Header

Testu paraugi

Viss, kas jums būtu jāzina par mūsu testiem

Katrā EPSO tīmekļa vietnē izsludinātajā konkursā kandidātiem ir jāiztur vairāki testi, kuru mērķis ir novērtēt viņu vispārējās un profesionālās prasmes un iemaņas. Pirmajā pārbaudījumu kārtā vairums kandidātu tiek aicināti piedalīties datorizēto daudzizvēļu jautājumu testos, ja vien viņi nekandidē uz specializētiem amatiem, kam pirmajā atlases procedūras kārtā vērtē vienīgi kvalifikāciju.

Kandidāti, kuri sekmīgi iztur datorizēto daudzizvēļu jautājumu testu un/vai atlasi pēc kvalifikācijas un kuru tiešsaistes pieteikumi liecina, ka viņi atbilst visiem konkursa vispārīgajiem un īpašajiem atbilstīguma nosacījumiem, tiek uzaicināti uz vērtēšanas centru.

Pārbaudījumi vērtēšanas centrā parasti notiek Briselē vai Luksemburgā un var ilgt vienu vai vairākas dienas. To mērķis ir novērtēt kandidātu vispārīgās prasmes, kā arī specifiskās prasmes, kas saistītas ar konkrētajiem darba pienākumiem.

Zemāk atradīsiet testu piemērus šīm divām pārbaudījumu kārtām. To uzdevums ir sniegt kandidātiem priekšstatu, kāda veida jautājumus viņi var sagaidīt. Ņemiet vērā, ka testu skaits un veids mainās atkarībā no izvēlētā konkursa veida un līmeņa. Lai uzzinātu vairāk par testiem, kas paredzēti konkrētai atlases procedūrai, skatiet attiecīgo paziņojumu par konkursu (vai uzaicinājumu izteikt ieinteresētību).

EPSO nepiedāvā sagatavošanas kursus vai mācību materiālus papildus šiem testu paraugiem un neapstiprina citu organizāciju publikācijas un sagatavošanas kursus.

Dažas dalībvalstis ES pilsoņiem piedāvā palīdzību un sagatavošanās kursus ar savas pastāvīgās pārstāvniecības ES vai citu kontaktpersonu starpniecību.

 

Asistenti (AST-SC)

 • Loģiskās domāšanas testi: teksta loģiskā analīze, matemātiskās iemaņas, abstraktā domāšana
 • Profesionālo iemaņu tests:  
 • E-simulācija: piemēra jautājums angļufranču un vācu valodā
 • Valodas sapratnes testi: angļu, franču, vācu valodā
 • Prasmju tests finanšu jomā: angļu, franču, vācu valodā
 • Tests, kurā pārbauda prasmi strādāt ar “Microsoft Office”
   
 • Rakstiskās izteiksmes prasmju tests:
  šajā praktiskajā pārbaudījumā novērtē kandidātu prasmi izteikties rakstiski (pirmkārt pareizrakstību, leksiku un gramatiku) viņu 2. valodā, nevis viņu zināšanas par tematu, par kuru ir viņu sacerējums.
  Kandidātiem piedāvās dažādu tematu sarakstu, no kura viņiem būs jāizvēlas tikai viens. Viņiem liks uzrakstīt sacerējumu par izvēlēto tematu.
  Šo testu kandidāti kārto, izmantojot datoru, un tā ilgums ir 30 minūtes.
   
 • Lomu spēle:
  pirms šī pārbaudījuma kandidāts saņem rakstisku savas “lomas” un situācijas aprakstu. Kandidātam ir 5–10 minūtes laika sagatavoties pirms tikšanās ar “klientu”. Kandidātam šajā pārbaudījumā ir jāizturas tā, it kā viņš jau būtu attiecīgajā atlases procedūrā meklētais darbinieks. Ir izskaidrota arī “klienta” loma un risināmā problēma.
  Pati lomu spēle ilgst apmēram 15 minūtes, un ar tās palīdzību var pārbaudīt vairākas pamatprasmes. Pārbaudījums izpaužas kā tikšanās ar “klientu”, lai risinātu kādu problēmu. “Klients” (īpaši apmācīts ES iestāžu darbinieks) sanāksmes laikā sniedz papildu informāciju atbilstīgi daļēji strukturētam scenārijam. “Sanāksme” notiek divu atlases komisijas locekļu klātbūtnē. Viņi neiejaucas un tikai izdara piezīmes. Pārbaudījuma beigās atlases komisijas locekļi dod vērtējumu. 

 

Asistenti (AST)

 • Rediģēšanas tests:
  izpaužas kā tulkojuma valodas un formatējuma kļūdu labošana.
  Avotvalodas teksts 2. valodā tiek rādīts uz ekrānā. Šī teksta tulkojums 1. valodā, kas sniegts kā rediģējams “MS Word” fails, satur valodas kļūdas un formatējuma kļūdas salīdzinājumā avotvalodas tekstu. Kandidātam ir jāatrod šīs kļūdas un jāizlabo atbilstīgi avotvalodas tekstam.
  Pārbaudījuma ilgums ir apmēram viena stunda.

 

Administratori (AD – plašs profils)

 

Administratori (AD – speciālisti)

 

Juristi lingvisti (AD)

 

Tulkotāji (AD)

 • Loģiskās domāšanas testi: teksta loģiskā analīze, matemātiskās iemaņas, abstraktā domāšana
 • Tulkošanas testi
 • Valodas sapratnes testiangļu, franču, vācu valodā
 • Pārbaudījums grupā: angļufranču un vācu valodā
 • Mutiska prezentācija: angļufranču un vācu valodā
 • Galvenās valodas zināšanu tests: piemērs
  Galvenās valodas zināšanu tests ir izmēģinājuma tests. 2017. gadā tas nav izslēdzošs, un novērtējumi, kurus būs saņēmuši kandidāti, šajā konkursā netiks ņemti vērā. Rezultāti tiks apstrādāti anonīmi un tikai analīzes nolūkiem, domājot par turpmāko konkursu rīkošanu.
  Galvenās valodas prasmju testā ir 25 savstarpēji nesaistīti jautājumi ar atbilžu variantiem. Katram jautājumam seko četras iespējamas atbildes (A, B, C vai D), no kurām tikai viena ir pareiza. Kandidātiem dod 25 minūtes šī testa veikšanai. Jautājumi var attiekties uz šādām prasmēm: gramatika, leksika, idiomu lietojums, pareizrakstība un interpunkcija.

 

Tulki (AD)

 

Līgumdarbinieki

 • Loģiskās domāšanas testi:
  ja runa ir par 1. funkciju grupu (FG I), skatiet sadaļu par asistentiem (AST-SC).
  Attiecībā uz 2. funkciju grupu (FG II) skatiet sadaļu par asistentiem (AST-SC).
  Ja jūs interesē 3. funkciju grupa (FG III), lasiet sadaļu par asistentiem (AST).
  Ja runa ir par 4. funkciju grupu (FG IV), skatiet sadaļu par administratoriem (AD - plašs profils).
   
 • Kompetences tests: daudzizvēļu tests, ar kuru novērtē jūsu zināšanas konkrēta profila attiecīgajā jomā. Sīkāku informāciju skatiet uzaicinājumā paust ieinteresētību.

  CAST pastāvīgā atlases procedūra (EPSO/CAST/P1-P17/2017): līgumdarbinieku kompetences tests ietver 25 jautājumus ar atbilžu variantiem ar mērķi pārbaudīt, vai kandidātam piemīt prasmes, kas nepieciešamas konkrētu pienākumu veikšanai. Prasmju pārbaudījumos uzdotie jautājumi ir saistīti ar pienākumiem, kas aprakstīti uzaicinājumā izteikt ieinteresētību. Tie neattiecas uz konkrētu iestādi/aģentūru/dienestu. Katra jautājuma pamatā ir scenārijs ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pareizs.  Par katru pareizu atbildi var dabūt vienu punktu; par nepareizām atbildēm punkti netiek atņemti. Kandidātu rīcībā pavisam ir 50 minūtes laika, lai atbildētu uz daudzizvēļu testa 25 jautājumiem.  Lai gan laika faktors arī ir viens no vērtēšanas elementiem, testi ir izstrādāti tā, lai kandidātiem atvēlētajā laikā būtu iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem. Kompetences testi notiek kandidāta otrajā valodā. Lai nokārtotu šo testu, minimālais nepieciešamais punktu skaits 2. un 3. funkciju grupai (FG II un FG III) ir 13 punkti no 25, savukārt 4. funkciju grupas (FG IV) kandidātiem jāiegūst vismaz 16 punkti no 25.

Skatiet mūsu testa paraugu profilam “finanses”: jautājumi par finanšu procedūrām, grāmatvedības uzskaiti, analīzi un konsultācijām (revīzijas un kontrole). Var būt arī jautājumi par ekonomikas teorijām un ekonomikas un finansiālo tendenču, norišu un datu monitoringa un analīzes instrumentiem.
Skatiet mūsu testa paraugu profilam “projektu / programmu vadība”: jautājumi par projektu / programmu vadību (plānošana, uzraudzība, vērtēšana utt.), kas ietver arī attiecīgus finanšu aspektus, komunikāciju un kvalitātes nodrošināšanu.
Skatiet mūsu testa paraugu profilam “sekretāri / kancelejas darbinieki”: jautājumi par sekretariāta uzdevumiem / lietvedības pienākumiem, piemēram, sanāksmju organizēšanu, komandējumu sagatavošanu, dokumentu, e-pastu un pasta sistematizēšanu, pasta šķirošanu, tikšanos reģistra uzturēšanu. Tiek pārbaudītas arī "MS Office" programmu lietošanas pamatzināšanas.
Skatiet mūsu testa paraugu profilam “administrācija / cilvēkresursi”: jautājumi, kas galvenokārt attiecas uz personāla vadību un profesionālo apmācību.
Skatiet mūsu testa paraugu profilam “komunikācija”: jautājumi par praktiskiem instrumentiem, piemēram (taču ne tikai), brīfingiem, faktu lapām, tiešsaistes komunikāciju, sociālajiem medijiem, kā arī par projektu vadības aspektiem, kas saistīti, piemēram, ar komunikācijas stratēģiju izstrādi, ieviešanu un izpildi.
Skatiet mūsu testa paraugu profilam “politika / ES politika”: jautājumi par zināšanām dažādās politikas jomās – gan vispārīgi, gan konkrēti saistībā ar ES; var būt arī jautājumi par tēmām, kas saistītas ar tiesībām un ekonomiku.
Skatiet mūsu testa paraugu profilam “tiesības”: jautājumi par ES, valsts un starptautiskajām tiesībām; var būt arī jautājumi par tēmām, kas saistītas ar politiku un ekonomiku.
Skatiet mūsu testa paraugu profilam “informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST): jautājumi par tēmām, kas saistītas ar informācijas un sakaru tehnoloģijām, piemēram, par programmēšanas valodu (kā JAVA, Visual Basic, Visual C# utt.) izmantošanu, lietotāju vides administrēšanu (piemēram, Windows un Unix) un tīkla un telesakaru pārvaldību (tēmas neaprobežojas ar pieminētajām).

CAST pastāvīgā atlases procedūra (EPSO/CAST/P18/2017 - FG I): šai funkciju grupai nav jākārto kompetences tests.

Visi šie testi būs datorizēti, un jums tie būs jākārto visi vienā laikā jūsu (no pieejamajiem) izvēlētajā pārbaudījumu centrā. Pieejamo pārbaudījumu centru saraksts būs kandidātiem redzams uzaicinājuma vēstulē.

Terminu glosārijs

Abstraktās domāšanas tests :

vērtē kandidātu spēju loģiski spriest un saprast attiecības starp jēdzieniem, kas neietver valodiskus, telpiskus vai ciparu elementus.

Gadījuma analīze :

parasti datorizēts pārbaudījums, kura pamatā ir attiecīgs scenārijs un kura laikā kandidāti tiek konfrontēti ar dažādām problēmām; šīs problēmas viņiem ir jāatrisina un jāreaģē uz tām, pamatojoties tikai uz pieejamo materiālu.

Pārbaudījums “E-tray” (“kārtējā darba datorsimulācija”) :

datorizēts pārbaudījums, kura laikā kandidāti ir aicināti atbildēt uz vairākiem jautājumiem, izmantojot e-pasta iesūtnē sniegto dokumentāciju.

Pārbaudījums grupā :

kad kandidāti ir individuāli iepazinušies ar zināmu daudzumu informācijas, viņi satiekas ar pārējiem dalībniekiem, lai apspriestu secinājumus un vienotos par kopīgu lēmumu.

Matemātisko iemaņu tests :

vērtē kandidātu spēju loģiski spriest un saprast matemātisku jeb ciparu informāciju.

Mutiska prezentācija :

individuāls analīzes un prezentēšanas pārbaudījums, kura laikā kandidātiem ir jāizstrādā priekšlikums attiecībā uz fiktīvu problēmu, kas saistīta ar situāciju darbā. Kad izanalizēta sniegtā dokumentācija, kandidātiem ar savām idejām ir jāiepazīstina neliela personu grupa.

Darba situācijas novērtēšanas tests :

vērtē kandidātu uzvedību darba situācijā.

Teksta loģiskās analīzes tests :

vērtē kandidātu spēju loģiski spriest un saprast vārdisku/verbālu informāciju.