Vzorové testy

Home > Ako sa prihlásiť > Vzorové testy

Všetko, čo treba vedieť o našich testoch

Súčasťou každého verejného výberového konania zverejneného na webovom sídle úradu EPSO je séria testov, na základe ktorých sa posúdia všeobecné a profesionálne zručnosti a spôsobilosť uchádzačov. Prvé kolo, na ktorom sa väčšina uchádzačov musí zúčastniť, pozostáva z počítačových testov s otázkami s voliteľnými odpoveďami. Výnimkou je prípad, ak sa uchádzajú o miesto odborníka. V takom prípade sa v počiatočnej fáze výberového konania posudzuje len kvalifikácia.

Uchádzači, ktorí prešli počítačovými testami s otázkami s voliteľnými odpoveďami alebo výberom na základe kvalifikácie a ktorých online prihlasovací formulár preukazuje, že spĺňajú všetky všeobecné a osobitné podmienky účasti na výberovom konaní, dostanú pozvánku do hodnotiaceho centra.

Kolo v hodnotiacom centre prebieha spravidla v Bruseli alebo Luxemburgu, a to počas jedného či viacerých dní. Spočíva v preverení všeobecnej spôsobilosti uchádzačov, ako aj ich konkrétnej spôsobilosti na prácu, o ktorú sa uchádzajú, resp. spôsobilosti v danej oblasti.

Na nasledujúcich stránkach sú uvedené vzorové testy týchto dvoch kôl. Sú určené na to, aby uchádzači získali predstavu o tom, aké typy otázok budú musieť zodpovedať. Radi by sme vás upozornili na skutočnosť, že počet a typ testov v jednotlivých konaniach závisí od typu a úrovne výberového konania. Viac informácií o testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v oznámení o danom výberovom konaní (alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu).

EPSO neorganizuje žiadne prípravné kurzy a okrem týchto vzorových testov neposkytuje žiadne materiály, ani nepodporuje žiadne iné organizácie vo vydávaní publikácií či organizovaní kurzov.

Niektoré členské štáty EÚ ponúkajú občanom EÚ podporu a kurzy prostredníctvom týchto kontaktov alebo stáleho zastúpenia pri EÚ (pozri oficiálny adresár Európskej únie).

 

Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC)

 • Online testy: testy schopností uvažovania (verbálneho, numerického a abstraktného) a testy odborných zručností (stanovovanie priorít a organizácia práce a základná gramotnosť v IT)
 • Simulované vybavovanie elektronickej pošty (E-tray): počítačová simulácia reálnej pracovnej situácie pomocou schránky elektronickej pošty, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétnej úlohy. 
 • Testy jazykového porozumenia
 • Test finančných schopností: angličtina, francúzština, nemčina
 • Správnosť a presnosť: angličtinafrancúzštinanemčina
   
 • Test zručností v práci s Microsoft Office
  Tento test posúdi vaše zručnosti pri príprave a/alebo spracúvaní dokumentov vo formátoch MS Word a Excel (verzia MS Office: Windows 7 – MS Office 2010). Test bude trvať 60 minút.
   
 • Test štylistických zručností:
  Účelom tohto praktického testu je posúdiť písomný prejav uchádzača (najmä pravopis, slovnú zásobu a gramatiku) v jazyku 2, a nie znalosť danej témy.
  Uchádzačom bude poskytnutý zoznam viacerých tém, z ktorého si musia vybrať len jednu. Na zvolenú tému potom napíšu slohovú prácu.
  Test sa robí na počítači a trvá 30 minút.
   
 • Simulačná hra (role-play):
  Uchádzač tesne pred hrou dostane písomné podklady, na základe ktorých sa má pripraviť na stretnutie so „zákazníkom“. Čas vyhradený na štúdium podkladov je približne 5 – 10 minút. Uchádzač musí konať, ako by bol na pracovnom mieste, o ktoré sa uchádza. V podkladoch je vysvetlená aj úloha „zákazníka“ a opis problému.
  Simulačná hra trvá asi 15 minút a slúži na testovanie viacerých všeobecných schopností. Pozostáva zo stretnutia so „zákazníkom“, na ktorom sa má vyriešiť daný problém. „Zákazník“, vyškolený zamestnanec, poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa pološtruktúrovaného scenára. Schôdza sa uskutoční v prítomnosti dvoch členov výberovej komisie. Členovia výberovej komisie do priebehu skúšky nezasahujú, iba si robia poznámky. Na konci cvičenia členovia výberovej komisie udeľujú hodnotenie. 
   
 • Test v danej oblasti:
  Test v danej oblasti obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

 

Asistenti (AST)

 • Test úpravy dokumentu:
  spočíva v odhalení a oprave jazykových chýb (číslovanie, interpunkcia, gramatika/pravopis a terminológia) a formátovacích chýb v preklade.
  Východiskový text v jazyku 2 sa zobrazí na obrazovke. Preklad tohto textu do jazyka 1 v súbore MS Word (MS Office 2010), ktorý možno upravovať, obsahuje v porovnaní s východiskovým textom jazykové a formátovacie chyby. Úlohou uchádzačov je tieto chyby odhaliť a opraviť tak, aby preklad zodpovedal východiskovému textu.
  Tento test trvá približne hodinu.
   
 • Vypracovanie krátkeho textu súvisiaceho s náplňou práce/písomný text z daného odboru:
  Cieľom testu je vyhodnotiť niektoré schopnosti spojené s náplňou práce požadovanou pre určitý profil. Konkrétna situácia sa krátko písomne opíše a uchádzači musia vypracovať text, v ktorom uvedú spôsoby, ako situáciu riešiť. Test sa robí na počítači v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní.
   
 • Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru:
  Test je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní) spojených s náplňou práce požadovanou pre daný profil. Ide o štruktúrovaný pohovor s dvomi členmi výberovej komisie. Pohovor je v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru by sa nemal zamieňať s pohovorom s dôrazom na všeobecné schopnosti, ktorý je takisto štruktúrovaný, avšak zameriava sa na všeobecné schopnosti namiesto osobitných úloh. 
   
 • Test v danej oblasti:
  Test v danej oblasti obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

 

Administrátori (AD – všeobecné pozície)

 

Administrátori (AD – odborné pozície)

 • Testy schopností uvažovania: verbálne, numerické a abstraktné interaktívne testy a interaktívne testy situačného rozhodovania
 • Vzorové otázky testu situačného rozhodovania: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia
 • Simulované vybavovanie elektronickej pošty (E-tray): počítačová simulácia reálnej pracovnej situácie pomocou schránky elektronickej pošty, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétnej úlohy. 
 • Skupinová úloha: angličtinafrancúzštinanemčina
 • Ústna prezentácia: angličtinafrancúzštinanemčina
 • Prípadová štúdia: angličtinafrancúzštinanemčina
   
 • Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru: 
  Test je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní) spojených s náplňou práce požadovanou pre daný profil. Ide o štruktúrovaný pohovor s dvomi členmi výberovej komisie. Pohovor je v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru by sa nemal zamieňať s pohovorom s dôrazom na všeobecné schopnosti, ktorý je takisto štruktúrovaný, avšak zameriava sa na všeobecné schopnosti namiesto osobitných úloh.
   
 • Vypracovanie krátkeho textu súvisiaceho s náplňou práce/písomný text z daného odboru: 
  Cieľom testu je posúdiť niektoré schopnosti spojené s náplňou práce požadovanou pre určitý profil. Konkrétna situácia sa krátko písomne opíše a uchádzači musia vypracovať text, v ktorom uvedú spôsoby, ako situáciu riešiť. Test sa robí na počítači v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní.
   
 • Test v danej oblasti:
  Test v danej oblasti obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

 

Právnici-lingvisti (AD)

 

Prekladatelia (AD)

 • Testy schopností uvažovania: verbálne, numerické a abstraktné interaktívne testy
 • Prekladové testy
 • Testy jazykového porozumenia:  angličtina, francúzština, nemčina
 • Skupinová úloha: angličtinafrancúzštinanemčina
 • Ústna prezentácia: angličtinafrancúzštinanemčina
   
 • Test hlavných jazykových zručností: vzor
  Test hlavných jazykových zručností je skúšobný. V roku 2017 nie je vyraďovacím testom a body získané uchádzačmi sa nebudú zohľadňovať v priebehu tohto výberového konania. Výsledky sa budú posudzovať anonymne výlučne na účely analýzy, ktorá sa potom použije pri organizovaní budúcich výberových konaní.
  Test hlavných jazykových zručností obsahuje 25 samostatných otázok s voliteľnými odpoveďami. Každá otázka obsahuje štyri možnosti (A, B, C, D), z ktorých je vždy správna len jedna. Uchádzači majú na dokončenie testu 25 minút. Otázky môžu byť zamerané na: gramatiku, slovnú zásobu, ustálené spojenia, pravopis a interpunkciu.

 

Tlmočníci (AD)

 

Zmluvní zamestnanci/časovo neobmedzené výberové konania CAST (CAST Permanent)

 • Testy schopností uvažovania:
  V prípade FS I, II a III pozri časť Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC) alebo Asistenti (AST).
  V prípade FS IV pozri časť Administrátori (AD – všeobecné pozície).
   
 • Test na základe schopností: ide o test s otázkami s voliteľnými odpoveďami, ktorý hodnotí vaše vedomosti v oblasti konkrétneho profilu. Podrobnejšie informácie nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu.

  Test schopností pre zmluvných zamestnancov obsahuje sériu 25 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Otázky v testoch schopností sa týkajú náplne práce, ktorá je opísaná vo výzve na vyjadrenie záujmu, a nie oblasti konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna.  Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 25 otázok s voliteľnými odpoveďami 50 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Testy schopností sa robia v jazyku 2 uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je 13 z 25 pre funkčné skupiny II a III. Uchádzači FS IV musia dosiahnuť 16 z 25 bodov.

  Tento typ testu možno použiť na tieto profily:

Financie: otázky týkajúce sa finančných postupov, účtovného riadenia, analýzy a poradenstva (audit a kontrola), ktoré môžu zahŕňať aj ekonomické teórie a nástroje na monitorovanie a analýzu hospodárskych a finančných trendov, vývoja a údajov.
Projektové/programové riadenie: otázky týkajúce sa znalostí v oblasti projektového/programového riadenia (plánovania, monitorovania, hodnotenia atď.), ktoré zahŕňajú aj príslušné finančné aspekty, komunikáciu a zabezpečenie kvality.
Sekretári/administratívni pracovníci: otázky týkajúce sa rôznych sekretárskych/administratívnych úloh (organizovanie zasadnutí, príprava služobných ciest, vybavovanie dokumentov a pošty, triedenie pošty, plánovanie stretnutí atď.) a základných vedomostí o softvérových produktoch MS Office.
Administratíva/ľudské zdroje: otázky týkajúce sa predovšetkým personálneho manažmentu a odbornej prípravy.
Komunikácia: otázky týkajúce sa praktických nástrojov, ako sú napríklad (nie však výlučne) brífingy, prehľady, online komunikácia, sociálne médiá, ako aj príslušných aspektov riadenia projektov, napr. v súvislosti s vymedzením/vykonávaním/realizáciou komunikačných stratégií.
Politické záležitosti/politiky EÚ: otázky týkajúce sa vedomostí v politických oblastiach vo všeobecnosti, ako aj na úrovni EÚ, ktoré však môžu zahŕňať aj právne a ekonomické témy.
Právo: otázky týkajúce sa znalosti práva EÚ, vnútroštátneho a medzinárodného práva, ktoré môžu zahŕňať aj politické a hospodárske témy.
Informačné a komunikačné technológie (IKT): otázky týkajúce sa rôznych tém súvisiacich s IKT, ako sú napríklad (nie však výlučne) používanie programovacích jazykov (napr. JAVA, Visual Basic, Visual C# atď.), správa používateľského prostredia (napr. Windows a Unix) a riadenie sietí a telekomunikácií.
Personál v oblasti starostlivosti o deti: otázky týkajúce sa starostlivosti o deti v mimoškolských a externých zariadeniach (deti vo veku 3,5 roka až 14 rokov), výučby v materských školách a práce detských sestier/opatrovateľov detí vo veku od 0 do 3 rokov v jasliach.
Pedagogickí psychológoviaotázky týkajúce sa napr. koordinácie práce a zamestnancov v jasliach alebo mimoškolských centrách, kvality života detí a interakcie s rodičmi, rozvoja a monitorovania vzdelávacej misie (vrátane odbornej prípravy).
 

 • Test jazykového porozumenia: ide o otázky s voliteľnými odpoveďami, prostredníctvom ktorých sa vyhodnocuje, ako ovládate jazyk 2 (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu.

  Test jazykového porozumenia pre zmluvných zamestnancov zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré sú určené na testovanie porozumenia jazyka 2 (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Požadovaný minimálny počet bodov je 6 z 12 pre funkčnú skupinu III a 7 z 12 pre funkčnú skupinu IV.

  Tento typ testu je uplatniteľný na tieto profily:

  Prekladatelia/Korektoritest, ktorého cieľom je posúdiť, či uchádzači dobre ovládajú jazyk 2 (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.
   
 • Všetky tieto testy sa robia na počítači, v rovnakom čase a v testovacom centre podľa vášho výberu (vyberá sa z tých, ktoré sú k dispozícii). Zoznam dostupných testovacích centier nájdu uchádzači v pozvánke.
   
 • Profil Manuálni a administratívni pomocní pracovníci: nerobí sa test schopností ani test jazykového porozumenia, len test schopností uvažovania.

Slovník pojmov

Test abstraktného uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia vzťahy medzi koncepty bez jazykových, priestorových či numerických prvkov.

Prípadová štúdia :

spravidla počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, ktoré musia vyriešiť alebo reagovať na ne len na základe poskytnutých materiálov.

Simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray) :

počítačový test, pri ktorom uchádzači musia zodpovedať celý rad otázok pomocou dokumentácie poskytnutej v schránke elektronickej pošty.

Skupinová úloha :

po naštudovaní určitého objemu informácií sa vytvorí skupina viacerých uchádzačov, v ktorej musia prediskutovať svoje závery a dospieť k spoločnému rozhodnutiu.

Test numerického uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia numerických informácií.

Ústna prezentácia :

individuálny test pozostávajúci z analýzy a prezentácie, pri ktorom je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívneho pracovného problému. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.

Test situačného rozhodovania :

posudzuje sa typické správanie uchádzača v pracovnej situácii.

Test verbálneho uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia verbálnych informácií.