na školskej pôde – či už prostredníctvom študentských ambasádorov pre kariéru v EÚ, alebo cielenou účasťou na kariérnych podujatiach, veľtrhoch a ďalších činnostiach.
 • Na zabezpečenie rodovej rovnosti prijal úrad EPSO rôzne opatrenia, ako napríklad prebiehajúci akčný plán v oblasti psychometrie, ktorého cieľom je neustále zdokonaľovať organizáciu testov – najmä psychometrického a iného testovania v predvýberovej fáze. Okrem toho sú členovia výberovej komisie, ktorí vyhodnocujú schopnosti uchádzačov v hodnotiacom centre, školení, aby dokázali zaistiť rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie pri pohovoroch a ďalších cvičeniach.
  Kľúčovým cieľom v každej fáze výberového procesu je minimalizovať vplyv pohlavia a ponúknuť ženám aj mužom rovnakú príležitosť na to, aby preukázali svoje schopnosti.
  Úrad EPSO sa preto podujal na podrobný výskum a opatrenia s cieľom predchádzať diskriminácii medzi ženami a mužmi a zaistiť, aby mali obe pohlavia rovnakú príležitosť preukázať svoje schopnosti a potenciál.
Zdravotné postihnutie/osobitné potreby

Zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav by nemali byť prekážkou účasti na výberovom konaní.

Úrad EPSO má v tejto oblasti dobre vypracované postupy založené na osvedčených medzinárodných postupoch. Vďaka tomu dokážeme identifikovať bariéry a prekážky určitého zdravotného postihnutia alebo zdravotného stavu a uchádzačom s osobitnými potrebami umožniť, aby svoje schopnosti preukázali za rovnakých podmienok, ako majú ostatní uchádzači.

Potrebujete osobitnú úpravu výberových testov?

Prečítajte si náš informačný leták, v ktorom sa krok po kroku uvádza, ako požiadať o osobitné úpravy výberových testov.

Ak máte ťažkosti s prístupom k tomuto dokumentu pomocou podporných technológií, použite túto dostupnú verziu.

Viac informácií môžete získať v novej príručke úradu EPSO o primeraných úpravách obsahujúcej tipy a triky, ktoré môžu byť užitočné pri podávaní žiadosti o osobitné úpravy výberových testov úradu EPSO.

Pozrite si aj naše video o osobitných úpravách, ktoré nájdete nižšie na tejto stránke.

V prípade záujmu o akékoľvek doplňujúce informácie pošlite e-mail na adresu EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

Aké osobitné úpravy podmienok môžem očakávať?

Na základe vášho zdravotného postihnutia alebo zdravotného stavu a ťažkostí, ktoré môže spôsobovať pri testovaní, budete vyzvaní, aby ste nás informovali, aké úpravy by vám pomohli. Úrad EPSO v tomto ohľade zastáva názor, že zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav najlepšie pozná samotný uchádzač.

Na základe individuálneho posúdenia a pri zohľadnení vašej podpornej dokumentácie a odborných znalostí pracovníkov úradu EPSO v oblasti zabezpečovania primeraných podmienok na výberové testy uchádzačom s osobitnými potrebami vám bude ponúknutá možnosť úprav na každý typ testu, ktorý budete musieť absolvovať. Výsledná podoba vytvorených podmienok teda nemusí úplne zodpovedať vašim požiadavkám.

Príklady možných úprav podmienok:

 • zabezpečenie prístupnosti
 • viac času na testy
 • zväčšený text alebo približovací softvér
 • výtlačky v Braillovom písme alebo Braillova klávesnica
 • čítače obrazovky
 • tlmočenie v posunkovej reči
 • úprava osvetlenia, výškovo nastaviteľné stoly
 • individuálna pomoc a mnohé ďalšie riešenia...

Viac informácií nájdete v prehľade úradu EPSO o možných úpravách v rámci výberových testov.

Upozorňujeme, že asistenčná technológia nie je dostupná vo všetkých fázach výberového konania. Úrad EPSO v súčasnosti pracuje na zlepšovaní svojich postupov a služieb a bude pokračovať v analýze vašich potrieb s cieľom ponúknuť potrebné úpravy, ktoré vám umožnia absolvovať testy za čo najlepších podmienok.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: V ustanoveniach o primeraných úpravách sa zohľadní vykonanie konkrétnych testov buď v testovacích centrách, alebo diaľkovo.

Ste tehotná alebo dojčíte?

Pozrite si túto brožúru, v ktorej nájdete potrebné informácie, alebo si prečítajte o politike úradu EPSO týkajúcej sa uchádzačiek, ktoré v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom žiadajú o primerané úpravy výberových konaní zamestnancov.

Problémy s prístupnosťou?

Prístupnosť je pre úrad EPSO prioritou, a preto intenzívne pracujeme na neustálom zlepšovaní prístupnosti našej komunikácie a výberových konaní. Nepretržite vyhodnocujeme, nakoľko prístupné naše činnosti sú a ako môžeme zlepšiť rovnocenný prístup pre všetkých. Požiadavky na prístupnosť sa integrujú do vývoja všetkých nových IT aplikácií; v prípade dokumentov, ktoré zatiaľ nie sú 100 % prístupné, vytvoríme formáty, ktoré sa dajú využiť s podpornými technológiami, a webové stránky sme podrobili auditu, aby zodpovedali úrovni 2.0 normy WCAG (usmernenia pre prístupnosť obsahu webových stránok).

Máte stále ťažkosti s prístupom k častiam našich webových stránok a/alebo dokumentov? Alebo by ste nám chceli dať spätnú väzbu a pomôcť nám zlepšiť prístupnosť webových stránok a výberových konaní? V prípade potreby nás kontaktujte a my vám odpovieme v najbližšom možnom termíne.

Prečítajte si príbehy našich kolegov

Johan pracuje od roku 2014 pre Európsky parlament v Bruseli ako systémový administrátor. V roku 2004 mu diagnostikovali autizmus, ale jeho postihnutie na prvý pohľad nevidno. Opýtali sme sa ho, či má pocit, že je plnohodnotným členom tímu, a či mu porucha niekedy v práci prekážala.

„Do tímu sa cítim úplne začlenený. Som pomerne extrovertný typ, takže rád komunikujem s kolegami. Často žartujeme a veľa sa nasmejeme. Väčšina mojich kolegov ani nevie, že som autista. Za tie roky som sa už naučil svoje postihnutie skrývať a v mojom odbore autistické správanie vlastne nie je až také výnimočné. A možné je aj to, že som atypický autista. Väčšina ľudí si myslí, že autisti sú nespoločenskí, ale to vôbec nie je pravda. Faktom je, že autisti uvažujú ináč, napríklad sa viac zameriavajú na detaily, a často im spôsobuje ťažkosti zmyslové vnímanie, ale keď sú uvoľnení, spoločnosť druhých si naozaj cenia.“

Johan nabáda aj ďalších kandidátov s osobitnými potrebami, aby podali prihlášku na miesto v inštitúciách EÚ. Jeho rada znie:

„V európskych inštitúciách je radosť pracovať. Ľudia sú tu otvorení voči ľuďom so zdravotným postihnutím. A napríklad aj budovy sú upravené tak, aby vyhovovali potrebám ľudí na vozíčkoch. Pred výberovou komisiou musíte preukázať, že máte rovnaké, ak nie väčšie kvality ako ostatní uchádzači , ktorí sú bez zdravotného postihnutia. Takže dôkladne sa na testy pripravte a chopte sa príležitosti.“

Konstantinos už rok pracuje na Generálnom riaditeľstve Európskeho parlamentu pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu. V roku 2006 mu zistili sklerózu multiplex a chodí o barle. Opýtali sme sa, ako vníma svoje pracovné prostredie.

„Vďaka tomu, že moje pracovné prostredie je ku mne veľmi ústretové (či už ide o kolegov alebo bezbariérový prístup), môj zdravotný stav je dnes stabilný, ak nie lepší. Projekty, na ktorých pracujem, ma navyše motivujú k ešte väčšiemu nasadeniu. Som mimoriadne nadšený tým, ako sa zlepšuje infraštruktúra Európskeho parlamentu a jej prístupnosť pre ľudí s osobitnými potrebami. Preto som veľmi šťastný, že som dostal možnosť preukazovať najlepšie postupy Európskej únie, pokiaľ ide o zdravotné postihnutia.“

Ville je od narodenia je nevidiaci a pracuje od roku 2013 ako právny zástupca v Európskej komisii v Bruseli. Chceli sme vedieť, čo si myslí o výberovom konaní, a ako sa cíti ako zamestnanec Európskej komisie.

„Tím úradu pre prístup uchádzačov s osobitnými potrebami (Accessibility Team) je podľa mňa veľmi kompetentný a dobre zorganizovaný. Po prijatí mojej registrácie mi navrhli opatrenia, ktoré mi ako nevidiacemu kandidátovi umožnili zúčastniť sa na prvom kole súťaže za rovnakých podmienok ako ostatní. Podľa mňa postupovali veľmi primerane a účelne. Táto dobrá spolupráca z ich strany pokračovala aj počas celého výberového konania vrátane fázy v hodnotiacom centre. Pre mňa bolo príjemným prekvapením, že takmer všetky dokumenty sú v elektronickej forme, lebo všetka odosielaná i prijímaná korešpondencia sa registruje v elektronických databázach. Tu pracujem s čítačom obrazovky a prakticky vôbec nemusím strácať čas skenovaním dokumentov do počítača, čo som musel robiť vo svojich predchádzajúcich zamestnaniach. Cítim sa ako plne integrovaný človek – vďaka úžasnému postoju mojich kolegov a nadriadených.“

Ville poskytuje rady iným uchádzačom s osobitnými potrebami, ktorí si podávajú prihlášky o miesto v inštitúciách v EÚ.

„Ukážte svoju motiváciu. Ak máte zdravotné postihnutie, skúste sa na to pozrieť z pohľadu zamestnávateľa. Buďte pripravený na to, že vám budú klásť otázky na túto tému. Vopred si premyslite, aké riešenia vašich osobitných potrieb by v danom pracovnom prostredí mohli byť primerané. Nestrácajte trpezlivosť. Každú žiadosť o pracovné miesto a každý pohovor vnímajte ako príležitosť niečo sa naučiť – a to aj v prípade, že ste neboli vybraný. Sústreďte sa na svoje zručnosti, nie na osobitné potreby.“

Frederic pracuje v OIB (úrad Európskej komisie pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli), kde zodpovedá za dostupnosť pre ľudí so zníženou pohyblivosťou. Frederic je nevidiaci a v inštitúciách EÚ pôsobí od roku 1998.
Opýtali sme sa ho, aké osobitné úpravy mu boli poskytnuté na pracovisku.

„Dostal som počítač vybavený softvérom na syntézu reči (JAWS) a klávesnicu s Braillovým písmom. GR pre výskum a inováciu mi pri príchode ponúklo viac, než som skutočne potreboval, bolo to veľmi pôsobivé a ako privítanie naozaj úžasné. Moje prvé skúsenosti boli fantastické. Neskôr, keď som zmenil pracovisko, to už nebolo také zrejmé, ale vďaka trpezlivosti som nakoniec dostal všetko, čo som potreboval.“

Frederic dodáva, že jeho postihnutie nie je v pracovnom tíme prekážkou.

„Handicap je tu výhodou! Snažím sa vnímať svoju situáciu pozitívne. Nechcem budiť dojem, že sa na mňa nalepila všetka smola tohto sveta. Pomáha mi aj to, že mám psa, je to náš maskot.“

Maurizio je tlačový atašé v Európskom parlamente v Taliansku. Je nevidiaci a v inštitúciách EÚ pracuje od roku 2015.
Chceli sme vedieť, čo si myslí o výberovom konaní, a či má pocit, že je plnohodnotným členom tímu.

„Tím úradu EPSO pre prístup (EPSO ACCESSIBILITY team) bol skvelý! Počas súťaže všetko prebiehalo hladko. Testy som absolvoval v Braillovom písme, pričom som ich dostal v elektronickej verzii a mal som k dispozícii osobného asistenta. Potom som ešte musel absolvovať pohovor a pri tom som vlastne nepotreboval žiadne prispôsobenie podmienok. Nepociťujem, že by som mal v práci nejaké prekážky. Nikdy som nenarazil na problémy vyplývajúce z toho, že som zdravotne postihnutý. Ak si človek osvojí pozitívny postoj i vtedy, keď sú ľudia neznalí veci alebo skeptickí, ak prejaví záujem podeliť sa o svoje skúsenosti, sa môže za každých okolností presadiť.“

Maurizio radí ostatným uchádzačom s osobitnými potrebami, aby si podali prihlášku na miesto v inštitúciách EÚ.

„Povedal by som to takto: je to naozaj uskutočniteľné, dá sa to. A človek pritom nemusí byť ani polyglot, ani superhrdina! Verte mi, naozaj sa to dá. Bude vás to stáť len trocha času, nemáte čo stratiť a v hre je mimoriadne zaujímavá kariéra. Keď porovnáte „náklady“ a prínosy, niet o čom uvažovať, prínosy sú veľmi zaujímavé. Jediná otravná záležitosť je vypĺňanie prihlášky... Ale keď ju už podáte, uvedomíte si, že vás to stálo len veľmi málo času. Pritom ide o obrovskú príležitosť! Nenechajte sa odradiť prihláškou!“

 

Krystle má zníženú mobilitu, pracuje ako komunikačná asistentka v Európskej komisii v Bruseli a v európskych inštitúciách pôsobí od roku 2002.
Opýtali sme sa, aké osobitné úpravy jej boli poskytnuté a či si myslí, že jej postihnutie pri práci prekáža.

„Komisia mi poskytla invalidný vozík, opierku na chodidlá, zdravotnú stoličku a vyhradené parkovacie miesto. V kúpeľni pre mňa nainštalovali úchytné tyče. Mám pocit, že som sa do tímu plne integrovala. Keď máme schôdzu, kolegovia mi spontánne ponúkajú pomoc alebo sa opýtajú, čo môžu pre mňa urobiť. Mám radosť, keď vidím, že moju prácu oceňujú. Nemám žiadne osobitné privilégiá, pracujem rovnako ako ostatní a na moju zníženú mobilitu reagujú všetci s pochopením.“

Krystle preto radí aj ostatným uchádzačom o zamestnanie v EÚ, ktorí majú osobitné potreby:

„Jednoznačne vám odporúčam prihlásiť sa! Fyzické postihnutie nie je prekážkou, vo výberových konaniach sa preverujú vaše vedomosti, a nie to, či dokážete zabehnúť maratón. Každý je vítaný. Štátna príslušnosť, farba pokožky, pohlavie, fyzické postihnutie ... nič z toho nie je prekážkou. Zastúpené sú tu všetky národy EÚ a rozdiely sú vnímané pozitívne. Človek so zníženou pohyblivosťou z Malty či nevidiaci z Estónska – to nie je podstatné. Multikultúrnosť znamená pracovať s ostatnými bez ohľadu na rozdiely medzi nami. Inštitúcie zriadili služby, do ktorých sa môže prihlásiť každý. Rovnaké príležitosti sú ozajstným právom.“

Fabio je vedúcim oddelenia riaditeľstva pre ľudské zdroje Európskeho parlamentu. Má amputovanú nohu a v inštitúciách EÚ pôsobí od roku 2001.
Opýtali sme sa ho, či na pracovisku potreboval nejaké osobitné úpravy.

„Ak nemôžem chodiť s protézou, chodím s barlami, vtedy však nemôžem používať ruky. Nepoužívam žiadne špeciálne pomôcky, mám IT nástroje ako iPad či niekoľko notebookov. Keďže mám kvôli protéze problémy s chrbticou, využívam stôl s nastaviteľnou výškou. Mám aj nárok na parkovacie miesto. Získanie týchto výhod nebolo ťažké. Keďže moje postihnutie spočíva v obmedzení pohyblivosti, nie je to až taký problém. S ostatnými komunikujem bez obmedzení.“

Pre ďalších uchádzačov o zamestnanie v EÚ, ktorí majú osobitné potreby, má Fabio tieto rady:

„Nesmieme sa báť, musíme nájsť spôsob, ako sa s novou situáciou vysporiadať. Nemôžeme len tak prísť a očakávať, že všetko bude OK a Parlament sa o všetko postará. Žiadna inštitúcia na svete sa nedokáže postarať o všetko. Potreba pripraviť sa na nové prostredie sa týka najmä ľudí so zdravotným postihnutím. Tí už vedia, že ku všetkému musia pristupovať ináč a že sa musia ináč aj pripraviť.“

Generálny sekretariát Rady (GSR) prostredníctvom svojho programu pozitívnych opatrení pre stážistov so zdravotným postihnutím zaručuje štátnym príslušníkom EÚ s uznaným zdravotným postihnutím 4 – 6 platených stáží za rok. Prečítajte si príbehy stážistov, ktorí sa zúčastnili na tomto akčnom programe.

Prečítajte si taktiež príbehy našich ambasádorov kariéry v EÚ, ktoré nájdete tu.