Примерни тестове

Начало > Как се кандидатства > Примерни тестове

Последна актуализация: 2.9.2021 г.

 

Всичко, което трябва да знаете за нашите тестове

Част от процедурата за подбор в рамките на всеки конкурс на общо основание, обявен на уебсайта на EPSO, е поредица от тестове за оценка на общите и професионалните умения и компетентности на кандидатите. Първият кръг от тестове, които повечето кандидати ще трябва да положат, са тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър. При кандидатстване за специализирани длъжности е възможно първоначалната процедура за подбор да е само въз основа на квалификациите.

Кандидатите, които са преминали успешно тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, провеждани на компютър, и/или подбора по квалификации и които според информацията, предоставена в електронния формуляр за кандидатстване, отговарят на всички общи и специални условия за допускане до конкурса, ще бъдат поканени да се явят на тестове по модела „Център за оценяване“.

Тестовете по модела „Център за оценяване“ обикновено се организират в Брюксел или в Люксембург в продължение на един или няколко дни. В центъра за оценяване се проверяват общите компетентности на кандидатите, както и техните специфични компетентности, свързани със съответните задължения/област на дейност. В рамките на даден тест всяка обща компетентност се състои от пет определени основни елемента, които се вземат предвид при нейното оценяване. Кандидатите се оценяват отделно по всеки основен елемент и получават общ резултат за съответната компетентност. Вижте основните елементи.

При настоящите обстоятелства не е възможно в близко бъдеще тестовете да бъдат проведени така, че кандидатите да присъстват физически в помещенията на EPSO, поради което EPSO реши да организира тестовете в рамките на центъра за оценяване в онлайн формат (дистанционно).

На следващите страници ще намерите примерни тестове за тези два кръга от процедурата за подбор. Те дават представа на кандидатите за вида на въпросите, на които евентуално ще трябва да отговорят. Имайте предвид, че броят и видът на тестовете варират според вида на конкурса и нивото за което се кандидатства. За подробности относно тестовете, включени в конкретна процедура за подбор, вижте обявлението за конкурса (или поканата за заявяване на интерес).

EPSO не организира подготвителни курсове и не предоставя материали освен тези примерни тестове, нито препоръчва публикациите или курсовете на която и да е друга организация.

Някои държави от ЕС предлагат обучение и помощ за гражданите на ЕС – вижте следните координати за връзка или проверете в съответното постоянно представителство към ЕС (направете справка в официалния указател на Европейския съюз).

 

Подходяща ли е за вас работата в институциите на ЕС?

Попълването на формуляра „Кариера в институциите на ЕС— дали това е за мен?“ ще ви помогне да решите дали работата в институциите на ЕС е подходяща възможност за вас и дали отговаряте на стандартните изисквания за длъжностните лица на ЕС. Въпросите и отговорите ще ви дадат реална представа за условията на работа в институциите на ЕС.

Пробвайте да отговорите на въпросника

 

Асистенти (AST-SC)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Тестовете за професионални умения —

 • Точност и прецизност — оценява се способността ви за бързо обработване на информация.
 • Определяне на приоритети и организиране — оценява се способността ви да се организирате и да определяте приоритети в работата си.

Тест „организация на текущата работа“ (e-tray): примерен тест — провеждана на компютър симулация на реална работна ситуация, при която се представя входяща кутия на електронна поща, съдържаща информация по определен въпрос. Трябва да намерите възможно най-добрите решения за определен период от време. Упражнението се провежда на вашия втори език и има за цел измерване на три компетентности: анализ и разрешаване на проблеми, постигане на качество и резултати и определяне на приоритети и организиране.

Тестове за езиково разбиране: примерни тестове на 24 езика — тестът за езиково разбиране включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да се оценят вашите езикови умения по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактичните конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 30 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Тест за умения в областта на финансите: примерни тестове: английски, френски, немски. Това е тест за оценка на вашите умения в областта на финансите. Той се състои от 25 въпроса на вашия втори език, на които трябва да отговорите в рамките на 30 минути.

Тест за умения за работа с Microsoft Office: примерни тестове на английски и френски език. Този тест има за цел оценка на вашите познания за функциите на MS Word 2016 и за тяхното използване. Броят на въпросите, продължителността на теста и изискваният минимум се посочват в обявлението за конкурса.

Тест за умения за съставяне на текст: Този практически тест има за цел да се оценят уменията на кандидатите за писане (и по-специално правопис, лексика и граматика) на техния език 2, но не и тяхното познаване на темата, разглеждана в писмените им работи.На кандидатите ще бъде предоставен списък с различни теми, от които ще трябва да изберат само една. Те ще трябва да съставят текст по избраната тема. Тестът се провежда на компютър и е с продължителност 30 минути.

Ролева игра: по време на този тест кандидатът играе роля във взаимодействие с ролеви играч. Ролевата игра продължава около 15—20 минути и дава възможност за проверка на няколко общи компетентности. Тя представлява среща с ролевия играч във връзка със ситуацията. Обученият „ролеви играч“ може да даде допълнителна информация по време на срещата, придържайки се към полуструктуриран сценарий. 

Свързан с областта тест: този тест съдържа въпроси с избор между няколко отговора, които имат за цел да се проверят уменията на кандидата, необходими за съответния професионален профил. Всеки въпрос се основава на текстов сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Допълнителна информация се съдържа в обявлението за конкурса и в писмото за покана.

 

Асистенти (AST)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Тестовете за професионални умения —

 • Точност и прецизност — оценява се способността ви за бързо обработване на информация.
 • Определяне на приоритети и организиране — оценява се способността ви да се организирате и да определяте приоритети в работата си.

Тест за преценка на ситуация: примерни тестове: английскифренскинемски и примерно оценяване. С този тест се оценява вашето типично поведение в работен контекст.

Свързан с областта тест: този тест съдържа въпроси с избор между няколко отговора, които имат за цел да се проверят уменията на кандидата, необходими за съответния професионален профил. Всеки въпрос се основава на текстов сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Допълнителна информация се съдържа в обявлението за конкурса и в писмото за покана.

Тестове за езиково разбиране: примерни тестове на 24 езика — тестът за езиково разбиране включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да се оценят вашите езикови умения по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактичните конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 30 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Тест по редактиране: Тестът по редактиране включва коригиране на езикови грешки (номериране, пунктуация, граматика/правопис и терминология) и грешки при форматиране в превод. Изходният текст на втория език е показан на екрана. Превод на този текст на език 1, предоставен под формата на редактируем MSWord (MS Office 2010) файл, съдържа езикови грешки и грешно форматиране в сравнение с изходния текст. Кандидатът трябва да открие тези грешки и да ги коригира в съответствие с изходния текст. Продължителността на теста е около 1 час.

Изготвяне на докладна записка, свързана със служебните задължения/Писмен тест в съответната област: тестът има за цел да се проверят някои от компетентности, необходими за изпълнение на задълженията в рамките на съответния професионален профил. Кандидатите получават кратко описание на конкретна ситуация и трябва да изготвят докладна записка, която включва и начините за действие в съответната ситуация. Тестът се провежда на компютър, на втория език на кандидатите. Изискваният минимален брой точки е посочен в обявлението за конкурса.

Интервю относно специфичните компетентности/съответната област: Тестът има за цел да се оценят някои или всички (вижте обявлението за конкурса) компетентности, необходими за изпълнение на задълженията в рамките на съответния професионален профил. Той представлява структурирано интервю с двама от членовете на конкурсната комисия. Интервюто се провежда на втория език на кандидата. Изискваният минимален брой точки е посочен в обявлението за конкурса. Интервюто относно специфичните компетентности/съответната област не бива да се бърка с интервюто относно общите компетентности, което също е структурирано, но е насочено към общите компетентности, а не към специфичните задължения. 

Ситуационно интервю относно компетентностите: интервю, което има за цел да се оценят общите компетентности, като на кандидата се задават въпроси как ще реагира в конкретна ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да се запознае с писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. По време на интервюто ще бъдат обсъдени описаната в заданието ситуация и допълнителни ситуации, които не се основават на заданието. Интервюто се извършва от разстояние с помощта на инструмент за видеоконферентна връзка. По време на интервюто кандидатът може да ползва писменото задание и съпътстващата информация.

 

Администратори (AD – общ профил)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Примерен тест за преценка на ситуацияс този тест се оценява вашето типично поведение в работен контекст. Още няколко примерни теста: английскифренскинемски и примерно оценяване.

Тест „организация на текущата работа“ (e-tray): примерен тест: провеждана на компютър симулация на реална работна ситуация, при която се представя входяща кутия на електронна поща, съдържаща информация по определен въпрос.

Ситуационно интервю относно компетентностите: интервю, което има за цел да се оценят общите компетентности, като на кандидата се задават въпроси как ще реагира в конкретна ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да се запознае с писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. По време на интервюто ще бъдат обсъдени описаната в заданието ситуация и допълнителни ситуации, които не се основават на заданието. Интервюто се извършва от разстояние с помощта на инструмент за видеоконферентна връзка. По време на интервюто кандидатът може да ползва писменото задание и съпътстващата информация.

Устна презентация: примерни тестове — Това е индивидуален тест за анализиране и представяне, при който трябва да направите презентация и да отговорите на въпроси относно хипотетична свързана с работата ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да прочете и анализира всички налични версии на писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. В началото на интервюто ще ви кажат коя версия на заданието трябва да представите (без използване на визуални средства), а по-късно ще ви бъдат зададени няколко въпроса. Устната презентация е с продължителност 20 минути и чрез нея се проверяват редица компетентности, както е посочено в обявлението за конкурса.

Работа по казус: примерни тестове: английскифренскинемски. Това е тест на компютър въз основа на подходящ сценарий, в рамките на който трябва да реагирате или да разрешите различни проблеми, като използвате само наличните материали.

Интервю относно компетентностите: това интервю има за цел да се оценят някои или всички общи компетентности в зависимост от конкурса, в който участва кандидатът и степента, за която кандидатства (вижте обявлението за конкурса). Кандидатите се интервюират в продължение на 40 мин. изцяло на техния втори език. Въпросите са структурирани така, че оценителите да могат да определят общите компетентности на кандидата.

Мотивационно интервю: Мотивацията за работа в институциите на ЕС обхваща няколко елемента: произхода на интереса им към работата за ЕС, осведомеността и ангажираността им с ценностите на ЕС, разбирането им на настоящите и бъдещите предизвикателства пред ЕС, очакванията им по отношение на кариерата в ЕС, познанията им за ЕС и неговия произход, за институциите на ЕС и за основните политики на ЕС. Въз основа на тези елементи е разработено структурирано интервю за мотивацията за работа, което се провежда от двама членове на конкурсната комисия в рамките на 20 минути. По време на интервюто се оценява всеки един от посочените по-горе елементи.

 

Администратори (AD – специалисти)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Примерен тест за преценка на ситуацияс този тест се оценява вашето типично поведение в работен контекст. Още няколко примерни теста: английскифренскинемски и примерно оценяване.
Тестове за езиково разбиране: примерен тест на 24 езика — тестът за езиково разбиране включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да се оценят вашите езикови умения по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактичните конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 25 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Ролева игра: по време на този тест кандидатът играе роля във взаимодействие с ролеви играч. Ролевата игра продължава около 15—20 минути и дава възможност за проверка на няколко общи компетентности. Тя представлява среща с ролевия играч във връзка със ситуацията. Обученият „ролеви играч“ може да даде допълнителна информация по време на срещата, придържайки се към полуструктуриран сценарий.

Ситуационно интервю относно компетентностите: интервю, което има за цел да се оценят общите компетентности, като на кандидата се задават въпроси как ще реагира в конкретна ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да се запознае с писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. По време на интервюто ще бъдат обсъдени описаната в заданието ситуация и допълнителни ситуации, които не се основават на заданието. Интервюто се извършва от разстояние с помощта на инструмент за видеоконферентна връзка. По време на интервюто кандидатът може да ползва писменото задание и съпътстващата информация.

Устна презентация: примерни тестове — Това е индивидуален тест за анализиране и представяне, при който трябва да направите презентация и да отговорите на въпроси относно хипотетична свързана с работата ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да прочете и анализира всички налични версии на писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. В началото на интервюто ще ви кажат коя версия на заданието трябва да представите (без използване на визуални средства), а по-късно ще ви бъдат зададени няколко въпроса. Устната презентация е с продължителност 20 минути и чрез нея се проверяват редица компетентности, както е посочено в обявлението за конкурса.

Работа по казус: английскифренскинемски. Това е тест на компютър въз основа на подходящ сценарий, в рамките на който трябва да реагирате или да разрешите различни проблеми, като използвате само наличните материали.

Интервю относно компетентностите: това интервю има за цел да се оценят някои или всички общи компетентности в зависимост от конкурса, в който участва кандидатът и степента, за която кандидатства (вижте обявлението за конкурса). Кандидатите се интервюират в продължение на 40 мин. изцяло на техния втори език. Въпросите са структурирани така, че оценителите да могат да определят общите компетентности на кандидата.

Свързано с областта интервю: тестът има за цел да се оценят някои или всички (вижте обявлението за конкурса) компетентности, необходими за изпълнение на задълженията в рамките на съответния професионален профил. Той представлява структурирано интервю с двама от членовете на конкурсната комисия. Интервюто се провежда на втория език на кандидата. Изискваният минимален брой точки е посочен в обявлението за конкурса. Интервюто относно специфичните компетентности/съответната област не бива да се бърка с интервюто относно общите компетентности, което също е структурирано, но е насочено към общите компетентности, а не към специфичните задължения.

Писмен тест в съответната област: Тестът има за цел да се проверят някои от компетентностите, необходими за изпълнение на задълженията в рамките на съответния професионален профил. Кандидатите получават кратко описание на конкретна ситуация и трябва да посочат начините за действие в съответната ситуация. Тестът се провежда на компютър, на втория език на кандидатите. Изискваният минимален брой точки е посочен в обявлението за конкурса.

Свързан с областта тест: този тест съдържа въпроси с избор между няколко отговора, които имат за цел да се проверят уменията на кандидата, необходими за съответния професионален профил. Всеки въпрос се основава на текстов сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Допълнителна информация се съдържа в обявлението за конкурса и в писмото за покана.

 

Юрист-лингвисти (AD)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Примерен тест за преценка на ситуацияс този тест се оценява вашето типично поведение в работен контекст. Още няколко примерни теста: английскифренскинемски и примерно оценяване.

Тестове за езиково разбиране: примерни тестове на 24 езика — тестът за езиково разбиране включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да се оценят вашите езикови умения по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактичните конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 25 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Тестове по писмен превод: примерни тестове: немски, английски, испански, френски, италиански

Тест за съставяне на резюме: примерен тест — В рамките на този тест ще получите текст на език 3 и ще трябва да напишете резюме на текста на език 1 (езика на конкурса) на компютър. Продължителността на теста е приблизително 2 часа. Използването на речници е забранено.

Ситуационно интервю относно компетентностите: интервю, което има за цел да се оценят общите компетентности, като на кандидата се задават въпроси как ще реагира в конкретна ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да се запознае с писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. По време на интервюто ще бъдат обсъдени описаната в заданието ситуация и допълнителни ситуации, които не се основават на заданието. Интервюто се извършва от разстояние с помощта на инструмент за видеоконферентна връзка. По време на интервюто кандидатът може да ползва писменото задание и съпътстващата информация.

 

Писмени преводачи (AD)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Примерен тест за преценка на ситуацияс този тест се оценява вашето типично поведение в работен контекст. Още няколко примерни теста: английскифренскинемски и примерно оценяване.

Тест по писмен преводпримерни тестове на 24 езика

Тест по редакцияпримерен тест – редакция на текст, който е преведен от език 2 на език 1.

Тестове за езиково разбиране: примерни тестове на 24 езика — тестът за езиково разбиране включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да се оценят вашите езикови умения по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактичните конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 25 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Ситуационно интервю относно компетентностите: интервю, което има за цел да се оценят общите компетентности, като на кандидата се задават въпроси как ще реагира в конкретна ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да се запознае с писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. По време на интервюто ще бъдат обсъдени описаната в заданието ситуация и допълнителни ситуации, които не се основават на заданието. Интервюто се извършва от разстояние с помощта на инструмент за видеоконферентна връзка. По време на интервюто кандидатът може да ползва писменото задание и съпътстващата информация.

Устна презентация: примерни тестове — Това е индивидуален тест за анализиране и представяне, при който трябва да направите презентация и да отговорите на въпроси относно хипотетична свързана с работата ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да прочете и анализира всички налични версии на писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. В началото на интервюто ще ви кажат коя версия на заданието трябва да представите (без използване на визуални средства), а по-късно ще ви бъдат зададени няколко въпроса. Устната презентация е с продължителност 20 минути и чрез нея се проверяват редица компетентности, както е посочено в обявлението за конкурса.

Тест за основни езикови умения: примерен тест — Тестът за основни езикови умения се състои от 25 отделни въпроса с избор между няколко отговора. За всеки въпрос са дадени 4 възможни отговора, от които само един е правилен. Кандидатите разполагат с 25 минути, за да попълнят теста. Въпросите могат да са насочени към всяка една от изброените по-долу компетентности: граматика, речник, използване на идиоматични изрази, правопис и пунктуация.

 

Устни преводачи (AD)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Устна презентация: примерни тестове — Това е индивидуален тест за анализиране и представяне, при който трябва да направите презентация и да отговорите на въпроси относно хипотетична свързана с работата ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да прочете и анализира всички налични версии на писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. В началото на интервюто ще ви кажат коя версия на заданието трябва да представите (без използване на визуални средства), а по-късно ще ви бъдат зададени няколко въпроса. Устната презентация е с продължителност 20 минути и чрез нея се проверяват редица компетентности, както е посочено в обявлението за конкурса.

 

Договорно наети служители /безсрочна процедура CAST

Тестове за логическо мислене:
За ФГ I, II и III вижте раздела за асистенти (AST-SC) или раздела за асистенти (AST).
За ФГ IV вижте раздела за администратори (AD – общ профил).

Тестове за компетентност: Това е тест с въпроси с избор между няколко отговора, чрез който се оценяват вашите познания в областта на съответния профил. За подробности вижте поканата за изразяване на интерес.
Тестът за компетентности за договорно наетите служители съдържа 25 въпроса с избор между няколко отговора, които имат за цел да се проверят уменията на кандидата, необходими за съответния професионален профил. Въпросите в тестовете за компетентности са свързани със задълженията, описани в поканата за изразяване на интерес. Те не са в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна.  Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 50 минути, за да отговорят на 25-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Тестовете за компетентности ще се провеждат на втория език на кандидатите. Изискваният минимум е 13 от 25 точки за функционални групи II и III, a за функционална група IV кандидатите трябва да имат минимум 16 точки от 25. Този вид тестове се отнасят за следните профили:

Финанси: въпроси относно финансови процедури, управление на счетоводството, анализ и консултации (одити и проверки), които могат да включват и икономически теории и инструменти за мониторинг и анализ на икономически и финансови тенденции, развития и данни.
Управление на проект / програма: въпроси относно управлението на проекти / програми (планиране, мониторинг, оценяване и др.), които обхващат и съответните финансови аспекти, комуникацията и осигуряването на качеството.
Секретари/Деловодители: въпроси относно редица секретарски задачи / деловодителски функции, като организиране на заседания, подготовка на командировки, обработка на документи и поща, сортиране на поща, водене на дневници за насрочени срещи и пр. Проверява се и основното владеене на софтуерните продукти MS Office.
Администрация / Човешки ресурси: въпроси, свързани главно с управлението на персонала и професионалното обучение.
Комуникация: въпроси относно практически инструменти, като например брифинги, информационни документи, онлайн комуникация, социални медии и др., както и за важни аспекти на управлението на проекти, свързани например с определяне/прилагане/изпълнение на комуникационни стратегии.
Политически въпроси / Политики на ЕС: въпроси, свързани с познанията в области на политиката — като цяло и на равнище ЕС, но може да се отнасят и до правни и икономически теми.
Право: въпроси, свързани с познаването на европейското, националното и международното право, които могат да включват и политически и икономически теми.
Информационни и комуникационни технологии (ИКТ): въпроси, отнасящи се до редица свързани с ИКТ теми, като например използването на програмни езици като JAVA, Visual Basic, Visual C# и др., администриране на потребителска среда (например Windows и Unix) и управление на мрежи и далекосъобщения.
Персонал, полагащ грижи за деца: въпроси относно грижите за деца в следучилищни занимални и занимални на открито (деца на възраст от 3,5 до 14 години), преподаването и възпитателната дейност в детски градини, както и възпитателната дейност и грижите за деца на възраст от 0 до 3 години в ясли.
Образователни психолозивъпроси относно различни аспекти, например координация на работата на ясла или следучилищна занималня и техните служители, качество на живот на децата и взаимодействие с родителите, изготвяне и наблюдение на изпълнението на образователната мисия (включително обучение).

Тест за езиково разбиране: Това е тест с въпроси с избор между няколко отговора, чрез който се оценяват вашите познания по език 2 (английски, френски, немски) по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактични конструкции и стила.
Тестът за езиково разбиране за договорно наетите служители включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да проверят вашите познания по език 2 (EN-FR-DE) по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактични конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 30 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Изискваният минимум е 6 от 12 точки за функционална група III и 7 от 12 точки за функционална група IV.

Този вид тестове се отнасят за следните профили:
Преводачи/ Коректоритест за оценка на познанията на кандидатите по език 2 (EN-FR-DE) по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактични конструкции и стила. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Всички тези тестове се провеждат на компютър и ще ги държите по едно и също време в център за тестове по ваш избор (измежду наличните центрове). Списъкът с налични центрове за провеждане на тестове ще бъде предоставен на кандидатите в тяхната покана.
 

За профил „Служители, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване“: няма тестова за компетентност, нито за езиково разбиране, а само тестове за логическо мислене.

Речник

Тест за абстрактно мислене :

оценяват се способностите на кандидата за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи

Работа по казус :

обикновено тест на компютър въз основа на ситуация, съдържаща различни проблеми, които кандидатите трябва да решат или по отношение на които трябва да реагират, като използват само наличните материали

Упражнение „e-tray“ („организация на текущата работа“) :

тест на компютър, при който кандидатите трябва да отговорят на набор от въпроси, като използват документите, които ще намерят в електронна пощенска кутия

Упражнение в група :

след като самостоятелно се запознаят с определена информация, кандидатите ще се срещнат с други участници, с които трябва да обсъдят заключенията си и да стигнат до общо решение като група

Тест за математико-логическо мислене :

assesses candidates' ability to think logically and understand numerical information

Устна презентация :

индивидуален изпит за анализиране и представяне на информация, при който кандидатите трябва да изготвят предложение по фиктивен проблем, свързан с професионална ситуация. След като анализират предоставените документи, кандидатите трябва да представят идеите си пред малка група от хора.

Тест за преценка на ситуация :

оценява се характерното поведение на кандидата в работна ситуация