Header

Prøveeksempler

Alt, hvad du skal vide om vores test

Som led i hver af de åbne udvælgelsesprøver, som offentliggøres på EPSO's website, skal ansøgerne deltage i en række test, hvor både deres generelle og faglige færdigheder og kompetencer bedømmes. Den første runde af test, som ansøgerne bliver bedt om at tage, er en computerbaseret multiple choice-test, medmindre de søger en specialiststilling, hvor den første udvælgelse kan ske ud fra en vurdering af kvalifikationer alene.

Hvis du består den computerbaserede test og/eller udvælgelsen på basis af kvalifikationer og opfylder alle de generelle og specifikke ansøgningskrav i onlineansøgningsformularen, inviteres du til et assessmentcenter.

Assessmentcentret afholdes normalt i Bruxelles eller Luxembourg og kan finde sted over én eller flere dage. I assessmentcentret vurderes dine generelle kompetencer og dine specifikke kompetencer med hensyn til de pågældende arbejdsopgaver/områderelaterede kompetencer.

På de følgende sider kan du finde eksempler på prøverne i de to testrunder. De skal give dig en idé om, hvilken type spørgsmål du kan at få. Bemærk, at antallet og typen af test, du skal tage, afhænger af typen af udvælgelsesprøve, og hvilken jobprofil du søger. Find nærmere oplysninger om testene i den specifikke udvælgelsesprocedure i meddelelsen om udvælgelsesproceduren (eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser).

EPSO tilbyder ikke forberedelseskurser eller materiale ud over disse prøveeksempler og står ikke inde for andre organisationers publikationer eller kurser.

Nogle EU-lande tilbyder kurser og hjælp til EU-borgere gennem følgende kontakt eller via deres faste repræsentation ved EU.

 

Sekretærer (AST-SC)

 • Onlineprøver: Ræsonnementsprøver (verbal, numerisk og abstrakt tænkning) og test af faglige kompetencer ("prioritering og organisation" og "grundlæggende IT-kendskab")
 • Øvelse med e-mailindbakke: Computerbaseret simulering af en rigtig arbejdssituation med en indbakke, som indeholder information og e-mails om et specifikt emne. 
 • Test i sproglig forståelse: engelsk, fransk, tysk
 • Test af økonomiske færdigheder: engelsk, fransk, tysk
 • Nøjagtighed og præcision: engelskfransktysk
   
 • Test af kendskab til Microsoft Office
  Denne test skal vurdere din evne til at forberede og/eller behandle dokumenter i MS Word og Excel (MS Office Version: Windows 7 – MS Office 2010). Testen varer 60 minutter.
   
 • Test af skriftlig formuleringsevne:
  Denne praktiske test skal vurdere dine formuleringsevner (særligt med hensyn til stavning, ordforråd og grammatik) på dit andet sprog, ikke din viden om det emne pågældende emne.
  Du får udleveret en liste med forskellige emner, hvorfra du skal vælge ét emne. Derefter skal du skrive en tekst om det valgte emne.
  Testen foregår på computer og varer 30 minutter.
   
 • Rollespil:
  Du får en skriftlig briefing lige inden rollespillet. I briefingen, der omfatter 5-10 minutters forberedelse, bliver du bedt om at forberede et møde med en "kunde". Du skal spille din rolle, som om du er ansat i det job, udvælgelsesprøven handler om. "Kundens" rolle bliver også forklaret, og et problem bliver beskrevet.
  Selve rollespillet varer ca. 15 minutter og giver mulighed for at teste flere forskellige generelle kompetencer. Det går ud på at holde et møde med "kunden" om det beskrevne problem. "Kunden" er en uddannet medarbejder og giver dig yderligere informationer i løbet af mødet i henhold til et delvist struktureret manuskript. Mødet foregår med tilstedeværelse af to medlemmer af udvælgelseskomitéen. Medlemmerne af udvælgelseskomitéen blander sig ikke i mødet, men tager blot noter. Når rollespillet er ovre, giver medlemmerne af udvælgelseskomitéen point for din præstation. 
   
 • Områderelateret prøve:
  Den områderelaterede prøve består af en række multiple choice-spørgsmål, som skal teste de kompetencer, der er nødvendige for at udføre opgaverne i den specifikke profil. Hvert spørgsmål bygger på et skriftligt scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf kun én er korrekt. Nærmere oplysninger findes i meddelelsen om udvælgelsesprøve eller i invitationen.

 

Assistenter (AST)

 • Redigeringstest:
  Denne test går ud på at rette sproglige fejl (tal, tegnsætning, grammatik/stavning og terminologi) og formateringsfejl i en oversættelse.
  Kildeteksten på dit sprog 2 vises på skærmen. En oversættelse af denne tekst til dit sprog 1 i redigérbart Word-format (MS Office 2010) indeholder sproglige og formateringsmæssige fejl i forhold til kildesproget. Din opgave går ud på at finde og rette disse fejl, så oversættelsen kommer til at svare til kildeteksten.
  Testen varer ca. 1 time.
   
 • Udarbejdelse af memo vedrørende arbejdsopgaver/skriftlig prøve inden for området:
  Denne test skal vurdere nogle af de vigtigste kompetencer, der kræves for at kunne udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Du præsenteres for en særlig situation i form af en kort briefing og skal derefter udarbejde et memo om de forskellige måder, situationen kan håndteres på. Testen foregår på computer og skal gennemføres på dit andet sprog. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven.
   
 • Interview om særlige kompetencer/områderelateret interview:
  Denne test skal evaluere visse eller alle (se meddelelsen om udvælgelsesprøven) de kompetencer, der er nødvendige for at udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Det er en struktureret samtale med to medlemmer af udvælgelseskomitéen, som foregår på dit andet sprog. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Interviewet om særlige kompetencer/det områderelaterede interview skal ikke forveksles med interviewet om generelle kompetencer, som også er en struktureret samtale, men med fokus på generelle kompetencer frem for specifikke opgaver. 

 

Administratorer (AD-generalister)

 • Ræsonnementsprøver: interaktive verbale og numeriske test samt test af abstrakt tænkning og situationsbestemt dømmekraft
 • Eksempler på testspørgsmål inden for situationsbestemt dømmekraft: engelskfransktysk og eksempel på pointgivning
 • Øvelse med e-mailindbakkeComputerbaseret simulering af en rigtig arbejdssituation med en indbakke, som indeholder information og e-mails om et specifikt emne.  
 • Gruppeøvelse: engelskfransktysk
 • Mundtlig fremlæggelse: engelskfransktysk
 • Casestudie: engelskfransktysk
   
 • Interview om motivation:
  Motivationen for at søge job i EU har mange facetter og består af flere elementer: Hvordan deres interesse for at arbejde for EU er opstået, hvor bevidste de er om EU's værdier, og i hvor høj grad de tilslutter sig disse værdier, hvor godt de forstår EU's nuværende og fremtidige udfordringer, hvilke forventninger de har til en karriere i EU samt hvilket kendskab de har til EU og dets oprindelse og til EU's vigtigste politikker.
  På basis af disse spørgsmål er der blevet udformet et interview om motivation, som består af en samtale på 20 minutter med to medlemmer af udvælgelseskomitéen.
  Interviewet om motivation tester hvert af de ovenståede spørgsmål.

 

Administratorer (AD-specialister)

 • Ræsonnementsprøver: interaktive verbale og numeriske test samt test af abstrakt tænkning og situationsbestemt dømmekraft
 • Eksempler på testspørgsmål inden for situationsbestemt dømmekraft: engelskfransktysk og eksempel på pointgivning
 • Øvelse med e-mailindbakkeComputerbaseret simulering af en rigtig arbejdssituation med en indbakke, som indeholder information og e-mails om et specifikt emne. 
 • Gruppeøvelse: engelskfransktysk
 • Mundtlig fremlæggelse: engelskfransktysk
 • Casestudie: engelskfransktysk
   
 • Interview om særlige kompetencer/områderelateret interview: 
  Denne test skal evaluere visse eller alle (se meddelelsen om udvælgelsesprøven) de kompetencer, der er nødvendige for at udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Det er en struktureret samtale med to medlemmer af udvælgelseskomitéen, som foregår på dit andet sprog. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Interviewet om særlige kompetencer/det områderelaterede interview skal ikke forveksles med interviewet om generelle kompetencer, som også er en struktureret samtale, men med fokus på generelle kompetencer frem for specifikke opgaver.
   
 • Udarbejdelse af memo vedrørende arbejdsopgaver/skriftlig prøve inden for området: 
  Denne test skal vurdere nogle af de vigtigste kompetencer, der kræves for at kunne udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Du præsenteres for en særlig situation i form af en kort briefing og skal derefter skrive en tekst om de forskellige måder, situationen kan håndteres på. Testen foregår på computer og skal gennemføres på dit andet sprog. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

 

Jurist-lingvister (AD)

 

Oversættere (AD)

 • Ræsonnementsprøver: interaktive verbale og numeriske test og test af abstrakt tænkning
 • Oversættelsestest
 • Prøver i sproglig forståelseengelsk, fransk, tysk
 • Gruppeøvelse: engelskfransktysk
 • Mundtlig fremlæggelse: engelskfransktysk
   
 • Prøve i kendskab til hovedsproget: eksempel
  Prøven i kendskab til hovedsproget er et pilotforsøg. I 2017 er det ikke en stopprøve, og de points, du får, vil ikke blive medregnet i løbet af udvælgelsesprøven. Prøveresultaterne vil udelukkende blive behandlet anonymt og i analyseøjemed for at indsamle viden til udformningen af fremtidige udvælgelsesprøver.
  Prøven i kendskab til hovedsproget er en multiple choice-prøve med 25 indbyrdes uafhængige spørgsmål. Hvert spørgsmål har fire svarmuligheder, hvoraf kun én (A, B, C eller D) er den korrekte. Du har 25 minutter til at gennemføre prøven. Spørgsmålene kan være inden for ethvert af følgende områder: grammatik, ordforråd, idiomatisk sprogbrug, stavning og tegnsætning.

 

Tolke (AD)

 

Kontraktansatte

 • Ræsonnementsprøver:
  Hvad angår FG I, henvises til afsnittet om sekretærer (AST-SC'ere).
  Hvad angår FG II, henvises til afsnittet om sekretærer (AST-SC).
  Hvad angår FG III, henvises til afsnittet om assistenter (AST).
  Hvad angår FG IV, henvises til afsnittet om administratorer (AD-generalister).
   
 • Kompetencebaserede prøver: Der er tale om multiple choice-test, hvor du bliver bedømt på din viden på et område, der svarer til en specifik jobprofil. Du kan se nærmere oplysninger i indkaldelsen af interessetilkendegivelser.

  CAST Permanent (EPSO/CAST/P1-P17/2017 - EPSO/CAST/P19/P20/2018 - EPSO/CAST/P21/P22/2019): Kompetenceprøven for kontraktansatte består af 25 multiple choice-spørgsmål, som skal teste de kompetencer, der er nødvendige for at udføre opgaverne i den specifikke profil. Spørgsmålene i kompetenceprøverne er relateret til de opgaver, der er beskrevet i indkaldelsen af interessetilkendegivelser. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt.  Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Du har i alt 50 minutter til at svare på de 25 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så du har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Kompetenceprøven aflægges på dit andet sprog. Ansøgere i ansættelsesgruppe II og III skal have 13 ud af 25 point for at bestå, mens ansøgere i ansættelsesgruppe IV skal have 16 uf af 25 point.

Se prøveeksempler for profilen Økonomi: Spørgsmål om finansielle procedurer, regnskabsmæssig forvaltning, analyse og rådgivning (revisioner og kontroller), som også kan omfatte økonomiske teorier og værktøjer til overvågning og analyse af økonomiske og finansielle tendenser, data og udviklingstendenser.
Se prøveeksempler for profilen Projekt-/programforvaltning: Spørgsmål om kendskab til projekt-/programforvaltning (planlægning, overvågning, evaluering osv.) som også omfatter relevante finansielle aspekter, kommunikation og kvalitetssikring.
Se prøveeksempler for profilen Sekretærer/kontorassistenter: Spørgsmål om en række af de opgaver, som varetages af sekretærer og kontorassistenter såsom at arrangere møder, forberede tjenesterejser, håndtere dokumenter og mails, sortere post, styre mødekalendere osv. Grundlæggende færdigheder inden for MS Office testes også.
Se prøveeksempler for profilen Administration/menneskelige ressourcer: Hovedsageligt spørgsmål vedrørende personaleforvaltning og uddannelse.
Se prøveeksempler for profilen Kommunikation: Spørgsmål om praktiske værktøjer såsom briefinger, faktablade, onlinekommunikation, sociale medier samt relevante aspekter af projektstyring, f.eks. fastlæggelse, implementering og gennemførelse af kommunikationsstrategier.
Se prøveeksempler for profilen Politiske anliggender/EU-politikker: Spørgsmål om kendskab til politikområder, både generelt og på EU-plan, som også kan omfatte juridiske og økonomiske emner.
Se prøveeksempler for profilen Jura: Spørgsmål om kendskab til EU-lovgivningen og nationale og internationale love, som også kan omfatte politiske og økonomiske emner.
Se prøveeksempler for profilen Informations- og kommunikationsteknologi (IKT): Spørgsmål om en række IKT-relaterede emner såsom brugen af programmeringssprog (f.eks. JAVA, Visual Basic og Visual C#), administration af brugermiljø (f.eks. Windows og Unix) samt forvaltning af netværk og telekommunikation.
Se vores prøveeksempler for profilen Personale til børnepasning: Spørgsmål om børnepasning i skolefritidsordninger og udendørs børnepasningsfaciliter (børn mellem 3,5 og14 år) og i børnehaver/vuggestuer (børn mellem 0 og 3år).
Se vores prøveeksempler for profilen Skolepsykologer: Spørgsmål om forskellige aspekter som koordinering af arbejdet i en vuggestue eller skolefritidsordning og af personalet, børnenes livskvalitet og interaktion med forældrene og udvikling og overvågning af pædagogiske retningslinjer (herunder uddannelse).

CAST Permanent (EPSO/CAST/P18/2017 - Manuelt arbejde og administrative støttefunktioner): Der er ingen kompetenceprøve for denne profil.

Alle disse tests er computerbaserede, og du tager dem samtidigt i et testcenter efter eget valg (ud fra de tilgængelige muligheder). Listen over mulige testcentre er tilgængelig for ansøgerne i deres invitation.

Ordliste

Prøve i abstrakt ræsonnement :

bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelsen mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer

Casestudie :

normalt en computerbaseret test baseret på et relevant scenarie, hvor du præsenteres for en række problemer, du skal løse eller reagere på, udelukkende med udgangspunkt i det foreliggende materiale

Øvelse med e-mailindbakke :

en computerbaseret prøve, hvor du skal svare på en række spørgsmål med udgangspunkt i de oplysninger, du finder i en e-mailindbakke

Gruppeøvelse :

Efter at have gennemgået en mængde information på egen hånd, skal du sammen med flere andre deltagere i en gruppe diskutere jeres konklusioner og nå frem til en fælles beslutning

Prøve i numerisk ræsonnement :

bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger

Mundtlig fremlæggelse :

en individuel test af analyse- og fremlæggelsesevner, hvor du skal komme med et forslag vedrørende et fiktivt arbejdsrelateret problem. Efter at have analyseret de udleverede dokumenter, skal du præsentere dine idéer over for en lille gruppe mennesker

Prøve af dømmekraft i forskellige situationer :

vurderer din typiske adfærd i en arbejdssammenhæng

Prøve i verbalt ræsonnement :

bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale oplysninger