Vzorčni testi

Domača stran > Prijava > Vzorčni testi

Zadnja posodobitev: 7. 5. 2021
 

Vse, kar morate vedeti o naših testih

V izbirnem postopku vsakega javnega natečaja, objavljenega na spletišču EPSO, morajo kandidati opraviti vrsto testov, s katerimi se ocenijo njihove splošne in poklicne kompetence in usposobljenost. Večina kandidatov mora opraviti prvi krog testov, tj. računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa, razen kandidatov, ki se prijavijo za specializirana delovna mesta in jih v začetnem izbirnem postopku lahko ocenijo le na podlagi njihovih kvalifikacij.

Kandidati, ki uspešno opravijo računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa in/ali izbor na podlagi kvalifikacij in ki glede na svojo prijavo izpolnjujejo vse splošne in posamezne pogoje, so povabljeni v ocenjevalni center.

Testiranje v ocenjevalnem centru, ki je navadno v Bruslju ali Luxembourgu, lahko traja več kot en dan. V ocenjevalnem centru se ocenijo kandidatove splošne kompetence in posebne kompetence, vezane na razpisane delovne naloge/področja. Zaradi trenutnih razmer v bližnji prihodnosti ni mogoče organizirati testov s fizično navzočnostjo kandidatov v prostorih EPSO, zato se je urad EPSO odločil organizirati teste v ocenjevalnem centru na spletu (na daljavo).

Spodaj prilagamo vzorčne teste iz teh dveh krogov ocenjevanja, tako si kandidati lahko ogledajo, na kakšna vprašanja bodo morali odgovarjati. Opozarjamo, da se število in tipi testov spreminjajo glede na vrsto natečaja in razred zaposlitve. Več informacij o testih v posameznem izbirnem postopku vsebuje razpis natečaja (ali razpis za prijavo interesa).

Razen teh vzorčnih testov urad EPSO sicer ne ponuja pripravljalnih tečajev ali gradiva niti ne daje odobritve za publikacije in tečaje, ki jih pripravljajo druge organizacije.

Nekatere države članice pripravljajo usposabljanje za natečaje in zagotavljajo podporo državljanom EU prek naslednjih partnerjev ali stalnih predstavništev teh držav pri EU (glej uradni imenik Evropske unije).

 

Ali je poklicna pot v EU za vas?

Vprašalnik Poklicna pot v EU – moja poklicna pot? vam bo pomagal ugotoviti, ali je poklicna pot v institucijah EU za vas in če izpolnjujete standarde, ki se zahtevajo od uradnikov EU. Vprašanja in odgovori vam bodo dali realno predstavo o delovnem okolju v institucijah EU.

Vprašalnik

 

Strokovno-tehnični uslužbenci (AST-SC)

 • Spletni testi: primeri
  • Testi sklepanja:
   besedno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja besednih informacij)
   številčno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja številčnih informacij)
   abstraktno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja povezav med koncepti, ki ne vsebujejo jezikovnih, prostorskih ali številčnih elementov)
  • Testi strokovne usposobljenosti:
   točnost in natančnost (omogoča oceno vaših sposobnosti za hitro obdelavo informacij)
   prednostno razporejanje in organizacija dela (omogoča oceno vaših sposobnosti za prednostno razporejanje in organizacijo dela)
    
 • E-simulacija nalog: primer
  Računalniška simulacija dejanskega delovnega opravila: natančen posnetek elektronske pošte z mapo Prejeto, v kateri so informacije v zvezi z določenim problemom. Kar najbolje morate poiskati rešitev, pri čemer razpolagate z omejenim časom. Nalogo opravljate v svojem drugem jeziku, namenjena je ocenjevanju treh kompetenc: analitično mišljenje in reševanje problemov, kakovost in učinkovitost, prednostno razporejanje in organizacija dela.
   
 • Testi razumevanja jezika: primeri v 24 jezikih
  Test razumevanja jezika vsebuje sklop 12 vprašanj izbirnega tipa, ki omogočajo oceno vaših jezikovnih spretnosti v zvezi z besediščem, slovnico/skladnjo in slogom. Vprašanja niso povezana s področjem dela posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 30 minut, da odgovorijo na 12 vprašanj izbirnega tipa.  Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v razpoložljivem času. Vprašanja ne zahtevajo dodatnega znanja in temeljijo zgolj na informacijah iz besedila.
   
 • Test poznavanja finančnega poslovodenja: primeri: angleščina, francoščina, nemščina – Test omogoča oceno vašega znanja in spretnosti na področju financ. Za odgovore na 25 vprašanj v svojem drugem jeziku boste imeli na voljo 30 minut.
   
 • Test poznavanja programske opreme Microsoft Office: vzorci v angleščini in francoščini – namen tega testa Microsoft Word je oceniti vaše poznavanje funkcij MS Word 2016 in njihove uporabe. Število vprašanj, trajanje testa in zahtevano najmanjše število točk so navedeni v razpisu natečaja.
   
 • Test pisnega izražanja: preverja se vaša sposobnost pisnega izražanja (zlasti pravopisa, besedišča in slovnice) v vašem drugem jeziku in ne vaše poznavanje tematskega področja.Kandidati bodo s seznama različnih tem izbrali samo eno. Nato o izbrani temi napišejo sestavek. Test traja 30 minut, opravlja se na računalniku.
   
 • Igra vlog: Med tem testom kandidat igra vlogo v individualni interakciji z igralcem vlog. Pred testom je kandidat povabljen, da si ogleda, prebere in analizira vse razpoložljive različice spletne pisne naloge in osnovne informacije, da se pripravi na igro vlog. Na začetku testa bo kandidat obveščen o tem, katera različica naloge bo uporabljena.
  Igra vlog traja približno 15 do 20 minut in omogoča ocenjevanje več splošnih kompetenc. Gre za sestanek z igralcem vlog o dani situaciji. Usposobljeni „igralec vlog“ lahko v skladu z delno strukturiranim scenarijem med sestankom da še dodatne informacije. Kandidat ima med celotno vajo na voljo pisno gradivo in osnovne informacije ter svoje zapiske. Test opazujeta dva člana natečajne komisije, ki v test ne posegata, vendar beležita.
  Nato člani natečajne komisije kandidate ocenijo.
   
 • Test z zadevnega področja: test z zadevnega področja vsebuje vprašanja izbirnega tipa, s katerimi preverimo kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vsako vprašanje temelji na pisnem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Več informacij je v razpisu natečaja in vabilu.

 

Strokovno-tehnični uslužbenci (AST)

 • Spletni testi: primeri
  • Testi sklepanja:
   besedno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja besednih informacij)
   številčno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja številčnih informacij)
   abstraktno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja povezav med koncepti, ki ne vsebujejo jezikovnih, prostorskih ali številčnih elementov)
  • Testi strokovne usposobljenosti:
   točnost in natančnost (omogoča oceno vaših sposobnosti za hitro obdelavo informacij)
   prednostno razporejanje in organizacija dela (omogoča oceno vaših sposobnosti za prednostno razporejanje in organizacijo dela)
    
 • Situacijski test: primeri: angleščinafrancoščinanemščina in primer ocenjevanja – Test ocenjuje tipično kandidatovo vedenje v delovni situaciji.
   
 • Test z zadevnega področja: test z zadevnega področja vsebuje vprašanja izbirnega tipa, s katerimi preverimo kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vsako vprašanje temelji na pisnem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Več informacij je v razpisu natečaja in vabilu.
   
 • Testi razumevanja jezika: primeri v 24 jezikih
  Test razumevanja jezika vsebuje sklop 12 vprašanj izbirnega tipa, ki omogočajo oceno vaših jezikovnih spretnosti v zvezi z besediščem, slovnico/skladnjo in slogom. Vprašanja niso povezana s področjem dela posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 30 minut, da odgovorijo na 12 vprašanj izbirnega tipa.  Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v razpoložljivem času. Vprašanja ne zahtevajo dodatnega znanja in temeljijo zgolj na informacijah iz besedila.
   
 • Test sposobnosti jezikovnega urejanja: test od kandidata zahteva, da popravi jezikovne napake (številčenje, ločila, slovnica/pravopis in besedišče) in obliko prevedenega dokumenta. Izhodiščno besedilo v kandidatovem drugem jeziku je vidno na računalniškem zaslonu. Prevod tega besedila v kandidatov prvi jezik je v obliki MSWord (MS Office 2010) in vsebuje jezikovne in oblikovne napake v primerjavi z izhodiščnim dokumentom. Kandidat mora poiskati in popraviti oz. odpraviti napake, tako da dokument ustreza izhodiščnemu besedilu.
  Test traja približno uro.
   
 • Sestavljanje obvestila v zvezi z nalogami/pisni test s področja natečaja: s testom se ocenijo nekatere kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Na podlagi kratke pisne predstavitve situacije morajo kandidati sestaviti obvestilo, vključno z navodili za obravnavo dane situacije. Kandidati opravljajo test na računalniku in v svojem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja.
   
 • Razgovor za ugotavljanje posebnih kompetenc/razgovor o zadevnem področju: v razgovoru se ocenijo nekatere ali vse (glej razpis natečaja) kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Gre za strukturiran razgovor, ki ga vodita dva člana natečajne komisije, poteka v kandidatovem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja. Treba je razlikovati med razgovorom za ugotavljanje posebnih kompetenc/razgovorom o zadevnem področju in razgovorom za ugotavljanje splošnih kompetenc, ki je tudi strukturiran razgovor, vendar se osredotoča na splošne kompetence in ne na posebne naloge. 
   
 • Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc: razgovor, katerega namen je oceniti splošne kompetence kandidata, in sicer tako da se mu postavi vprašanja, kako bi se odzval v različnih situacijah. Približno dva do tri tedne pred razgovorom je kandidat povabljen, da si ogleda in prebere spletno pisno nalogo in osnovne informacije, da se pripravi na razgovor. V okviru pisne naloge in osnovnih informacij mora kandidat zamenjati sodelavca in prevzeti odgovornost za različne naloge in situacije, o katerih se bo razpravljalo med razgovorom. Med razgovorom so vključene tudi dodatne situacije, ki ne temeljijo na nalogi.

  S situacijskim razgovorom, ki traja od 30 do 40 minut, se preverijo številne splošne kompetence, kot je navedeno v razpisu natečaja. Razgovor poteka individualno z usposobljenim izpraševalcem, ki je uslužbenec EU, vendar ni član natečajne komisije. Izpraševalec v skladu z delno strukturiranim scenarijem med razgovorom zagotovi dodatne informacije. V tem času se lahko kandidat seznani s pisnim informativnim gradivom in osnovnimi informacijami.
  Med razgovorom sta navzoča dva člana natečajne komisije, ki si zapisujeta opombe, v sam razgovor pa ne posegata.

  Situacijski razgovor poteka na daljavo prek videokonference.

  Primeri vprašanj na situacijskem razgovoru:

  Povezani z nalogo:
  – Če bi imeli vodilno vlogo, kako bi rešili spor med ... in ...?
  – Kako bi se odločili, katere informacije so pomembnejše med informacijami, ki ste jih prejeli od ...?

  Nepovezani z nalogo:
  – Kako bi ravnali s sodelavcem, ki ...?
  – Kako bi se odzvali na pripombe o vašem projektu, ki...?

 

Upravni uslužbenci (AD – splošni profili)

 • Spletni testi: primeri
  • Testi sklepanja:
   besedno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja besednih informacij)
   številčno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja številčnih informacij)
   abstraktno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja povezav med koncepti, ki ne vsebujejo jezikovnih, prostorskih ali številčnih elementov)
  • Vzorčni situacijski testTest ocenjuje tipično kandidatovo vedenje v delovni situaciji – nekaj primerov: angleščinafrancoščinanemščina in primer ocenjevanja
    
 • E-simulacija nalog: primer: računalniška simulacija dejanskega delovnega opravila: natančen posnetek elektronske pošte z mapo Prejeto, v kateri so informacije v zvezi z določenim problemom.
   
 • Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc: razgovor, katerega namen je oceniti splošne kompetence kandidata, in sicer tako da se mu postavi vprašanja, kako bi se odzval v različnih situacijah. Približno dva do tri tedne pred razgovorom je kandidat povabljen, da si ogleda in prebere spletno pisno nalogo in osnovne informacije, da se pripravi na razgovor. V okviru pisne naloge in osnovnih informacij mora kandidat zamenjati sodelavca in prevzeti odgovornost za različne naloge in situacije, o katerih se bo razpravljalo med razgovorom. Med razgovorom so vključene tudi dodatne situacije, ki ne temeljijo na nalogi.

  Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc traja od 30 do 40 minut in preveri več splošnih kompetenc, kot je navedeno v razpisu natečaja. Razgovor poteka individualno z usposobljenim izpraševalcem, ki je uslužbenec institucije EU, vendar ni član natečajne komisije. Izpraševalec v skladu z delno strukturiranim scenarijem med razgovorom zagotovi dodatne informacije. V tem času se lahko kandidat seznani s pisnim informativnim gradivom in osnovnimi informacijami.
  Med razgovorom sta navzoča dva člana natečajne komisije, ki si zapisujeta opombe, v sam razgovor pa ne posegata.

  Situacijski razgovor poteka na daljavo prek videokonference.

  Primeri vprašanj na situacijskem razgovoru:

  Povezani z nalogo:
  – Če bi imeli vodilno vlogo, kako bi rešili spor med ... In še ...?
  – Kako bi izluščili pomembnejše od manj pomembnih prejetih informacij ...?

  Npovezani z nalogo:
  – Kako bi ravnali s sodelavcem, ki ...?
  – Kako bi se odzvali, če bi vaš projekt naletel na pripombe, da ...?
   

 • Ustna predstavitev: vzorci – To je individualni test analize in predstavitve, ki od vas zahteva predstavitev in odgovore na vprašanja v zvezi s hipotetično delovno situacijo. Pred razgovorom je kandidat povabljen, da si ogleda, prebere in analizira vse razpoložljive različice spletne pisne naloge in osnovne informacije, da se pripravi na razgovor. Na začetku razgovora boste obveščeni, katero različico naloge morate predstaviti (brez vizualne podpore), ter pozvani, da odgovorite na vprašanja. Ustna predstavitev traja 20 minut in je namenjena ocenjevanju različnih kompetenc, kot je navedeno v razpisu natečaja.
   
 • Študija primera: primeri: angleščinafrancoščinanemščina – To je računalniško podprt test, ki vas na podlagi ustreznega primera postavi pred razne probleme, ki jih morate rešiti ali se nanje odzvati, pri čemer si lahko pomagate zgolj z danimi informacijami in gradivom.
   
 • Razgovor za ugotavljanje kompetenc: v razgovoru za ugotavljanje kompetenc se ocenijo nekatere ali vse splošne kompetence, odvisno od natečaja in razreda, za katerega se je kandidat prijavil (glej razpis natečaja). Razgovor traja 40 minut in poteka v kandidatovem drugem jeziku. Vprašanja so strukturirana, da lahko ocenjevalci ugotovijo kandidatove splošne kompetence.
   
 • Razgovor o motivaciji: motivacija za zaposlitev v institucijah EU je večplastna, vključuje naslednje elemente: osnovni razlog, zakaj vas zanima delo v institucijah EU, poznavanje vrednot EU in zavezanost tem vrednotam, razumevanje sedanjih in prihodnjih izzivov EU, pričakovanja glede poklicne poti v EU, poznavanje EU in njenega nastanka, institucij EU in glavnih politik EU.
  Tako strukturiran 20-minutni razgovor o motivaciji vodita dva člana natečajne komisije. V razgovoru o motivaciji za delo v institucijah EU preverimo vse zgoraj navedene elemente.

 

Upravni uslužbenci (AD – specialisti)

 • Spletni testi: primeri
  • Testi sklepanja:
   besedno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja besednih informacij)
   številčno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja številčnih informacij)
   abstraktno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja povezav med koncepti, ki ne vsebujejo jezikovnih, prostorskih ali številčnih elementov)
  • Vzorčni situacijski testTest ocenjuje tipično kandidatovo vedenje v delovni situaciji – nekaj primerov: angleščinafrancoščinanemščina in primer ocenjevanja
    

Testi razumevanja jezika: primer v 24 jezikih
Test razumevanja jezika vsebuje sklop 12 vprašanj izbirnega tipa, ki omogočajo oceno vaših jezikovnih spretnosti v zvezi z besediščem, slovnico/skladnjo in slogom. Vprašanja niso povezana s področjem dela posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 25 minut, da odgovorijo na 12 vprašanj izbirnega tipa.  Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v razpoložljivem času. Vprašanja ne zahtevajo dodatnega znanja in temeljijo zgolj na informacijah iz besedila.
 

 • Igra vlog: kandidat neposredno pred preskusom prejme pisno nalogo in osnovne informacije, da se pripravi na igro vlog. Na podlagi naloge in osnovnih informacij se pripravi na sestanek z „igralcem vlog“ (približno 5–10 minut priprave), in sicer v vlogi, ki bi jo imel na razpisanem delovnem mestu. Navodila pojasnijo tudi vlogo „igralca vlog‟ in opišejo situacijo.
  Igra vlog traja približno 15–20 minut in omogoča ocenjevanje raznih splošnih kompetenc. Gre za sestanek z „igralcem vlog‟ o dani situaciji. Usposobljeni „igralec vlog“ lahko v skladu z delno strukturiranim scenarijem med sestankom da še dodatne informacije. Kandidat ima med celotno vajo na voljo pisno gradivo in osnovne informacije ter svoje beležke. Vajo opazujeta dva člana natečajne komisije, ki ne posegata v vajo, ampak samo beležita. Nato člani natečajne komisije ocenijo udeležence.
   
 • Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc: razgovor, katerega namen je oceniti splošne kompetence kandidata, in sicer tako da se mu postavi vprašanja, kako bi se odzval v različnih situacijah. Pred razgovorom je kandidat pozvan, da si ogleda in prebere spletno pisno nalogo in osnovne informacije, da se pripravi na razgovor. Situacija, opisana v nalogi, bo obravnavana med razgovorom, vključene pa bodo tudi dodatne situacije, ki ne bodo temeljile na nalogi. Situacijski razgovor poteka na daljavo prek videokonference. Med razgovorom si lahko kandidat ogleda pisno nalogo in osnovne informacije.
   
 • Ustna predstavitev: vzorci – To je individualni test analize in predstavitve, ki od vas zahteva predstavitev in odgovore na vprašanja v zvezi s hipotetično delovno situacijo. Pred razgovorom je kandidat povabljen, da si ogleda, prebere in analizira vse razpoložljive različice spletne pisne naloge in osnovne informacije, da se pripravi na razgovor. Na začetku razgovora boste obveščeni, katero različico naloge morate predstaviti (brez vizualne podpore), ter pozvani, da odgovorite na vprašanja. Ustna predstavitev traja 20 minut in je namenjena ocenjevanju različnih kompetenc, kot je navedeno v razpisu natečaja.
   
 • Študija primera: angleščinafrancoščinanemščina – To je računalniško podprt test, ki vas na podlagi ustreznega primera postavi pred razne probleme, ki jih morate rešiti ali se nanje odzvati, pri čemer si lahko pomagate zgolj z danimi informacijami in gradivom.
   
 • Razgovor za ugotavljanje kompetenc: v razgovoru za ugotavljanje kompetenc se ocenijo nekatere ali vse splošne kompetence, odvisno od natečaja in razreda, za katerega se je kandidat prijavil (glej razpis natečaja). Razgovor traja 40 minut in poteka v kandidatovem drugem jeziku. Vprašanja so strukturirana, da lahko ocenjevalci ugotovijo kandidatove splošne kompetence.
   
 • Razgovor o zadevnem področju: v razgovoru se ocenijo nekatere ali vse (glej razpis natečaja) kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Gre za strukturiran razgovor, ki ga vodita dva člana natečajne komisije, poteka v kandidatovem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja. Treba je razlikovati med razgovorom za ugotavljanje posebnih kompetenc/razgovorom o zadevnem področju in razgovorom za ugotavljanje splošnih kompetenc, ki je tudi strukturiran razgovor, vendar se osredotoča na splošne kompetence in ne na posebne naloge.
   
 • Pisni test s področja natečaja: s testom se ocenijo nekatere kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Na podlagi kratke pisne predstavitve situacije morajo kandidati napisati, kako obravnavati dano situacijo. Kandidati opravljajo test na računalniku in v svojem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja.
   
 • Test z zadevnega področja: test z zadevnega področja vsebuje vprašanja izbirnega tipa, s katerimi preverimo kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vsako vprašanje temelji na pisnem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Več informacij je v razpisu natečaja in vabilu.

 

Pravniki lingvisti (AD)

 • Spletni testi: primeri
  • Testi sklepanja:
   besedno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja besednih informacij)
   številčno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja številčnih informacij)
   abstraktno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja povezav med koncepti, ki ne vsebujejo jezikovnih, prostorskih ali številčnih elementov)
  • Vzorčni situacijski testTest ocenjuje tipično kandidatovo vedenje v delovni situaciji – nekaj primerov: angleščinafrancoščinanemščina in primer ocenjevanja
    
 • Testi razumevanja jezika: primeri v 24 jezikih
  Test razumevanja jezika vsebuje sklop 12 vprašanj izbirnega tipa, ki omogočajo oceno vaših jezikovnih spretnosti v zvezi z besediščem, slovnico/skladnjo in slogom. Vprašanja niso povezana s področjem dela posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 25 minut, da odgovorijo na 12 vprašanj izbirnega tipa.  Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v razpoložljivem času. Vprašanja ne zahtevajo dodatnega znanja in temeljijo zgolj na informacijah iz besedila.
   
 • Testi prevajanja: primeri: nemščina, angleščina, španščina, francoščina, italijanščina
   
 • Test priprave povzetka: primer – V tem testu boste v svojem prvem jeziku (jezik natečaja) na računalniku napisali povzetek besedila, ki ste ga prejeli v svojem tretjem jeziku. Test traja približno dve uri. Uporaba slovarjev ni dovoljena.
   
 • Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc: razgovor, katerega namen je oceniti splošne kompetence kandidata, in sicer tako da se mu postavi vprašanja, kako bi se odzval v različnih situacijah. Približno dva do tri tedne pred razgovorom je kandidat povabljen, da si ogleda in prebere spletno pisno nalogo in osnovne informacije, da se pripravi na razgovor. V okviru pisne naloge in osnovnih informacij mora kandidat zamenjati sodelavca in prevzeti odgovornost za različne naloge in situacije, o katerih se bo razpravljalo med razgovorom. Med razgovorom so vključene tudi dodatne situacije, ki ne temeljijo na nalogi.

  Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc traja od 30 do 40 minut in je namenjen preverjanju različnih splošnih kompetenc, kot je navedeno v razpisu natečaja. Razgovor poteka individualno z usposobljenim izpraševalcem, ki je uslužbenec institucije EU, vendar ni član natečajne komisije. Izpraševalec v skladu z delno strukturiranim scenarijem med razgovorom zagotovi dodatne informacije. V tem času se lahko kandidat seznani s pisnim informativnim gradivom in osnovnimi informacijami.
  Med razgovorom sta navzoča dva člana natečajne komisije, ki si zapisujeta opombe, v sam razgovor pa ne posegata.

  Situacijski razgovor poteka na daljavo prek videokonference.

  Primeri vprašanj na situacijskem razgovoru:

  Povezani z nalogo:
  – Če bi imeli vodilno vlogo, kako bi rešili spor med ... In še ...?
  – Kako bi se odločili, katere informacije so pomembnejše med informacijami, ki ste jih prejeli od ...?

  Nepovezani z nalogo:
  – Kako bi ravnali s sodelavcem, ki ...?
  – Kako bi se odzvali na pripombe o vašem projektu, ki...?

 

Prevajalci (AD)

 • Spletni testi: primeri
  • Testi sklepanja:
   besedno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja besednih informacij)
   številčno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja številčnih informacij)
   abstraktno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja povezav med koncepti, ki ne vsebujejo jezikovnih, prostorskih ali številčnih elementov)
  • Vzorčni situacijski testTest ocenjuje tipično kandidatovo vedenje v delovni situaciji – nekaj primerov: angleščinafrancoščinanemščina in primer ocenjevanja
    
 • Test prevajanjaprimeri v 24 jezikih

 • Test revidiranjaprimer – Revidiranje besedila, ki je bilo prevedeno iz drugega jezika v prvi jezik.

 • Testi razumevanja jezika: primeri v 24 jezikih
  Test razumevanja jezika vsebuje sklop 12 vprašanj izbirnega tipa, ki omogočajo oceno vaših jezikovnih spretnosti v zvezi z besediščem, slovnico/skladnjo in slogom. Vprašanja niso povezana s področjem dela posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 25 minut, da odgovorijo na 12 vprašanj izbirnega tipa.  Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v razpoložljivem času. Vprašanja ne zahtevajo dodatnega znanja in temeljijo zgolj na informacijah iz besedila.
   
 • Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc: razgovor, katerega namen je oceniti splošne kompetence kandidata, in sicer tako da se mu postavi vprašanja, kako bi se odzval v različnih situacijah. Približno dva do tri tedne pred razgovorom je kandidat povabljen, da si ogleda in prebere spletno pisno nalogo in osnovne informacije, da se pripravi na razgovor. V okviru pisne naloge in osnovnih informacij mora kandidat zamenjati sodelavca in prevzeti odgovornost za različne naloge in situacije, o katerih se bo razpravljalo med razgovorom. Med razgovorom so vključene tudi dodatne situacije, ki ne temeljijo na nalogi.

  Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc traja od 30 do 40 minut in preveri več splošnih kompetenc, kot je navedeno v razpisu natečaja. Razgovor poteka individualno z usposobljenim izpraševalcem, ki je uslužbenec institucije EU, vendar ni član natečajne komisije. Izpraševalec v skladu z delno strukturiranim scenarijem med razgovorom zagotovi dodatne informacije. V tem času se lahko kandidat seznani s pisnim informativnim gradivom in osnovnimi informacijami.
  Med razgovorom sta navzoča dva člana natečajne komisije, ki si zapisujeta opombe, v sam razgovor pa ne posegata.

  Situacijski razgovor poteka na daljavo prek videokonference.

  Primeri vprašanj na situacijskem razgovoru:

  Povezani z nalogo:
  – Če bi imeli vodilno vlogo, kako bi rešili spor med ... in ...?
  – Kako bi se odločili, katere informacije so pomembnejše med informacijami, ki ste jih prejeli od ...?

  Nepovezani z nalogo:
  – Kako bi ravnali s sodelavcem, ki ...?
  – Kako bi se odzvali na pripombe o vašem projektu, ki...?
   

 • Ustna predstavitev: vzorci – To je individualni test analize in predstavitve, ki od vas zahteva predstavitev in odgovore na vprašanja v zvezi s hipotetično delovno situacijo. Pred razgovorom je kandidat povabljen, da si ogleda, prebere in analizira vse razpoložljive različice spletne pisne naloge in osnovne informacije, da se pripravi na razgovor. Na začetku razgovora boste obveščeni, katero različico naloge morate predstaviti (brez vizualne podpore), ter pozvani, da odgovorite na vprašanja. Ustna predstavitev traja 20 minut in je namenjena ocenjevanju različnih kompetenc, kot je navedeno v razpisu natečaja.
   
 • Test znanja glavnega jezika: primer – Test znanja glavnega jezika je test z vprašanji izbirnega tipa, ki ga sestavlja 25 neodvisnih vprašanj. Vsako vprašanje ponuja 4 možne odgovore, samo eden med njimi (A, B, C ali D) je pravilen. Kandidati imajo na razpolago 25 minut. Vprašanja lahko zadevajo naslednje kompetence: slovnica, besedišče, idiomatične besedne zveze, pravopis in ločila.

 

Tolmači (AD)

 • Spletni testi: primeri
  • Testi sklepanja:
   besedno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja besednih informacij)
   številčno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja številčnih informacij)
   abstraktno sklepanje (omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja povezav med koncepti, ki ne vsebujejo jezikovnih, prostorskih ali številčnih elementov)
    
 • Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc: razgovor, katerega namen je oceniti splošne kompetence kandidata, in sicer tako da se mu postavi vprašanja, kako bi se odzval v različnih situacijah. Približno dva do tri tedne pred razgovorom je kandidat povabljen, da si ogleda in prebere spletno pisno nalogo in osnovne informacije, da se pripravi na razgovor. V okviru pisne naloge in osnovnih informacij mora kandidat zamenjati sodelavca in prevzeti odgovornost za različne naloge in situacije, o katerih se bo razpravljalo med razgovorom. Med razgovorom so vključene tudi dodatne situacije, ki ne temeljijo na nalogi.

  Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc traja od 30 do 40 minut in je namenjen preverjanju različnih splošnih kompetenc, kot je navedeno v razpisu natečaja. Razgovor poteka individualno z usposobljenim izpraševalcem, ki je uslužbenec institucije EU, vendar ni član natečajne komisije. Izpraševalec v skladu z delno strukturiranim scenarijem med razgovorom zagotovi dodatne informacije. V tem času se lahko kandidat seznani s pisnim informativnim gradivom in osnovnimi informacijami.
  Med razgovorom sta navzoča dva člana natečajne komisije, ki si zapisujeta opombe, v sam razgovor pa ne posegata.

  Situacijski razgovor poteka na daljavo prek videokonference.

  Primeri vprašanj na situacijskem razgovoru:

  Povezani z nalogo:
  – Če bi imeli vodilno vlogo, kako bi rešili spor med ... in ...?
  – Kako bi se odločili, katere informacije so pomembnejše med informacijami, ki ste jih prejeli od ...?

  Nepovezani z nalogo:
  – Kako bi ravnali s sodelavcem, ki ...?
  – Kako bi se odzvali na pripombe o vašem projektu, ki...?
   

 • Ustna predstavitev: vzorci – To je individualni test analize in predstavitve, ki od vas zahteva predstavitev in odgovore na vprašanja v zvezi s hipotetično delovno situacijo. Pred razgovorom je kandidat povabljen, da si ogleda, prebere in analizira vse razpoložljive različice spletne pisne naloge in osnovne informacije, da se pripravi na razgovor. Na začetku razgovora boste obveščeni, katero različico naloge morate predstaviti (brez vizualne podpore), ter pozvani, da odgovorite na vprašanja. Ustna predstavitev traja 20 minut in je namenjena ocenjevanju različnih kompetenc, kot je navedeno v razpisu natečaja.

 

Pogodbeni uslužbenci/Stalni razpis CAST

 • Testi sklepanja:
  Za funkcionalne skupine I, II in III glej Strokovno-tehnični uslužbenci (AST-SC) ali Strokovno-tehnični uslužbenci (AST).
  Za funkcionalno skupino IV glej Upravni uslužbenci (AD – splošni profili).
   
 • Test kompetenc: to je test z vprašanji izbirnega tipa, s katerim se oceni kandidatovo poznavanje področja določenega profila. Natančnejše informacije so v razpisu za prijavo interesa.

  Test kompetenc za pogodbene uslužbence vsebuje 25 vprašanj izbirnega tipa, s katerimi preverimo kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vprašanja se nanašajo na naloge, navedene v razpisu za prijavo interesa. Vprašanja niso povezana s področjem dela posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen.  Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 50 minut, da odgovorijo na 25 vprašanj izbirnega tipa.  Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v razpoložljivem času. Test kompetenc kandidati opravljajo v svojem drugem jeziku. Za funkcionalni skupini II in III je treba doseči najmanj 13 točk od 25, za funkcionalno skupino IV najmanj 16 točk od 25.

  Ta vrsta testa se uporablja za naslednje profile:

Finance: vprašanja o finančnih postopkih, upravljanju računovodstva, analizi in nasvetih (revizije in kontrole), ki lahko zajemajo tudi ekonomske teorije ter orodja za spremljanje in analizo ekonomskih in finančnih gibanj, dogajanj in podatkov.
Upravljanje projektov/programov: vprašanja o upravljanju projektov/programov (načrtovanje, nadzor, ocena itd.), ki zajemajo tudi ustrezne finančne vidike, sporočanje in zagotavljanje kakovosti.
Tajniki/referenti: vprašanja o tajniških/pisarniških nalogah, kot so organizacija sestankov, priprava potnih nalogov, evidentiranje dokumentov in pošte, razvrščanje pošte, urejanje urnika sestankov itd. Preverja se tudi osnovno poznavanje programa MS Office.
Človeški viri/administracija: vprašanja se večinoma nanašajo na kadrovsko upravljanje in poklicno izpopolnjevanje.
Komuniciranje: vprašanja o praktičnih orodjih, med drugim informativnih obvestilih, informativnih pregledih, spletnem komuniciranju in družbenih medijih, ter o ustreznih vidikih projektnega upravljanja, povezanih npr. z opredelitvijo/uvajanjem/izvajanjem komunikacijskih strategij.
Politične zadeve/politike EU: vprašanja o političnih področjih na splošno in na ravni EU, zajemajo lahko tudi pravne in ekonomske teme.
Pravo: vprašanja o pravu EU, nacionalnem in mednarodnem pravu, zajemajo lahko tudi politične in ekonomske teme.
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT): vprašanja o številnih temah, povezanih z IKT, kot so (vendar ne izključno) uporaba programskih jezikov, denimo JAVA, Visual Basic, Visual C# itd., upravljanje uporabniških sistemov (npr. Windows in Unix) ter upravljanje omrežja in telekomunikacij.
Osebje za vzgojo in varstvo otrok: vprašanja o varstvu otrok v podaljšanem bivanju in varstvu na prostem (otroci v starosti od 3,5 do 14 let), vzgoji in varstvu predšolskih otrok v starosti od 0 do 3 let v jaslih.
Pedagoški psihologivprašanja o različnih vidikih, denimo koordinaciji dela v vrtcu ali podaljšanem bivanju in njegovem osebju, kakovosti bivanja otrok in interakciji s starši, pripravi in spremljanju izvajanja vzgojno-izobraževalnega poslanstva (vključno z usposabljanjem).
 

 • Test razumevanja jezika: to je test z vprašanji izbirnega tipa, s katerim ocenimo kandidatovo razumevanje drugega jezika (angleščine, francoščine, nemščine) v zvezi z besediščem, slovnico/skladnjo in slogom.

  Test razumevanja jezika za pogodbene uslužbence vsebuje sklop 12 vprašanj izbirnega tipa, s katerimi preverimo kandidatovo razumevanje drugega jezika (angleščina, francoščina, nemščina) v zvezi z besediščem, slovnico/skladnjo in slogom. Vprašanja niso povezana s področjem dela posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 30 minut, da odgovorijo na 12 vprašanj izbirnega tipa.  Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v razpoložljivem času. Za funkcionalno skupino III je treba doseči 6 točk od 12 in za funkcionalno skupino IV 7 točk od 12.

  Ta vrsta testa se uporablja za naslednje profile:

  Prevajalci/korektorjis testom ocenimo kandidatovo razumevanje drugega jezika (angleščina, francoščina, nemščina) v zvezi z besediščem, slovnico/skladnjo in slogom. Vprašanja ne zahtevajo dodatnega znanja in temeljijo zgolj na informacijah iz besedila.
   

 • Vsi testi so računalniško podprti in jih opravite hkrati v testnem centru, ki ga izberete sami (s seznama razpoložljivih centrov). Seznam razpoložljivih testnih centrov bo priložen vabilu, ki ga bomo poslali kandidatom.
   
 • Fizični in upravno-administrativni podporni delavci: kandidati ne opravljajo testov kompetenc in razumevanja jezika, temveč samo teste sklepanja.

Glosar izrazov

Test abstraktnega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja razmerij med pojmi, ki nimajo jezikovne, prostorske ali številčne vrednosti

Študija primera :

računalniško podprt test na podlagi ustreznega primera kandidate postavi pred razne probleme, ki jih morajo rešiti ali se nanje odzvati, pri čemer si lahko pomagajo zgolj z danimi informacijami in gradivom  

E-simulacija nalog :

računalniško podprt test zahteva od kandidatov odgovore na več vprašanj, pri čemer lahko uporabijo samo dokumente, poslane po elektronski pošti

Skupinska vaja :

kandidati vsak zase preučijo določeno število informacij, nato se pridružijo skupini drugih kandidatov, v kateri razpravljajo o svojih sklepanjih in dosežejo skupno odločitev

Test številčnega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja številčnih informacij

Ustna predstavitev :

individualni test analize in predstavitve, ki od kandidata zahteva, da predlaga rešitve za namišljeni delovni problem; kandidat preuči/analizira dane dokumente, nato mora svoje predloge predstaviti manjši skupini ljudi

Situacijski test :

ocenjuje tipično kandidatovo vedenje v delovni situaciji

Test besednega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja besednih informacij