Header

Pavyzdiniai testai

Ką reikia žinoti apie mūsų testus

Vykstant kiekvieno EPSO svetainėje skelbiamo viešo konkurso atrankos procedūrai, kandidatai turės atlikti tam tikrus testus, kad būtų įvertinti jų tiek bendrieji, tiek profesiniai įgūdžiai ir kompetencija. Daugumos kandidatų pirmiausia bus paprašyta atlikti kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus. Tai netaikoma kandidatams, siekiantiems labiau specializuotų pareigų. Tokiu atveju pirminė atrankos procedūra gali būti grindžiama tik kvalifikacijos vertinimu.

Kandidatai, išsprendę kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus ir (arba) atrinkti remiantis kvalifikacija, iš kurių internetinių paraiškų formų matyti, kad jie atitinka visus konkurso bendruosius ir specialiuosius tinkamumo reikalavimus, kviečiami į vertinimo centrą.

Tikrinimas vertinimo centre paprastai vyksta Briuselyje arba Liuksemburge ir trunka vieną dieną arba ilgiau. Vertinimo centre tikrinami kandidatų bendrieji įgūdžiai ir jų pareigoms atlikti reikalingi specialieji įgūdžiai.

Kituose puslapiuose pateikiama šių dviejų rūšių testų pavyzdžių. Jie parengti, kad kandidatai žinotų, į kokio pobūdžio klausimus jiems gali tekti atsakinėti. Kiek ir kokių testų kandidatas turės atlikti, priklauso nuo to, kokio pobūdžio konkurse jis dalyvauja ir kokio lygmens pareigų siekia. Išsami informacija apie testus, kuriuos reikia atlikti konkrečios atrankos procedūros dalyviams, pateikiama pranešime apie konkursą (arba kvietime pareikšti susidomėjimą).

Be šių pavyzdinių testų, EPSO nerengia jokių parengiamųjų kursų ir neteikia jokios kitos medžiagos. Ji taip pat neremia jokių kitų organizacijų leidinių arba mokymo kursų.

Kai kurios ES valstybės narės ES piliečiams rengia mokymus ir teikia paramą pasitelkusios kontaktinius centrus arba savo nuolatines atstovybes ES.

 

Padėjėjai (AST-SC)

 • Mąstymo gebėjimų testai: žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo sąveikieji testai
 • Profesinių įgūdžių testai:  
 • E. korespondencijos tvarkymas: e. korespondencijos tvarkymo testo klausimo pavyzdys: anglų k.prancūzų k.vokiečių k.
 • Kalbos žinių testai: anglų k., prancūzų k., vokiečių k.
 • Finansinių žinių testas: anglų k., prancūzų k., vokiečių k.
 • „Microsoft Office“ įgūdžių testas
   
 • Dokumentų rengimo testas
  Šis praktinis testas skirtas kandidatų dokumentų rengimo įgūdžiams antrąja kalba (visų pirma rašybos, žodyno ir gramatikos žinioms) įvertinti, bet jų parengtame tekste aptariamos temos žinios per šį testą nevertinamos.
  Kandidatams bus pateiktas įvairių temų sąrašas, iš kurių jie turės pasirinkti tik vieną. Jų bus paprašyta pasirinkta tema sukurti tekstą.
  Šis testas laikomas kompiuteriu, jam atlikti skirta 30 minučių.
   
 • Vaidmenų žaidimas
  Prieš pat vaidmenų žaidimą kandidatas gauna rašytinius nurodymus. Juose kandidato prašoma pasirengti susitikimui su „klientu“ (pasirengimui skiriama apie 5–10 minučių). Kandidatas privalo atlikti vaidmenį, atitinkantį pareigas, į kurias jis kandidatuoja. Taip pat paaiškinamas „kliento“ vaidmuo ir problema.
  Pats vaidmenų žaidimas trunka apie 15 minučių ir per jį galima patikrinti kelis bendruosius įgūdžius. Žaidimo metu vyksta susitikimas su „klientu“ dėl tam tikros problemos. „Klientas“, apmokytas darbuotojas, per susitikimą pateikia papildomos informacijos laikydamasis pusiau struktūrinio scenarijaus. Susitikimas vyksta stebint dviem atrankos komisijos nariams. Atrankos komisijos nariai nesikiša, jie tik žymisi pastabas. Testui pasibaigus, atrankos komisijos nariai įvertina pasirodymą. 

 

Padėjėjai (AST)

 • Redagavimo testas
  Per redagavimo testą reikia taisyti išversto teksto kalbą ir formatą.
  Teksto originalas (antrąja kalba) pateikiamas ekrane. Šio teksto vertimas į pirmąją kalbą pateikiamas „MSWord“ formato rinkmenoje, kurią galima redaguoti. Tame tekste yra kalbos klaidų, jo formatas skiriasi nuo teksto originalo. Kandidatų prašoma rasti ir ištaisyti tas klaidas, kad vertimas atitiktų originalą.
  Testas trunka apie valandą.

 

Administratoriai (AD, bendrojo profilio)

 

Administratoriai (AD, specialistai)

 

Teisininkai lingvistai (AD)

 

Vertėjai raštu (AD)

 • Mąstymo gebėjimų testai: žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo sąveikieji testai
 • Vertimo raštu testai
 • Kalbos žinių testaianglų k., prancūzų k., vokiečių k.
 • Grupinė užduotis: anglų k.prancūzų k.vokiečių k.
 • Žodinis pristatymas: anglų k.prancūzų k.vokiečių k.
 • Pagrindinės kalbos įgūdžių testas: pavyzdys
  Pagrindinės kalbos įgūdžių testas yra bandomasis testas. 2017 m. nebus atsižvelgiama į kandidatams už jį skirtus balus ir jis neturės įtakos galutiniams konkurso rezultatams. Rezultatai bus apdorojami anonimiškai tik analizės tikslais, sprendžiant būsimų konkursų organizavimo klausimus.
  Pagrindinės kalbos įgūdžių testas yra klausimų su keliais atsakymų variantais testas, kurį sudaro 25 atskiri klausimai. Į kiekvieną klausimą pateikiami 4 atsakymo variantai, iš kurių tik vienas (A, B, C arba D) teisingas. Testui atlikti kandidatams skiriamos 25 minutės. Klausimai gali būti skirti įvertinti, kaip kandidatas moka gramatiką, žodyno ir frazeologizmų vartoseną, rašybą, skyrybą.

 

Vertėjai žodžiu (AD)

 

Sutartininkai

 • Mąstymo gebėjimų testai:
  Dėl I pareigų grupės žr. skyrių „Padėjėjai“ (AST-SC).
  Dėl II pareigų grupės žr. skyrių „Padėjėjai“ (AST-SC).
  Dėl III pareigų grupės žr. skyrių „Padėjėjai“ (AST).
  Dėl IV pareigų grupės žr. skyrių „Administratoriai“ (AD, bendrojo profilio).
   
 • Kompetencija grindžiamas testas: tai yra klausimų su keliais atsakymų variantais testas, per kurį įvertinamos kandidatų turimos konkrečios srities žinios. Išsamesnė informacija pateikiama kvietime pareikšti susidomėjimą.

  CAST nuolatinės atrankos procedūra (EPSO/CAST/P1-P17/2017): įgūdžių vertinimo testą sutartininkams sudaro 25 klausimai su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie skirti konkretaus profilio pareigoms eiti būtiniems įgūdžiams patikrinti. Įgūdžių vertinimo testų klausimai yra susiję su pareigomis, aprašytomis kvietime pareikšti susidomėjimą. Juose neklausiama apie konkrečiai institucijai, agentūrai ar tarnybai būdingas sritis. Kiekviename klausime pateikiama situacija ir keturi skirtingi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas.  Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas vienas taškas, už neteisingus atsakymus taškai neatimami. Atsakyti į 25 klausimus su pasirenkamais atsakymų variantais kandidatams skiriama iš viso 50 minučių.  Nors laiko veiksnys taip pat svarbus įvertinimui, testai sudaryti taip, kad kandidatai turėtų galimybę per skirtą laiką atsakyti į visus klausimus. Įgūdžių vertinimo testas laikomas kandidatų antrąja kalba. Testui išlaikyti II ir III pareigų grupių kandidatai turi surinkti 13 taškų iš 25, o IV pareigų grupės kandidatams reikia surinkti 16 taškų iš 25, kad testas būtų išlaikytas.

Finansų profilio testo pavyzdys: klausimai apie finansines procedūras, apskaitos vadybą, analizę ir konsultacijas (auditą ir patikras), klausimai taip pat gali būti susiję su ekonomikos teorijomis, ekonominių ir finansinių tendencijų, raidos ir duomenų stebėjimo ir analizės priemonėmis.
Projektų ir programų valdymo profilio testo pavyzdys: klausimai patikrinti žinioms apie projektų ir programų valdymą (planavimą, stebėjimą, vertinimą ir kt.), taip pat bus klausiama apie atitinkamus finansinius aspektus, komunikavimą ir kokybės užtikrinimą.
Sekretorių, raštinės darbuotojų profilio testo pavyzdys: klausimai apie įvairias sekretorių ir raštinės darbuotojų pareigas, pvz., susirinkimų organizavimą, komandiruočių parengimą, dokumentų ir pašto tvarkymą, korespondencijos rūšiavimą, susitikimų dienotvarkės rengimą ir t. t. Taip pat tikrinamos pagrindinės darbo su „MS Office“ programinės įrangos produktais žinios.
Administravimo ir žmogiškųjų išteklių  profilio testo pavyzdys: klausimai daugiausia susiję su darbuotojų administravimu ir kvalifikacijos kėlimu.
Komunikacijos profilio testo pavyzdys: klausimai apie praktines priemones, pvz., informacinius pranešimus, informacijos suvestines, komunikaciją internete, socialinę žiniasklaidą, taip pat aktualius projektų valdymo aspektus, pvz., susijusius su komunikacijos strategijų apibrėžimu, įgyvendinimu, vykdymu, ir kt.
Politinių reikalų ir ES politikos profilio testo pavyzdys: klausimai patikrinti žinioms apie politikos sritis, tiek bendrąsias, tiek ES lygmens, taip pat gali būti klausimų teisės ir ekonomikos temomis.
Teisės profilio testo pavyzdys: klausimai patikrinti žinioms apie ES, nacionalinę ir tarptautinę teisę, taip pat gali būti klausimų politikos ir ekonomikos temomis.
Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) profilio testo pavyzdys: klausimai įvairiomis su IRT susijusiomis temomis, pavyzdžiui, apie programavimo kalbų (JAVA, „Visual Basic“, „Visual C#“ ir kt.) naudojimą, naudotojo aplinkos administravimą (pvz., „Windows“ ir „Unix“), tinklų ir telekomunikacijų administravimą ir kt.

CAST nuolatinės atrankos procedūra (EPSO/CAST/P18/2017, I pareigų grupė): Šiai pareigų grupei įgūdžių vertinimo testo nėra.

Visi šie testai bus kompiuteriniai ir juos visus laikysite vienu kartu pasirinktame (iš galimų) testavimo centre. Galimų pasirinkti testavimo centrų sąrašas kandidatams pateikiamas jiems atsiųstame kvietime.

Terminų žodynėlis

Abstrakčiojo mąstymo testas :

tai testas, kuriuo vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti sąvokų, neturinčių kalbinių, erdvinių ar matematinių savybių, ryšius.

Atvejo tyrimas :

tai paprastai būna tam tikru scenarijumi grįstas kompiuterinis testas, per kurį kandidatai turi spręsti įvairias problemas arba į jas reaguoti, remdamiesi vien tik pateikta medžiaga.

E. korespondencijos tvarkymas :

tai kompiuterinis testas, per kurį kandidatai turi atsakyti į keletą klausimų, remdamiesi dokumentais, atsiųstais į e. pašto dėžutę.

Grupinė užduotis :

individualiai išnagrinėję tam tikrą informaciją, kandidatai suskirstomi į grupes, kad kartu su keliais kitais dalyviais aptartų savo išvadas ir priimtų bendrą sprendimą.

Matematinio mąstymo testas :

tai testas, kuriuo vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti skaitinę informaciją.

Žodinis pristatymas :

tai individualus testas, per kurį reikia išanalizuoti su tam tikra darbine situacija susijusią išgalvotą problemą ir pasiūlyti jos sprendimo būdą. Išnagrinėję pateiktus dokumentus kandidatai turi išdėstyti savo mintis nedidelei auditorijai.

Elgesio tam tikrose situacijose testas :

tai testas, kuriuo vertinamas jums būdingas elgesys darbo aplinkoje.

Žodinio mąstymo testas :

tai testas, kuriuo vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti žodinę informaciją.