Lika möjligheter

Förstasida > Hur söker jag? > Lika möjligheter

Epso strävar efter att öka mångfalden bland godkända sökande och bidra till att EU:s förvaltning speglar mångfalden bland dem som vi arbetar för. Därför gjorde vi en pilotundersökning om mångfald i februari 2021 för att bättre förstå hur våra sökande speglar mångfalden i samhället och nå ut dem som vill söka i framtiden.

Läs mer om undersökningen
Resultaten av undersökningen

 

Hos EU-institutionerna är det din talang som räknas!

Epsos vision och uppdrag

På Epso tror vi på likabehandling och mångfald. För att se till att EU-institutionerna erbjuder alla sökande lika möjligheter och för att spegla mångfalden i samhället har vi följande principer och mål:

 • Vi ser till att alla sökande får lika möjligheter, behandling och tillgång, oavsett kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.
 • Vi vill ge alla sökande lika möjligheter att fullt ut visa sin kompetens genom att ta bort eventuella hinder, fördomar och risker för diskriminering i urvalsförandet.
 • Vi främjar lika möjligheter och samarbetar med olika intressegrupper och expertorganisationer för att nå ut till olika grupper.
 • Vi vill öka mångfalden i listorna över godkända sökande och bidra till att EU:s förvaltning representerar den mångfald som finns bland dem som vi arbetar för.
Hur tillämpar vi våra principer i praktiken?

Vi arbetar mycket konkret med att få in lika möjligheter och mångfald i vår organisation.

 • Vi ser till att provfrågorna är neutrala genom att regelbundet göra statistiska analyser och kontroller.
 • Vi grundar urvalsmetoderna på standardiserade och objektiva bedömningar som baserar sig på kompetens.
 • Vi kontrollerar cv:n anonymt och rättar prov utifrån objektiva kriterier.
 • Vi hjälper dig i rimligaste mån om du har en funktionsnedsättning eller särskilda behov.
 • Vi tillämpar FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 • Vi kontrollerar regelbundet att lika möjligheter och mångfald beaktas i förfaranden och prov. Vi ser till att hinder och begränsningar som kan påverka urvalsförfarandet tas bort och rättas till.
 • Vi kontrollerar regelbundet att våra meddelanden, urvalsförfaranden och resultat är tillgängliga. Om det behövs tar vi fram anpassade format som fungerar med hjälpmedelsteknik och individuell assistans. Vi integrerar krav på tillgänglighet i nya it-verktyg.
 • Vi utbildar medlemmarna i de uttagningskommittéer som bedömer din kompetens i att välja och rekrytera personer på bästa möjliga fördomsfria, objektiva och professionella sätt med respekt för lika möjligheter och likabehandling.
 • Vi vill att kommittéerna ska vara representativt sammansatta så att risker för fördomar och diskriminering begränsas. När vi utser medlemmar i uttagningskommittéerna vill vi ha personer med olika bakgrund så att vi får en jämn fördelning i fråga om kön, medborgarskap, språk, personalföreträdare och förvaltning.
 • Vi ber om feedback från provdeltagarna för att förbättra vårt arbete.
 • Vi gör vårt bästa för att locka till oss duktiga sökande från alla EU-länder genom att rikta oss till de viktigaste målgrupperna. EU:s studentambassadörer bloggar t.ex. om att bo och arbeta i EU för att visa potentiella sökande vad ett jobb inom EU går ut på. Vi är också aktiva på universitet och högskolor genom våra studentambassadörer, och genom att delta på jobbmässor och i liknande evenemang.
 • På jämställdhetsområdet har vi t.ex. antagit en handlingsplan för att fortlöpande förbättra hur proven sköts, särskilt genom psykometriska och andra tester under urvalsfasen. Dessutom utbildas medlemmarna i de uttagningskommittéer som bedömer de sökandes kompetens vid utvärderingscentrumet i att ge alla lika möjligheter och lika behandling i intervjuer och andra övningar.
  Huvudsyftet är att i alla skeden se till att könet inte har någon betydelse, utan att kvinnor och män har samma chans att visa sin förmåga.
  Vi har därför gjort omfattande forskning för att undvika diskriminering mellan kvinnor och män så att båda könen får möjlighet att visa sina kunskaper och potential.
Funktionsnedsättning eller särskilda behov

Om du har en funktionsnedsättning eller en sjukdom ska det inte hindra dig från att delta i ett urvalsförfarande.

Vi har väl inarbetade rutiner grundade på internationell praxis som hjälper oss att upptäcka hinder och begränsningar på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom och göra det möjligt för berörda sökande att visa sin förmåga på samma villkor som andra.

Behöver du särskild anpassning av urvalsprov?

Titta i vår broschyr om hur man ansöker om särskilda anpassningar inför våra urvalsprov.

Om du får problem med att läsa det här materialet med tekniska hjälpmedel kan du gå till tillgänglighetsversionen.

I Epsos nya vägledning om rimliga anpassningar finns mer information och tips om hur du ansöker om särskilda anpassningar av urvalsproven.

Du kan också titta på vårt videoklipp nedan om särskilda anpassningar.

Om du har frågor kan du mejla oss på epso-accessibility@ec.europa.eu.

Vilken typ av anpassningar kan det vara fråga om?

Beroende på din funktionsnedsättning eller ditt medicinska tillstånd och vilka svårigheter en provsituation kan innebära, ber vi dig ange vilka anpassningar du behöver. Det är ju du själv som bäst kan bedöma dina särskilda behov.

Från fall till fall och mot bakgrund av dina styrkande handlingar och vår kunskap om rimliga anpassningar av uttagningsprov, kommer du att erbjudas anpassningar för varje prov du ska göra. Därför kan de slutliga anpassningarna bli annorlunda än vad du ursprungligen begärde.

Några exempel på möjliga anpassningar

 • Säkrad tillgänglighet
 • Extra tid för proven
 • Större textstorlek eller förstoringshjälpmedel
 • Utskrifter i Braille eller tangentbord med Braille
 • Skärmläsare
 • Teckenspråkstolkning
 • Anpassad belysning och höj- och sänkbara bord
 • Individuell assistans och många andra anpassningar

Läs mer i vår översikt över möjliga anpassningar i samband med urvalsprov.

Observera att tekniska hjälpmedel inte finns tillgängliga i alla delar av urvalsförfarandet. Epso arbetar för närvarande med att förbättra sina förfaranden och tjänster och kommer att fortsätta att analysera dina behov för att erbjuda dig nödvändiga anpassningar och låta dig göra proven under bästa möjliga förhållanden.

VIKTIGT: Bestämmelserna om rimliga anpassningar tar hänsyn till om det aktuella provet anordnas på ett provcentrum eller på distans.

Väntar du barn eller ammar?

Läs vår broschyr eller Epsos policy för kvinnliga sökande som begär rimliga anpassningar vid urvalsförfaranden i samband med graviditet och förlossning.

Tillgänglighetsproblem?

Tillgängligheten är väldigt viktig för Epso och vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten i vår kommunikation och våra urvalsförfaranden. Vi kontrollerar regelbundet tillgängligheten för att se hur väl den fungerar och hur vi kan öka den för alla sökande. Krav på tillgänglighet finns alltid med i nya it-verktyg. Vi tar fram format som är anpassade till hjälpmedelsteknik för dokument som inte är helt tillgängliga och vi håller på att gå igenom vår webbplats för att uppnå nivå AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.0).

Har du ändå svårt att komma åt vissa delar av vår webbplats eller något dokument? Vill du ge feedback och hjälpa oss att öka tillgängligheten på vår webbplats och i våra urvalsförfaranden? Kontakta oss gärna – vi hör av oss så fort som möjligt!

Läs vad våra kollegor tycker om sitt jobb

Johan jobbar som systemadministratör vid Europaparlamentet i Bryssel sedan 2014. Han fick diagnosen autism 2004, men hans funktionsnedsättning märks inte på en gång. Vi frågade honom om han har kommit in i teamet och om han någon gång känt att funktionsnedsättningen har hindrat honom i arbetet.

”Jag känner mig verkligen som en i gänget. Eftersom jag är ganska utåtriktad tycker jag om kontakterna med kollegorna. Vi skämtar ofta och skrattar mycket. De flesta av mina kollegor vet inte om att jag är autistisk. Under årens lopp har jag lärt mig att dölja min funktionsnedsättning och inom mitt arbetsområde är det faktiskt inte så ovanligt med autistiska beteenden. Men jag är kanske en ovanlig person med autism. De flesta tror att människor med autism ogillar sociala kontakter, men det är en missuppfattning. Det stämmer att vi tänker på ett annat sätt och är mer fokuserade på detaljer till exempel. Människor med autism kan också ha problem med att hantera för många intryck, men när de är avslappnade uppskattar de verkligen sällskap.”

Johan uppmuntrar också sökande med särskilda behov att söka ett EU-jobb och ger dem några råd.

”EU-institutionerna är ett bra ställe att jobba på. Folk som jobbar här har inga förmodar mot personer med funktionsnedsättningar. Dessutom har byggnaderna anpassats för rullstolsburna. Du måste visa uttagningskommittén att du är lika bra eller bättre än andra sökande utan funktionsnedsättningar. Så ta chansen om du är bra på ditt jobb.”

Konstantinos har jobbat ett år på generaldirektoratet för infrastruktur och logistik vid Europaparlamentet i Luxemburg. Han fick diagnosen MS 2006 och går med hjälp av en krycka. Vi frågade honom vad han tycker om sin arbetsmiljö.

”Tack vare en mycket bra arbetsmiljö (trevliga kollegor och tillgänglig infrastruktur) är mitt hälsotillstånd nu stabilt och till och med lite bättre. De projekt jag arbetar med inspirerar mig dessutom att jobba ännu hårdare. Jag är särskilt nöjd med att lokalerna i Europaparlamentet har blivit tillgängligare för personer med särskilda behov. Jag är glad att jag har fått chansen att visa EU:s lösningar på handikappfrågor.”

Ville har arbetat som jurist vid EU-kommissionen i Bryssel sedan 2013. Han är blind sedan födseln. Vi frågade honom vad han tyckte om urvalsförfarandet och hur det går med jobbet på kommissionen.

”Epsos enhet för tillgänglighet var mycket kompetent och välorganiserad. När de hade tagit emot min anmälan föreslog de praktiska anpassningar så att jag kunde delta i den första delen av provet på samma villkor som de andra sökande. Anpassningarna fungerade mycket bra för mina särskilda behov. Det goda samarbetet fortsatte under hela urvalsförfarandet, även vid utvärderingscentrumet. En glad överraskning för mig var att nästan alla handlingar är elektroniska, eftersom all korrespondens registreras i en databas. Därför ägnar jag nästan ingen tid alls åt att skanna pappersdokument för att kunna läsa dem på skärm som jag behövde göra på mina tidigare arbetsplatser. Jag känner mig helt och hållet som en i gänget tack vare mina fantastiska kollegor och chefer.”

Ville tipsar andra sökande med särskilda behov.

”Visa att du är motiverad. Om du har en funktionsnedsättning, så försök att se det från arbetsgivarens synpunkt. Var beredd på frågor om din funktionsnedsättning och tänk i förväg ut rimliga lösningar på alla dina särskilda behov i den konkreta arbetssituationen. Ha tålamod. Se varje ansökan och intervju som en möjlighet att lära – även om du inte får jobbet. Fokusera på dina kompetenser i stället för dina särskilda behov.”

Frederic är ansvarig för tillgängligheten för personer med nedsatt rörlighet vid EU-kommissionens infrastruktur- och logistikbyrå, OIB. Han är blind och har arbetat för EU-institutionerna sedan 1998.
Vi frågade honom hur arbetsplatsen har anpassats till hans särskilda behov.

”Jag har en dator med talsyntesprogrammet Jaws och ett braille-tangentbord. När jag började mitt första jobb på generaldirektoratet för forskning och innovation fick jag mer än vad jag behövde. Det var väldigt imponerande och en fantastisk välkomstpresent. Mitt första intryck var alltså mycket gott. När jag har flyttat vidare till andra jobb har det inte alltid varit lika lätt, men jag har ändå vetat att jag får det jag behöver om jag har lite tålamod.”

Frederic berättar också att hans funktionsnedsättning inte är ett hinder i hans team.

”Här är funktionsnedsättningen en fördel! Jag har en positiv inställning och går inte omkring och ser ut som om jag bär all världens bördor på mina axlar. Och så hjälper det att ha en hund. Den är min maskot.”

Maurizio är pressekreterare vid Europaparlamentets kontor i Italien. Han är blind och har arbetat för EU-institutionerna sedan 2015.
Vi frågade honom vad han tyckte om urvalsförfarandet och om han känner sig som en del av sitt team.

”Epsos enhet för tillgänglighet gjorde ett jättebra jobb! Allting fungerade bra under uttagningsprovet. Jag fick göra ett prov med brailleskrift och ett datorprov med hjälp av en personlig assistent. För själva anställningsintervjun behövde jag ingen särskild anpassning. Jag känner mig inte hindrad i mitt jobb och har aldrig haft några problem på grund av min funktionsnedsättning. Även om du ibland träffar på okunniga eller skeptiska människor kan du bryta isen om du har en positiv attityd och vill dela med dig av dina erfarenheter.”

Maurizio råder andra med särskilda behov att söka EU-jobb.

”Det är absolut möjligt och du behöver varken vara ett språkgeni eller en superhjälte! Det tar så lite tid att du inte har något att förlora. Däremot kan du få en mycket intressant yrkesbana. Ansträngningarna uppvägs verkligen av fördelarna. Det enda jobbiga är själva ansökan, Men när du väl fyllt i den inser du att det inte tar så lång tid och att den kan ge dig enorma möjligheter! Så låt dig inte nedslås av ansökan!”

 

Krystle jobbar som kommunikationsassistent på EU-kommissionen. Hon har nedsatt rörlighet och har arbetat för EU-institutionerna sedan 2002.
Vi frågade henne om arbetsplatsen har anpassats till hennes särskilda behov och om funktionsnedsättningen har varit ett hinder i jobbet.

”Kommissionen har gett mig en rullstol, ett fotstöd, en ergonomisk stol och en egen parkeringsplats. Dessutom finns det numera stödstänger på toaletten. Jag känner mig som en i gänget. När vi ska ha möte kommer kollegorna självmant och frågar om de kan hjälpa mig till mötesrummet eller göra något annat för mig. Det är härligt att känna sig uppskattad och få erkännande för sitt arbete. Jag särbehandlas inte, utan jobbar lika hårt som de andra, dock med viss extra hänsyn när det gäller rörlighet.”

Krystle har också några råd till andra med särskilda behov som söker EU-jobb.

”Jag rekommenderar verkligen alla att söka! Ett fysiskt handikapp är aldrig ett hinder. Uttagningsproven handlar om kunskap – du ska inte springa maraton. Alla är välkomna oavsett nationalitet, hudfärg, kön eller funktionsnedsättning....det finns ingenting som står i vägen för din ansökan. Folk från alla EU-länder och bakgrunder finns representerade – mångfald är bara positivt. Det gör ingen skillnad om du är från Malta och har nedsatt rörlighet eller från Estland och är synskadad. Multikulturell betyder att jobba med andra utan att göra skillnad. EU-institutionerna tar emot alla typer av människor – här är lika möjligheter en verklig rättighet.”

Fabio är enhetschef vid Europaparlamentets personaldirektorat. Han har ett amputerat ben och har arbetat för EU-Institutionerna sedan 2001.
Vi frågade honom om arbetsplatsen har anpassats till hans särskilda behov.

”När jag inte kan gå med min protes går jag med kryckor, men då kan jag förstås inte använda mina händer. Jag behöver ingenting särskilt, men jag har en Ipad, så att jag inte ska behöva bära omkring på så mycket papper. Min protes ger mig ryggproblem, så jag har ett höj- och sänkbart skrivbord. Jag har också en egen parkeringsplats. Det var inte svårt att få de här hjälpmedlen, det är lättare när man har en motorisk funktionsnedsättning. Jag kan bidra till 100 procent.”

Fabio delar med sig av sina råd till andra med särskilda behov som vill söka EU-jobb.

”Var inte rädd – förbered dig på den nya situationen. Tro inte blint på att allt kommer att lösa sig och att parlamentet fixar allt åt dig. Ingen institution i världen kan klara allt. Det är särskilt viktigt för funktionsnedsatta att förbereda sig på en ny miljö. De vet att de måste ta sig igenom saker på ett annat sätt...och också förbereda sig på ett annat vis.”

Rådets generalsekretariat driver ett aktivt åtgärdsprogram för praktikanter med funktionsnedsättning och erbjuder 4–6 betalda praktikplatser för EU-medborgare med en erkänd funktionsnedsättning. Läs berättelser från praktikanter som har deltagit i åtgärdsprogrammet.

Läs också vad våra personalambassadörer har att berätta.