Header

Ogledni testovi

Sve što trebate znati o našim testovima

U postupku odabira u okviru svakog otvorenog natječaja objavljenog na web-mjestu EPSO-a od kandidata se očekuje da pristupe nizu testova kojima se procjenjuju njihove opće, ali i stručne vještine i kompetencije. Većina kandidata će u prvoj fazi testiranja polagati računalne testove s višestrukim izborom odgovora, osim u natječajima za stručne poslove u kojima će se odabir kandidata u početnoj fazi možda temeljiti samo na kvalifikacijama.

Kandidati koji uspješno riješe računalne testove s višestrukim izborom odgovora ili budu odabrani na temelju kvalifikacija te koji na temelju elektroničke prijave ispunjavaju opće i posebne kriterije za sudjelovanje u određenom natječaju bit će pozvani u centar za procjenu.

Testiranja u centru za procjenu obično se održavaju u Bruxellesu ili Luxembourgu, a mogu trajati jedan ili više dana. U centru za procjenu testiraju se opće i posebne kompetencije kandidata koje se odnose na poslove radnog mjesta za koje se kandidati natječu.

Ogledni testovi za te dvije faze testiranja dostupni su na stranicama navedenima u nastavku. S pomoću njih kandidati će steći predodžbu o pitanjima koja bi im se mogla postaviti. Broj i vrsta testova koje kandidati moraju polagati ovise o vrsti natječaja i razini za koju se prijavljuju. Detaljne informacije o testovima u određenom postupku odabira dostupne su u obavijesti o natječaju (ili pozivu na iskaz interesa).

EPSO ne organizira pripremne tečajeve, ne osigurava materijale (osim oglednih testova) i ne daje preporuke o materijalima koje izdaju ili tečajevima koje održavaju druge organizacije.

Neke države članice EU-a nude tečajeve i pomoć građanima EU-a putem sljedećih kontakata ili svojih stalnih predstavništava pri EU-u.

 

Asistenti (AST-SC)

 • Računalni testovi: testovi (verbalnog, numeričkog i apstraktnog) zaključivanja i testovi stručnih vještina („Određivanje prioriteta i organiziranje rada” te „Osnovna informatička pismenost”)
 • Test simulacije e-sandučića (e-tray): ogledno pitanje za test simulacije e-sandučića: engleski, francuski, njemački
 • Testovi razumijevanja jezika: engleski, francuski, njemački
 • Test financijskih vještina: engleski, francuski, njemački
 • Test poznavanja paketa Microsoft Office
 • Točnost i preciznost: engleski, francuski, njemački
   
 • Test pismenog izražavanja:
  Ta praktična provjera osmišljena je radi procjene vještina pismenog izražavanja kandidata (osobito pravopisa, vokabulara i gramatike) na jeziku 2, a ne znanja o zadanoj temi.
  Kandidati će dobiti popis od nekoliko tema među kojima će morati odabrati samo jednu i o njoj sastaviti tekst.
  Test se odvija na računalu i traje 30 minuta.
   
 • Igra uloga:
  Netom prije početka igre uloga kandidati će dobiti pisane upute na temelju kojih će se u pet do deset minuta morati pripremiti za sastanak s „klijentom”. Kandidati će morati igrati ulogu koja je povezana s radnim mjestom za koje se prijavljuju. U uputama će biti opisani i uloga „klijenta” i problem.
  Sama igra uloga traje oko petnaest minuta i njome se testira nekoliko općih kompetencija. Sastoji se od sastanka s „klijentom” u vezi s određenim problemom. „Klijent” (koji je obučen član osoblja) tijekom sastanka daje dodatne informacije prema polustrukturiranom scenariju. Sastanak se odvija u prisutnosti dvaju članova povjerenstva za odabir koji ne sudjeluju u igri, već samo vode bilješke. Na kraju igre uloga članovi povjerenstva za odabir ocjenjuju kandidata. 

 

Asistenti (AST)

 • Test redakture:
  Test redakture sastoji se od ispravaka jezičnih pogrešaka (numeriranje, interpunkcija, gramatika, pravopis i vokabular) te pogrešaka u formatiranju pismenog prijevoda.
  Na ekranu je prikazan izvornik na jeziku 2. Prijevod tog teksta na jezik 1 dostupan je u obliku dokumenta u MS Wordu (MS Office 2010.) koji se može uređivati, a u odnosu na izvorni tekst sadržava jezične pogreške i pogreške u formatiranju. Od kandidata se traži da otkriju i isprave te pogreške kako bi prijevod bio vjeran izvorniku.
  Test traje otprilike sat vremena.
   
 • Sastavljanje izvješća povezanog s poslovima radnog mjesta:
  Test je namijenjen testiranju nekih kompetencija nužnih za obavljanje poslova određenog profila. Na temelju opisane situacije kandidati moraju sastaviti izvješće o mogućnostima postupanja u danoj situaciji. Test se polaže na računalu, na kandidatovu drugom jeziku. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju.
   
 • Intervju na temelju posebnih kompetencija:
  Test je namijenjen procjenjivanju nekih ili svih (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju) kompetencija nužnih za obavljanje poslova određenog profila. Riječ je o strukturiranom intervjuu u kojem sudjeluje dvoje članova povjerenstva za odabir. Intervju se vodi na kandidatovu drugom jeziku. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju. Intervju na temelju posebnih kompetencija razlikuje se od intervjua na temelju općih kompetencija, koji je također strukturiran, ali odnosi se na opće kompetencije, a ne na specifične poslove. 

 

Administratori (AD – opći profili)

 

Administratori (AD – stručni profili)

 • Testovi zaključivanja: interaktivni testovi verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja te situacijskog prosuđivanja
 • Ogledna pitanja za test situacijskog prosuđivanja: engleskifrancuskinjemački i primjer ocjenjivanja
 • Simulacija e-sandučića (e-tray)
 • Rad u skupini: engleski, francuski, njemački
 • Usmena prezentacija: engleskifrancuskinjemački
 • Studija slučaja: engleski, francuski, njemački
   
 • Sastavljanje izvješća povezanog s poslovima radnog mjesta: 
  Test je namijenjen testiranju nekih kompetencija nužnih za obavljanje poslova određenog profila. Na temelju opisane situacije kandidati moraju sastaviti izvješće o mogućnostima postupanja u danoj situaciji. Test se polaže na računalu, na kandidatovu drugom jeziku. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju.
   
 • Intervju na temelju posebnih kompetencija: 
  Test je namijenjen procjenjivanju nekih ili svih (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju) kompetencija nužnih za obavljanje poslova određenog profila. Riječ je o strukturiranom intervjuu u kojem sudjeluje dvoje članova povjerenstva za odabir. Intervju se vodi na kandidatovu drugom jeziku. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju. Intervju na temelju posebnih kompetencija razlikuje se od intervjua na temelju općih kompetencija, koji je također strukturiran, ali odnosi se na opće kompetencije, a ne na specifične poslove.
   
 • Pisani test iz određenog područja specijalizacije: 
  Test je namijenjen testiranju nekih kompetencija nužnih za obavljanje poslova određenog profila. Na temelju opisane situacije kandidati moraju opisati mogućnosti postupanja u danoj situaciji. Test se polaže na računalu, na kandidatovu drugom jeziku. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju.

 

Pravnici lingvisti (AD)

 

Pismeni prevoditelji (AD)

 • Testovi zaključivanja: interaktivni testovi verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja
 • Testovi prevođenja
 • Testovi razumijevanja jezikaengleski, francuski, njemački
 • Rad u skupini: engleski, francuski, njemački
 • Usmena prezentacija: engleski, francuski, njemački
   
 • Test znanja glavnog jezika: ogledni test
  Test znanja glavnog jezika je pilot-test, koji 2017. neće biti eliminacijski. Bodovi koje kandidati na njemu postignu neće se uzeti u obzir za potrebe natječaja. Rezultati će pri obradi biti anonimizirani i upotrijebit će se samo u analitičke svrhe za potrebe organizacije budućih natječaja.
  Znanje glavnog jezika provjerava se s pomoću testa s višestrukim izborom odgovora koji se sastoji od 25 međusobno nepovezanih pitanja. Na svako pitanje ponuđena su 4 odgovora (A, B, C ili D) od kojih je samo jedan točan. Kandidati će za rješavanje testa imati 25 minuta. Pitanja se mogu odnositi na bilo koju od sljedećih kompetencija: gramatika, vokabular, idiomatski izrazi, pravopis i interpunkcija.

 

Konferencijski prevoditelji (AD)

 

Ugovorno osoblje

 • Testovi zaključivanja:
  Za FS I. vidjeti odjeljak Asistenti (AST-SC).
  Za FS II. vidjeti odjeljak Asistenti (AST-SC).
  Za FS III. vidjeti odjeljak Asistenti (AST).
  Za FS IV. vidjeti odjeljak Administratori (AD – Opći profili).
   
 • Test kompetencija: Riječ je o testu s višestrukim izborom odgovora kojim se ocjenjuje znanje kandidata u području na koje se određeni profil odnosi. Za više informacija vidjeti poziv na iskaz interesa.

  Stalni postupak odabira CAST (EPSO/CAST/P1-P17/2017): Test kompetencija za ugovorno osoblje obuhvaća 25 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta određenog profila. Pitanja u testovima kompetencija povezana su s poslovima opisanima u pozivu na iskaz interesa. Ne odnose se na određenu instituciju, agenciju ili službu. Svako se pitanje temelji na određenom scenariju i ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan.  Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne se odgovore bodovi ne oduzimaju. Za odgovore na 25 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 50 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Test kompetencija polaže se na jeziku 2. Bodovni prag za funkcijske skupine II. i III. jest 13 od 25 bodova, a za funkcijsku skupinu IV. 16 od 25 bodova.

Vidjeti ogledni test za profil Financije: pitanja o financijskim procedurama, računovodstvenom upravljanju, analizama i savjetovanju (revizije i kontrole), što može obuhvaćati i ekonomske teorije i alate za praćenje i analizu ekonomskih i financijskih trendova, promjena i podataka.
Vidjeti ogledni test za profil Vođenje projekata/programa: pitanja o poznavanju vođenja projekata/programa (planiranje, praćenje, ocjenjivanje itd.), što obuhvaća i relevantne financijske aspekte, komunikaciju i osiguranje kvalitete.
Vidjeti ogledni test za profil Tajnici / Administrativni službenici: pitanja o raznim tajničkim/službeničkim poslovima poput organiziranja sastanaka, pripreme poslovnih putovanja, evidentiranja dokumenata i pošte, sortiranja pošte, vođenja dnevnika sastanaka itd. Testira se i osnovno poznavanje softvera iz paketa MS Office.
Vidjeti ogledni test za profil Administracija / Ljudski resursi: pitanja uglavnom povezana s upravljanjem ljudskim resursima i stručnim obrazovanjem.
Vidjeti ogledni test za profil Komunikacije: pitanja o praktičnim alatima kao što su izvješća, informativni članci, web-komunikacija i društveni mediji te o relevantnim aspektima upravljanja projektima, poput definiranja ili provedbe komunikacijske strategije.
Vidjeti ogledni test za profil Politička pitanja / Politike EU-a: pitanja o poznavanju politika, općenito i na razini EU-a; moguća su i pitanja iz prava i ekonomije.
Vidjeti ogledni test za profil Pravo: pitanja o poznavanju prava EU-a te nacionalnog i međunarodnog prava; moguća su i pitanja iz politike i ekonomije.
Vidjeti ogledni test za profil Informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT): pitanja o raznim temama povezanima s IKT-om, među ostalim o korištenju programskim jezicima kao što su JAVA, Visual Basic i Visual C#, administraciji korisničkog okruženja (npr. Windows i Unix) te upravljanju mrežama i telekomunikacijama.

Stalni postupak odabira CAST (EPSO/CAST/P18/2017 – FS I.): za tu funkcijsku skupinu nema testa kompetencija.

Sve su to računalni testovi koje ćete polagati isti dan u ispitnom centru koji odaberete (među onima koji će vam biti ponuđeni). Popis ispitnih centara koje kandidati mogu odabrati bit će priložen pozivu koji će im poslati EPSO.

Pojmovnik

Test apstraktnog zaključivanja :

služi za provjeru sposobnosti kandidata za logičko razmišljanje i razumijevanje suodnosa pojmova koji ne sadržavaju lingvističke, prostorne ili numeričke elemente

Studija slučaja :

riječ je o računalnom testu koji se temelji na relevantnom scenariju i u kojem se kandidati susreću s raznim problemima koje trebaju riješiti ili na koje moraju reagirati i pritom se mogu osloniti samo na materijale koji su im dani

Simulacija e-sandučića (e-tray): :

računalni test u kojem se od kandidata traži da odgovore na nekoliko pitanja služeći se dokumentacijom koja im je dostavljena u e-sandučiću

Rad u skupini :

nakon samostalne obrade određene količine informacija, kandidati se pridružuju skupini od nekoliko drugih sudionika u kojoj raspravljaju o svojim zaključcima i donose zajedničku odluku

Test numeričkog zaključivanja :

služi za provjeru sposobnosti kandidata za logičko razmišljanje i razumijevanje numeričkih informacija

Usmena prezentacija :

pojedinačni test analize i prezentiranja u kojem se od kandidata traži da osmisle prijedlog za rješavanje zamišljenog problema na poslu. Nakon analize dokumentacije koja im je dana, kandidati moraju predstaviti svoje ideje manjoj skupini ljudi

Test situacijskog prosuđivanja :

služi za provjeru uobičajenog ponašanja kandidata u radnom okruženju

Test verbalnog zaključivanja :

služi za provjeru sposobnosti kandidata za logičko razmišljanje i razumijevanje verbalnih informacija