Παραδείγματα δοκιμασιών

Home > Πώς να υποβάλετε αίτηση > Παραδείγματα δοκιμασιών

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις δοκιμασίες

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για κάθε γενικό διαγωνισμό που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της EPSO, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε μία σειρά δοκιμασιών μέσω των οποίων αξιολογούνται οι γενικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες και ικανότητες. Ο πρώτος κύκλος δοκιμασιών, στις οποίες υποβάλλονται οι περισσότεροι υποψήφιοι, είναι δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από αυτές εξαιρούνται οι υποψήφιοι για εξειδικευμένες θέσεις, οι οποίοι στο αρχικό στάδιο επιλέγονται μόνο βάσει τίτλων.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιτυγχάνουν στις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή και/ή επιλέγονται βάσει τίτλων, και οι οποίοι, σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις υποψηφιότητας, πληρούν όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης.

Η διαδικασία του κέντρου αξιολόγησης συνήθως πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο και μπορεί να διαρκέσει μία ή περισσότερες ημέρες. Στο κέντρο αξιολόγησης εξετάζονται οι γενικές ικανότητες των υποψηφίων καθώς και οι ειδικές τους ικανότητες που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων καθηκόντων/τομέων.

Στις επόμενες σελίδες παρέχονται παραδείγματα δοκιμασιών γι΄ αυτούς τους δύο κύκλους δοκιμασιών. Με τα παραδείγματα αυτά οι υποψήφιοι μπορούν να πάρουν μια ιδέα για το είδος των ερωτήσεων που ενδέχεται να τους τεθούν. Σημειώστε ότι ο αριθμός και το είδος των δοκιμασιών ποικίλλουν ανάλογα με το είδος και το επίπεδο του εκάστοτε διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμασίες που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού (ή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Η EPSO δεν παρέχει προπαρασκευαστικά μαθήματα ή υλικό εκτός από αυτά τα παραδείγματα δοκιμασιών, ούτε μπορεί να συστήσει εκδόσεις ή μαθήματα που παρέχουν ενδεχομένως άλλοι φορείς.

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ προσφέρουν μαθήματα προετοιμασίας και στήριξη στους υπηκόους χωρών της ΕΕ μέσω των ακόλουθων σημείων επαφής ή μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας τους στην ΕΕ (συμβουλευτείτε τον επίσημο κατάλογο του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

 

Βοηθοί (AST-SC)

 • Δοκιμασίες μέσω υπολογιστή: δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης (κειμένου, αριθμητικών υπολογισμών και αφηρημένων εννοιών) και δοκιμασίες επαγγελματικών δεξιοτήτων («Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση» και «Βασικές γνώσεις ΤΠ»)
 • Δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray): προσομοίωση, με τη χρήση υπολογιστή, μιας πραγματικής κατάστασης εργασίας, όπου μέσω μιας θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα. 
 • Δοκιμασίες γλωσσικής κατανόησης
 • Δοκιμασία δεξιοτήτων στα οικονομικά: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά
 • Ορθότητα και ακρίβεια: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά
   
 • Δοκιμασία σε δεξιότητες Microsoft Office
  Αυτή η δοκιμασία θα αξιολογήσει τις δεξιότητές σας στην προετοιμασία και/ή την επεξεργασία κειμένων MS Word και Excel (έκδοση MS Office: Windows 7 – MS Office 2010). Η δοκιμασία θα είναι διάρκειας 60 λεπτών.
   
 • Ικανότητες σύνταξης:
  Σκοπός αυτής της πρακτικής δοκιμασίας είναι να αξιολογηθούν οι ικανότητες των υποψηφίων στη σύνταξη κειμένου (κυρίως ορθογραφία, λεξιλόγιο και γραμματική) στη γλώσσα 2, και όχι οι γνώσεις τους σχετικά με το θέμα του κειμένου τους.
  Στους υποψηφίους θα δοθεί ένας κατάλογος θεμάτων από τα οποία θα πρέπει να επιλέξουν μόνο ένα. Στη συνέχεια, θα τους ζητηθεί να συντάξουν ένα κείμενο για το θέμα που επέλεξαν.
  Η δοκιμασία αυτή γίνεται με χρήση υπολογιστή και διαρκεί 30 λεπτά.
   
 • Εκτέλεση ρόλου:
  Ο υποψήφιος λαμβάνει γραπτές οδηγίες λίγο πριν από την εκτέλεση του ρόλου. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης (προετοιμασία περίπου 5-10 λεπτών), ο υποψήφιος καλείται να προετοιμάσει μια συνεδρίαση με έναν «πελάτη». Ο υποψήφιος αναλαμβάνει τον ρόλο που αντιστοιχεί στη θέση για την οποία έχει υποβάλει αίτηση. Δίνονται επίσης εξηγήσεις για τον ρόλο του «πελάτη» και περιγράφεται το πρόβλημα.
  Η εκτέλεση ρόλου διαρκεί περίπου 15 λεπτά και μέσα από αυτήν αξιολογούνται διάφορες γενικές ικανότητες. Συνίσταται σε συνεδρίαση με τον «πελάτη» σχετικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο «πελάτης», ένα εκπαιδευμένο μέλος του προσωπικού, παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τη συνεδρίαση, σύμφωνα με ένα ημικαθορισμένο σενάριο. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται παρουσία δύο μελών της εξεταστικής επιτροπής. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν παρεμβαίνουν, αλλά απλά κρατούν σημειώσεις. Στο τέλος της δοκιμασίας, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής βαθμολογούν τον υποψήφιο. 
   
 • Δοκιμασία σχετική με τον τομέα:
  Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις ικανότητες που συνδέονται με τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο προφίλ. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα κείμενο σεναρίου που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στην επιστολή πρόσκλησης.

 

Βοηθοί (AST)

 • Δοκιμασία επιμέλειας κειμένων:
  Η δοκιμασία αυτή συνίσταται στη διόρθωση γλωσσικών λαθών (αρίθμηση, στίξη, γραμματική/ορθογραφία και λεξιλόγιο) και σφαλμάτων μορφοποίησης μιας μετάφρασης.
  Το αρχικό κείμενο στη γλώσσα 2 εμφανίζεται στην οθόνη. Παρέχεται μετάφραση του κειμένου αυτού στη γλώσσα 1 ως αρχείο MSWord (MS Office 2010) με δυνατότητα επεξεργασίας από τον υποψήφιος, που περιέχει λάθη στη γλώσσα και στον μορφότυπο σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο. Ζητείται από τον υποψήφιο να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη αυτά, ώστε η μετάφραση να συμφωνεί με το πρωτότυπο.
  Η δοκιμασία διαρκεί περίπου μια ώρα.
   
 • Σύνταξη σημειώματος σχετικού με τα καθήκοντα/Γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα:
  Σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι να αξιολογηθούν ορισμένες από τις ικανότητες που άπτονται των καθηκόντων του συγκεκριμένου προφίλ. Παρέχεται σύντομη γραπτή περιγραφή μιας συγκεκριμένης κατάστασης και ζητείται από τους υποψηφίους να συντάξουν σημείωμα για τους τρόπους αντιμετώπισής της. Η συγκεκριμένη δοκιμασία πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή, στη δεύτερη γλώσσα του υποψηφίου. Ο βαθμός που εξασφαλίζει την επιτυχία στη δοκιμασία αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
   
 • Συνέντευξη βάσει συγκεκριμένων ικανοτήτων/Συνέντευξη σε συγκεκριμένο τομέα:
  Με τη δοκιμασία αυτή αξιολογούνται όλες ή ορισμένες από τις ικανότητες (βλέπε την προκήρυξη του διαγωνισμού) που άπτονται των καθηκόντων του συγκεκριμένου προφίλ. Πρόκειται για δομημένη συνέντευξη που πραγματοποιείται από δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Η συνέντευξη γίνεται στη δεύτερη γλώσσα του υποψηφίου. Ο βαθμός που εξασφαλίζει την επιτυχία στη δοκιμασία αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η συνέντευξη βάσει συγκεκριμένων ικανοτήτων/συνέντευξη σε συγκεκριμένο τομέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη συνέντευξη βάσει γενικών ικανοτήτων η οποία είναι επίσης δομημένη αλλά εστιάζει περισσότερο στις γενικές ικανότητες και όχι στις ικανότητες που απαιτούνται για συγκεκριμένα καθήκοντα. 
   
 • Δοκιμασία σχετική με τον τομέα:
  Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις ικανότητες που συνδέονται με τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο προφίλ. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα κείμενο σεναρίου που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στην επιστολή πρόσκλησης.

 

Διοικητικοί υπάλληλοι (AD-Γενικών καθηκόντων )

 

Διοικητικοί υπάλληλοι (AD-Ειδικών καθηκόντων )

 • Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης: διαδραστικές δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς, κατανόησης αφηρημένων εννοιών και εκτίμησης καταστάσεων
 • Παράδειγμα ερωτήσεων για δοκιμασίες εκτίμησης καταστάσεων: αγγλικάγαλλικάγερμανικά και παράδειγμα βαθμολόγησης
 • Δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray): προσομοίωση, με τη χρήση υπολογιστή, μιας πραγματικής κατάστασης εργασίας, όπου μέσω μιας θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα. 
 • Ομαδική εξέταση: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά
 • Προφορική παρουσίαση: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά
 • Περιπτωσιολογική μελέτη: αγγλικάγαλλικάγερμανικά.
   
 • Συνέντευξη βάσει συγκεκριμένων ικανοτήτων/Συνέντευξη σε συγκεκριμένο τομέα: 
  Με τη δοκιμασία αυτή αξιολογούνται όλες ή ορισμένες από τις ικανότητες (βλέπε την προκήρυξη του διαγωνισμού) που άπτονται των καθηκόντων του συγκεκριμένου προφίλ. Πρόκειται για δομημένη συνέντευξη που πραγματοποιείται από δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Η συνέντευξη γίνεται στη δεύτερη γλώσσα του υποψηφίου. Ο βαθμός που εξασφαλίζει την επιτυχία στη δοκιμασία αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η συνέντευξη βάσει συγκεκριμένων ικανοτήτων/συνέντευξη σε συγκεκριμένο τομέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη συνέντευξη βάσει γενικών ικανοτήτων η οποία είναι επίσης δομημένη αλλά εστιάζει περισσότερο στις γενικές ικανότητες και όχι στις ικανότητες που απαιτούνται για συγκεκριμένα καθήκοντα.
   
 • Σύνταξη σημειώματος σχετικού με τα καθήκοντα/Γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα: 
  Σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι να αξιολογηθούν ορισμένες από τις ικανότητες που άπτονται των καθηκόντων του συγκεκριμένου προφίλ. Παρέχεται σύντομη γραπτή περιγραφή μιας συγκεκριμένης κατάστασης και ζητείται από τους υποψηφίους να συντάξουν σημείωμα για τους τρόπους αντιμετώπισής της. Η συγκεκριμένη δοκιμασία πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή, στη δεύτερη γλώσσα του υποψηφίου. Ο βαθμός που εξασφαλίζει την επιτυχία στη δοκιμασία αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
   
 • Δοκιμασία σχετική με τον τομέα:
  Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις ικανότητες που συνδέονται με τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο προφίλ. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα κείμενο σεναρίου που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στην επιστολή πρόσκλησης.

 

Γλωσσομαθείς νομικοί (AD)

 

Μεταφραστές (AD)

 • Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης: διαδραστικές δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών
 • Δοκιμασίες μετάφρασης
 • Δοκιμασίες γλωσσικής κατανόησης:  αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά
 • Ομαδική εξέταση: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά
 • Προφορική παρουσίαση: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά
   
 • Δοκιμασία δεξιοτήτων κύριας γλώσσας: παράδειγμα
  Η δοκιμασία δεξιοτήτων κύριας γλώσσας είναι μια πιλοτική δοκιμασία. Για το 2017, η αποτυχία σε αυτή τη δοκιμασία δεν συνεπάγεται αποκλεισμό από τον διαγωνισμό και η βαθμολογία που θα επιτύχουν οι υποψήφιοι δεν θα ληφθεί υπόψη. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, που θα γίνει σε ανώνυμη βάση και αποκλειστικά για λόγους ανάλυσης, θα χρησιμεύσει για τη διοργάνωση μελλοντικών διαγωνισμών.
  Η δοκιμασία δεξιοτήτων κύριας γλώσσας αποτελείται από 25 ανεξάρτητες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση περιλαμβάνει 4 απαντήσεις (A, B, C ή D), από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Οι υποψήφιοι έχουν 25 λεπτά για να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω δεξιότητες: γραμματική, λεξιλόγιο, χρήση ιδιωματισμών, ορθογραφία και στίξη.

 

Διερμηνείς (AD)

 

Συμβασιούχοι υπάλληλοι / Μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST

 • Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης:
  Για FG I, II και III, βλέπε ενότητες Βοηθοί (AST-SC) ή Βοηθοί (AST).
  Για FG IV, βλέπε ενότητα Διοικητικοί υπάλληλοι (AD - Γενικών καθηκόντων).
   
 • Δοκιμασία βάσει ικανοτήτων: πρόκειται για δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, η οποία αξιολογεί τις γνώσεις σας στον τομέα ενός συγκεκριμένου προφίλ. Βλέπε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λεπτομέρειες.

  Η δοκιμασία ικανοτήτων για συμβασιούχους υπαλλήλους περιλαμβάνει μια σειρά από 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις ικανότητες που συνδέονται με τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο προφίλ. Οι ερωτήσεις στις δοκιμασίες ικανοτήτων σχετίζονται με τα καθήκοντα που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεν αφορούν συγκεκριμένο τομέα ενός οργάνου/ενός οργανισμού/μιας υπηρεσίας. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα σενάριο που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή.  Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με μία μονάδα, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις δεν μειώνουν τη βαθμολογία. Οι υποψήφιοι έχουν συνολικά 50 λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντήσουν τις 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Παρότι ο χρονικός παράγοντας αποτελεί από μόνος του μέρος της αξιολόγησης, οι δοκιμασίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να δίνεται στους υποψηφίους η δυνατότητα να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου. Οι δοκιμασίες ικανοτήτων πραγματοποιούνται στη δεύτερη γλώσσα του υποψηφίου. Η απαιτούμενη βαθμολογία επιτυχίας είναι 13 μονάδες σε σύνολο 25 για τις δύο ομάδες καθηκόντων II και III, ενώ για την ομάδα καθηκόντων IV οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν 16 μονάδες σε σύνολο 25 για να περάσουν.

  Αυτός ο τύπος δοκιμασίας εφαρμόζεται στα παρακάτω προφίλ:

Οικονομικά: ερωτήσεις για χρηματοοικονομικές διαδικασίες, λογιστική διαχείριση, ανάλυση και συμβουλές (λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι), οι οποίες ενδέχεται να καλύπτουν και οικονομικές θεωρίες και εργαλεία για την παρακολούθηση και ανάλυση οικονομικών και δημοσιονομικών τάσεων, εξελίξεων και δεδομένων.
Διαχείριση σχεδίου/προγράμματος: ερωτήσεις γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση σχεδίου/ προγράμματος (σχεδιασμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση, κ.λπ.), οι οποίες καλύπτουν επίσης συναφή χρηματοοικονομικά θέματα, την επικοινωνία και τη διασφάλιση της ποιότητας.
Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου: ερωτήσεις για μια σειρά γραμματειακών καθηκόντων/εργασιών γραφείου όπως διοργάνωση συνεδριάσεων, προετοιμασία αποστολών, αρχειοθέτηση εγγράφων και ταχυδρομείου, ταξινόμηση αλληλογραφίας, διατήρηση ημερολογίου συναντήσεων, κ.λπ. Εξετάζονται επίσης οι γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα λογισμικού MS Office.
Διοίκηση/Ανθρώπινο δυναμικό: ερωτήσεις που σχετίζονται κυρίως με τη διαχείριση προσωπικού και την επαγγελματική κατάρτιση.
Επικοινωνία: ερωτήσεις για πρακτικά εργαλεία όπως, ενδεικτικά, σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων και φυλλαδίων, διαδικτυακή επικοινωνία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σχετικά με συναφή θέματα διαχείρισης σχεδίων που συνδέονται π.χ. με τον καθορισμό/την υλοποίηση/την εκτέλεση επικοινωνιακών στρατηγικών.
Πολιτικές υποθέσεις/Πολιτικές της ΕΕ: ερωτήσεις στον τομέα της πολιτικής, τόσο σε γενικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, που ενδέχεται όμως να καλύπτουν και νομικά ή οικονομικά θέματα.
Δίκαιο: ερωτήσεις στον τομέα του ενωσιακού, εθνικού και διεθνούς δικαίου οι οποίες ενδέχεται να καλύπτουν και νομικά ή οικονομικά θέματα.
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ): ερωτήσεις για ποικίλα θέματα ΤΠΕ όπως, ενδεικτικά, η χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως JAVA, Visual Basic, Visual C#, κ.λπ., η διαχείριση περιβάλλοντος χρήστη (π.χ. Windows και Unix) και η διαχείριση δικτύων και τηλεπικοινωνιών.
Προσωπικό φροντίδας παιδιών: ερωτήσεις σχετικά με την φροντίδα παιδιών σε σταθμούς υποδοχής μετά το σχολείο και σε υπαίθριες εγκαταστάσεις (παιδιών ηλικίας 3,5-14 ετών), σχετικά με τη διδασκαλία από νηπιαγωγούς και τη φροντίδα παιδιών ηλικίας 0-3 ετών από βρεφονηπιοκόμους/παιδαγωγούς σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοιερωτήσεις που καλύπτουν διάφορα θέματα όπως ο συντονισμός της εργασίας σε έναν βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό και του προσωπικού του, η ποιότητα ζωής των παιδιών και η διάδραση με τους γονείς, η εκπόνηση και η παρακολούθηση του παιδαγωγικού προγράμματος (περιλαμβανομένης και της κατάρτισης).
 

 • Δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης: πρόκειται για δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με την οποία αξιολογείται η ικανότητα κατανόησης της γλώσσας 2 (EN-FR-DE) από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής/του συντακτικού και του ύφους.

  Η δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης για συμβασιούχους υπαλλήλους περιλαμβάνει μια σειρά από 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν την ικανότητα κατανόησης της γλώσσας 2 (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής/του συντακτικού και του ύφους. Δεν αφορούν συγκεκριμένο τομέα ενός οργάνου/ενός οργανισμού/μιας υπηρεσίας. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα σενάριο που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με μία μονάδα, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις δεν μειώνουν τη βαθμολογία. Οι υποψήφιοι έχουν συνολικά 30 λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντήσουν τις 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Παρότι ο χρονικός παράγοντας αποτελεί από μόνος του μέρος της αξιολόγησης, οι δοκιμασίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να δίνεται στους υποψηφίους η δυνατότητα να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου. Η απαιτούμενη βαθμολογία επιτυχίας είναι 6 μονάδες σε σύνολο 12 για την ομάδα καθηκόντων III και, αντίστοιχα, 7 σε σύνολο 12 για την ομάδα καθηκόντων IV.

  Αυτός ο τύπος δοκιμασίας εφαρμόζεται στα παρακάτω προφίλ:

  Μεταφραστές / Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίωνδοκιμασία με την οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι ως προς την ικανότητα κατανόησης της γλώσσας 2 (EN-FR-DE) από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής/του συντακτικού και του ύφους. Οι ερωτήσεις δεν απαιτούν επιπλέον γνώσεις και βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που παρέχει το κείμενο.
   
 • Όλες αυτές οι δοκιμασίες γίνονται με χρήση υπολογιστή, και συμμετέχετε σε αυτές ταυτόχρονα, σε εξεταστικό κέντρο της επιλογής σας (μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα κέντρα). Στην πρόσκληση που θα λάβουν οι υποψήφιοι θα περιέχεται κατάλογος των διαθέσιμων εξεταστικών κέντρων.
   
 • Για το προφίλ «Καθήκοντα χειρωνακτικής και διοικητικής υποστήριξης» δεν προβλέπονται ούτε δοκιμασία ικανοτήτων ούτε δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης, αλλά μόνο δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης.

Γλωσσάριο

Δοκιμασία κατανόησης αφηρημένων εννοιών :

αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να σκέπτονται λογικά και να κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που δεν περιλαμβάνουν γλωσσικά, χωροταξικά ή αριθμητικά στοιχεία.

Μελέτη περιπτώσεων :

συνήθως μια δοκιμασία με τη χρήση υπολογιστή, επί σχετικού σεναρίου, όπου εξετάζεται η αντίδραση των υποψηφίων ή η επίλυση διάφορων προβλημάτων βάσει αποκλειστικά του υλικού που τους δίδεται.

Δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray) :

δοκιμασία με τη χρήση υπολογιστή, κατά την οποία οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το υλικό τεκμηρίωσης που τούς παρέχεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ομαδική εξέταση :

αφού επεξεργαστούν κατ’ ιδίαν ορισμένες πληροφορίες, οι υποψήφιοι τοποθετούνται σε ομάδα μαζί με άλλους υποψήφιους για να συζητήσουν μαζί τα συμπεράσματά τους και να καταλήξουν σε μια συλλογική απόφαση.

Δοκιμασία ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς :

αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να σκέπτονται λογικά και να κατανοούν αριθμητικές πληροφορίες.

Προφορική παρουσίαση :

ατομική δοκιμασία ανάλυσης και παρουσίασης, κατά την οποία οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν μια πρόταση σχετικά με εικονικό επαγγελματικό πρόβλημα. Μετά από ανάλυση του παρεχόμενου υλικού τεκμηρίωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε μια μικρή ομάδα ατόμων.

Δοκιμασία ικανότητας εκτίμησης συγκεκριμένων καταστάσεων :

αξιολογείται η τυπική συμπεριφορά ενός υποψηφίου σε εργασιακό πλαίσιο.

Δοκιμασία κατανόησης κειμένου :

αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να σκέπτονται λογικά και να κατανοούν τις πληροφορίες ενός κειμένου.