Header

Przykładowe testy

Podstawowe informacje o naszych testach

W ramach procedury naboru organizowanej w związku z konkursem otwartym opublikowanym w portalu EPSO kandydaci przechodzą różne testy umożliwiające ocenę ich ogólnych i zawodowych umiejętności i kompetencji. W pierwszym etapie procedury selekcyjnej kandydaci zazwyczaj biorą udział w testach wielokrotnego wyboru. Dotyczy to większości kandydatów oprócz kandydatów na stanowiska obsadzane specjalistami, których predyspozycje na wstępnym etapie procedury mogą być oceniane wyłącznie na podstawie ich kwalifikacji.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą komputerowe testy wielokrotnego wyboru lub selekcję na podstawie kwalifikacji i którzy wykazali w swoich elektronicznych formularzach zgłoszeniowych, że spełniają wszystkie ogólne i szczegółowe warunki udziału w konkursie, zostają zaproszeni do udziału w ocenie zintegrowanej.

Ocena zintegrowana jest zwykle przeprowadzana w Brukseli lub w Luksemburgu i może trwać jeden dzień lub kilka dni. Podczas oceny zintegrowanej sprawdzane są kompetencje ogólne i konkretne umiejętności kandydatów wymagane na stanowisku, o które się ubiegają.

Poniżej można znaleźć przykładowe testy dla obydwu etapów procedury selekcyjnej. Przykłady te powinny pomóc kandydatom zorientować się, jakiego rodzaju pytań mogą oczekiwać. Uwaga: liczba i rodzaj zdawanych testów mogą się różnić w zależności od rodzaju konkursu i grupy funkcyjnej, do której prowadzony jest nabór. Informacje na temat testów w ramach konkretnej procedury naboru można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie (lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania).

Oprócz przykładowych testów próbnych EPSO nie oferuje żadnych kursów przygotowawczych ani nie udostępnia żadnych materiałów, nie promuje też żadnych publikacji ani szkoleń proponowanych przez inne organizacje.

Niektóre państwa członkowskie oferują kandydatom szkolenia i wsparcie za pośrednictwem punktów kontaktowych lub swoich stałych przedstawicielstw przy UE.

 

Asystenci / pracownicy sekretariatu (AST-SC)

 • Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia: testy interaktywne sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne
 • Testy sprawdzające umiejętności zawodowe:  
 • Symulacja typu e-tray – przykładowe pytanie: j. angielskij. francuskij. niemiecki
 • Testy sprawdzające rozumienie języka: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki
 • Test sprawdzający znajomość zagadnień finansowych: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki
 • Test sprawdzający znajomość pakietu Microsoft Office
   
 • Test sprawdzający umiejętności redagowania tekstów:
  Test praktyczny umożliwiający ocenę umiejętności redagowania tekstów (zwłaszcza pod względem ortografii, zasobu słownictwa i gramatyki) w drugim języku kandydata, a nie wiedzę kandydata na dany temat.
  Kandydaci otrzymują listę różnych tematów, z których wybierają tylko jeden. Następnie proszeni są o zredagowanie pracy pisemnej na wybrany temat.
  Kandydaci piszą tekst na komputerze, mają na to 30 minut.
   
 • Test polegający na odgrywaniu ról:
  Przed rozpoczęciem testu kandydat otrzyma notatkę informacyjną, na podstawie której w ciągu 5–10 minut musi przygotować spotkanie z „klientem”. Kandydat musi odegrać rolę, która jest związana ze stanowiskiem pracy, o które się ubiega. Notatka wyjaśnia również rolę „klienta” oraz problem.
  Sam test (odgrywanie ról) trwa około 15 minut i pozwala na przetestowanie kilku kompetencji ogólnych. Kandydat odbywa spotkanie z „klientem” w sprawie konkretnego problemu. „Klient”, którego rolę odgrywa przeszkolony pracownik, dostarcza dodatkowych informacji podczas spotkania, częściowo według scenariusza. Spotkanie odbywa się w obecności dwóch członków komisji konkursowej. Członkowie komisji konkursowej nie interweniują, a jedynie sporządzają notatki. Po zakończeniu testu członkowie komisji wystawiają ocenę. 

 

Asystenci (AST)

 • Test korektorski:
  Test polega na sprawdzeniu przetłumaczonego tekstu pod kątem błędów językowych i błędów w formatowaniu.
  Tekst oryginału (w drugim języku kandydata) wyświetla się na ekranie. Tłumaczenie (na pierwszy język kandydata) jest przedstawione w formie pliku MSWord, który można edytować. W porównaniu z tekstem oryginału zawiera ono błędy językowe i błędy w formatowaniu. Kandydat jest proszony o znalezienie i skorygowanie tych błędów, tak aby tekst przetłumaczony był zgodny z tekstem oryginału.
  Test trwa około jednej godziny.

 

Administratorzy (AD – profil ogólny)

 

Administratorzy (AD – profil specjalistyczny)

 

Prawnicy lingwiści (AD)

 

Tłumacze pisemni (AD)

 

Tłumacze konferencyjni (AD)

 

Pracownicy kontraktowi

 • Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia:
  grupa funkcyjna I: zobacz testy dla asystentów (AST-SC)
  grupa funkcyjna II: zobacz testy dla asystentów (AST-SC)
  grupa funkcyjna III: zobacz testy dla asystentów (AST)
  grupa funkcyjna IV: zobacz testy dla administratorów (AD – profil ogólny).
   
 • Test sprawdzający kompetencje kandydatów: test wielokrotnego wyboru oceniający wiedzę kandydata w danej dziedzinie. Szczegółowe informacje można znaleźć w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

  Bezterminowa procedura naboru CAST (EPSO/CAST/P1-P17/2017): Test badający poziom kompetencji kandydatów na pracowników kontraktowych składa się z 25 pytań wielokrotnego wyboru. Jego celem jest sprawdzenie kompetencji koniecznych do wypełniania obowiązków na stanowisku o konkretnym profilu. Pytania w testach badających poziom kompetencji są związane z charakterem obowiązków opisanych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Nie są one związane z żadną konkretną instytucją, agencją lub służbą. Do każdego pytania podane są cztery różne warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.  Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za błędne odpowiedzi punkty nie są odejmowane. Na wskazanie odpowiedzi na 25 pytań kandydaci mają maksymalnie 50 minut.  Testy są opracowywane w taki sposób, aby w wyznaczonym przedziale czasu możliwe było udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, jednak czas wykorzystany przez kandydata jest uwzględniany w ocenie. Testy kompetencji odbywają się w drugim języku kandydata. Wymagane minimum punktów to 13 na 25 w przypadku grup funkcyjnych II i III, natomiast w przypadku grupy funkcyjnej IV kandydaci muszą uzyskać 16 punktów na 25.

Zobacz przykładowe testy w dziedzinie finansów: pytania dotyczą procedur finansowych, zarządzania rachunkowością, analiz i porad (audyt i kontrole), mogą też dotyczyć teorii ekonomicznych oraz narzędzi do monitorowania i analizy trendów, zmian i danych gospodarczych i finansowych.
Zobacz przykładowe testy w dziedzinie zarządzania projektami/programami: pytania sprawdzają wiedzę w zakresie zarządzania projektami/programami (planowanie, monitorowanie, ocena itp.), jak również związanych z tym aspektów dotyczących kwestii finansowych, zdolności komunikacyjnych i zapewniania jakości.
Zobacz przykładowe testy stosowane podczas naboru na stanowiska pracowników sekretariatu / pracowników biurowych: pytania dotyczą szeregu zadań związanych z obsługą sekretariatu i prowadzeniem biura, takich jak organizowanie spotkań, przygotowywanie delegacji, archiwizowanie dokumentów i e-maili, segregowanie poczty, prowadzenie terminarzy spotkań itp. Sprawdzana jest też podstawowa znajomość programów pakietu MS Office.
Zobacz przykładowe testy w dziedzinie administracji / zasobów ludzkich: pytania dotyczą przede wszystkim zarządzania pracownikami i doskonalenia zawodowego.
Zobacz przykładowe testy w dziedzinie komunikacji społecznej: pytania odnoszą się do narzędzi praktycznych, takich jak briefingi, zestawienia informacji, komunikacja online, media społecznościowe czy ważne aspekty zarządzania projektami związane m.in. z opracowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacyjnych.
Zobacz przykładowe testy w dziedzinie spraw politycznych / polityki UE: pytania dotyczą znajomości poszczególnych dziedzin polityki, zarówno na poziomie ogólnym, jak i unijnym, ale mogą też poruszać tematy prawne czy ekonomiczne.
Zobacz przykładowe testy w dziedzinie prawa: pytania sprawdzają wiedzę o UE oraz znajomość prawa krajowego i międzynarodowego, mogą też poruszać tematy prawne i ekonomiczne.
Zobacz przykładowe testy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT): pytania dotyczą różnego rodzaju tematów z zakresu ICT, takich jak zastosowanie języków programowania (JAVA, Visual Basic, Visual C# itp.), zarządzanie środowiskiem użytkownika (np. Windows i Unix) czy też zarządzanie sieciami i telekomunikacją.

Bezterminowa procedura naboru CAST (EPSO/CAST/P18/2017 – FG I): dla tej grupy funkcyjnej nie organizuje się testów badających poziom kompetencji.

Wszystkie te testy to testy komputerowe – kandydaci rozwiązują je po kolei w ośrodku egzaminacyjnym wybranym przez siebie z listy, która została im udostępniona w zaproszeniu.

Słowniczek pojęć

Test sprawdzający myślenie abstrakcyjne :

ocena umiejętności logicznego myślenia i rozumienia relacji między pojęciami, które nie zawierają elementów językowych, przestrzennych ani liczbowych

Studium przypadku :

z reguły pisemny test komputerowy opracowany na podstawie odpowiedniego scenariusza, w trakcie którego kandydaci są proszeni o rozwiązanie różnych problemów lub ustosunkowanie się do nich wyłącznie w oparciu o dostępne informacje

Symulacja typu e-tray :

test komputerowy, w trakcie którego kandydaci są proszeni o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań, przy wykorzystaniu dokumentacji przesłanej na skrzynkę poczty elektronicznej

Ćwiczenie w grupie :

po samodzielnym przyswojeniu sobie określonej ilości informacji kandydaci spotykają się w celu przedyskutowania wyciągniętych przez siebie wniosków i wypracowania wspólnej decyzji

Test sprawdzający operowanie danymi liczbowymi :

ocena umiejętności logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych

Prezentacja ustna :

ćwiczenie indywidualne obejmujące analizę i prezentację – w trakcie tego ćwiczenia kandydaci są proszeni o przedstawienie rozwiązania fikcyjnego problemu związanego z pracą. Kandydaci muszą przeanalizować otrzymaną dokumentację, a następnie wygłosić swoją prezentację przed wąskim gronem osób.

Test sytuacyjny :

ocena typowego zachowania kandydata w środowisku pracy

Test sprawdzający rozumienie tekstu pisanego :

ocena umiejętności logicznego myślenia i rozumienia komunikatów werbalnych