Lika möjligheter

Förstasida > Hur söker jag? > Lika möjligheter

I EU-institutionerna är det din talang som räknas!          

Epsos vision och vårt uppdrag

På Epso tror vi på likabehandling och mångfald. För att se till att EU-institutionerna erbjuder alla sökande lika möjligheter och för att återspegla mångfalden i dagens värld har vi följande principer och mål.

 • Vi ser till att alla sökande får lika möjligheter, behandling och tillgång, oavsett kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. 
 • Vi vill ge alla sökande lika möjligheter att fullt ut visa sin kompetens och undanröja eventuella hinder, fördomar och risker för diskriminering i urvalsförandet.
 • Vi främjar lika möjligheter och samarbetar med olika intressegrupper och expertorganisationer för att nå ut till olika grupper.
 • Vi vill öka mångfalden i listorna över godkända sökande och bidra till att EU:s förvaltning representerar den mångfald som finns i det EU som vi arbetar för.
 
Hur tillämpar vi våra principer i praktiken?

Vi arbetar mycket konkret med att få in lika möjligheter och mångfald i vår organisation.

 • Vi ser till att provfrågorna är neutrala genom att regelbundet göra statistiska analyser och kontroller.
 • Vi grundar urvalsmetoderna på standardiserade och objektiva bedömningar som baserar sig på kompetens.
 • Vi kontrollerar cv anonymt och rättar prov utifrån objektiva kriterier.
 • Vi hjälper dig i rimligaste mån om du har en funktionsnedsättning eller särskilda behov.
 • Vi tillämpar FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 • Vi kontrollerar regelbundet att lika möjligheter och mångfald beaktas i förfaranden och prov. Vi ser till att hinder och begränsningar som kan påverka urvalsförfarandet tas bort och rättas till.
 • Vi kontrollerar regelbundet att våra meddelanden, urvalsförfaranden och resultat är tillgängliga. Om det behövs tar vi fram anpassade format som passar med hjälpmedelsteknik och individuell assistans. Vi integrerar krav på tillgänglighet när nya it-metoder utvecklas.
 • Vi utbildar medlemmarna i de uttagningskommittéer som bedömer din kompetens i att välja och rekrytera personer på bästa möjliga fördomsfria, objektiva och professionella sätt med respekt för lika möjligheter och likabehandling.
 • Vi vill att urvalskommittéerna ska vara sammansatta på ett balanserat sätt så att risker för fördomar och diskriminering begränsas. När vi utser medlemmar i uttagningskommittéerna vill vi ha personer med olika bakgrund så att vi får en balans mellan kön, medborgarskap och språk, samt med personalföreträdare och förvaltningen.
 • Vi ber om feedback från deltagare i proven för att förbättra vårt arbete.
 • Vi gör vårt bästa för att locka till oss duktiga sökande från alla de 28 EU-länderna genom att rikta oss till de viktigaste målgrupperna. EU:s karriärambassadörer bloggar t.ex. om att bo och arbeta inom EU för att visa potentiella sökande vad ett jobb inom EU går ut på. Vi är också aktiva på universitet och högskolor genom våra studenter som är EU-karriärambassadörer, och genom att delta på jobbmässor och i liknande evenemang.

 

Hur arbetar vi?

På jämställdhetsområdet har vi vidtagit olika åtgärder som en psykometrisk handlingsplan i syfte att fortlöpande förbättra hur proven sköts, särskilt genom psykometriska och andra tester under urvalsfasen. Dessutom utbildas uttagningskommittéerna som ska bedöma de sökandes kompetenser vid utvärderingscentrumet i att se till att upprätthålla lika möjligheter och lika behandling i intervjuer och andra övningar.

Huvudsyftet är att i alla skeden se till att könet inte har någon betydelse, utan att kvinnor och män har samma chans att visa sin förmåga.

Vi har därför gjort omfattande forskning för att undvika diskriminering mellan kvinnor och män så att båda könen får möjlighet att visa sina kunskaper och potential.

Funktionsnedsättning eller särskilda behov

 

Om du har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd ska det inte hindra dig från att delta i ett urvalsförfarande.

Vi har välfungerade rutiner grundade på internationell praxis som hjälper oss att se hinder och begränsningar på grund av funktionsnedsättningar eller medicinska tillstånd och göra det möjligt för berörda sökande att visa sin förmåga på samma villkor som övriga.

 

 

Behov av särskild anpassning av urvalsprov?

 

 

Om du vill ha särskild anpassning vid urvalsproven på grund av en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd ska du göra så här:

 

STEG 1: Kryssa i rutan ”ACCESS REQUIREMENTS” i ansökningsblanketten och förklara dina särskilda behov. Beskriv noga din funktionsnedsättning eller ditt medicinska tillstånd och vilka anpassningar som behövs, så vi bättre förstår vilka svårigheter en provsituation kan innebära.  Du måste också skicka in en kopia av intyg om funktionsnedsättning eller medicinskt tillstånd som underlag för din begäran om anpassningar. Utan intyg kommer din begäran inte att behandlas.

Vi godtar intyg från en behörig myndighet eller utfärdat av en specialistläkare. Intyg från specialistläkare måste åtföljas av en mer detaljerad rapport.

 

Vi garanterar att dina uppgifter om funktionsnedsättning eller medicinskt tillstånd kommer att behandlas under sekretess

i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

 

STEG 2: När du har lämnat in din begäran om anpassning kommer du i god tid att kontaktas av EPSO ACCESSIBILITY team (ansvarigt för att fastställa och vidta rimliga åtgärder för uttagningsprov för sökande med särskilda behov) för att be dig om ytterligare information eller bekräfta vilka anpassningar som ska göras för dig.

STEG 3: Du kallas till proven och genom de anpassningar som har gjorts för dig kommer du att kunna genomföra proven på bästa möjliga sätt.

STEG 4: Du får gärna framföra synpunkter för att hjälpa oss att ytterligare förbättre våra rutiner.

Vilken typ av anpassningar kan det vara fråga om?

 

Beroende på din funktionsnedsättning eller medicinska tillstånd och vilka svårigheter en provsituation kan innebära, ber vi dig ange vilka anpassningar du behöver. Det är ju du själv som bäst kan bedöma din funktionsnedsättning eller ditt medicinska tillstånd.

Från fall till fall och mot bakgrund av dina styrkande handlingar och vår kunskap vad gäller rimliga anpassningar av uttagningsprov, kommer du att erbjudas anpassningar för varje prov du ska göra. Därför kan de slutliga anpassningarna bli annorlunda än vad du ursprungligen begärde.

Några exempel på möjliga anpassningar

- Tillgänglighet

 

- Extra tid för proven

- Större textstorlek eller förstoringshjälpmedel

 

- Utskrifter i Braille eller tangentbord med Braille

 

- Skärmläsare

- Tolkning till teckenspråk

- Anpassad belysning och höj- och sänkbara bord

 

- Individuell assistans och många andra anpassningar.....

 

 

Svårigheter med tillgänglighet? 

Tillgänglighet är väldigt viktigt för oss och vi arbetar intensivt för att hela tiden förbättra tillgängligheten i vår kommunikation och våra urvalsförfaranden. Vi kontrollerar regelbundet tillgängligheten för att se hur väl den fungerar och hur vi kan öka den för alla sökande. Krav på tillgänglighet finns alltid med när nya it-metoder utvecklas. Vi tar fram format som är anpassade för hjälpmedelsteknik för dokument som inte är helt tillgängliga och vi håller på att gå igenom vår webbplats för att uppnå nivå 2.0 i Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll.

Har du ändå svårt att komma åt vissa delar av vår webbplats eller något dokument?

Vill du ge feedback och hjälpa oss att öka tillgängligheten på vår webbplats och i våra urvalsförfaranden? I så fall - kontakta oss

Läs vad våra kollegor tycker om sitt jobb

Johan har jobbat som systemadministratör vid Europaparlamentet i Bryssel i två år. Han fick diagnosen autism för tolv år sedan, men hans funktionsnedsättning syns inte på en gång. Vi frågade honom om han har kommit in i teamet och om han någon gång känt att funktionsnedsättningen har hindrat honom i arbetet.

”Jag känner mig verkligen som en del av teamet. Eftersom jag är ganska utåtriktad tycker jag om kontakterna med kollegorna. Vi skämtar ofta och skrattar mycket. De flesta av mina kollegor vet inte om att jag är autist. Under årens lopp har jag lärt mig att dölja min funktionsnedsättning och inom mitt arbetsområde är det faktiskt inte så ovanligt med autistiska beteenden. Men jag är kanske ovanlig. De flesta tror att autister inte gillar sociala kontakter, men det är en missuppfattning. Det stämmer att vi tänker på ett annat sätt och är mer fokuserade på detaljer till exempel. Människor med autism kan också ha problem med att hantera för många intryck, men när de är avslappnade uppskattar de verkligen sällskap.”

Konstantinos har jobbat ett år på generaldirektoratet för infrastruktur och logistik vid Europaparlamentet i Luxemburg. Han fick diagnosen MS 2006 och går med hjälp av en krycka. Vi frågade honom vad han tycker om sin arbetsmiljö.

”Tack vare en mycket bra arbetsmiljö (trevliga kollegor och tillgänglig infrastruktur) är mitt hälsotillstånd nu stabilt och till och med lite bättre. De projekt jag arbetar med inspirerar mig dessutom att jobba ännu hårdare. Jag är särskilt nöjd med att lokalerna i Europaparlamentet har blivit tillgängligare för personer med särskilda behov. Jag är glad att jag har fått chansen att visa EU:s lösningar på handikappfrågor.”

Ville har arbetat som jurist vid EU-kommissionen i Bryssel sedan 2013. Han är blind sedan födseln. Vi frågade honom vad han tyckte om urvalsförfarandet och om han blev överraskad av något när han började jobba för EU.

”Jag började med att gå in på Epsos webbplats och mejlade sedan Epsos enhet för tillgänglighet innan jag anmälde mig till uttagningsprovet. De talade om för mig hur jag skulle göra och jag fyllde i den del av anmälningsformuläret som handlade om funktionsnedsättning. Personalen på Epso var mycket kompetent och välorganiserad. När de hade tagit emot min anmälan såg de till att jag kunde delta i den första delen av provet på samma villkor som de andra sökande. Det goda samarbetet fortsatte under hela urvalsförfarandet, även vid utvärderingscentrumet. En glad överraskning för mig var att nästan alla handlingar är elektroniska, eftersom all korrespondens registreras i en databas. Därför ägnar jag nästan ingen tid alls åt att skanna pappersdokument som jag behövde göra på mina tidigare arbetsplatser.”

Läs fler berättelser från våra personalambassadörer.