Header

Примерни тестове

Всичко, което трябва да знаете за нашите тестове

Част от процедурата за подбор в рамките на всеки конкурс на общо основание, обявен на уебсайта на EPSO, е поредица от тестове за оценка на общите и професионалните умения и компетенции на кандидатите. Първият кръг от тестове, които повечето кандидати ще трябва да положат, са тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър. При кандидатстване за специализирани длъжности е възможно първоначалната процедура за подбор да е само въз основа на квалификациите.

Кандидатите, които са преминали успешно тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, провеждани на компютър, и/или подбора по квалификации и които според информацията, предоставена в електронния формуляр за кандидатстване, отговарят на всички общи и специални условия за допускане до конкурса, ще бъдат поканени да се явят на изпити по модела „Център за оценяване“.

Изпитите по модела „Център за оценяване“ обикновено се организират в Брюксел или в Люксембург в продължение на един или няколко дни. В центъра за оценяване се проверяват общите компетенции на кандидатите, както и техните специфични компетенции, свързани със съответните задължения.

На следващите страници ще намерите примерни тестове за тези два кръга от процедурата за подбор. Те дават представа на кандидатите за вида на въпросите, на които евентуално ще трябва да отговорят. Имайте предвид, че броят и видът на тестовете варират според вида на конкурса и нивото за което се кандидатства. За подробности относно тестовете, включени в конкретна процедура за подбор, вижте обявлението за конкурса (или поканата за заявяване на интерес).

EPSO не организира подготвителни курсове и не предоставя материали освен тези примерни тестове, нито препоръчва публикациите или курсовете на която и да е друга организация.

Някои държави от ЕС предлагат обучение и помощ за гражданите на ЕС – вижте следните координати за връзка или проверете в съответното постоянно представителство към ЕС.

 

Асистенти (AST-SC)

 • Тестове за логическо мислене: тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене
 • Тестове за професионални умения:  
 • Упражнение e-tray („организация на текущата работа“) – примерен въпрос: английски,френскинемски
 • Тестове за езиково разбиране: английски, френски, немски
 • Тест за умения в областта на финансите: английски, френски, немски
 • Тест за умения за работа с Microsoft Office
   
 • Тест за умения за съставяне на текст:
  Целта на този практически тест е да се оценят уменията на кандидатите за писмено изразяване (по-специално правопис, лексика и граматика) на техния език 2, а не познанията им по съответната тема.
  Кандидатите ще получат списък с различни теми, от които трябва да изберат една. Те ще трябва да съставят текст по избраната тема.
  Тестът се провежда на компютър и е с продължителност 30 минути.
   
 • Ролеви игри:
  Кандидатът получава писмени инструкции преди да започне играта. Съгласно инструкциите (около 5—10 минути подготовка) кандидатът трябва да подготви среща с „клиент“. Кандидатът трябва да влезе в ролята на служител на длъжността, за която кандидатства. Ролята на „клиента“ също е обяснена и е описан даден проблем.
  Ролевата игра продължава около 15 минути и позволява проверката на няколко общи компетенции. Тя представлява среща с „клиент“ за обсъждане на даден проблем. „Клиентът“, обучен член на персонала, предоставя допълнителна информация по време на срещата, придържайки се към полуструктуриран сценарий. Срещата се провежда в присъствието на двама членове на конкурсната комисия. Членовете на конкурсната комисия не се намесват, а просто си водят записки. В края на упражнението членовете на конкурсната комисия поставят оценка. 

 

Асистенти (AST)

 • Тест по редактиране:
  Тестът по редактиране включва коригиране на езикови грешки и грешки при форматирането на превод.
  Изходният текст на втория език е показан на екрана. Превод на този текст на първия език, предоставен под формата на редактируем MSWord файл, съдържа езикови грешки и грешно форматиране в сравнение с изходния текст. Кандидатът трябва да открие тези грешки и да ги коригира в съответствие с изходния текст.
  Продължителността на теста е около 1 час.

 

Администратори (AD – общ профил)

 

Администратори (AD – специалисти)

 

Юрист-лингвисти (AD)

 

Писмени преводачи (AD)

 • Тестове за логическо мислене: тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене
 • Тестове по писмен превод
 • Тестове за езиково разбиране:  английски, френски, немски
 • Упражнение в група: английски,френскинемски
 • Устна презентация: английски,френскинемски
 • Тест за основни езикови умения: примерен тест
  Тестът за основни езикови умения e пилотен тест. През 2017 г. той не е елиминаторен и резултатите на кандидатите няма да бъдат вземани предвид в хода на този конкурс. Резултатите ще бъдат обработвани като анонимни единствено за целите на анализа с оглед на организирането на бъдещи конкурси.
  Тестът за основни езикови умения съдържа 25 отделни въпроса с избор между няколко отговора. За всеки въпрос са дадени 4 възможни отговора, от които само един е правилен. Кандидатите разполагат с 25 минути, за да попълнят теста. С въпросите може да се проверяват уменията във всяка една от следните области: граматика, речник, използване на идиоматични изрази, правопис и пунктуация.

 

Устни преводачи (AD)

 

Договорно наети служители

 • Тестове за логическо мислене:
  За ФГ I вижте раздела за асистенти (AST-SC).
  За ФГ II вижте раздела за асистенти (AST-SC).
  За ФГ III вижте раздела за асистенти (AST).
  За ФГ IV вижте раздела за администратори (AD – общ профил).
   
 • Тестове за компетентност: Това е тест с въпроси с избор между няколко отговора, чрез който се оценяват вашите познания в областта на съответния профил. За подробности вижте поканата за изразяване на интерес.

  CAST Permanent (EPSO/CAST/P1-P17/2017): Тестът за компетенции за договорно наетите служители съдържа 25 въпроса с избор между няколко отговора, които имат за цел да се проверят уменията на кандидата, необходими за съответния професионален профил. Въпросите в тестовете за компетенции са свързани със задълженията, описани в поканата за изразяване на интерес. Те не са в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна.  Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 50 минути, за да отговорят на 25-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Тестовете за компетенции ще се провеждат на втория език на кандидатите. Изискваният минимум е 13 от 25 точки за функционални групи II и III, a за функционална група IV кандидатите трябва да имат минимум 16 точки от 25.

Вижте нашия примерен тест за профил Финанси: въпроси относно финансови процедури, управление на счетоводството, анализ и консултации (одити и проверки), които могат да включват и икономически теории и инструменти за мониторинг и анализ на икономически и финансови тенденции, развития и данни.
Вижте нашия примерен тест за профил Управление на проекти / програми: въпроси относно управлението на проекти / програми (планиране, мониторинг, оценяване и др.), които обхващат и съответните финансови аспекти, комуникацията и осигуряването на качеството.
Вижте нашия примерен тест за профил Секретари/Деловодители: въпроси относно редица секретарски задачи / деловодителски функции, като организиране на заседания, подготовка на командировки, обработка на документи и поща, сортиране на поща, водене на дневници за насрочени срещи и др. Проверява се и основното владеене на софтуерните продукти MS Office.
Вижте нашия примерен тест за профил Администрация / Човешки ресурси: въпроси, свързани главно с управлението на персонала и професионалното обучение.
Вижте нашия примерен тест за профил Комуникации: въпроси относно практически инструменти, като например брифинги, информационни документи, онлайн комуникация, социални медии и др., както и за важни аспекти на управлението на проекти, свързани например с определяне/прилагане/изпълнение на комуникационни стратегии.
Вижте нашия примерен тест за профил Политически въпроси / Политики на ЕС: въпроси, свързани с познанията в области на политиката – като цяло и на равнище ЕС, но може да се отнасят и до правни и икономически теми.
Вижте нашия примерен тест за профил Право: въпроси, свързани с познаването на европейското, националното и международното право, които могат да включват и политически и икономически теми.
Вижте нашия примерен тест за профил Информационни и комуникационни технологии (ИКТ): въпроси, отнасящи се до редица свързани с ИКТ теми, като например използването на програмни езици – JAVA, Visual Basic, Visual C# и др., администриране на потребителска среда (например Windows и Unix) и управление на мрежи и телекомуникации.

CAST Permanent (EPSO/CAST/P18/2017 – ФГ I): за тази функционална група няма тест за компетентност.

Всички тези тестове се провеждат на компютър и ще ги държите по едно и също време в център за тестове по ваш избор (измежду наличните центрове). Списъкът с налични центрове за провеждане на тестове ще бъде предоставен на кандидатите в тяхната покана.

Речник

Тест за абстрактно мислене :

оценяват се способностите на кандидата за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи

Работа по казус :

обикновено тест на компютър въз основа на ситуация, съдържаща различни проблеми, които кандидатите трябва да решат или по отношение на които трябва да реагират, като използват само наличните материали

Упражнение „e-tray“ („организация на текущата работа“) :

тест на компютър, при който кандидатите трябва да отговорят на набор от въпроси, като използват документите, които ще намерят в електронна пощенска кутия

Упражнение в група :

след като самостоятелно се запознаят с определена информация, кандидатите ще се срещнат с други участници, с които трябва да обсъдят заключенията си и да стигнат до общо решение като група

Тест за математико-логическо мислене :

assesses candidates' ability to think logically and understand numerical information

Устна презентация :

индивидуален изпит за анализиране и представяне на информация, при който кандидатите трябва да изготвят предложение по фиктивен проблем, свързан с професионална ситуация. След като анализират предоставените документи, кандидатите трябва да представят идеите си пред малка група от хора.

Тест за преценка на ситуация :

оценява се характерното поведение на кандидата в работна ситуация