Header

Näidistestid

Kõik, mida peaksite teadma katsete kohta

Iga EPSO veebisaidil avaldatava avaliku konkursi valikumenetluse raames peavad kandidaadid osalema erinevatel katsetel, mille käigus hinnatakse nii nende üld- kui ka ametialaseid oskusi ja pädevusi. Suurema osa kandidaatide jaoks on katsete esimene voor arvutipõhised valikvastustega testid. Kui kandideerite aga spetsialisti ametikohale, võidakse valikumenetluse raames kõigepealt hinnata üksnes teie kutseoskuseid.

Kandidaadid, kes sooritavad edukalt arvutipõhised valikvastustega testid ja/või läbivad edukalt kutseoskuste hindamise ning elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete kohaselt vastavad kõikidele konkursiteates kindlaksmääratud üld- ja eritingimustele, kutsutakse hindamiskeskusesse.

Hindamiskeskuse katsed ja testid korraldatakse üldjuhul Brüsselis või Luxembourgis ning need võivad kesta ühe või mitu päeva. Hindamiskeskuses kontrollitakse kandidaatide üldvõimeid ja -oskusi ning nende erioskusi, mis vastavad konkreetse ametikoha tööülesannetele / valdkonna pädevustele.

Järgmistelt lehekülgedelt leiate nende kahe vooru näidistestid. Need annavad teile aimu sellest, millised küsimused teid kandideerides ees ootavad. Pange tähele, et testide ja katsete arv ja liik sõltuvad konkursi liigist ja tasemest, millel kandideerite. Konkreetse valikumenetluse testide ja katsete üksikasjad leiate konkursiteatest või osalemiskutsest.

EPSO ei paku peale nende näidistestide mingeid ettevalmistavaid kursusi ega materjale. Samuti ei toeta ega kinnita ta ametlikult muude organisatsioonide väljaandeid või koolituskursusi.

Mõned ELi liikmesriigid pakuvad ELi kodanikele koolitusi ja tuge järgmiste kontaktisikute või Euroopa Liidu juures asuvate alaliste esinduste kaudu.

 

Assistendid (AST-SC)

 • Veebipõhised testid: mõtlemisoskuse testid (verbaalne, matemaatiline ja abstraktne mõtlemisoskus) ja kutseoskuste testid („Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus“ ja „Baastaseme IT-kirjaoskus“)
 • E-dokumentide haldus (e-tray): tegeliku tööolukorra arvutipõhine simulatsioon, mille käigus luuakse e-posti kaust, mis sisaldab teavet konkreetse probleemi kohta. 
 • Tekstist arusaamise testid: inglise, prantsusesaksa keeles
 • Finantstehniliste oskuste test: inglise, prantsusesaksa keeles
 • Korrektsus ja täpsus: ingliseprantsusesaksa keeles
   
 • Microsoft Office’i kasutamise oskuse test
  Selle testiga hinnatakse teie oskust koostada ja/või töödelda MS Wordi ja Exceli dokumente (MS Office’i versioon: Windows 7 – MS Office 2010). Test kestab 60 minutit.
   
 • Teksti koostamise oskus
  Selle praktilise testi eesmärk on hinnata kandidaadi oskust koostada teksti tema 2. keeles (eelkõige õigekirja, sõnavara ja grammatikat). Sellega ei hinnata kandidaadi teadmisi tekstis käsitletava teema kohta.
  Kandidaadid saavad valida etteantud teemade hulgast ühe. Sellel teemal tuleb neil koostada tekst.
  Test tehakse arvutis ja selleks on aega 30 minutit.
   
 • Rollimäng
  Kandidaat saab vahetult enne rollimängu algust kirjalikud juhised. Juhistes palutakse valmistada ette kohtumine kujuteldava kliendiga (ettevalmistusaeg ligikaudu 5–10 minutit). Kandidaat peab osalema selles rollis, millisele töökohale ta kandideerib. Juhistes selgitatakse ka kliendi rolli ja kirjeldatakse probleemi.
  Rollimäng kestab ligikaudu 15 minutit ja võimaldab hinnata erinevaid üldvõimeid. See kujutab endast kohtumist kliendiga, et arutada konkreetset probleemi. Klient, keda kehastab koolitatud töötaja, annab kandidaadile kohtumise jooksul vastavalt osaliselt paika pandud stsenaariumile lisateavet. Kohtumise juures on kaks valikukomisjoni liiget, kes ei sekku, vaid teevad ainult märkmeid. Pärast rollimängu lõppu hindavad nad kandidaadi sooritust. 
   
 • Valdkonnapõhiste oskuste test
  See test sisaldab valikvastustega küsimusi, millega kontrollitakse kandidaadi oskust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Iga küsimus kujutab endast olukorra kirjeldust, millel on neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Lisateavet leiate konkursiteatest ja kutsest.

 

Assistendid (AST)

 • Toimetamistest:
  toimetamistesti käigus parandatakse tõlkes sisalduvaid keelelisi (numeratsioon, kirjavahemärgid, grammatika/õigekiri ja sõnavara) ja vormistusvigu.
  Ekraanil kuvatakse lähtetekst keeles, mille kandidaat on valinud oma 2. keeleks. Selle teksti tõlge kandidaadi 1. keelde esitatakse töödeldavas MS Wordi ((MS Office 2010) failis ning see sisaldab lähtetekstiga võrreldes keelelisi ja vormistusvigu. Kandidaadil palutakse need üles leida ja parandada, et tõlge vastaks täpselt lähtetekstile.
  Test kestab ligikaudu ühe tunni.
   
 • Tööülesandeid käsitleva kokkuvõtte koostamine / valdkonnapõhine kirjalik katse:
  katse eesmärk on hinnata kandidaadi oskust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Kandidaadile esitatakse olukorra kirjalik lühikirjeldus ning tal palutakse koostada kokkuvõte, milles tuleb muu hulgas välja pakkuda olukorra lahendus. See test on arvutipõhine ja kandidaat peab selle tegema oma teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates.
   
 • Erioskustel põhinev intervjuu / valdkonnapõhine intervjuu:
  intervjuu eesmärk on hinnata kandidaadi oskust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid (võib hõlmata mõnda või kõiki ülesandeid, vt konkursiteadet). See on struktureeritud intervjuu, mille viivad läbi kaks valikukomisjoni liiget. See toimub kandidaadi teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates. Erioskustel põhinev intervjuu / valdkonnapõhine intervjuu erineb üldvõimetel ja -oskustel põhinevast intervjuust, mis on küll ka struktureeritud intervjuu, kuid sellel keskendutakse pigem üldistele pädevustele, mitte konkreetsetele ülesannetele. 

 

Administraatorid (AD – Üldametnikud)

 

Administraatorid (AD – Spetsialistid)

 • Mõtlemisoskuse testid: interaktiivsed verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise ning olukorra lahendamise testid
 • Olukorra lahendamise testi näidisküsimused: ingliseprantsusesaksa keeles ning punktitabeli näidis
 • E-dokumentide haldus (e-tray)tegeliku tööolukorra arvutipõhine simulatsioon, mille käigus luuakse e-posti kaust, mis sisaldab teavet konkreetse probleemi kohta. 
 • Rühmatöö: ingliseprantsusesaksa keeles
 • Suuline ettekanne: ingliseprantsusesaksa keeles
 • Juhtumianalüüs: ingliseprantsusesaksa keeles
   
 • Erioskustel põhinev intervjuu / valdkonnapõhine intervjuu: 
  Intervjuu eesmärk on hinnata kandidaadi oskust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid (võib hõlmata mõnda või kõiki ülesandeid, vt konkursiteadet). See on struktureeritud intervjuu, mille viivad läbi kaks valikukomisjoni liiget. See toimub kandidaadi teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates. Erioskustel põhinev intervjuu / valdkonnapõhine intervjuu erineb üldvõimetel ja -oskustel põhinevast intervjuust, mis on küll ka struktureeritud intervjuu, kuid sellel keskendutakse pigem üldistele pädevustele, mitte konkreetsetele ülesannetele.
   
 • Tööülesandeid käsitleva kokkuvõtte koostamine / valdkonnapõhine kirjalik katse: 
  Katse eesmärk on hinnata kandidaadi oskust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Kandidaadile esitatakse olukorra kirjalik lühikirjeldus ning tal palutakse välja pakkuda olukorra lahendamise võimalusi. See katse on arvutipõhine ja kandidaat peab selle tegema oma teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates.

 

Õiguskeele eksperdid (AD)

 

Tõlkijad (AD)

 • Mõtlemisoskuse testid: interaktiivsed verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testid
 • Kirjaliku tõlke testid
 • Tekstist arusaamise testidinglise, prantsusesaksa keeles
 • Rühmatöö: ingliseprantsusesaksa keeles
 • Suuline ettekanne: ingliseprantsusesaksa keeles
   
 • Põhikeele oskuse test: näidis
  Põhikeele oskuse test on katseetapi test. 2017. aastal ei arvata kandidaate selle põhjal konkursist välja ja saadud punkte ei võeta käesoleval konkursil arvesse. Tulemusi töödeldakse anonüümselt ainult tulevaste konkursside korraldamiseks vajaliku analüüsi jaoks.
  Põhikeele oskuse test on valikvastustega test, mis koosneb 25 eraldi küsimusest. Igale küsimusele on esitatud neli vastusevarianti, millest vaid üks (kas A, B, C või D) on õige. Kandidaatidel on testi tegemiseks aega 25 minutit. Küsimused võivad puudutada järgmist: grammatika, sõnavara, idiomaatiline keelekasutus, õigekiri ja kirjavahemärgid.

 

Tõlgid (AD)

 

Lepingulised töötajad

 • Mõtlemisoskuse testid:
  Tegevusüksuse I puhul – vt jaotist „Assistendid (AST-SC)“.
  Tegevusüksuse II puhul – vt jaotist „Assistendid (AST-SC)“.
  Tegevusüksuse III puhul – vt jaotist „Assistendid (AST).
  Tegevusüksuse IV puhul – vt jaotist „Administraatorid (AD – Üldametnikud)“.
   
 • Pädevuspõhine test. See on valikvastustega test, mille käigus hinnatakse teie teadmisi konkreetse profiiliga seotud valdkonnas. Täpsemat teavet leiate osalemiskutsest.

  CAST Permanent (EPSO/CAST/P1-P17/2017 - EPSO/CAST/P19/P20/2018 - EPSO/CAST/P21/P22/2019): Lepinguliste töötajate pädevustest sisaldab 25 valikvastustega küsimust, millega kontrollitakse kandidaadi oskust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Pädevustesti küsimused käsitlevad osalemiskutses kirjeldatud tööülesandeid. Need ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige.  Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 25 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 50 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Pädevustesti sooritab kandidaat oma 2. keeles. Testi läbimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 13 punkti 25st tegevusüksuste II ja III puhul, tegevusüksuse IV kandidaadid peavad aga läbisaamiseks koguma 16 punkti 25st.

Finantsvaldkonna konkursi näidistest: finantsmenetlusi, raamatupidamisarvestuse juhtimist, analüüsi ja nõustamist (auditid ja kontrollid) käsitlevad küsimused, mis võivad hõlmata ka majandusteooriaid ning vahendeid suundumuste, arengute ja andmete jälgimiseks ning analüüsimiseks majandus- ja finantsvaldkonnas.
Projekti-/programmijuhtimise konkursi näidistest: projekti/programmi juhtimise alaseid teadmisi (kavandamine, jälgimine, hindamine jne) käsitlevad küsimused, mis hõlmavad ka asjakohaseid finantsaspekte, teabevahetust ja kvaliteeditagamist.
Sekretäride/kantseleitöötajate konkursi näidistest: küsimused, mis käsitlevad sekretäri- ja kantseleitöö ülesandeid, nagu koosolekute korraldamine, lähetuste ettevalmistamine, dokumentide ja posti arhiveerimine ning sorteerimine, kohtumiste kalendri haldamine jne. Kontrollitakse ka tarkvara MS Office kasutamise põhioskuseid.
Halduse/inimressurside konkursi näidistest: enamjaolt personalijuhtimist ja kutsealast koolitust käsitlevad küsimused.
Teabevahetuse konkursi näidistest: küsimused, mis käsitlevad praktilisi vahendeid, muu hulgas ülevaateid, teabelehti, veebipõhist teabevahetust, sotsiaalmeediat ning asjakohaseid projektijuhtimise aspekte, mis on näiteks seotud kommunikatsioonistrateegiate kindlaksmääramise, rakendamise ja elluviimisega.
Poliitiliste küsimuste / ELi tegevuspõhimõtete konkursi näidistest: küsimused käsitlevad teadmisi poliitikavaldkondades nii üldisel kui ka ELi tasandil, kuid võivad hõlmata ka õigus- ja majandustemaatikat.
Õigusvaldkonna konkursi näidistest: ELi, riiklikku ja rahvusvahelist õigust käsitlevad küsimused, mis võivad hõlmata ka poliitika- ja majandustemaatikat.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) konkursi näidistest: küsimused erinevatel IKTga seotud teemadel, muu hulgas programmeerimiskeelte (JAVA, Visual Basic, Visual C# jne) kasutamise, kasutuskeskkonna (nt Windows ja Unix) haldamise ning võrgu- ja telekommunikatsioonihalduse kohta.
Lastehoiuasutuste töötajate näidistest: küsimused lastehoiu kohta (3,5–14aastastele lastele mõeldud) koolijärgsetes lastehoiuasutustes ja laste vabaõhukeskustes, lasteaia õppe ja lastesõime hoidjate töö ning 0–3aastastaste lastehoiu kohta lastesõimedes.
Hariduspsühholoogide näidistest: küsimused töö erinevate aspektide kohta, näiteks lasteaia või koolijärgse lastehoiuasutuse ja nende töötajate töö koordineerimine, laste elukvaliteet ja suhted vanematega, hariduskontseptsiooni arendamine ja järelevalve (sh koolitused).

Tähtajatu CAST EPSO/CAST/P18/2017Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad: selle profiili jaoks pädevustesti ei ole.

Kõik need testid on arvutipõhised ja neid tehakse (võimalike variantide hulgast) valitud hindamiskeskuses ühel ja samal ajal. Kutsele on lisatud ka kandidaatidele kättesaadavate hindamiskeskuste loetelu.

Põhimõistete sõnastik

Abstraktse mõtlemise test :

hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta

Juhtumianalüüs :

üldjuhul arvutipõhine test, kus kandidaadid peavad lahendama probleeme või reageerima olukorrale, toetudes üksnes neile antud materjalile

E-dokumentide haldus (e-tray) :

arvutipõhine katse, mille puhul kandidaatidel palutakse vastata küsimustele, kasutades e-postkastis esitatud dokumente

Rühmatöö :

pärast teatava hulga teabe iseseisvat käsitlemist kohtuvad kandidaadid teiste kandidaatidega, et vahetada seisukohti ja jõuda ühisele otsusele

Matemaatilise mõtlemise test :

hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot

Suuline ettekanne :

analüüs ja ettekanne, mille käigus kandidaatidel palutakse koostada ettepanek tööga seotud fiktiivse probleemi lahendamiseks. Pärast neile antud dokumentide analüüsimist tuleb kandidaatidel esitada oma ideed väikesele kuulajaskonnale

Olukorra lahendamise test :

hinnatakse kandidaadi tavapärast käitumist tööga seotud olukordades

Verbaalse mõtlemise test :

hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot