Pavyzdiniai testai

Home > Kaip teikti paraišką > Pavyzdiniai testai

Ką reikia žinoti apie mūsų testus

Vykstant kiekvieno EPSO svetainėje skelbiamo viešo konkurso atrankos procedūrai, kandidatai turės atlikti tam tikrus testus, kad būtų įvertinti jų tiek bendrieji, tiek profesiniai įgūdžiai ir kompetencija. Daugumai kandidatų pirmiausia teks atlikti kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus. Tai netaikoma kandidatams, siekiantiems labiau specializuotų pareigų. Tokiu atveju pirminė atrankos procedūra gali būti grindžiama tik kvalifikacijos vertinimu.

Kandidatai, kurie išsprendė kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus ir (arba) buvo atrinkti remiantis kvalifikacija ir iš kurių internetinių paraiškų formų matyti, kad jie atitinka visus konkurso bendruosius ir specialiuosius tinkamumo reikalavimus, kviečiami į vertinimo centrą.

Tikrinimas vertinimo centre paprastai vyksta Briuselyje arba Liuksemburge ir trunka vieną dieną arba ilgiau. Vertinimo centre tikrinami kandidatų bendrieji įgūdžiai ir jų pareigoms atlikti reikalingi specialieji įgūdžiai ar konkrečios srities įgūdžiai.

Kituose puslapiuose pateikiama šių dviejų rūšių testų pavyzdžių. Jie parengti, kad kandidatai žinotų, į kokio pobūdžio klausimus jiems gali tekti atsakinėti. Kiek ir kokių testų kandidatas turės atlikti, priklauso nuo to, kokio pobūdžio konkurse jis dalyvauja ir kokio lygmens pareigų siekia. Išsami informacija apie testus, kuriuos reikia atlikti konkrečios atrankos procedūros dalyviams, pateikiama pranešime apie konkursą (arba kvietime pareikšti susidomėjimą).

Be šių pavyzdinių testų, EPSO nerengia jokių parengiamųjų kursų ir neteikia jokios kitos medžiagos. Ji taip pat neremia jokių kitų organizacijų leidinių arba mokymo kursų.

Kai kurios ES valstybės narės ES piliečiams rengia mokymus ir teikia paramą per kontaktinius centrus arba savo nuolatines atstovybes ES (žr. oficialų Europos Sąjungos katalogą).

 

Padėjėjai (AST-SC)

 • Internetiniai testai: mąstymo gebėjimų testai (žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo testai) ir profesinių įgūdžių testai („Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas“ ir „Bazinis IT raštingumas“)
 • E. korespondencijos tvarkymas: kompiuterinis tikroviškos darbinės situacijos modeliavimas, kai reikia naudotis elektroniniu paštu, kuriuo gaunama su konkrečiu klausimu susijusi informacija 
 • Kalbos suvokimo testas
 • Finansinių žinių testas: anglų, prancūzų, vokiečių kalbos
 • Tikslumas ir aiškumas: anglųprancūzųvokiečių kalbos
   
 • „Microsoft Office“ įgūdžių testas
  Per šį testą bus vertinami kandidatų įgūdžiai rengiant ir (arba) tvarkant „MS Word“ ir „Excel“ dokumentus („MS Office“ versija – „Windows 7 – MS Office 2010“). Testo trukmė – 60 minučių.
   
 • Dokumentų rengimo testas
  Šis praktinis testas skirtas kandidatų dokumentų rengimo įgūdžiams antrąja kalba (visų pirma rašybos, žodyno ir gramatikos žinioms) įvertinti, bet jų parengtame tekste aptariamos temos žinios per šį testą nevertinamos.
  Kandidatams bus pateiktas įvairių temų sąrašas, iš kurių jie turės pasirinkti tik vieną. Jų bus paprašyta pasirinkta tema parengti tekstą.
  Šis testas laikomas kompiuteriu ir trunka 30 minučių.
   
 • Vaidmenų žaidimas
  Prieš pat vaidmenų žaidimą kandidatas gauna rašytinius nurodymus. Juose kandidato prašoma pasirengti susitikimui su „klientu“ (pasirengimui skiriama apie 5–10 minučių). Kandidatas privalo atlikti vaidmenį, atitinkantį pareigas, į kurias jis kandidatuoja. Taip pat paaiškinamas „kliento“ vaidmuo ir problema.
  Pats vaidmenų žaidimas trunka apie 15 minučių ir per jį galima patikrinti kelis bendruosius įgūdžius. Žaidimo metu vyksta susitikimas su „klientu“ dėl tam tikros problemos. „Klientas“ (apmokytas darbuotojas) per susitikimą pateikia papildomos informacijos laikydamasis pusiau struktūrinio scenarijaus. Susitikimas vyksta stebint dviem atrankos komisijos nariams. Atrankos komisijos nariai nesikiša, jie tik žymisi pastabas. Testui pasibaigus, atrankos komisijos nariai įvertina pasirodymą. 
   
 • Su konkrečia sritimi susijęs testas
  Su konkrečia sritimi susijusį testą sudaro klausimai su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie skirti konkretaus profilio pareigoms eiti būtiniems įgūdžiams patikrinti. Kiekviename klausime aprašoma situacija ir pateikiami keturi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas. Daugiau informacijos galima rasti pranešime apie konkursą ir kvietime.

 

Padėjėjai (AST)

 • Redagavimo testas
  Per redagavimo testą reikia taisyti išversto teksto kalbą (numeravimo, skyrybos, gramatines, rašybos, žodžių vartosenos klaidas) ir formatą.
  Teksto originalas (antrąja kalba) pateikiamas ekrane. Šio teksto vertimas į pirmąją kalbą pateikiamas „MS Word“ („MS Office 2010“) formato rinkmenoje, kurią galima redaguoti. Tame tekste yra kalbos klaidų, jo formatas skiriasi nuo teksto originalo. Kandidatų prašoma rasti ir ištaisyti tas klaidas, kad vertimas atitiktų originalą.
  Testas trunka apie valandą.
   
 • Su pareigomis susijusio rašto parengimas / raštiška konkrečios srities užduotis
  Per šį testą vertinami tam tikri gebėjimai, kurių reikia konkretaus profilio pareigoms atlikti. Pateikiama glaustai aprašyta konkreti situacija ir kandidatų prašoma parengti raštą, nurodant veiksmus, kurių reikia imtis tokioje situacijoje. Testas atliekamas kompiuteriu kandidatų antrąja kalba. Minimalus testui išlaikyti reikalingas balų skaičius nurodomas pranešime apie konkursą.
   
 • Specialiųjų įgūdžių vertinimo pokalbis / su konkrečia sritimi susijęs pokalbis
  Šiuo testu siekiama įvertinti tam tikrus arba visus (žr. pranešimą apie konkursą) gebėjimus, kurių reikia konkretaus profilio pareigoms atlikti. Tai struktūrinis pokalbis su dviem atrankos komisijos nariais. Pokalbis vyksta kandidatų antrąja kalba. Minimalus testui išlaikyti reikalingas balų skaičius nurodomas pranešime apie konkursą. Specialiųjų įgūdžių vertinimo pokalbio / su konkrečia sritimi susijusio pokalbio nereikėtų painioti su bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbiu, kuris taip pat yra struktūrinis, bet per kurį daugiausia dėmesio skiriama bendriesiems įgūdžiams, o ne konkrečioms pareigoms. 
   
 • Su konkrečia sritimi susijęs testas
  Su konkrečia sritimi susijusį testą sudaro klausimai su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie skirti konkretaus profilio pareigoms eiti būtiniems įgūdžiams patikrinti. Kiekviename klausime aprašoma situacija ir pateikiami keturi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas. Daugiau informacijos galima rasti pranešime apie konkursą ir kvietime.

 

Administratoriai (AD, bendrojo profilio)

 

Administratoriai (AD, specialistai)

 • Mąstymo gebėjimų testai: žodinio, matematinio, abstrakčiojo mąstymo ir elgesio tam tikrose situacijose sąveikieji testai
 • Elgesio tam tikrose situacijose testo klausimų pavyzdžiai: anglųprancūzųvokiečių kalbos ir vertinimo pavyzdys
 • E. korespondencijos tvarkymas: kompiuterinis tikroviškos darbinės situacijos modeliavimas, kai reikia naudotis elektroniniu paštu, kuriuo gaunama su konkrečiu klausimu susijusi informacija 
 • Grupinė užduotis: anglųprancūzųvokiečių kalbos
 • Žodinis pristatymas: anglųprancūzųvokiečių kalbos
 • Atvejo tyrimas: anglųprancūzųvokiečių kalbos
   
 • Specialiųjų įgūdžių vertinimo pokalbis / su konkrečia sritimi susijęs pokalbis 
  Šiuo testu siekiama įvertinti tam tikrus arba visus (žr. pranešimą apie konkursą) gebėjimus, kurių reikia konkretaus profilio pareigoms atlikti. Tai struktūrinis pokalbis su dviem atrankos komisijos nariais. Pokalbis vyksta kandidatų antrąja kalba. Minimalus testui išlaikyti reikalingas balų skaičius nurodomas pranešime apie konkursą. Specialiųjų įgūdžių vertinimo pokalbio / su konkrečia sritimi susijusio pokalbio nereikėtų painioti su bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbiu, kuris taip pat yra struktūrinis, bet per kurį daugiausia dėmesio skiriama bendriesiems įgūdžiams, o ne konkrečioms pareigoms.
   
 • Su pareigomis susijusio rašto parengimas / raštiška konkrečios srities užduotis 
  Per šį testą vertinami tam tikri gebėjimai, kurių reikia konkretaus profilio pareigoms atlikti. Pateikiama glaustai aprašyta konkreti situacija ir kandidatų prašoma aprašyti veiksmus, kurių reikia imtis tokioje situacijoje. Testas atliekamas kompiuteriu kandidatų antrąja kalba. Minimalus testui išlaikyti reikalingas balų skaičius nurodomas pranešime apie konkursą.
   
 • Su konkrečia sritimi susijęs testas
  Su konkrečia sritimi susijusį testą sudaro klausimai su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie skirti konkretaus profilio pareigoms eiti būtiniems įgūdžiams patikrinti. Kiekviename klausime aprašoma situacija ir pateikiami keturi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas. Daugiau informacijos galima rasti pranešime apie konkursą ir kvietime.

 

Teisininkas lingvistas (AD)

 

Vertėjai raštu (AD)

 • Mąstymo gebėjimų testai: žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo sąveikieji testai
 • Vertimo raštu testai
 • Kalbos suvokimo testas:  anglų, prancūzų, vokiečių kalbos
 • Grupinė užduotis: anglųprancūzųvokiečių kalbos
 • Žodinis pristatymas: anglųprancūzųvokiečių kalbos
   
 • Pagrindinės kalbos įgūdžių testas: pavyzdys
  Pagrindinės kalbos įgūdžių testas yra bandomasis testas. 2017 m. nebus atsižvelgiama į kandidatams už jį skirtus balus ir jis neturės įtakos galutiniams konkurso rezultatams. Rezultatai bus apdorojami anonimiškai tik analizės tikslais, sprendžiant būsimų konkursų organizavimo klausimus.
  Pagrindinės kalbos įgūdžių testas yra klausimų su keliais atsakymų variantais testas, kurį sudaro 25 atskiri klausimai. Į kiekvieną klausimą pateikiami 4 atsakymo variantai, iš kurių tik vienas (A, B, C arba D) teisingas. Testui atlikti kandidatams skiriamos 25 minutės. Klausimai gali būti skirti įvertinti, kaip kandidatas moka gramatiką, žodyno ir frazeologizmų vartoseną, rašybą, skyrybą.

 

Vertėjai žodžiu (AD)

 

Sutartininkai / CAST nuolatinė atranka

 • Mąstymo gebėjimų testai:
  Dėl I, II ir III pareigų grupių žr. skyrių „Padėjėjai“ (AST-SC) arba „Padėjėjai“ (AST).
  Dėl IV pareigų grupės žr. skyrių „Administratoriai“ (AD, bendrojo profilio).
   
 • Kompetencija grindžiamas testas: tai yra klausimų su keliais atsakymų variantais testas, per kurį įvertinamos kandidatų turimos konkrečios srities žinios. Išsamesnės informacijos ieškokite kvietime pareikšti susidomėjimą.

  Įgūdžių vertinimo testą sutartininkams sudaro 25 klausimai su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie skirti konkretaus profilio pareigoms eiti būtiniems įgūdžiams patikrinti. Įgūdžių vertinimo testų klausimai yra susiję su pareigomis, aprašytomis kvietime pareikšti susidomėjimą. Juose neklausiama apie konkrečiai institucijai, agentūrai ar tarnybai būdingas sritis. Kiekviename klausime pateikiama situacija ir keturi skirtingi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas.  Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas vienas taškas, už neteisingus atsakymus taškai neatimami. Atsakyti į 25 klausimus su pasirenkamais atsakymų variantais kandidatams skiriama 50 minučių.  Nors laiko veiksnys taip pat svarbus įvertinimui, testai sudaryti taip, kad kandidatai turėtų galimybę per skirtą laiką atsakyti į visus klausimus. Įgūdžių vertinimo testas laikomas kandidatų antrąja kalba. Kad testas būtų išlaikytas, II ir III pareigų grupių kandidatai turi surinkti 13 taškų iš 25, o IV pareigų grupės kandidatams reikia surinkti 16 taškų iš 25.

  Tokie testai taikomi toliau nurodytose srityse:

Finansai: klausimai apie finansines procedūras, apskaitos vadybą, analizę ir konsultacijas (auditas ir patikros), klausimai taip pat gali būti susiję su ekonomikos teorijomis, ekonominių ir finansinių tendencijų, raidos ir duomenų stebėjimo ir analizės priemonėmis.
Projektų ir programų valdymas: klausimai, kuriais tikrinamos žinios apie projektų ir programų valdymą (planavimas, stebėjimas, vertinimas ir kt.), taip pat bus klausiama apie atitinkamus finansinius aspektus, komunikaciją ir kokybės užtikrinimą.
Sekretoriai, raštinės darbuotojai: klausimai apie įvairias sekretorių ir raštinės darbuotojų pareigas, pvz., susirinkimų organizavimą, komandiruočių parengimą, dokumentų ir pašto tvarkymą, korespondencijos rūšiavimą, susitikimų dienotvarkės rengimą ir t. t. Taip pat tikrinamos pagrindinės darbo su „MS Office“ programinės įrangos produktais žinios.
Administravimas ir žmogiškieji ištekliai: klausimai daugiausia susiję su darbuotojų administravimu ir kvalifikacijos kėlimu.
Komunikacija: klausimai apie praktines priemones, pvz., informacinius pranešimus, informacijos suvestines, komunikaciją internete, socialinę žiniasklaidą, taip pat aktualius projektų valdymo aspektus, pvz., susijusius su komunikacijos strategijų apibrėžimu, įgyvendinimu, vykdymu.
Politiniai reikalai ir ES politika: klausimai patikrinti žinioms apie politikos sritis, tiek bendrąsias, tiek ES lygmens, taip pat gali būti klausimų teisės ir ekonomikos temomis.
Teisė: klausimai, kuriais tikrinamos žinios apie ES, nacionalinę ir tarptautinę teisę, taip pat gali būti klausimų politikos ir ekonomikos temomis.
Informacinės ir ryšių technologijos: klausimai įvairiomis su IRT susijusiomis temomis, pavyzdžiui, apie programavimo kalbų (JAVA, „Visual Basic“, „Visual C#“ ir kt.) naudojimą, naudotojo aplinkos administravimą (pvz., „Windows“ ir „Unix“), tinklų ir telekomunikacijų administravimą ir kt.
Vaikų priežiūros darbuotojai: klausimai apie vaikų (3,5–14 m.) priežiūrą popamokinės veiklos patalpose ir lauke, ugdymą vaikų darželiuose, auklėjimą ir 0–3 m. amžiaus kūdikių ir vaikų priežiūrą lopšeliuose.
Švietimo įstaigų psichologaiklausimai apie įvarius aspektus, pavyzdžiui, vaikų darželio / lopšelio ar popamokinės veiklos centro ir jo darbuotojų darbo koordinavimą, vaikų gyvenimo kokybę ir jų bendravimą su tėvais, ugdymo misijos rengimą ir priežiūrą (įskaitant mokymą).
 

 • Kalbos suvokimo testas – testas, kurį sudaro klausimai su keliais atsakymų variantais ir kuriuo vertinamas antrosios kalbos (anglų, prancūzų arba vokiečių) žodyno, gramatikos / sintaksės ir stiliaus mokėjimas.

  Kalbos suvokimo testą sutartininkams sudaro 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie skirti antrosios kalbos (anglų, prancūzų arba vokiečių) žodyno, gramatikos / sintaksės ir stiliaus mokėjimui įvertinti. Juose neklausiama apie konkrečiai institucijai, agentūrai ar tarnybai būdingas sritis. Kiekviename klausime pateikiama situacija ir keturi skirtingi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas. Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas vienas taškas, už neteisingus atsakymus taškai neatimami. Atsakyti į 12 klausimus su pasirenkamais atsakymų variantais kandidatams skiriama 30 minučių.  Nors laiko veiksnys taip pat svarbus įvertinimui, testai sudaryti taip, kad kandidatai turėtų galimybę per skirtą laiką atsakyti į visus klausimus. Testui išlaikyti III pareigų grupės kandidatai turi surinkti 6 taškus iš 12, o IV pareigų grupės kandidatams reikia surinkti 7 taškus iš 12, kad testas būtų išlaikytas.

  Tokie testai taikomi toliau nurodytose srityse:

  Vertėjai raštu / Korektoriaitestu siekiama įvertinti, ar kandidatai gerai išmano antrosios kalbos (anglų, prancūzų arba vokiečių) žodyną, gramatiką / sintaksę ir stilių. Atsakant į klausimus nereikia jokių papildomų žinių – atsakyti reikia remiantis TIK tekste pateikta informacija.
   
 • Visi šie testai bus kompiuteriniai ir juos visus laikysite vienu kartu pasirinktame (iš galimų) testavimo centre. Galimų pasirinkti testavimo centrų sąrašas kandidatams pateikiamas jiems siunčiamame kvietime.
   
 • Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai: šiai pareigų grupei įgūdžių vertinimo ir kalbos suvokimo testų nėra. Laikomi tik mąstymo gebėjimų testai.

Terminų žodynėlis

Abstrakčiojo mąstymo testas :

tai testas, kuriuo vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti sąvokų, neturinčių kalbinių, erdvinių ar matematinių savybių, ryšius.

Atvejo tyrimas :

tai paprastai būna tam tikru scenarijumi grįstas kompiuterinis testas, per kurį kandidatai turi spręsti įvairias problemas arba į jas reaguoti, remdamiesi vien tik pateikta medžiaga.

E. korespondencijos tvarkymas :

tai kompiuterinis testas, per kurį kandidatai turi atsakyti į keletą klausimų, remdamiesi dokumentais, atsiųstais į e. pašto dėžutę.

Grupinė užduotis :

individualiai išnagrinėję tam tikrą informaciją, kandidatai suskirstomi į grupes, kad kartu su keliais kitais dalyviais aptartų savo išvadas ir priimtų bendrą sprendimą.

Matematinio mąstymo testas :

tai testas, kuriuo vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti skaitinę informaciją.

Žodinis pristatymas :

tai individualus testas, per kurį reikia išanalizuoti su tam tikra darbine situacija susijusią išgalvotą problemą ir pasiūlyti jos sprendimo būdą. Išnagrinėję pateiktus dokumentus kandidatai turi išdėstyti savo mintis nedidelei auditorijai.

Elgesio tam tikrose situacijose testas :

tai testas, kuriuo vertinamas jums būdingas elgesys darbo aplinkoje.

Žodinio mąstymo testas :

tai testas, kuriuo vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti žodinę informaciją.