Rovnaké príležitosti

Domovská stránka > Ako sa prihlásiť > Rovnaké príležitosti

Inštitúcie EÚ – tu záleží na talente

Naša vízia a poslanie

Úrad EPSO verí v rovnosť a diverzitu. S cieľom uistiť sa, že inštitúcie EÚ dávajú všetkým rovnaké príležitosti a odrážajú rôznorodosť sveta, v ktorom žijeme, držíme sa týchto zásad a cieľov:

 • EPSO zabezpečuje rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu pre všetkých uchádzačov bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo vieru, politické alebo iné názory, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod, zdravotný stav, vek alebo sexuálnu orientáciu.
 • EPSO rešpektuje inkluzívnosť výberového procesu a všetkým uchádzačom ponúka rovnakú príležitosť naplno prejaviť svoje schopnosti tým, že identifikuje a odstraňuje blokujúce faktory, prípadnú zaujatosť a riziko diskriminácie.
 • EPSO presadzuje rovnosť príležitostí a v spolupráci s rôznymi zainteresovanými skupinami a odbornými organizáciami sa snaží osloviť širšie spektrum talentov.
 • EPSO sa snaží posilniť diverzitu dostupného talentu a dosiahnuť, aby verejná služba EÚ odrážala rozmanitosť občanov, ktorým slúži
 
Ako tieto zásady premietame do praxe?

 

Konkrétne kroky, ktoré sme prijali na premietnutie rovnosti príležitostí a rôznorodosti do každodennej reality:

 • Systémovou štatistickou analýzou a monitorovaním zabezpečujeme neutralitu vašich otázok v testoch.
 • Výberové metódy sú založené na štandardizovanom a objektívnom hodnotení schopností.
 • Triedenie životopisov je anonymizované a hodnotenie založené výlučne na objektívnych kritériách.
 • Uchádzačom so zdravotným postihnutím alebo osobitnými potrebami poskytujeme primerané podmienky.
 • Uplatňujeme Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 • Výberové konania a testy systematicky podrobujeme auditom z hľadiska rovnosti a diverzity. Identifikujeme blokujúce faktory a prekážky, ktoré by mohli vaše výberové konanie ovplyvniť, a prijímame nápravné opatrenia.
 • Pravidelne hodnotíme aspekty prístupu v záujme nepretržitého zlepšovania prístupnosti našej komunikácie, výberových konaní a testov. Podľa potreby pripravujeme prispôsobené formáty sprístupnené pre podporné technológie a individuálnu pomoc. Požiadavky na prístupnosť zároveň integrujeme do vývoja všetkých nových IT aplikácií.
 • Členov výberových komisií zodpovedných za hodnotenie vašich schopností školíme v tom, ako vyberať a prijímať zamestnancov čo najobjektívnejšie, bez zaujatosti a profesionálne, pri rešpektovaní zásady rovnosti príležitostí a zaobchádzania.
 • Snažíme sa, aby boli výberové komisie vyvážené, čím predchádzame riziku zaujatosti a diskriminácie. Pri menovaní výberových komisií sa usilujeme získať členov s rôznymi profilmi a dbáme na rovnováhu z hľadiska pohlavia, národností, jazykov, zamestnaneckých výborov a administratívy.
 • Systematicky získavame od uchádzačov spätnú väzbu, vďaka ktorej môžeme svoju prácu neustále zdokonaľovať.
 • Pri komunikácii robíme všetko pre to, aby sme prilákali talenty zo všetkých 28 členských štátov, a to cieleným oslovovaním kľúčového publika. Tu zohrávajú svoju úlohu aj zamestnaneckí ambasádori kariéry v EÚ, ktorí blogujú o svojom živote a práci, aby potenciálnym uchádzačom ukázali, o čom kariéra v inštitúciách EÚ je. Zároveň aktívne pôsobíme na školskej pôde – či už prostredníctvom študentských ambasádorov kariéry v EÚ, alebo cielenou účasťou na kariérnych podujatiach, veľtrhoch a ďalších činnostiach.

 

Ako úrad EPSO postupuje?

Na zabezpečenie rodovej rovnosti prijal úrad EPSO rôzne opatrenia, ako napríklad prebiehajúci akčný plán v oblasti psychometrie, ktorého cieľom je neustále zdokonaľovať organizáciu testov – najmä psychometrického a iného testovania v predvýberovej fáze. Okrem toho sú členovia výberovej komisie, ktorí vyhodnocujú schopnosti uchádzačov v hodnotiacom centre, školení v tom, ako zaistiť rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie pri pohovoroch a ďalších cvičeniach.

Kľúčovým cieľom v každej fáze výberového procesu je minimalizovať vplyv pohlavia a ponúknuť ženám aj mužom rovnakú príležitosť preukázať svoje schopnosti.

Úrad EPSO sa preto podujal na podrobný výskum a opatrenia s cieľom predchádzať diskriminácii medzi ženami a mužmi a zaistiť, aby mali obe pohlavia rovnakú príležitosť preukázať svoje schopnosti a potenciál.

Zdravotné postihnutie/osobitné potreby

 

Zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav by nemali byť prekážkou účasti na výberovom konaní.

Úrad EPSO má dobre vypracované postupy zaistenia primeraných podmienok založené na osvedčených medzinárodných postupoch v tejto oblasti. Môžeme vďaka tomu identifikovať bariéry a prekážky určitého zdravotného postihnutia alebo problému a uchádzačom s osobitnými potrebami umožniť preukázanie svojich schopností za rovnocenných podmienok, ako každému inému uchádzačovi.

 

 

Potrebujete osobitnú úpravu výberových testov?

 

 

Pre nárokovanie osobitných úprav výberového konania vzhľadom na zdravotné postihnutie alebo trvalú diagnózu treba postupovať podľa týchto krokov:

 

KROK 1: V prihláške zaškrtnite políčko „POŽIADAVKY NA ÚČASŤ“ a dajte nám vedieť o prípadných osobitných potrebách. Aby sme lepšie porozumeli ťažkostiam pri testovaní vzhľadom na vaše zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav, podrobne opíšte postihnutie a požadované úpravy. Žiadosť osobitných úprav musíte doložiť kópiou osvedčenia o zdravotnom postihnutí (alebo lekárskeho potvrdenia). Bez týchto dokladov nemožno vašu požiadavku zohľadniť.

Akceptujeme osvedčenie o zdravotnom postihnutí vydané uznaným vnútroštátnym orgánom alebo lekárske potvrdenie vydané odborníkom. Lekárske potvrdenie musí sprevádzať podrobnejšia správa.

 

Zaručujeme zachovanie dôvernosti údajov o vašom zdravotnom postihnutí alebo zdravotnom stave

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra

2000.

 

KROK 2: Po zadaní žiadosti o osobitné úpravy vás bude včas kontaktovať tím úradu EPSO pre prístup (accessibility team), ktorý je zodpovedný za určenie a zabezpečenie primeraných podmienok pri výberových testoch pre uchádzačov s osobitnými potrebami, aby si vyžiadal prípadné doplňujúce informácie alebo potvrdenie toho, na aké úpravy máte nárok.

KROK 3: Budete pozvaní na testy a na základe toho, čo vám bolo priznané v rámci zabezpečenia primeraných podmienok, testy absolvujete za najlepších možných okolností.

KROK 4: Budete mať príležitosť poskytnúť nám spätnú väzbu, aby sme mohli postupy neustále zdokonaľovať.

Aké osobitné úpravy podmienok môžem očakávať?

 

Na základe vášho zdravotného postihnutia alebo zdravotného stavu a ťažkostí, ktoré môže spôsobovať pri testovaní, budete vyzvaní informovať nás, aké úpravy by vám pomohli. Úrad EPSO je toho názoru, že dané zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav najlepšie pozná samotný uchádzač.

Ku každému prípadu sa pristupuje individuálne a pri zohľadnení vašich podkladov a znalostí úradu EPSO v oblasti zabezpečovania primeraných podmienok na výberové testy uchádzačom s osobitnými potrebami vám bude ponúknutá možnosť úprav na každý typ testu, ktorý budete musieť absolvovať. Výsledná podoba vytvorených podmienok sa teda môže od vašich požiadaviek líšiť.

Príklady možných úprav podmienok:

– zabezpečenie prístupu 

 

– viac času na testy

– zväčšený text alebo približovací softvér

 

– výtlačky v Braillovom písme alebo Braillova klávesnica

 

– čítače obrazovky

– tlmočenie v posunkovej reči

– úprava osvetlenia výškovo nastaviteľné stoly

 

– individuálna pomoc a mnohé ďalšie...

 

 

Problémy s prístupom? 

Prístup je pre úrad EPSO prioritou, a preto intenzívne pracujeme na neustálom zlepšovaní prístupnosti našej komunikácie a výberových konaní. Nepretržite vyhodnocujeme, nakoľko prístupné naše činnosti sú a ako môžeme zlepšiť rovnocenný prístup pre všetkých. Požiadavky na prístupnosť sa integrujú do vývoja všetkých nových IT aplikácií; produkujeme prístupné formáty podporných technológií pre dokumenty, ktoré nie sú 100 % prístupné, a webové stránky sme podrobili auditu s cieľom dosiahnuť úroveň 2.0 podľa hodnotenia WCAG (usmernenia pre prístupnosť obsahu webových stránok).

Máte stále ťažkosti s prístupom k častiam našich webových stránok a/alebo dokumentov?

Alebo by ste nám chceli dať spätnú väzbu a pomôcť nám zlepšiť prístupnosť webových stránok a výberových konaní? Kontaktujte nás!

Prečítajte si príbehy našich kolegov

Johan už dva roky pracuje pre Európsky parlament v Bruseli ako systémový administrátor. Pred dvanástimi rokmi mu diagnostikovali autizmus, ale jeho postihnutie na prvý pohľad nevidno. Opýtali sme sa ho, či má pocit, že je plnohodnotným členom tímu a či mu porucha niekedy v práci prekážala.

„Do tímu sa cítim úplne začlenený.  Som pomerne extrovertný typ, takže rád komunikujem s kolegami. Často si hovoríme vtipy a veľa sa nasmejeme. Väčšina z mojich spolupracovníkov netuší, že som autista. Za tie roky som sa už naučil svoje postihnutie skrývať a v mojom odbore autistické správanie vlastne nie je až také výnimočné. Možno nie som typický autista. Väčšina ľudí si myslí, že autisti sú nespoločenskí, ale to vôbec nie je pravda. Autisti samozrejme uvažujú ináč, napríklad sa viac zameriavajú na detaily a často im spôsobuje ťažkosti zmyslové vnímanie, ale keď sú uvoľnení, spoločnosť druhých si naozaj cenia.“

Konstantinos už rok pracuje na Generálnom riaditeľstve Európskeho parlamentu pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu. V roku 2006 mu zistili sklerózu multiplex a chodí o barle. Opýtali sme sa, ako vníma svoje pracovné prostredie.

„Vďaka tomu, že moje pracovné prostredie je ku mne veľmi ústretové (či už ide o kolegov alebo bezbariérový prístup), môj zdravotný stav je dnes stabilný, ak nie lepší. Projekty, na ktorých pracujem, ma navyše motivujú k ešte väčšiemu nasadeniu. Som mimoriadne nadšený tým, ako sa zlepšuje infraštruktúra Európskeho parlamentu a jej prístupnosť pre ľudí s osobitnými potrebami. Preto som veľmi šťastný, že som dostal možnosť preukazovať najlepšie postupy Európskej únie, pokiaľ ide o zdravotné postihnutia.“

Ville od roku 2013 pracuje v Európskej komisii v Bruseli ako právny referent. Od narodenia je nevidiaci. Chceli sme vedieť, čo si myslí o výberovom konaní, a čo ho najviac prekvapilo na práci pre EÚ, odkedy sa zamestnal v Komisii.

„Na stránke úradu EPSO som získal e-mail na tím pre prístupnosť, kam som napísal ešte pred vyplnením prihlášky. Láskavo mi poskytli ďalšie pokyny, a tak som mohol skompletizovať relevantné časti registračného formulára. Tím pre prístupnosť je podľa mňa veľmi kompetentný a dobre zorganizovaný. Keď dostali moju prihlášku, navrhli mi opatrenia, vďaka ktorým som sa mohol aj napriek slepote zúčastniť na prvom kole súťaže za rovnakých podmienok ako ostatní kandidáti, a všetky sa mi zdali primerané a vhodné. Takáto vynikajúca spolupráca s tímom pre prístupnosť pokračovala aj v ďalších kolách vrátane hodnotiaceho centra. Pre mňa bolo príjemným prekvapením, že takmer všetky dokumenty sú v elektronickej forme, lebo všetka odosielaná i prijímaná korešpondencia sa registruje v elektronických databázach. Keďže používam čítač obrazovky, vďaka tomu si takmer vôbec nemusím skenovať dokumenty do počítača, ako to bolo v mojich predošlých zamestnaniach.“

Ďalšie príbehy našich ambasádorov kariéry v EÚ nájdete tu.