Header

Esimerkkejä koetehtävistä

Perustietoa koemenettelyistä ja -tehtävistä

Kaikkien EPSOn sivustolla julkaistujen avointen kilpailujen valintamenettelyssä hakijoiden ammatillista osaamista sekä yleisiä taitoja ja kompetensseja testataan kokeilla. Ensimmäiset kokeet ovat yleensä tietokonepohjaisia monivalintakokeita. Erikoisalojen kilpailuissa voidaan monivalintakokeiden sijasta tehdä aluksi pelkästään pätevyyteen perustuva karsinta.

Tietokonepohjaisissa monivalintakokeissa ja/tai pätevyyteen perustuvassa arvioinnissa menestyneet hakijat, jotka sähköisen hakulomakkeen perusteella täyttävät kaikki yleiset ja erityiset osallistumisehdot, kutsutaan arviointikeskusvaiheen kokeisiin.

Arviointikeskusvaiheen kokeet järjestetään yleensä Brysselissä tai Luxemburgissa, ja ne voivat kestää yhden tai useamman päivän. Arviointikeskusvaiheessa testataan hakijoiden yleistä kyvykkyyttä ja haun kannalta keskeisiä erityiskompetensseja.

Seuraavassa on esitelty esimerkkikokeita näistä kahdesta vaiheesta. Esimerkkien tarkoituksena on antaa hakijoille käsitys siitä, minkä tyyppisiä koekysymykset ovat. Huom. Kokeiden määrä ja tyyppi määräytyy kulloisenkin kilpailun vaatimustason ja tyypin mukaan. Tarkempia tietoja kuhunkin valintamenettelyyn kuuluvista kokeista on kilpailuilmoituksessa (tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä).

EPSO ei järjestä valmennuskursseja eikä tuota muuta harjoitusmateriaalia kuin tällä sivustolla olevat esimerkkikokeet, eikä se myöskään ole osallisena minkään muun organisaation kursseissa tai julkaisuissa.

Jotkin EU-maat tarjoavat pääsykoevalmennusta ja tukea seuraavien yhteystahojen tai pysyvän EU-edustustonsa kautta.

 

Hallintoavustajat (AST-SC)

 • Päättelykykykokeet: Interaktiiviset kielellisen, numeerisen ja abstraktin päättelyn kokeet
 • Ammattitaitokokeet:  
 • Postikoriharjoitus (e-tray): esimerkki postikoritehtävästä: englantiranskasaksa
 • Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeet: englanti, ranska, saksa
 • Talousasioiden koe: englanti, ranska, saksa
 • Microsoft Office -taitojen koe
   
 • Kirjallisen ilmaisun koe:
  Käytännön kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan kirjallista ilmaisua (erityisesti oikeinkirjoitusta, sanavarastoa ja kielioppia) hänen ilmoittamallaan kielellä 2 – kokeessa ei arvioida kirjoitelman aihepiirin tuntemusta.
  Hakijalle annetaan luettelo eri aiheista, ja hän valitsee niistä yhden ja kirjoittaa siitä.
  Koe tehdään tietokoneella, ja sen kesto on 30 minuuttia.
   
 • Roolileikki:
  Hakija saa roolileikkitilanteesta kirjalliset ohjeet ennen roolileikin alkua. Ohjeissa hakijaa pyydetään valmistautumaan tapaamiseen ”asiakkaan” kanssa (valmistautumisaika on 5–10 minuuttia). Hakijan on esitettävä roolia, joka vastaa hänen hakemaansa työtehtävää. Ohjeissa kuvataan myös ”asiakkaan” rooli sekä tietty tilanteeseen liittyvä ongelma.
  Varsinainen roolileikkitilanne kestää noin 15 minuuttia, ja sen avulla voidaan testata useita yleisiä taitoja. Kyse on ”asiakkaan” kanssa järjestetystä tapaamisesta, johon liittyy tietty ongelma. Roolileikkiin koulutettu henkilöstön jäsen esittää ”asiakasta”, joka antaa lisätietoja tapaamisen aikana ennalta laaditun käsikirjoituksen mukaan. Käsikirjoitus on laadittu niin, että se sallii tilanteen myös kehittyä omalla painollaan. Koetilanteessa on läsnä kaksi valintalautakunnan jäsentä. He toimivat vain tarkkailijoina eivätkä puutu tilanteeseen millään lailla. Harjoituksen lopuksi valintalautakunnan jäsenet pisteyttävät hakijan suorituksen. 

 

Hallintoavustajat (AST)

 • Editointikoe:
  Editointikokeessa testataan kykyä korjata kieli- ja muotoiluvirheitä käännöksessä.
  Hakijan toisella kielellä oleva lähdeteksti on nähtävissä näytöllä. Tekstin käännös hakijan ensimmäiselle kielelle on editoitavassa MSWord-tiedostossa, mutta käännöksessä on kieli- ja muotoiluvirheitä, kun sitä vertaa lähdetekstiin. Hakijan on löydettävä ja korjattava nämä virheet, jotta käännös on yhdenmukainen lähdetekstin kanssa.
  Koe kestää noin tunnin.

 

Hallintovirkamiehet (AD – yleisvirkamiehet)

 

Hallintovirkamiehet (AD – erikoisalan virkamiehet)

 

Lingvistijuristit (AD)

 

Kääntäjät (AD)

 • Päättelykykykokeet: Interaktiiviset kielellisen, numeerisen ja abstraktin päättelyn kokeet
 • Käännöskokeet
 • Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeetenglanti, ranska, saksa
 • Ryhmätyöharjoitus: englanti, ranska, saksa
 • Suullinen esitys: englanti, ranska, saksa
 • Pääkielen taitoa mittaava koe: esimerkki
  Pääkielen taitoa mittaava koe on pilottikoe. Vuonna 2017 sitä ei käytetä karsintakokeena, eikä hakijoiden saamia pisteitä oteta huomioon kilpailussa. Tulokset käsitellään nimettöminä, ja ne analysoidaan ainoastaan tulevien kilpailujen järjestämistä varten.
  Pääkielen taitoa mittaava koe on monivalintakoe, joka koostuu 25 erillisestä kysymyksestä. Jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi (A, B, C tai D) on oikein. Koeaika on 25 minuuttia. Kysymykset voivat koskea mitä tahansa seuraavista kompetensseista: kielioppi, sanavarasto, idiomaattisuus, oikeinkirjoitus ja välimerkit.

 

Tulkit (AD)

 

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

 • Päättelykykykokeet:
  Tehtäväryhmä I, ks. kohta Hallintoavustajat (AST-SC)
  Tehtäväryhmä II, ks. kohta Hallintoavustajat (AST-SC)
  Tehtäväryhmä III, ks. kohta Hallintoavustajat (AST)
  Tehtäväryhmä IV, ks. kohta Hallintovirkamiehet (AD – yleisvirkamiehet)
   
 • Kompetensseja kartoittavat testit: Monivalintatehtäviä, joilla arvioidaan hakijan tietoja tietyn erityisprofiilin alalla. Lisätietoja kiinnostuksenilmaisupyynnössä.

  Jatkuva CAST-menettely EPSO/CAST/P1-P17/2017: Sopimussuhteisten toimihenkilöiden kompetenssikokeena on monivalintakoe, jossa on 25 kysymystä. Niillä mitataan keskeisiä kyseisen profiilin tehtävissä tarvittavia kompetensseja. Kompetenssikokeen kysymykset liittyvät kiinnostuksenilmaisupyynnössä kuvattuihin työtehtäviin eivätkä minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein.  Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Monivalintakoe kestää 50 minuuttia.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin 25 kysymykseen on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kompetensseja mittaavat kokeet tehdään hakijan toisella kielellä. Kokeen läpäistäkseen on saatava tehtäväryhmissä II ja III vähintään 13 pistettä (enimmäispistemäärä 25) ja tehtäväryhmässä IV vähintään 16 pistettä (enimmäispistemäärä 25).

Esimerkkikoe – Rahoitusalan profiili: Kysymyksiä rahoitusmenettelyistä, kirjanpidosta, analysoinnista ja ohjeistuksesta (tarkastukset ja valvonta) sekä mahdollisesti myös talousteorioista ja välineistä, joilla talous- ja finanssialan suuntauksia ja dataa voidaan seurata ja analysoida.
Esimerkkikoe – Hankkeiden/ohjelmien hallinnoinnin profiili: Kysymyksiä hankkeiden/ohjelmien hallinnoinnista (suunnittelu, seuranta, arviointi jne.) ja soveltuvin osin myös niiden rahoitukseen, tiedotukseen ja laadunvarmistukseen liittyvistä seikoista.
Esimerkkikoe – Sihteerit/virkailijat-profiili: Kysymyksiä sihteerin/virkailijan työtehtävistä, esim. kokousten järjestäminen, virkamatkojen valmistelu, asiakirjojen ja postin arkistointi, postin lajittelu, kokouskalenterien ylläpito jne. Myös MS Office -ohjelmien perustuntemusta testataan.
Esimerkkikoe – Hallinnon/henkilöstöhallinnon profiili: Kysymyksiä ennen muuta henkilöstöhallinnon ja ammatillisen täydennyskoulutuksen alalta.
Esimerkkikoe – Tiedotusalan profiili: Kysymyksiä, jotka liittyvät käytännön työhön (esim. tilanneselostuksista, katsauksista, tiedotteista, verkkotiedotuksesta, sosiaalisesta mediasta jne.) sekä hankehallinnosta (esim. tiedotusstrategioiden laatimisesta, täytäntöönpanosta ja toteutuksesta).
Esimerkkitehtävä – Politiikan alojen / EU:n toimintapolitiikan profiili: Kysymyksiä, jotka edellyttävät eri politiikan alojen tuntemusta sekä yleisesti että EU:n tasolla. Kysymykset voivat käsitellä myös lainsäädäntöön ja talouteen liittyviä aiheita.
Esimerkkikoe – Oikeuden alan profiili: Kysymyksiä, jotka edellyttävät perehtyneisyyttä EU:n lainsäädäntöön sekä kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön. Kysymykset voivat käsitellä myös talouden ja politiikan aloihin liittyviä aiheita.
Esimerkkikoe – Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) profiili: Kysymyksiä useilta tieto- ja viestintäteknologian aloilta, esim. ohjelmointikielet (Java, Visual Basic ja Visual C# yms.), käyttäjäympäristön hallinnointi (esim. Windows ja Unix) sekä verkon ja televiestinnän hallinnointi.

Jatkuva CAST-menettely (EPSO/CAST/P18/2017 - FG I): Tässä tehtäväryhmässä ei ole kompetensseja mittaavaa koetta.

Kaikki nämä kokeet tehdään testikeskuksessa yhdellä kertaa. Kun hakija saa kutsun kokeisiin, hän saa samalla myös luettelon käytettävissä olevista testikeskuksista ja voi valita niistä haluamansa.

Sanasto

Abstraktin päättelyn koe :

arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia elementtejä

Case-tehtävä :

tavallisesti johonkin määrättyyn tilanteeseen liittyvä tietokonepohjainen koe, jossa hakijoille esitetään erilaisia ongelmia ratkaistaviksi tai joihin heidän on reagoitava pelkästään käytössä olevan aineiston perusteella.

Postikoriharjoitus (e-tray) :

tietokoneella tehtävä koe, jossa hakijan on vastattava kysymyksiin käyttäen apuna sähköpostissa saamiaan tietoja.

Ryhmätyöharjoitus :

tehtävä, jossa hakijat tutustuvat itsenäisesti tietoaineistoon, minkä jälkeen he keskustelevat ryhmässä päätelmistä ja tekevät yhteisen päätöksen

Numeerisen päättelyn koe :

arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää numeerista tietoa

Suullinen esitys :

henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijoita pyydetään valmistelemaan esitys ammatilliseen tilanteeseen liittyvästä kuvitteellisesta ongelmasta. Kun hakija on analysoinut saamansa asiakirjat, hänen on esiteltävä ajatuksensa pienelle yleisölle.

Tilanteenarviointikykyä mittaava koe :

arvioidaan toimimista työtilanteessa

Kielellisen päättelyn koe :

arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää sanallista tietoa