Przykładowe testy

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2021

 

Podstawowe informacje o naszych testach

W ramach procedur naboru organizowanych w związku z konkursami otwartymi publikowanymi w portalu EPSO kandydaci przechodzą różne testy oceniające ich ogólne i zawodowe umiejętności i kompetencje. W pierwszym etapie procedury kandydaci zazwyczaj biorą udział w komputerowych testach wielokrotnego wyboru. Nie dotyczy to tylko kandydatów na stanowiska specjalistów, których predyspozycje na wstępnym etapie procedury mogą być ocenione wyłącznie na podstawie kwalifikacji.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą komputerowe testy wielokrotnego wyboru lub nabór na podstawie kwalifikacji i którzy wykazali w swoich elektronicznych formularzach zgłoszeniowych, że spełniają wszystkie ogólne i szczegółowe warunki udziału w konkursie, zostaną zaproszeni do udziału w ocenie zintegrowanej.

Ocena zintegrowana jest zwykle przeprowadzana w Brukseli lub w Luksemburgu i może trwać jeden dzień lub kilka dni. Podczas oceny zintegrowanej sprawdzane są kompetencje ogólne i konkretne umiejętności kandydatów wymagane na stanowisku, o które się ubiegają, lub dotyczące dziedziny konkursu. W przypadku danego testu, każda kompetencja ogólna składa się z pięciu podstawowych kryteriów oceny. Kandydaci są sprawdzani pod kątem każdego podstawowego kryterium osobno i otrzymują ocenę ogólną za kompetencję. Z podstawowymi kryteriami można się już zapoznać.

Aktualna sytuacja wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe zorganizowanie testów, podczas których kandydaci byliby fizycznie obecni w budynku EPSO. W związku z tym EPSO postanowiło, że zorganizuje testy oceny zintegrowanej zdalnie, w formacie online.

Poniżej można znaleźć przykładowe testy dla obydwu etapów procedury naboru. Przykłady te powinny pomóc kandydatom zorientować się, jakiego rodzaju pytań mogą się spodziewać. Uwaga: liczba i rodzaj zdawanych testów zależą od rodzaju konkursu i grupy zaszeregowania, do której prowadzony jest nabór. Informacje na temat testów w ramach konkretnej procedury naboru można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie (lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania).

Oprócz dostępnych poniżej przykładowych testów EPSO nie oferuje żadnych kursów przygotowawczych ani nie udostępnia żadnych materiałów, nie promuje też żadnych publikacji ani szkoleń proponowanych przez inne organizacje.

Niektóre państwa członkowskie oferują kandydatom szkolenia i wsparcie za pośrednictwem punktów kontaktowych lub swoich stałych przedstawicielstw przy UE (urzędowa organizacyjna baza danych Unii Europejskiej).

 

Czy praca w instytucjach UE to coś dla mnie?

Wypełniając kwestionariusz „Czy kariera w UE to coś dla mnie?”, możesz sprawdzić, na ile praca w instytucjach unijnych odpowiada Twoim wyobrażeniom i czy jesteś w stanie sprostać wymaganiom stawianym urzędnikom UE. Pytania i odpowiedzi dają realistyczny obraz środowiska pracy w instytucjach UE.

Kwestionariusz

 

Asystenci/pracownicy sekretariatu (AST-SC)

Testy online: przykłady

Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia:

 • Rozumienie tekstu pisanego (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji słownych i liczbowych)
 • Operowanie danymi liczbowymi (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych)
 • Myślenie abstrakcyjne (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia związków między pojęciami niezawierającymi elementów językowych, przestrzennych ani liczbowych)

Testy sprawdzające umiejętności zawodowe:

 • Dokładność i precyzja (sprawdza umiejętność szybkiego przetwarzania informacji)
 • Ustalanie priorytetów i organizacja (sprawdza umiejętność organizowania i ustalania priorytetów w pracy)

Symulacja typu e-tray: przykład – Symulacja, z wykorzystaniem komputera, rzeczywistej sytuacji w miejscu pracy. Kandydat otrzymuje dostęp do elektronicznej skrzynki pocztowej z informacjami dotyczącymi konkretnego problemu. W określonym z góry czasie trzeba znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Test przeprowadzany jest w drugim języku kandydata i sprawdza trzy kompetencje: umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów, jakość i wydajność pracy oraz ustalanie priorytetów i organizację.

Testy sprawdzające rozumienie języka: przykłady w 24 językach – Test sprawdzający rozumienie języka składa się z 12 pytań wielokrotnego wyboru, których celem jest sprawdzenie umiejętności językowych kandydata w zakresie słownictwa, gramatyki, składni i stylu. Pytania nie dotyczą działalności żadnej instytucji, agencji ani służby. Do każdego pytania podane są cztery różne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za błędne odpowiedzi punkty nie są odejmowane. Na wskazanie odpowiedzi na 12 pytań kandydaci mają maksymalnie 30 minut.  Testy są opracowywane w taki sposób, aby w wyznaczonym czasie możliwe było udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Czas faktycznie wykorzystany przez kandydata jest również uwzględniany w ocenie. Pytania nie wymagają dodatkowej wiedzy i opierają się wyłącznie na informacjach podanych w tekście.

Test znajomości zagadnień finansowych: przykłady: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki – Test sprawdzający znajomość obszaru finansów. Składa się z 25 pytań, jest przeprowadzany w drugim języku kandydata i trwa 30 minut.

Test sprawdzający znajomość pakietu Microsoft Office: przykłady w j. angielskim i j. francuskim – Test dotyczący programu Microsoft Word służy ocenie znajomości funkcji programu MS Word 2016 i umiejętności korzystania z nich. W ogłoszeniu o konkursie podane są liczba pytań, czas trwania testów i minimum punktów wymagane do ich zaliczenia.

Test sprawdzający umiejętność redagowania tekstów: Ten praktyczny test sprawdza umiejętności kandydata w zakresie redagowania tekstów (zwłaszcza pod względem ortografii, słownictwa i gramatyki) w jego drugim języku, a nie wiedzę kandydata na dany temat. Z listy kilku różnych tematów należy wybrać jeden i napisać wypracowanie. Test jest przeprowadzany na komputerze i trwa 30 minut.

Test polegający na odegraniu scenki: W trakcie tego testu kandydat odgrywa wyznaczoną rolę w interakcji sam na sam z drugim uczestnikiem scenki. Sam test (odgrywanie ról) trwa około 15–20 minut i pozwala na przetestowanie kilku kompetencji ogólnych. Kandydat odbywa spotkanie z drugim uczestnikiem scenki dotyczące konkretnej sytuacji. Przeszkolony uczestnik może podczas spotkania dostarczyć dodatkowych informacji zgodnie z częściowo ustalonym scenariuszem. 

Test dotyczący dziedziny konkursu: Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Jego celem jest sprawdzenie kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o konkretnym profilu. Każde pytanie dotyczy określonej sytuacji, przy czym podane są cztery różne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o konkursie i w zaproszeniu.

 

Asystenci (AST)

Testy online: przykłady

Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia:

 • Rozumienie tekstu pisanego (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji słownych i liczbowych)
 • Operowanie danymi liczbowymi (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych)
 • Myślenie abstrakcyjne (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia związków między pojęciami niezawierającymi elementów językowych, przestrzennych ani liczbowych)

Testy sprawdzające umiejętności zawodowe:

 • Dokładność i precyzja (sprawdza umiejętność szybkiego przetwarzania informacji)
 • Ustalanie priorytetów i organizacja (sprawdza umiejętność organizowania i ustalania priorytetów w pracy)

Test sytuacyjny: przykłady: j. angielskij. francuskij. niemiecki i przykładowa punktacja – Test oceniający typowe zachowania w miejscu pracy.

Test dotyczący dziedziny konkursu: Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Jego celem jest sprawdzenie kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o konkretnym profilu. Każde pytanie dotyczy określonej sytuacji, przy czym podane są cztery różne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o konkursie i w zaproszeniu.

Testy sprawdzające rozumienie języka: przykłady w 24 językach – Test sprawdzający rozumienie języka składa się z 12 pytań wielokrotnego wyboru, których celem jest sprawdzenie umiejętności językowych kandydata w zakresie słownictwa, gramatyki, składni i stylu. Pytania nie dotyczą działalności żadnej instytucji, agencji ani służby. Do każdego pytania podane są cztery różne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za błędne odpowiedzi punkty nie są odejmowane. Na wskazanie odpowiedzi na 12 pytań kandydaci mają maksymalnie 30 minut.  Testy są opracowywane w taki sposób, aby w wyznaczonym czasie możliwe było udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Czas faktycznie wykorzystany przez kandydata jest również uwzględniany w ocenie. Pytania nie wymagają dodatkowej wiedzy i opierają się wyłącznie na informacjach podanych w tekście.

Test korektorski: Test polega na sprawdzeniu przetłumaczonego tekstu pod kątem błędów językowych (numeracji, interpunkcji, gramatyki, ortografii i słownictwa) oraz błędów w formatowaniu. Tekst źródłowy w drugim języku kandydata jest dostępny na ekranie. Tłumaczenie tekstu (na język 1 kandydata) jest dostępne w pliku MSWord (MS Office 2010), który można edytować. W porównaniu z tekstem oryginału zawiera ono błędy językowe i błędy w formatowaniu. Zadaniem kandydata jest znalezienie i skorygowanie błędów, tak aby tekst przetłumaczony był zgodny z tekstem oryginału. Test trwa około jednej godziny.

Sporządzenie notatki dotyczącej obowiązków / test pisemny dotyczący dziedziny konkursu: Celem testu jest ocena niektórych spośród kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o danym profilu. Kandydat otrzymuje na piśmie krótki opis konkretnej sytuacji. Jego zadaniem jest zredagowanie notatki zawierającej sposoby rozwiązania poruszonego problemu. Test odbywa się na komputerze, w drugim języku kandydata. Wymagane minimum punktów jest podane w ogłoszeniu o konkursie.

Rozmowa badająca poziom kompetencji szczególnych / rozmowa dotycząca dziedziny konkursu: Celem testu jest ocena niektórych lub wszystkich (zob. ogłoszenie o konkursie) kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o danym profilu. Rozmowa z kandydatem jest prowadzona w zorganizowany sposób przez dwóch członków komisji konkursowej. Odbywa się w drugim języku kandydata. Wymagane minimum punktów jest podane w ogłoszeniu o konkursie. Rozmowy badającej poziom kompetencji szczególnych / rozmowy dotyczącej dziedziny konkursu nie należy mylić z rozmową badającą poziom kompetencji ogólnych, której przebieg również jest zorganizowany, ale która dotyczy przede wszystkim kompetencji ogólnych, a nie konkretnych obowiązków. 

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji (SCBI): Rozmowa ma na celu ocenę ogólnych kompetencji kandydata na podstawie jego/jej reakcji na konkretną sytuację. Przed rozmową, w ramach przygotowania do testu, kandydat zostanie poproszony o zapoznanie się z otrzymanym online zadaniem na piśmie i informacjami ogólnymi. Rozmowa obejmie sytuację opisaną w otrzymanym zadaniu, a także dodatkowe sytuacje, które wykraczają poza scenariusz ustalony wcześniej w zadaniu. SCBI odbywa się zdalnie przy wykorzystaniu narzędzia wideokonferencyjnego. Podczas rozmowy kandydat ma dostęp do opisu zadania i informacji ogólnych.

 

Administratorzy (AD – profil ogólny)

Testy online: przykłady

Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia:

 • Rozumienie tekstu pisanego (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji słownych i liczbowych)
 • Operowanie danymi liczbowymi (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych)
 • Myślenie abstrakcyjne (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia związków między pojęciami niezawierającymi elementów językowych, przestrzennych ani liczbowych)

Przykładowe pytania z zakresu testów sytuacyjnychTest oceniający typowe zachowania w miejscu pracy – kilka przykładów: j. angielskij. francuskij. niemiecki oraz przykładowa punktacja.

Symulacja typu e-tray: przykład –  Symulacja, z wykorzystaniem komputera, rzeczywistej sytuacji w miejscu pracy. Kandydat otrzymuje dostęp do elektronicznej skrzynki pocztowej z informacjami dotyczącymi konkretnego problemu.

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji (SCBI): Rozmowa ma na celu ocenę ogólnych kompetencji kandydata na podstawie jego/jej reakcji na konkretną sytuację. Przed rozmową, w ramach przygotowania do testu, kandydat zostanie poproszony o zapoznanie się z otrzymanym online zadaniem na piśmie i informacjami ogólnymi. Rozmowa obejmie sytuację opisaną w otrzymanym zadaniu, a także dodatkowe sytuacje, które wykraczają poza scenariusz ustalony wcześniej w zadaniu. SCBI odbywa się zdalnie przy wykorzystaniu narzędzia wideokonferencyjnego. Podczas rozmowy kandydat ma dostęp do opisu zadania i informacji ogólnych.

Prezentacja ustna: przykłady – Test indywidualny obejmujący analizę i prezentację, w trakcie którego kandydat jest proszony o przedstawienie wyjścia z fikcyjnej sytuacji związanej z pracą i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące danej sytuacji. Przed rozmową, w ramach przygotowania do testu, kandydat proszony jest o zapoznanie się z wszystkimi dostępnymi wersjami otrzymanego online zadania na piśmie i informacjami ogólnymi oraz o przeanalizowanie ich. Na początku rozmowy kandydat zostanie poinformowany o tym, którą wersję zadania ma przedstawić (bez pomocy wizualnych), a następnie – poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania. Prezentacja ustna trwa 20 minut i testuje pewną liczbę umiejętności, jak wskazano w ogłoszeniu o konkursie.

Studium przypadku: przykłady: j. angielskij. francuskij. niemiecki – Test komputerowy dotyczący określonej sytuacji. Zadaniem kandydata jest rozwiązanie różnych problemów lub ustosunkowanie się do nich wyłącznie w oparciu o dostępne informacje.

Rozmowa badająca poziom kompetencji: Rozmowa badająca poziom kompetencji ma na celu ocenę niektórych lub wszystkich kompetencji ogólnych, w zależności od konkursu i grupy zaszeregowania, do których zgłosił się kandydat (zob. ogłoszenie o konkursie). Rozmowa trwa 40 minut i odbywa się w drugim języku kandydata. Pytania są tak ułożone, aby osoby oceniające mogły poznać ogólne kompetencje kandydata.

Rozmowa badająca motywację: Motywacja do podjęcia pracy w instytucjach UE ma charakter wielowymiarowy i obejmuje różne aspekty: powody zainteresowania pracą dla instytucji UE, znajomość wartości UE i ich poszanowanie, zrozumienie obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed UE, oczekiwania dotyczące kariery w instytucjach UE, a także wiedza na temat UE, historii integracji europejskiej, instytucji UE i głównych obszarów polityki UE. W oparciu o te aspekty opracowano model zorganizowanej, 20-minutowej rozmowy badającej motywację, przeprowadzanej przez dwóch członków komisji konkursowej. Podczas rozmowy badany jest każdy z wymienionych powyżej aspektów.

 

Administratorzy (AD – profil specjalistyczny)

Testy online: przykłady

Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia:

 • Rozumienie tekstu pisanego (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji słownych i liczbowych)
 • Operowanie danymi liczbowymi (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych)
 • Myślenie abstrakcyjne (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia związków między pojęciami niezawierającymi elementów językowych, przestrzennych ani liczbowych)

Przykładowe pytania z zakresu testów sytuacyjnychTest oceniający typowe zachowania w miejscu pracy – kilka przykładów: j. angielskij. francuskij. niemiecki oraz przykładowa punktacja.
Testy sprawdzające rozumienie języka: przykłady w 24 językach – Test sprawdzający rozumienie języka składa się z 12 pytań wielokrotnego wyboru, których celem jest sprawdzenie umiejętności językowych kandydata w zakresie słownictwa, gramatyki, składni i stylu. Pytania nie dotyczą działalności żadnej instytucji, agencji ani służby. Do każdego pytania podane są cztery różne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za błędne odpowiedzi punkty nie są odejmowane. Na wskazanie odpowiedzi na 12 pytań kandydaci mają maksymalnie 25 minut.  Testy są opracowywane w taki sposób, aby w wyznaczonym czasie możliwe było udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Czas faktycznie wykorzystany przez kandydata jest również uwzględniany w ocenie. Pytania nie wymagają dodatkowej wiedzy i opierają się wyłącznie na informacjach podanych w tekście.

Test polegający na odegraniu scenki: W trakcie tego testu kandydat odgrywa wyznaczoną rolę w interakcji sam na sam z drugim uczestnikiem scenki. Sam test (odgrywanie ról) trwa około 15–20 minut i pozwala na przetestowanie kilku kompetencji ogólnych. Kandydat odbywa spotkanie z drugim uczestnikiem scenki dotyczące konkretnej sytuacji. Przeszkolony uczestnik może podczas spotkania dostarczyć dodatkowych informacji zgodnie z częściowo ustalonym scenariuszem.

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji (SCBI): Rozmowa ma na celu ocenę ogólnych kompetencji kandydata na podstawie jego/jej reakcji na konkretną sytuację. Przed rozmową, w ramach przygotowania do testu, kandydat zostanie poproszony o zapoznanie się z otrzymanym online zadaniem na piśmie i informacjami ogólnymi. Rozmowa obejmie sytuację opisaną w otrzymanym zadaniu, a także dodatkowe sytuacje, które wykraczają poza scenariusz ustalony wcześniej w zadaniu. SCBI odbywa się zdalnie przy wykorzystaniu narzędzia wideokonferencyjnego. Podczas rozmowy kandydat ma dostęp do opisu zadania i informacji ogólnych.

Prezentacja ustna: przykłady – Test indywidualny obejmujący analizę i prezentację, w trakcie którego kandydat jest proszony o przedstawienie wyjścia z fikcyjnej sytuacji związanej z pracą i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące danej sytuacji. Przed rozmową, w ramach przygotowania do testu, kandydat proszony jest o zapoznanie się z wszystkimi dostępnymi wersjami otrzymanego online zadania na piśmie i informacjami ogólnymi oraz o przeanalizowanie ich. Na początku rozmowy kandydat zostanie poinformowany o tym, którą wersję zadania ma przedstawić (bez pomocy wizualnych), a następnie – poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania. Prezentacja ustna trwa 20 minut i testuje pewną liczbę umiejętności, jak wskazano w ogłoszeniu o konkursie.

Studium przypadku: j. angielskij. francuskij. niemiecki – Test komputerowy dotyczący określonej sytuacji. Zadaniem kandydata jest rozwiązanie różnych problemów lub ustosunkowanie się do nich wyłącznie w oparciu o dostępne informacje.

Rozmowa badająca poziom kompetencji: Rozmowa badająca poziom kompetencji ma na celu ocenę niektórych lub wszystkich kompetencji ogólnych, w zależności od konkursu i grupy zaszeregowania, do których zgłosił się kandydat (zob. ogłoszenie o konkursie). Rozmowa trwa 40 minut i odbywa się w drugim języku kandydata. Pytania są tak ułożone, aby osoby oceniające mogły poznać ogólne kompetencje kandydata.

Rozmowa dotycząca dziedziny konkursu: Celem testu jest ocena niektórych lub wszystkich (zob. ogłoszenie o konkursie) kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o danym profilu. Rozmowa z kandydatem jest prowadzona w zorganizowany sposób przez dwóch członków komisji konkursowej. Odbywa się w drugim języku kandydata. Wymagane minimum punktów jest podane w ogłoszeniu o konkursie. Rozmowy badającej poziom kompetencji szczególnych / rozmowy dotyczącej dziedziny konkursu nie należy mylić z rozmową badającą poziom kompetencji ogólnych, której przebieg również jest zorganizowany, ale która dotyczy przede wszystkim kompetencji ogólnych, a nie konkretnych obowiązków.

Test pisemny związany z dziedziną konkursu: Celem testu jest ocena niektórych spośród kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o danym profilu. Kandydat otrzymuje na piśmie krótki opis konkretnej sytuacji. Jego zadaniem jest opisanie sposobów rozwiązania poruszonego problemu. Test odbywa się na komputerze, w drugim języku kandydata. Wymagane minimum punktów jest podane w ogłoszeniu o konkursie.

Test dotyczący dziedziny konkursu: Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Jego celem jest sprawdzenie kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o konkretnym profilu. Każde pytanie dotyczy określonej sytuacji, przy czym podane są cztery różne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o konkursie i w zaproszeniu.

 

Prawnicy lingwiści (AD)

Testy online: przykłady

Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia:

 • Rozumienie tekstu pisanego (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji słownych i liczbowych)
 • Operowanie danymi liczbowymi (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych)
 • Myślenie abstrakcyjne (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia związków między pojęciami niezawierającymi elementów językowych, przestrzennych ani liczbowych)

Przykładowe pytania z zakresu testów sytuacyjnychTest oceniający typowe zachowania w miejscu pracy – kilka przykładów: j. angielskij. francuskij. niemiecki oraz przykładowa punktacja.

Testy sprawdzające rozumienie języka: przykłady w 24 językach – Test sprawdzający rozumienie języka składa się z 12 pytań wielokrotnego wyboru, których celem jest sprawdzenie umiejętności językowych kandydata w zakresie słownictwa, gramatyki, składni i stylu. Pytania nie dotyczą działalności żadnej instytucji, agencji ani służby. Do każdego pytania podane są cztery różne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za błędne odpowiedzi punkty nie są odejmowane. Na wskazanie odpowiedzi na 12 pytań kandydaci mają maksymalnie 25 minut.  Testy są opracowywane w taki sposób, aby w wyznaczonym czasie możliwe było udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Czas faktycznie wykorzystany przez kandydata jest również uwzględniany w ocenie. Pytania nie wymagają dodatkowej wiedzy i opierają się wyłącznie na informacjach podanych w tekście.

Testy z tłumaczenia pisemnego: przykłady: j. niemiecki, j. angielski, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski

Test polegający na streszczeniu tekstu: przykład – Podczas testu kandydat otrzymuje tekst w języku 3 i ma za zadanie napisać jego streszczenie na komputerze w języku 1 (język konkursu). Test trwa ok. 2 godzin. Nie zezwala się na korzystanie ze słowników.

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji (SCBI): Rozmowa ma na celu ocenę ogólnych kompetencji kandydata na podstawie jego/jej reakcji na konkretną sytuację. Przed rozmową, w ramach przygotowania do testu, kandydat zostanie poproszony o zapoznanie się z otrzymanym online zadaniem na piśmie i informacjami ogólnymi. Rozmowa obejmie sytuację opisaną w otrzymanym zadaniu, a także dodatkowe sytuacje, które wykraczają poza scenariusz ustalony wcześniej w zadaniu. SCBI odbywa się zdalnie przy wykorzystaniu narzędzia wideokonferencyjnego. Podczas rozmowy kandydat ma dostęp do opisu zadania i informacji ogólnych.

 

Tłumacze pisemni (AD)

Testy online: przykłady

Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia:

 • Rozumienie tekstu pisanego (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji słownych i liczbowych)
 • Operowanie danymi liczbowymi (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych)
 • Myślenie abstrakcyjne (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia związków między pojęciami niezawierającymi elementów językowych, przestrzennych ani liczbowych)

Przykładowe pytania z zakresu testów sytuacyjnychTest oceniający typowe zachowania w miejscu pracy – kilka przykładów: j. angielskij. francuskij. niemiecki oraz przykładowa punktacja.

Test z tłumaczenia pisemnegoprzykłady w 24 językach

Test z weryfikacji tłumaczeniaprzykład – Weryfikacja tekstu przetłumaczonego z języka 2 na język 1.

Testy sprawdzające rozumienie języka: przykłady w 24 językach – Test sprawdzający rozumienie języka składa się z 12 pytań wielokrotnego wyboru, których celem jest sprawdzenie umiejętności językowych kandydata w zakresie słownictwa, gramatyki, składni i stylu. Pytania nie dotyczą działalności żadnej instytucji, agencji ani służby. Do każdego pytania podane są cztery różne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za błędne odpowiedzi punkty nie są odejmowane. Na wskazanie odpowiedzi na 12 pytań kandydaci mają maksymalnie 25 minut.  Testy są opracowywane w taki sposób, aby w wyznaczonym czasie możliwe było udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Czas faktycznie wykorzystany przez kandydata jest również uwzględniany w ocenie. Pytania nie wymagają dodatkowej wiedzy i opierają się wyłącznie na informacjach podanych w tekście.

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji (SCBI): Rozmowa ma na celu ocenę ogólnych kompetencji kandydata na podstawie jego/jej reakcji na konkretną sytuację. Przed rozmową, w ramach przygotowania do testu, kandydat zostanie poproszony o zapoznanie się z otrzymanym online zadaniem na piśmie i informacjami ogólnymi. Rozmowa obejmie sytuację opisaną w otrzymanym zadaniu, a także dodatkowe sytuacje, które wykraczają poza scenariusz ustalony wcześniej w zadaniu. SCBI odbywa się zdalnie przy wykorzystaniu narzędzia wideokonferencyjnego. Podczas rozmowy kandydat ma dostęp do opisu zadania i informacji ogólnych.

Prezentacja ustna: przykłady – Test indywidualny obejmujący analizę i prezentację, w trakcie którego kandydat jest proszony o przedstawienie wyjścia z fikcyjnej sytuacji związanej z pracą i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące danej sytuacji. Przed rozmową, w ramach przygotowania do testu, kandydat proszony jest o zapoznanie się z wszystkimi dostępnymi wersjami otrzymanego online zadania na piśmie i informacjami ogólnymi oraz o przeanalizowanie ich. Na początku rozmowy kandydat zostanie poinformowany o tym, którą wersję zadania ma przedstawić (bez pomocy wizualnych), a następnie – poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania. Prezentacja ustna trwa 20 minut i testuje pewną liczbę umiejętności, jak wskazano w ogłoszeniu o konkursie.

Test znajomości języka głównego: przykład – Test znajomości języka głównego to test wielokrotnego wyboru składający się z 25 niepowiązanych między sobą pytań. Dla każdego pytania należy wskazać jedyną prawidłową opcję spośród czterech podanych (A, B, C lub D). Na wypełnienie testu kandydaci mają 25 minut. Pytania mogą sprawdzać umiejętności językowe kandydata w następujących obszarach: gramatyka, słownictwo, wyrażenia idiomatyczne, ortografia i interpunkcja.

 

Tłumacze konferencyjni (AD)

Testy online: przykłady

Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia:

 • Rozumienie tekstu pisanego (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji słownych i liczbowych)
 • Operowanie danymi liczbowymi (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych)
 • Myślenie abstrakcyjne (sprawdza umiejętność logicznego myślenia i rozumienia związków między pojęciami niezawierającymi elementów językowych, przestrzennych ani liczbowych)

Prezentacja ustna: przykłady – Test indywidualny obejmujący analizę i prezentację, w trakcie którego kandydat jest proszony o przedstawienie wyjścia z fikcyjnej sytuacji związanej z pracą i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące danej sytuacji. Przed rozmową, w ramach przygotowania do testu, kandydat proszony jest o zapoznanie się z wszystkimi dostępnymi wersjami otrzymanego online zadania na piśmie i informacjami ogólnymi oraz o przeanalizowanie ich. Na początku rozmowy kandydat zostanie poinformowany o tym, którą wersję zadania ma przedstawić (bez pomocy wizualnych), a następnie – poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania. Prezentacja ustna trwa 20 minut i testuje pewną liczbę umiejętności, jak wskazano w ogłoszeniu o konkursie.

 

Pracownicy kontraktowi / Stała procedura naboru CAST

Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia:
grupy funkcyjne I, II i III: zobacz testy dla asystentów (AST-SC) lub asystentów (AST)
grupa funkcyjna IV: zobacz testy dla administratorów (AD – profil ogólny).

Test sprawdzający kompetencje kandydatów: test wielokrotnego wyboru oceniający wiedzę kandydata w danej dziedzinie. Szczegółowe informacje można znaleźć w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.
test badający poziom kompetencji kandydatów na pracowników kontraktowych składa się z 25 pytań wielokrotnego wyboru. Jego celem jest sprawdzenie kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o konkretnym profilu. Pytania w testach badających poziom kompetencji są związane z charakterem obowiązków opisanych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Pytania nie dotyczą działalności żadnej instytucji, agencji ani służby. Do każdego pytania podane są cztery różne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.  Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za błędne odpowiedzi punkty nie są odejmowane. Na wskazanie odpowiedzi na 25 pytań kandydaci mają maksymalnie 50 minut.  Testy są opracowywane w taki sposób, aby w wyznaczonym czasie możliwe było udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Czas faktycznie wykorzystany przez kandydata jest również uwzględniany w ocenie. Testy kompetencji odbywają się w drugim języku kandydata. Wymagane minimum punktów to 13 na 25 w przypadku grup funkcyjnych II i III, natomiast w przypadku grupy funkcyjnej IV kandydaci muszą uzyskać 16 punktów na 25. Ten rodzaj testu ma zastosowanie do następujących profili:

Finanse: pytania dotyczą procedur finansowych, zarządzania rachunkowością, analiz i porad (audyt i kontrole), mogą też dotyczyć teorii ekonomicznych oraz narzędzi do monitorowania i analizy trendów, zmian i danych gospodarczych i finansowych.
Zarządzanie projektami / programami: pytania sprawdzają wiedzę w zakresie zarządzania projektami/programami (planowanie, monitorowanie, ocena itp.), jak również związanych z tym aspektów dotyczących kwestii finansowych, zdolności komunikacyjnych i zapewniania jakości.
Pracownicy sekretariatu / pracownicy biurowi: pytania dotyczą szeregu zadań związanych z obsługą sekretariatu i prowadzeniem biura, takich jak organizowanie spotkań, przygotowywanie delegacji, archiwizowanie dokumentów i e-maili, segregowanie poczty, prowadzenie terminarzy spotkań itp. Sprawdzana jest też podstawowa znajomość programów pakietu MS Office.
Administracja / zasoby ludzkie: pytania dotyczą przede wszystkim zarządzania pracownikami i doskonalenia zawodowego.
Komunikacja społeczna: pytania odnoszą się do narzędzi praktycznych, takich jak briefingi, zestawienia informacji, komunikacja online, media społecznościowe czy ważne aspekty zarządzania projektami związane m.in. z opracowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacyjnych.
Sprawy polityczne / polityka UE: pytania dotyczą znajomości poszczególnych dziedzin polityki, zarówno na poziomie ogólnym, jak i unijnym, ale mogą też poruszać tematy prawne czy ekonomiczne.
Prawo: pytania sprawdzają wiedzę o UE oraz znajomość prawa krajowego i międzynarodowego, mogą też poruszać tematy prawne i ekonomiczne.
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT): pytania dotyczą różnego rodzaju tematów z zakresu ICT, takich jak zastosowanie języków programowania (JAVA, Visual Basic, Visual C# itp.), zarządzanie środowiskiem użytkownika (np. Windows i Unix) czy też zarządzanie sieciami i telekomunikacją.
Pracownicy placówek opieki nad dziećmi: pytania dotyczą pracy w świetlicach i placówkach opieki nad dziećmi na świeżym powietrzu (dzieci w wieku 3,5–14 lat), nauczania przedszkolnego oraz pracy pielęgniarek pediatrycznych i opiekunów dziecięcych dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobkach itp.
Psycholodzy edukacyjnipytania dotyczą różnych aspektów, np. koordynacji pracy żłobków lub świetlic i ich pracowników, dobrego samopoczucia dzieci i współdziałania z rodzicami, opracowywania i monitorowania misji oświatowej danej placówki (w tym szkoleń).

Test sprawdzający rozumienie języka: są to pytania wielokrotnego wyboru sprawdzające znajomość drugiego języka kandydata (j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego) pod względem słownictwa, konstrukcji gramatycznych/składniowych oraz stylu.
Test sprawdzający rozumienie języka dla kandydatów na pracowników kontraktowych składa się z 12 pytań wielokrotnego wyboru. Jego celem jest sprawdzenie znajomości drugiego języka kandydata (EN-FR-DE) pod kątem słownictwa, konstrukcji gramatycznych/składniowych oraz stylu. Pytania nie dotyczą działalności żadnej instytucji, agencji ani służby. Do każdego pytania podane są cztery różne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za błędne odpowiedzi punkty nie są odejmowane. Na wskazanie odpowiedzi na 12 pytań kandydaci mają maksymalnie 30 minut.  Testy są opracowywane w taki sposób, aby w wyznaczonym czasie możliwe było udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Czas faktycznie wykorzystany przez kandydata jest również uwzględniany w ocenie. Wymagane minimum punktów to 6 na 12 w przypadku grupy funkcyjnej III i 7 punktów na 12 w przypadku grupy funkcyjnej IV.

Ten rodzaj testu ma zastosowanie do następujących profili:
Tłumacze pisemni / korektorzy tekstówtest mający na celu sprawdzenie dobrej znajomości drugiego języka kandydata (EN-FR-DE) pod względem słownictwa, konstrukcji gramatycznych/składniowych oraz stylu. Pytania nie wymagają dodatkowej wiedzy i opierają się wyłącznie na informacjach podanych w tekście.

Wszystkie te testy to testy komputerowe – kandydaci rozwiązują je po kolei w ośrodku egzaminacyjnym wybranym przez siebie z listy, która została im udostępniona w zaproszeniu.
 

Dla pracowników do pomocniczych zadań fizycznych i administracyjnych: dla tej grupy funkcyjnej nie organizuje się testu badającego poziom kompetencji ani znajomości języka. Organizowane są tylko testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia.

Słowniczek pojęć

Test sprawdzający myślenie abstrakcyjne :

ocena umiejętności logicznego myślenia i rozumienia relacji między pojęciami, które nie zawierają elementów językowych, przestrzennych ani liczbowych

Studium przypadku :

z reguły pisemny test komputerowy opracowany na podstawie odpowiedniego scenariusza, w trakcie którego kandydaci są proszeni o rozwiązanie różnych problemów lub ustosunkowanie się do nich wyłącznie w oparciu o dostępne informacje

Symulacja typu e-tray :

test komputerowy, w trakcie którego kandydaci są proszeni o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań, przy wykorzystaniu dokumentacji przesłanej na skrzynkę poczty elektronicznej

Ćwiczenie w grupie :

po samodzielnym przyswojeniu sobie określonej ilości informacji kandydaci spotykają się w celu przedyskutowania wyciągniętych przez siebie wniosków i wypracowania wspólnej decyzji

Test sprawdzający operowanie danymi liczbowymi :

ocena umiejętności logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych

Prezentacja ustna :

ćwiczenie indywidualne obejmujące analizę i prezentację – w trakcie tego ćwiczenia kandydaci są proszeni o przedstawienie rozwiązania fikcyjnego problemu związanego z pracą. Kandydaci muszą przeanalizować otrzymaną dokumentację, a następnie wygłosić swoją prezentację przed wąskim gronem osób.

Test sytuacyjny :

ocena typowego zachowania kandydata w środowisku pracy

Test sprawdzający rozumienie tekstu pisanego :

ocena umiejętności logicznego myślenia i rozumienia komunikatów werbalnych