Vzorové testy

Home > Jak se přihlásit > Vzorové testy

Vše, co byste měli vědět o našich testech

V rámci všech otevřených výběrových řízení zveřejněných na internetových stránkách úřadu EPSO musejí uchazeči projít sérií testů, které posoudí jejich obecné a profesní předpoklady a kompetence. První kolo testů, ke kterému je přizvána většina uchazečů, se provádí na počítači. Otázky mají podobu multiple-choice, kdy uchazeč vybírá z několika nabízených odpovědí. Výjimku tvoří výběrová řízení na specializované pozice. Při nich může první kolo výběrového řízení spočívat v posouzení odborných kvalifikací.

Uchazeči, kteří uspějí u testů na počítači případně projdou výběrem na základě odborných kvalifikačních předpokladů a z jejichž elektronických přihlášek je patrné, že splňují všechny obecné i specifické podmínky účasti v daném výběrovém řízení, jsou pozváni do dalšího kola v hodnotícím centru.

Testy v hodnotícím centru se obvykle konají v Bruselu nebo v Lucemburku a mohou trvat jeden nebo více dní. V hodnotícím centru se ověřují jak obecné kompetence uchazečů, tak jejich specifické dovednosti související s příslušným profesním profilem.

Vzorové testy pro obě uvedená kola výběrového řízení najdete na dalších stránkách. Uchazečům by měly poskytnout dobrou představu o tom, jaké otázky a úkoly je čekají. Počet dílčích testů a jejich typy se liší podle druhu výběrového řízení a platové třídy, na kterou se uchazeč hlásí. Podrobnosti o testech používaných v rámci speciálních výběrových řízení najdete v oznámení o výběrovém řízení (nebo ve výzvě k vyjádření zájmu).

Kromě již zmíněných vzorových testů neposkytuje úřad EPSO žádné přípravné kurzy ani materiály a není ani zainteresován v žádných školicích aktivitách či publikacích jiných organizací.

Některé členské státy EU nabízejí svým občanům školení a jinou formu podpory, a to prostřednictvím následujících kontaktů nebo stálého zastoupení při EU (viz oficiální adresář Evropské unie).

 

Asistenti (AST/SC)

 • Online testy: Testy uvažování (verbální, numerické a abstraktní uvažování) a testy odborných dovedností („Schopnost stanovovat priority a organizovat práci“ a „Základní počítačová gramotnost“)
 • Práce s elektronickou poštou (E-tray): Test spočívá v počítačové simulaci skutečné pracovní situace. Budete pracovat s replikou e-mailové schránky, která bude obsahovat informace o určitém tématu/problému. 
 • Testy jazykového porozumění
 • Test dovedností z finanční oblasti: angličtina,, francouzština, němčina
 • Správnost a přesnost: angličtina,, francouzština, němčina
   
 • Práce s aplikací Microsoft Office
  Tento test má vyhodnotit vaši znalost práce s programy MS Word a Excel (verze MS Office: Windows 7 – MS Office 2010). Test tvá 60 minut.
   
 • Test stylistických dovedností:
  Účelem tohoto praktického testu je posoudit písemný projev uchazeče (zejména pravopis, slovní zásobu a mluvnici) v jazyce 2, tedy nikoliv znalost daného tématu.
  Uchazeči obdrží seznam různých témat, ze kterých si jedno vyberou. Na zvolené téma pak napíšou slohovou práci.
  Test probíhá na počítači a trvá 30 minut.
   
 • Vystupování v roli:
  Před tím, než uchazeč začne plnit úkol v dané roli, dostane o něm písemné informace. Poté má 5–10 minut na přípravu, kdy si má připravit jednání se „zákazníkem“. Uchazeč musí vystupovat v roli pracovníka na pozici, na kterou se hlásí. Dostane informace o roli „zákazníka“ a o daném problému.
  Test spočívající ve vystupování v roli trvá asi 15 minut a umožňuje hodnocení několika všeobecných schopností. Spočívá v simulovaném jednání se „zákazníkem“, které se týká daného problému. V průběhu tohoto jednání poskytne „zákazník“ (proškolený zaměstnanec) podle polostrukturovaného scénáře další informace. Jednání jsou přítomni dva členové výběrové komise. Ti však do průběhu nezasahují a pouze si dělají poznámky. Na konci testu členové výběrové komise výkon uchazeče ohodnotí. 
   
 • Test týkající se daného oboru:
  Test zahrnuje několik otázek s možností výběru z několika odpovědí, jejichž účelem je u každého profilu uchazečů prověřit jejich konkrétní schopnosti při plnění úkolů. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Další informace jsou uvedeny v příslušném oznámení o výběrovém řízení a ve zvacím dopise.

 

Asistenti (AST)

 • Test redakčních schopností:
  Test spočívá v detekci a opravě jazykových chyb (číslování, interpunkce, gramatika včetně pravopisu a volba slov) a chyb typografického formátování v překladu.
  Zdrojový text v jazyce 2 je k dispozici na obrazovce počítače. Překlad do jazyka 1 je poskytnut jako soubor v programu MS Word (MS Office 2010). Oproti zdrojovému textu obsahuje chyby jak jazykové, tak chyby v úpravě. Úkolem uchazeče je chyby odhalit a opravit, aby překlad odpovídal zdrojovému textu.
  Test trvá zhruba hodinu.
   
 • Vypracování sdělení týkajícího se náplně práce / písemný test z oboru:
  Účelem testu je otestovat některé dovednosti související s náplní práce požadované pro konkrétní profil. Uchazeč má k dispozici stručné informace o konkrétní situaci (v písemné formě) a musí připravit sdělení, které bude obsahovat způsob, jak tuto situaci řešit. Test probíhá na počítači a uchazeč ho koná ve svém druhém jazyce. Minimální požadovaný počet bodů je uveden v příslušném oznámení o výběrovém řízení.
   
 • Pohovor na základě specifických kompetencí / Pohovor týkající se daného oboru:
  Účelem testu je otestovat některé nebo všechny dovednosti (viz příslušné oznámení o výběrovém řízení) související s náplní práce požadované pro konkrétní profil. Jedná se o strukturovaný pohovor se dvěma členy výběrové komise. Pohovor probíhá ve druhém jazyce uchazeče. Minimální požadovaný počet bodů je uveden v příslušném oznámení o výběrovém řízení. Pohovor na základě specifických kompetencí / pohovor týkající se daného oboru se nesmí zaměňovat s pohovorem na základě obecných kompetencí, který je sice také strukturovaný, ale který se zaměřuje spíše na obecné kompetence než na konkrétní náplň práce. 
   
 • Test týkající se daného oboru:
  Test zahrnuje několik otázek s možností výběru z několika odpovědí, jejichž účelem je u každého profilu uchazečů prověřit jejich konkrétní schopnosti při plnění úkolů. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Další informace jsou uvedeny v příslušném oznámení o výběrovém řízení a ve zvacím dopise.

 

Administrátoři (AD – všeobecné zaměření)

 

Administrátoři (AD – specialisté)

 • Testy uvažování: interaktivní testy prověřující verbální, numerické a abstraktní uvažování a situační úsudek
 • Vzorové otázky testující situační úsudek: angličtinafrancouzština, němčina a způsob bodování
 • Práce s elektronickou poštou (E-tray): Test spočívá v počítačové simulaci skutečné pracovní situace. Budete pracovat s replikou e-mailové schránky, která bude obsahovat informace o určitém tématu/problému. 
 • Skupinový úkol: angličtina,, francouzština, němčina
 • Ústní prezentace: angličtina,, francouzština, němčina
 • Případová studie: angličtinafrancouzštinaněmčina
   
 • Pohovor na základě specifických kompetencí / Pohovor týkající se daného oboru: 
  Účelem testu je otestovat některé nebo všechny dovednosti (viz oznámení o výběrovém řízení) související s náplní práce požadované pro konkrétní profil. Jedná se o strukturovaný pohovor se dvěma členy výběrové komise. Pohovor probíhá ve druhém jazyce uchazeče. Minimální požadovaný počet bodů je uveden v příslušném oznámení o výběrovém řízení. Pohovor na základě specifických kompetencí / pohovor týkající se daného oboru se nesmí zaměňovat s pohovorem na základě obecných kompetencí, který je sice také strukturovaný, ale který se zaměřuje spíše na obecné kompetence než na konkrétní náplň práce.
   
 • Vypracování sdělení týkajícího se náplně práce / Písemný test z oboru: 
  Účelem testu je otestovat některé dovednosti související s náplní práce požadované pro konkrétní profil. Uchazeč má k dispozici stručné informace o konkrétní situaci (v písemné formě) a musí popsat způsoby, jak tuto situaci řešit. Test probíhá na počítači a uchazeč ho koná ve svém druhém jazyce. Minimální požadovaný počet bodů je uveden v příslušném oznámení o výběrovém řízení.
   
 • Test týkající se daného oboru:
  Test zahrnuje několik otázek s možností výběru z několika odpovědí, jejichž účelem je u každého profilu uchazečů prověřit jejich konkrétní schopnosti při plnění úkolů. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Další informace jsou uvedeny v příslušném oznámení o výběrovém řízení a ve zvacím dopise.

 

Právník-lingvista (AD)

 

Překladatelé (AD)

 

Tlumočníci (AD)

 

Smluvní zaměstnanci / CAST Permanent (časově neohraničená řízení)

 • Testy uvažování:
  Kategorie FG I, II a III viz část asistenti (AST-SC) nebo asistenti (AST).
  Kategorie FG IIV viz část administrátoři (AD – všeobecné zaměření).
   
 • Test zaměřený na konkrétní schopnosti uchazečů: Jedná se o test s možností výběru z několika odpovědí (multiple choice), který hodnotí znalosti ze specifické oblasti pro daný profil. Podrobnosti najdete ve výzvě k vyjádření zájmu.

  Test zaměřený na schopnosti smluvních zaměstnanců zahrnuje 25 otázek s možností výběru z několika odpovědí (multiple-choice), jejichž účelem je u každého profilu uchazečů prověřit jejich konkrétní schopnosti při plnění úkolů. Otázky v testech zaměřených na konkrétní schopnosti se týkají povinností, jak jsou uvedeny ve výzvě k vyjádření zájmu. Otázky tedy nesouvisejí s úkoly konkrétního orgánu, instituce, agentury či útvaru. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.  U každé otázky můžete získat jeden bod, chybné odpovědi se nepenalizují. Uchazeči musí všech 25 otázek zodpovědět během 50 minut.  Rychlost splnění úkolu zde sice hraje roli, testy jsou nicméně koncipovány tak, aby uchazeči mohli ve vymezeném čase odpovědět na všechny otázky. Testy zaměřené na konkrétní schopnosti se konají ve druhém jazyce uchazeče. U funkčních skupin II a III je požadované minimum 13 bodů z 25 a v případě funkční skupiny IV musí úspěšní uchazeči získat nejméně 16 bodů z 25.

  Tento typ testů se používá u těchto profilů:

Finance: otázky týkající se finančních postupů, vedení účetnictví, analýzy a poradenství (provádění auditů a kontrol), případně otázky týkající se ekonomických teorií a nástrojů ke sledování a rozboru hospodářských a finančních trendů, vývoje a dat.
Řízení projektů/programů:: otázky ověřující znalosti projektového a programového managementu (plánování, monitoring, hodnocení apod.), případně otázky týkající se příslušných finančních aspektů, komunikace a zajištění kvality.
Administrativní pracovníci: otázky týkající se sekretářských/asistentských úkonů, např. organizace schůzí, přípravy služebních cest, evidence dokumentů a pošty, třídění pošty, vedení záznamů o plánovaných schůzích a jiných akcích apod. U uchazečů se prověřuje rovněž základní znalost MS Office.
Administrativa / Lidské zdroje: otázky týkající se především řízení lidských zdrojů a organizace odborných školení.
Komunikace: otázky ověřující znalost praktických dovedností a nástrojů, mimo jiné organizace briefingů, sestavování informačních přehledů, online komunikace, sociálních médií, specifických aspektů projektového managementu (např. stanovení komunikační strategie a její realizace).
Politické záležitosti / Politiky EU: otázky ověřující znalosti politik na obecné i evropské úrovni. Dále otázky z oblasti práva a ekonomiky.
Právo: otázky ověřující znalost práva EU, mezinárodního i vnitrostátního práva. Dále otázky zaměřené na politická a hospodářská témata.
Informační a komunikační technologie (IKT): otázky ověřující znalosti různých oblastí IKT, například používání programovacích jazyků (JAVA, Visual Basic, Visual C# apod.), nástrojů správy uživatelského prostředí (Windows a Unix) a správy sítě a telekomunikací.
Zaměstnanci zařízení péče o děti: otázky ověřující přehled o problematice péče o děti v mimoškolních zařízeních a při venkovních aktivitách (pro děti ve věku 3,5 roku–14 let), znalosti pedagogických metod v předškolních zařízeních (školky) a péče o děti v jeslích (děti do 3 let věku).
Výchovný poradce – psychologotázky ověřující různé aspekty koordinace práce v jeslích a mimoškolních zařízeních, včetně otázek zaměstnanců, kvality života dětí a interakce s rodiči, rozvoj a sledování vzdělávacího programu (včetně odborného školení).
 

 • Test jazykového porozumění: Jedná se o test s možností výběru z několika odpovědí (multiple choice), který hodnotí znalosti druhého jazyka (tj. angličtina, francouzština nebo němčina) na úrovni slovní zásoby, gramatiky, syntaktických konstrukcí a stylistiky.

  Test zaměřený na jazykové schopnosti pro smluvní zaměstnance zahrnuje 12 otázek s možností výběru z několika odpovědí (multiple-choice), jejichž účelem je prověřit znalosti druhého jazyka (tj. angličtina, francouzština nebo němčina) na úrovni slovní zásoby, gramatiky, syntaktických konstrukcí a stylistiky. Otázky tedy nesouvisejí s úkoly konkrétního orgánu, instituce, agentury či útvaru. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. U každé otázky můžete získat jeden bod, chybné odpovědi se nepenalizují. Uchazeči musí všech 12 otázek zodpovědět během 30 minut.  Rychlost splnění úkolu zde sice hraje roli, testy jsou nicméně koncipovány tak, aby uchazeči mohli ve vymezeném čase odpovědět na všechny otázky. U funkčních skupin III je požadované minimum 6 bodů ze 12 a v případě funkční skupiny IV musí úspěšní uchazeči získat nejméně 7 bodů ze 12.

  Tento typ testů se používá u těchto profilů:

  Překladatelé / Korektořitest zaměřený na vyhodnocení schopnosti jazykového porozumění (na úrovni slovní zásoby, gramatiky, syntaktických konstrukcí a stylistiky) v druhém jazyce uchazeče (tj. angličtina, francouzština nebo němčina). U tohoto testu se nevyžadují další znalosti, jelikož otázky vycházejí pouze z informací uvedených v textu.
   
 • Všechny uvedené testy se dělají na počítači ve stejný den v testovacím centru vašeho výběru (rovněž podle disponibility center). Seznam dostupných center bude všem účastníkům sdělen ve zvacím dopise.
   
 • Pracovníci zajišťující manuální nebo podpůrné administrativní činnosti: Na tyto pozice není žádný test zaměřený na konkrétní schopností ani test jazykového porozumění. Je třeba absolvovat pouze testy uvažování.

Slovníček pojmů

Test abstraktního uvažování :

Posuzuje uchazečovu schopnost logicky uvažovat a pochopit vztahy mezi koncepty, které neobsahují prvky jazykové, prostorové ani numerické.

Rozbor problému :

Obecně počítačový test podle  předem daného scénáře souvisejícího s danou pozicí, během níž kandidáti řeší různé problémy, musejí reagovat a používat při tom pouze poskytnuté pomůcky.

Práce s elektronickou poštou (E-tray) :

Test na počítači, v rámci kterého musí uchazeč odpovědět na soubor otázek na základě poskytnuté dokumentace, která je poskytnuta v e-mailové schránce.

Skupinový úkol :

Po samostatném prostudování určitého objemu informací jsou uchazeči rozděleni s několika dalšími uchazeči do skupin, ve kterých společně diskutují o svých závěrech. Úkolem je dojít k týmovému rozhodnutí.

Test numerického uvažování :

Posuzuje uchazečovu schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím numerické povahy.

Ústní prezentace :

Individuální zkouška, jejímž cílem je posoudit uchazečovou schopnost analyzovat a prezentovat problém. Uchazeči v rámci toho musejí vypracovat návrh řešení fiktivního problému souvisejícího nicméně s danou pracovní pozicí. Po analýze musí uchazeč svůj návrh řešení prezentovat skupině hodnotitelů.

Test situačního úsudku :

Posuzuje uchazečovo typické chování v pracovních situacích.

Test verbálního uvažování :

Posuzuje uchazečovu schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím verbální povahy.