Trialacha samplacha

Home > Conas iarratas a dhéanamh > Trialacha samplacha

Gach eolas faoinár dtrialacha

Cuid de gach comórtas oscailte a fhógraítear ar shuíomh gréasáin EPSO is ea é iarrthóirí an chomórtais sraith trialacha a dhéanamh chun go bhféadfar a scileanna agus a n-inniúlachtaí, idir ghinearálta agus ghairmiúla, a mheas. Trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a bheidh sa chéad bhabhta trialacha is gá a dhéanamh, ach amháin i gcás comórtais do speisialtóirí (sa chás sin is féidir gur ar bhonn cáilíochtaí amháin a roghnófar iarrthóirí i dtosach).

Iarrthóirí a n-éiríonn an chéad bhabhta trialacha sin leo, agus a léiríonn a n-iarratas go gcomhlíonann siad coinníollacha ginearálta agus sonracha uile an chomórtais, tugtar cuireadh chuig an ionad measúnaithe dóibh.

Is gnách gur sa Bhruiséil nó i Lucsamburg a bhíonn an t-ionad measúnaithe ar siúl, ar feadh lá amháin nó níos mó. San ionad measúnaithe, tástáiltear inniúlachtaí na n-iarrthóirí, idir ghinearálta agus shonrach (na hinniúlachtaí a bhaineann leis na dualgais/an réimse atá sna hinniúlachtaí sonracha).

Tá trialacha samplacha don chéad dá bhabhta trialacha sin tugtha thíos. Tá na trialacha samplacha ceaptha chun léargas ginearálta a thabhairt ar na saghsanna ceisteanna is féidir a bheidh le freagairt. Féach go mbraitheann líon agus cineál na dtrialacha a dhéanfaidh na hiarrthóirí ar shaghas agus ar leibhéal an chomórtais atá i gceist. Má tá eolas uait i dtaobh na gcineálacha trialacha a bheidh le déanamh i bpróiseas roghnúcháin ar leith, féach an fógra comórtais nó an glao ar léiriú spéise.

Ní chuireann EPSO aon chúrsa ullmhúcháin ná ábhar foghlama ar fáil, amach ó na trialacha samplacha seo, agus níl aon fhoilseachán ná cúrsa oiliúna ar leith a mholann sé mar ullmhúchán.

Tá roinnt Ballstát ann a chuireann cúrsaí oiliúna agus tacaíocht ar fáil do shaoránaigh den Aontas, trí phointí teagmhála nó trína mBuanionadaíocht chuig an Aontas (féach eolaire oifigiúil an Aontais Eorpaigh).

 

Cúntóir (AST-SC)

 • Trialacha ar líne: Trialacha scileanna réasúnaíochta (réasúnaíocht bhriathartha, uimhriúil, agus theibí) agus trialacha scileanna gairmiúla ("Tosaíochtaí a chur in ord tábhachta agus eagrúchán" agus "Bunlitearthacht ríomhaireachta")
 • Triail an bhosca isteach ríomhphoist: Ionsamhlú ar ríomhaire d’fhíorchás san ionad oibre arb é atá ann faisnéis a láimhseáil a fuarthas in inbhosca ríomhphoist faoi ghnó ar leith. 
 • Trialacha tuisceana teanga
 • Triail scileanna airgeadais: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Cruinneas agus beaichte: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
   
 • Triail scileanna Microsoft Office
  Leis an triail seo déanfar measúnú ar do scileanna i leith doiciméid MS Word agus Excel a ullmhú agus/nó a phróiseáil (Leagan MS Office: Windows 7 – MS Office 2010). Mairfidh an triail 60 nóiméad.
   
 • Triail scileanna dréachtaithe:
  Triail phraiticiúil atá ceaptha chun measúnú a dhéanamh ar scileanna dréachtaithe na n-iarrthóirí (litriú, foclóireacht agus gramadach go háirithe) sa teanga a roghnaigh siad mar theanga 2 agus ní ar a n-eolas ar an ábhar lena mbaineann an píosa.
  Tabharfar liosta d'ábhair éagsúla do na hiarrthóirí agus roghnóidh siad aon cheann amháin de na hábhair. Iarrfar orthu píosa a chumadh ar an ábhar a roghnaigh siad.
  Is ar ríomhaire a dhéanfar an triail agus mairfidh sí 30 nóiméad.
   
 • Ról-imirt:
  Tugtar treoracha i scríbhinn don iarrthóir sula dtosaíonn an ról-imirt. Sna treoracha, deirtear leis an iarrthóir cruinniú le "custaiméir" a eagrú. (Tugtar 5–10 nóiméad don ullmhúchán.) An ról atá ag an iarrthóir, ligean air go bhfuil sé sa phost a bhfuil sé ag cur isteach air. Tugtar míniú ar ról an chustaiméara freisin, agus cuirtear síos ar fhadhb.
  Maireann an ról-imirt í féin tuairim agus 15 nóiméad agus is é an aidhm atá léi roinnt inniúlachtaí ginearálta a thástáil. Is éard a bhíonn ann cruinniú leis an gcustaiméir chun an fhadhb a phlé. Gabhann ball foirne oilte ról an chustaiméara air féin agus tugann sé eolas breise uaidh le linn an chruinnithe, a bheag nó a mhór de réir scripte. Bíonn dhá chomhalta den Bhord Roghnúcháin i láthair ag an gcruinniú. Ní ghlacann comhaltaí an Bhoird Roghnúcháin aon pháirt ghníomhach sa chruinniú; ní dhéanann siad ach nótaí a bhreacadh síos. I ndiaidh na trialach, tugann comhaltaí an Bhoird Roghnúcháin marc d'iarracht an iarrthóra. 
   
 • An triail réimse-shonrach:
  sa triail réimse-shonrach tá sraith ceisteanna ilrogha ann atá ceaptha chun an inniúlacht a bhaineann le dualgais na próifíle i gceist a mheas. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha téacs lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart. Tugtar tuilleadh faisnéise le fios san fhógra comórtais agus sa chuireadh i scríbhinn.

 

Cúntóirí (AST)

 • Triail eagarthóireachta:
  Is éard atá le déanamh sa triail seo botúin teanga (uimhriú, poncaíocht, gramadach/litriú agus stór focal) agus formáidithe in aistriúchán a cheartú.
  An buntéacs i dTeanga 2, bíonn sé le feiceáil ar an scáileán. Bíonn an t-aistriúchán (i dTeanga 1) i dtéacs ineagarthóireachta i bhformáid MS Word (MS Office 2010) agus earráidí agus botúin ann nach bhfuil sa téacs foinseach. Is éard atá le déanamh ag an iarrthóir na hearráidí agus na botúin a aimsiú agus iad a cheartú.
  Maireann an triail tuairim agus uair an chloig.
   
 • Nóta a dhréachtú a bhaineann le dualgais an phoist/Triail scríofa sa réimse:
  Is é is aidhm don triail seo meastóireacht a dhéanamh ar roinnt de na hinniúlachtaí a theastaíonn don phost i gceist. Cuirtear cás sonrach i láthair i bhfoirm nóta gairid faisnéise, agus iarrtar ar na hiarrthóirí nóta a dhréachtú agus cuntas ann ar an dóigh le dul i ngleic leis an gcás sin. Déantar an triail seo ar ríomhaire sa teanga a roghnaigh na hiarrthóirí mar theanga 2. San fhógra comórtas a bhíonn an pasmharc leagtha síos.
   
 • Agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí sonracha/Agallamh réimse-shonrach:
  tá an triail seo ceaptha chun na hinniúlachtaí uile a theastaíonn don phost, nó cuid díobh, a thástáil (féach an fógra comórtais). Agallamh struchtúrtha a bhíonn ann, agus dhá chomhalta den Bhord Roghnúcháin mar agallóirí. Is sa teanga a roghnaigh na hiarrthóirí mar theanga 2 a bhíonn an t-agallamh. San fhógra comórtas a bhíonn an pasmharc leagtha síos. Féach nach ionann an t-agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí sonracha/a bhaineann leis an réimse agus an t-agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí ginearálta. Agallamh struchtúrtha is ea an t-agallamh inniúlachtaí ginearálta freisin ach is ar na hinniúlachtaí ginearálta a bhíonn an bhéim ann seachas na dualgais shonracha. 
   
 • An triail réimse-shonrach:
  sa triail réimse-shonrach tá sraith ceisteanna ilrogha ann atá ceaptha chun an inniúlacht a bhaineann le dualgais na próifíle i gceist a mheas. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha téacs lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart. Tugtar tuilleadh faisnéise le fios san fhógra comórtais agus sa chuireadh i scríbhinn.

 

Riarthóirí (AD – Ginearálaithe)

 • Trialacha scileanna réasúnaíochta: trialacha idirghníomhacha sa réasúnaíocht bhriathartha, uimhriúil agus theibí agus sa bhreithiúnas suíomhúil
 • An triail breithiúnais shuíomhúil – ceisteanna samplacha: BéarlaFraincisGearmáinis agus sampla marcála
 • Triail an bhosca isteach ríomhphoist: Ionsamhlú ar ríomhaire d’fhíorchás san ionad oibre arb é atá ann faisnéis a láimhseáil a fuarthas in inbhosca ríomhphoist faoi ghnó ar leith.  
 • Cleachtadh i ngrúpa: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Cur i láthair ó bhéal: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Cás-staidéar: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
   
 • Agallamh faoin inspreagadh:
  Tá go leor gnéithe ag baint leis an inspreagadh a bhíonn ag an duine atá ag lorg post in institiúidí an Aontais. Mar shampla: an fáth a bhfuil spéis ag an duine in obair a dhéanamh don Aontas; feasacht ar luachanna an Aontais agus tiomantas do na luachanna sin; tuiscint ar na dúshláin atá roimh an Aontas faoi láthair agus a bheidh roimhe amach anseo; an méid ar féidir le daoine a bheith ag súil leis ó ghairmréim in institiúidí an Aontais; eolas ar an Aontas agus ar a stair, ar institiúidí an Aontais agus ar phríombheartais an Aontais.
  Is ar a bhonn sin ar fad a ceapadh agallamh faoin inspreagadh a mhaireann 20 nóiméad, ina gcuireann dhá chomhalta den Bhord roghnúcháin agallamh ar iarrthóir.
  San agallamh sin scrúdaítear gach ceann de na gnéithe thuasluaite.

 

Riarthóirí (AD – Speisialtóirí)

 • Trialacha scileanna réasúnaíochta: trialacha idirghníomhacha sa réasúnaíocht bhriathartha, uimhriúil, theibí agus sa bhreithiúnas suíomhúil
 • An triail breithiúnais shuíomhúil – ceisteanna samplacha: BéarlaFraincisGearmáinis agus sampla marcála
 • Triail an bhosca isteach ríomhphoist: Ionsamhlú ar ríomhaire d’fhíorchás san ionad oibre arb é atá ann faisnéis a láimhseáil a fuarthas in inbhosca ríomhphoist faoi ghnó ar leith. 
 • Cleachtadh i ngrúpa: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Cur i láthair ó bhéal: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Cás-staidéar: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
   
 • Agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí sonracha/a bhaineann leis an réimse: 
  Tá an triail seo ceaptha chun roinnt de na hinniúlachtaí a theastaíonn don phost, nó cuid díobh, a thástáil (féach an fógra comórtais). Agallamh struchtúrtha a bhíonn ann, agus dhá chomhalta den Bhord Roghnúcháin mar agallóirí. Is sa teanga a roghnaigh na hiarrthóirí mar theanga 2 a bhíonn an t-agallamh. San fhógra comórtas a bhíonn an pasmharc leagtha síos. Féach nach ionann an t-agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí sonracha/a bhaineann leis an réimse agus an t-agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí ginearálta. Agallamh struchtúrtha is ea an t-agallamh inniúlachtaí ginearálta freisin ach is ar na hinniúlachtaí ginearálta a bhíonn an bhéim ann seachas na dualgais shonracha.
   
 • Nóta a bhaineann le dualgais a dhréachtú/Scrúdú scríofa sa réimse: 
  Is é is aidhm don triail seo meastóireacht a dhéanamh ar roinnt de na hinniúlachtaí a theastaíonn don phost. Cuirtear cás sonrach i láthair i bhfoirm nóta gairid faisnéise, agus iarrtar ar na hiarrthóirí cuntas scríofa a thabhairt ar na dóigheanna le dul i ngleic leis an gcás sin. Is ar ríomhaire agus sa teanga a roghnaigh na hiarrthóirí mar theanga 2 a dhéantar an triail seo. San fhógra comórtas a bhíonn an pasmharc leagtha síos.
   
 • An triail réimse-shonrach:
  sa triail réimse-shonrach tá sraith ceisteanna ilrogha ann atá ceaptha chun an inniúlacht a bhaineann le dualgais na próifíle i gceist a mheas. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha téacs lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart. Tugtar tuilleadh faisnéise le fios san fhógra comórtais agus sa chuireadh i scríbhinn.

 

Dlítheangeolaí (AD)

 

Aistritheoirí (AD)

 • Trialacha scileanna réasúnaíochta: trialacha idirghníomhacha sa réasúnaíocht bhriathartha, uimhriúil, agus theibí
 • Trialacha aistriúcháin
 • Trialacha tuisceana teanga:  Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Cleachtadh i ngrúpa: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Cur i láthair ó bhéal: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
   
 • Triail scileanna sa phríomhtheanga: sampla
  Is triail phíolótach an triail scileanna sa phríomhtheanga. Don bhliain 2017 ní triail díbeartha í agus ní chuirfear na marcanna a ghnóthóidh na hiarrthóirí inti san áireamh don chuid eile den chomórtas. Déanfar na torthaí a phróiseáil gan breathnú ar na sonraí pearsanta. Chun críocha anailíse agus ar mhaithe leis na comórtais a eagrófar amach anseo a dhéanfar an phróiseáil sin.
  Triail ilrogha ina bhfuil 25 cheist éagsúla is ea an triail scileanna sa phríomhtheanga. Ceithre rogha (A, B, C nó D) atá ag dul le gach ceist, agus gan ach ceann acu ceart. Beidh 25 nóiméad ag na hiarrthóirí chun an triail a chríochnú. Is féidir go mbeidh na ceisteanna dírithe ar aon cheann de na hinniúlachtaí seo a leanas: gramadach, stór focal, nathanna cainte, litriú agus poncaíocht.

 

Ateangairí (AD)

 

Gníomhairí ar conradh / CAST Buan

 • Trialacha scileanna réasúnaíochta:
  maidir le Grúpaí Feidhme I, II agus III, féach an roinn Cúntóirí (AST-SC) nó an roinn Cúntóirí (AST).
  Maidir le Grúpa Feidhme IV, féach an roinn Riarthóirí (AD – Ginearálaithe).
   
 • An triail inniúlachtaí: Triail ceisteanna ilrogha is ea é seo ina ndéantar d'eolas ar réimse próifíle ar leith a mheas. Féach an glao ar léiriú spéise chun na mionsonraí a fháil.

  Sa triail inniúlachtaí do ghníomhairí ar conradh tá 25 cheist ilrogha atá ceaptha chun an inniúlacht a bhaineann le dualgais na próifíle ar leith a mheas. Baineann na ceisteanna sna trialacha inniúlachtaí leis na dualgais a bhfuil cur síos orthu sa Ghlao ar Léiriú Spéise. Ní bhaineann siad le hinstitiúid/gníomhaireacht/seirbhís ar leith. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart.  Tá pointe amháin le gnóthú ar gach ceist agus ní ghearrtar pionós ar bith as freagra mícheart a thabhairt. 50 nóiméad san iomlán a bheidh ag na hiarrthóirí chun na 25 cheist ilrogha a fhreagairt.  Cé go gur cuid den mheasúnú í an teorainn ama, tugtar go leor ama chun gach ceist a fhreagairt. Is sa teanga atá roghnaithe ag an iarrthóir mar theanga 2 a sheasfaidh sé na trialacha inniúlachtaí. 13 as 25 phointe, sin é an pasmharc i gcás Ghrúpaí Feidhme II agus III ach i gcás ghrúpa feidhme IV caithfidh iarrthóirí 16 as 25 phointe a ghnóthú chun pasáil.

  Baineann an cineál seo trialach leis na próifílí seo a leanas:

Airgeadas: ceisteanna maidir le nósanna imeachta airgeadais, bainistiú cuntasaíochta, anailísiú agus comhairle (iniúchtaí agus rialuithe), agus d'fhéadfadh a bheith san áireamh sna ceisteanna sin teoiricí eacnamaíocha agus ceisteanna maidir le huirlisí chun monatóireacht agus anailísiú a dhéanamh ar threochtaí eacnamaíocha agus airgeadais, forbairtí agus sonraí.
Bainistiú Clár/Tionscadal: ceisteanna maidir le bainistiú tionscadal agus clár (pleanáil, monatóireacht, meastóireacht, etc.) ina gclúdófar gnéithe ábhartha airgeadais, cumarsáid agus dearbhú cáilíochta.
Rúnaithe/Cléirigh: ceisteanna maidir le réimse cúraimí cléireachais agus rúnaíochta ar nós cruinnithe a eagrú, misin a ullmhú, doiciméid agus ríomhphoist a chomhdú, post a shórtáil, cúram a dhéanamh de dhialanna coinní, etc. Déanfar eolas bunúsach ar bhogearraí MS Office a thástáil freisin.
Riarachán/Acmhainní Daonna: ceisteanna a bhaineann den chuid is mó le bainistiú foirne agus le hoiliúint ghairmiúil.
Cumarsáid: ceisteanna maidir le huirlisí praiticiúla amhail doiciméid faisnéise, bileoga eolais, cumarsáid ar líne, na meáin shóisialta agus gnéithe ábhartha de bhainistiú tionscadal a bhaineann le straitéisí cumarsáide a shainiú, a chur chun feidhme agus a fheidhmiú, mar shampla, agus maidir le huirlisí eile.
Gnóthaí polaitíochta/Beartais an Aontais Eorpaigh: ceisteanna maidir le réimsí polaitíochta i gcoitinne agus réimsí a bhaineann leis an Aontas Eorpach, ach ina bhféadfadh ábhair dhlíthiúla agus eacnamaíocha a bheith san áireamh iontu freisin.
Dlí: ceisteanna maidir le dlí an Aontais Eorpaigh agus an dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus ina bhféadfadh ábhair pholaitiúla agus eacnamaíocha a bheith san áireamh iontu freisin.
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC): ceisteanna maidir le raon ábhar a bhaineann le TFC, cuir i gcás úsáid teangacha ríomhchlárúcháin ar nós JAVA, Visual Basic, Visual C#, riar thimpeallacht an úsáideora (e.g. Windows agus Unix) agus bainistiú líonraí agus teileachumarsáide, agus maidir le hábhair nach iad.
Oibrithe cúraim leanaí: ceisteanna faoi chúram leanaí i saoráidí iarscoile agus i saoráidí amuigh faoin aer (leanaí trí bliana go leith go 14 bliana d’aois), múinteoireacht naíscoile agus obair cúraim leanaí agus altranas/altraí do leanaí 0–3 bliana d’aois i naíolanna.
Síceolaithe Oideachaisceisteanna faoi ghnéithe éagsúla den réimse, e.g. comhordú na hoibre a dhéantar i naíolann nó in ionad iarscoile agus comhordú obair a mball foirne, caighdeán beatha na leanaí agus an caidreamh leis na tuismitheoirí, forbairt agus monatóireacht an ráitis mhisin oideachais (oiliúint san áireamh).
 

 • An triail tuisceana teanga: is ceist ilrogha í seo arb é is aidhm di an tuiscint atá agat ar Theanga 2 (Béarla, Fraincis, Gearmáinis) a mheas i dtaobh stór focal, struchtúir ghramadaí agus chomhréire, agus stíle.

  Sa triail tuisceana teanga le haghaidh gníomhairí ar conradh tá sraith 12 cheist ilrogha arb é is aidhm dóibh measúnú a dhéanamh ar an tuiscint atá agat ar Theanga 2 (Béarla, Fraincis, Gearmáinis) i dtaobh stór focal, struchtúir ghramadaí agus chomhréire, agus stíle. Ní bhaineann na ceisteanna le hinstitiúid/gníomhaireacht/seirbhís ar leith. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart. Tá pointe amháin le gnóthú ar gach ceist agus ní ghearrtar pionós ar bith as freagra mícheart a thabhairt. 30 nóiméad a bheidh ag na hiarrthóirí chun na 12 cheist ilrogha a fhreagairt.  Cé go gcuirtear cúrsaí ama san áireamh mar chuid den mheasúnú, tá na trialacha ceaptha chun deis a thabhairt do na hiarrthóirí gach ceist a fhreagairt laistigh den am atá sannta dóibh. 6 as 12 phointe, sin é an pasmharc i gcás Ghrúpa Feidhme III agus is é 7 as 12 phointe an pasmharc i gcás ghrúpa feidhme IV.

  Baineann an cineál seo trialach leis na próifílí seo a leanas:

  Aistritheoirí/Profléitheoirítriail arb é is aidhm di a mheas an bhfuil tuiscint mhaith ag an iarrthóir ar Theanga 2 (Béarla, Fraincis, Gearmáinis) i dtaobh stór focal, struchtúir ghramadaí agus chomhréire, agus stíle. Is ar an eolas atá tugtha sa sliocht, agus air sin amháin, is ceart na freagraí a bhunú.
   
 • Is ar ríomhaire a dhéanfar na trialacha sin ar fad, san ionad trialacha is rogha leat (déanfaidh tú rogha as measc na n-ionad a bheidh ar fáil). Cuirfear liosta de na hionaid trialacha a bheidh ar fáil chuig na hiarrthóirí in éineacht leis an gcuireadh chun trialacha.
   
 • Maidir leis an bpróifíl “Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin”: ní chuirfear ort ach trialacha scileanna réasúnaíochta. Ní bheidh aon triail inniúlachtaí ná triail tuisceana teanga ann.

Gluais

Scrúdú réasúnaíochta teibí :

measúnú ar ábaltacht an iarrthóra réasúnú go loighciúil agus an gaol atá idir coincheapaa thuiscint nach bhfuil eilimintí teanga, spásúla nó uimhriúla iontu

Cás-staidéar :

triail ar ríomhaire, de ghnáth, atá bunaithe ar chás-staidéar a bhaineann leis an Aontas Eorpach, ina mbíonn fadhbanna éagsúla le réiteach agat nó le láimhseáil, agus gan ag an iarrthóir chuige sin ach an t-eolas a chuirtear ar fáil dó

Inbhosca ríomhphoist :

triail ar ríomhaire arb é atá ann freagra a thabhairt ar roinnt ceisteanna, agus na doiciméid a chuirtear ar fáil sin san inbhosca á n-úsáid chuige sin

Gníomhaíocht i ngrúpa :

i ndiaidh dóibh staidéar a dhéanamh ar roinnt faisnéise leo féin, cuirtear na hiarrthóirí le chéile ina ngrúpaí chun a gconclúidí a phlé agus chun teacht ar chomhchinneadh.

Scrúdú réasúnaíochta uimhriúla :

measúnú ar ábaltacht an iarrthóra réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil a thuiscint

Cur i láthair ó bhéal :

triail aonair anailíse agus cur i láthair arb é atá ann réiteach a mholadh ar fhadhb shamhailteach a bhaineann leis an obair. I ndiaidh don iarrthóir anailís a dhéanamh ar na doiciméid a tugadh dó, caithfidh sé a chuid smaointe a chur in iúl do ghrúpa beag daoine

Triail breithniúnais shuíomhúil :

measúnú ar an dóigh a n-iompraíonn an t-iarrthóir é féin i gcomhthéacs oibre

Scrúdú réasúnaíochta briathartha :

measúnú ar ábaltacht an iarrthóra réasúnú go loighciúil agus faisnéis bhriathartha a thuiscint