Próbatesztek

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 2.

 

Amit a vizsgáinkról tudni kell

Az EPSO-portálon közzétett nyílt versenyvizsgák keretében megrendezett kiválasztási eljárásokon a pályázók általános és szakmai készségeit, illetve kompetenciáit mérjük föl. A legtöbb pályázónak részt kell vennie a kiválasztási eljárás első részén, azaz a számítógépes feleletválasztós teszteken. Kivételt képeznek azok, akik olyan szakmai profilra jelentkeznek, amely esetében az előválogatás csakis a képesítéseken alapul.

Azokat a pályázókat, akik sikeresen szerepeltek a számítógépes feleletválasztós teszteken és/vagy a képesítés szerinti kiválasztáson, és akik az online jelentkezési lapon megadott információk alapján megfelelnek a versenyvizsga általános és speciális pályázati feltételeinek, ún. értékelőközpontba hívjuk be.

Az értékelőközpont vizsgái rendszerint Brüsszelben vagy Luxembourgban kerülnek megrendezésre, és egy vagy több napot vesznek igénybe. Az értékelőközpontban az általános készségeket és az adott munkakör feladatainak elvégzéséhez szükséges speciális készségeket / a szakterülethez kapcsolódó készségeket vizsgáljuk. Az egyes vizsgákkal felmérni kívánt általános készségek mindegyike öt-öt meghatározott „részkészségből” áll. Az egyes készségek értékelése során mind az öt részkészséget figyelembe vesszük. Az egyes részkészségeket külön-külön nézzük, de az adott készségre a pályázók egyetlen összpontszámot kapnak. A pályázók már hozzáférhetnek a részkészségek felsorolásához.

A jelenlegi körülmények miatt a közeljövőben nincs lehetőségünk az EPSO épületeiben személyesen vizsgáztatni a pályázókat, így az értékelőközpont vizsgáit online (virtuális) környezetben fogjuk megrendezni.

A következő oldalakon próbafeladatokat teszünk közzé, amelyek segítségével az érdeklődők képet kaphatnak arról, hogy körülbelül milyen típusú kérdésekre számíthatnak az említett két szakaszban. Ne feledje, hogy a tesztek típusa és száma a versenyvizsga típusától és szintjétől függ. Tájékozódjon a versenyvizsga-felhívásból vagy a pályázati felhívásból, hogy az adott kiválasztási eljárás konkrétan milyen vizsgákból áll.

Az EPSO e próbateszteken kívül semmilyen más felkészítő tanfolyamot vagy segédanyagot nem tesz közzé, és ezzel egyetlen más szervezetet sem bízott meg.

Egyes uniós tagállamok tanfolyamot szerveznek és más segítséget nyújtanak állampolgáraiknak ezeken az elérhetőségeken vagy az EU mellett működő állandó képviseleteiken keresztül (lásd az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzékét).

 

Létezik-e nekem való állás az uniós intézményeknél?

Töltse ki a „Nekem való-e az uniós karrier?” című kérdőívet, hogy megtudja, érdemes-e pályáznia intézmények által meghirdetett állásokra, és hogy van-e esélye megfelelni az uniós tisztviselőkkel szemben támasztott magas szintű elvárásoknak. A kérdések és válaszok segítségével tisztább képet kaphat arról, mire számíthat, ha valamelyik uniós intézménynél helyezkedik el.

A kérdőív kitöltése

 

Asszisztens (AST-SC)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli, numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Szakmai készségeket felmérő tesztek:

 • Pontosság és precizitás (azt méri, hogy a pályázó milyen gyorsan tudja feldolgozni az információkat).
 • Szervezőkészség és rangsorolás (a szervezőkészséget és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képességét méri fel).

Elektronikus iratrendezés: próbafeladat – Valódi munkahelyi helyzetet szimuláló számítógépes feladat. A pályázóknak e-mail-üzenetekben foglalt információk alapján kell a rendelkezésre álló idő alatt megfelelő megoldásokat találniuk a felvetett problémára. A feladat a pályázó második nyelvén zajlik, és a következő három kompetenciát hivatott felmérni: elemző- és problémamegoldó készség, minőségi és eredményes munkavégzés, szervezőkészség, az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége.

Nyelvi-szövegelemzési kérdéssor: próbafeladatok 24 nyelven – A nyelvi-szövegelemzési vizsga 12 feleletválasztós kérdésből áll, amelyek a pályázó lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit mérik fel. A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 30 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

Pénzügyi készségeket felmérő teszt: próbafeladatok: angol, francia, német – A pénzügyi területen alkalmazható készségeket méri fel a pályázó második nyelvén. Összesen 25 kérdésből áll, amelyre 30 perc alatt kell válaszolni.

A Microsoft Office használatával kapcsolatos készségeket felmérő teszt: próbatesztek angolul és franciául – A Microsoft Word használatával kapcsolatos teszt azt vizsgálja, hogy a pályázó mennyire ismeri az MS Word 2016 funkcióit és mennyire képes használni. A kérdések számát, a vizsga időtartamát és a minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás rögzíti.

Fogalmazási készségeket felmérő teszt: Ez a gyakorlati vizsga azt hivatott felmérni, hogy a pályázók mennyire tudnak fogalmazni a második nyelvükön (különös tekintettel a helyesírásra, a nyelvtanra és a szókincsre), nem pedig azt, hogy mennyire jártasak az adott témában.A pályázóknak egyetlen témát kell kiválasztaniuk a megadottak közül, majd arról egy fogalmazást kell készíteniük. A feladatra 30 perc áll rendelkezésükre, és a számítógépen kell elvégezni.

Szerepjáték: A vizsga során a pályázó szerepjátékot játszik az egyik vizsgáztatóval. Maga a szerepjáték kb. 15–20 percig tart, amely alatt több általános kompetenciát is vizsgálunk. A szerepjáték során a pályázónak az adott szituáció kapcsán megbeszélést kell folytatnia partnerével. A „partner” szerepét egy erre kiképzett munkatársunk játssza el, aki a gyakorlat során egy részben strukturált forgatókönyv szerint további információkat is megad. 

A szakterületre vonatkozó teszt: A teszt során egy sor feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A szöveges kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. További információkért lásd a versenyvizsga-felhívást és a meghívólevelet.

 

Asszisztens (AST)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli és numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Szakmai készségeket felmérő tesztek:

 • Pontosság és precizitás (azt méri, hogy a pályázó milyen gyorsan tudja feldolgozni az információkat).
 • Szervezőkészség és rangsorolás (a szervezőkészséget és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képességét méri fel).

Helyzetmegítélő képességet felmérő teszt: próbafeladatok: angolfrancianémet és példák a pontozásra – Ez a feladat a pályázó munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartását térképezi föl.

A szakterületre vonatkozó teszt: A teszt során egy sor feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A szöveges kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. További információkért lásd a versenyvizsga-felhívást és a meghívólevelet.

Nyelvi-szövegelemzési kérdéssor: próbafeladatok 24 nyelven – A nyelvi-szövegelemzési vizsga 12 feleletválasztós kérdésből áll, amelyek a pályázó lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit mérik fel. A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 30 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

Szerkesztési feladat: A szerkesztési feladat során nyelvi (számozással, központozással, nyelvtannal/helyesírással és szókinccsel kapcsolatos) és formázási hibákat kell kijavítani egy fordításban. A pályázó a képernyőn kapja meg a forrásnyelvi szöveget (a 2. nyelven). A szöveg fordítása (a jelentkezéskor megadott 1. nyelven) szerkeszthető MS Word-fájlban (MS Office 2010) áll rendelkezésre. A szöveg nyelvi hibákat tartalmaz, és a formázása sem egyezik meg a forrásnyelvi szövegével. A pályázónak észre kell vennie és ki kell javítania a fordított szöveg hibáit, hogy az összhangban álljon a forrásszöveggel. A feladatra kb. egy óra áll rendelkezésre.

Egy, a feladatkörhöz kapcsolódó feljegyzés megírása / a szakterülettel kapcsolatos írásbeli vizsga: Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A pályázók rövid írásos eligazítást kapnak egy konkrét helyzetről. Ennek alapján kell feljegyzést készíteniük, amelyben többek között ki kell térniük a helyzet kezelésének módjaira is. Ezt a feladatot a pályázóknak számítógépen, az általuk választott második nyelven kell elvégezniük. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza.

Speciális készségalapú interjú/a szakterületre vonatkozó interjú: Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azon készségek összességével vagy egy részével, amelyek az adott profilhoz tartozó munkakör ellátásához szükségesek (a készségek felsorolását lásd a versenyvizsga-felhívásban). Ez egy strukturált interjú, amin a vizsgabizottság két tagja van jelen. Az interjú nyelve a pályázó második nyelve. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza. A speciális készségeket felmérő / a szakterületre vonatkozó interjú nem keverendő össze a strukturált készségalapú interjú egy másik típusával, az általános készségeket felmérő interjúval. Ez utóbbi ugyanis az általános készségekre, nem pedig a konkrét feladatok ellátásához szükséges készségekre helyezi a hangsúlyt. 

Készségvizsgáló szituációs interjú: A pályázót – általános készségeinek feltérképezése céljából – arról kérdezzük, hogyan reagálna egy adott helyzetben. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja és elolvashatja az online írásbeli eligazítást, valamint a háttér-információkat. Az interjú során az eligazításban szereplő helyzetek, illetve további (az eligazításban nem szereplő) helyzetek is fel fognak merülni. A készségvizsgáló szituációs interjú videokonferencián keresztül zajlik. A pályázó az interjú alatt bármikor beleolvashat az írásbeli eligazításba és háttér-információkba.

 

Tanácsos (AD; általános profil)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli, numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Példa a helyzetmegítélő képességet felmérő tesztreEz a feladat a pályázó munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartását térképezi föl – további próbafeladatok: angol, francianémet és példák a pontozásra.

Elektronikus iratrendezés: próbafeladat: Valódi munkahelyi helyzetet szimuláló számítógépes feladat, amely során a pályázók e-mail-üzenetekben kapnak információkat egy konkrét problémával kapcsolatban.

Készségvizsgáló szituációs interjú: A pályázót – általános készségeinek feltérképezése céljából – arról kérdezzük, hogyan reagálna egy adott helyzetben. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja és elolvashatja az online írásbeli eligazítást, valamint a háttér-információkat. Az interjú során az eligazításban szereplő helyzetek, illetve további (az eligazításban nem szereplő) helyzetek is fel fognak merülni. A készségvizsgáló szituációs interjú videokonferencián keresztül zajlik. A pályázó az interjú alatt bármikor beleolvashat az írásbeli eligazításba és háttér-információkba.

Szóbeli prezentáció: próbafeladatok – Egyéni elemzési és prezentációs feladat, amelynek során a pályázónak képzeletbeli szakmai helyzetre vonatkozó kérdésekre kell válaszolnia. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja, elolvashatja és elemezheti az online írásbeli eligazítás különböző változatait, valamint a háttér-információkat. A pályázó az interjú elején tudja meg, hogy az írásos eligazítás melyik változatát kell szóban vázolnia (vizuális segédlet nélkül), majd kérdésekre kell válaszolnia. A szóbeli prezentáció 20 percig tart, és a versenyvizsga-felhívásban rögzített általános készségeket méri fel.

Esettanulmány: próbafeladatok: angolfrancianémet – Rendszerint egy releváns forgatókönyvre épülő, számítógépes feladat, amelynek során különböző felvetett problémákat kell megoldani, vagy azokra reagálni, kizárólag a rendelkezésre álló anyagok segítségével.

Készségalapú interjú: Ez az interjú annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó valóban rendelkezik-e azon készségek összességével vagy egy részével, amelyek az adott versenyvizsgához vagy besorolási csoporthoz szükségesek (lásd a versenyvizsga-felhívást). A pályázókat második nyelvükön interjúztatjuk, összesen 40 percig. A kérdések úgy vannak összeállítva, hogy a vizsgáztatók fel tudják mérni a pályázó általános kompetenciáit.

Motivációs interjú: Több tényező is motiválhat valakit arra, hogy csatlakozzék az uniós intézményekhez. Ezért rákérdezhetünk arra, hogy miért szeretnének az EU-nak dolgozni, ismerik-e és elfogadják-e az uniós értékeket, tisztában vannak-e az EU jelenlegi és jövőbeli kihívásaival, mit várnak az uniós pályafutástól, ismerik-e az Európai Uniót és történetét, az uniós intézményeket és a legfontosabb uniós szakpolitikákat. Az e kérdések alapján kidolgozott motivációs interjú a felvételi bizottság két tagja jelenlétével zajló, 20 perces strukturált interjúból áll. Az uniós motivációs interjú a fenti tényezők mindegyikét vizsgálja.

 

Tanácsos (AD; szakmai profil)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli, numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Példa a helyzetmegítélő képességet felmérő tesztreEz a feladat a pályázó munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartását térképezi föl – további próbafeladatok: angol, francianémet és példák a pontozásra.
Nyelvi-szövegelemzési kérdéssor: próbafeladat 24 nyelven – A nyelvi-szövegelemzési vizsga 12 feleletválasztós kérdésből áll, amelyek a pályázó lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit mérik fel. A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 25 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

Szerepjáték: A vizsga során a pályázó szerepjátékot játszik az egyik vizsgáztatóval. Maga a szerepjáték kb. 15–20 percig tart, amely alatt több általános kompetenciát is vizsgálunk. A szerepjáték során a pályázónak az adott szituáció kapcsán megbeszélést kell folytatnia partnerével. A „partner” szerepét egy erre kiképzett munkatársunk játssza el, aki a gyakorlat során egy részben strukturált forgatókönyv szerint további információkat is megad.

Készségvizsgáló szituációs interjú: A pályázót – általános készségeinek feltérképezése céljából – arról kérdezzük, hogyan reagálna egy adott helyzetben. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja és elolvashatja az online írásbeli eligazítást, valamint a háttér-információkat. Az interjú során az eligazításban szereplő helyzetek, illetve további (az eligazításban nem szereplő) helyzetek is fel fognak merülni. A készségvizsgáló szituációs interjú videokonferencián keresztül zajlik. A pályázó az interjú alatt bármikor beleolvashat az írásbeli eligazításba és háttér-információkba.

Szóbeli prezentáció: próbafeladatok – Egyéni elemzési és prezentációs feladat, amelynek során a pályázónak képzeletbeli szakmai helyzetre vonatkozó kérdésekre kell válaszolnia. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja, elolvashatja és elemezheti az online írásbeli eligazítás különböző változatait, valamint a háttér-információkat. A pályázó az interjú elején tudja meg, hogy az írásos eligazítás melyik változatát kell szóban vázolnia (vizuális segédlet nélkül), majd kérdésekre kell válaszolnia. A szóbeli prezentáció 20 percig tart, és a versenyvizsga-felhívásban rögzített általános készségeket méri fel.

Esettanulmány: angolfrancianémet – Rendszerint egy releváns forgatókönyvre épülő, számítógépes feladat, amelynek során különböző felvetett problémákat kell megoldani, vagy azokra reagálni, kizárólag a rendelkezésre álló anyagok segítségével.

Készségalapú interjú: Ez az interjú annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó valóban rendelkezik-e azon készségek összességével vagy egy részével, amelyek az adott versenyvizsgához vagy besorolási csoporthoz szükségesek (lásd a versenyvizsga-felhívást). A pályázókat második nyelvükön interjúztatjuk, összesen 40 percig. A kérdések úgy vannak összeállítva, hogy a vizsgáztatók fel tudják mérni a pályázó általános kompetenciáit.

A szakterületre vonatkozó interjú: Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azon készségek összességével vagy egy részével, amelyek az adott profilhoz tartozó munkakör ellátásához szükségesek (a készségek felsorolását lásd a versenyvizsga-felhívásban). Ez egy strukturált interjú, amin a vizsgabizottság két tagja van jelen. Az interjú nyelve a pályázó második nyelve. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza. A speciális készségeket felmérő / a szakterületre vonatkozó interjú nem keverendő össze a strukturált készségalapú interjú egy másik típusával, az általános készségeket felmérő interjúval. Ez utóbbi ugyanis az általános készségekre, nem pedig a konkrét feladatok ellátásához szükséges készségekre helyezi a hangsúlyt.

Írásbeli vizsga az adott területen: Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A pályázó rövid írásos eligazítást kap egy konkrét helyzetről. Ennek alapján kell megfogalmaznia, hogyan lehet kezelni a helyzetet. Ezt a feladatot a pályázóknak számítógépen, az általuk választott második nyelven kell elvégezniük. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza.

A szakterületre vonatkozó teszt: A teszt során egy sor feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A szöveges kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. További információkért lásd a versenyvizsga-felhívást és a meghívólevelet.

 

Jogász-nyelvész (AD)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli és numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Példa a helyzetmegítélő képességet felmérő tesztreEz a feladat a pályázó munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartását térképezi föl – további próbafeladatok: angol, francianémet és példák a pontozásra.

Nyelvi-szövegelemzési kérdéssor: próbafeladatok 24 nyelven – A nyelvi-szövegelemzési vizsga 12 feleletválasztós kérdésből áll, amelyek a pályázó lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit mérik fel. A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 25 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

Fordítási vizsgák: próbafeladatok: német, angol, spanyol, francia, olasz

Szöveg összefoglalása: próbafeladat – A pályázó megkap egy szöveget (amelynek nyelve a pályázó harmadik nyelve), majd azt az első nyelvén, azaz a versenyvizsga nyelvén röviden össze kell foglalnia a számítógépen. A feladat hossza kb. 2 óra, szótárt használni tilos.

Készségvizsgáló szituációs interjú: A pályázót – általános készségeinek feltérképezése céljából – arról kérdezzük, hogyan reagálna egy adott helyzetben. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja és elolvashatja az online írásbeli eligazítást, valamint a háttér-információkat. Az interjú során az eligazításban szereplő helyzetek, illetve további (az eligazításban nem szereplő) helyzetek is fel fognak merülni. A készségvizsgáló szituációs interjú videokonferencián keresztül zajlik. A pályázó az interjú alatt bármikor beleolvashat az írásbeli eligazításba és háttér-információkba.

 

Fordító (AD)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli, numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Példa a helyzetmegítélő képességet felmérő tesztreEz a feladat a pályázó munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartását térképezi föl – további próbafeladatok: angol, francianémet és példák a pontozásra.

Fordítási vizsgapróbafeladatok 24 nyelven

Lektorálási vizsgapróbafeladat – A pályázónak egy olyan szöveget kell átnéznie és kijavítania, melyet a második nyelvéről az első nyelvére fordítottak.

Nyelvi-szövegelemzési tesztek: próbafeladatok 24 nyelven – A nyelvi-szövegelemzési vizsga 12 feleletválasztós kérdésből áll, amelyek a pályázó lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit mérik fel. A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 25 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

Készségvizsgáló szituációs interjú: A pályázót – általános készségeinek feltérképezése céljából – arról kérdezzük, hogyan reagálna egy adott helyzetben. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja és elolvashatja az online írásbeli eligazítást, valamint a háttér-információkat. Az interjú során az eligazításban szereplő helyzetek, illetve további (az eligazításban nem szereplő) helyzetek is fel fognak merülni. A készségvizsgáló szituációs interjú videokonferencián keresztül zajlik. A pályázó az interjú alatt bármikor beleolvashat az írásbeli eligazításba és háttér-információkba.

Szóbeli prezentáció: próbafeladatok – Egyéni elemzési és prezentációs feladat, amelynek során a pályázónak képzeletbeli szakmai helyzetre vonatkozó kérdésekre kell válaszolnia. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja, elolvashatja és elemezheti az online írásbeli eligazítás különböző változatait, valamint a háttér-információkat. A pályázó az interjú elején tudja meg, hogy az írásos eligazítás melyik változatát kell szóban vázolnia (vizuális segédlet nélkül), majd kérdésekre kell válaszolnia. A szóbeli prezentáció 20 percig tart, és a versenyvizsga-felhívásban rögzített általános készségeket méri fel.

A főnyelvi készségek felmérésére irányuló teszt: próbafeladat – 25 különböző kérdésből álló feleletválasztós teszt. Mindegyik kérdésre négy lehetséges válasz adható, de a válaszok közül csak az egyik (A, B, C vagy D) helyes. A pályázóknak 25 percük van a teszt elvégzésére. A kérdések a nyelvismeret következő részterületeire irányulnak: nyelvtan, szókincs, nyelvhelyesség, helyesírás és központozás.

 

Tolmács (AD)

Online tesztek: próbafeladatok

Készségfelmérő tesztek:

 • A szövegértési készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra, valamint a szóbeli, numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • A matematikai-logikai készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.
 • Az absztrakciós készséget felmérő teszt a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Szóbeli prezentáció: próbafeladatok – Egyéni elemzési és prezentációs feladat, amelynek során a pályázónak képzeletbeli szakmai helyzetre vonatkozó kérdésekre kell válaszolnia. Az interjú előtt a pályázó lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön a gyakorlatra: tanulmányozhatja, elolvashatja és elemezheti az online írásbeli eligazítás különböző változatait, valamint a háttér-információkat. A pályázó az interjú elején tudja meg, hogy az írásos eligazítás melyik változatát kell szóban vázolnia (vizuális segédlet nélkül), majd kérdésekre kell válaszolnia. A szóbeli prezentáció 20 percig tart, és a versenyvizsga-felhívásban rögzített általános készségeket méri fel.

 

Szerződéses alkalmazottak/ folyamatos CAST-eljárás

Készségfelmérő tesztek:
Az I., II. és III. besorolási csoport tesztjeihez lásd az „Asszisztens” (AST-SC vagy AST) rovatot.
A IV. besorolási csoport tesztjeihez lásd a „Tanácsos (AD; szakmai profil)” rovatot.

Kompetenciateszt: feleletválasztós teszt, amely a pályázók tudását méri fel az adott profilhoz tartozó szakterületen. Bővebb információkért lásd a pályázati felhívást.
A szerződéses alkalmazottak kiválasztása céljából szervezett kompetenciateszt során 25 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A kompetenciatesztek kérdései a pályázati felhívásban ismertetett feladatokhoz, nem pedig egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset.  Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 50 percük van arra, hogy megválaszolják a 25 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kompetenciatesztet a pályázóknak az általuk választott második nyelven kell megírniuk. A II. és a III. besorolási csoport esetében 13 a minimálisan elérendő pontszám, a IV. besorolási csoportban pedig a pályázóknak a 25-ből legalább 16 kérdésre kell jól válaszolniuk. Ezt a teszttípust az alábbi profilokhoz használjuk:

Pénzügyi profil: pénzügyi eljárásokkal, számviteli menedzsmenttel, elemzéssel és tanácsadással (audittal és ellenőrzéssel) kapcsolatos kérdések, amelyek kiterjedhetnek a gazdasági elméletekre és a gazdasági és pénzügyi trendek, fejlemények és adatok nyomon követését és elemzését célzó eszközökre is.
Projekt-/programirányítási profil: projekt-, illetve programirányítással (tervezéssel, nyomon követéssel, értékeléssel stb.) kapcsolatos kérdések, amelyek magukban foglalnak pénzüggyel, kommunikációval és minőségbiztosítással kapcsolatos elemeket is.
Titkári/irodai profil: titkári/irodai feladatokkal – pl. értekezletek szervezésével, kiküldetések előkészítésével, iratok és levelek iktatásával, a bejövő posta intézésével, határidők nyilvántartásával – kapcsolatos kérdések. Felmérjük emellett az MS Office alkalmazások alapvető ismeretét is.
Adminisztrációval/emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos profil: főleg a személyzet irányításával és szakmai képzésekkel kapcsolatos kérdések.
Kommunikációs profil: gyakorlati eszközökre vonatkozó kérdések, egyebek mellett tájékoztatókkal, online kommunikációval, a közösségi médiával, valamint a kommunikációs stratégiák meghatározása/alkalmazása/végrehajtása szempontjából releváns projektirányítási feladatokkal kapcsolatban.
Politikai ügyekkel/uniós szakpolitikákkal kapcsolatos profil: az uniós és általános szakpolitikai területek ismeretével kapcsolatos kérdések, amelyek jogi és gazdasági témákra is kiterjedhetnek.
Jogi profil: uniós, tagállami és nemzetközi jogi ismeretekkel kapcsolatos kérdések, amelyek politikai és gazdasági témákat is érinthetnek.
Információs és kommunikációs technológiával kapcsolatos profil: IKT-témákkal, többek között – de nem kizárólag – a JAVA, Visual Basic, Visual C# stb. programozási nyelvekkel, a felhasználói környezetek (pl. Windows, Unix) felügyeletével, hálózatkezeléssel és telekommunikációs irányítással kapcsolatos kérdések.
Gyermekgondozói profil: napköziben vagy szabadtéri gyermekgondozási létesítményben 3,5–14 év közötti gyermekek gondozásával, az óvodapedagógusi munkával vagy 0 és 3 év közötti gyermekek esetében a bölcsődei, illetve csecsemő-/ gyermekgondozói munkával kapcsolatos kérdések.
Oktatáspszichológusi profila szakma különböző aspektusaira, például a bölcsődében vagy napközi otthonban elvégzendő feladatoknak és az ott dolgozók munkájának koordinálására, a gyermekek életminőségére és a szülőkkel való kommunikációra, valamint az oktatási küldetésnyilatkozat elkészítésére és végrehajtásának biztosítására vonatkozó kérdések (ideértve az ezzel kapcsolatos képzéseket is).

Nyelvi-szövegelemzési vizsga: feleletválasztós kérdéssor, amely a pályázók lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit méri fel a második nyelvükön (azaz angolul, franciául vagy németül).
A szerződéses alkalmazottak kiválasztására használatos nyelvi-szövegelemzési teszt 12 feleletválasztós kérdésből áll, amely a pályázók lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit méri fel a második nyelvükön (EN, FR, DE). A kérdések nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 30 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A III. besorolási csoport esetében a minimálisan elérendő pontszám a 6 (a 12-ből), a IV. besorolási csoportban pedig a pályázóknak a 12-ből legalább 7 kérdésre kell jól válaszolniuk
.
Ezt a teszttípust az alábbi profilokhoz használjuk:
Fordítói/korrektori profilezzel a teszttel vizsgáljuk, hogy a pályázók lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai szempontból mennyire ismerik a második nyelvüket (EN, FR, DE). A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.

Ezeket a számítógépes teszteket a pályázónak ugyanaznap, az általa kiválasztott vizsgaközpontban kell elvégeznie. A rendelkezésre álló vizsgaközpontokat a meghívólevél tartalmazza.
 

Fizikai és adminisztratív kisegítő profil: Nincs se kompetenciateszt, se nyelvi-szövegelemzési vizsga, csak készségfelmérő tesztek.

Fogalomtár

Absztrakciós készséget felmérő teszt :

a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Esettanulmány :

rendszerint egy releváns forgatókönyvre épülő, számítógépes feladat, amelynek során különböző felvetett problémákat kell megoldani, vagy azokra reagálni, kizárólag a rendelkezésre álló anyagok segítségével.

Elektronikus iratrendezési gyakorlat :

számítógépes feladat, amelynek során e-mail-fiókban megjelenített dokumentumok alapján kell különböző kérdéseket megválaszolni.

Csoportgyakorlat :

a pályázók a megadott információk egyéni feldolgozását követően csoportmunka keretében megvitatják javaslataikat és közös megoldást találnak.

Matematikai-logikai készséget felmérő teszt :

a logikus gondolkodására és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.

Szóbeli prezentáció :

egyéni elemzési és prezentációs feladat, amelynek során egy képzeletbeli szakmai helyzettel kapcsolatos problémára vonatkozóan kell javaslatot kidolgozni. A pályázónak elképzeléseit a rendelkezésére bocsátott dokumentumok elemzését követően szűk hallgatóság elé kell tárnia.

Helyzetmegítélő képességet felmérő teszt :

a munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartást térképezi föl.

Szövegértési készséget felmérő teszt :

a logikus gondolkodására és a szöveges információk megértésére való képességet értékeli.