Przykładowe testy

Podstawowe informacje o naszych testach

W ramach procedury naboru organizowanej w związku z konkursem otwartym opublikowanym w portalu EPSO kandydaci przechodzą różne testy umożliwiające ocenę ich ogólnych i zawodowych umiejętności i kompetencji. W pierwszym etapie procedury selekcyjnej kandydaci zazwyczaj biorą udział w komputerowych testach wielokrotnego wyboru. Dotyczy to większości kandydatów oprócz kandydatów na stanowiska obsadzane specjalistami, których predyspozycje na wstępnym etapie procedury mogą być oceniane wyłącznie na podstawie ich kwalifikacji.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą komputerowe testy wielokrotnego wyboru lub selekcję na podstawie kwalifikacji i którzy wykazali w swoich elektronicznych formularzach zgłoszeniowych, że spełniają wszystkie ogólne i szczegółowe warunki udziału w konkursie, zostają zaproszeni do udziału w ocenie zintegrowanej.

Ocena zintegrowana jest zwykle przeprowadzana w Brukseli lub w Luksemburgu i może trwać jeden dzień lub kilka dni. Podczas oceny zintegrowanej sprawdzane są kompetencje ogólne i konkretne umiejętności kandydatów wymagane na stanowisku, o które się ubiegają, lub dotyczące dziedziny konkursu.

Poniżej można znaleźć przykładowe testy dla obydwu etapów procedury selekcyjnej. Przykłady te powinny pomóc kandydatom zorientować się, jakiego rodzaju pytań mogą oczekiwać. Uwaga: liczba i rodzaj zdawanych testów mogą się różnić w zależności od rodzaju konkursu i grupy funkcyjnej, do której prowadzony jest nabór. Informacje na temat testów w ramach konkretnej procedury naboru można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie (lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania).

Oprócz przykładowych testów próbnych EPSO nie oferuje żadnych kursów przygotowawczych ani nie udostępnia żadnych materiałów, nie promuje też żadnych publikacji ani szkoleń proponowanych przez inne organizacje.

Niektóre państwa członkowskie oferują kandydatom szkolenia i wsparcie za pośrednictwem punktów kontaktowych lub swoich stałych przedstawicielstw przy UE (urzędowa organizacyjna baza danych Unii Europejskiej).

 

Asystenci / pracownicy sekretariatu (AST-SC)

 • Testy online: testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia (rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne) oraz testy sprawdzające umiejętności zawodowe („Ustalanie priorytetów i organizacja” oraz „Podstawowe umiejętności informatyczne”).
 • Symulacja typu e-tray: symulacja, z wykorzystaniem komputera, rzeczywistej sytuacji w miejscu pracy. Kandydat ma dostęp do elektronicznej skrzynki pocztowej, która imituje rzeczywistą i zawiera informacje dotyczące konkretnego problemu. 
 • Testy sprawdzające rozumienie języka
 • Test sprawdzający znajomość zagadnień finansowych: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki
 • Dokładność i precyzja: j. angielskij. francuskij. niemiecki
   
 • Test sprawdzający znajomość pakietu Microsoft Office
  Test umożliwiający ocenę umiejętności w zakresie przygotowania lub obróbki dokumentów w programach MS Word i Excel (wersja MS Office: Windows 7 – MS Office 2010). Test trwa około 60 minut.
   
 • Test sprawdzający umiejętności redagowania tekstów:
  Test praktyczny umożliwiający ocenę umiejętności redagowania tekstów (zwłaszcza pod względem ortografii, zasobu słownictwa i gramatyki) w drugim języku kandydata, a nie wiedzę kandydata na dany temat.
  Kandydaci otrzymują listę różnych tematów, z których wybierają tylko jeden. Następnie proszeni są o zredagowanie pracy pisemnej na wybrany temat.
  Kandydaci piszą tekst na komputerze, mają na to 30 minut.
   
 • Test polegający na odgrywaniu ról:
  Przed rozpoczęciem testu kandydat otrzyma notatkę informacyjną, na podstawie której w ciągu 5–10 minut musi przygotować spotkanie z „klientem”. Kandydat musi odegrać rolę, która jest związana ze stanowiskiem pracy, o które się ubiega. Notatka wyjaśnia również rolę „klienta” oraz problem.
  Sam test (odgrywanie ról) trwa około 15 minut i pozwala na przetestowanie kilku kompetencji ogólnych. Kandydat odbywa spotkanie z „klientem” w sprawie konkretnego problemu. „Klient”, którego rolę odgrywa przeszkolony pracownik, dostarcza dodatkowych informacji podczas spotkania, częściowo według scenariusza. Spotkanie odbywa się w obecności dwóch członków komisji konkursowej. Członkowie komisji konkursowej nie interweniują, a jedynie sporządzają notatki. Po zakończeniu testu członkowie komisji wystawiają ocenę. 
   
 • Test związany z dziedziną konkursu:
  Test związany z dziedziną konkursu składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Jego celem jest sprawdzenie kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o konkretnym profilu. Każde pytanie dotyczy określonej sytuacji, przy czym podane są cztery różne warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Więcej informacji zawierają ogłoszenie o konkursie i zaproszenie.

 

Asystenci (AST)

 • Test korektorski:
  Test polega na sprawdzeniu przetłumaczonego tekstu pod kątem błędów językowych (liczby, interpunkcja, gramatyka, pisownia i słownictwo) oraz błędów w formatowaniu.
  Tekst oryginału (w drugim języku kandydata) wyświetla się na ekranie. Tłumaczenie (na pierwszy język kandydata) jest przedstawione w formie pliku MSWord (MS Office 2010), który można edytować. W porównaniu z tekstem oryginału zawiera ono błędy językowe i błędy w formatowaniu. Kandydat jest proszony o znalezienie i skorygowanie tych błędów, tak aby tekst przetłumaczony był zgodny z tekstem oryginału.
  Test trwa około jednej godziny.
   
 • Sporządzenie notatki dotyczącej obowiązków / test pisemny dotyczący dziedziny konkursu:
  Celem testu jest ocena niektórych spośród kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o danym profilu. Kandydat otrzymuje na piśmie krótki opis konkretnej sytuacji i zostaje poproszony o zredagowanie notatki, w której poda również sposoby rozwiązania poruszonego problemu. Test odbywa się na komputerze, w drugim języku kandydata. Wymagane minimum punktów jest podane w ogłoszeniu o konkursie.
   
 • Rozmowa badająca poziom kompetencji szczególnych / rozmowa dotycząca dziedziny konkursu:
  Celem testu jest ocena niektórych lub wszystkich (zob. ogłoszenie o konkursie) kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o danym profilu. Rozmowa z kandydatem jest prowadzona w zorganizowany sposób przez dwóch członków komisji konkursowej. Odbywa się w drugim języku kandydata. Wymagane minimum punktów jest podane w ogłoszeniu o konkursie. Rozmowy badającej poziom kompetencji szczególnych / rozmowy dotyczącej dziedziny konkursu nie należy mylić z rozmową badającą poziom kompetencji ogólnych, której przebieg również jest zorganizowany, ale która dotyczy przede wszystkim kompetencji ogólnych, a nie konkretnych obowiązków. 
   
 • Test związany z dziedziną konkursu:
  Test związany z dziedziną konkursu składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Jego celem jest sprawdzenie kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o konkretnym profilu. Każde pytanie dotyczy określonej sytuacji, przy czym podane są cztery różne warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Więcej informacji zawierają ogłoszenie o konkursie i zaproszenie.

 

Administratorzy (AD – profil ogólny)

 

Administratorzy (AD – profil specjalistyczny)

 • Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia: testy interaktywne sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne oraz interaktywne testy sytuacyjne
 • Przykładowe pytania z zakresu testów sytuacyjnych: j. angielskij. francuskij. niemiecki oraz przykładowa punktacja
 • Symulacja typu e-tray: symulacja, z wykorzystaniem komputera, rzeczywistej sytuacji w miejscu pracy. Kandydat ma dostęp do elektronicznej skrzynki pocztowej, która imituje rzeczywistą i zawiera informacje dotyczące konkretnego problemu. 
 • Zadanie do zrealizowania w zespole: j. angielskij. francuskij. niemiecki
 • Prezentacja ustna: j. angielskij. francuskij. niemiecki
 • Studium przypadku: j. angielskij. francuskij. niemiecki
   
 • Rozmowa badająca poziom kompetencji szczególnych / rozmowa dotycząca dziedziny konkursu: 
  Celem testu jest ocena niektórych lub wszystkich (zob. ogłoszenie o konkursie) kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o danym profilu. Rozmowa z kandydatem jest prowadzona w zorganizowany sposób przez dwóch członków komisji konkursowej. Odbywa się w drugim języku kandydata. Wymagane minimum punktów jest podane w ogłoszeniu o konkursie. Rozmowy badającej poziom kompetencji szczególnych / rozmowy dotyczącej dziedziny konkursu nie należy mylić z rozmową badającą poziom kompetencji ogólnych, której przebieg również jest zorganizowany, ale która dotyczy przede wszystkim kompetencji ogólnych, a nie konkretnych obowiązków.
   
 • Sporządzenie notatki dotyczącej obowiązków / test pisemny dotyczący dziedziny konkursu: 
  Celem testu jest ocena niektórych spośród kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o danym profilu. Kandydat otrzymuje na piśmie krótki opis konkretnej sytuacji i zostaje poproszony o opisanie sposobów rozwiązania poruszonego problemu. Test odbywa się na komputerze, w drugim języku kandydata. Wymagane minimum punktów jest podane w ogłoszeniu o konkursie.
   
 • Test związany z dziedziną konkursu:
  Test związany z dziedziną konkursu składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Jego celem jest sprawdzenie kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o konkretnym profilu. Każde pytanie dotyczy określonej sytuacji, przy czym podane są cztery różne warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Więcej informacji zawierają ogłoszenie o konkursie i zaproszenie.

 

Prawnicy lingwiści (AD)

 

Tłumacze pisemni (AD)

 

Tłumacze konferencyjni (AD)

 

Pracownicy kontraktowi / stała procedura naboru CAST

 • Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia:
  grupy funkcyjne I, II i III: zobacz testy dla asystentów (AST-SC) lub asystentów (AST)
  grupa funkcyjna IV: zobacz testy dla administratorów (AD – profil ogólny).
   
 • Test sprawdzający kompetencje kandydatów: test wielokrotnego wyboru oceniający wiedzę kandydata w danej dziedzinie. Szczegółowe informacje można znaleźć w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

  Test badający poziom kompetencji kandydatów na pracowników kontraktowych składa się z 25 pytań wielokrotnego wyboru. Jego celem jest sprawdzenie kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o konkretnym profilu. Pytania w testach badających poziom kompetencji są związane z charakterem obowiązków opisanych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Nie są one związane z żadną konkretną instytucją, agencją lub służbą. Do każdego pytania podane są cztery różne warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.  Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za błędne odpowiedzi punkty nie są odejmowane. Na wskazanie odpowiedzi na 25 pytań kandydaci mają maksymalnie 50 minut.  Testy są opracowywane w taki sposób, aby w wyznaczonym przedziale czasu możliwe było udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, jednak czas wykorzystany przez kandydata jest uwzględniany w ocenie. Testy kompetencji odbywają się w drugim języku kandydata. Wymagane minimum punktów to 13 na 25 w przypadku grup funkcyjnych II i III, natomiast w przypadku grupy funkcyjnej IV kandydaci muszą uzyskać 16 punktów na 25.

  Ten rodzaj testu ma zastosowanie do następujących profili:

Finanse: pytania dotyczą procedur finansowych, zarządzania rachunkowością, analiz i porad (audyt i kontrole), mogą też dotyczyć teorii ekonomicznych oraz narzędzi do monitorowania i analizy trendów, zmian i danych gospodarczych i finansowych.
Zarządzanie projektami/programami: pytania sprawdzają wiedzę w zakresie zarządzania projektami/programami (planowanie, monitorowanie, ocena itp.), jak również związanych z tym aspektów dotyczących kwestii finansowych, zdolności komunikacyjnych i zapewniania jakości.
Pracownicy sekretariatu / pracownicy biurowi: pytania dotyczą szeregu zadań związanych z obsługą sekretariatu i prowadzeniem biura, takich jak organizowanie spotkań, przygotowywanie delegacji, archiwizowanie dokumentów i e-maili, segregowanie poczty, prowadzenie terminarzy spotkań itp. Sprawdzana jest też podstawowa znajomość programów pakietu MS Office.
Administracja / zasoby ludzkie: pytania dotyczą przede wszystkim zarządzania pracownikami i doskonalenia zawodowego.
Komunikacja społeczna: pytania odnoszą się do narzędzi praktycznych, takich jak briefingi, zestawienia informacji, komunikacja online, media społecznościowe czy ważne aspekty zarządzania projektami związane m.in. z opracowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacyjnych.
Sprawy polityczne / polityka UE: pytania dotyczą znajomości poszczególnych dziedzin polityki, zarówno na poziomie ogólnym, jak i unijnym, ale mogą też poruszać tematy prawne czy ekonomiczne.
Prawo: pytania sprawdzają wiedzę o UE oraz znajomość prawa krajowego i międzynarodowego, mogą też poruszać tematy prawne i ekonomiczne.
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT): pytania dotyczą różnego rodzaju tematów z zakresu ICT, takich jak zastosowanie języków programowania (JAVA, Visual Basic, Visual C# itp.), zarządzanie środowiskiem użytkownika (np. Windows i Unix) czy też zarządzanie sieciami i telekomunikacją.
Pracownicy placówek opieki nad dziećmi: pytania dotyczą pracy w świetlicach i placówkach opieki nad dziećmi na świeżym powietrzu (dzieci w wieku 3,5–14 lat), nauczania przedszkolnego oraz pracy pielęgniarek pediatrycznych i opiekunów dziecięcych dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobkach itp.
Psycholodzy edukacyjnipytania dotyczą różnych aspektów, np. koordynacji pracy żłobków lub świetlic i ich pracowników, dobrego samopoczucia dzieci i współdziałania z rodzicami, opracowywania i monitorowania misji oświatowej danej placówki (w tym szkoleń).
 

 • Test sprawdzające rozumienie języka: są to pytania wielokrotnego wyboru sprawdzające znajomość drugiego języka kandydata (j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego) pod względem słownictwa, konstrukcji gramatycznych/składniowych oraz stylu.

  Test sprawdzający rozumienie języka kandydatów na pracowników kontraktowych składa się z 12 pytań wielokrotnego wyboru. Jego celem jest sprawdzenie znajomości drugiego języka kandydata (EN-FR-DE) pod kątem słownictwa, konstrukcji gramatycznych/składniowych oraz stylu. Testy te nie są związane z żadną konkretną instytucją, agencją lub służbą. Do każdego pytania podane są cztery różne warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za błędne odpowiedzi punkty nie są odejmowane. Na wskazanie odpowiedzi na 12 pytań kandydaci mają maksymalnie 30 minut.  Testy są opracowywane w taki sposób, aby w wyznaczonym przedziale czasu możliwe było udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, jednak czas wykorzystany przez kandydata jest uwzględniany w ocenie. Wymagane minimum punktów to 6 na 12 w przypadku grupy funkcyjnej III i 7 punktów na 12 w przypadku grupy funkcyjnej IV.

  Ten rodzaj testu ma zastosowanie do następujących profili:

  Tłumacze pisemni / korektorzy tekstówtest mający na celu sprawdzenie dobrej znajomości języka drugiego kandydatów (EN-FR-DE) pod względem słownictwa, konstrukcji gramatycznych/składniowych oraz stylu. Pytania nie wymagają dodatkowej wiedzy i opierają się wyłącznie na informacjach podanych w tekście.
   
 • Wszystkie te testy to testy komputerowe – kandydaci rozwiązują je po kolei w ośrodku egzaminacyjnym wybranym przez siebie z listy, która została im udostępniona w zaproszeniu.
   
 • Dla pracowników do pomocniczych zadań fizycznych i administracyjnych: dla tej grupy funkcyjnej nie organizuje się testu badającego poziom kompetencji ani znajomości języka. Organizowane są tylko testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia.

Słowniczek pojęć

Test sprawdzający myślenie abstrakcyjne :

ocena umiejętności logicznego myślenia i rozumienia relacji między pojęciami, które nie zawierają elementów językowych, przestrzennych ani liczbowych

Studium przypadku :

z reguły pisemny test komputerowy opracowany na podstawie odpowiedniego scenariusza, w trakcie którego kandydaci są proszeni o rozwiązanie różnych problemów lub ustosunkowanie się do nich wyłącznie w oparciu o dostępne informacje

Symulacja typu e-tray :

test komputerowy, w trakcie którego kandydaci są proszeni o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań, przy wykorzystaniu dokumentacji przesłanej na skrzynkę poczty elektronicznej

Ćwiczenie w grupie :

po samodzielnym przyswojeniu sobie określonej ilości informacji kandydaci spotykają się w celu przedyskutowania wyciągniętych przez siebie wniosków i wypracowania wspólnej decyzji

Test sprawdzający operowanie danymi liczbowymi :

ocena umiejętności logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych

Prezentacja ustna :

ćwiczenie indywidualne obejmujące analizę i prezentację – w trakcie tego ćwiczenia kandydaci są proszeni o przedstawienie rozwiązania fikcyjnego problemu związanego z pracą. Kandydaci muszą przeanalizować otrzymaną dokumentację, a następnie wygłosić swoją prezentację przed wąskim gronem osób.

Test sytuacyjny :

ocena typowego zachowania kandydata w środowisku pracy

Test sprawdzający rozumienie tekstu pisanego :

ocena umiejętności logicznego myślenia i rozumienia komunikatów werbalnych