Vzorové testy

Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021

 

Všetko, čo potrebujete vedieť o našich testoch

Súčasťou každého verejného výberového konania zverejneného na webovom sídle úradu EPSO je séria testov, na základe ktorých sa posúdia všeobecné a odborné zručnosti a schopnosti uchádzačov. Prvé kolo, na ktorom sa väčšina uchádzačov musí zúčastniť, pozostáva z počítačových testov s otázkami s voliteľnými odpoveďami. Výnimkou je prípad, ak sa uchádzajú o miesto odborníka. V takom prípade sa v počiatočnej fáze výberového konania posudzujú len kvalifikácie.

Uchádzači, ktorí prešli počítačovými testami s otázkami s voliteľnými odpoveďami alebo výberom na základe kvalifikácií a ktorých online prihláška preukazuje, že spĺňajú všetky všeobecné a osobitné podmienky účasti na výberovom konaní, budú pozvaní do hodnotiaceho centra.

Kolo v hodnotiacom centre prebieha spravidla v Bruseli alebo Luxemburgu, a to počas jedného či viacerých dní. Spočíva v preverení všeobecných schopností uchádzačov, ako aj ich osobitných schopností v súvislosti s náplňou práce, o ktorú sa uchádzajú, resp. schopností v danom odbore. Každá všeobecná schopnosť pozostáva konkrétne z piatich vopred vymedzených základných prvkov, ktoré sa pri posudzovaní danej schopnosti zohľadňujú. Uchádzači sú pri každom takomto prvku hodnotení osobitne a potom im je pridelený celkový počet bodov zodpovedajúci predvedenej schopnosti. Tieto základné prvky sú teraz k dispozícii na nahliadnutie.

Na základe súčasnej situácie možno predpokladať, že v blízkej budúcnosti nebude možné zorganizovať testy za fyzickej prítomnosti uchádzačov v priestoroch úradu EPSO. Úrad EPSO sa preto rozhodol zorganizovať tieto testy v online formáte (na diaľku).

Na nasledujúcich stránkach sú uvedené vzorové testy týchto dvoch kôl. Sú určené na to, aby uchádzači získali predstavu o tom, aké typy otázok budú musieť zodpovedať. Radi by sme vás upozornili na skutočnosť, že počet a typ testov v jednotlivých konaniach závisí od typu a úrovne výberového konania. Viac informácií o testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v oznámení o danom výberovom konaní (alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu).

Úrad EPSO neorganizuje žiadne prípravné kurzy a okrem týchto vzorových testov neposkytuje žiadne materiály, ani nepodporuje žiadne iné organizácie vo vydávaní publikácií či organizovaní kurzov.

Niektoré členské štáty EÚ ponúkajú občanom EÚ podporu a kurzy prostredníctvom týchto kontaktov alebo stáleho zastúpenia pri EÚ (pozri oficiálny adresár Európskej únie).

 

Kariéra v inštitúciách EÚ – moja kariéra?

Vyplnenie dotazníka „Kariéra v inštitúciách EÚ – moja kariéra?“ vám pomôže zistiť, či je kariéra v inštitúciách EÚ pre vás vhodná a aká je pravdepodobnosť, že sa vám podarí splniť kritériá na to, aby ste sa stali úradníkom EÚ. Otázky a odpovede vám poskytnú realistický prehľad o pracovnom prostredí v inštitúciách EÚ.

Dotazník

 

Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Testy odborných zručností:

 • Správnosť a presnosť (hodnotí sa vaša schopnosť rýchlo spracovávať informácie).
 • Stanovovanie priorít a organizácia práce (hodnotí vašu schopnosť organizovať a stanovovať si priority v práci).

Test „e-tray“: príklad – Počítačová simulácia reálnej pracovnej situácie pomocou schránky elektronickej pošty, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétnej úlohy. Uchádzači musia nájsť najlepšie možné riešenia v stanovenom čase. Táto časť testu prebieha v jazyku uchádzača a jej cieľom je preveriť tieto tri schopnosti: analýza a riešenie problémov, dosahovanie kvality a výsledkov, ako aj stanovovanie priorít a organizácia práce.

Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch – Test jazykového porozumenia pozostáva z 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Test finančných zručností: príklady: angličtina, francúzština, nemčina – Tento test hodnotí vaše zručnosti v oblasti financií. Uchádzači majú 30 minút na zodpovedanie 25 otázok v ich druhom jazyku.

Test zručností v práci s Microsoft Office: príklady v angličtine a francúzštine - Cieľom tohto testu je posúdiť vaše ovládanie funkcií systému MS Word 2016 a ich uplatňovanie. Informácie o počte otázok, trvaní testu a požadovanom minimálnom počte bodov sú uvedené v oznámení o výberovom konaní.

Test štylistických zručností: Účelom tohto praktického testu je posúdiť písomný prejav uchádzača (najmä pravopis, slovnú zásobu a gramatiku) v druhom jazyku, a nie znalosť danej témy.Uchádzačom bude poskytnutý zoznam viacerých tém, z ktorého si musia vybrať len jednu. Na zvolenú tému potom napíšu slohovú prácu. Test sa robí na počítači a trvá 30 minút.

Hranie rolí: Počas tohto testu zohrá uchádzač rolu v interakcii jeden na jedného s druhým účastníkom – hráčom roly. Samotné hranie rolí trvá približne 15 – 20 minút a umožňuje otestovať niekoľko všeobecných schopností. Pozostáva zo stretnutia s „hráčom roly“, na ktorom sa má vyriešiť daná situácia. Vyškolený hráč roly poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára. 

Test v danom odbore: Test v danom odbore obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť schopnosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

 

Asistenti (AST)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Testy odborných zručností:

 • Správnosť a presnosť (hodnotí sa vaša schopnosť rýchlo spracovávať informácie).
 • Stanovovanie priorít a organizácia práce (hodnotí vašu schopnosť organizovať a stanovovať si priority v práci).

Test situačného rozhodovania: príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia – Tento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii.

Test v danom odbore: Test v danom odbore obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť schopnosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch – Test jazykového porozumenia pozostáva z 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Test úpravy dokumentu: ide o opravu jazykových (číslovanie, interpunkcia, gramatika/pravopis a terminológia) a formátovacích chýb v preklade. Východiskový text v druhom jazyku sa poskytne na obrazovke. Preklad tohto textu do prvého jazyka v súbore MS Word (MS Office 2010), ktorý možno upravovať, obsahuje v porovnaní s východiskovým textom jazykové a formátovacie chyby. Úlohou uchádzačov je tieto chyby odhaliť a opraviť tak, aby preklad zodpovedal východiskovému textu. Test trvá približne jednu hodinu.

Vypracovanie krátkeho textu súvisiaceho s náplňou práce/písomný text v danom odbore: Cieľom testu je posúdiť niektoré schopnosti spojené s náplňou práce požadovanou pre určitý profil. Konkrétna situácia sa krátko písomne opíše a uchádzači musia vypracovať text, v ktorom uvedú spôsoby, ako situáciu riešiť. Test sa robí na počítači v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní.

Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru: Test je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní) spojených s náplňou práce požadovanou pre konkrétny profil. Ide o štruktúrovaný pohovor s dvomi členmi výberovej komisie. Pohovor je v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru by sa nemal zamieňať s pohovorom s dôrazom na všeobecné schopnosti, ktorý je takisto štruktúrovaný, avšak zameriava sa na všeobecné schopnosti, nie na osobitné úlohy. 

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár, Pohovor sa bude týkať situácie opísanej v zadaní a okrem toho budú doň zahrnuté ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať z uvedeného zadania. Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja; V priebehu pohovoru môže uchádzač nahliadať do písomného zadania a podkladových materiálov.

 

Administrátori (AD – všeobecné pozície)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Príklad testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.

Test „e-tray“: príklad: počítačová simulácia reálnej pracovnej situácie pomocou schránky elektronickej pošty, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétnej úlohy.

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár, Pohovor sa bude týkať situácie opísanej v zadaní a okrem toho budú doň zahrnuté ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať z uvedeného zadania. Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja; V priebehu pohovoru môže uchádzač nahliadať do písomného zadania a podkladových materiálov.

Ústna prezentácia: príklady – Tento individuálny test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov nastoliť a zodpovedať určité otázky týkajúce sa riešenia hypotetickej pracovnej situácie. Pred pohovorom je uchádzač vyzvaný, aby si preštudoval, prečítal a zanalyzoval všetky dostupné verzie online písomného zadania a podkladových informácií, aby sa mohol pripraviť na tento úkon. Na začiatku pohovoru vám bude oznámené, ktorú verziu úlohy musíte prezentovať (bez vizuálnej podpory) a odpoviete na otázky. Ústna prezentácia trvá 20 minút a testuje niekoľko schopností, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní.

Prípadová štúdia: príklady: angličtinafrancúzštinanemčina – Ide spravidla o počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, a tie musia vyriešiť alebo na ne reagovať len na základe poskytnutých materiálov.

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: Pohovor s dôrazom na schopnosti je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých všeobecných schopností v závislosti od výberového konania a platovej triedy, o ktorú sa uchádzač uchádza (pozri oznámenie o výberovom konaní). S uchádzačmi sa vedie pohovor v celkovom trvaní 40 minút v ich druhom jazyku. Otázky sú navrhnuté tak, aby členovia komisie mohli posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača.

Motivačný pohovor: Motivácia pracovať pre inštitúcie EÚ je rôznorodá a zahŕňa viaceré prvky: pôvod záujmu pracovať pre EÚ, informovanosť o hodnotách EÚ a odhodlanie presadzovať ich, znalosť súčasných a budúcich výziev EÚ, očakávania týkajúce sa kariéry v inštitúciách EÚ, poznatky o EÚ, jej histórii, inštitúciách a hlavných politikách. Na základe týchto skutočností sa vypracoval motivačný pohovor v dĺžke 20 minút, ktorý uskutočňujú dvaja členovia výberovej komisie. Motivačným pohovorom EÚ sa testujú všetky uvedené prvky.

 

Administrátori (AD – odborné pozície)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Príklad testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.
Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch – Test jazykového porozumenia pozostáva z 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 25 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Hranie rolí: Počas tohto testu zohrá uchádzač rolu v interakcii jeden na jedného s druhým účastníkom – hráčom roly. Samotné hranie rolí trvá približne 15 – 20 minút a umožňuje otestovať niekoľko všeobecných schopností. Pozostáva zo stretnutia s „hráčom roly“, na ktorom sa má vyriešiť daná situácia. Vyškolený hráč roly poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára.

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár, Pohovor sa bude týkať situácie opísanej v zadaní a okrem toho budú doň zahrnuté ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať z uvedeného zadania. Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja; V priebehu pohovoru môže uchádzač nahliadať do písomného zadania a podkladových materiálov.

Ústna prezentácia: príklady – Tento individuálny test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov nastoliť a zodpovedať určité otázky týkajúce sa riešenia hypotetickej pracovnej situácie. Pred pohovorom je uchádzač vyzvaný, aby si preštudoval, prečítal a zanalyzoval všetky dostupné verzie online písomného zadania a podkladových informácií, aby sa mohol pripraviť na tento úkon. Na začiatku pohovoru vám bude oznámené, ktorú verziu úlohy musíte prezentovať (bez vizuálnej podpory) a odpoviete na otázky. Ústna prezentácia trvá 20 minút a testuje niekoľko schopností, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní.

Prípadová štúdia: angličtinafrancúzštinanemčina – Ide spravidla o počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, a tie musia vyriešiť alebo na ne reagovať len na základe poskytnutých materiálov.

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: Pohovor s dôrazom na schopnosti je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých všeobecných schopností v závislosti od výberového konania a platovej triedy, o ktorú sa uchádzač uchádza (pozri oznámenie o výberovom konaní). S uchádzačmi sa vedie pohovor v celkovom trvaní 40 minút v ich druhom jazyku. Otázky sú navrhnuté tak, aby členovia komisie mohli posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača.

Pohovor v danom odbore: Test je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní) spojených s náplňou práce požadovanou pre konkrétny profil. Ide o štruktúrovaný pohovor s dvomi členmi výberovej komisie. Pohovor je v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru by sa nemal zamieňať s pohovorom s dôrazom na všeobecné schopnosti, ktorý je takisto štruktúrovaný, avšak zameriava sa na všeobecné schopnosti, nie na osobitné úlohy.

Písomný test v danom odbore: Cieľom testu je posúdiť niektoré schopnosti spojené s náplňou práce požadovanou pre určitý profil. Konkrétna situácia sa krátko písomne opíše a uchádzači musia vypracovať text, v ktorom uvedú spôsoby, ako situáciu riešiť. Test sa robí na počítači v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní.

Test v danom odbore: Test v danom odbore obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť schopnosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

 

Právnici-lingvisti (AD)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Príklad testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.

Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch – Test jazykového porozumenia pozostáva z 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 25 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Prekladové testy: príklady: nemčina, angličtina, španielčina, francúzština, taliančina

Zhrnutie textu: príklad – V tomto texte dostane uchádzač text v treťom jazyku a jeho úlohou je napísať na počítači zhrnutie tohto textu v prvom jazyku (jazyk výberového konania). Test trvá približne 2 hodiny. Používanie slovníkov je zakázané.

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár, Pohovor sa bude týkať situácie opísanej v zadaní a okrem toho budú doň zahrnuté ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať z uvedeného zadania. Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja; V priebehu pohovoru môže uchádzač nahliadať do písomného zadania a podkladových materiálov.

 

Prekladatelia (AD)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Príklad testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.

Prekladový testpríklady v 24 jazykoch

Revízny testpríklad – Revízia textu, ktorý bol preložený z druhého jazyka do prvého jazyka.

Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch – Test jazykového porozumenia pozostáva z 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 25 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár, Pohovor sa bude týkať situácie opísanej v zadaní a okrem toho budú doň zahrnuté ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať z uvedeného zadania. Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja; V priebehu pohovoru môže uchádzač nahliadať do písomného zadania a podkladových materiálov.

Ústna prezentácia: príklady – Tento individuálny test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov nastoliť a zodpovedať určité otázky týkajúce sa riešenia hypotetickej pracovnej situácie. Pred pohovorom je uchádzač vyzvaný, aby si preštudoval, prečítal a zanalyzoval všetky dostupné verzie online písomného zadania a podkladových informácií, aby sa mohol pripraviť na tento úkon. Na začiatku pohovoru vám bude oznámené, ktorú verziu úlohy musíte prezentovať (bez vizuálnej podpory) a odpoviete na otázky. Ústna prezentácia trvá 20 minút a testuje niekoľko schopností, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní.

Test hlavných jazykových zručností: príklad – Test hlavných jazykových zručností obsahuje 25 od seba nezávislých otázok s voliteľnými odpoveďami. Každá otázka obsahuje štyri možnosti (A, B, C, D), z ktorých je vždy správna len jedna. Uchádzači majú na dokončenie testu 25 minút. Otázky môžu byť zamerané na: gramatiku, slovnú zásobu, ustálené spojenia, pravopis a interpunkciu

 

Tlmočníci (AD)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Ústna prezentácia: príklady – Tento individuálny test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov nastoliť a zodpovedať určité otázky týkajúce sa riešenia hypotetickej pracovnej situácie. Pred pohovorom je uchádzač vyzvaný, aby si preštudoval, prečítal a zanalyzoval všetky dostupné verzie online písomného zadania a podkladových informácií, aby sa mohol pripraviť na tento úkon. Na začiatku pohovoru vám bude oznámené, ktorú verziu úlohy musíte prezentovať (bez vizuálnej podpory) a odpoviete na otázky. Ústna prezentácia trvá 20 minút a testuje niekoľko schopností, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní.

 

Zmluvní zamestnanci/časovo neobmedzené výberové konania CAST (CAST Permanent)

Testy schopností uvažovania:
V prípade FS I, II a III nahliadnite do časti Sekretári/Administratívni pracovníci (AST-SC) alebo Asistenti (AST).
V prípade FS IV, nahliadnite do časti Administrátori (AD – všeobecné pozície).

Test na základe schopností: ide o test s otázkami s voliteľnými odpoveďami, ktorý hodnotí vaše vedomosti pre konkrétny profil. Podrobnosti nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu.
Test schopností pre zmluvných zamestnancov obsahuje sériu 25 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Otázky v testoch schopností sa týkajú náplne práce, ktorá je opísaná vo výzve na vyjadrenie záujmu, Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna.  Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 25 otázok s voliteľnými odpoveďami 50 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Testy schopností sa robia v druhom jazyku uchádzačov. Požadovaný minimálny počet bodov je 13 z 25 pre funkčné skupiny II a III. Uchádzači FS IV musia dosiahnuť 16 z 25 bodov, aby v teste uspeli. Tento typ testu sa vzťahuje na tieto na tieto profily:

Financie: otázky týkajúce sa finančných postupov, účtovného riadenia, analýzy a poradenstva (audit a kontrola), ktoré môžu zahŕňať aj ekonomické teórie a nástroje na monitorovanie a analýzu hospodárskych a finančných trendov, vývoja a údajov.
Projektové/programové riadenie: otázky týkajúce sa znalostí v oblasti projektového/programového riadenia (plánovania, monitorovania, hodnotenia atď.), ktoré zahŕňajú aj príslušné finančné aspekty, komunikáciu a zabezpečenie kvality.
Sekretári/administratívni pracovníci: otázky týkajúce sa rôznych sekretárskych/administratívnych úloh (organizovanie zasadnutí, príprava služobných ciest, vybavovanie dokumentov a pošty, triedenie pošty, plánovanie stretnutí atď.) a základných vedomostí o softvérových produktoch MS Office.
Administratíva/ľudské zdroje: otázky týkajúce sa predovšetkým personálneho manažmentu a odbornej prípravy.
Oznámenie: otázky týkajúce sa praktických nástrojov, ako sú napríklad (nie však výlučne) brífingy, prehľady, online komunikácia, sociálne médiá, ako aj príslušných aspektov riadenia projektov, napr. v súvislosti s vymedzením/vykonávaním/realizáciou komunikačných stratégií.
Politické záležitosti/politiky EÚ: otázky týkajúce sa vedomostí v politických oblastiach vo všeobecnosti, ako aj na úrovni EÚ, ktoré však môžu zahŕňať aj právne a ekonomické témy.
Právo: otázky týkajúce sa znalosti práva EÚ, vnútroštátneho a medzinárodného práva, ktoré môžu zahŕňať aj politické a hospodárske témy.
Informačné a komunikačné technológie (IKT): otázky týkajúce sa rôznych tém súvisiacich s IKT ako napríklad (nie však výlučne) používanie programovacích jazykov (napr. JAVA, Visual Basic, Visual C # atď.), správa používateľského prostredia (napr. Windows a Unix) a riadenie sietí a telekomunikácií.
Personál v oblasti starostlivosti o deti: otázky týkajúce sa starostlivosti o deti v mimoškolských a externých zariadeniach (deti vo veku 3,5 roka až 14 rokov), výučby v materských školách a práce detských sestier/opatrovateľov detí vo veku od 0 do 3 rokov v jasliach.
Pedagogickí psychológoviaotázky týkajúce sa napr. koordinácie práce a zamestnancov v jasliach alebo mimoškolských centrách, kvality života detí a interakcie s rodičmi, rozvoja a monitorovania vzdelávacej misie (vrátane odbornej prípravy).

Test jazykového porozumenia: ide o otázky s voliteľnými odpoveďami, prostredníctvom ktorých sa vyhodnocuje, ako ovládate druhý jazyk (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu.
Test jazykového porozumenia pre zmluvných zamestnancov zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, prostredníctvom ktorých sa vyhodnocuje, ako ovládate druhý jazyk (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Požadovaný minimálny počet bodov je 6 z 12 pre funkčnú skupinu III a 7 bodov z 12 pre funkčnú skupinu IV.

Tento typ testu sa vzťahuje na tieto na tieto profily:
Prekladatelia/korektoritest, ktorého cieľom je posúdiť, či uchádzači dobre ovládajú druhý jazyk (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Všetky tieto testy sa robia na počítači, v rovnakom čase a v testovacom centre vašej voľby. Zoznam dostupných testovacích centier nájdete v pozvánke.
 

Profil Manuálni a administratívni pomocní pracovníci: nerobí sa test schopností ani test jazykového porozumenia, len test schopností uvažovania.

Slovník pojmov

Test abstraktného uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia vzťahy medzi koncepty bez jazykových, priestorových či numerických prvkov.

Prípadová štúdia :

spravidla počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, ktoré musia vyriešiť alebo reagovať na ne len na základe poskytnutých materiálov.

Simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray) :

počítačový test, pri ktorom uchádzači musia zodpovedať celý rad otázok pomocou dokumentácie poskytnutej v schránke elektronickej pošty.

Skupinová úloha :

po naštudovaní určitého objemu informácií sa vytvorí skupina viacerých uchádzačov, v ktorej musia prediskutovať svoje závery a dospieť k spoločnému rozhodnutiu.

Test numerického uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia numerických informácií.

Ústna prezentácia :

individuálny test pozostávajúci z analýzy a prezentácie, pri ktorom je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívneho pracovného problému. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.

Test situačného rozhodovania :

posudzuje sa typické správanie uchádzača v pracovnej situácii.

Test verbálneho uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia verbálnych informácií.