Vzorové testy

Všetko, čo treba vedieť o našich testoch

Súčasťou každého verejného výberového konania zverejneného na webovom sídle úradu EPSO je séria testov, na základe ktorých sa posúdia všeobecné a profesionálne zručnosti a spôsobilosť uchádzačov. Prvé kolo, na ktorom sa väčšina uchádzačov musí zúčastniť, pozostáva z počítačových testov s otázkami s voliteľnými odpoveďami. Výnimkou je prípad, ak sa uchádzajú o miesto odborníka. V takom prípade sa v počiatočnej fáze výberového konania posudzuje len kvalifikácia.

Uchádzači, ktorí prešli počítačovými testami s otázkami s voliteľnými odpoveďami alebo výberom na základe kvalifikácie a ktorých online prihlasovací formulár preukazuje, že spĺňajú všetky všeobecné a osobitné podmienky účasti na výberovom konaní, dostanú pozvánku do hodnotiaceho centra.

Kolo v hodnotiacom centre prebieha spravidla v Bruseli alebo Luxemburgu, a to počas jedného či viacerých dní. Spočíva v preverení všeobecnej spôsobilosti uchádzačov, ako aj ich konkrétnej spôsobilosti na prácu, o ktorú sa uchádzajú, resp. spôsobilosti v požadovanej oblasti.

Na nasledujúcich stránkach sú uvedené vzorové testy týchto dvoch kôl. Sú určené na to, aby uchádzači získali predstavu o tom, aké typy otázok budú musieť zodpovedať. Radi by sme vás upozornili na skutočnosť, že počet a typ testov v jednotlivých konaniach závisí od typu a úrovne výberového konania. Viac informácií o testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v oznámení o danom výberovom konaní (alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu).

EPSO neorganizuje žiadne prípravné kurzy a okrem týchto vzorových testov neposkytuje žiadne materiály, ani nepodporuje žiadne iné organizácie vo vydávaní publikácií či organizovaní kurzov.

Niektoré členské štáty EÚ ponúkajú občanom EÚ podporu a kurzy prostredníctvom týchto kontaktov alebo stáleho zastúpenia pri EÚ (pozri oficiálny adresár Európskej únie).

 

Je kariéra v EÚ niečo pre vás?

Vyplnenie dotazníka „Je kariéra v EÚ niečo pre mňa?“ vám pomôže zistiť, či je kariéra v inštitúciách EÚ pre vás vhodná a aká je pravdepodobnosť, že sa vám podarí splniť kritériá na to, aby ste sa stali úradníkom EÚ. Otázky a odpovede vám poskytnú realistický prehľad o pracovnom prostredí v inštitúciách EÚ.

Dotazník

 

Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC)

 • Online testy: vzorové testy
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Testy odborných zručností:
   Správnosť a presnosť (hodnotí sa vaša schopnosť rýchlo spracovávať informácie).
   Stanovovanie priorít a organizácia práce (hodnotí sa vaša schopnosť organizovať prácu a stanovovať si priority).
    
 • Simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray): vzorový test
  Počítačová simulácia reálnej pracovnej situácie pomocou schránky elektronickej pošty, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétnej úlohy. Uchádzači musia nájsť najlepšie možné riešenia v stanovenom čase. Táto časť testu prebieha v jazyku uchádzača a jej cieľom je preveriť tri schopnosti: analýzu a riešenie problémov, dosahovanie výsledkov a kvality a stanovovanie priorít a organizáciu práce.
   
 • Testy jazykového porozumenia: vzorový test
  Test jazykového porozumenia zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré sú určené na testovanie ovládania jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.
   
 • Test finančných schopností: vzorové testy: angličtina, francúzština, nemčina – Tento test hodnotí vaše zručnosti v oblasti financií. Uchádzači majú 30 minút na zodpovedanie 25 otázok v ich druhom jazyku.
 • Test zručností v práci s Microsoft Office: vzorový test – Tento test posúdi vaše zručnosti pri príprave a/alebo spracúvaní dokumentov vo formátoch MS Word a Excel (verzia MS Office: Windows 7 – MS Office 2010). Test bude trvať 60 minút.
   
 • Test štylistických zručností: Účelom tohto praktického testu je posúdiť písomný prejav uchádzača (najmä pravopis, slovnú zásobu a gramatiku) v jazyku 2, a nie znalosť danej témy.
  Uchádzačom bude poskytnutý zoznam viacerých tém, z ktorého si musia vybrať len jednu. Na zvolenú tému potom napíšu slohovú prácu. Test sa robí na počítači a trvá 30 minút.
   
 • Scénky (role-plays): Uchádzač dostane písomné zadanie a podkladové informácie priamo pred scénkou, aby sa mohol pripraviť na skúšku. V zadaní a podkladových informáciách dostane uchádzač pokyn, aby sa pripravil na stretnutie s „účastníkom simulačnej hry“ (približne 5 – 10 minút na prípravu). Uchádzač musí konať, ako by bol na pracovnom mieste, o ktoré sa uchádza. V podkladoch je vysvetlená aj úloha „účastníka simulačnej hry“ a opis problému.
  Simulačná hra trvá asi 15 – 20 minút a slúži na testovanie viacerých všeobecných schopností. Pozostáva zo stretnutia s „účastníkom simulačnej hry“, na ktorom sa má vyriešiť daný problém. Vyškolený účastník simulačnej hry poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára. Uchádzač má vždy prístup k písomnému zadaniu a k podkladovým informáciám, ako aj k svojim poznámkam. Skúšku sledujú dvaja členovia výberovej komisie. Do priebehu skúšky nezasahujú, iba si robia poznámky.
  Na konci cvičenia členovia výberovej komisie udeľujú hodnotenie. 
   
 • Test v požadovanej oblasti: Test v požadovanej oblasti obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

 

Asistenti (AST)

 • Online testy: vzorové testy
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Testy odborných zručností:
   Správnosť a presnosť (hodnotí sa vaša schopnosť rýchlo spracovávať informácie).
   Stanovovanie priorít a organizácia práce (hodnotí sa vaša schopnosť organizovať prácu a stanovovať si priority).
    
 • Test situačného rozhodovania: vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia – Tento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii.
   
 • Test v požadovanej oblasti:
  Test v požadovanej oblasti obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.
   
 • Testy jazykového porozumenia: vzorový test
  Test jazykového porozumenia zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré sú určené na testovanie ovládania jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.
 • Test úpravy dokumentu: ide o opravu jazykových (číslovanie, interpunkcia, gramatika/pravopis a terminológia) a formátovacích chýb v preklade. Východiskový text v jazyku 2 sa poskytne na obrazovke. Preklad tohto textu do jazyka 1 v súbore MS Word (MS Office 2010), ktorý možno upravovať, obsahuje v porovnaní s východiskovým textom jazykové a formátovacie chyby. Úlohou uchádzačov je tieto chyby odhaliť a opraviť tak, aby preklad zodpovedal východiskovému textu.
  Tento test trvá približne hodinu.
   
 • Vypracovanie krátkeho textu súvisiaceho s náplňou práce/písomný text z požadovaného odboru:
  Cieľom testu je vyhodnotiť niektoré schopnosti spojené s náplňou práce požadovanou pre určitý profil. Konkrétna situácia sa krátko písomne opíše a uchádzači musia vypracovať text, v ktorom uvedú spôsoby, ako situáciu riešiť. Test sa robí na počítači v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní.
   
 • Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa požadovaného odboru:
  Test je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní) spojených s náplňou práce požadovanou pre daný profil. Ide o štruktúrovaný pohovor s dvomi členmi výberovej komisie. Pohovor je v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa požadovaného odboru by sa nemal zamieňať s pohovorom s dôrazom na všeobecné schopnosti, ktorý je takisto štruktúrovaný, avšak zameriava sa na všeobecné schopnosti, nie na osobitné úlohy. 
   
 • Skupinová úloha: vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina – po naštudovaní určitého objemu informácií sa vytvorí skupina viacerých uchádzačov, v ktorej musia účastníci prediskutovať svoje závery a dospieť k spoločnému rozhodnutiu.

 

Administrátori (AD – všeobecné pozície)

 • Online testy: vzorové testy
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Vzorové otázky testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.
    
 • Simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray): vzorový test: počítačová simulácia reálnej pracovnej situácie pomocou schránky elektronickej pošty, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétnej úlohy.  
 • Skupinová úloha: Vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina – po naštudovaní určitého objemu informácií sa vytvorí skupina viacerých uchádzačov, v ktorej musia účastníci prediskutovať svoje závery a dospieť k spoločnému rozhodnutiu.
 • Ústna prezentácia: vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina – Tento test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívneho pracovného problému. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.
 • Prípadová štúdia: vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina – Ide spravidla o počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, a tie musia vyriešiť alebo na ne reagovať len na základe poskytnutých materiálov.
   
 • Motivačný pohovor:
  Motivácia pracovať pre inštitúcie EÚ je rôznorodá a zahŕňa viaceré prvky: pôvod záujmu pracovať pre EÚ, povedomie a odhodlanie týkajúce sa hodnôt EÚ, znalosť súčasných a budúcich výziev EÚ, očakávania týkajúce sa kariéry v inštitúciách EÚ, poznatky o EÚ, jej histórii, inštitúciách a hlavných politikách.
  Na základe týchto skutočností sa vypracuje motivačný pohovor v dĺžke 20 minút, ktorý uskutočňujú dvaja členovia výberovej komisie. Motivačným pohovorom EÚ sa testujú všetky uvedené prvky.

 

Administrátori (AD – odborné pozície)

 • Online testy: vzorové testy
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Vzorové otázky testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.
    
 • Simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray): vzorový test: počítačová simulácia reálnej pracovnej situácie pomocou schránky elektronickej pošty, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétnej úlohy.
 • Skupinová úloha: angličtinafrancúzštinanemčina – po naštudovaní určitého objemu informácií sa vytvorí skupina viacerých uchádzačov, v ktorej musia účastníci prediskutovať svoje závery a dospieť k spoločnému rozhodnutiu.
 • Ústna prezentácia: angličtinafrancúzštinanemčina – Tento test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívneho pracovného problému. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.
 • Prípadová štúdia: angličtinafrancúzštinanemčina – Ide spravidla o počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, a tie musia vyriešiť alebo na ne reagovať len na základe poskytnutých materiálov.
   
 • Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa požadovaného odboru: 
  Test je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní) spojených s náplňou práce požadovanou pre daný profil. Ide o štruktúrovaný pohovor s dvomi členmi výberovej komisie. Pohovor je v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa požadovaného odboru by sa nemal zamieňať s pohovorom s dôrazom na všeobecné schopnosti, ktorý je takisto štruktúrovaný, avšak zameriava sa na všeobecné schopnosti, nie na osobitné úlohy.
   
 • Vypracovanie krátkeho textu súvisiaceho s náplňou práce/písomný text z požadovaného odboru: 
  Cieľom testu je posúdiť niektoré schopnosti spojené s náplňou práce požadovanou pre určitý profil. Konkrétna situácia sa krátko písomne opíše a uchádzači musia vypracovať text, v ktorom uvedú spôsoby, ako situáciu riešiť. Test sa robí na počítači v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní.
   
 • Test v požadovanej oblasti:
  Test v požadovanej oblasti obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

 

Právnici-lingvisti (AD)

 • Online testy: vzorové testy
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Vzorové otázky testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.
    
 • Testy jazykového porozumenia: vzorové testy: angličtina, francúzština, nemčina
 • Prekladové testy: vzorové testy: nemčina, angličtina, španielčina, francúzština, taliančina
 • Zhrnutie textu: vzorový test
  V tomto texte dostane uchádzač text v jazyku 3 a jeho úlohou je napísať na počítači zhrnutie tohto textu v jazyku 1 (jazyk výberového konania). Test trvá približne 2 hodiny. Používanie slovníkov je zakázané.
 • Skupinová úloha: vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina – po naštudovaní určitého objemu informácií sa vytvorí skupina viacerých uchádzačov, v ktorej musia účastníci prediskutovať svoje závery a dospieť k spoločnému rozhodnutiu.

 

Prekladatelia (AD)

 • Online testy: vzorové testy
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Vzorové otázky testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.
    
 • Prekladové testy
 • Testy jazykového porozumenia: vzorové testy: angličtina, francúzština, nemčina
 • Skupinová úloha: angličtinafrancúzštinanemčina – po naštudovaní určitého objemu informácií sa vytvorí skupina viacerých uchádzačov, v ktorej musia účastníci prediskutovať svoje závery a dospieť k spoločnému rozhodnutiu.
 • Ústna prezentácia: vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina – Tento test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívneho pracovného problému. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.
 • Test hlavných jazykových zručností: vzorový test
  Test hlavných jazykových zručností obsahuje 25 od seba nezávislých otázok s voliteľnými odpoveďami. Každá otázka obsahuje štyri možnosti (A, B, C, D), z ktorých je vždy správna len jedna. Uchádzači majú na dokončenie testu 25 minút. Otázky môžu byť zamerané na: gramatiku, slovnú zásobu, ustálené spojenia, pravopis a interpunkciu.

 

Tlmočníci (AD)

 • Online testy: vzorové testy
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálneho (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerického (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktného (hodnotí vašu schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
 • Skupinová úloha: vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina – po naštudovaní určitého objemu informácií sa vytvorí skupina viacerých uchádzačov, v ktorej musia účastníci prediskutovať svoje závery a dospieť k spoločnému rozhodnutiu.
 • Ústna prezentácia: Vzorové testy: angličtinafrancúzštinanemčina – Tento test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívneho pracovného problému. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.

 

Zmluvní zamestnanci/časovo neobmedzené výberové konania CAST (CAST Permanent)

 • Testy schopností uvažovania:
  V prípade FS I, II a III pozri časť Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC) alebo Asistenti (AST).
  V prípade FS IV pozri časť Administrátori (AD – všeobecné pozície).
   
 • Test na základe schopností: ide o test s otázkami s voliteľnými odpoveďami, ktorý hodnotí vaše vedomosti v oblasti konkrétneho profilu. Podrobnejšie informácie nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu.

  Test schopností pre zmluvných zamestnancov obsahuje sériu 25 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Otázky v testoch schopností sa týkajú náplne práce, ktorá je opísaná vo výzve na vyjadrenie záujmu, Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna.  Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 25 otázok s voliteľnými odpoveďami 50 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Testy schopností sa robia v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je 13 z 25 pre funkčné skupiny II a III. Uchádzači FS IV musia dosiahnuť 16 z 25 bodov.

  Tento typ testu možno použiť na tieto profily:

Financie: otázky týkajúce sa finančných postupov, účtovného riadenia, analýzy a poradenstva (audit a kontrola), ktoré môžu zahŕňať aj ekonomické teórie a nástroje na monitorovanie a analýzu hospodárskych a finančných trendov, vývoja a údajov.
Projektové/programové riadenie: otázky týkajúce sa znalostí v oblasti projektového/programového riadenia (plánovania, monitorovania, hodnotenia atď.), ktoré zahŕňajú aj príslušné finančné aspekty, komunikáciu a zabezpečenie kvality.
Sekretári/administratívni pracovníci: otázky týkajúce sa rôznych sekretárskych/administratívnych úloh (organizovanie zasadnutí, príprava služobných ciest, vybavovanie dokumentov a pošty, triedenie pošty, plánovanie stretnutí atď.) a základných vedomostí o softvérových produktoch MS Office.
Administratíva/ľudské zdroje: otázky týkajúce sa predovšetkým personálneho manažmentu a odbornej prípravy.
Komunikácia: otázky týkajúce sa praktických nástrojov, ako sú napríklad (nie však výlučne) brífingy, prehľady, online komunikácia, sociálne médiá, ako aj príslušných aspektov riadenia projektov, napr. v súvislosti s vymedzením/vykonávaním/realizáciou komunikačných stratégií.
Politické záležitosti/politiky EÚ: otázky týkajúce sa vedomostí v politických oblastiach vo všeobecnosti, ako aj na úrovni EÚ, ktoré však môžu zahŕňať aj právne a ekonomické témy.
Právo: otázky týkajúce sa znalosti práva EÚ, vnútroštátneho a medzinárodného práva, ktoré môžu zahŕňať aj politické a hospodárske témy.
Informačné a komunikačné technológie (IKT): otázky týkajúce sa rôznych tém súvisiacich s IKT, ako sú napríklad (nie však výlučne) používanie programovacích jazykov (napr. JAVA, Visual Basic, Visual C# atď.), správa používateľského prostredia (napr. Windows a Unix) a riadenie sietí a telekomunikácií.
Personál v oblasti starostlivosti o deti: otázky týkajúce sa starostlivosti o deti v mimoškolských a externých zariadeniach (deti vo veku 3,5 roka až 14 rokov), výučby v materských školách a práce detských sestier/opatrovateľov detí vo veku od 0 do 3 rokov v jasliach.
Pedagogickí psychológoviaotázky týkajúce sa napr. koordinácie práce a zamestnancov v jasliach alebo mimoškolských centrách, kvality života detí a interakcie s rodičmi, rozvoja a monitorovania vzdelávacej misie (vrátane odbornej prípravy).
 

 • Test jazykového porozumenia: ide o otázky s voliteľnými odpoveďami, prostredníctvom ktorých sa vyhodnocuje, ako ovládate jazyk 2 (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu.

  Test jazykového porozumenia pre zmluvných zamestnancov zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré sú určené na testovanie porozumenia jazyka 2 (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Požadovaný minimálny počet bodov je 6 z 12 pre funkčnú skupinu III a 7 z 12 pre funkčnú skupinu IV.

  Tento typ testu je uplatniteľný na tieto profily:

  Prekladatelia/Korektoritest, ktorého cieľom je posúdiť, či uchádzači dobre ovládajú jazyk 2 (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.
   

 • Všetky tieto testy sa robia na počítači, v rovnakom čase a v testovacom centre podľa vášho výberu (vyberá sa z tých, ktoré sú k dispozícii). Zoznam dostupných testovacích centier nájdu uchádzači v pozvánke.
   
 • Profil Manuálni a administratívni pomocní pracovníci: nerobí sa test schopností ani test jazykového porozumenia, len test schopností uvažovania.

Slovník pojmov

Test abstraktného uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia vzťahy medzi koncepty bez jazykových, priestorových či numerických prvkov.

Prípadová štúdia :

spravidla počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, ktoré musia vyriešiť alebo reagovať na ne len na základe poskytnutých materiálov.

Simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray) :

počítačový test, pri ktorom uchádzači musia zodpovedať celý rad otázok pomocou dokumentácie poskytnutej v schránke elektronickej pošty.

Skupinová úloha :

po naštudovaní určitého objemu informácií sa vytvorí skupina viacerých uchádzačov, v ktorej musia prediskutovať svoje závery a dospieť k spoločnému rozhodnutiu.

Test numerického uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia numerických informácií.

Ústna prezentácia :

individuálny test pozostávajúci z analýzy a prezentácie, pri ktorom je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívneho pracovného problému. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.

Test situačného rozhodovania :

posudzuje sa typické správanie uchádzača v pracovnej situácii.

Test verbálneho uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia verbálnych informácií.