Header

Trialacha samplacha

Gach eolas faoinár dtrialacha samplacha

Cuid de gach comórtas oscailte a fhógraítear ar shuíomh gréasáin EPSO is ea é iarrthóirí an chomórtais sraith trialacha a dhéanamh chun go bhféadfar a scileanna agus inniúlachtaí, idir ghinearálta agus ghairmiúla, a mheas. An chéad bhabhta trialacha is gá a dhéanamh bunús an ama ná na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire, ach amháin i gcás comórtas do speisialtóirí (sa chás sin is féidir gur ar bhonn cáilíochtaí amháin a roghnófar iarrthóirí i dtosach).

Iarrthóirí a n-éiríonn an chéad bhabhta trialacha sin leo, agus a léiríonn a n-iarratas go gcomhlíonann siad coinníollacha ginearálta agus sonracha uile an chomórtais, tugtar cuireadh chun an ionaid measúnaithe dóibh.

Is gnách gur sa Bhruiséil nó i Lucsamburg a bhíonn an t-ionad measúnaithe ar siúl, ar feadh lá amháin nó níos mó. San ionad measúnaithe, tástáiltear inniúlachtaí na n-iarrthóirí, idir ghinearálta agus shonracha (na hinniúlachtaí a bhaineann le dualgais an phoist atá sna hinniúlachtaí sonracha).

Tá trialacha samplacha don chéad dá bhabhta trialacha sin tugtha thíos. Tá na trialacha samplacha ceaptha léargas ginearálta a thabhairt ar na saghsanna ceisteanna is féidir a bheidh le freagairt. Féach go mbraitheann líon agus cineál na dtrialacha a sheasfaidh na hiarrthóirí ar shaghas agus ar leibhéal an chomórtais atá i gceist. Má tá eolas uait i dtaobh na gcineálacha trialacha a bheidh le déanamh i bpróiseas roghnúcháin ar leith, féach an fógra comórtais nó an glao ar léiriú spéise.

Ní chuireann EPSO aon chúrsa ullmhúcháin ná ábhar foghlama ar fáil, amach ó na trialacha samplacha seo, agus níl aon fhoilseachán ná cúrsa oiliúna ar leith a mholann sé mar ullmhúchán.

Tá roinnt Ballstát ann, agus cuireann siad cúrsaí oiliúna agus tacaíocht ar fáil do shaoránaigh den Aontas, trí phointí teagmhála nó trína mBuanionadaíocht chuig an Aontas.

 

Cúntóir (AST-SC)

 • Trialacha scileanna réasúnaíochta: trialacha idirghníomhacha sa réasúnaíocht bhriathartha, uimhriúil, agus theibí
 • Trialacha scileanna gairme:  
 • Triail an inbhosca ríomhphoist: ceist shamplach: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Trialacha tuisceana teanga: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Triail scileanna airgeadais: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Triail scileanna Microsoft Office
   
 • Triail scileanna dréachtaithe:
  Triail phraiticiúil atá ceaptha chun measúnú a dhéanamh ar scileanna dréachtaithe na n-iarrthóirí (litriú, foclóireacht agus gramadach go háirithe) sa teanga a roghnaigh siad mar theanga 2 agus ní ar a n-eolas ar an ábhar lena mbaineann an píosa.
  Tabharfar liosta d'ábhair éagsúla do na hiarrthóirí agus roghnóidh siad aon cheann amháin de na hábhair. Iarrfar orthu píosa a chumadh ar an ábhar a roghnaigh siad.
  Is ar ríomhaire a dhéanfar an triail agus mairfidh sí 30 nóiméad.
   
 • Ról-imirt:
  Tugtar treoracha i scríbhinn don iarrthóir sula dtosaíonn an ról-imirt. Sna treoracha, deirtear leis an iarrthóir cruinniú le "custaiméir" a eagrú. (Tugtar 5–10 nóiméad don ullmhúchán.) An ról atá ag an iarrthóir ná ligean air go bhfuil sé sa phost a bhfuil sé ag cur isteach air. Tugtar míniú ar ról an chustaiméara freisin, agus cuirtear síos ar fhadhb.
  Maireann an ról-imirt í féin isteach is amach le 15 nóiméad agus is é an aidhm atá léi roinnt inniúlachtaí ginearálta a thástáil. Is éard a bhíonn ann cruinniú leis an gcustaiméir chun an fhadhb a phlé. Gabhann ball foirne oilte ról an chustaiméara air féin agus tugann sé eolas breise uaidh le linn an chruinnithe, a bheag nó a mhór de réir scripte. Bíonn dhá bhall den Bhord Roghnúcháin i láthair ag an gcruinniú. Ní bhíonn aon pháirt ghníomhach ag na baill den Bhord Roghnúcháin sa chruinniú; ní dhéanann siad ach nótaí a bhreacadh síos. I ndiaidh na trialach, tugann baill an Bhoird Roghnúcháin marc d'iarracht an iarrthóra. 

 

Cúntóirí (AST)

 • Triail eagarthóireachta:
  Is éard atá le déanamh sa triail seo botúin teanga agus formáidithe in aistriúchán a cheartú.
  Bíonn an téacs foinseach (i dTeanga 2) le feiceáil ar an scáileán. Bíonn an t-aistriúchán (i dTeanga 1) i dtéacs ineagarthóireachta i bhformáid MS Word agus earráidí agus botúin ann nach bhfuil sa téacs foinseach. Is éard atá le déanamh ag an iarrthóir na hearráidí agus na botúin a aimsiú agus iad a cheartú.
  Isteach is amach le huair an chloig a mhaireann an triail.

 

Riarthóirí (AD – Ginearálaithe)

 

Riarthóirí (AD – Speisialtóirí)

 

Dlítheangeolaí (AD)

 

Aistritheoirí (AD)

 • Trialacha scileanna réasúnaíochta: trialacha idirghníomhacha sa réasúnaíocht bhriathartha, uimhriúil, agus theibí
 • Trialacha aistriúcháin
 • Trialacha tuisceana teangaBéarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Cleachtadh i ngrúpa: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Cur i láthair ó bhéal: Béarla, Fraincis, Gearmáinis
 • Triail scileanna sa phríomhtheanga: sampla
  Is triail phíolótach an triail scileanna sa phríomhtheanga. Don bhliain 2017 ní triail díbeartha í agus ní chuirfear na marcanna a ghnóthóidh na hiarrthóirí inti san áireamh don chuid eile den chomórtas. Déanfar na torthaí a phróiseáil gan breathnú ar na sonraí pearsanta. Chun críocha anailíse agus ar mhaithe leis na comórtais a eagrófar amach anseo a dhéanfar an phróiseáil sin.
  Triail ilrogha ina bhfuil 25 cheist éagsúla is ea an triail scileanna sa phríomhtheanga. Ceithre rogha (A, B, C nó D) atá ag dul le gach ceist, agus gan ach ceann acu ceart. Beidh 25 nóiméad ag na hiarrthóirí chun an triail a chríochnú. Is féidir go mbeidh na ceisteanna dírithe ar aon cheann de na hinniúlachtaí seo a leanas: gramadach, stór focal, nathanna cainte, litriú agus poncaíocht.

 

Ateangairí (AD)

 

Gníomhairí ar conradh

 • Trialacha scileanna réasúnaíochta:
  Maidir le Grúpa Feidhme I, féach an roinn Cúntóirí (AST-SC).
  Maidir le Grúpa Feidhme II, féach an roinn Cúntóirí (AST-SC).
  Maidir le Grúpa Feidhme III, féach an roinn Cúntóirí (AST).
  Maidir le Grúpa Feidhme IV, féach an roinn Riarthóirí (AD – Ginearálaithe).
   
 • An triail inniúlachtaí: Triail ceisteanna ilrogha is ea é seo ina ndéantar d'eolas ar réimse próifíle ar leith a mheas. Féach an glao ar léiriú spéise chun na mionsonraí a fháil.

  CAST Buan (EPSO/CAST/P1-P17/2017): Sa triail inniúlachtaí do ghníomhairí ar conradh tá 25 cheist ilrogha atá ceaptha an inniúlacht a bhaineann le dualgais na próifíle ar leith a mheas. Baineann na ceisteanna sna trialacha inniúlachtaí leis na dualgais a bhfuil cur síos orthu sa Ghlao ar Léiriú Spéise. Ní bhaineann siad le hinstitiúid/gníomhaireacht/seirbhís ar leith. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart.  Tá pointe amháin le gnóthú ar gach ceist agus ní ghearrtar pionós ar bith as freagra mícheart a thabhairt. 50 nóiméad san iomlán a bheidh ag na hiarrthóirí chun na 25 cheist ilrogha a fhreagairt.  Cé go gur cuid den mheasúnú í an teorainn ama, tugtar go leor ama chun gach ceist a fhreagairt. Is sa teanga atá roghnaithe ag an iarrthóir mar theanga 2 a sheasfaidh sé na trialacha inniúlachtaí. Is é 13 as 25 phointe an pasmharc i gcás ghrúpaí feidhme II agus III ach i gcás ghrúpa feidhme IV caithfidh iarrthóirí 16 as 25 phointe a ghnóthú chun go bhfaighidh siad pas.

Féach an triail samplach le haghaidh na próifíle 'Airgeadas': ceisteanna faoi nósanna imeachta airgeadais, bainistiú cuntasaíochta, anailísiú agus comhairle (iniúchtaí agus rialuithe); is féidir go gcuimseofar, freisin, teoiricí eacnamaíocha agus uirlisí chun monatóireacht agus anailísiú a dhéanamh ar threochtaí, forbairtí agus sonraí eacnamaíocha agus airgeadais.
Féach ár dtriail shamplach le haghaidh na próifíle 'Bainistiú Tionscadal/Clár': ceisteanna eolais ar bhainistiú clár agus tionscadal (pleanáil, monatóireacht, measúnú, etc.) agus gnéithe airgeadais ábhartha, cumarsáid agus cinntiú cáilíochta,
.
Féach ár dtriail shamplach le haghaidh na próifíle 'Rúnaithe/Cléirigh': ceisteanna faoi chineálacha éagsúla cúraimí cléireachais agus rúnaíochta ar nós cruinnithe a eagrú, misin a ullmhú, doiciméid agus ríomhphoist a chomhdú, post a shórtáil, cúram a dhéanamh de dhialanna coinní, etc. Déanfar eolas bunúsach ar bhogearraí MS Office a thástáil freisin.
Féach ár dtriail shamplach le haghaidh na próifíle 'Riarachán/Acmhainní Daonna': ceisteanna a bhaineann den chuid is mó le bainistíocht agus oiliúint ghairmiúil.
Féach ár dtriail shamplach le haghaidh na próifíle 'Cumarsáid': ceisteanna faoi uirlisí praiticiúla amhail doiciméid faisnéise, bileoga eolais, cumarsáid ar líne, na meáin shóisialta agus gnéithe ábhartha de bhainistiú tionscadal a bhaineann le straitéisí cumarsáide a shainiú, a chur chun feidhme agus a fheidhmiú, mar shampla, agus maidir le huirlisí eile nach iad.
Féach ár dtriail shamplach le haghaidh na próifíle 'Gnóthaí Polaitíochta/Beartais an Aontais Eorpaigh': ceisteanna maidir le réimsí polaitíochta i gcoitinne agus réimsí polaitíochta a bhaineann leis an Aontas Eorpach, ach d'fhéadfadh ábhair dhlíthiúla agus eacnamaíocha a bheith i gceist freisin.
Féach ár dtriail shamplach le haghaidh na próifíle 'Dlí': ceisteanna faoi dhlí an Aontais Eorpaigh agus faoin dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus d'fhéadfadh ábhair pholaitiúla agus eacnamaíocha a bheith i gceist freisin.
Féach ár dtriail shamplach le haghaidh na próifíle 'Teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide' (TFC): ceisteanna faoi chineálacha éagsúla ábhar a bhaineann le TFC amhail úsáid teangacha ríomhchlárúcháin (ar nós JAVA, Visual Basic, Visual C#, etc.), riar thimpeallacht an úsáideora (e.g. Windows agus Unix) agus bainistiú líonraí agus teileachumarsáide, agus maidir le hábhair eile nach iad.

CAST Buan (EPSO/CAST/P18/2017 - FG I): Níl aon triail inniúlachtaí ann don ghrúpa feidhme seo.

Is ar ríomhaire a dhéanfar na trialacha sin ar fad, san ionad trialacha is rogha leat (déanfaidh tú rogha as measc na n-ionad a bheidh ar fáil). Cuirfear liosta de na hionaid trialacha a bheidh ar fáil chuig na hiarrthóirí in éineacht leis an gcuireadh chun trialacha.

Gluais

Scrúdú réasúnaíochta teibí :

measúnú ar ábaltacht an iarrthóra réasúnú go loighciúil agus an gaol atá idir coincheapaa thuiscint nach bhfuil eilimintí teanga, spásúla nó uimhriúla iontu

Cás-staidéar :

triail ar ríomhaire, de ghnáth, atá bunaithe ar chás-staidéar a bhaineann leis an Aontas Eorpach, ina mbíonn fadhbanna éagsúla le réiteach agat nó le láimhseáil, agus gan ag an iarrthóir chuige sin ach an t-eolas a chuirtear ar fáil dó

Inbhosca ríomhphoist :

triail ar ríomhaire arb é atá ann freagra a thabhairt ar roinnt ceisteanna, agus na doiciméid a chuirtear ar fáil sin san inbhosca á n-úsáid chuige sin

Gníomhaíocht i ngrúpa :

i ndiaidh dóibh staidéar a dhéanamh ar roinnt faisnéise leo féin, cuirtear na hiarrthóirí le chéile ina ngrúpaí chun a gconclúidí a phlé agus chun teacht ar chomhchinneadh.

Scrúdú réasúnaíochta uimhriúla :

measúnú ar ábaltacht an iarrthóra réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil a thuiscint

Cur i láthair ó bhéal :

triail aonair anailíse agus cur i láthair arb é atá ann réiteach a mholadh ar fhadhb shamhailteach a bhaineann leis an obair. I ndiaidh don iarrthóir anailís a dhéanamh ar na doiciméid a tugadh dó, caithfidh sé a chuid smaointe a chur in iúl do ghrúpa beag daoine

Triail breithniúnais shuíomhúil :

measúnú ar an dóigh a n-iompraíonn an t-iarrthóir é féin i gcomhthéacs oibre

Scrúdú réasúnaíochta briathartha :

measúnú ar ábaltacht an iarrthóra réasúnú go loighciúil agus faisnéis bhriathartha a thuiscint