Vzorčni testi

Home > Prijava > Vzorčni testi

Vse, kar morate vedeti o naših testih

V izbirnem postopku vsakega javnega natečaja, objavljenega na spletišču EPSO, morajo kandidati opraviti vrsto testov, s katerimi ocenijo njihove splošne in poklicne kompetence in usposobljenost. Večina kandidatov mora opraviti prvi krog testov, tj. računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa, razen kandidatov, ki se prijavijo za specializirana delovna mesta in jih v začetnem izbirnem postopku lahko ocenijo le na podlagi njihovih kvalifikacij.

Kandidati, ki uspešno opravijo računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa in/ali izbor na podlagi kvalifikacij in ki glede na svojo prijavo izpolnjujejo vse splošne in posamezne pogoje, so povabljeni v ocenjevalni center.

Testiranje v ocenjevalnem centru je navadno v Bruslju ali Luxembourgu, lahko traja več kot en dan. V ocenjevalnem centru ocenijo kandidatove splošne kompetence in posebne kompetence, vezane na razpisane delovne naloge/področja.

Spodaj prilagamo vzorčne teste iz teh dveh krogov ocenjevanja, tako si kandidati lahko ogledajo, na kakšna vprašanja bodo morali odgovarjati. Opozarjamo, da se število in tipi testov spreminjajo glede na vrsto natečaja in razred zaposlitve. Več informacij o testih v posameznem izbirnem postopku vsebuje razpis natečaja (ali razpis za prijavo interesa).

Razen teh vzorčnih testov urad EPSO sicer ne ponuja pripravljalnih tečajev ali gradiva niti ne daje odobritve za publikacije in tečaje, ki jih pripravljajo druge organizacije.

Nekatere države članice pripravljajo usposabljanje za natečaje in zagotavljajo podporo državljanom EU prek naslednjih partnerjev ali stalnih predstavništev teh držav pri EU (glej uradni imenik Evropske unije).

 

Strokovno-tehnični uslužbenci (AST-SC)

 • Spletni testi: testi sklepanja (besednega, številčnega in abstraktnega) in testi strokovne usposobljenosti (Prednostno razporejanje in organizacija dela ter Osnovna računalniška pismenost)
 • E-simulacija nalog: računalniška simulacija dejanskega delovnega opravila: natančen posnetek elektronske pošte z mapo Prejeto, v kateri so informacije v zvezi z določenim problemom 
 • Testi razumevanja jezika
 • Test poznavanja finančnega poslovodenja: angleščina, francoščina, nemščina
 • Točnost in natančnost: angleščinafrancoščinanemščina
   
 • Test poznavanja programske opreme Microsoft Office
  S testom preverimo vašo usposobljenost za pripravo in/ali obdelavo dokumentov v obliki MS Word in Excel (različica MS Office: Windows 7 – MS Office 2010). Test traja 60 minut.
   
 • Test pisnega izražanja:
  Preverja se kandidatova sposobnost pisnega izražanja (zlasti pravopisa, besedišča in slovnice) v njegovem drugem jeziku, in ne njegovo poznavanje tematskega področja.
  Kandidati bodo s seznama različnih tem izbrali eno temo. Nato bodo o izbrani temi napisali sestavek.
  Test bo trajal 30 minut, opravljali ga bodo na računalniku.
   
 • Igranje vlog:
  Kandidat dobi pisna navodila in informacije tik pred vajo. V skladu z navodili pripravi sestanek s „stranko‟ (približno 5–10 minut priprave), in sicer v vlogi, ki bi jo imel na razpisanem delovnem mestu. Navodila pojasnijo tudi vlogo „stranke‟ in opišejo problem.
  Igra vlog traja približno 15 minut in omogoča ocenjevanje raznih splošnih kompetenc. Na sestanku s „stranko‟ je treba rešiti problem, „stranka“, tj. usposobljeni član osebja, v skladu z delno strukturiranim scenarijem med sestankom da še dodatne informacije. Navzoča sta dva člana natečajne komisije, ki si zapisujeta opombe, v samo vajo pa ne posegata. Ob koncu vaje ocenita kandidata. 
   
 • Test z zadevnega področja:
  Test z zadevnega področja vsebuje vprašanja izbirnega tipa, s katerimi preverimo kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vsako vprašanje temelji na pisnem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Več informacij je v razpisu natečaja in vabilu.

 

Strokovno-tehnični uslužbenci (AST)

 • Test sposobnosti jezikovnega urejanja:
  Test od kandidata zahteva, da popravi jezikovne napake (številčenje, ločila, slovnica/črkovanje in besedišče) in oblikovne napake prevedenega dokumenta.
  Izhodiščno besedilo v kandidatovem drugem jeziku je vidno na računalniškem zaslonu. Prevod tega besedila v kandidatov prvi jezik je v obliki MSWord (MS Office 2010) in vsebuje jezikovne in oblikovne napake v primerjavi z izhodiščnim dokumentom. Kandidat mora poiskati in popraviti oz. odpraviti napake, tako da dokument ustreza izhodiščnemu besedilu.
  Test traja približno uro.
   
 • Sestavljanje obvestila v zvezi z nalogami/pisni test s področja natečaja:
  S testom se ocenijo nekatere od kompetenc, ki jih zahteva določen profil. Na podlagi kratke pisne predstavitve situacije morajo kandidati sestaviti obvestilo, vključno z navodili za obravnavo dane situacije. Kandidati opravljajo test na računalniku in v svojem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja.
   
 • Razgovor za ugotavljanje posebnih kompetenc/razgovor o zadevnem področju:
  V razgovoru se ocenijo nekatere ali vse (glej razpis natečaja) kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Gre za strukturiran razgovor, ki ga vodita dva člana natečajne komisije, poteka v kandidatovem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja. Treba je razlikovati med razgovorom za ugotavljanje posebnih kompetenc/razgovorom o zadevnem področju in razgovorom za ugotavljanje splošnih kompetenc, ki je tudi strukturiran razgovor, vendar se osredotoča na splošne kompetence in ne na posebne naloge. 
   
 • Test z zadevnega področja:
  Test z zadevnega področja vsebuje vprašanja izbirnega tipa, s katerimi preverimo kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vsako vprašanje temelji na pisnem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Več informacij je v razpisu natečaja in vabilu.

 

Upravni uslužbenci (AD – splošni profili)

 

Upravni uslužbenci (AD – specialisti)

 • Testi sklepanja: interaktivni testi besednega, številčnega, abstraktnega sklepanja in interaktivni situacijski test
 • Vzorčna vprašanja situacijskega testa: angleščinafrancoščinanemščina in primer ocenjevanja
 • E-simulacija nalog: računalniška simulacija dejanskega delovnega opravila: natančen posnetek elektronske pošte z mapo Prejeto, v kateri so informacije v zvezi z določenim problemom 
 • Skupinska vaja: angleščinafrancoščinanemščina
 • Ustna predstavitev: angleščinafrancoščinanemščina
 • Študija primera: angleščinafrancoščinanemščina
   
 • Razgovor za ugotavljanje posebnih kompetenc/razgovor o zadevnem področju: 
  V razgovoru se ocenijo nekatere ali vse (glej razpis natečaja) kompetence za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Gre za strukturiran razgovor, ki ga vodita dva člana natečajne komisije, poteka v kandidatovem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja. Treba je razlikovati med razgovorom za ugotavljanje posebnih kompetenc/razgovorom o zadevnem področju in razgovorom za ugotavljanje splošnih kompetenc, ki je tudi strukturiran razgovor, vendar se osredotoča na splošne kompetence in ne na posebne naloge.
   
 • Sestavljanje obvestila v zvezi z nalogami/pisni test s področja natečaja: 
  S testom se ocenijo nekatere kompetence za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Na podlagi kratke pisne predstavitve situacije morajo kandidati napisati, kako obravnavati dano situacijo. Kandidati opravljajo test na računalniku in v svojem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja.
   
 • Test z zadevnega področja:
  Test z zadevnega področja vsebuje vprašanja izbirnega tipa, s katerimi preverimo kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vsako vprašanje temelji na pisnem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Več informacij je v razpisu natečaja in vabilu.

 

Pravniki lingvisti (AD)

 

Prevajalci (AD)

 

Tolmači (AD)

 

Pogodbeni uslužbenci/Stalni razpis CAST

 • Testi sklepanja:
  Za funkcionalne skupine I, II in III glej Strokovno-tehnični uslužbenci (AST-SC) ali Strokovno-tehnični uslužbenci (AST).
  Za funkcionalno skupino IV glej Upravni uslužbenci (AD – splošni profili).
   
 • Test kompetenc: To je test z vprašanji izbirnega tipa, s katerim ocenijo kandidatovo poznavanje področja določenega profila. Natančnejše informacije so v razpisu za prijavo interesa.

  Test kompetenc za pogodbene uslužbence vsebuje 25 vprašanj izbirnega tipa, s katerimi preverimo kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vprašanja se nanašajo na naloge, navedene v razpisu za prijavo interesa. Vprašanja niso povezana s področjem dela posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen.  Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 50 minut, da odgovorijo na 25 vprašanj izbirnega tipa.  Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v razpoložljivem času. Test kompetenc kandidati opravljajo v svojem drugem jeziku. Za funkcionalni skupini II in III je treba doseči najmanj 13 točk od 25, za funkcionalno skupino IV najmanj 16 točk od 25.

  Ta vrsta testa se uporablja za naslednje profile:

Finance: vprašanja o finančnih postopkih, upravljanju računovodstva, analizi in nasvetih (revizije in kontrole), ki lahko zajemajo tudi ekonomske teorije ter orodja za spremljanje in analizo ekonomskih in finančnih gibanj, dogajanj in podatkov.
Upravljanje projektov/programov: vprašanja o upravljanju projektov/programov (načrtovanje, nadzor, ocena itd.), ki zajemajo tudi ustrezne finančne vidike, sporočanje in zagotavljanje kakovosti.
Tajniki/referenti: vprašanja o tajniških/pisarniških nalogah, kot so organizacija sestankov, priprava potnih nalogov, evidentiranje dokumentov in pošte, razvrščanje pošte, urejanje urnika sestankov itd. Preverja se tudi osnovno poznavanje programa MS Office.
Človeški viri/administracija: vprašanja se večinoma nanašajo na kadrovsko upravljanje in poklicno izpopolnjevanje.
Komuniciranje: vprašanja o praktičnih orodjih, med drugim informativnih obvestilih, informativnih pregledih, spletnem komuniciranju in družbenih medijih, ter o ustreznih vidikih projektnega upravljanja, povezanih npr. z opredelitvijo/uvajanjem/izvajanjem komunikacijskih strategij.
Politične zadeve/politike EU: vprašanja o političnih področjih na splošno in na ravni EU, zajemajo lahko tudi pravne in ekonomske teme.
Pravo: vprašanja o pravu EU, nacionalnem in mednarodnem pravu, zajemajo lahko tudi politične in ekonomske teme.
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT): vprašanja o številnih temah, povezanih z IKT, kot so (vendar ne izključno) uporaba programskih jezikov, denimo JAVA, Visual Basic, Visual C# itd., upravljanje uporabniških sistemov (npr. Windows in Unix) ter upravljanje omrežja in telekomunikacij.
Osebje za vzgojo in varstvo otrok: vprašanja o varstvu otrok v podaljšanem bivanju in varstvu na prostem (otroci v starosti od 3,5 do 14 let), vzgoji in varstvu predšolskih otrok v starosti od 0 do 3 let v jaslih.
Pedagoški psihologivprašanja o različnih vidikih, denimo koordinaciji dela v vrtcu ali podaljšanem bivanju in njegovem osebju, kakovosti bivanja otrok in interakciji s starši, pripravi in spremljanju izvajanja vzgojno-izobraževalnega poslanstva (vključno z usposabljanjem).
 

 • Test razumevanja jezika: To je test z vprašanji izbirnega tipa, s katerim ocenimo kandidatovo razumevanje drugega jezika (angleščine, francoščine, nemščine) v zvezi z besediščem, slovnico/skladnjo in slogom.

  Test razumevanja jezika za pogodbene uslužbence vsebuje sklop 12 vprašanj izbirnega tipa, s katerimi preverimo kandidatovo razumevanje drugega jezika (angleščina, francoščina, nemščina) v zvezi z besediščem, slovnico/skladnjo in slogom. Vprašanja niso povezana s področjem dela posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 30 minut, da odgovorijo na 12 vprašanj izbirnega tipa.  Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v razpoložljivem času. Za funkcionalno skupino III je treba doseči 6 točk od 12 in za funkcionalno skupino IV 7 točk od 12.

  Ta vrsta testa se uporablja za naslednje profile:

  Prevajalci/korektorjis testom ocenimo kandidatovo razumevanje drugega jezika (angleščina, francoščina, nemščina) v zvezi z besediščem, slovnico/skladnjo in slogom. Vprašanja ne zahtevajo dodatnega znanja in temeljijo zgolj na informacijah iz besedila.
   
 • Vsi testi so računalniško podprti in jih opravite hkrati v testnem centru, ki ga izberete sami (s seznama razpoložljivih centrov). Seznam razpoložljivih testnih centrov bo priložen vabilu, ki ga bomo poslali kandidatom.
   
 • Fizični in upravno-administrativni podporni delavci: kandidati ne opravljajo testov kompetenc in razumevanja jezika, temveč samo teste sklepanja.

Glosar izrazov

Test abstraktnega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja razmerij med pojmi, ki nimajo jezikovne, prostorske ali številčne vrednosti

Študija primera :

računalniško podprt test na podlagi ustreznega primera kandidate postavi pred razne probleme, ki jih morajo rešiti ali se nanje odzvati, pri čemer si lahko pomagajo zgolj z danimi informacijami in gradivom  

E-simulacija nalog :

računalniško podprt test zahteva od kandidatov odgovore na več vprašanj, pri čemer lahko uporabijo samo dokumente, poslane po elektronski pošti

Skupinska vaja :

kandidati vsak zase preučijo določeno število informacij, nato se pridružijo skupini drugih kandidatov, v kateri razpravljajo o svojih sklepanjih in dosežejo skupno odločitev

Test številčnega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja številčnih informacij

Ustna predstavitev :

individualni test analize in predstavitve, ki od kandidata zahteva, da predlaga rešitve za namišljeni delovni problem; kandidat preuči/analizira dane dokumente, nato mora svoje predloge predstaviti manjši skupini ljudi

Situacijski test :

ocenjuje tipično kandidatovo vedenje v delovni situaciji

Test besednega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja besednih informacij