Header

Vzorové testy

Vše, co byste měli vědět o našich testech

V rámci všech otevřených výběrových řízení zveřejněných na internetových stránkách EPSO musejí uchazeči projít sérií testů, které posoudí jejich obecné a profesní předpoklady (schopnosti a dovednosti). Prvním kolem testů, ke kterému je většina uchazečů přizvána, je test na počítači. Otázky mají podobu multiple-choice, uchazeč tedy vybírá z několika nabízených odpovědí. Výjimku tvoří výběrová řízení na specializované pozice. Při nich může první kolo výběrového řízení spočívat v posouzení odborných kvalifikací.

Uchazeči, kteří uspějí u testů na počítači, případně projdou výběrem na základě odborných kvalifikačních předpokladů a z jejichž elektronických přihlášek je patrné, že splňují všechny obecné i specifické podmínky účasti v daném výběrovém řízení, jsou pozváni do dalšího kola v hodnotícím centru.

Testy v hodnotícím centru se obvykle konají v Bruselu nebo v Lucemburku a mohou trvat jeden nebo více dní. V hodnotícím centru se ověřují jak obecné kompetence uchazečů, tak jejich specifické dovednosti (ty, které souvisejí s příslušným profesním profilem).

Vzorové testy pro obě uvedená kola výběrového řízení najdete na následujících stránkách. Uchazečům by měly poskytnout dobrou představu o tom, jaké otázky a úkoly je čekají. Počet dílčích testů a jejich typ se liší podle typu výběrového řízení a platové třídy, na kterou se uchazeč hlásí. Podrobnosti o testech používaných v rámci speciálních výběrových řízení nejdete v oznámení o výběrovém řízení (nebo výzvě k vyjádření zájmu).

Kromě již zmíněných vzorových testů úřad EPSO neposkytuje žádné přípravné kurzy ani materiál a není ani zainteresován v žádných školicích aktivitách či publikacích jiných organizací.

Školení a podporu nabízejí svým občanům některé členské státy EU, a to prostřednictvím následujících kontaktů nebo prostřednictvím stálého zastoupení při EU.

 

Asistenti (AST/SC)

 • Testy uvažování: interaktivní testy prověřující verbální, numerické a abstraktní uvažování
 • Test odborných dovedností:  
 • Práce s elektronickou poštou (E-tray) – vzorová otázka testu E-trayangličtinafrancouzštinaněmčina
 • Test jazykového porozumění: angličtina, francouzština, němčina
 • Test kancelářských dovedností: angličtina, francouzština, němčina
 • Test dovedností z finanční oblasti: angličtina, francouzština, němčina
 • Test v aplikacích MS Word a Excel: angličtina, francouzština, němčina
 • Vystupování v roli:

  Před tím, než uchazeč začne plnit úkol v dané roli, dostane o daném úkolu písemné informace. Poté má 5–10 minut na přípravu, kdy si má připravit jednání se „zákazníkem“. Uchazeč musí vystupovat v roli pracovníka vykonávajícího post, na nějž se hlásí. Dostane informace o roli „zákazníka“ a o daném problému.

  Test spočívající ve vystupování v roli trvá asi 15 minut a umožňuje hodnocení několika všeobecných schopností. Spočívá v simulovaném jednání se „zákazníkem“, které se týká daného problému. V průběhu tohoto jednání poskytne „zákazník“ (proškolený zaměstnanec) podle polostrukturovaného scénáře další informace. Jednání jsou přítomni dva členové výběrové komise. Ti však do průběhu nezasahují a pouze si dělají poznámky. Na konci testu členové výběrové komise výkon uchazeče oznámkují. 

 

Asistenti (AST)

 • Test redakčních schopností:

  Test spočívá v detekci a opravě jazykových chyb a chyb typografického formátování v překladu.

  Zdrojový text v jazyce 2 je k dispozici na obrazovce počítače. Překlad do jazyka 1 je poskytnut jako soubor programu MS Word. Oproti zdrojovému textu obsahuje chyby jak jazykové, tak chyby v úpravě. Úkolem uchazeče je chyby odhalit a opravit, aby překlad byl použitelný a odpovídal zdrojovému textu.

  Test trvá zhruba hodinu.

 

Administrátoři (AD-všeobecné zaměření)

 

Administrátoři (AD – specialisté)

 

Právník-lingvista (AD)

 

Překladatelé (AD)

 

Tlumočníci (AD)

 

Smluvní zaměstnanci

 • Testy uvažování:
  Kategorie FG II, viz část asistenti (AST-SC).
  Kategorie FG III, viz část asistenti (AST).
  Kategorie FG IV, viz část administrátoři (AD – všeobecné zaměření).
   
 • Testy zaměřené na konkrétní schopnosti uchazečů: Jedná se o test s možností výběru z několika odpovědí (multiple choice), který hodnotí znalosti ze specifické oblasti pro daný profil. Podrobnosti najdete ve výzvě k vyjádření zájmu.

  CAST Časově neohraničené řízení CAST (EPSO/CAST/P1-P17/2017): Test zaměřený na schopnosti smluvních zaměstnanců zahrnuje 25 otázek s možností výběru z několika odpovědí, jejichž účelem je u každého profilu uchazečů prověřit jejich konkrétní schopnosti při plnění úkolů. Otázky v testech zaměřených na konkrétní schopnosti se týkají povinností, jak jsou uvedeny ve výzvě k vyjádření zájmu. Nesouvisejí tedy s úkoly konkrétního orgánu, instituce, agentury či útvaru. Každá otázka vychází ze scénáře, který nabízí čtyři různé odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.  U každé otázky můžete získat jeden bod a chybné odpovědi se nepenalizují. Uchazeči musí všech 25 otázek zodpovědět během 50 minut.  Rychlost splnění úkolu zde sice hraje roli, testy jsou nicméně koncipovány tak, aby uchazeči mohli ve vymezeném čase odpovědět na všechny otázky. Testy zaměřené na konkrétní schopnosti se konají ve druhém jazyce uchazečů. U funkčních skupin II a III je požadované minimum 13 bodů z 25 a v případě funkční skupiny IV musí úspěšní uchazeči získat nejméně 16 bodů z 25.

Finance: otázky týkající se finančních postupů, vedení účetnictví, analýzy a poradenství (provádění auditů a kontrol), případně otázky týkající se ekonomických teorií a nástrojů ke sledování a rozboru hospodářských a finančních trendů, vývoje a dat.
Řízení projektů/programů: otázky ověřující znalosti projektového a programového managementu (plánování, monitoring, hodnocení apod.), případně otázky týkající se příslušných finančních aspektů, komunikace a zajištění kvality.
Sekretářky/asistenti: otázky týkající se sekretářských/asistentských úkonů, např. organizace schůzí, přípravy služebních cest, evidence dokumentů a pošty, třídění pošty, vedení záznamů o plánovaných schůzích a jiných akcích apod. U uchazečů se prověřuje rovněž základní znalost MS Office.
Administrativa / Lidské zdroje: otázky týkající se především řízení lidských zdrojů a organizace odborných školení.
Komunikace: otázky ověřující znalost praktických dovedností a nástrojů, mimo jiné organizace briefingů, sestavování informačních přehledů, online komunikace, sociálních médií, specifických aspektů projektového managementu (např. stanovení komunikační strategie a její realizace).
Politické záležitosti / Politiky EU: otázky ověřující politické znalosti na obecné i evropské úrovni. Dále otázky z oblasti práva a ekonomiky.
Právo: otázky ověřující znalost práva EU, mezinárodního i vnitrostátního práva. Dále otázky zaměřené na politická a hospodářská témata.
Informační a komunikační technologie (IKT): otázky ověřující znalosti různých oblastí IKT, například používání programovacích jazyků (JAVA, Visual Basic, Visual C# apod.), nástrojů správy uživatelského prostředí (Windows a Unix) a správy sítě a telekomunikací.

Všechny uvedené testy se dělají na počítači ve stejný den v testovacím centru vašeho výběru (rovněž podle disponibility center). Seznam dostupných center bude všem účastníkům sdělen ve zvacím dopise.
 

 • Test redakčních schopností:

  Test spočívá v detekci a opravě jazykových chyb a chyb typografického formátování v překladu.

  Zdrojový text v jazyce 2 je k dispozici na obrazovce počítače. Překlad do jazyka 1 je poskytnut jako soubor v programu MS Word. Oproti zdrojovému textu obsahuje chyby jak jazykové, tak chyby v úpravě. Úkolem uchazeče je chyby odhalit a opravit, aby překlad byl použitelný a odpovídal zdrojovému textu.

  Test trvá zhruba hodinu.

Slovníček pojmů

Test abstraktního uvažování :

Posuzuje uchazečovu schopnost logicky uvažovat a pochopit vztahy mezi koncepty, které neobsahují prvky jazykové, prostorové ani numerické.

Rozbor problému :

Obecně počítačový test podle  předem daného scénáře souvisejícího s danou pozicí, během níž kandidáti řeší různé problémy, musejí reagovat a používat při tom pouze poskytnuté pomůcky.

Práce s elektronickou poštou (E-tray) :

Test na počítači, v rámci kterého musí uchazeč odpovědět na soubor otázek na základě poskytnuté dokumentace, která je poskytnuta v e-mailové schránce.

Skupinový úkol :

Po samostatném prostudování určitého objemu informací jsou uchazeči rozděleni s několika dalšími uchazeči do skupin, ve kterých společně diskutují o svých závěrech. Úkolem je dojít k týmovému rozhodnutí.

Test numerického uvažování :

Posuzuje uchazečovu schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím numerické povahy.

Ústní prezentace :

Individuální zkouška, jejímž cílem je posoudit uchazečovou schopnost analyzovat a prezentovat problém. Uchazeči v rámci toho musejí vypracovat návrh řešení fiktivního problému souvisejícího nicméně s danou pracovní pozicí. Po analýze musí uchazeč svůj návrh řešení prezentovat skupině hodnotitelů.

Test situačního úsudku :

Posuzuje uchazečovo typické chování v pracovních situacích.

Test verbálního uvažování :

Posuzuje uchazečovu schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím verbální povahy.