Esimerkkejä koetehtävistä

Etusivu > Hakumenettely > Esimerkkejä koetehtävistä

Päivitetty viimeksi: 02/09/2021

 

Perustietoa koemenettelyistä ja -tehtävistä

Kaikkiin EPSOn sivustolla julkaistuihin avoimiin kilpailuihin sisältyy kokeita, joilla arvioidaan hakijoiden ammatillista osaamista sekä yleisiä taitoja ja kompetensseja. Ensimmäiset kokeet ovat yleensä tietokoneella tehtäviä monivalintakokeita. Erikoisalojen kilpailuissa voidaan monivalintakokeiden sijasta tehdä aluksi pelkästään pätevyyteen perustuva karsinta.

Hakijat, jotka läpäisevät tietokoneella tehtävät monivalintakokeet ja/tai pätevyyteen perustuvan karsinnan ja jotka sähköisen hakulomakkeen perusteella täyttävät kaikki yleiset ja erityiset osallistumisedellytykset, kutsutaan arviointikeskusvaiheen kokeisiin.

Arviointikeskusvaiheen kokeet järjestetään yleensä Brysselissä tai Luxemburgissa, ja ne voivat kestää yhden tai useamman päivän. Arviointikeskusvaiheessa testataan hakijoiden yleiskompetensseja ja haun kannalta keskeisiä erityiskompetensseja / alakohtaisia kompetensseja. Tietyn tehtävän kukin yleiskompetenssi koostuu viidestä määritetystä ankkurista eli elementistä, jotka otetaan huomioon kompetenssia arvioitaessa. Hakijoita arvioidaan kunkin ankkurin osalta erikseen, minkä perusteella heille annetaan kompetenssista yleisarvosana. Ankkureihin voi nyt tutustua etukäteen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kokeita ei ole mahdollista lähitulevaisuudessa järjestää niin, että hakijat ovat fyysisesti läsnä EPSOn tiloissa. Tämän vuoksi EPSO on päättänyt järjestää arviointikeskusvaiheen kokeet sen sijaan verkossa etäyhteydellä.

Seuraavassa on esitelty esimerkkikokeita näistä kahdesta vaiheesta. Esimerkkien tarkoituksena on antaa hakijoille käsitys siitä, minkä tyyppisiä koekysymykset ovat. Huom. Kokeiden määrä ja tyyppi määräytyy kulloisenkin kilpailun vaatimustason ja tyypin mukaan. Tarkempia tietoja kuhunkin valintamenettelyyn kuuluvista kokeista on kilpailuilmoituksessa (tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä).

EPSO ei järjestä valmennuskursseja eikä tuota muuta harjoitusmateriaalia kuin tällä sivustolla olevat esimerkkikokeet, eikä se myöskään ole osallisena minkään muun organisaation kursseissa tai julkaisuissa.

Jotkin EU-maat tarjoavat pääsykoevalmennusta ja tukea yhteystahojensa tai pysyvän EU-edustustonsa kautta (ks. Euroopan unionin virallinen hakemisto).

 

Kiinnostaako ura EU:ssa?

Omaa soveltuvuuttasi voit arvioida Lähtisinkö EU-uralle -kyselyn avulla. Kysymykset ja vastaukset antavat realistisen kuvan siitä, millaista työskentely EU:n toimielimissä on.

Lähtisinkö EU-uralle -kysely

 

Hallintoavustajat (AST-SC)

Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä

Päättelykykykokeet:

 • Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää sanallista tietoa).
 • Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää numerotietoa).
 • Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).

Ammattitaitokokeet:

 • Tarkkuus ja huolellisuus (arvioidaan hakijan kykyä käsitellä tietoja nopeasti).
 • Priorisointikyky ja järjestelmällisyys (arvioidaan hakijan kykyä organisoida ja priorisoida töitä).

Postikoritehtävä (e-tray): esimerkkikoe – Tietokonepohjainen testi, jossa simuloidaan todellista työtilannetta. Sähköpostiin on saapunut viestejä, jotka liittyvät kuvitteellisiin työtehtäviin. Hakijan on määräajan kuluessa löydettävä erilaisiin ongelmatilanteisiin paras mahdollinen ratkaisu. Hakija suorittaa tehtävän toisella kielellään (kieli 2), ja siinä mitataan kolmea kompetenssia: analysointi- ja ongelmanratkaisukyky, laatutietoisuus ja tuloshakuisuus, priorisointikyky ja järjestelmällisyys.

Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeet: esimerkkejä 24 kielellä – Kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä, joilla mitataan kielen ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Hakijalla on 30 minuuttia aikaa vastata 12 monivalintakysymykseen.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista, ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.

Talousasioiden koe: esimerkkejä: englanti, ranska, saksa – Kokeessa arvioidaan hakijan taitoja talousasioissa. Hakijalla on 30 minuuttia aikaa vastata 25 kysymykseen toisella kielellään (kieli 2).

Microsoft Office -taitojen koe: esimerkkejä englannin ja ranskan kielellä. Tässä Microsoft Word -kokeessa arvioidaan MS Word 2016:n ominaisuuksien ja niiden käytön tuntemusta. Kysymysten määrä, kokeen kesto ja vaadittava vähimmäispistemäärä ilmoitetaan kilpailuilmoituksessa.

Kirjallisen ilmaisun koe: Käytännön kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan kirjallista ilmaisua (erityisesti oikeinkirjoitusta, sanavarastoa ja kielioppia) hakijan kielellä 2 – kokeessa ei arvioida kirjoitelman aihepiirin tuntemusta.Hakijalle annetaan luettelo eri aiheista, ja hän valitsee niistä yhden ja kirjoittaa siitä. Koe tehdään tietokoneella, ja sen kesto on 30 minuuttia.

Roolipelitehtävä: Kokeen aikana hakija osallistuu kahdenkeskiseen vuorovaikutustilanteeseen, jossa sekä hänellä että vastapelurilla on oma roolinsa. Varsinainen roolipelitilanne kestää noin 15–20 minuuttia, ja sen avulla voidaan testata useita yleisiä kompetensseja. Kyse on vastapelurin kanssa järjestetystä kokouksesta tietyn tilanteen ratkaisemiseksi. Roolipeliin koulutettu vastapeluri voi tehtävän aikana antaa lisätietoja ennalta laaditun käsikirjoituksen mukaisesti. Käsikirjoitus on laadittu niin, että se sallii tilanteen myös kehittyä omalla painollaan. 

Alakohtainen koe: Alakohtainen koe on monivalintakoe, jonka kysymyksillä mitataan keskeisiä kyseisen profiilin tehtävissä tarvittavia kompetensseja. Jokaisessa kysymyksessä on 4 erilaisiin skenaarioihin liittyvää vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Lisätietoja on kilpailuilmoituksessa ja kutsukirjeessä.

 

Hallintoavustajat (AST)

Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä

Päättelykykykokeet:

 • Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää sanallista tietoa).
 • Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää numerotietoa).
 • Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).

Ammattitaitokokeet:

 • Tarkkuus ja huolellisuus (arvioidaan hakijan kykyä käsitellä tietoja nopeasti).
 • Priorisointikyky ja järjestelmällisyys (arvioidaan hakijan kykyä organisoida ja priorisoida töitä).

Tilanteenarviointikykyä mittaava koe: esimerkkejä: englantiranskasaksa ja esimerkki pisteytyksestä – Kokeessa arvioidaan hakijan toimimista työtilanteessa.

Alakohtainen koe: Alakohtainen koe on monivalintakoe, jonka kysymyksillä mitataan keskeisiä kyseisen profiilin tehtävissä tarvittavia kompetensseja. Jokaisessa kysymyksessä on 4 erilaisiin skenaarioihin liittyvää vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Lisätietoja on kilpailuilmoituksessa ja kutsukirjeessä.

Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeet: esimerkkejä 24 kielellä – Kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä, joilla mitataan kielen ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Hakijalla on 30 minuuttia aikaa vastata 12 monivalintakysymykseen.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista, ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.

Editointikoe: Editointikokeessa testataan kykyä korjata kielivirheitä (numero-, välimerkki-, kielioppi-/oikeinkirjoitus- ja sanastovirheitä) ja muotoiluvirheitä käännöksessä. Hakijan toisella kielellä (kieli 2) oleva lähdeteksti on nähtävissä näytöllä. Tekstin käännös hakijan pääkielelle (kieli 1) on editoitavassa MS Word -tiedostossa (MS Office 2010), mutta käännöksessä on kieli- ja muotoiluvirheitä, kun sitä vertaa lähdetekstiin. Hakijan on löydettävä ja korjattava nämä virheet, jotta käännös on yhdenmukainen lähdetekstin kanssa. Koe kestää noin tunnin.

Työtehtäviin liittyvän muistion laatiminen / alakohtainen kirjallinen koe: Kokeella mitataan joitakin keskeisiä kyseisen profiilin työtehtävissä tarvittavia kompetensseja. Lyhyessä kirjallisessa ohjeistuksessa taustoitetaan kuvitteellinen tilanne, jonka ratkaisumalleja hakijoiden on esiteltävä muistiossa. Koe tehdään tietokoneella, ja siinä käytetään hakijan kieltä 2. Vaadittu vähimmäispistemäärä ilmoitetaan kilpailuilmoituksessa.

Erityiskompetensseja kartoittava haastattelu / alakohtainen haastattelu: Kokeella mitataan joitakin tai kaikkia keskeisiä kyseisen profiilin työtehtävissä tarvittavia kompetensseja (ks. kilpailuilmoitus). Koemuotona on kahden valintalautakunnan jäsenen suorittama strukturoitu haastattelu. Haastattelu tehdään hakijan kielellä 2. Vaadittu vähimmäispistemäärä ilmoitetaan kilpailuilmoituksessa. Erityiskompetensseja kartoittavaa haastattelua / alakohtaista haastattelua ei pidä sekoittaa yleisiä kompetensseja kartoittavaan haastatteluun, joka on myös strukturoitu, mutta keskittyy työtehtäväkohtaisten kompetenssien sijasta yleisiin kompetensseihin. 

Tilanneosaamista kartoittava haastattelu: haastattelu, jonka tarkoituksena on arvioida yleisiä kompetensseja kysymällä hakijalta, miten hän reagoi tietyssä tilanteessa. Ennen haastattelua hakijaa pyydetään tutustumaan kirjallisiin ohjeisiin ja taustatietoihin verkossa, jotta hän voi valmistautua haastatteluun. Haastattelun aikana keskustellaan ohjeissa kuvatusta tilanteesta ja myös muista tilanteista. Haastattelu toteutetaan videoneuvotteluna. Hakija voi pitää kirjalliset ohjeet ja taustatiedot esillä haastattelun aikana.

 

Hallintovirkamiehet (AD – yleisvirkamiehet)

Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä

Päättelykykykokeet:

 • Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää sanallista tietoa).
 • Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää numerotietoa).
 • Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).

Esimerkki tilanteenarviointikykyä mittaavasta kokeestaKokeessa arvioidaan hakijan toimimista työtilanteessa - lisäesimerkkejä: englantiranskasaksa ja esimerkki pisteytyksestä.

Postikoritehtävä (e-tray): esimerkki: Tietokonepohjainen testi, jossa simuloidaan todellista työtilannetta. Sähköpostiin on saapunut viestejä, jotka liittyvät kuvitteellisiin työtehtäviin.

Tilanneosaamista kartoittava haastattelu: haastattelu, jonka tarkoituksena on arvioida yleisiä kompetensseja kysymällä hakijalta, miten hän reagoi tietyssä tilanteessa. Ennen haastattelua hakijaa pyydetään tutustumaan kirjallisiin ohjeisiin ja taustatietoihin verkossa, jotta hän voi valmistautua haastatteluun. Haastattelun aikana keskustellaan ohjeissa kuvatusta tilanteesta ja myös muista tilanteista. Haastattelu toteutetaan videoneuvotteluna. Hakija voi pitää kirjalliset ohjeet ja taustatiedot esillä haastattelun aikana.

Suullinen esitys: esimerkkejä – Henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijaa pyydetään esittelemään kuvitteellinen ammatillinen tilanne ja vastaamaan sitä koskeviin kysymyksiin. Ennen haastattelua hakijaa pyydetään tutustumaan tehtävän kaikkiin versioihin ja taustatietoihin verkossa, lukemaan ne ja analysoimaan niitä ja siten valmistautumaan tehtävään. Haastattelun alussa hakijalle kerrotaan, mikä tehtävän versioista hänen on esiteltävä (ilman visuaalista tukea) ja sen jälkeen vastattava sitä koskeviin kysymyksiin. Suullinen esitys kestää 20 minuuttia, ja siinä kartoitetaan useita kilpailuilmoituksessa mainittuja kompetensseja.

Case-tehtävä: esimerkkejä: englantiranskasaksa – Johonkin määrättyyn tilanteeseen liittyvä tietokonepohjainen koe, jossa hakijalle esitetään erilaisia ongelmia ja hänen on reagoitava niihin tai ratkaistava ne pelkästään käytössä olevan aineiston perusteella.

Kompetensseja kartoittava haastattelu: Kompetensseja kartoittavalla haastattelulla mitataan joitakin tai kaikkia yleisiä kompetensseja riippuen kilpailusta ja siitä, mihin palkkaluokkaan hakija on hakenut (ks. kilpailuilmoitus). Hakijoita haastatellaan yhteensä 40 minuuttia heidän toisella kielellään (kieli 2). Kysymykset on jäsennelty siten, että arvioijat pystyvät määrittämään hakijan yleiset kompetenssit.

Motivaatiota kartoittava haastattelu: Motivaatiota työskennellä EU-elimissä selvitetään esimerkiksi seuraavilta kannoilta: Mikä herätti kiinnostuksen työskentelyyn EU:ssa, EU:n arvojen tuntemus ja sitoutuminen niihin, EU:n nykyisten ja tulevien haasteiden ymmärtäminen, odotukset EU-uran suhteen sekä EU:n ja sen historian, EU-elinten ja EU:n tärkeimpien politiikan alojen tuntemus. Haastattelussa käsitellään ja arvioidaan kaikkia näitä aiheita. Strukturoitua, 20 minuuttia kestävää haastattelua on tekemässä kaksi valintalautakunnan jäsentä. 

 

Hallintovirkamiehet (AD – erikoisalan virkamiehet)

Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä

Päättelykykykokeet:

 • Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää sanallista tietoa).
 • Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää numerotietoa).
 • Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).

Esimerkki tilanteenarviointikykyä mittaavasta kokeestaKokeessa arvioidaan hakijan toimimista työtilanteessa - lisäesimerkkejä: englantiranskasaksa ja esimerkki pisteytyksestä.
Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeet: esimerkki 24 kielellä – Kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä, joilla mitataan kielen ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Hakijalla on 25 minuuttia aikaa vastata 12 monivalintakysymykseen.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista, ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.

Roolipelitehtävä: Kokeen aikana hakija osallistuu kahdenkeskiseen vuorovaikutustilanteeseen, jossa sekä hänellä että vastapelurilla on oma roolinsa. Varsinainen roolipelitilanne kestää noin 15–20 minuuttia, ja sen avulla voidaan testata useita yleisiä kompetensseja. Kyse on vastapelurin kanssa järjestetystä kokouksesta tietyn tilanteen ratkaisemiseksi. Roolipeliin koulutettu vastapeluri voi tehtävän aikana antaa lisätietoja ennalta laaditun käsikirjoituksen mukaisesti. Käsikirjoitus on laadittu niin, että se sallii tilanteen myös kehittyä omalla painollaan.

Tilanneosaamista kartoittava haastattelu: Haastattelu, jossa arvioidaan yleisiä kompetensseja kysymällä hakijalta, miten hän reagoisi tietyssä tilanteessa. Ennen haastattelua hakijaa pyydetään tutustumaan kirjallisiin ohjeisiin ja taustatietoihin verkossa, jotta hän voi valmistautua haastatteluun. Haastattelun aikana keskustellaan ohjeissa kuvatusta tilanteesta ja myös muista tilanteista. Haastattelu toteutetaan videoneuvotteluna. Hakija voi pitää kirjalliset ohjeet ja taustatiedot esillä haastattelun aikana.

Suullinen esitys: esimerkkejä – Henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijaa pyydetään esittelemään kuvitteellinen ammatillinen tilanne ja vastaamaan sitä koskeviin kysymyksiin. Ennen haastattelua hakijaa pyydetään tutustumaan tehtävän kaikkiin versioihin ja taustatietoihin verkossa, lukemaan ne ja analysoimaan niitä ja siten valmistautumaan tehtävään. Haastattelun alussa hakijalle kerrotaan, mikä tehtävän versioista hänen on esiteltävä (ilman visuaalista tukea) ja sen jälkeen vastattava sitä koskeviin kysymyksiin. Suullinen esitys kestää 20 minuuttia, ja siinä kartoitetaan useita kilpailuilmoituksessa mainittuja kompetensseja.

Case-tehtävä: englantiranskasaksa – Johonkin määrättyyn tilanteeseen liittyvä tietokonepohjainen koe, jossa hakijalle esitetään erilaisia ongelmia ja hänen on reagoitava niihin tai ratkaistava ne pelkästään käytössä olevan aineiston perusteella.

Kompetensseja kartoittava haastattelu: Kompetensseja kartoittavalla haastattelulla mitataan joitakin tai kaikkia yleisiä kompetensseja riippuen kilpailusta ja siitä, mihin palkkaluokkaan hakija on hakenut (ks. kilpailuilmoitus). Hakijoita haastatellaan yhteensä 40 minuuttia heidän toisella kielellään (kieli 2). Kysymykset on jäsennelty siten, että arvioijat pystyvät määrittämään hakijan yleiset kompetenssit.

Alakohtainen haastattelu: Kokeella mitataan joitakin tai kaikkia keskeisiä kyseisen profiilin työtehtävissä tarvittavia kompetensseja (ks. kilpailuilmoitus). Koemuotona on kahden valintalautakunnan jäsenen suorittama strukturoitu haastattelu. Haastattelu tehdään hakijan kielellä 2. Vaadittu vähimmäispistemäärä ilmoitetaan kilpailuilmoituksessa. Erityiskompetensseja kartoittavaa haastattelua / alakohtaista haastattelua ei pidä sekoittaa yleisiä kompetensseja kartoittavaan haastatteluun, joka on myös strukturoitu, mutta keskittyy työtehtäväkohtaisten kompetenssien sijasta yleisiin kompetensseihin.

Alakohtainen kirjallinen koe: Kokeella mitataan joitakin keskeisiä kyseisen profiilin työtehtävissä tarvittavia kompetensseja. Lyhyessä kirjallisessa ohjeistuksessa taustoitetaan kuvitteellinen tilanne, jonka ratkaisumalleja hakijoiden on esiteltävä kirjallisesti. Koe tehdään tietokoneella, ja siinä käytetään hakijan kieltä 2. Vaadittu vähimmäispistemäärä ilmoitetaan kilpailuilmoituksessa.

Alakohtainen koe: Alakohtainen koe on monivalintakoe, jonka kysymyksillä mitataan keskeisiä kyseisen profiilin tehtävissä tarvittavia kompetensseja. Jokaisessa kysymyksessä on 4 erilaisiin skenaarioihin liittyvää vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Lisätietoja on kilpailuilmoituksessa ja kutsukirjeessä.

 

Lingvistijuristit (AD)

Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä

Päättelykykykokeet:

 • Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää sanallista tietoa).
 • Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää numerotietoa).
 • Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).

Esimerkki tilanteenarviointikykyä mittaavasta kokeestaKokeessa arvioidaan hakijan toimimista työtilanteessa - lisäesimerkkejä: englantiranskasaksa ja esimerkki pisteytyksestä.

Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeet: esimerkkejä 24 kielellä – Kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä, joilla mitataan kielen ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Hakijalla on 25 minuuttia aikaa vastata 12 monivalintakysymykseen.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista, ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.

Käännöskokeet: esimerkkejä: saksa, englanti, espanja, ranska, italia

Yhteenvetokoe: esimerkki – Kokeessa hakijalle annetaan hakijan kielellä 3 laadittu teksti, josta hänen on laadittava tietokoneella yhteenveto kielellä 1 (kilpailun kieli). Kokeen kesto on noin 2 tuntia. Sanakirjojen käyttö on kielletty.

Tilanneosaamista kartoittava haastattelu: haastattelu, jonka tarkoituksena on arvioida yleisiä kompetensseja kysymällä hakijalta, miten hän reagoi tietyssä tilanteessa. Ennen haastattelua hakijaa pyydetään tutustumaan kirjallisiin ohjeisiin ja taustatietoihin verkossa, jotta hän voi valmistautua haastatteluun. Haastattelun aikana keskustellaan ohjeissa kuvatusta tilanteesta ja myös muista tilanteista. Haastattelu toteutetaan videoneuvotteluna. Hakija voi pitää kirjalliset ohjeet ja taustatiedot esillä haastattelun aikana.

 

Kääntäjät (AD)

Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä

Päättelykykykokeet:

 • Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää sanallista tietoa).
 • Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää numerotietoa).
 • Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).

Esimerkki tilanteenarviointikykyä mittaavasta kokeestaKokeessa arvioidaan hakijan toimimista työtilanteessa - lisäesimerkkejä: englantiranskasaksa ja esimerkki pisteytyksestä.

Käännöskoe: esimerkkikokeet 24 kielellä

Tarkastuskoe: esimerkkikoe – Kielestä 2 kieleen 1 käännetyn tekstin tarkastaminen.

Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeet: esimerkkejä 24 kielellä – Kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä, joilla mitataan kielen ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Hakijalla on 25 minuuttia aikaa vastata 12 monivalintakysymykseen.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista, ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.

Tilanneosaamista kartoittava haastattelu: haastattelu, jonka tarkoituksena on arvioida yleisiä kompetensseja kysymällä hakijalta, miten hän reagoi tietyssä tilanteessa. Ennen haastattelua hakijaa pyydetään tutustumaan kirjallisiin ohjeisiin ja taustatietoihin verkossa, jotta hän voi valmistautua haastatteluun. Haastattelun aikana keskustellaan ohjeissa kuvatusta tilanteesta ja myös muista tilanteista. Haastattelu toteutetaan videoneuvotteluna. Hakija voi pitää kirjalliset ohjeet ja taustatiedot esillä haastattelun aikana.

Suullinen esitys: esimerkkejä – Henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijaa pyydetään esittelemään kuvitteellinen ammatillinen tilanne ja vastaamaan sitä koskeviin kysymyksiin. Ennen haastattelua hakijaa pyydetään tutustumaan tehtävän kaikkiin versioihin ja taustatietoihin verkossa, lukemaan ne ja analysoimaan niitä ja siten valmistautumaan tehtävään. Haastattelun alussa hakijalle kerrotaan, mikä tehtävän versioista hänen on esiteltävä (ilman visuaalista tukea) ja sen jälkeen vastattava sitä koskeviin kysymyksiin. Suullinen esitys kestää 20 minuuttia, ja siinä kartoitetaan useita kilpailuilmoituksessa mainittuja kompetensseja.

Pääkielen taitoa mittaava koe: esimerkki – Pääkielen taitoa mittaava koe on monivalintakoe, joka koostuu 25 erillisestä kysymyksestä. Jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi (A, B, C tai D) on oikein. Koeaika on 25 minuuttia. Kysymykset voivat koskea mitä tahansa seuraavista kompetensseista: kielioppi, sanavarasto, idiomaattisuus, oikeinkirjoitus ja välimerkit.

 

Tulkit (AD)

Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä

Päättelykykykokeet:

 • Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää sanallista tietoa).
 • Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää numerotietoa).
 • Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).

Suullinen esitys: esimerkkejä – Henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijaa pyydetään esittelemään kuvitteellinen ammatillinen tilanne ja vastaamaan sitä koskeviin kysymyksiin. Ennen haastattelua hakijaa pyydetään tutustumaan tehtävän kaikkiin versioihin ja taustatietoihin verkossa, lukemaan ne ja analysoimaan niitä ja siten valmistautumaan tehtävään. Haastattelun alussa hakijalle kerrotaan, mikä tehtävän versioista hänen on esiteltävä (ilman visuaalista tukea) ja sen jälkeen vastattava sitä koskeviin kysymyksiin. Suullinen esitys kestää 20 minuuttia, ja siinä kartoitetaan useita kilpailuilmoituksessa mainittuja kompetensseja.

 

Sopimussuhteiset toimihenkilöt / Jatkuva CAST-valintamenettely

Päättelykykykokeet:
Tehtäväryhmät I, II ja III, ks. kohta Hallintoavustajat (AST-SC) tai kohta Hallintoavustajat (AST).
Tehtäväryhmä IV, ks. kohta Hallintovirkamiehet (AD – yleisvirkamiehet).

Kompetensseja mittaavat kokeet: Monivalintatehtäviä, joilla arvioidaan hakijan tietoja tietyn erityisprofiilin alalla. Lisätietoja on kiinnostuksenilmaisupyynnössä.
Sopimussuhteisten toimihenkilöiden kompetenssikokeena on monivalintakoe, jossa on 25 kysymystä. Niillä mitataan keskeisiä kyseisen profiilin tehtävissä tarvittavia kompetensseja. Kompetenssikokeen kysymykset liittyvät kiinnostuksenilmaisupyynnössä kuvattuihin työtehtäviin eivätkä minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein.  Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Monivalintakoe kestää 50 minuuttia.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kompetensseja mittaavat kokeet tehdään hakijan kielellä 2. Kokeen läpäistäkseen on saatava tehtäväryhmissä II ja III vähintään 13 pistettä (enimmäispistemäärä 25) ja tehtäväryhmässä IV vähintään 16 pistettä (enimmäispistemäärä 25). Tämän tyyppistä koetta käytetään seuraavissa profiileissa:

Rahoitusala: Kysymyksiä rahoitusmenettelyistä, kirjanpidosta, analysoinnista ja ohjeistuksesta (tarkastukset ja valvonta) sekä mahdollisesti myös kysymyksiä talousteorioista ja välineistä, joilla talous- ja finanssialan suuntauksia ja dataa voidaan seurata ja analysoida.
Hankkeiden/ohjelmien hallinnointi: Kysymyksiä hankkeiden/ohjelmien hallinnoinnista (suunnittelu, seuranta, arviointi jne.) ja soveltuvin osin myös niiden rahoitukseen, tiedotukseen ja laadunvarmistukseen liittyvistä seikoista.
Sihteerit/virkailijat: Kysymyksiä sihteerin/virkailijan työtehtävien alalta, esim. kokousten järjestäminen, virkamatkojen valmistelu, asiakirjojen arkistointi ja postitus, kokouskalenterien päivittäminen ja ylläpito jne. Myös MS Office -ohjelmien perustuntemusta testataan.
Hallinto/henkilöstöhallinto: Kysymyksiä ennen muuta henkilöstöhallinnon ja ammatillisen täydennyskoulutuksen alalta.
Tiedotusala: Kysymyksiä, jotka liittyvät käytännön työhön (esim. tilanneselostuksista, katsauksista, tiedotteista, verkkotiedotuksesta, sosiaalisesta mediasta ja muista vastaavista) sekä hankehallinnosta (esim. tiedotusstrategioiden laatimisesta, täytäntöönpanosta ja toteutuksesta)
Politiikan alat / EU:n toimintapolitiikka: Kysymyksiä, jotka edellyttävät toimintapolitiikkojen tuntemusta sekä yleisesti että EU:n tasolla. Kysymykset voivat käsitellä myös lainsäädäntöön ja talouteen liittyviä aiheita.
Oikeuden ala: Kysymyksiä, jotka edellyttävät EU:n tuntemusta sekä perehtyneisyyttä kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön. Kysymykset voivat käsitellä myös talouden ja politiikan aloihin liittyviä aiheita.
Tieto- ja viestintäteknologia (ICT): Kysymyksiä useilta tieto- ja viestintäteknologian aloilta, esim. ohjelmointikielet (Java, Visual Basic ja Visual C# yms.), käyttäjäympäristön hallinnointi (esim. Windows ja Unix) sekä verkon ja televiestinnän hallinnointi ja muita vastaavia aiheita.
Lastenhoitohenkilöstö: Kysymyksiä, jotka liittyvät lastenhoitoon koululaisten iltapäivähoitopaikoissa ja päiväleireillä (3,5–14-vuotiaat lapset), varhaiskasvatukseen sekä lastenhoitoon 0–3-vuotiaiden lasten päiväkodeissa.
KasvatuspsykologitKysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi päiväkotien tai iltapäivähoitokeskusten henkilöstön työn koordinointiin, lasten elämänlaatuun ja vuorovaikutukseen vanhempien kanssa sekä kasvatustyön toiminta-ajatuksen kehittämiseen ja seurantaan (mukaan lukien koulutus).

Kielen ymmärtämistä mittaava koe: Monivalintatehtäviä, joilla arvioidaan hakijan kielen 2 (englanti, ranska, saksa) ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen.
Sopimussuhteisten toimihenkilöiden kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä. Niillä mitataan kielen 2 (englanti, ranska, saksa) ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Hakijalla on 30 minuuttia aikaa vastata 12 monivalintakysymykseen.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kokeen läpäistäkseen on tehtäväryhmässä III saatava vähintään 6 pistettä (enimmäispistemäärä 12) ja tehtäväryhmässä IV vähintään 7 pistettä (enimmäispistemäärä 12).

Tämän tyyppistä koetta käytetään seuraavissa profiileissa:
Kääntäjät / KorjauslukijatKoe, jolla arvioidaan, onko hakijalla kielen 2 (englanti, ranska, saksa) hyvä ymmärrys sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.

Kaikki nämä kokeet tehdään tietokoneella testikeskuksessa yhdellä kertaa. Kun hakija saa kutsun kokeisiin, hän saa samalla myös luettelon käytettävissä olevista testikeskuksista ja voi valita niistä haluamansa.
 

Suorittavan työn ja avustavien hallinnollisten tehtävien profiili: Ei kompetenssikoetta eikä kielen ymmärtämistä mittaavaa koetta; ainoastaan päättelykykyä mittaavat kokeet.

Sanasto

Abstraktin päättelyn koe :

arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia elementtejä

Case-tehtävä :

tavallisesti johonkin määrättyyn tilanteeseen liittyvä tietokonepohjainen koe, jossa hakijoille esitetään erilaisia ongelmia ratkaistaviksi tai joihin heidän on reagoitava pelkästään käytössä olevan aineiston perusteella.

Postikoriharjoitus (e-tray) :

tietokoneella tehtävä koe, jossa hakijan on vastattava kysymyksiin käyttäen apuna sähköpostissa saamiaan tietoja.

Ryhmätyöharjoitus :

tehtävä, jossa hakijat tutustuvat itsenäisesti tietoaineistoon, minkä jälkeen he keskustelevat ryhmässä päätelmistä ja tekevät yhteisen päätöksen

Numeerisen päättelyn koe :

arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää numeerista tietoa

Suullinen esitys :

henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijoita pyydetään valmistelemaan esitys ammatilliseen tilanteeseen liittyvästä kuvitteellisesta ongelmasta. Kun hakija on analysoinut saamansa asiakirjat, hänen on esiteltävä ajatuksensa pienelle yleisölle.

Tilanteenarviointikykyä mittaava koe :

arvioidaan toimimista työtilanteessa

Kielellisen päättelyn koe :

arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää sanallista tietoa