Header

Próbatesztek

Amit a vizsgáinkról tudni kell

Az EPSO-portálon közzétett nyílt versenyvizsgák keretében megrendezett kiválasztási eljárásokon a pályázók általános és szakmai készségeit, illetve kompetenciáit mérjük föl. A legtöbb pályázónak részt kell vennie a kiválasztási eljárás első részén, azaz a számítógépes feleletválasztós teszteken. Kivételt képeznek azok, akik olyan szakmai profilra jelentkeznek, amely esetében az előválogatás csakis a képesítéseken alapul.

Azokat a pályázókat, akik sikeresen szerepeltek a számítógépes feleletválasztós teszteken és/vagy a képesítés szerinti kiválasztáson, és akik az online jelentkezési lapon megadott információk alapján megfelelnek a versenyvizsga általános és speciális pályázati feltételeinek, ún. értékelőközpontba hívjuk be.

Az értékelőközpont vizsgái rendszerint Brüsszelben vagy Luxembourgban kerülnek megrendezésre, és egy vagy több napot vesznek igénybe. Az értékelőközpontban az adott munkakör feladatainak elvégzéséhez szükséges általános és speciális készségeket vizsgáljuk.

A következő oldalakon próbateszteket teszünk közzé, amelyek segítségével az érdeklődők képet kaphatnak arról, hogy körülbelül milyen típusú kérdésekre számíthatnak az említett két szakaszban. Ne feledje, hogy a tesztek típusa és száma a versenyvizsga típusától és szintjétől függ. Tájékozódjon a versenyvizsga-felhívásból vagy a pályázati felhívásból, hogy az adott kiválasztási eljárás konkrétan milyen vizsgákból áll.

Az EPSO e próbateszteken kívül semmilyen más felkészítő tanfolyamot vagy segédanyagot nem tesz közzé, és ezzel egyetlen más szervezetet sem bízott meg.

Egyes uniós tagállamok tanfolyamot és más segítséget nyújtanak állampolgáraiknak – lásd az alábbi elérhetőségeket vagy az EU mellett működő állandó képviseletek listáját.

 

Asszisztens (AST-SC)

 • Készségfelmérő tesztek: Interaktív szövegértési, matematikai-logikai és absztrakciós tesztek
 • Szakmai készségeket/képességeket vizsgáló tesztek:  
 • Elektronikus iratrendezés: Példa az elektronikus iratrendezési gyakorlatra: angol, francia, német
 • Nyelvi-szövegelemzési tesztek: angol, francia, német
 • Pénzügyi készségeket felmérő teszt: angol, francia, német
 • A Microsoft Office használatával kapcsolatos készségeket felmérő teszt
   
 • Fogalmazási készségeket felmérő teszt:
  Ez a gyakorlati vizsga azt hivatott felmérni, hogy a pályázók mennyire tudnak fogalmazni a második nyelvükön (különös tekintettel a helyesírásra, a nyelvtanra és a szókincsre), nem pedig azt, hogy mennyire jártasak az adott témában.
  A pályázóknak egyetlen témát kell kiválasztaniuk a megadottak közül, majd arról egy fogalmazást kell készíteniük.
  A feladatra 30 perc áll rendelkezésükre, és a számítógépen kell elvégezni.
   
 • Szerepjáték:
  A pályázó a szerepjáték előtt rövid írásos eligazítást kap. Ennek alapján kb. 5–10 perc alatt fel kell készülnie egy képzeletbeli megbeszélésre, amely egy „ügyféllel” zajlik. A pályázó szerepe a megpályázott álláshoz tartozó feladatoknak felel meg. Az eligazításban elmagyarázzuk az „ügyfél” szerepét is, és vázoljuk a problémát.
  Maga a szerepjáték kb. 15 percig tart, amely alatt több általános kompetenciát is vizsgálunk. A szerepjáték során a pályázónak az adott probléma kapcsán megbeszélést kell folytatnia az „ügyféllel”. Az „ügyfél” szerepét egy erre kiképzett munkatársunk játssza el, aki a gyakorlat során egy részben strukturált forgatókönyv szerint további információkat is megad. A szerepjátéknál a vizsgabizottság két tagja is jelen van, akik jegyzetelnek, de nem avatkoznak közbe. A gyakorlat végén a vizsgabizottság tagjai pontozzák a pályázót. 

 

Asszisztens (AST)

 • Szerkesztési feladat:
  A szerkesztési feladat során nyelvi és formázási hibákat kell kijavítani egy fordításban.
  A pályázó a képernyőn kapja meg a forrásnyelvi szöveget (a jelentkezéskor megadott második nyelven). A célnyelvi szöveg, amelynek nyelve a jelentkezéskor megadott első nyelv, szerkeszthető MS Word-fájlban jelenik meg. A fordítás nyelvi hibákat tartalmaz, és a formázása sem egyezik meg a forrásnyelvi szövegével. A pályázónak észre kell vennie és ki kell javítania a fordított szöveg hibáit, hogy az összhangban álljon a forrásszöveggel.
  A feladatra kb. egy óra áll rendelkezésre.

 

Tanácsos (AD; általános profil)

 

Tanácsos (AD; szakmai profil)

 

Jogász-nyelvész (AD)

 

Fordító (AD)

 • Készségfelmérő tesztek: Interaktív szövegértési, matematikai-logikai és absztrakciós tesztek
 • Fordítási vizsgák
 • Nyelvi-szövegelemzési tesztekangol, francia, német
 • Csoportgyakorlat: angol, francia, német
 • Szóbeli prezentáció: angol, francia, német
 • A főnyelvi készségek felmérésére irányuló teszt: próbateszt
  A főnyelvi készségek felmérésére irányuló teszt jelenleg kísérleti fázisban van. 2017-ben e teszt eredménye nem befolyásolja a jelentkezés sikerét: az elért pontszám nem számít bele a pályázó által a versenyvizsgán elért összpontszámba. A teszt eredményét az EPSO az anonimitás biztosítása mellett, kizárólag elemzési célokra használja fel a jövőbeni versenyvizsgák megszervezéséhez.
  A főnyelvi készségek felmérésére irányuló teszt 25 kérdésből álló feleletválasztós teszt. Mindegyik kérdésre négy lehetséges válasz adható, de a válaszok közül csak az egyik (A, B, C vagy D) helyes. A pályázóknak 25 percük van a teszt elvégzésére. A kérdések a nyelvismeret következő részterületeire irányulnak: nyelvtan, szókincs, nyelvhelyesség, helyesírás és központozás.

 

Tolmács (AD)

 

Szerződéses alkalmazott

 • Készségfelmérő tesztek:
  Az I. besorolási csoport tesztjeihez lásd az „Asszisztens (AST-SC)” rovatot.
  A II. besorolási csoport tesztjeihez lásd az „Asszisztens (AST-SC)” rovatot.
  A III. besorolási csoport tesztjeihez lásd az „Asszisztens (AST)” rovatot.
  A IV. besorolási csoport tesztjeihez lásd a „Tanácsos (AD; általános profil)” rovatot.
   
 • Kompetenciateszt: Feleletválasztós teszt, amely a pályázók tudását méri fel az adott profilhoz tartozó szakterületen. Bővebb információkért lásd a pályázati felhívást.

  EPSO/CAST/P1-P17/2017 folyamatos CAST-eljárás: A szerződéses alkalmazottak kiválasztása céljából szervezett kompetenciateszt során 25 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A kompetenciatesztek kérdései a pályázati felhívásban ismertetett feladatokhoz, nem pedig egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy élethelyzetet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset (a témákat lásd alább).  Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 50 percük van arra, hogy megválaszolják a 25 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kompetenciatesztet a pályázóknak az általuk választott második nyelven kell megírniuk. A II. és a III. besorolási csoport esetében 13 a minimálisan elérendő pontszám, a IV. besorolási csoportban pedig a pályázóknak a 25-ből legalább 16 kérdésre kell jól válaszolniuk.

Lásd a pénzügyi profil próbatesztjeit: pénzügyi eljárásokkal, számviteli menedzsmenttel, elemzéssel és tanácsadással (audittal és ellenőrzéssel) kapcsolatos kérdések, amelyek kiterjedhetnek a gazdasági és pénzügyi trendek, fejlemények és adatok nyomon követését és elemzését célzó gazdasági elméletekre és eszközökre is.
Lásd a projekt-/programirányítási profil próbatesztjeit: projekt-, illetve programirányítással (tervezéssel, nyomon követéssel, értékeléssel stb.) kapcsolatos kérdések, amelyek magukban foglalnak pénzüggyel, kommunikációval és minőségbiztosítással kapcsolatos elemeket is.
Lásd a titkári/irodai tevékenységekkel kapcsolatos profil próbatesztjeit: titkári/irodai feladatokkal kapcsolatos kérdések, pl. értekezletek szervezése, kiküldetések előkészítése, iratok és levelek iktatása, a bejövő posta intézése, határidők nyilvántartása stb. tárgyában. Felmérjük emellett az MS Office alkalmazások alapvető ismeretét is.Lásd az adminisztrációval/emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos profil próbatesztjeit: főleg a személyzet irányításával és szakmai képzésekkel kapcsolatos kérdések.
Lásd a kommunikációs profil próbatesztjeit: gyakorlati eszközökre vonatkozó kérdések, egyebek mellett tájékoztatókkal, online kommunikációval, közösségi médiával, valamint a kommunikációs stratégiák meghatározása/alkalmazása/végrehajtása szempontjából releváns projektirányítási feladatokkal kapcsolatban.
Lásd a politikai ügyekkel/uniós szakpolitikákkal kapcsolatos profil próbatesztjeit: az uniós és az általános szakpolitikai területek ismeretével kapcsolatos kérdések, amelyek jogi és gazdasági témákra is kiterjedhetnek.
Lásd a joggal kapcsolatos profil próbatesztjeit: uniós, tagállami és nemzetközi jogi ismeretekkel kapcsolatos kérdések, amelyek politikai és gazdasági témákat is érinthetnek.
Lásd az információs és kommunikációs technológiával (IKT) kapcsolatos profil próbatesztjeit: IKT-témákkal, többek között – de nem kizárólag – a JAVA, Visual Basic, Visual C# stb. programozási nyelvekkel, a felhasználói környezetek (pl. Windows, Unix) felügyeletével, hálózatkezeléssel és telekommunikációs irányítással kapcsolatos kérdések.

EPSO/CAST/P18/2017 (I. besorolási csoport) folyamatos CAST-eljárás: Ennek a besorolási csoportnak az esetében nem kerül sor kompetenciatesztre.

Ezeket a számítógépes teszteket a pályázónak ugyanaznap, az általa kiválasztott vizsgaközpontban kell elvégeznie. A rendelkezésre álló vizsgaközpontok a meghívólevélben lesznek felsorolva.

Fogalomtár

Absztrakciós készséget felmérő teszt :

a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Esettanulmány :

rendszerint egy releváns forgatókönyvre épülő, számítógépes feladat, amelynek során különböző felvetett problémákat kell megoldani, vagy azokra reagálni, kizárólag a rendelkezésre álló anyagok segítségével.

Elektronikus iratrendezési gyakorlat :

számítógépes feladat, amelynek során e-mail-fiókban megjelenített dokumentumok alapján kell különböző kérdéseket megválaszolni.

Csoportgyakorlat :

a pályázók a megadott információk egyéni feldolgozását követően csoportmunka keretében megvitatják javaslataikat és közös megoldást találnak.

Matematikai-logikai készséget felmérő teszt :

a logikus gondolkodására és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.

Szóbeli prezentáció :

egyéni elemzési és prezentációs feladat, amelynek során egy képzeletbeli szakmai helyzettel kapcsolatos problémára vonatkozóan kell javaslatot kidolgozni. A pályázónak elképzeléseit a rendelkezésére bocsátott dokumentumok elemzését követően szűk hallgatóság elé kell tárnia.

Helyzetmegítélő képességet felmérő teszt :

a munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartást térképezi föl.

Szövegértési készséget felmérő teszt :

a logikus gondolkodására és a szöveges információk megértésére való képességet értékeli.