Vzorové testy

Úvod > Jak se přihlásit > Vzorové testy

Poslední aktualizace: 2.9.2021

 

Vše, co byste měli vědět o našich testech

V rámci všech otevřených výběrových řízení zveřejněných na internetových stránkách úřadu EPSO musejí uchazeči projít sérií testů, které posoudí jejich obecné a profesní předpoklady a kompetence. První kolo testů, ke kterému je přizvána většina uchazečů, se provádí na počítači. Otázky mají podobu multiple-choice, kdy uchazeč vybírá z několika nabízených odpovědí. Výjimku tvoří výběrová řízení na specializované pozice. Při nich může první kolo výběrového řízení spočívat v posouzení odborných kvalifikací.

Uchazeči, kteří uspějí u testů na počítači případně projdou výběrem na základě odborných kvalifikačních předpokladů a z jejichž elektronických přihlášek je patrné, že splňují všechny obecné i specifické podmínky účasti v daném výběrovém řízení, jsou pozváni do dalšího kola v hodnotícím centru.

Testy v hodnotícím centru se obvykle konají v Bruselu nebo v Lucemburku a mohou trvat jeden nebo více dní. V hodnotícím centru se ověřují jak obecné kompetence uchazečů, tak jejich specifické dovednosti související s příslušným profesním profilem. Pro daný test se každá obecná kompetence posuzuje na základě pěti předem vymezených základních prvků, z nichž se obecné kompetence skládají. U každého uchazeče se hodnotí jeho výkon z hlediska každého základního prvku zvlášť. Nakonec uchazeč získá celkové ohodnocení své kompetence. Přehled těchto základních prvků je k dispozici k nahlédnutí.

Na základě současné situace není možné v blízké budoucnosti pořádat testy za fyzické přítomnosti uchazečů v hodnotícím centru. Úřad EPSO se proto rozhodl pořádat tyto testy v online formátu (na dálku).

Vzorové testy pro obě uvedená kola výběrového řízení najdete na dalších stránkách. Uchazečům by měly poskytnout dobrou představu o tom, jaké otázky a úkoly je čekají. Počet dílčích testů a jejich typy se liší podle druhu výběrového řízení a platové třídy, na kterou se uchazeč hlásí. Podrobnosti o testech používaných v rámci speciálních výběrových řízení najdete v oznámení o výběrovém řízení (nebo ve výzvě k vyjádření zájmu).

Kromě již zmíněných vzorových testů neposkytuje úřad EPSO žádné přípravné kurzy ani materiály a není ani zainteresován v žádných školicích aktivitách či publikacích jiných organizací.

Některé členské státy EU nabízejí svým občanům školení a jinou formu podpory, a to prostřednictvím následujících kontaktů nebo stálého zastoupení při EU (viz oficiální adresář Evropské unie).

 

Je pro vás práce v institucích EU vhodná?

Vyplněním dotazníku „Je kariéra v EU pro mě?“ zjistíte, zda je kariéra v institucích EU určena pro vás a zda splňujete požadavky na post úředníka. Díky otázkám a odpovědím získáte realistickou představu o pracovním prostředí v orgánech EU.

Vyplnit dotazník

 

Asistenti (AST/SC)

Online testy: vzorové testy

Testy uvažování:

 • Verbální (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím verbální, numerické povahy)
 • Numerické (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím numerické povahy)
 • Abstraktní (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a pochopit vztahy mezi koncepty, které neobsahují prvky jazykové, prostorové ani numerické)

Testy odborných dovedností:

 • Správnost a přesnost (hodnotí se vaše schopnost rychle zpracovat informace)
 • Schopnost stanovovat priority a organizovat práci (hodnotí, na jaké úrovni je vaše schopnost zorganizovat si práci a stanovit její priority)

Práce s elektronickou poštou (E-tray): vzorový test - Test spočívá v počítačové simulaci skutečné pracovní situace. Budete pracovat s replikou e-mailové schránky, která bude obsahovat informace o určitém tématu/problému. V daném časovém limitu musíte najít nejvhodnější řešení. Test vykonáváte ve svém jazyce. Slouží k posouzení tří kompetencí: analytického uvažování a řešení problémů, orientace na kvalitu a výsledky a stanovování priorit a organizace práce.

Testy jazykového porozumění: vzorový test ve 24 jazycích -Test zaměřený na jazykové schopnosti zahrnuje 12 otázek s možností výběru z několika odpovědí (multiple-choice), jejichž účelem je prověřit vaše jazykové schopnosti na úrovni slovní zásoby, gramatiky, syntaktických konstrukcí a stylistiky. Otázky tedy nesouvisejí s úkoly konkrétního orgánu, instituce, agentury či útvaru. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. U každé otázky můžete získat jeden bod, chybné odpovědi se nepenalizují. Uchazeči musí všech 12 otázek zodpovědět během 30 minut.  Rychlost splnění úkolu zde sice hraje roli, testy jsou nicméně koncipovány tak, aby uchazeči mohli ve vymezeném čase odpovědět na všechny otázky. U tohoto testu se nevyžadují další znalosti, jelikož otázky vycházejí pouze z informací uvedených v textu.

Test dovedností z finanční oblasti: vzorové testy: anglicky, francouzsky, německy – Jedná se o test hodnocení vašich dovedností v oblasti financí. 25 otázek, z nichž se test skládá, budete muset zodpovědět ve vašem druhém jazyce během 30 minut.

Práce s aplikacemi Microsoft Office: vzorové testy anglicky a francouzsky – Účelem tohoto testu je zhodnotit vaši znalost funkcí MS Word 2016 a jejich použití. Počet otázek, délka testu a požadovaný počet bodů jsou uvedeny v oznámení o výběrovém řízení.

Test stylistických dovedností: Účelem tohoto praktického testu je posoudit písemný projev uchazeče (zejména pravopis, slovní zásobu a mluvnici) v jazyce 2, tedy nikoliv znalost daného tématu.Uchazeči obdrží seznam různých témat, ze kterých si jedno vyberou. Na zvolené téma pak napíšou slohovou práci. Test probíhá na počítači a trvá 30 minut.

Hraní rolí: V rámci tohoto testu se odehrává interakce dvou účastníků, kteří vystupují v určité roli. Jedním z nich uchazeč. Celý test, kdy uchazeč vystupuje v roli, trvá přibližně 15–20 minut. Prověřeno je při něm několik všeobecných kompetencí. Spočívá v simulovaném setkání s dalším aktérem, které se týká dané situace. V průběhu tohoto jednání poskytne tento „aktér“ (proškolený zaměstnanec) podle polostrukturovaného scénáře další informace. 

Test týkající se daného oboru: Test zahrnuje několik otázek s možností výběru z několika odpovědí, jejichž účelem je u každého profilu uchazečů prověřit jejich konkrétní schopnosti při plnění úkolů. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Další informace jsou uvedeny v příslušném oznámení o výběrovém řízení a ve zvacím dopise.

 

Asistenti (AST)

Online testy: vzorové testy

Testy uvažování:

 • Verbální (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím verbální, numerické povahy)
 • Numerické (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím numerické povahy)
 • Abstraktní (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a pochopit vztahy mezi koncepty, které neobsahují prvky jazykové, prostorové ani numerické)

Testy odborných dovedností:

 • Správnost a přesnost (hodnotí se vaše schopnost rychle zpracovat informace)
 • Schopnost stanovovat priority a organizovat práci (hodnotí, na jaké úrovni je vaše schopnost zorganizovat si práci a stanovit její priority)

Test situačního úsudku: vzorové testy: anglickyfrancouzskyněmecky a způsob bodování – Testem se vyhodnocuje uchazečovo typické chování v pracovních situacích.

Test týkající se daného oboru: Test zahrnuje několik otázek s možností výběru z několika odpovědí, jejichž účelem je u každého profilu uchazečů prověřit jejich konkrétní schopnosti při plnění úkolů. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Další informace jsou uvedeny v příslušném oznámení o výběrovém řízení a ve zvacím dopise.

Testy jazykového porozumění: vzorový test ve 24 jazycích -Test zaměřený na jazykové schopnosti zahrnuje 12 otázek s možností výběru z několika odpovědí (multiple-choice), jejichž účelem je prověřit vaše jazykové schopnosti na úrovni slovní zásoby, gramatiky, syntaktických konstrukcí a stylistiky. Otázky tedy nesouvisejí s úkoly konkrétního orgánu, instituce, agentury či útvaru. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. U každé otázky můžete získat jeden bod, chybné odpovědi se nepenalizují. Uchazeči musí všech 12 otázek zodpovědět během 30 minut.  Rychlost splnění úkolu zde sice hraje roli, testy jsou nicméně koncipovány tak, aby uchazeči mohli ve vymezeném čase odpovědět na všechny otázky. U tohoto testu se nevyžadují další znalosti, jelikož otázky vycházejí pouze z informací uvedených v textu.

Test redakčních schopností: Test spočívá v detekci a opravě jazykových chyb (číslování, interpunkce, gramatika včetně pravopisu a volba slov) a chyb typografického formátování v překladu. Zdrojový text v jazyce 2 je k dispozici na obrazovce počítače. Překlad do jazyka 1 je poskytnut jako soubor v programu MS Word (MS Office 2010). Oproti zdrojovému textu obsahuje chyby jak jazykové, tak chyby v úpravě. Úkolem uchazeče je chyby odhalit a opravit, aby překlad odpovídal zdrojovému textu. Test trvá přibližně hodinu.

Vypracování sdělení týkajícího se náplně práce / Písemný test z oboru: Účelem je otestovat některé dovednosti související s náplní práce požadované pro konkrétní profil. Uchazeč má k dispozici stručné informace o konkrétní situaci (v písemné formě) a musí připravit sdělení, které bude obsahovat způsob, jak tuto situaci řešit. Test probíhá na počítači a uchazeč ho absolvuje ve svém druhém jazyce. Minimální požadovaný počet bodů je uveden v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Pohovor na základě specifických kompetencí / Pohovor týkající se daného oboru: Účelem je otestovat některé nebo všechny dovednosti (viz oznámení o výběrovém řízení) související s náplní práce požadované pro konkrétní profil. Jedná se o strukturovaný pohovor se dvěma členy výběrové komise. Pohovor probíhá ve druhém jazyce uchazeče. Minimální požadovaný počet bodů je uveden v příslušném oznámení o výběrovém řízení. Pohovor na základě specifických kompetencí / pohovor týkající se daného oboru se nesmí zaměňovat s pohovorem na základě obecných kompetencí, který je sice také strukturovaný, ale který se zaměřuje spíše na obecné kompetence než na konkrétní náplň práce. 

Situační pohovor: pohovor, který má posoudit obecné kompetence uchazeče – na základě otázek se zjišťuje jeho schopnost zorientovat se v nové situaci a vyřešit ji. Ještě v době před pohovorem je uchazeč vyzván, aby si pročetl zadání a podkladové materiály, aby se mohl na pohovor připravit. Pohovor se bude týkat situace popsané v zadání a kromě toho budou zahrnuty další situace, které z tohoto zadání vycházet nebudou. Situační pohovor probíhá na dálku formou videokonference. V průběhu pohovoru smí uchazeč nahlížet do písemného zadání a podkladových materiálů.

 

Administrátoři (AD – všeobecné zaměření)

Online testy: vzorové testy

Testy uvažování:

 • Verbální (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím verbální, numerické povahy)
 • Numerické (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím numerické povahy)
 • Abstraktní (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a pochopit vztahy mezi koncepty, které neobsahují prvky jazykové, prostorové ani numerické)

Vzorový test situačního úsudkuTestem se vyhodnocuje vaše typické chování v pracovních situacích – další  vzorové testy: anglickyfrancouzsky, německy a způsob bodování.

Práce s elektronickou poštou (E-tray): vzorový test: Test spočívá v počítačové simulaci skutečné pracovní situace. Budete pracovat s replikou e-mailové schránky, která bude obsahovat informace o určitém tématu/problému.

Situační pohovor: pohovor, který má posoudit obecné kompetence uchazeče – na základě otázek se zjišťuje jeho schopnost zorientovat se v nové situaci a vyřešit ji. Ještě v době před pohovorem je uchazeč vyzván, aby si pročetl zadání a podkladové materiály, aby se mohl na pohovor připravit. Pohovor se bude týkat situace popsané v zadání a kromě toho budou zahrnuty další situace, které z tohoto zadání vycházet nebudou. Situační pohovor probíhá na dálku formou videokonference. V průběhu pohovoru smí uchazeč nahlížet do písemného zadání a podkladových materiálů.

Ústní prezentace: ukázky – Individuální zkouška, jejímž cílem je posoudit vaši schopnost analyzovat a prezentovat problém. Dostanete za úkol provést prezentaci a zodpovědět otázky týkající určité situace (hypotetické, nicméně související s danou pracovní pozicí). Před pohovorem je uchazeč vyzván, aby si pročetl a zanalyzoval všechny dostupné verze písemného zadání online a podkladových materiálů, aby byl na tento test připraven. Na začátku pohovoru vám bude sděleno, kterou verzi zadání budete prezentovat. Prezentaci provedete bez vizuální podpory a zodpovíte otázky. Ústní prezentace trvá 20 minut a testuje se při ní řada kompetencí, jak je uvedeno v oznámení o výběrovém řízení.

Případová studie: vzorové testy: anglickyfrancouzskyněmecky – Počítačový test podle předem daného scénáře souvisejícího s danou pozicí, během něhož budete řešit či reagovat na různé problémy a používat při tom pouze poskytnuté materiály.

Pohovor na základě kompetencí: Pohovor na základě kompetencí má posoudit některé nebo všechny obecné kompetence v závislosti na platové třídě a výběrovém řízení, do něhož se uchazeč přihlásil (viz oznámení o výběrovém řízení). Uchazeči absolvují pohovor v jejich druhém jazyce o celkové délce 40 minut. Otázky jsou strukturovány tak, aby posuzovatelé mohli zhodnotit, jaké jsou obecné kompetence uchazeče.

Motivační pohovor: Motivace k práci v orgánech EU může být různá, nicméně zahrnuje několik prvků: odkud pramení váš zájem o práci v institucích EU, jaké máte povědomí o hodnotách EU a nakolik jste jim oddáni, nakolik rozumíte stávajícím a budoucím výzvám EU, co od kariéry v institucích EU očekáváte, kolik toho víte o EU a jejích kořenech, o orgánech EU a hlavních politikách Unie. Motivační pohovor, který z těchto premis vychází, trvá 20 minut, je strukturovaný a účastní se ho dva členové výběrové komise. Testují se během něj všechny výše uvedené prvky.

 

Administrátoři (AD – specialisté)

Online testy: vzorové testy

Testy uvažování:

 • Verbální (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím verbální, numerické povahy)
 • Numerické (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím numerické povahy)
 • Abstraktní (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a pochopit vztahy mezi koncepty, které neobsahují prvky jazykové, prostorové ani numerické)

Vzorový test situačního úsudkuTestem se vyhodnocuje vaše typické chování v pracovních situacích – další  vzorové testy: anglickyfrancouzsky, německy a způsob bodování.
Test jazykového porozumění: Vzorové testy ve 24 jazycích -Test zaměřený na jazykové schopnosti zahrnuje 12 otázek s možností výběru z několika odpovědí (multiple-choice), jejichž účelem je prověřit vaše jazykové schopnosti na úrovni slovní zásoby, gramatiky, syntaktických konstrukcí a stylistiky. Otázky tedy nesouvisejí s úkoly konkrétního orgánu, instituce, agentury či útvaru. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. U každé otázky můžete získat jeden bod, chybné odpovědi se nepenalizují. Uchazeči musí všech 12 otázek zodpovědět během 25 minut.  Rychlost splnění úkolu zde sice hraje roli, testy jsou nicméně koncipovány tak, aby uchazeči mohli ve vymezeném čase odpovědět na všechny otázky. U tohoto testu se nevyžadují další znalosti, jelikož otázky vycházejí pouze z informací uvedených v textu.

Hraní rolí: V rámci tohoto testu se odehrává interakce dvou účastníků, kteří vystupují v určité roli. Jedním z nich uchazeč. Celý test, kdy uchazeč vystupuje v roli, trvá přibližně 15–20 minut. Prověřeno je při něm několik všeobecných kompetencí. Spočívá v simulovaném setkání s dalším aktérem, které se týká dané situace. V průběhu tohoto jednání poskytne tento „aktér“ (proškolený zaměstnanec) podle polostrukturovaného scénáře další informace.

Situační pohovor: pohovor, který má posoudit obecné kompetence uchazeče – na základě otázek se zjišťuje jeho schopnost zorientovat se v nové situaci a vyřešit ji. Ještě v době před pohovorem je uchazeč vyzván, aby si pročetl zadání a podkladové materiály, aby se mohl na pohovor připravit. Pohovor se bude týkat situace popsané v zadání a kromě toho budou zahrnuty další situace, které z tohoto zadání vycházet nebudou. Situační pohovor probíhá na dálku formou videokonference. V průběhu pohovoru smí uchazeč nahlížet do písemného zadání a podkladových materiálů.

Ústní prezentace: ukázky – Individuální zkouška, jejímž cílem je posoudit vaši schopnost analyzovat a prezentovat problém. Dostanete za úkol provést prezentaci a zodpovědět otázky týkající určité situace (hypotetické, nicméně související s danou pracovní pozicí). Před pohovorem je uchazeč vyzván, aby si pročetl a zanalyzoval všechny dostupné verze písemného zadání online a podkladových materiálů, aby byl na tento test připraven. Na začátku pohovoru vám bude sděleno, kterou verzi zadání budete prezentovat. Prezentaci provedete bez vizuální podpory a zodpovíte otázky. Ústní prezentace trvá 20 minut a testuje se při ní řada kompetencí, jak je uvedeno v oznámení o výběrovém řízení.

Případová studie: anglickyfrancouzskyněmecky – Počítačový test podle předem daného scénáře souvisejícího s danou pozicí, během něhož budete řešit či reagovat na různé problémy a používat při tom pouze poskytnuté materiály.

Pohovor na základě kompetencí: Pohovor na základě kompetencí má posoudit některé nebo všechny obecné kompetence v závislosti na platové třídě a výběrovém řízení, do něhož se uchazeč přihlásil (viz oznámení o výběrovém řízení). Uchazeči absolvují pohovor v jejich druhém jazyce o celkové délce 40 minut. Otázky jsou strukturovány tak, aby posuzovatelé mohli zhodnotit, jaké jsou obecné kompetence uchazeče.

Pohovor týkající se daného oboru: Účelem je otestovat některé nebo všechny dovednosti (viz oznámení o výběrovém řízení) související s náplní práce požadované pro konkrétní profil. Jedná se o strukturovaný pohovor se dvěma členy výběrové komise. Pohovor probíhá ve druhém jazyce uchazeče. Minimální požadovaný počet bodů je uveden v příslušném oznámení o výběrovém řízení. Pohovor na základě specifických kompetencí / pohovor týkající se daného oboru se nesmí zaměňovat s pohovorem na základě obecných kompetencí, který je sice také strukturovaný, ale který se zaměřuje spíše na obecné kompetence než na konkrétní náplň práce.

Písemný test v oboru: Účelem testu je otestovat některé dovednosti související s náplní práce požadované pro konkrétní profil. Uchazeč má k dispozici stručné informace o konkrétní situaci (v písemné formě) a musí popsat způsoby, jak tuto situaci řešit. Test probíhá na počítači a uchazeč ho koná ve svém druhém jazyce. Minimální požadovaný počet bodů je uveden v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Test týkající se daného oboru: Test zahrnuje několik otázek s možností výběru z několika odpovědí, jejichž účelem je u každého profilu uchazečů prověřit jejich konkrétní schopnosti při plnění úkolů. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Další informace jsou uvedeny v příslušném oznámení o výběrovém řízení a ve zvacím dopise.

 

Právník-lingvista (AD)

Online testy: vzorové testy

Testy uvažování:

 • Verbální (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím verbální, numerické povahy)
 • Numerické (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím numerické povahy)
 • Abstraktní (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a pochopit vztahy mezi koncepty, které neobsahují prvky jazykové, prostorové ani numerické)

Vzorový test situačního úsudkuTestem se vyhodnocuje vaše typické chování v pracovních situacích – další  vzorové testy: anglickyfrancouzsky, německy a způsob bodování.

Testy jazykového porozumění: vzorový test ve 24 jazycích -Test zaměřený na jazykové schopnosti zahrnuje 12 otázek s možností výběru z několika odpovědí (multiple-choice), jejichž účelem je prověřit vaše jazykové schopnosti na úrovni slovní zásoby, gramatiky, syntaktických konstrukcí a stylistiky. Otázky tedy nesouvisejí s úkoly konkrétního orgánu, instituce, agentury či útvaru. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. U každé otázky můžete získat jeden bod, chybné odpovědi se nepenalizují. Uchazeči musí všech 12 otázek zodpovědět během 25 minut.  Rychlost splnění úkolu zde sice hraje roli, testy jsou nicméně koncipovány tak, aby uchazeči mohli ve vymezeném čase odpovědět na všechny otázky. U tohoto testu se nevyžadují další znalosti, jelikož otázky vycházejí pouze z informací uvedených v textu.

Překladatelské testy: vzorové testy: německy, anglicky, španělsky, francouzsky, italsky

Shrnutí: vzorový test – V tomto testu dostanete text v jazyce 3 a vypracujete na počítači jeho shrnutí v jazyce 1 (jazyce výběrového řízení). Test trvá přibližně 2 hodiny. Používání slovníků je zakázáno.

Situační pohovor: pohovor, který má posoudit obecné kompetence uchazeče – na základě otázek se zjišťuje jeho schopnost řešit určité konkrétní situace. Ještě v době před pohovorem je uchazeč vyzván, aby si pročetl zadání a podkladové materiály, aby se mohl na pohovor připravit. Pohovor se bude týkat situace popsané v zadání a kromě toho budou zahrnuty další situace, které z tohoto zadání vycházet nebudou. Situační pohovor probíhá na dálku formou videokonference. V průběhu pohovoru smí uchazeč nahlížet do písemného zadání a podkladových materiálů.

 

Překladatelé (AD)

Online testy: vzorové testy

Testy uvažování:

 • Verbální (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím verbální, numerické povahy)
 • Numerické (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím numerické povahy)
 • Abstraktní (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a pochopit vztahy mezi koncepty, které neobsahují prvky jazykové, prostorové ani numerické)

Vzorový test situačního úsudkuTestem se vyhodnocuje vaše typické chování v pracovních situacích – další  vzorové testy: anglickyfrancouzsky, německy a způsob bodování.

Překladatelský testvzorový test ve 24 jazycích

Revizní testvzorový test — revize textu, který byl přeložen z jazyka 2 do jazyka 1.

Test jazykového porozumění: vzorový test ve 24 jazycích -Test zaměřený na jazykové schopnosti zahrnuje 12 otázek s možností výběru z několika odpovědí (multiple-choice), jejichž účelem je prověřit vaše jazykové schopnosti na úrovni slovní zásoby, gramatiky, syntaktických konstrukcí a stylistiky. Otázky tedy nesouvisejí s úkoly konkrétního orgánu, instituce, agentury či útvaru. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. U každé otázky můžete získat jeden bod, chybné odpovědi se nepenalizují. Uchazeči musí všech 12 otázek zodpovědět během 25 minut.  Rychlost splnění úkolu zde sice hraje roli, testy jsou nicméně koncipovány tak, aby uchazeči mohli ve vymezeném čase odpovědět na všechny otázky. U tohoto testu se nevyžadují další znalosti, jelikož otázky vycházejí pouze z informací uvedených v textu.

Situační pohovor: pohovor, který má posoudit obecné kompetence uchazeče – na základě otázek se zjišťuje jeho schopnost zorientovat se v nové situaci a vyřešit ji. Ještě v době před pohovorem je uchazeč vyzván, aby si pročetl zadání a podkladové materiály, aby se mohl na pohovor připravit. Pohovor se bude týkat situace popsané v zadání a kromě toho budou zahrnuty další situace, které z tohoto zadání vycházet nebudou. Situační pohovor probíhá na dálku formou videokonference. V průběhu pohovoru smí uchazeč nahlížet do písemného zadání a podkladových materiálů.

Ústní prezentace: ukázky – Individuální zkouška, jejímž cílem je posoudit vaši schopnost analyzovat a prezentovat problém. Dostanete za úkol provést prezentaci a zodpovědět otázky týkající určité situace (hypotetické, nicméně související s danou pracovní pozicí). Před pohovorem je uchazeč vyzván, aby si pročetl a zanalyzoval všechny dostupné verze písemného zadání online a podkladových materiálů, aby byl na tento test připraven. Na začátku pohovoru vám bude sděleno, kterou verzi zadání budete prezentovat. Prezentaci provedete bez vizuální podpory a zodpovíte otázky. Ústní prezentace trvá 20 minut a testuje se při ní řada kompetencí, jak je uvedeno v oznámení o výběrovém řízení.

Test znalostí hlavního jazyka: vzorový test – Test znalostí hlavního jazyka má formu multiple-choice a skládá se z 25 samostatných otázek. U každé otázky jsou na výběr čtyři možnosti (A, B, C nebo D), z nichž pouze jedna je správná. Uchazeči mají na dokončení testu 25 minut. Otázky se mohou týkat těchto oblastí: mluvnice, slovní zásoba, idiomatické výrazy, pravopis a interpunkce.

 

Tlumočníci (AD)

Online testy: vzorové testy

Testy uvažování:

 • Verbální (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím verbální, numerické povahy)
 • Numerické (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím numerické povahy)
 • Abstraktní (posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a pochopit vztahy mezi koncepty, které neobsahují prvky jazykové, prostorové ani numerické)

Ústní prezentace: ukázky – Individuální zkouška, jejímž cílem je posoudit vaši schopnost analyzovat a prezentovat problém. Dostanete za úkol provést prezentaci a zodpovědět otázky týkající určité situace (hypotetické, nicméně související s danou pracovní pozicí). Před pohovorem je uchazeč vyzván, aby si pročetl a zanalyzoval všechny dostupné verze písemného zadání online a podkladových materiálů, aby byl na tento test připraven. Na začátku pohovoru vám bude sděleno, kterou verzi zadání budete prezentovat. Prezentaci provedete bez vizuální podpory a zodpovíte otázky. Ústní prezentace trvá 20 minut a testuje se při ní řada kompetencí, jak je uvedeno v oznámení o výběrovém řízení.

 

Smluvní zaměstnanci / CAST Permanent (časově neohraničená řízení)

Testy uvažování:
Kategorie FG I, II a III viz část asistenti (AST-SC) nebo asistenti (AST).
Kategorie FG IV, viz část administrátoři (AD - všeobecné zaměření).

Test zaměřený na konkrétní schopnosti uchazečů: Jedná se o test s možností výběru z několika odpovědí (multiple-choice), který hodnotí znalosti ze specifické oblasti pro daný profil. Podrobnosti najdete ve výzvě k vyjádření zájmu.
Test zaměřený na schopnosti smluvních zaměstnanců zahrnuje 25 otázek s možností výběru z několika odpovědí, jejichž účelem je u každého profilu uchazečů prověřit jejich konkrétní schopnosti při plnění úkolů. Otázky v testech zaměřených na konkrétní schopnosti se týkají povinností, jak jsou uvedeny ve výzvě k vyjádření zájmu. Otázky tedy nesouvisejí s úkoly konkrétního orgánu, instituce, agentury či útvaru. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.  U každé otázky můžete získat jeden bod, chybné odpovědi se nepenalizují. Uchazeči musí všech 25 otázek zodpovědět během 50 minut.  Rychlost splnění úkolu zde sice hraje roli, testy jsou nicméně koncipovány tak, aby uchazeči mohli ve vymezeném čase odpovědět na všechny otázky. Testy zaměřené na konkrétní schopnosti se konají ve druhém jazyce uchazeče. U funkčních skupin II a III je požadované minimum 13 bodů z 25 a v případě funkční skupiny IV musí úspěšní uchazeči získat nejméně 16 bodů z 25. Tento typ testů se používá u těchto profilů:

Finance: Otázky týkající se finančních postupů, vedení účetnictví, analýzy a poradenství (provádění auditů a kontrol), případně otázky týkající se ekonomických teorií a nástrojů ke sledování a rozboru hospodářských a finančních trendů, vývoje a dat.
Řízení projektů/programů: Otázky ověřující znalosti projektového a programového managementu (plánování, sledování vývoje, hodnocení apod.), případně otázky týkající se příslušných finančních aspektů, komunikace a zajištění kvality.
Sekretářky/Asistenti: Otázky týkající se sekretářských/asistentských úkonů, např. organizace schůzí, přípravy služebních cest, evidence dokumentů a pošty, třídění pošty, vedení záznamů o plánovaných schůzích a jiných akcích apod. U uchazečů se prověřuje rovněž základní znalost MS Office.
Administrativa / Lidské zdroje: Otázky týkající se především řízení lidských zdrojů a organizace odborných školení.
Komunikace: Otázky ověřující znalost praktických dovedností a nástrojů, např. organizace briefingů, sestavování informačních přehledů, online komunikace, sociálních médií, specifických aspektů projektového managementu (např. stanovení komunikační strategie a její realizace).
Politické záležitosti / politiky EU: Otázky ověřující znalosti politik na obecné i evropské úrovni. Dále otázky z oblasti práva a ekonomiky.
Právo: Otázky ověřující znalost práva EU, mezinárodního i vnitrostátního práva. Dále otázky zaměřené na politická a hospodářská témata.
Informační a komunikační technologie (IKT): Otázky ověřující znalosti různých oblastí IKT, například používání programovacích jazyků (JAVA, Visual Basic, Visual C# apod.), nástrojů správy uživatelského prostředí (Windows a Unix) a správy sítě a telekomunikací.
Zaměstnanci zařízení péče o děti: Otázky ověřující přehled o problematice péče o děti v mimoškolních zařízeních a při venkovních aktivitách (pro děti ve věku od 3,5 roku do 14 let), znalosti pedagogických metod v předškolních zařízeních (školky) a péče o děti v jeslích (děti do 3 let věku).
Psychologové – výchovní poradciOtázky ověřující různé aspekty koordinace práce v jeslích a mimoškolních zařízeních, včetně otázek zaměstnanců, kvality života dětí a interakce s rodiči, rozvoj a sledování vzdělávacího programu (včetně odborného školení).

Test jazykového porozumění: Jedná se o test s možností výběru z několika odpovědí (multiple-choice), který hodnotí znalosti druhého jazyka (tj. angličtina, francouzština nebo němčina) na úrovni slovní zásoby, gramatiky, syntaktických konstrukcí a stylistiky.
Test pro smluvní zaměstnance zaměřený na jazykové schopnosti zahrnuje 12 otázek s možností výběru z několika odpovědí (multiple-choice), jejichž účelem je prověřit znalosti druhého jazyka (tj. angličtina, francouzština nebo němčina) na úrovni slovní zásoby, gramatiky, syntaktických konstrukcí a stylistiky. Otázky tedy nesouvisejí s úkoly konkrétního orgánu, instituce, agentury či útvaru. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. U každé otázky můžete získat jeden bod, chybné odpovědi se nepenalizují. Uchazeči musí všech 12 otázek zodpovědět během 30 minut.  Rychlost splnění úkolu zde sice hraje roli, testy jsou nicméně koncipovány tak, aby uchazeči mohli ve vymezeném čase odpovědět na všechny otázky. U funkčních skupin III je požadované minimum 6 bodů ze 12 a v případě funkční skupiny IV musí úspěšní uchazeči získat nejméně 7 bodů ze 12.

Tento typ testů se používá u těchto profilů:
Překladatelé / Korektořitest zaměřený na vyhodnocení schopnosti jazykového porozumění (na úrovni slovní zásoby, gramatiky, syntaktických konstrukcí a stylistiky) v druhém jazyce uchazeče (tj. angličtina, francouzština nebo němčina). U tohoto testu se nevyžadují další znalosti, jelikož otázky vycházejí pouze z informací uvedených v textu.

Všechny uvedené testy se dělají na počítači ve stejný den v testovacím centru vašeho výběru (rovněž podle disponibility center). Seznam dostupných center bude všem účastníkům sdělen ve zvacím dopise.
 

Pracovníci zajišťující manuální nebo podpůrné administrativní činnosti: na tyto pozice není žádný test zaměřený na konkrétní schopností ani test jazykového porozumění. Je třeba absolvovat pouze testy uvažování.

Slovníček pojmů

Test abstraktního uvažování :

Posuzuje uchazečovu schopnost logicky uvažovat a pochopit vztahy mezi koncepty, které neobsahují prvky jazykové, prostorové ani numerické.

Rozbor problému :

Obecně počítačový test podle  předem daného scénáře souvisejícího s danou pozicí, během níž kandidáti řeší různé problémy, musejí reagovat a používat při tom pouze poskytnuté pomůcky.

Práce s elektronickou poštou (E-tray) :

Test na počítači, v rámci kterého musí uchazeč odpovědět na soubor otázek na základě poskytnuté dokumentace, která je poskytnuta v e-mailové schránce.

Skupinový úkol :

Po samostatném prostudování určitého objemu informací jsou uchazeči rozděleni s několika dalšími uchazeči do skupin, ve kterých společně diskutují o svých závěrech. Úkolem je dojít k týmovému rozhodnutí.

Test numerického uvažování :

Posuzuje uchazečovu schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím numerické povahy.

Ústní prezentace :

Individuální zkouška, jejímž cílem je posoudit uchazečovou schopnost analyzovat a prezentovat problém. Uchazeči v rámci toho musejí vypracovat návrh řešení fiktivního problému souvisejícího nicméně s danou pracovní pozicí. Po analýze musí uchazeč svůj návrh řešení prezentovat skupině hodnotitelů.

Test situačního úsudku :

Posuzuje uchazečovo typické chování v pracovních situacích.

Test verbálního uvažování :

Posuzuje uchazečovu schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím verbální povahy.