Header

Vzorové testy

Všetko, čo treba vedieť o našich testoch

Súčasťou každého verejného výberového konania zverejneného na webovej stránke úradu EPSO je séria testov, na základe ktorých sa posúdia všeobecné a profesionálne zručnosti a spôsobilosť uchádzačov. Prvé kolo, na ktorom sa väčšina uchádzačov musí zúčastniť, pozostáva z počítačových testov s otázkami s voliteľnými odpoveďami. Výnimkou je prípad, ak sa uchádzajú o miesto odborníka. V takom prípade sa v počiatočnej fáze výberového konania posudzuje len kvalifikácia.

Uchádzači, ktorí prešli počítačovými testami s otázkami s voliteľnými odpoveďami alebo výberom na základe kvalifikácie a ktorých online prihlasovací formulár preukazuje, že spĺňajú všetky všeobecné a osobitné podmienky účasti na výberovom konaní, dostanú pozvánku do hodnotiaceho centra.

Kolo v hodnotiacom centre prebieha spravidla v Bruseli alebo Luxemburgu, a to počas jedného či viacerých dní. Spočíva v preverení všeobecnej spôsobilosti uchádzačov, ako aj ich konkrétnej spôsobilosti na prácu, o ktorú sa uchádzajú.

Nasledujúce stránky ponúkajú vzorové testy týchto dvoch kôl. Sú určené na to, aby uchádzači získali predstavu o tom, aké typy otázok budú musieť zodpovedať. Radi by sme vás upozornili na to, že počet a typ testov v jednotlivých konaniach závisí od typu a úrovne výberového konania. Viac informácií o testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v oznámení o danom výberovom konaní (alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu).

Úrad EPSO neorganizuje žiadne prípravné kurzy a okrem týchto vzorových testov neposkytuje žiadne materiály, ani nepodporuje žiadne iné organizácie vo vydávaní publikácií či organizovaní kurzov.

Niektoré členské štáty EÚ ponúkajú občanom Únie podporu a kurzy prostredníctvom týchto kontaktov alebo stáleho zastúpenia pri EÚ.

 

Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC)

 • Test schopností uvažovania: verbálne, numerické a abstraktné interaktívne testy
 • Test odborných schopností:  
 • Cvičenie e-tray: vzor otázky v cvičení e-tray: angličtinafrancúzštinanemčina
 • Test jazykového porozumenia: angličtina, francúzština, nemčina
 • Test finančných schopností: angličtina, francúzština, nemčina
 • Test zručností v práci s Microsoft Office
   
 • Test štylistických zručností:
  Účelom tohto praktického testu je posúdiť písomný prejav uchádzača (najmä pravopis, slovnú zásobu a gramatiku) v jazyku 2, a nie znalosť danej témy.
  Uchádzačom bude poskytnutý zoznam viacerých tém, z ktorého si musia vybrať len jednu. Na zvolenú tému potom napíšu slohovú prácu.
  Test sa vykonáva na počítači a trvá 30 minút.
   
 • Simulačná hra (role-play):
  Uchádzač tesne pred hrou dostane písomné podklady, na základe ktorých sa má pripraviť na stretnutie so „zákazníkom“. Čas vyhradený na štúdium podkladov je približne 5 – 10 minút. Uchádzač musí konať, ako by bol na pracovnom mieste, o ktoré sa uchádza. V podkladoch je vysvetlená aj úloha „zákazníka“ a opis problému.
  Simulačná hra trvá asi 15 minút a slúži na testovanie viacerých všeobecných schopností. Pozostáva zo stretnutia so „zákazníkom“, na ktorom sa má vyriešiť daný problém. „Zákazník“, ktorým je vyškolený zamestnanec, poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa pološtruktúrovaného scenára. Stretnutie sa uskutoční v prítomnosti dvoch členov výberovej komisie. Členovia výberovej komisie do priebehu skúšky nezasahujú, iba si robia poznámky. Na konci cvičenia členovia výberovej komisie udeľujú hodnotenie. 

 

Asistenti (AST)

 • Test úpravy dokumentu:
  spočíva v odhalení a oprave jazykových a formátovacích chýb v preklade.
  Východiskový text v jazyku 2 sa zobrazí na obrazovke. Preklad tohto textu do jazyka 1 v súbore MS Word, ktorý možno upravovať, obsahuje v porovnaní s východiskovým textom jazykové a formátovacie chyby. Úlohou uchádzačov je tieto chyby odhaliť a opraviť tak, aby preklad zodpovedal východiskovému textu.
  Tento test trvá približne hodinu.

 

Administrátor (AD – všeobecné pozície)

 

Administrátori (AD – odborné pozície)

 

Právnici-lingvisti (AD)

 

Prekladatelia (AD)

 • Test schopností uvažovania: verbálne, numerické a abstraktné interaktívne testy
 • Prekladové testy
 • Test jazykového porozumeniaangličtina, francúzština, nemčina
 • Skupinová úloha: angličtinafrancúzštinanemčina
 • Ústna prezentácia: angličtinafrancúzštinanemčina
 • Test hlavných jazykových zručností: vzor
  Test hlavných jazykových zručností je skúšobný. V roku 2017 nie je vyraďovacím testom a body získané uchádzačmi sa nebudú zohľadňovať v priebehu tohto výberového konania. Výsledky sa budú posudzovať anonymne výlučne na účely analýzy, ktorá sa potom použije pri organizovaní budúcich výberových konaní.
  Test hlavných jazykových zručností obsahuje 25 samostatných otázok s voliteľnými odpoveďami. Každá otázka obsahuje štyri možnosti (A, B, C, D), z ktorých je vždy správna len jedna. Uchádzači majú na dokončenie testu 25 minút. Otázky môžu byť zamerané na: gramatiku, slovnú zásobu, ustálené spojenia, pravopis a interpunkciu

 

Tlmočníci (AD)

 

Zmluvní zamestnanci

 • Test schopností uvažovania:
  V prípade FS I si pozrite časť Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC).
  V prípade FS II si pozrite časť Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC).
  V prípade FS III si pozrite časť Asistenti (AST).
  V prípade FS IV si pozrite časť Administrátori (AD – všeobecné pozície).
   
 • Test na základe schopností: Toto je test s otázkami s voliteľnými odpoveďami, ktorý hodnotí vaše vedomosti v oblasti konkrétneho profilu. Podrobnosti nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu.

  Časovo neobmedzené výberové konanie CAST (EPSO/CAST/P1-P17/2017): Test schopností pre zmluvných zamestnancov obsahuje sériu 25 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Otázky v testoch schopností sa týkajú náplne práce, ktorá je opísaná vo výzve na vyjadrenie záujmu, a nie oblasti konkrétnej inštitúcie/agentúry/služby. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna.  Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 25 otázok s voliteľnými odpoveďami 50 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Testy schopností sú v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je 13 z 25 pre funkčné skupiny II a III. Uchádzači FS IV musia dosiahnuť 16 z 25 bodov, aby v teste uspeli.

Vzorové testy pre profil Financie: otázky týkajúce sa finančných postupov, účtovného riadenia, analýzy a poradenstva (audit a kontrola), ktoré môžu zahŕňať aj ekonomické teórie a nástroje na monitorovanie a analýzu hospodárskych a finančných trendov, vývoja a údajov.
Vzorové testy pre profil Projektové/programové riadenie: otázky týkajúce sa znalostí v oblasti projektového/programového riadenia (plánovania, monitorovania, hodnotenia atď.), ktoré takisto zahŕňajú príslušné finančné aspekty, komunikáciu a zabezpečenie kvality.
Vzorové testy pre profil Sekretári/administratívni pracovníci: otázky týkajúce sa rôznych sekretárskych/administratívnych úloh (organizovanie zasadnutí, príprava služobných ciest, vybavovanie dokumentov a pošty, sledovanie kalendárov stretnutí atď.) a základných vedomostí o softvérových produktoch MS Office.
Vzorové testy pre profil Administratíva/ľudské zdroje: otázky týkajúce sa predovšetkým personálneho manažmentu a odbornej prípravy.
Vzorové testy pre profil Komunikácia: otázky týkajúce sa praktických nástrojov, ako sú napríklad (nie však výlučne) brífingy, prehľady, online komunikácia, sociálne médiá, ako aj príslušných aspektov riadenia projektov napr. v súvislosti s definíciou/vykonávaním/realizáciou komunikačných stratégií.
Vzorové testy pre profil Politické záležitosti/politiky EÚ: otázky týkajúce sa vedomostí v politických oblastiach vo všeobecnosti, ako aj na úrovni EÚ, ktoré však môžu zahŕňať aj právne a ekonomické témy.
Vzorové testy pre profil Právo: otázky týkajúce sa vedomostí práva EÚ, vnútroštátneho a medzinárodného práva, ktoré môžu zahŕňať aj politické a hospodárske témy.
Vzorové testy pre profil Informačné a komunikačné technológie (IKT): otázky týkajúce sa rôznych tém súvisiacich s IKT ako napríklad (nie však výlučne) používanie programovacích jazykov (napr. JAVA, Visual Basic, Visual C # atď.), správa používateľského prostredia (napr. Windows a Unix) a riadenie sietí a telekomunikácií.

Časovo neobmedzené výberové konanie CAST (EPSO/CAST/P18/2017 – FS I): Pre túto funkčnú skupinu sa žiaden test schopností neorganizuje.

Všetky tieto testy sa vykonávajú na počítači, v rovnakom čase a v testovacom centre podľa vášho výberu (vyberá sa z tých, ktoré sú k dispozícii). Zoznam dostupných testovacích centier nájdu uchádzači v pozývacom liste.

Slovník pojmov

Test abstraktného uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia vzťahy medzi koncepty bez jazykových, priestorových či numerických prvkov.

Prípadová štúdia :

spravidla počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, ktoré musia vyriešiť alebo reagovať na ne len na základe poskytnutých materiálov.

Simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray) :

počítačový test, pri ktorom uchádzači musia zodpovedať celý rad otázok pomocou dokumentácie poskytnutej v schránke elektronickej pošty.

Skupinová úloha :

po naštudovaní určitého objemu informácií sa vytvorí skupina viacerých uchádzačov, v ktorej musia prediskutovať svoje závery a dospieť k spoločnému rozhodnutiu.

Test numerického uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia numerických informácií.

Ústna prezentácia :

individuálny test pozostávajúci z analýzy a prezentácie, pri ktorom je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívneho pracovného problému. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.

Test situačného rozhodovania :

posudzuje sa typické správanie uchádzača v pracovnej situácii.

Test verbálneho uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia verbálnych informácií.