Esimerkkejä koetehtävistä

Etusivu > Hakumenettely > Esimerkkejä koetehtävistä

Perustietoa koemenettelyistä ja -tehtävistä

Kaikkiin EPSOn sivustolla julkaistuihin avoimiin kilpailuihin sisältyy kokeita, joilla arvioidaan hakijoiden ammatillista osaamista sekä yleisiä taitoja ja kompetensseja. Ensimmäiset kokeet ovat yleensä tietokoneella tehtäviä monivalintakokeita. Erikoisalojen kilpailuissa voidaan monivalintakokeiden sijasta tehdä aluksi pelkästään pätevyyteen perustuva karsinta.

Hakijat, jotka läpäisevät tietokoneella tehtävät monivalintakokeet ja/tai pätevyyteen perustuvan karsinnan ja jotka sähköisen hakulomakkeen perusteella täyttävät kaikki yleiset ja erityiset osallistumisedellytykset, kutsutaan arviointikeskusvaiheen kokeisiin.

Arviointikeskusvaiheen kokeet järjestetään yleensä Brysselissä tai Luxemburgissa, ja ne voivat kestää yhden tai useamman päivän. Arviointikeskusvaiheessa testataan hakijoiden yleistä kyvykkyyttä ja haun kannalta keskeisiä erityiskompetensseja / alakohtaisia kompetensseja.

Seuraavassa on esitelty esimerkkikokeita näistä kahdesta vaiheesta. Esimerkkien tarkoituksena on antaa hakijoille käsitys siitä, minkä tyyppisiä koekysymykset ovat. Huom. Kokeiden määrä ja tyyppi määräytyy kulloisenkin kilpailun vaatimustason ja tyypin mukaan. Tarkempia tietoja kuhunkin valintamenettelyyn kuuluvista kokeista on kilpailuilmoituksessa (tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä).

EPSO ei järjestä valmennuskursseja eikä tuota muuta harjoitusmateriaalia kuin tällä sivustolla olevat esimerkkikokeet, eikä se myöskään ole osallisena minkään muun organisaation kursseissa tai julkaisuissa.

Jotkin EU-maat tarjoavat pääsykoevalmennusta ja tukea yhteystahojensa tai pysyvän EU-edustustonsa kautta (ks. Euroopan unionin virallinen hakemisto).

 

Kiinnostaako ura EU:ssa?

Omaa soveltuvuuttasi voit arvioida Lähtisinkö EU-uralle -kyselyn avulla. Kysymykset ja vastaukset antavat realistisen kuvan siitä, millaista työskentely EU:n toimielimissä on.

Lähtisinkö EU-uralle -kysely

 

Hallintoavustajat (AST-SC)

 • Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä
  • Päättelykykykokeet:
   Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää sanallista tietoa).
   Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää numerotietoa).
   Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).
  • Ammattitaitokokeet:
   Tarkkuus ja huolellisuus (arvioidaan hakijan kykyä käsitellä tietoja nopeasti).
   Priorisointikyky ja järjestelmällisyys (arvioidaan hakijan kykyä organisoida ja priorisoida töitä).
    
 • Postikoritehtävä (e-tray): esimerkkikoe
  Tietokonepohjainen testi, jossa simuloidaan todellista työtilannetta. Sähköpostiin on saapunut viestejä, jotka liittyvät kuvitteellisiin työtehtäviin. Hakijan on määräajan kuluessa löydettävä erilaisiin ongelmatilanteisiin paras mahdollinen ratkaisu. Hakija suorittaa tehtävän toisella kielellään (kieli 2), ja siinä mitataan kolmea kompetenssia: analysointi- ja ongelmanratkaisukyky, laatutietoisuus ja tuloshakuisuus, priorisointikyky ja järjestelmällisyys.
   
 • Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeet: esimerkkikokeet 24 kielellä
  Kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä, joilla mitataan kielen ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Hakijalla on 30 minuuttia aikaa vastata 12 monivalintakysymykseen.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista, ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.
   
 • Talousasioiden koe: esimerkkejä: englanti, ranska, saksa – Kokeessa arvioidaan hakijan taitoja talousasioissa. Hakijalla on 30 minuuttia aikaa vastata 25 kysymykseen toisella kielellään (kieli 2).
   
 • Microsoft Office -taitojen koe: esimerkki – Tässä kokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia laatia ja/tai käsitellä MS Word- ja Excel-asiakirjoja (Windows 10 – MS Office (MS Word) 2016). Kokeen kesto on 60 minuuttia.
   
 • Kirjallisen ilmaisun koe: Käytännön kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan kirjallista ilmaisua (erityisesti oikeinkirjoitusta, sanavarastoa ja kielioppia) hakijan kielellä 2 – kokeessa ei arvioida kirjoitelman aihepiirin tuntemusta.
  Hakijalle annetaan luettelo eri aiheista, ja hän valitsee niistä yhden ja kirjoittaa siitä. Koe tehdään tietokoneella, ja sen kesto on 30 minuuttia.
   
 • Roolipelitehtävä: Hakija saa luettavakseen ohjeet ja tausta-aineistoa ennen roolipelitehtävän alkua. Niiden avulla hakija valmistautuu tapaamiseen ”vastapelurin” kanssa (valmistautumisaika on 5–10 minuuttia). Hakijan on esitettävä roolia, joka vastaa hänen hakemaansa työtehtävää. Ohjeissa kuvataan myös ”vastapelurin” rooli sekä tietty tilanne.
  Varsinainen roolipelitilanne kestää noin 15–20 minuuttia, ja sen avulla voidaan testata useita yleisiä kompetensseja. Kyse on ”vastapelurin” kanssa järjestetystä kokouksesta tietyn tilanteen ratkaisemiseksi. Roolipeliin koulutettu vastapeluri voi tehtävän aikana antaa lisätietoja ennalta laaditun käsikirjoituksen mukaisesti. Käsikirjoitus on laadittu niin, että se sallii tilanteen myös kehittyä omalla painollaan. Kirjalliset ohjeet ja tausta-aineisto sekä hakijan omat muistiinpanot ovat koko tehtävän ajan hakijan käytettävissä. Kaksi valintalautakunnan jäsentä seuraa tehtävän etenemistä. He toimivat vain tarkkailijoina eivätkä puutu tilanteeseen millään lailla.
  Tehtävän lopuksi valintalautakunnan jäsenet pisteyttävät hakijan suorituksen. 
   
 • Alakohtainen koe: Alakohtainen koe on monivalintakoe, jonka kysymyksillä mitataan keskeisiä kyseisen profiilin tehtävissä tarvittavia kompetensseja. Jokaisessa kysymyksessä on 4 erilaisiin skenaarioihin liittyvää vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Lisätietoja on kilpailuilmoituksessa ja kutsukirjeessä.

 

Hallintoavustajat (AST)

 • Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä
  • Päättelykykykokeet:
   Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää sanallista tietoa).
   Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää numerotietoa).
   Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).
  • Ammattitaitokokeet:
   Tarkkuus ja huolellisuus (arvioidaan hakijan kykyä käsitellä tietoja nopeasti).
   Priorisointikyky ja järjestelmällisyys (arvioidaan hakijan kykyä organisoida ja priorisoida töitä).
    
 • Tilanteenarviointikykyä mittaava koe: esimerkkejä: englantiranskasaksa ja esimerkki pisteytyksestä – Kokeessa arvioidaan hakijan toimimista työtilanteessa.
   
 • Alakohtainen koe: Alakohtainen koe on monivalintakoe, jonka kysymyksillä mitataan keskeisiä kyseisen profiilin tehtävissä tarvittavia kompetensseja. Jokaisessa kysymyksessä on 4 erilaisiin skenaarioihin liittyvää vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Lisätietoja on kilpailuilmoituksessa ja kutsukirjeessä.
   
 • Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeet: esimerkkikokeet 24 kielellä
  Kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä, joilla mitataan kielen ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Hakijalla on 30 minuuttia aikaa vastata 12 monivalintakysymykseen.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin  kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista, ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.
   
 • Editointikoe: Editointikokeessa testataan kykyä korjata kielivirheitä (numero-, välimerkki-, kielioppi-/oikeinkirjoitus- ja sanastovirheitä) ja muotoiluvirheitä käännöksessä. Hakijan toisella kielellä (kieli 2) oleva lähdeteksti on nähtävissä näytöllä. Tekstin käännös hakijan pääkielelle (kieli 1) on editoitavassa MS Word -tiedostossa (MS Office 2010), mutta käännöksessä on kieli- ja muotoiluvirheitä, kun sitä vertaa lähdetekstiin. Hakijan on löydettävä ja korjattava nämä virheet, jotta käännös on yhdenmukainen lähdetekstin kanssa.
  Koe kestää noin tunnin.
   
 • Työtehtäviin liittyvän muistion laatiminen / alakohtainen kirjallinen koe: Kokeella mitataan joitakin keskeisiä kyseisen profiilin työtehtävissä tarvittavia kompetensseja. Lyhyessä kirjallisessa ohjeistuksessa taustoitetaan kuvitteellinen tilanne, jonka ratkaisumalleja hakijoiden on esiteltävä muistiossa. Koe tehdään tietokoneella, ja siinä käytetään hakijan kieltä 2. Vaadittu vähimmäispistemäärä ilmoitetaan kilpailuilmoituksessa.
   
 • Erityiskompetensseja kartoittava haastattelu / alakohtainen haastattelu: Kokeella mitataan joitakin tai kaikkia keskeisiä kyseisen profiilin työtehtävissä tarvittavia kompetensseja (ks. kilpailuilmoitus). Koemuotona on kahden valintalautakunnan jäsenen suorittama strukturoitu haastattelu. Haastattelu tehdään hakijan kielellä 2. Vaadittu vähimmäispistemäärä ilmoitetaan kilpailuilmoituksessa. Erityiskompetensseja kartoittavaa haastattelua / alakohtaista haastattelua ei pidä sekoittaa yleisiä kompetensseja kartoittavaan haastatteluun, joka on myös strukturoitu, mutta keskittyy työtehtäväkohtaisten kompetenssien sijasta yleisiin kompetensseihin. 
   
 • Ryhmätyöharjoitus: esimerkkejä: englantiranskasaksa – Tehtävä, jossa hakijat tutustuvat itsenäisesti tietoaineistoon, minkä jälkeen he keskustelevat ryhmässä päätelmistään ja tekevät yhteisen päätöksen.

 

Hallintovirkamiehet (AD – yleisvirkamiehet)

 • Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä
  • Päättelykykykokeet:
   Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää sanallista tietoa).
   Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää numerotietoa).
   Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).
  • Esimerkki tilanteenarviointikykyä mittaavasta kokeesta: Kokeessa arvioidaan hakijan toimimista työtilanteessa - lisäesimerkkejä: englantiranskasaksa ja esimerkki pisteytyksestä.
    
 • Postikoritehtävä (e-tray): esimerkki: Tietokonepohjainen testi, jossa simuloidaan todellista työtilannetta. Sähköpostiin on saapunut viestejä, jotka liittyvät kuvitteellisiin työtehtäviin.
   
 • Ryhmätyöharjoitus: esimerkkejä: englantiranskasaksa – Tehtävä, jossa hakijat tutustuvat itsenäisesti tietoaineistoon, minkä jälkeen he keskustelevat ryhmässä päätelmistään ja tekevät yhteisen päätöksen.
   
 • Suullinen esitys: esimerkkejä: englantiranskasaksa – Henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijaa pyydetään valmistelemaan esitys ja ehdottamaan ratkaisua kuvitteelliseen ammatilliseen tilanteeseen. Kun hakija on analysoinut saamansa asiakirjat, hänen on esiteltävä ajatuksensa pienelle yleisölle.
   
 • Case-tehtävä: esimerkkejä: englantiranskasaksa – Johonkin määrättyyn tilanteeseen liittyvä tietokonepohjainen koe, jossa hakijalle esitetään erilaisia ongelmia ja hänen on reagoitava niihin tai ratkaistava ne pelkästään käytössä olevan aineiston perusteella.
   
 • Motivaatiota kartoittava haastattelu: Motivaatiota työskennellä EU-elimissä selvitetään esimerkiksi seuraavilta kannoilta: Mikä herätti kiinnostuksen työskentelyyn EU:ssa, EU:n arvojen tuntemus ja sitoutuminen niihin, EU:n nykyisten ja tulevien haasteiden ymmärtäminen, odotukset EU-uran suhteen sekä EU:n ja sen historian, EU-elinten ja EU:n tärkeimpien politiikan alojen tuntemus.
  Haastattelussa käsitellään ja arvioidaan kaikkia näitä aiheita. Strukturoitua, 20 minuuttia kestävää haastattelua on tekemässä kaksi valintalautakunnan jäsentä. 

 

Hallintovirkamiehet (AD – erikoisalan virkamiehet)

 • Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä
  • Päättelykykykokeet:
   Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää sanallista tietoa).
   Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää numerotietoa).
   Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).
  • Esimerkki tilanteenarviointikykyä mittaavasta kokeesta: Kokeessa arvioidaan hakijan toimimista työtilanteessa – lisäesimerkkejä: englantiranskasaksa ja esimerkki pisteytyksestä.
    
 • Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeet: esimerkkikoe 24 kielellä
  Kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä, joilla mitataan kielen ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Hakijalla on 25 minuuttia aikaa vastata 12 monivalintakysymykseen.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista, ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.
   
 • Roolipelitehtävä: Hakija saa luettavakseen ohjeet ja tausta-aineistoa ennen roolipelitehtävän alkua. Niiden avulla hakija valmistautuu tapaamiseen ”vastapelurin” kanssa (valmistautumisaika on 5–10 minuuttia). Hakijan on esitettävä roolia, joka vastaa hänen hakemaansa työtehtävää. Ohjeissa kuvataan myös ”vastapelurin” rooli sekä tietty tilanne.
  Varsinainen roolipelitilanne kestää noin 15–20 minuuttia, ja sen avulla voidaan testata useita yleisiä kompetensseja. Kyse on ”vastapelurin” kanssa järjestetystä kokouksesta tietyn tilanteen ratkaisemiseksi. Roolipeliin koulutettu vastapeluri voi tehtävän aikana antaa lisätietoja ennalta laaditun käsikirjoituksen mukaisesti. Käsikirjoitus on laadittu niin, että se sallii tilanteen myös kehittyä omalla painollaan. Kirjalliset ohjeet ja tausta-aineisto sekä hakijan omat muistiinpanot ovat koko tehtävän ajan hakijan käytettävissä. Kaksi valintalautakunnan jäsentä seuraa tehtävän etenemistä. He toimivat vain tarkkailijoina eivätkä puutu tilanteeseen millään lailla. Tehtävän lopuksi valintalautakunnan jäsenet pisteyttävät hakijan suorituksen.
   
 • Ryhmätyöharjoitus: englantiranskasaksa – Tehtävä, jossa hakijat tutustuvat itsenäisesti tietoaineistoon, minkä jälkeen he keskustelevat ryhmässä päätelmistään ja tekevät yhteisen päätöksen.
   
 • Suullinen esitys: englantiranskasaksa – Henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijaa pyydetään valmistelemaan esitys ja ehdottamaan ratkaisua kuvitteelliseen ammatilliseen tilanteeseen. Kun hakija on analysoinut saamansa asiakirjat, hänen on esiteltävä ajatuksensa pienelle yleisölle.
   
 • Case-tehtävä: englantiranskasaksa – Johonkin määrättyyn tilanteeseen liittyvä tietokonepohjainen koe, jossa hakijalle esitetään erilaisia ongelmia ja hänen on reagoitava niihin tai ratkaistava ne pelkästään käytössä olevan aineiston perusteella.
   
 • Kompetensseja kartoittava haastattelu: Kompetensseja kartoittavalla haastattelulla mitataan joitakin tai kaikkia yleisiä kompetensseja riippuen kilpailusta ja siitä, mihin palkkaluokkaan hakija on hakenut (ks. kilpailuilmoitus). Hakijoita haastatellaan yhteensä 40 minuuttia heidän toisella kielellään (kieli 2). Kysymykset on jäsennelty siten, että arvioijat pystyvät määrittämään hakijan yleiset kompetenssit.
   
 • Alakohtainen haastattelu: Kokeella mitataan joitakin tai kaikkia keskeisiä kyseisen profiilin työtehtävissä tarvittavia kompetensseja (ks. kilpailuilmoitus). Koemuotona on kahden valintalautakunnan jäsenen suorittama strukturoitu haastattelu. Haastattelu tehdään hakijan kielellä 2. Vaadittu vähimmäispistemäärä ilmoitetaan kilpailuilmoituksessa. Erityiskompetensseja kartoittavaa haastattelua / alakohtaista haastattelua ei pidä sekoittaa yleisiä kompetensseja kartoittavaan haastatteluun, joka on myös strukturoitu, mutta keskittyy työtehtäväkohtaisten kompetenssien sijasta yleisiin kompetensseihin.
   
 • Alakohtainen kirjallinen koe: Kokeella mitataan joitakin keskeisiä kyseisen profiilin työtehtävissä tarvittavia kompetensseja. Lyhyessä kirjallisessa ohjeistuksessa taustoitetaan kuvitteellinen tilanne, jonka ratkaisumalleja hakijoiden on esiteltävä kirjallisesti. Koe tehdään tietokoneella, ja siinä käytetään hakijan kieltä 2. Vaadittu vähimmäispistemäärä ilmoitetaan kilpailuilmoituksessa.
   
 • Alakohtainen koe: Alakohtainen koe on monivalintakoe, jonka kysymyksillä mitataan keskeisiä kyseisen profiilin tehtävissä tarvittavia kompetensseja. Jokaisessa kysymyksessä on 4 erilaisiin skenaarioihin liittyvää vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Lisätietoja on kilpailuilmoituksessa ja kutsukirjeessä.

 

Lingvistijuristit (AD)

 • Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä
  • Päättelykykykokeet:
   Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää sanallista tietoa).
   Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää numerotietoa).
   Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).
  • Esimerkki tilanteenarviointikykyä mittaavasta kokeesta: Kokeessa arvioidaan hakijan toimimista työtilanteessa – lisäesimerkkejä: englantiranskasaksa ja esimerkki pisteytyksestä.
    
 • Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeet: esimerkkikokeet 24 kielellä
  Kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä, joilla mitataan kielen ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Hakijalla on 25 minuuttia aikaa vastata 12 monivalintakysymykseen.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista, ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.
   
 • Käännöskokeet: esimerkkejä: saksa, englanti, espanja, ranska, italia
   
 • Yhteenvetokoe: esimerkki – Kokeessa hakijalle annetaan hakijan kielellä 3 laadittu teksti, josta hänen on laadittava tietokoneella yhteenveto kielellä 1 (kilpailun kieli). Kokeen kesto on noin 2 tuntia. Sanakirjojen käyttö on kielletty.
   
 • Ryhmätyöharjoitus: esimerkkejä: englantiranskasaksa – Tehtävä, jossa hakijat tutustuvat itsenäisesti tietoaineistoon, minkä jälkeen he keskustelevat ryhmässä päätelmistään ja tekevät yhteisen päätöksen.

 

Kääntäjät (AD)

 • Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä
  • Päättelykykykokeet:
   Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää sanallista tietoa).
   Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää numerotietoa).
   Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).
  • Esimerkki tilanteenarviointikykyä mittaavasta kokeesta: Kokeessa arvioidaan hakijan toimimista työtilanteessa - lisäesimerkkejä: englantiranskasaksa ja esimerkki pisteytyksestä.
    
 • Käännöskoe: esimerkkikokeet 24 kielellä

 • Tarkastuskoe: esimerkkikoe – Kielestä 2 kieleen 1 käännetyn tekstin tarkastaminen.

 • Kielen ymmärtämistä mittaavat kokeet: esimerkkikokeet 24 kielellä
  Kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä, joilla mitataan kielen ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Hakijalla on 25 minuuttia aikaa vastata 12 monivalintakysymykseen.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista, ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.
   
 • Ryhmätyöharjoitus: englantiranskasaksa – Tehtävä, jossa hakijat tutustuvat itsenäisesti tietoaineistoon, minkä jälkeen he keskustelevat ryhmässä päätelmistään ja tekevät yhteisen päätöksen.
   
 • Suullinen esitys: esimerkkejä: englantiranskasaksa – Henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijaa pyydetään valmistelemaan esitys ja ehdottamaan ratkaisua kuvitteelliseen ammatilliseen tilanteeseen. Kun hakija on analysoinut saamansa asiakirjat, hänen on esiteltävä ajatuksensa pienelle yleisölle.
   
 • Pääkielen taitoa mittaava koe: esimerkki – Pääkielen taitoa mittaava koe on monivalintakoe, joka koostuu 25 erillisestä kysymyksestä. Jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi (A, B, C tai D) on oikein. Koeaika on 25 minuuttia. Kysymykset voivat koskea mitä tahansa seuraavista kompetensseista: kielioppi, sanavarasto, idiomaattisuus, oikeinkirjoitus ja välimerkit.

 

Tulkit (AD)

 • Verkossa tehtävät kokeet: esimerkkejä
  • Päättelykykykokeet:
   Kielellinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää sanallista tietoa).
   Numeerinen (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää numerotietoa).
   Abstrakti (arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia osatekijöitä).
    
 • Ryhmätyöharjoitus: esimerkkejä: englantiranskasaksa – Tehtävä, jossa hakijat tutustuvat itsenäisesti tietoaineistoon, minkä jälkeen he keskustelevat ryhmässä päätelmistään ja tekevät yhteisen päätöksen.
   
 • Suullinen esitys: esimerkkejä: englantiranskasaksa – Henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijaa pyydetään valmistelemaan esitys ja ehdottamaan ratkaisua kuvitteelliseen ammatilliseen tilanteeseen. Kun hakija on analysoinut saamansa asiakirjat, hänen on esiteltävä ajatuksensa pienelle yleisölle.

 

Sopimussuhteiset toimihenkilöt / Jatkuva CAST-valintamenettely

 • Päättelykykykokeet:
  Tehtäväryhmät I, II ja III, ks. kohta Hallintoavustajat (AST-SC) tai kohta Hallintoavustajat (AST).
  Tehtäväryhmä IV, ks. kohta Hallintovirkamiehet (AD – yleisvirkamiehet).
   
 • Kompetensseja mittaavat kokeet: Monivalintatehtäviä, joilla arvioidaan hakijan tietoja tietyn erityisprofiilin alalla. Lisätietoja on kiinnostuksenilmaisupyynnössä.

  Sopimussuhteisten toimihenkilöiden kompetenssikokeena on monivalintakoe, jossa on 25 kysymystä. Niillä mitataan keskeisiä kyseisen profiilin tehtävissä tarvittavia kompetensseja. Kompetenssikokeen kysymykset liittyvät kiinnostuksenilmaisupyynnössä kuvattuihin työtehtäviin eivätkä minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein.  Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Monivalintakoe kestää 50 minuuttia.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin 25 kysymykseen on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kompetensseja mittaavat kokeet tehdään hakijan kielellä 2. Kokeen läpäistäkseen on saatava tehtäväryhmissä II ja III vähintään 13 pistettä ja tehtäväryhmässä IV vähintään 16 pistettä (enimmäispistemäärä 25).

  Tämän tyyppistä koetta käytetään seuraavissa profiileissa:

Rahoitusala: Kysymyksiä rahoitusmenettelyistä, kirjanpidosta, analysoinnista ja ohjeistuksesta (tarkastukset ja valvonta) sekä mahdollisesti myös talousteorioista ja välineistä, joilla talous- ja finanssialan suuntauksia ja dataa voidaan seurata ja analysoida.
Hankkeiden/ohjelmien hallinnointi: Kysymyksiä hankkeiden/ohjelmien hallinnoinnista (suunnittelu, seuranta, arviointi jne.) ja soveltuvin osin myös niiden rahoitukseen, tiedotukseen ja laadunvarmistukseen liittyvistä seikoista.
Sihteerit/virkailijat: Kysymyksiä sihteerin/virkailijan työtehtävistä, esim. kokousten järjestäminen, virkamatkojen valmistelu, asiakirjojen ja postin arkistointi, postin lajittelu, kokouskalenterien ylläpito jne. Myös MS Office -ohjelmien perustuntemusta testataan.
Hallinto/henkilöstöhallinto: Kysymyksiä ennen muuta henkilöstöhallinnon ja ammatillisen täydennyskoulutuksen alalta.
Tiedotusala: Kysymyksiä, jotka liittyvät käytännön työhön (esim. tilanneselostuksista, katsauksista, tiedotteista, verkkotiedotuksesta, sosiaalisesta mediasta jne.), sekä kysymyksiä hankehallinnosta (esim. tiedotusstrategioiden laatimisesta, täytäntöönpanosta ja toteutuksesta).
Politiikan alat / EU:n toimintapolitiikka: Kysymyksiä, jotka edellyttävät eri politiikan alojen tuntemusta sekä yleisesti että EU:n tasolla. Kysymykset voivat käsitellä myös lainsäädäntöön ja talouteen liittyviä aiheita.
Oikeuden ala: Kysymyksiä, jotka edellyttävät perehtyneisyyttä EU:n lainsäädäntöön sekä kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön. Kysymykset voivat käsitellä myös talouden ja politiikan aloihin liittyviä aiheita.
Tieto- ja viestintäteknologia (ICT): Kysymyksiä useilta tieto- ja viestintäteknologian aloilta, esim. ohjelmointikielet (Java, Visual Basic ja Visual C# yms.), käyttäjäympäristön hallinnointi (esim. Windows ja Unix) sekä verkon ja televiestinnän hallinnointi.
Lastenhoitohenkilöstö: Kysymyksiä, jotka liittyvät lastenhoitoon koululaisten iltapäivähoitopaikoissa ja päiväleireillä (3,5–14-vuotiaat lapset), varhaiskasvatukseen sekä lastenhoitoon 0–3-vuotiaiden lasten päiväkodeissa.
KasvatuspsykologitKysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi päiväkotien tai iltapäivähoitokeskusten henkilöstön työn koordinointiin, lasten elämänlaatuun ja vuorovaikutukseen vanhempien kanssa sekä kasvatustyön toiminta-ajatuksen kehittämiseen ja seurantaan (mukaan lukien koulutus).
 

 • Kielen ymmärtämistä mittaava koe: Monivalintatehtäviä, joilla arvioidaan hakijan kielen 2 (englanti, ranska, saksa) ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen.

  Sopimussuhteisten toimihenkilöiden kielen ymmärtämistä mittaavassa monivalintakokeessa on 12 kysymystä. Niillä mitataan kielen 2 (englanti, ranska, saksa) ymmärrystä sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät liity minkään yksittäisen toimielimen, viraston tai yksikön toimialaan. Kysymykset liittyvät erilaisiin skenaarioihin, ja jokaisessa kysymyksessä on 4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, eikä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Monivalintakoe kestää 30 minuuttia.  Koe edellyttää nopeutta, mutta se on kuitenkin suunniteltu niin, että kaikkiin 12 kysymykseen on mahdollista vastata annetussa ajassa. Kokeen läpäistäkseen on tehtäväryhmässä III saatava vähintään 6 pistettä ja tehtäväryhmässä IV vähintään 7 pistettä (enimmäispistemäärä 12).

  Tämän tyyppistä koetta käytetään seuraavissa profiileissa:

  Kääntäjät / KorjauslukijatKoe, jolla arvioidaan, onko hakijalla kielen 2 (englanti, ranska, saksa) hyvä ymmärrys sanaston, kieliopin/syntaktisten rakenteiden ja tyylin suhteen. Kysymykset eivät edellytä ylimääräistä osaamista ja ne perustuvat ainoastaan tekstissä annettuihin tietoihin.
   

 • Kaikki nämä kokeet tehdään tietokoneella testikeskuksessa yhdellä kertaa. Kun hakija saa kutsun kokeisiin, hän saa samalla myös luettelon käytettävissä olevista testikeskuksista ja voi valita niistä haluamansa.
   
 • Suorittavan työn ja avustavien hallinnollisten tehtävien profiili: Ei kompetenssikoetta eikä kielen ymmärtämistä mittaavaa koetta; ainoastaan päättelykykyä mittaavat kokeet.

Sanasto

Abstraktin päättelyn koe :

arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja ymmärtää yhteyksiä sellaisten käsitteiden välillä, jotka eivät sisällä kielellisiä, spatiaalisia tai numeerisia elementtejä

Case-tehtävä :

tavallisesti johonkin määrättyyn tilanteeseen liittyvä tietokonepohjainen koe, jossa hakijoille esitetään erilaisia ongelmia ratkaistaviksi tai joihin heidän on reagoitava pelkästään käytössä olevan aineiston perusteella.

Postikoriharjoitus (e-tray) :

tietokoneella tehtävä koe, jossa hakijan on vastattava kysymyksiin käyttäen apuna sähköpostissa saamiaan tietoja.

Ryhmätyöharjoitus :

tehtävä, jossa hakijat tutustuvat itsenäisesti tietoaineistoon, minkä jälkeen he keskustelevat ryhmässä päätelmistä ja tekevät yhteisen päätöksen

Numeerisen päättelyn koe :

arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää numeerista tietoa

Suullinen esitys :

henkilökohtainen analysointi- ja esiintymiskoe, jossa hakijoita pyydetään valmistelemaan esitys ammatilliseen tilanteeseen liittyvästä kuvitteellisesta ongelmasta. Kun hakija on analysoinut saamansa asiakirjat, hänen on esiteltävä ajatuksensa pienelle yleisölle.

Tilanteenarviointikykyä mittaava koe :

arvioidaan toimimista työtilanteessa

Kielellisen päättelyn koe :

arvioidaan hakijan kykyä ajatella loogisesti ja kykyä ymmärtää sanallista tietoa