Näidistestid

Avaleht > Kuidas kandideerida? > Näidistestid

Viimati uuendatud: 2.9.2021

 

Kõik, mida peaksite teadma EPSO testide ja katsete kohta

Iga EPSO veebisaidil avaldatava avaliku konkursi valikumenetluse raames peavad kandidaadid osalema erinevatel testidel ja katsetel, mille käigus hinnatakse nii nende üld- kui ka ametialaseid oskusi ja pädevusi. Suurema osa kandidaatide jaoks on katsete esimene voor arvutipõhised valikvastustega testid. Kui kandideerite aga spetsialisti ametikohale, võidakse valikumenetluse raames kõigepealt hinnata üksnes teie kutseoskuseid.

Kandidaadid, kes sooritavad edukalt arvutipõhised valikvastustega testid ja/või läbivad edukalt kutseoskuste hindamise ning kes elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete kohaselt vastavad kõikidele konkursiteates kindlaksmääratud üld- ja eritingimustele, kutsutakse hindamiskeskusesse.

Hindamiskeskuse katsed ja testid korraldatakse üldjuhul Brüsselis või Luxembourgis ning need võivad kesta ühe või mitu päeva. Hindamiskeskuses kontrollitakse kandidaatide üldvõimeid ja -oskusi ning nende erioskusi, mis vastavad konkreetse ametikoha tööülesannetele / valdkonna pädevustele. Konkreetse ülesande puhul iga üldvõime või -oskuse hindamisel võetakse arvesse viit kindlaksmääratud põhikomponenti. Neid põhikomponente vaadeldakse eraldi ja kandidaadile antakse asjaomase võime või oskuse kohta üldhinnang. Lähemat teavet põhikomponentide kohta saab siit.

Praegune olukord viitab sellele, et lähitulevikus ei ole võimalik teste ja katseid korraldada nii, et kandidaadid oleksid füüsiliselt EPSO ruumides kohal. Seetõttu on EPSO otsustanud korraldada hindamiskeskuse testid ja katsed veebis.

Järgmistelt lehekülgedelt leiate nende kahe vooru näidistestid. Need annavad teile aimu sellest, millised küsimused teid kandideerides ees ootavad. Pange tähele, et testide ja katsete arv ja liik sõltuvad konkursi liigist ja tasemest, millel kandideerite. Konkreetse valikumenetluse testide ja katsete üksikasjad leiate konkursiteatest või osalemiskutsest.

EPSO ei paku peale nende näidistestide mingeid ettevalmistavaid kursusi ega materjale. Samuti ei toeta ega kinnita ta ametlikult muude organisatsioonide väljaandeid või koolituskursusi.

Mõned ELi liikmesriigid pakuvad ELi kodanikele koolitusi ja tuge järgmiste kontaktisikute või Euroopa Liidu juures asuvate alaliste esinduste kaudu (tutvuge Euroopa Liidu institutsioonide infokataloogiga).

 

Kas töökoht ELi institutsioonides oleks teie jaoks õige valik?

Küsimustik „Minu karjäär ELis“ aitab teil otsustada, kas töötamine ELi institutsioonides sobiks teile ja kui tõenäoliselt vastate ELi ametniku suhtes kohaldatavatele normidele. Küsimused ja vastused annavad teile realistliku pildi ELi institutsioonide töökeskkonnast.

Vastake küsimustikule

 

Assistendid (AST-SC)

Veebipõhised testid: näidistestid

Mõtlemisoskuse testid:

 • Verbaalne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot).
 • Matemaatiline mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot).
 • Abstraktne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta).

Kutseoskuste testid ja katsed:

 • Täpsus (hinnatakse kandidaadi oskust teavet kiiresti töödelda).
 • Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus (hinnatakse kandidaadi oskust organiseerida ja prioriteete seada).

E-dokumentide haldus (e-tray): näidistest. Tegeliku tööolukorra arvutipõhine simulatsioon, mille käigus luuakse e-posti kaust, mis sisaldab teavet konkreetse probleemi kohta. Kandidaadid peavad kindlaksmääratud aja jooksul leidma probleemile parimaid võimalikke lahendusi. Test toimub kandidaadi teises keeles ja selle eesmärk on mõõta kolme oskust: analüüs ja probleemide lahendamine, kvaliteedi ja tulemuste tagamine ning prioriteetide seadmine ja organiseerimine.

Tekstist arusaamise testid: näidistestid 24 keeles. Tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on hinnata kandidaadi arusaamist teisest keelest, eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Need ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 30 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.

Finantstehniliste oskuste test: näidistestid inglise, prantsuse, saksa keeles. Selle testiga hinnatakse teie oskusi rahanduse valdkonnas. Test on teie teises keeles ja sisaldab 25 küsimust, millele vastamiseks on aega 30 minutit.

Microsoft Office’i kasutamise oskuse test: näidistestid inglise ja prantsuse keeles. Microsoft Wordi testi eesmärk on hinnata kandidaadi teadmisi MS Word 2016 funktsioonide ja rakenduste kohta. Küsimuste arv, testi kestus ja minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates.

Teksti koostamise oskuste test: selle praktilise testi eesmärk on hinnata kandidaadi oskust koostada teksti oma 2. keeles (eelkõige õigekirja, sõnavara ja grammatikat). Sellega ei hinnata kandidaadi teadmisi tekstis käsitletava teema kohta. Kandidaadid peavad valima etteantud teemade hulgast ühe. Sellel teemal tuleb neil koostada tekst. Test tehakse arvutis ja see kestab 30 minutit.

Rollimäng: selle katse käigus osaleb kandidaat rollimängijaga toimuvas üks-ühele situatsioonis. Rollimäng kestab ligikaudu 15–20 minutit ja võimaldab hinnata erinevaid üldvõimeid. Katse kujutab endast kohtumist teise rollimängijaga, et arutada konkreetset olukorda. Teist rollimängijat kehastav koolitatud töötaja võib kandidaadile kohtumise jooksul vastavalt osaliselt paika pandud stsenaariumile lisateavet anda. 

Valdkonnapõhiste oskuste test: see test sisaldab valikvastustega küsimusi, millega kontrollitakse kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Iga küsimus kujutab endast olukorra kirjeldust koos nelja erineva vastusevariandiga, millest ainult üks on õige. Lisateavet leiate konkursiteatest ja testil osalemise kutsest.

 

Assistendid (AST)

Veebipõhised testid: näidistestid

Mõtlemisoskuse testid:

 • Verbaalne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
 • Matemaatiline mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot).
 • Abstraktne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta).

Kutseoskuste testid ja katsed:

 • Täpsus (hinnatakse kandidaadi oskust teavet kiiresti töödelda).
 • Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus (hinnatakse kandidaadi oskust organiseerida ja prioriteete seada).

Olukorra lahendamise test: näidistestid ingliseprantsusesaksa keeles ning punktitabeli näidis. Hinnatakse teie tavapärast käitumist tööga seotud olukordades.

Valdkonnapõhiste oskuste test: see test sisaldab valikvastustega küsimusi, millega kontrollitakse kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Iga küsimus kujutab endast olukorra kirjeldust koos nelja erineva vastusevariandiga, millest ainult üks on õige. Lisateavet leiate konkursiteatest ja testil osalemise kutsest.

Tekstist arusaamise testid: näidistestid 24 keeles. Tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on hinnata kandidaadi arusaamist teisest keelest, eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Need ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 30 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.

Toimetamiskatse: toimetamiskatse käigus parandatakse tõlkes sisalduvaid keelelisi (numeratsioon, kirjavahemärgid, grammatika/õigekiri ja sõnavara) ja vormistusvigu. Ekraanil kuvatakse lähtetekst keeles, mille kandidaat on valinud oma 2. keeleks. Selle teksti tõlge kandidaadi 1. keelde esitatakse töödeldavas MS Wordi (MS Office 2010) failis ning see sisaldab lähtetekstiga võrreldes keelelisi ja vormistusvigu. Kandidaadil palutakse need üles leida ja parandada, et tõlge vastaks täpselt lähtetekstile. Test kestab ligikaudu ühe tunni.

Tööülesandeid käsitleva kokkuvõtte koostamine / valdkonnapõhine kirjalik katse: katse eesmärk on hinnata kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Kandidaadile esitatakse olukorra kirjalik lühikirjeldus ning tal palutakse koostada kokkuvõte, milles tuleb muu hulgas välja pakkuda olukorra lahendamise võimalusi. See katse on arvutipõhine ja kandidaat peab selle tegema oma teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates.

Erioskustel põhinev intervjuu / valdkonnapõhine intervjuu: intervjuu eesmärk on hinnata kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid (võib hõlmata mõnda või kõiki pädevusi, vt konkursiteadet). See on struktureeritud intervjuu, mille viivad läbi kaks valikukomisjoni liiget. Intervjuu toimub kandidaadi teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates. Erioskustel põhinev intervjuu / valdkonnapõhine intervjuu erineb üldvõimetel ja -oskustel põhinevast intervjuust, mis on küll ka struktureeritud intervjuu, kuid sellel keskendutakse pigem üldistele pädevustele, mitte konkreetsetele ülesannetele. 

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu: vestlus, mille eesmärk on hinnata üldvõimeid ja -oskusi, kus kandidaadilt küsitakse, kuidas ta konkreetses olukorras reageeriks. Enne vestlust palutakse kandidaadil tutvuda veebipõhise kirjaliku ülesande ja taustteabega, et ta saaks end vestluseks ette valmistada. Vestlusel arutatakse ülesandes kirjeldatud olukorda ja ka täiendavaid (mitte põhiülesandega seotud) olukordi. Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu toimub videokonverentsi vahendusel. Kandidaat võib vestluse ajal vaadata kirjalikku ülesannet ja taustteavet.

 

Administraatorid (AD – Üldametnikud)

Veebipõhised testid: näidistestid

Mõtlemisoskuse testid:

 • Verbaalne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
 • Matemaatiline mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot).
 • Abstraktne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta).

Olukorra lahendamise testi näidisküsimusedselle testiga hinnatakse kandidaadi tavapärast käitumist tööga seotud olukordades. Täiendavad näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles ning punktitabeli näidis.

E-dokumentide haldus (e-tray): näidistest: tegeliku tööolukorra arvutipõhine simulatsioon, mille käigus luuakse e-posti kaust, mis sisaldab teavet konkreetse probleemi kohta.

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu: vestlus, mille eesmärk on hinnata üldvõimeid ja -oskusi, kus kandidaadilt küsitakse, kuidas ta konkreetses olukorras reageeriks. Enne vestlust palutakse kandidaadil tutvuda veebipõhise kirjaliku ülesande ja taustteabega, et ta saaks end vestluseks ette valmistada. Vestlusel arutatakse ülesandes kirjeldatud olukorda ja ka täiendavaid (mitte põhiülesandega seotud) olukordi. Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu toimub videokonverentsi vahendusel. Kandidaat võib vestluse ajal vaadata kirjalikku ülesannet ja taustteavet.

Suuline ettekanne: näidiskatse. See on individuaalne katse, mis koosneb analüüsist ja ettekandest, mille käigus palutakse kandidaatidel teha ettekanne tööga seotud hüpoteetilise olukorra lahendamiseks ja vastata sellega seotud küsimustele. Enne vestlust palutakse kandidaadil katseks valmistumiseks tutvuda veebipõhise kirjaliku ülesande ja taustteabe kõigi olemasolevate versioonidega, neid lugeda ja analüüsida. Vestluse alguses antakse kandidaadile teada, millise ülesandeversiooni ta peab lahendama (ilma visuaalse abita), ja ta peab vastama küsimustele. Suuline ettekanne kestab 20 minutit ja selles testitakse mitut konkursiteates osutatud oskust.

Juhtumianalüüs: näidiskatsed  ingliseprantsusesaksa keeles. See on arvutipõhine katse, kus peate lahendama probleeme või reageerima olukorrale, toetudes üksnes teile antud materjalile.

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu: intervjuu eesmärk on osaliselt või täielikult hinnata üldvõimeid ja -oskusi sõltuvalt sellest, missugusel konkursil ja missugusele palgaastmele (vt konkursiteade) isik kandideerib. Kandidaatidega vesteldakse nende teises keeles kokku 40 minutit. Küsimused on üles ehitatud nii, et hindajad saaksid kandidaadi üldvõimed ja -oskused kindlaks teha.

Motivatsioonivestlus: kandidaadi motivatsiooni ELi institutsioonides töötamiseks uuritakse mitmest aspektist: millest sai alguse nende huvi ELi institutsioonides töötamise vastu, milline on nende teadlikkus ELi väärtustest ja soov neid järgida, arusaamine ELi praegustest ja tulevastest probleemidest, ootused ELi karjääri suhtes, teadmised ELi ja selle ajaloo, ELi institutsioonide ja peamiste poliitikastrateegiate kohta. Nende küsimuste põhjal on koostatud motivatsioonivestlus, mis koosneb 20-minutilisest struktureeritud intervjuust, mille viivad läbi kaks valikukomisjoni liiget. Motivatsioonivestluses käsitletakse kõiki eespool nimetatud aspekte.

 

Administraatorid (AD – Spetsialistid)

Veebipõhised testid: näidistestid

Mõtlemisoskuse testid:

 • Verbaalne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
 • Matemaatiline mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot).
 • Abstraktne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta).

Olukorra lahendamise testi näidisküsimusedselle testiga hinnatakse kandidaadi tavapärast käitumist tööga seotud olukordades. Täiendavad näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles ning punktitabeli näidis.
Tekstist arusaamise testid: näidistestid 24 keeles. Tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on hinnata kandidaadi arusaamist teisest keelest, eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Need ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 25 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.

Rollimäng: selle katse käigus osaleb kandidaat rollimängijaga toimuvas üks-ühele situatsioonis. Rollimäng kestab ligikaudu 15–20 minutit ja võimaldab hinnata erinevaid üldvõimeid. Katse kujutab endast kohtumist teise rollimängijaga, et arutada konkreetset olukorda. Teist rollimängijat kehastav koolitatud töötaja võib kandidaadile kohtumise jooksul vastavalt osaliselt paika pandud stsenaariumile lisateavet anda.

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu: vestlus, mille eesmärk on hinnata üldvõimeid ja -oskusi, kus kandidaadilt küsitakse, kuidas ta konkreetses olukorras reageeriks. Enne vestlust palutakse kandidaadil tutvuda veebipõhise kirjaliku ülesande ja taustteabega, et ta saaks end vestluseks ette valmistada. Vestlusel arutatakse ülesandes kirjeldatud olukorda ja ka täiendavaid (mitte põhiülesandega seotud) olukordi. Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu toimub videokonverentsi vahendusel. Kandidaat võib vestluse ajal vaadata kirjalikku ülesannet ja taustteavet.

Suuline ettekanne: näidiskatse. See on individuaalne katse, mis koosneb analüüsist ja ettekandest, mille käigus palutakse kandidaatidel teha ettekanne tööga seotud hüpoteetilise olukorra lahendamiseks ja vastata sellega seotud küsimustele. Enne vestlust palutakse kandidaadil katseks valmistumiseks tutvuda veebipõhise kirjaliku ülesande ja taustteabe kõigi olemasolevate versioonidega, neid lugeda ja analüüsida. Vestluse alguses antakse kandidaadile teada, millise ülesandeversiooni ta peab lahendama (ilma visuaalse abita), ja ta peab vastama küsimustele. Suuline ettekanne kestab 20 minutit ja selles testitakse mitut konkursiteates osutatud oskust.

Juhtumianalüüs: ingliseprantsusesaksa keeles. See on arvutipõhine test, kus peate lahendama probleeme või reageerima olukorrale, toetudes üksnes teile antud materjalile.

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu: intervjuu eesmärk on osaliselt või täielikult hinnata üldvõimeid ja -oskusi sõltuvalt sellest, missugusel konkursil ja missugusele palgaastmele (vt konkursiteade) isik kandideerib. Kandidaatidega vesteldakse nende teises keeles kokku 40 minutit. Küsimused on üles ehitatud nii, et hindajad saaksid kandidaadi üldvõimed ja -oskused kindlaks teha.

Valdkonnapõhiste oskustega seotud vestlus: vestluse eesmärk on hinnata kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid (võib hõlmata mõnda või kõiki pädevusi, vt konkursiteadet). See on struktureeritud intervjuu, mille viivad läbi kaks valikukomisjoni liiget. Intervjuu toimub kandidaadi teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates. Erioskustel põhinev intervjuu / valdkonnapõhine intervjuu erineb üldvõimetel ja -oskustel põhinevast intervjuust, mis on küll ka struktureeritud intervjuu, kuid sellel keskendutakse pigem üldistele pädevustele, mitte konkreetsetele ülesannetele.

Valdkonnapõhine kirjalik katse: katse eesmärk on hinnata kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Kandidaadile esitatakse olukorra kirjalik lühikirjeldus ning tal palutakse välja pakkuda olukorra lahendamise võimalusi. See katse on arvutipõhine ja kandidaat peab selle tegema oma teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates.

Valdkonnapõhiste oskuste test: see test sisaldab valikvastustega küsimusi, millega kontrollitakse kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Iga küsimus kujutab endast olukorra kirjeldust koos nelja erineva vastusevariandiga, millest ainult üks on õige. Lisateavet leiate konkursiteatest ja testil osalemise kutsest.

 

Juristid-lingvistid (AD)

Veebipõhised testid: näidistestid

Mõtlemisoskuse testid:

 • Verbaalne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
 • Matemaatiline mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot).
 • Abstraktne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta).

Olukorra lahendamise testi näidisküsimusedselle testiga hinnatakse kandidaadi tavapärast käitumist tööga seotud olukordades. Täiendavad näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles ning punktitabeli näidis.

Tekstist arusaamise testid: näidistestid 24 keeles. Tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on hinnata kandidaadi arusaamist teisest keelest, eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Need ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 25 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.

Tõlkekatsed: näidistestid saksa, inglise, hispaania, prantsuse, itaalia keeles

Teksti kokkuvõte: näidistest: selles testis saate teksti, mis on teie kolmandas keeles. Teil palutakse koostada sellest arvutis kokkuvõte teie esimeses keeles (s.t konkursi keeles). Test kestab ligikaudu 2 tundi. Sõnaraamatute kasutamine on keelatud.

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu: vestlus, mille eesmärk on hinnata üldvõimeid ja -oskusi, kus kandidaadilt küsitakse, kuidas ta konkreetses olukorras reageeriks. Enne vestlust palutakse kandidaadil tutvuda veebipõhise kirjaliku ülesande ja taustteabega, et ta saaks end vestluseks ette valmistada. Vestlusel arutatakse ülesandes kirjeldatud olukorda ja ka täiendavaid (mitte põhiülesandega seotud) olukordi. Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu toimub videokonverentsi vahendusel. Kandidaat võib vestluse ajal vaadata kirjalikku ülesannet ja taustteavet.

 

Tõlkijad (AD)

Veebipõhised testid: näidistestid

Mõtlemisoskuse testid:

 • Verbaalne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
 • Matemaatiline mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot).
 • Abstraktne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta).

Olukorra lahendamise testi näidisküsimusedselle testiga hinnatakse kandidaadi tavapärast käitumist tööga seotud olukordades. Täiendavad näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles ning punktitabeli näidis.

Tõlkekatsenäidistestid 24 keeles

Toimetamiskatsenäidistest – 2. keelest 1. keelde tõlgitud teksti toimetamine.

Tekstist arusaamise testid: näidistestid 24 keeles. Tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on hinnata kandidaadi arusaamist teisest keelest, eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Need ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 25 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.

Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu: vestlus, mille eesmärk on hinnata üldvõimeid ja -oskusi, kus kandidaadilt küsitakse, kuidas ta konkreetses olukorras reageeriks. Enne vestlust palutakse kandidaadil tutvuda veebipõhise kirjaliku ülesande ja taustteabega, et ta saaks end vestluseks ette valmistada. Vestlusel arutatakse ülesandes kirjeldatud olukorda ja ka täiendavaid (mitte põhiülesandega seotud) olukordi. Olukorra lahendamist käsitlev intervjuu toimub videokonverentsi vahendusel. Kandidaat võib vestluse ajal vaadata kirjalikku ülesannet ja taustteavet.

Suuline ettekanne: näidiskatse. See on individuaalne katse, mis koosneb analüüsist ja ettekandest, mille käigus palutakse kandidaatidel teha ettekanne tööga seotud hüpoteetilise olukorra lahendamiseks ja vastata sellega seotud küsimustele. Enne vestlust palutakse kandidaadil katseks valmistumiseks tutvuda veebipõhise kirjaliku ülesande ja taustteabe kõigi olemasolevate versioonidega, neid lugeda ja analüüsida. Vestluse alguses antakse kandidaadile teada, millise ülesandeversiooni ta peab lahendama (ilma visuaalse abita), ja ta peab vastama küsimustele. Suuline ettekanne kestab 20 minutit ja selles testitakse mitut konkursiteates osutatud oskust.

Põhikeele oskuse test: näidistest. Põhikeele oskuse test on valikvastustega test, mis koosneb 25 eraldi küsimusest. Igale küsimusele on esitatud neli vastusevarianti, millest vaid üks (kas A, B, C või D) on õige. Kandidaatidel on testi tegemiseks aega 25 minutit. Küsimustega võidakse hinnata järgmisi keelelisi pädevusi: grammatika, sõnavara, idiomaatiline keelekasutus, õigekiri ja kirjavahemärgid.

 

Tõlgid (AD)

Veebipõhised testid: näidistestid

Mõtlemisoskuse testid:

 • Verbaalne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
 • Matemaatiline mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot).
 • Abstraktne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta).

Suuline ettekanne: näidiskatse. See on individuaalne katse, mis koosneb analüüsist ja ettekandest, mille käigus palutakse kandidaatidel teha ettekanne tööga seotud hüpoteetilise olukorra lahendamiseks ja vastata sellega seotud küsimustele. Enne vestlust palutakse kandidaadil katseks valmistumiseks tutvuda veebipõhise kirjaliku ülesande ja taustteabe kõigi olemasolevate versioonidega, neid lugeda ja analüüsida. Vestluse alguses antakse kandidaadile teada, millise ülesandeversiooni ta peab lahendama (ilma visuaalse abita), ja ta peab vastama küsimustele. Suuline ettekanne kestab 20 minutit ja selles testitakse mitut konkursiteates osutatud oskust.

 

Lepingulised töötajad / Tähtajatu CAST

Mõtlemisoskuse testid:
Tegevusüksuste I, II ja III puhul vt jaotis „Assistendid (AST-SC)“ või „Assistendid (AST)“.
Tegevusüksuse IV puhul vt jaotis „Administraatorid (AD – Üldametnikud)“.

Pädevustest: valikvastustega test, mille käigus hinnatakse kandidaadi teadmisi konkreetse profiiliga seotud valdkonnas. Üksikasjad leiate osalemiskutsest.
Lepinguliste töötajate pädevustest sisaldab 25 valikvastustega küsimust, millega kontrollitakse kandidaadi oskust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Pädevustesti küsimused käsitlevad osalemiskutses kirjeldatud tööülesandeid. Need ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige.  Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 25 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 50 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Pädevustesti sooritab kandidaat oma 2. keeles. Testi läbimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 13 punkti 25st tegevusüksuste II ja III puhul, tegevusüksuse IV kandidaadid peavad aga läbisaamiseks koguma 16 punkti 25st. Seda liiki testi kasutatakse järgmiste profiilide puhul:

Finantsvaldkond: finantsmenetlusi, raamatupidamisarvestuse juhtimist, analüüsi ja nõustamist (auditid ja kontrollid) käsitlevad küsimused, mis võivad hõlmata ka majandusteooriaid ning vahendeid suundumuste, arengute ja andmete jälgimiseks ning analüüsimiseks majandus- ja finantsvaldkonnas.
Projekti/programmi juhtimine: projekti/programmi juhtimise alaseid teadmisi (kavandamine, jälgimine, hindamine jne) käsitlevad küsimused, mis hõlmavad ka asjakohaseid finantsaspekte, teabevahetust ja kvaliteeditagamist.
Sekretärid/kantseleitöötajad: küsimused, mis käsitlevad sekretäri- ja kantseleitöö ülesandeid, nagu koosolekute korraldamine, lähetuste ettevalmistamine, dokumentide ja posti arhiveerimine ning sorteerimine, kohtumiste kalendri haldamine jne. Kontrollitakse ka tarkvara MS Office alaseid põhiteadmisi.
Haldus/inimressursid: enamjaolt personalijuhtimist ja kutsealast koolitust käsitlevad küsimused.
Teabevahetus: küsimused, mis käsitlevad praktilisi vahendeid, muu hulgas ülevaateid, teabelehti, veebipõhist teabevahetust, sotsiaalmeediat ning asjakohaseid projektijuhtimise aspekte, mis on näiteks seotud kommunikatsioonistrateegiate kindlaksmääramise, rakendamise ja elluviimisega.
Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted: küsimused käsitlevad teadmisi poliitikavaldkondades nii üldisel kui ka ELi tasandil, kuid võivad hõlmata ka õigus- ja majandustemaatikat.
Õigusvaldkond: ELi, riiklikku ja rahvusvahelist õigust käsitlevad küsimused, mis võivad hõlmata ka poliitika- ja majandustemaatikat.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT): küsimused erinevatel IKTga seotud teemadel, muu hulgas programmeerimiskeelte (JAVA, Visual Basic, Visual C# jne) kasutamise, kasutuskeskkonna (nt Windows ja Unix) haldamise ning võrgu- ja telekommunikatsioonihalduse kohta.
Lastehoiuasutuste töötajad: küsimused lastehoiu kohta (3,5–14aastastele lastele mõeldud) koolijärgsetes lastehoiuasutustes ja laste vabaõhukeskustes, lasteaia õppe ja lastesõime hoidjate töö ning 0–3aastaste lastehoiu kohta lastesõimedes.
Hariduspsühholoogidküsimused töö erinevate aspektide kohta, näiteks lasteaia või koolijärgse lastehoiuasutuse ja nende töötajate töö koordineerimine, laste elukvaliteet ja suhted vanematega, hariduskontseptsiooni arendamine ja järelevalve (sh koolitused).

Tekstist arusaamise test: valikvastustega test, millega hinnatakse kandidaadi arusaamist 2. keelest (inglise, prantsuse, saksa keel), eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili.
Tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on hinnata kandidaadi arusaamist 2. keelest (inglise, prantsuse, saksa keel), eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Need ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 30 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Testi läbimiseks vajalik minimaalne punktisumma on tegevusüksuse III puhul 6 punkti 12st ja tegevusüksuse IV puhul 7 punkti 12st.

Seda liiki testi kasutatakse järgmiste profiilide puhul:
Tõlkijad / Korrektoridtest, mille eesmärk on hinnata kandidaadi arusaamist 2. keelest (inglise, prantsuse, saksa keel), eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.

Kõik need testid on arvutipõhised ja neid tehakse (võimalike variantide hulgast) valitud hindamiskeskuses ühel ja samal ajal. Kutsele on lisatud ka kandidaatidele kättesaadavate hindamiskeskuste loetelu.
 

Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad: pädevusteste ega tekstist arusaamise testi ei korraldata, sooritada tuleb vaid mõtlemisoskuse testid.

Põhimõistete sõnastik

Abstraktse mõtlemise test :

hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta

Juhtumianalüüs :

üldjuhul arvutipõhine test, kus kandidaadid peavad lahendama probleeme või reageerima olukorrale, toetudes üksnes neile antud materjalile

E-dokumentide haldus (e-tray) :

arvutipõhine katse, mille puhul kandidaatidel palutakse vastata küsimustele, kasutades e-postkastis esitatud dokumente

Rühmatöö :

pärast teatava hulga teabe iseseisvat käsitlemist kohtuvad kandidaadid teiste kandidaatidega, et vahetada seisukohti ja jõuda ühisele otsusele

Matemaatilise mõtlemise test :

hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot

Suuline ettekanne :

analüüs ja ettekanne, mille käigus kandidaatidel palutakse koostada ettepanek tööga seotud fiktiivse probleemi lahendamiseks. Pärast neile antud dokumentide analüüsimist tuleb kandidaatidel esitada oma ideed väikesele kuulajaskonnale

Olukorra lahendamise test :

hinnatakse kandidaadi tavapärast käitumist tööga seotud olukordades

Verbaalse mõtlemise test :

hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot