Vzorové testy

Posledná aktualizácia: 10. 3. 2021
 

Všetko, čo musíte vedieť o našich testoch

Súčasťou každého verejného výberového konania zverejneného na webovom sídle úradu EPSO je séria testov, na základe ktorých sa posúdia všeobecné a odborné zručnosti a schopnosti uchádzačov. Prvé kolo, na ktorom sa väčšina uchádzačov musí zúčastniť, pozostáva z počítačových testov s otázkami s voliteľnými odpoveďami. Výnimkou je prípad, ak sa uchádzajú o miesto odborníka. V takom prípade sa v počiatočnej fáze výberového konania posudzujú len kvalifikácie.

Uchádzači, ktorí prešli počítačovými testami s otázkami s voliteľnými odpoveďami alebo výberom na základe kvalifikácií a ktorých online prihláška preukazuje, že spĺňajú všetky všeobecné a osobitné podmienky účasti na výberovom konaní, budú pozvaní do hodnotiaceho centra.

Kolo v hodnotiacom centre prebieha spravidla v Bruseli alebo Luxemburgu, a to počas jedného či viacerých dní. Spočíva v preverení všeobecných schopností uchádzačov, ako aj ich osobitných schopností v súvislosti s náplňou práce, o ktorú sa uchádzajú, resp. schopností v danom odbore. Na základe súčasnej situácie možno predpokladať, že v blízkej budúcnosti nebude možné zorganizovať testy za fyzickej prítomnosti uchádzačov v priestoroch úradu EPSO. Úrad EPSO sa preto rozhodol zorganizovať tieto testy v online formáte (na diaľku).

Na nasledujúcich stránkach sú uvedené vzorové testy týchto dvoch kôl. Sú určené na to, aby uchádzači získali predstavu o tom, aké typy otázok budú musieť zodpovedať. Radi by sme vás upozornili na skutočnosť, že počet a typ testov v jednotlivých konaniach závisí od typu a úrovne výberového konania. Viac informácií o testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v oznámení o danom výberovom konaní (alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu).

Úrad EPSO neorganizuje žiadne prípravné kurzy a okrem týchto vzorových testov neposkytuje žiadne materiály, ani nepodporuje žiadne iné organizácie vo vydávaní publikácií či organizovaní kurzov.

Niektoré členské štáty EÚ ponúkajú občanom EÚ podporu a kurzy prostredníctvom týchto kontaktov alebo stáleho zastúpenia pri EÚ (pozri oficiálny adresár Európskej únie).

 

Kariéra v inštitúciách EÚ – moja kariéra?

Vyplnenie dotazníka „Kariéra v inštitúciách EÚ – moja kariéra?“ vám pomôže zistiť, či je kariéra v inštitúciách EÚ pre vás vhodná a aká je pravdepodobnosť, že sa vám podarí splniť kritériá na to, aby ste sa stali úradníkom EÚ. Otázky a odpovede vám poskytnú realistický prehľad o pracovnom prostredí v inštitúciách EÚ.

Dotazník

 

Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC)

 • Online testy: príklady
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálne uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerické uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktné uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Testy odborných zručností:
   Správnosť a presnosť (hodnotí sa vaša schopnosť rýchlo spracúvať informácie).
   Stanovovanie priorít a organizácia práce (hodnotí sa vaša schopnosť organizovať prácu a stanovovať si priority).
    
 • Test „e-tray“: príklad
  počítačová simulácia reálnej pracovnej situácie pomocou schránky elektronickej pošty, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétnej úlohy. Uchádzači musia nájsť najlepšie možné riešenia v stanovenom čase. Táto časť testu prebieha v jazyku uchádzača a jej cieľom je preveriť tieto tri schopnosti: analýza a riešenie problémov, dosahovanie kvality a výsledkov, ako aj stanovovanie priorít a organizácia práce.
   
 • Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch
  Test jazykového porozumenia zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.
   
 • Test finančných zručností: príklady: angličtina, francúzština, nemčina – Tento test hodnotí vaše zručnosti v oblasti financií. Uchádzači majú 30 minút na zodpovedanie 25 otázok v ich druhom jazyku.
   
 • Test zručností v práci s Microsoft Office: vzorky v angličtine a francúzštine – cieľom tohto testu je posúdiť vaše ovládanie funkcií systému MS Word 2016 a ich uplatňovanie. Informácie o počte otázok, trvaní testu a požadovanom minimálnom počte bodov sú uvedené v oznámení o výberovom konaní.
 • Test štylistických zručností: Účelom tohto praktického testu je posúdiť písomný prejav uchádzača (najmä pravopis, slovnú zásobu a gramatiku) v druhom jazyku, a nie znalosť danej témy.
  Uchádzačom bude poskytnutý zoznam viacerých tém, z ktorého si musia vybrať len jednu. Na zvolenú tému potom napíšu slohovú prácu. Test sa robí na počítači a trvá 30 minút.

 • Rolová hra: Uchádzač dostane písomné zadanie a podkladové informácie priamo pred rolovou hrou, aby sa mohol na ňu pripraviť. V zadaní a podkladových informáciách dostane uchádzač pokyn, aby sa pripravil na stretnutie s „rolovým hráčom“ (približne 5 – 10 minút na prípravu). Uchádzač musí konať, ako by bol na pracovnom mieste, o ktoré sa uchádza. V podkladoch je vysvetlená aj úloha „rolového hráča“ a opis situácie.
  Rolová hra trvá asi 15 – 20 minút a slúži na testovanie viacerých všeobecných schopností. Pozostáva zo stretnutia s „rolovým hráčom“, na ktorom sa má vyriešiť daná situácia. Vyškolený rolový hráč poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára. Uchádzač má vždy prístup k písomnému zadaniu a k podkladovým informáciám, ako aj ku svojim poznámkam. Test sledujú dvaja členovia výberovej komisie. Do priebehu testu nezasahujú, iba si robia poznámky.
  Na konci testu členovia výberovej komisie udeľujú hodnotenie. 
   
 • Test v danom odbore: Test v danom odbore obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť schopnosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

 

Asistenti (AST)

 • Online testy: príklady
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálne uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerické uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktné uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Testy odborných zručností:
   Správnosť a presnosť (hodnotí sa vaša schopnosť rýchlo spracúvať informácie).
   Stanovovanie priorít a organizácia práce (hodnotí sa vaša schopnosť organizovať prácu a stanovovať si priority).
    
 • Test situačného rozhodovania: príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia – Tento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii.
   
 • Test v danom odbore: Test v danom odbore obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť schopnosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.
   
 • Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch
  Test jazykového porozumenia zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.
   
 • Test úpravy dokumentu: ide o opravu jazykových (číslovanie, interpunkcia, gramatika/pravopis a terminológia) a formátovacích chýb v preklade. Východiskový text v druhom jazyku sa poskytne na obrazovke. Preklad tohto textu do prvého jazyka v súbore MS Word (MS Office 2010), ktorý možno upravovať, obsahuje v porovnaní s východiskovým textom jazykové a formátovacie chyby. Úlohou uchádzačov je tieto chyby odhaliť a opraviť tak, aby preklad zodpovedal východiskovému textu.
  Tento test trvá približne hodinu.
   
 • Vypracovanie krátkeho textu súvisiaceho s náplňou práce/písomný text v danom odbore: Cieľom testu je posúdiť niektoré schopnosti spojené s náplňou práce požadovanou pre určitý profil. Konkrétna situácia sa krátko písomne opíše a uchádzači musia vypracovať text, v ktorom uvedú spôsoby, ako situáciu riešiť. Test sa robí na počítači v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní.
   
 • Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru: Test je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní) spojených s náplňou práce požadovanou pre konkrétny profil. Ide o štruktúrovaný pohovor s dvomi členmi výberovej komisie. Pohovor je v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru by sa nemal zamieňať s pohovorom s dôrazom na všeobecné schopnosti, ktorý je takisto štruktúrovaný, avšak zameriava sa na všeobecné schopnosti, nie na osobitné úlohy. 
   
 • Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Približne dva až tri týždne pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár, v ktorom bude zastupovať kolegu a niesť zodpovednosť za rôzne úlohy a situácie, ktoré sa na pohovore budú rozoberať. Počas pohovoru sa môžu naskytnúť aj ďalšie situácie, ktoré v zadaní nie sú uvedené.

  Samotný pohovor trvá 30 až 40 minút a testujú sa ním viaceré všeobecné schopnosti uvedené v oznámení o výberovom konaní. Ide o individuálny pohovor s vyškolenou osobou, ktorá je zamestnancom EÚ, ale nie je členom výberovej komisie. Osoba vedúca pohovor poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára. Počas tohto obdobia sa uchádzač môže oboznámiť s písomným brífingom a podkladovými informáciami.
  Na tomto pohovore sa zúčastňujú dvaja členovia výberovej komisie, ale nezasahujú doň, len pozorujú a robia si poznámky.

  Pohovor sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja.

  Príklady otázok kladených počas pohovoru:

  Otázky súvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ak by ste na základe pridelenej úlohy prevzali vedúcu rolu, ako by ste zvládli konflikt medzi.... a ……?
  – Ako by ste sa rozhodovali, čo je viac alebo menej dôležité na základe informácií poskytnutých od...?

  Nesúvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ako by ste sa zachovali ku kolegovi, ktorý….?
  – Ako by ste reagovali, keby váš projekt pripomienkovali, že….?

 

Administrátori (AD – všeobecné pozície)

 • Online testy: príklady
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálne uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerické uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktné uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Príklad testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.
    
 • Test „e-tray“: príklad: počítačová simulácia reálnej pracovnej situácie pomocou schránky elektronickej pošty, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétnej úlohy.
   
 • Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Približne dva až tri týždne pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár, v ktorom bude zastupovať kolegu a niesť zodpovednosť za rôzne úlohy a situácie, ktoré sa na pohovore budú rozoberať. Počas pohovoru sa môžu naskytnúť aj ďalšie situácie, ktoré v zadaní nie sú uvedené.

  Samotný pohovor trvá 30 až 40 minút a testujú sa ním viaceré všeobecné schopnosti uvedené v oznámení o výberovom konaní. Ide o individuálny pohovor s vyškolenou osobou, ktorá je zamestnancom EÚ, ale nie je členom výberovej komisie. Osoba vedúca pohovor poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára. Počas tohto obdobia sa uchádzač môže oboznámiť s písomným brífingom a podkladovými informáciami.
  Na tomto pohovore sa zúčastňujú dvaja členovia výberovej komisie, ale nezasahujú doň, len pozorujú a robia si poznámky.

  Pohovor sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja.

  Príklady otázok kladených počas pohovoru:

  Otázky súvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ak by ste na základe pridelenej úlohy prevzali vedúcu rolu, ako by ste zvládli konflikt medzi.... a ……?
  – Ako by ste sa rozhodovali, čo je viac alebo menej dôležité na základe informácií poskytnutých od...?

  Nesúvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ako by ste sa zachovali ku kolegovi, ktorý….?
  – Ako by ste reagovali, keby váš projekt pripomienkovali, že….?
   

 • Ústna prezentácia: príklady: angličtinafrancúzštinanemčina – Tento test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívnej pracovnej situácie. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.
   
 • Prípadová štúdia: príklady: angličtinafrancúzštinanemčina – Ide spravidla o počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, a tie musia vyriešiť alebo na ne reagovať len na základe poskytnutých materiálov.

 

 • Pohovor s dôrazom na schopnosti: Pohovor s dôrazom na schopnosti je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých všeobecných schopností v závislosti od výberového konania a platovej triedy, o ktorú sa uchádzač uchádza (pozri oznámenie o výberovom konaní). S uchádzačmi sa vedie pohovor v celkovom trvaní 40 minút v ich druhom jazyku. Otázky sú navrhnuté tak, aby členovia komisie mohli posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača.  

 

 • Motivačný pohovor: Motivácia pracovať pre inštitúcie EÚ je rôznorodá a zahŕňa viaceré prvky: pôvod záujmu pracovať pre EÚ, povedomie a odhodlanie týkajúce sa hodnôt EÚ, znalosť súčasných a budúcich výziev EÚ, očakávania týkajúce sa kariéry v inštitúciách EÚ, poznatky o EÚ, jej histórii, inštitúciách a hlavných politikách.
  Na základe týchto skutočností sa vypracuje motivačný pohovor v dĺžke 20 minút, ktorý uskutočňujú dvaja členovia výberovej komisie. Motivačným pohovorom EÚ sa testujú všetky uvedené prvky.

 

Administrátori (AD – odborné pozície)

 • Online testy: príklady
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálne uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerické uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktné uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Príklad testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.
    

Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch
Test jazykového porozumenia zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 25 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.
 

 • Rolová hra: Uchádzač dostane písomné zadanie a podkladové informácie priamo pred rolovou hrou, aby sa mohol na ňu pripraviť. V zadaní a podkladových informáciách dostane uchádzač pokyn, aby sa pripravil na stretnutie s „rolovým hráčom“ (približne 5 – 10 minút na prípravu). Uchádzač musí konať, ako by bol na pracovnom mieste, o ktoré sa uchádza. V podkladoch je vysvetlená aj úloha „rolového hráča“ a opis situácie.
  Rolová hra trvá asi 15 – 20 minút a slúži na testovanie viacerých všeobecných schopností. Pozostáva zo stretnutia s „rolovým hráčom“, na ktorom sa má vyriešiť daná situácia. Vyškolený rolový hráč poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára. Uchádzač má vždy prístup k písomnému zadaniu a k podkladovým informáciám, ako aj ku svojim poznámkam. Test sledujú dvaja členovia výberovej komisie. Do priebehu testu nezasahujú, iba si robia poznámky. Po skončení testu členovia výberovej komisie udeľujú hodnotenie.
   
 • Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Približne dva až tri týždne pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár, v ktorom bude zastupovať kolegu a niesť zodpovednosť za rôzne úlohy a situácie, ktoré sa na pohovore budú rozoberať. Počas pohovoru sa môžu naskytnúť aj ďalšie situácie, ktoré v zadaní nie sú uvedené.

  Samotný pohovor trvá 30 až 40 minút a testujú sa ním viaceré všeobecné schopnosti uvedené v oznámení o výberovom konaní. Ide o individuálny pohovor s vyškolenou osobou, ktorá je zamestnancom EÚ, ale nie je členom výberovej komisie. Osoba vedúca pohovor poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára. Počas tohto obdobia sa uchádzač môže oboznámiť s písomným brífingom a podkladovými informáciami.
  Na tomto pohovore sa zúčastňujú dvaja členovia výberovej komisie, ale nezasahujú doň, len pozorujú a robia si poznámky.

  Pohovor sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja.

  Príklady otázok kladených počas pohovoru:

  Otázky súvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ak by ste na základe pridelenej úlohy prevzali vedúcu rolu, ako by ste zvládli konflikt medzi.... a ……?
  – Ako by ste sa rozhodovali, čo je viac alebo menej dôležité na základe informácií poskytnutých od...?

  Nesúvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ako by ste sa zachovali ku kolegovi, ktorý….?
  – Ako by ste reagovali, keby váš projekt pripomienkovali, že….?
   

 • Ústna prezentácia: angličtinafrancúzštinanemčina – Tento test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívnej pracovnej situácie. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.
   
 • Prípadová štúdia: angličtinafrancúzštinanemčina – Ide spravidla o počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, a tie musia vyriešiť alebo na ne reagovať len na základe poskytnutých materiálov.
   
 • Pohovor s dôrazom na schopnosti Pohovor s dôrazom na schopnosti je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých všeobecných schopností v závislosti od výberového konania a platovej triedy, o ktorú sa uchádzač uchádza (pozri oznámenie o výberovom konaní). S uchádzačmi sa vedie pohovor v celkovom trvaní 40 minút v ich druhom jazyku. Otázky sú navrhnuté tak, aby členovia komisie mohli posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača.
   
 • Pohovor v danom odbore: Test je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní) spojených s náplňou práce požadovanou pre konkrétny profil. Ide o štruktúrovaný pohovor s dvomi členmi výberovej komisie. Pohovor je v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru by sa nemal zamieňať s pohovorom s dôrazom na všeobecné schopnosti, ktorý je takisto štruktúrovaný, avšak zameriava sa na všeobecné schopnosti, nie na osobitné úlohy.
   
 • Písomný test v danom odbore: Cieľom testu je posúdiť niektoré schopnosti spojené s náplňou práce požadovanou pre určitý profil. Konkrétna situácia sa krátko písomne opíše a uchádzači musia vypracovať text, v ktorom uvedú spôsoby, ako situáciu riešiť. Test sa robí na počítači v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní.
   
 • Test v danom odbore: Test v danom odbore obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť schopnosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Každá otázka vychádza zo scenára opísaného v texte a obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

 

Právnici-lingvisti (AD)

 • Online testy: príklady
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálne uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerické uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktné uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Príklad testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.
    
 • Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch
  Test jazykového porozumenia zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 25 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.
   
 • Prekladové testy: príklady: nemčina, angličtina, španielčina, francúzština, taliančina
   
 • Zhrnutie textu: príklad – V tomto texte dostane uchádzač text v treťom jazyku a jeho úlohou je napísať na počítači zhrnutie tohto textu v prvom jazyku (jazyk výberového konania). Test trvá približne 2 hodiny. Používanie slovníkov je zakázané.
   
 • Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Približne dva až tri týždne pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár, v ktorom bude zastupovať kolegu a niesť zodpovednosť za rôzne úlohy a situácie, ktoré sa na pohovore budú rozoberať. Počas pohovoru sa môžu naskytnúť aj ďalšie situácie, ktoré v zadaní nie sú uvedené.

  Samotný pohovor trvá 30 až 40 minút a testujú sa ním viaceré všeobecné schopnosti uvedené v oznámení o výberovom konaní. Ide o individuálny pohovor s vyškolenou osobou, ktorá je zamestnancom EÚ, ale nie je členom výberovej komisie. Osoba vedúca pohovor poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára. Počas tohto obdobia sa uchádzač môže oboznámiť s písomným brífingom a podkladovými informáciami.
  Na tomto pohovore sa zúčastňujú dvaja členovia výberovej komisie, ale nezasahujú doň, len pozorujú a robia si poznámky.

  Pohovor sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja.

  Príklady otázok kladených počas pohovoru:

  Otázky súvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ak by ste na základe pridelenej úlohy prevzali vedúcu rolu, ako by ste zvládli konflikt medzi.... a ……?
  – Ako by ste sa rozhodovali, čo je viac alebo menej dôležité na základe informácií poskytnutých od...?

  Nesúvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ako by ste sa zachovali ku kolegovi, ktorý….?
  – Ako by ste reagovali, keby váš projekt pripomienkovali, že….?

 

Prekladatelia (AD)

 • Online testy: príklady
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálne uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerické uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktné uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
  • Príklad testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.
    
 • Prekladový testpríklady v 24 jazykoch

 • Revízny testpríklad – Revízia textu, ktorý bol preložený z druhého jazyka do prvého jazyka.

 • Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch
  Test jazykového porozumenia zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 25 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.
   
 • Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Približne dva až tri týždne pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár, v ktorom bude zastupovať kolegu a niesť zodpovednosť za rôzne úlohy a situácie, ktoré sa na pohovore budú rozoberať. Počas pohovoru sa môžu naskytnúť aj ďalšie situácie, ktoré v zadaní nie sú uvedené.

  Samotný pohovor trvá 30 až 40 minút a testujú sa ním viaceré všeobecné schopnosti uvedené v oznámení o výberovom konaní. Ide o individuálny pohovor s vyškolenou osobou, ktorá je zamestnancom EÚ, ale nie je členom výberovej komisie. Osoba vedúca pohovor poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára. Počas tohto obdobia sa uchádzač môže oboznámiť s písomným brífingom a podkladovými informáciami.
  Na tomto pohovore sa zúčastňujú dvaja členovia výberovej komisie, ale nezasahujú doň, len pozorujú a robia si poznámky.

  Pohovor sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja.

  Príklady otázok kladených počas pohovoru:

  Otázky súvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ak by ste na základe pridelenej úlohy prevzali vedúcu rolu, ako by ste zvládli konflikt medzi.... a ……?
  – Ako by ste sa rozhodovali, čo je viac alebo menej dôležité na základe informácií poskytnutých od...?

  Nesúvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ako by ste sa zachovali ku kolegovi, ktorý….?
  – Ako by ste reagovali, keby váš projekt pripomienkovali, že….?
   

 • Ústna prezentácia: príklady: angličtinafrancúzštinanemčina – Tento test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívnej pracovnej situácie. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.
   
 • Test hlavných jazykových zručností: príklad – Test hlavných jazykových zručností obsahuje 25 od seba nezávislých otázok s voliteľnými odpoveďami. Každá otázka obsahuje štyri možnosti (A, B, C, D), z ktorých je vždy správna len jedna. Uchádzači majú na dokončenie testu 25 minút. Otázky môžu byť zamerané na: gramatiku, slovnú zásobu, ustálené spojenia, pravopis a interpunkciu

 

Tlmočníci (AD)

 • Online testy: príklady
  • Testy schopností uvažovania:
   Verbálne uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej povahy a porozumieť im).
   Numerické uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
   Abstraktné uvažovanie (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).
    
 • Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Približne dva až tri týždne pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár, v ktorom bude zastupovať kolegu a niesť zodpovednosť za rôzne úlohy a situácie, ktoré sa na pohovore budú rozoberať. Počas pohovoru sa môžu naskytnúť aj ďalšie situácie, ktoré v zadaní nie sú uvedené.

  Samotný pohovor trvá 30 až 40 minút a testujú sa ním viaceré všeobecné schopnosti uvedené v oznámení o výberovom konaní. Ide o individuálny pohovor s vyškolenou osobou, ktorá je zamestnancom EÚ, ale nie je členom výberovej komisie. Osoba vedúca pohovor poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára. Počas tohto obdobia sa uchádzač môže oboznámiť s písomným brífingom a podkladovými informáciami.
  Na tomto pohovore sa zúčastňujú dvaja členovia výberovej komisie, ale nezasahujú doň, len pozorujú a robia si poznámky.

  Pohovor sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja.

  Príklady otázok kladených počas pohovoru:

  Otázky súvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ak by ste na základe pridelenej úlohy prevzali vedúcu rolu, ako by ste zvládli konflikt medzi.... a ……?
  – Ako by ste sa rozhodovali, čo je viac alebo menej dôležité na základe informácií poskytnutých od...?

  Nesúvisiace s pridelenou úlohou:
  – Ako by ste sa zachovali ku kolegovi, ktorý….?
  – Ako by ste reagovali, keby váš projekt pripomienkovali, že….?
  ​​​​​​​

 • Ústna prezentácia: príklady: angličtinafrancúzštinanemčina – Tento test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívnej pracovnej situácie. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.

 

Zmluvní zamestnanci/časovo neobmedzené výberové konania CAST (CAST Permanent)

 • Testy schopností uvažovania:
  V prípade FS I, II a III pozri časť Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC) alebo Asistenti (AST).
  V prípade FS IV pozri časť Administrátori (AD – všeobecné pozície).
   
 • Test na základe schopností: ide o test s otázkami s voliteľnými odpoveďami, ktorý hodnotí vaše vedomosti pre konkrétny profil. Podrobnejšie informácie nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu.

  Test schopností pre zmluvných zamestnancov obsahuje sériu 25 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť schopnosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Otázky v testoch schopností sa týkajú náplne práce, ktorá je opísaná vo výzve na vyjadrenie záujmu, Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna.  Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 25 otázok s voliteľnými odpoveďami 50 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Testy schopností sa robia v druhom jazyku uchádzačov. Požadovaný minimálny počet bodov je 13 z 25 pre funkčné skupiny II a III. Uchádzači pre FS IV musia dosiahnuť 16 bodov z 25.

  Tento typ testu možno použiť na tieto profily:

Financie: otázky týkajúce sa finančných postupov, účtovného riadenia, analýzy a poradenstva (audit a kontrola), ktoré môžu zahŕňať aj ekonomické teórie a nástroje na monitorovanie a analýzu hospodárskych a finančných trendov, vývoja a údajov.
Projektové/programové riadenie: otázky týkajúce sa znalostí v oblasti projektového/programového riadenia (plánovania, monitorovania, hodnotenia atď.), ktoré zahŕňajú aj príslušné finančné aspekty, komunikáciu a zabezpečenie kvality.
Sekretári/administratívni pracovníci: otázky týkajúce sa rôznych sekretárskych/administratívnych úloh (organizovanie zasadnutí, príprava služobných ciest, vybavovanie dokumentov a pošty, triedenie pošty, plánovanie stretnutí atď.) a základných vedomostí o softvérových produktoch MS Office.
Administratíva/ľudské zdroje: otázky týkajúce sa predovšetkým personálneho manažmentu a odbornej prípravy.
Komunikácia: otázky týkajúce sa praktických nástrojov, ako sú napríklad (nie však výlučne) brífingy, prehľady, online komunikácia, sociálne médiá, ako aj príslušných aspektov riadenia projektov, napr. v súvislosti s vymedzením/vykonávaním/realizáciou komunikačných stratégií.
Politické záležitosti/politiky EÚ: otázky týkajúce sa vedomostí v politických oblastiach vo všeobecnosti, ako aj na úrovni EÚ, ktoré však môžu zahŕňať aj právne a ekonomické témy.
Právo: otázky týkajúce sa znalosti práva EÚ, vnútroštátneho a medzinárodného práva, ktoré môžu zahŕňať aj politické a hospodárske témy.
Informačné a komunikačné technológie (IKT): otázky týkajúce sa rôznych tém súvisiacich s IKT, ako sú napríklad (nie však výlučne) používanie programovacích jazykov (napr. JAVA, Visual Basic, Visual C# atď.), správa používateľského prostredia (napr. Windows a Unix) a riadenie sietí a telekomunikácií.
Personál v oblasti starostlivosti o deti: otázky týkajúce sa starostlivosti o deti v mimoškolských a externých zariadeniach (deti vo veku 3,5 roka až 14 rokov), výučby v materských školách a práce detských sestier/opatrovateľov detí vo veku od 0 do 3 rokov v jasliach.
Pedagogickí psychológoviaotázky týkajúce sa napr. koordinácie práce a zamestnancov v jasliach alebo mimoškolských centrách, kvality života detí a interakcie s rodičmi, rozvoja a monitorovania vzdelávacej misie (vrátane odbornej prípravy).
 

 • Test jazykového porozumenia: ide o otázky s voliteľnými odpoveďami, prostredníctvom ktorých sa vyhodnocuje, ako ovládate druhý jazyk (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu.

  Test jazykového porozumenia pre zmluvných zamestnancov zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré sú určené na testovanie porozumenia druhého jazyka (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Požadovaný minimálny počet bodov je 6 z 12 pre funkčnú skupinu III a 7 bodov z 12 pre funkčnú skupinu IV.

  Tento typ testu je uplatniteľný na tieto profily:

  Prekladatelia/Korektoritest, ktorého cieľom je posúdiť, či uchádzači dobre ovládajú druhý jazyk (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.
   

 • Všetky tieto testy sa robia na počítači, v rovnakom čase a v testovacom centre vašej voľby. Zoznam dostupných testovacích centier nájdete v pozvánke.
   
 • Profil Manuálni a administratívni pomocní pracovníci: nerobí sa test schopností ani test jazykového porozumenia, len test schopností uvažovania.

Slovník pojmov

Test abstraktného uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia vzťahy medzi koncepty bez jazykových, priestorových či numerických prvkov.

Prípadová štúdia :

spravidla počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, ktoré musia vyriešiť alebo reagovať na ne len na základe poskytnutých materiálov.

Simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray) :

počítačový test, pri ktorom uchádzači musia zodpovedať celý rad otázok pomocou dokumentácie poskytnutej v schránke elektronickej pošty.

Skupinová úloha :

po naštudovaní určitého objemu informácií sa vytvorí skupina viacerých uchádzačov, v ktorej musia prediskutovať svoje závery a dospieť k spoločnému rozhodnutiu.

Test numerického uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia numerických informácií.

Ústna prezentácia :

individuálny test pozostávajúci z analýzy a prezentácie, pri ktorom je úlohou uchádzačov zostaviť návrh riešenia fiktívneho pracovného problému. Po analýze poskytnutej dokumentácie uchádzači prezentujú svoje závery a riešenia malej skupine ľudí.

Test situačného rozhodovania :

posudzuje sa typické správanie uchádzača v pracovnej situácii.

Test verbálneho uvažovania :

posudzuje sa schopnosť logického uvažovania a pochopenia verbálnych informácií.