Näidistestid

Avaleht > Kuidas kandideerida? > Näidistestid

Kõik, mida peaksite teadma EPSO testide ja katsete kohta

Iga EPSO veebisaidil avaldatava avaliku konkursi valikumenetluse raames peavad kandidaadid osalema erinevatel testidel ja katsetel, mille käigus hinnatakse nii nende üld- kui ka ametialaseid oskusi ja pädevusi. Suurema osa kandidaatide jaoks on katsete esimene voor arvutipõhised valikvastustega testid. Kui kandideerite aga spetsialisti ametikohale, võidakse valikumenetluse raames kõigepealt hinnata üksnes teie kutseoskuseid.

Kandidaadid, kes sooritavad edukalt arvutipõhised valikvastustega testid ja/või läbivad edukalt kutseoskuste hindamise ning kes elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete kohaselt vastavad kõikidele konkursiteates kindlaksmääratud üld- ja eritingimustele, kutsutakse hindamiskeskusesse.

Hindamiskeskuse katsed ja testid korraldatakse üldjuhul Brüsselis või Luxembourgis ning need võivad kesta ühe või mitu päeva. Hindamiskeskuses kontrollitakse kandidaatide üldvõimeid ja -oskusi ning nende erioskusi, mis vastavad konkreetse ametikoha tööülesannetele / valdkonna pädevustele.

Järgmistelt lehekülgedelt leiate nende kahe vooru näidistestid. Need annavad teile aimu sellest, millised küsimused teid kandideerides ees ootavad. Pange tähele, et testide ja katsete arv ja liik sõltuvad konkursi liigist ja tasemest, millel kandideerite. Konkreetse valikumenetluse testide ja katsete üksikasjad leiate konkursiteatest või osalemiskutsest.

EPSO ei paku peale nende näidistestide mingeid ettevalmistavaid kursusi ega materjale. Samuti ei toeta ega kinnita ta ametlikult muude organisatsioonide väljaandeid või koolituskursusi.

Mõned ELi liikmesriigid pakuvad ELi kodanikele koolitusi ja tuge järgmiste kontaktisikute või Euroopa Liidu juures asuvate alaliste esinduste kaudu (tutvuge Euroopa Liidu institutsioonide infokataloogiga).

 

Kas töökoht ELi institutsioonides oleks teie jaoks õige valik?

Küsimustik „Minu karjäär ELis“ aitab teil otsustada, kas töötamine ELi institutsioonides sobiks teile ja kui tõenäoliselt vastate ELi ametniku suhtes kohaldatavatele normidele. Küsimused ja vastused annavad teile realistliku pildi ELi institutsioonide töökeskkonnast.

Vastake küsimustikule

 

Assistendid (AST-SC)

 • Veebipõhised testid: näidistestid
  • Mõtlemisoskuse testid
   Verbaalne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
   Numbriline mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot)
   Abstraktne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta).
  • Kutseoskuste testid
   Täpsus (hinnatakse teie oskust teavet kiiresti töödelda).
   Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus (hinnatakse teie oskust organiseerida ja prioriteete seada).
    
 • E-dokumentide haldus (e-tray): näidistest
  Tegeliku tööolukorra arvutipõhine simulatsioon, mille käigus luuakse e-posti kaust, mis sisaldab teavet konkreetse probleemi kohta. Kandidaadid peavad kindlaksmääratud aja jooksul leidma probleemile parimaid võimalikke lahendusi. Test toimub kandidaadi teises keeles ja selle eesmärk on mõõta kolme oskust: analüüs ja probleemide lahendamine, kvaliteedi ja tulemuste tagamine ning prioriteetide seadmine ja organiseerimine.
   
 • Tekstist arusaamise testid: näidistestid 24 keeles
  Tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on testida teie arusaamist teisest keelest, eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Küsimused ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 30 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.
   
 • Finantstehniliste oskuste test: näidistestid: inglise, prantsuse, saksa keeles. Selle testiga hinnatakse teie oskusi rahanduse valdkonnas. Test on teie teises keeles ja sisaldab 25 küsimust, millele vastamiseks on aega 30 minutit.
   
 • Microsoft Office’i kasutamise oskuse testid: näidistest. Selle testiga hinnatakse teie oskust koostada ja/või töödelda MS Wordi ja Exceli dokumente (Windows 10 – MS Office (MS Word) 2016). Test kestab 60 minutit.
   
 • Teksti koostamise oskuste test. Selle praktilise testi eesmärk on hinnata kandidaadi oskust koostada teksti tema 2. keeles (eelkõige õigekirja, sõnavara ja grammatikat). Sellega ei hinnata kandidaadi teadmisi tekstis käsitletava teema kohta.
  Kandidaadid saavad valida etteantud teemade hulgast ühe. Sellel teemal tuleb neil koostada tekst. Test tehakse arvutis ja see kestab 30 minutit.
   
 • Rollimäng. Kandidaat saab kirjalikud juhised ja taustteabe, mille ta peab enne rollimängu läbi lugema, et katseks valmistuda. Juhistes ja taustteabes palutakse kandidaadil valmistada ette kohtumine teise rollimängijaga (ettevalmistamiseks on aega ligikaudu 5–10 minutit). Kandidaat peab osalema selles rollis, mida eeldab töökoht, millele ta kandideerib. Juhistes selgitatakse ka teise rollimängija rolli ja kirjeldatakse olukorda.
  Rollimäng kestab ligikaudu 15–20 minutit ja võimaldab hinnata erinevaid üldvõimeid. See kujutab endast kohtumist teise rollimängijaga, et arutada konkreetset olukorda. Teist rollimängijat kehastav koolitatud töötaja võib kandidaadile kohtumise jooksul vastavalt osaliselt paika pandud stsenaariumile lisateavet anda. Kandidaat saab igal ajal rollimängu ajal vaadata kirjalikke juhiseid ja taustteavet ning oma märkmeid. Rollimängu jälgivad kaks valimiskomisjoni liiget. Nad ei sekku ja teevad lihtsalt märkmeid.
  Pärast rollimängu lõppu hindavad nad kandidaadi sooritust. 
   
 • Valdkonnapõhiste oskuste test. See test sisaldab valikvastustega küsimusi, millega kontrollitakse kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Iga küsimus kujutab endast olukorra kirjeldust koos nelja erineva vastusevariandiga, millest ainult üks on õige. Lisateavet leiate konkursiteatest ja testil osalemise kutsest.

 

Assistendid (AST)

 • Veebipõhised testid: näidistestid
  • Mõtlemisoskuse testid
   Verbaalne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
   Numbriline mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot)
   Abstraktne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta)
  • Kutseoskuste testid
   Täpsus (hinnatakse teie oskust teavet kiiresti töödelda).
   Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus (hinnatakse teie oskust organiseerida ja prioriteete seada).
    
 • Olukorra lahendamise test: näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles ning punktitabeli näidis. Hinnatakse teie tavapärast käitumist tööga seotud olukordades.
   
 • Valdkonnapõhiste oskuste test. See test sisaldab valikvastustega küsimusi, millega kontrollitakse kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Iga küsimus kujutab endast olukorra kirjeldust koos nelja erineva vastusevariandiga, millest ainult üks on õige. Lisateavet leiate konkursiteatest ja testil osalemise kutsest.
   
 • Tekstist arusaamise testid: näidistestid 24 keeles
  Tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on testida teie arusaamist teisest keelest, eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Küsimused ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 30 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.
   
 • Toimetamistest: toimetamistesti käigus parandatakse tõlkes sisalduvaid keelelisi (numeratsioon, kirjavahemärgid, grammatika/õigekiri ja sõnavara) ja vormistusvigu. Ekraanil kuvatakse lähtetekst keeles, mille kandidaat on valinud oma 2. keeleks. Selle teksti tõlge kandidaadi 1. keelde esitatakse töödeldavas MS Wordi (MS Office 2010) failis ning see sisaldab lähtetekstiga võrreldes keelelisi ja vormistusvigu. Kandidaadil palutakse need vead üles leida ja parandada, et tõlge vastaks täpselt lähtetekstile.
  Test kestab ligikaudu tund aega.
   
 • Tööülesandeid käsitleva kokkuvõtte koostamine / valdkonnapõhine kirjalik katse Katse eesmärk on hinnata kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Kandidaadile esitatakse olukorra kirjalik lühikirjeldus ning tal palutakse koostada kokkuvõte, milles tuleb muu hulgas välja pakkuda olukorra lahendamise võimalusi. See katse on arvutipõhine ja kandidaat peab selle tegema oma teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates.
   
 • Erioskustel põhinev intervjuu / valdkonnapõhine intervjuu Intervjuu eesmärk on hinnata kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid (võib hõlmata mõnda või kõiki pädevusi, vt konkursiteadet). See on struktureeritud intervjuu, mille viivad läbi kaks valikukomisjoni liiget. Intervjuu toimub kandidaadi teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates. Erioskustel põhinev intervjuu / valdkonnapõhine intervjuu erineb üldvõimetel ja -oskustel põhinevast intervjuust, mis on küll ka struktureeritud intervjuu, kuid sellel keskendutakse pigem üldistele pädevustele, mitte konkreetsetele ülesannetele. 
   
 • Rühmatöö. Näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles. Pärast teatava hulga teabe iseseisvat käsitlemist kohtute teiste kandidaatidega, et vahetada seisukohti ja jõuda ühisele otsusele.

 

Administraatorid (AD – Üldametnikud)

 • Veebipõhised testid: näidistestid
  • Mõtlemisoskuse testid
   Verbaalne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
   Numbriline mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot)
   Abstraktne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta)
  • Olukorra lahendamise testi näidisküsimusedselle testiga hinnatakse kandidaadi tavapärast käitumist tööga seotud olukordades. Täiendavad näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles ning punktitabeli näidis.
    
 • E-dokumentide haldus (e-tray) Näidistest: tegeliku tööolukorra arvutipõhine simulatsioon, mille käigus luuakse e-posti kaust, mis sisaldab teavet konkreetse probleemi kohta.
   
 • Rühmatöö. Näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles. Pärast teatava hulga teabe iseseisvat käsitlemist kohtute teiste kandidaatidega, et vahetada seisukohti ja jõuda ühisele otsusele.
   
 • Suuline ettekanne. Näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles. See on analüüs ja ettekanne, mille käigus kandidaatidel palutakse koostada ettepanek tööga seotud fiktiivse olukorra lahendamiseks. Pärast teile antud dokumentide analüüsimist tuleb teil esitada oma ideed väikesele kuulajaskonnale.
   
 • Juhtumianalüüs. Näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles. See on arvutipõhine test, kus peate lahendama probleeme või reageerima olukorrale, toetudes üksnes teile antud materjalile.
   
 • Motivatsioonivestlus: Kandidaadi motivatsiooni ELi institutsioonides töötamiseks uuritakse mitmest aspektist: millest sai alguse huvi ELi institutsioonides töötamise vastu, teadlikkus ELi väärtustest ja soov neid järgida, arusaamine ELi praegustest ja tulevastest probleemidest, ootused ELi karjääri suhtes, teadmised ELi ja selle ajaloo, ELi institutsioonide ja ELi peamiste tegevuspõhimõtete kohta.
  Nende küsimuste põhjal on koostatud motivatsioonivestlus, mis koosneb 20-minutilisest struktureeritud intervjuust, mille viivad läbi kaks valikukomisjoni liiget. Motivatsioonivestluses käsitletakse kõiki eespool nimetatud aspekte.

 

Administraatorid (AD – Spetsialistid)

 • Veebipõhised testid: näidistestid
  • Mõtlemisoskuse testid
   Verbaalne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
   Numbriline mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot)
   Abstraktne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta)
  • Olukorra lahendamise testi näidisküsimusedselle testiga hinnatakse kandidaadi tavapärast käitumist tööga seotud olukordades. Täiendavad näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles ning punktitabeli näidis.
    
 • Tekstist arusaamise testid. näidistestid 24 keeles
  Tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on testida teie arusaamist teisest keelest, eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Küsimused ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 25 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.
   
 • Rollimäng. Kandidaat saab kirjalikud juhised ja taustteabe, mille ta peab enne rollimängu läbi lugema, et katseks valmistuda. Juhistes ja taustteabes palutakse kandidaadil valmistada ette kohtumine teise rollimängijaga (ettevalmistamiseks on aega ligikaudu 5–10 minutit). Kandidaat peab osalema selles rollis, mida eeldab töökoht, millele ta kandideerib. Juhistes selgitatakse ka teise rollimängija rolli ja kirjeldatakse olukorda.
  Rollimäng kestab ligikaudu 15–20 minutit ja võimaldab hinnata erinevaid üldvõimeid. See kujutab endast kohtumist teise rollimängijaga, et arutada konkreetset olukorda. Teist rollimängijat kehastav koolitatud töötaja võib kandidaadile kohtumise jooksul vastavalt osaliselt paika pandud stsenaariumile lisateavet anda. Kandidaat saab igal ajal rollimängu ajal vaadata kirjalikke juhiseid ja taustteavet ning oma märkmeid. Rollimängu jälgivad kaks valimiskomisjoni liiget. Nad ei sekku ja teevad üksnes märkmeid. Pärast rollimängu annavad valimiskomisjoni liikmed punkte.
   
 • Rühmatöö. ingliseprantsusesaksa keeles. Pärast teatava hulga teabe iseseisvat käsitlemist kohtute teiste kandidaatidega, et vahetada seisukohti ja jõuda ühisele otsusele.
   
 • Suuline ettekanne: ingliseprantsusesaksa keeles. See on analüüs ja ettekanne, mille käigus kandidaatidel palutakse koostada ettepanek tööga seotud fiktiivse olukorra lahendamiseks. Pärast teile antud dokumentide analüüsimist tuleb teil esitada oma ideed väikesele kuulajaskonnale.
   
 • Juhtumianalüüs: ingliseprantsusesaksa keeles. See on arvutipõhine test, kus peate lahendama probleeme või reageerima olukorrale, toetudes üksnes teile antud materjalile.
   
 • Pädevuspõhine vestlus: Pädevuspõhise vestluse eesmärk on osaliselt või täielikult hinnata üldvõimeid ja -oskusi sõltuvalt sellest, missugusel konkursil ja missugusele palgaastmele (vt konkursiteade) isik kandideerib. Kandidaatidega vesteldakse nende teises keeles kokku 40 minutit. Küsimused on üles ehitatud nii, et hindajad saaksid kandidaadi üldvõimed ja -oskused kindlaks teha.
   
 • Valdkonnapõhiste oskustega seotud vestlus: Intervjuu eesmärk on hinnata kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid (võib hõlmata mõnda või kõiki pädevusi, vt konkursiteadet). See on struktureeritud intervjuu, mille viivad läbi kaks valikukomisjoni liiget. Intervjuu toimub kandidaadi teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates. Erioskustel põhinev intervjuu / valdkonnapõhine intervjuu erineb üldvõimetel ja -oskustel põhinevast intervjuust, mis on küll ka struktureeritud intervjuu, kuid sellel keskendutakse pigem üldistele pädevustele, mitte konkreetsetele ülesannetele.
   
 • Valdkonnapõhine kirjalik katse: Katse eesmärk on hinnata kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Kandidaadile esitatakse olukorra kirjalik lühikirjeldus ning tal palutakse välja pakkuda olukorra lahendamise võimalusi. See katse on arvutipõhine ja kandidaat peab selle tegema oma teises keeles. Minimaalne nõutav punktisumma on märgitud konkursiteates.
   
 • Valdkonnapõhiste oskuste test. See test sisaldab valikvastustega küsimusi, millega kontrollitakse kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Iga küsimus kujutab endast olukorra kirjeldust koos nelja erineva vastusevariandiga, millest ainult üks on õige. Lisateavet leiate konkursiteatest ja testil osalemise kutsest.

 

Juristid-lingvistid (AD)

 • Veebipõhised testid: näidistestid
  • Mõtlemisoskuse testid
   Verbaalne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
   Numbriline mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot)
   Abstraktne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta)
  • Olukorra lahendamise testi näidisküsimusedselle testiga hinnatakse kandidaadi tavapärast käitumist tööga seotud olukordades. Täiendavad näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles ning punktitabeli näidis.
    
 • Tekstist arusaamise testid. näidistestid 24 keeles
  Tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on testida teie arusaamist teisest keelest, eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Küsimused ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 25 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.
   
 • Kirjaliku tõlke testid. Näidistestid: saksa, inglise, hispaania, prantsuse, itaalia keeles
   
 • Teksti kokkuvõte: Näidistest Selles testis saate teksti, mis on teie kolmandas keeles. Teil palutakse koostada sellest arvutis kokkuvõte teie esimeses keeles (s.t konkursi keeles). Test kestab ligikaudu 2 tundi. Sõnaraamatute kasutamine on keelatud.
   
 • Rühmatöö. Näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles. Pärast teatava hulga teabe iseseisvat käsitlemist kohtute teiste kandidaatidega, et vahetada seisukohti ja jõuda ühisele otsusele.

 

Tõlkijad (AD)

 • Veebipõhised testid: näidistestid
  • Mõtlemisoskuse testid
   Verbaalne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
   Numbriline mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot)
   Abstraktne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta)
  • Olukorra lahendamise testi näidisküsimusedselle testiga hinnatakse kandidaadi tavapärast käitumist tööga seotud olukordades. Täiendavad näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles ning punktitabeli näidis.
    
 • Tõlkekatsenäidistestid 24 keeles

 • Toimetamiskatsenäidistest – 2. keelest 1. keelde tõlgitud teksti toimetamine.

 • Tekstist arusaamise testid: näidistestid 24 keeles
  Tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on testida teie arusaamist teisest keelest, eelkõige sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Küsimused ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 25 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.
   
 • Rühmatöö: ingliseprantsusesaksa keeles. Pärast teatava hulga teabe iseseisvat käsitlemist kohtute teiste kandidaatidega, et vahetada seisukohti ja jõuda ühisele otsusele.
   
 • Suuline ettekanne. Näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles. See on analüüs ja ettekanne, mille käigus kandidaatidel palutakse koostada ettepanek tööga seotud fiktiivse olukorra lahendamiseks. Pärast teile antud dokumentide analüüsimist tuleb teil esitada oma ideed väikesele kuulajaskonnale.
   
 • Põhikeele oskuse test: Näidistest – Põhikeele oskuse test on valikvastustega test, mis koosneb 25 eraldi küsimusest. Igale küsimusele on esitatud neli vastusevarianti, millest vaid üks (kas A, B, C või D) on õige. Kandidaatidel on testi tegemiseks aega 25 minutit. Küsimustega võidakse hinnata järgmisi keelelisi pädevusi: grammatika, sõnavara, idiomaatiline keelekasutus, õigekiri ja kirjavahemärgid.

 

Tõlgid (AD)

 • Veebipõhised testid: näidistestid
  • Mõtlemisoskuse testid
   Verbaalne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot)
   Numbriline mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot)
   Abstraktne mõtlemisoskus (hinnatakse teie loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta)
    
 • Rühmatöö. Näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles. Pärast teatava hulga teabe iseseisvat käsitlemist kohtute teiste kandidaatidega, et vahetada seisukohti ja jõuda ühisele otsusele.
   
 • Suuline ettekanne. Näidistestid: ingliseprantsusesaksa keeles. See on analüüs ja ettekanne, mille käigus kandidaatidel palutakse koostada ettepanek tööga seotud fiktiivse olukorra lahendamiseks. Pärast teile antud dokumentide analüüsimist tuleb teil esitada oma ideed väikesele kuulajaskonnale.

 

Lepingulised töötajad / Tähtajatu CAST

 • Mõtlemisoskuse testid:
  tegevusüksuste I, II ja III puhul – vt jaotist „Assistendid (AST-SC)“ või „Assistendid (AST).
  Tegevusüksuse IV puhul – vt jaotist „Administraatorid (AD – Üldametnikud)“.
   
 • Pädevuspõhine test: see on valikvastustega test, mille käigus hinnatakse kandidaadi teadmisi konkreetse profiiliga seotud valdkonnas. Üksikasjad leiate osalemiskutsest.

  Lepinguliste töötajate pädevustest sisaldab 25 valikvastustega küsimust, millega kontrollitakse kandidaadi pädevust täita konkreetse profiiliga seotud ülesandeid. Pädevustesti küsimused käsitlevad osalemiskutses kirjeldatud tööülesandeid. Need ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige.  Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 25 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 50 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Pädevustesti sooritab kandidaat oma 2. keeles. Testi läbimiseks vajalik minimaalne punktisumma on tegevusüksuste II ja III puhul 13 punkti 25st; tegevusüksuse IV kandidaadid peavad aga testi läbimiseks saama 16 punkti 25st.

  Seda liiki testi kasutatakse järgmiste profiilide puhul:

Finantsvaldkond: finantsmenetlusi, raamatupidamisarvestuse juhtimist, analüüsi ja nõustamist (auditid ja kontrollid) käsitlevad küsimused, mis võivad hõlmata ka majandusteooriaid ning vahendeid suundumuste, arengute ja andmete jälgimiseks ning analüüsimiseks majandus- ja finantsvaldkonnas.
Projekti/programmi juhtimine: projekti/programmi juhtimise alaseid teadmisi (kavandamine, jälgimine, hindamine jne) käsitlevad küsimused, mis hõlmavad ka asjakohaseid finantsaspekte, teabevahetust ja kvaliteeditagamist.
Sekretärid/kantseleitöötajad: küsimused, mis käsitlevad sekretäri- ja kantseleitööd, nagu koosolekute korraldamine, lähetuste ettevalmistamine, dokumentide ja posti arhiveerimine ning sorteerimine, kohtumiste kalendri haldamine jne. Kontrollitakse ka tarkvara MS Office'i kasutamise põhioskuseid.
Haldus/inimressursid: enamjaolt personalijuhtimist ja kutsealast koolitust käsitlevad küsimused.
Teabevahetus: küsimused, mis käsitlevad praktilisi vahendeid, muu hulgas ülevaateid, teabelehti, veebipõhist teabevahetust, sotsiaalmeediat ning asjakohaseid projektijuhtimise aspekte, mis on näiteks seotud kommunikatsioonistrateegiate kindlaksmääramise, rakendamise ja elluviimisega.
Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted: küsimused käsitlevad teadmisi poliitikavaldkondades nii üldisel kui ka ELi tasandil, kuid võivad hõlmata ka õigus- ja majandustemaatikat.
Õigusvaldkond: ELi, riiklikku ja rahvusvahelist õigust käsitlevad küsimused, mis võivad hõlmata ka poliitika- ja majandustemaatikat.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT): küsimused erinevatel IKTga seotud teemadel, muu hulgas programmeerimiskeelte (JAVA, Visual Basic, Visual C# jne) kasutamise, kasutuskeskkonna (nt Windows ja Unix) haldamise ning võrgu- ja telekommunikatsioonihalduse kohta.
Lastehoiuasutuste töötajad: küsimused lastehoiu kohta (3,5–14aastastele lastele mõeldud) koolijärgsetes lastehoiuasutustes ja laste vabaõhukeskustes, lasteaia õppe ja lastesõime hoidjate töö ning 0–3aastaste lastehoiu kohta lastesõimedes.
Hariduspsühholoogide näidistestküsimused töö erinevate aspektide kohta, näiteks lasteaia või koolijärgse lastehoiuasutuse ja nende töötajate töö koordineerimine, laste elukvaliteet ja suhted vanematega, hariduskontseptsiooni arendamine ja järelevalve (sh koolitused).
 

 • Tekstist arusaamise test: see on valikvastustega test, millega hinnatakse kandidaadi arusaamist 2. keelest (inglise, prantsuse, saksa keel), eelkõige tema sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili.

  Lepingulistele töötajatele mõeldud tekstist arusaamise test koosneb 12 valikvastustega küsimusest, mille eesmärk on testida kandidaadi arusaamist teisest keelest (EN-FR-DE), eelkõige tema sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Need ei puuduta konkreetse institutsiooni/ameti/teenistuse tegevusvaldkonda. Iga küsimuse juurde kuulub neli erinevat vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Iga küsimus annab ühe punkti ning valede vastuste eest punkte maha ei võeta. Kandidaatidel on 12 valikvastustega küsimusele vastamiseks aega kokku 30 minutit.  Ehkki hindamisel võetakse arvesse ka vastamisele kuluvat aega, on testid koostatud selliselt, et kandidaadil oleks võimalik ettenähtud aja jooksul vastata kõikidele küsimustele. Testi läbimiseks vajalik minimaalne punktisumma on tegevusüksuse III puhul 6 punkti 12st ja tegevusüksuse IV puhul 7 punkti 12st.

  Seda liiki testi kasutatakse järgmiste profiilide puhul:

  Tõlkijad / Korrektorid: test, mille eesmärk on hinnata kandidaadi arusaamist 2. keelest (EN-FR-DE), eelkõige tema sõnavara, teadmisi grammatikast/lauseõpetusest ja stiili. Küsimused ei eelda lisateadmisi ja need põhinevad üksnes tekstis esitatud teabel.
   

 • Kõik need testid on arvutipõhised ja neid tehakse (võimalike variantide hulgast) valitud hindamiskeskuses ühel ja samal ajal. Kutsele on lisatud ka kandidaatidele kättesaadavate hindamiskeskuste loetelu.
   
 • Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad: pädevusteste ega tekstist arusaamise testi ei korraldata, sooritada tuleb vaid mõtlemisoskuse testid.

Põhimõistete sõnastik

Abstraktse mõtlemise test :

hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta

Juhtumianalüüs :

üldjuhul arvutipõhine test, kus kandidaadid peavad lahendama probleeme või reageerima olukorrale, toetudes üksnes neile antud materjalile

E-dokumentide haldus (e-tray) :

arvutipõhine katse, mille puhul kandidaatidel palutakse vastata küsimustele, kasutades e-postkastis esitatud dokumente

Rühmatöö :

pärast teatava hulga teabe iseseisvat käsitlemist kohtuvad kandidaadid teiste kandidaatidega, et vahetada seisukohti ja jõuda ühisele otsusele

Matemaatilise mõtlemise test :

hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot

Suuline ettekanne :

analüüs ja ettekanne, mille käigus kandidaatidel palutakse koostada ettepanek tööga seotud fiktiivse probleemi lahendamiseks. Pärast neile antud dokumentide analüüsimist tuleb kandidaatidel esitada oma ideed väikesele kuulajaskonnale

Olukorra lahendamise test :

hinnatakse kandidaadi tavapärast käitumist tööga seotud olukordades

Verbaalse mõtlemise test :

hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot