Header

Vzorčni testi

Vse, kar morate vedeti o naših testih

Del izbirnega postopka vsakega javnega natečaja, objavljenega na spletišču EPSO, je vrsta testov, s katerimi ocenimo splošna in strokovna znanja ter kompetence kandidatov. Prvi krog testov, in sicer računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa, mora opraviti večina kandidatov, razen tistih, ki se prijavijo za specializirana delovna mesta in so v začetnem izbirnem postopku lahko ocenjeni le na podlagi svojih kvalifikacij.

Kandidati, ki uspešno opravijo računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa oziroma so izbrani na podlagi kvalifikacij in ki po navedbah v svoji spletni prijavi izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje za pripustitev k natečaju, so povabljeni v ocenjevalni center.

Testiranje v ocenjevalnem centru je navadno v Bruslju ali Luxembourgu, traja lahko več kot en dan. V ocenjevalnem centru ocenijo kandidatove splošne kompetence in posebne kompetence, vezane na razpisane delovne naloge/področja.

V nadaljevanju dodajamo povezave na vzorčne teste za oba kroga testiranja, tako si kandidati lahko ogledajo, na kakšna vprašanja bodo morali odgovarjati. Opozarjamo, da se število in tipi testov spreminjajo glede na vrsto natečaja in razred zaposlitve. Več informacij o testih v posameznem izbirnem postopku vsebuje razpis natečaja (oziroma razpis za prijavo interesa).

Razen teh vzorčnih testov urad EPSO ne ponuja ne pripravljalnih tečajev ne gradiva niti ne daje odobritve za publikacije in tečaje, ki jih pripravljajo druge organizacije.

Nekatere države članice pripravljajo usposabljanje za natečaje za državljane EU na naslednjih kontaktnih naslovih ali na svojih stalnih predstavništvih pri EU.

 

Strokovno-tehnični uslužbenci (AST-SC)

 • Spletni testi: testi sklepanja (besednega, številčnega in abstraktnega) in testi strokovnih znanj (prednostno razporejanje in organizacija dela ter osnovna računalniška pismenost)
 • E-simulacija nalog: računalniška simulacija dejanskega delovnega opravila: natančen posnetek elektronske pošte z mapo Prejeto, v kateri so informacije v zvezi z določenim problemom. 
 • Testi razumevanja jezika: angleščina, francoščina, nemščina
 • Test poznavanja finančnega poslovodenja: angleščina, francoščina, nemščina
 • Točnost in natančnost: angleščinafrancoščinanemščina
   
 • Test poznavanja programske opreme Microsoft Office
  S testom preverimo vašo usposobljenost za pripravo in/ali obdelavo dokumentov v obliki MS Word in Excel (različica MS Office: Windows 7 – MS Office 2010). Test traja 60 minut.
   
 • Test pisnega izražanja:
  S tem praktičnim testom preverimo kandidatovo zmožnost pisnega izražanja (zlasti pravopis, besedišče in slovnico) v njegovem drugem jeziku, in ne njegovo poznavanje tematskega področja.
  Kandidati izberejo samo eno od tem s prejetega seznama, nato o izbrani temi napišejo sestavek.
  Test traja 30 minut, opravlja se na računalniku.
   
 • Igranje vlog:
  Kandidat dobi pisna navodila in informacije tik pred igro. V skladu z navodili pripravi sestanek s „stranko‟ (približno 5–10 minut priprave), in sicer v vlogi, ki bi jo imel na razpisanem delovnem mestu. Navodila pojasnijo tudi vlogo „stranke‟ in opišejo problem.
  Igra vlog traja približno 15 minut in omogoča ocenjevanje raznih splošnih kompetenc. Na sestanku s „stranko‟ je treba rešiti problem, pri čemer „stranka“, tj. usposobljeni član osebja, v skladu z delno strukturiranim scenarijem da še dodatne informacije. Navzoča sta dva člana natečajne komisije, ki si zapisujeta opombe, v samo vajo pa ne posegata. Ob koncu vaje ocenita kandidata. 
   
 • Test z zadevnega področja:
  Test z zadevnega področja vsebuje vprašanja izbirnega tipa, s katerimi preverimo kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vsako vprašanje temelji na pisnem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen. Več informacij je v razpisu natečaja in vabilu.

 

Strokovno-tehnični uslužbenci (AST)

 • Test jezikovnega urejanja:
  Kandidat mora popraviti jezikovne napake (številčenje, ločila, slovnico/pravopis, besedišče) in oblikovne napake prevedenega dokumenta.
  Izvirnik v kandidatovem drugem jeziku je prikazan na računalniškem zaslonu. Prevod tega besedila v kandidatov jezik 1 je v obliki MSWord (MS Office 2010) in vsebuje jezikovne in oblikovne napake v primerjavi z izhodiščnim dokumentom. Kandidat mora poiskati in popraviti oz. odpraviti napake, tako da dokument ustreza izvirniku.
  Test traja približno uro.
   
 • Sestavljanje obvestila v zvezi z nalogami/pisni test s področja natečaja:
  S testom ocenimo nekatere od kompetenc, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Na podlagi kratke pisne predstavitve situacije morajo kandidati sestaviti obvestilo, tudi o tem, kako obravnavati dano situacijo. Kandidati opravljajo test na računalniku v svojem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja.
   
 • Razgovor za ugotavljanje posebnih kompetenc/razgovor o zadevnem področju:
  V razgovoru se ocenijo nekatere ali vse (glej razpis natečaja) kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Gre za strukturiran razgovor, ki ga vodita dva člana natečajne komisije in poteka v kandidatovem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja. Razgovor za ugotavljanje posebnih kompetenc/razgovor o zadevnem področju ni isto kot razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc, ki je tudi strukturiran, vendar se osredotoča na splošne kompetence in ne na posebne naloge. 

 

Upravni uslužbenci (AD – splošni profili)

 

Upravni uslužbenci (AD – specialisti)

 • Testi sklepanja: interaktivni testi številčnega, besednega, abstraktnega sklepanja in interaktivni situacijski test
 • Vzorčna vprašanja situacijskega testa: angleščinafrancoščinanemščina in primer ocenjevanja
 • E-simulacija nalogračunalniška simulacija dejanskega delovnega opravila: natančen posnetek elektronske pošte z mapo Prejeto, v kateri so informacije v zvezi z določenim problemom. 
 • Skupinska vaja: angleščinafrancoščinanemščina
 • Ustna predstavitev: angleščinafrancoščinanemščina
 • Študija primera: angleščinafrancoščinanemščina
   
 • Razgovor za ugotavljanje posebnih kompetenc/razgovor o zadevnem področju: 
  V razgovoru se ocenijo nekatere ali vse (glej razpis natečaja) kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Gre za strukturiran razgovor, ki ga vodita dva člana natečajne komisije in poteka v kandidatovem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja. Razgovor za ugotavljanje posebnih kompetenc/razgovor o zadevnem področju ni isto kot razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc, ki je tudi strukturiran, vendar se osredotoča na splošne kompetence in ne na posebne naloge.
   
 • Sestavljanje obvestila v zvezi z nalogami/pisni test s področja natečaja: 
  S testom ocenimo nekatere kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Na podlagi kratke pisne predstavitve situacije morajo kandidati napisati, kako obravnavati dano situacijo. Kandidati opravljajo test na računalniku in v svojem drugem jeziku. Minimalno zahtevano število točk je navedeno v razpisu natečaja.

 

Pravniki lingvisti (AD)

 

Prevajalci (AD)

 

Tolmači (AD)

 

Pogodbeni uslužbenci

 • Testi sklepanja
  Za funkcionalno skupino I glej „Strokovno-tehnični uslužbenci (AST-SC)“.
  Za fukncionalno skupino II glej „Strokovno-tehnični uslužbenci (AST-SC)“.
  Za funkcionalno skupino III glej „Strokovno-tehnični uslužbenci (AST)“.
  Za funkcionalno skupino IV glej „Upravni uslužbenci (AD – splošni profili)“.
   
 • Test kompetenc: To je test z vprašanji izbirnega tipa, s katerim ocenimo kandidatovo poznavanje področja določenega profila. Natančnejše informacije so v razpisu za prijavo interesa.

  Stalni razpis CAST (EPSO/CAST/P1-P17/2017 – EPSO/CAST/P19/P20/2018 – EPSO/CAST/P21/P22/2019): Test kompetenc za pogodbene uslužbence vsebuje 25 vprašanj izbirnega tipa, s katerimi preverimo kompetence, potrebne za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vprašanja se nanašajo na naloge, navedene v razpisu za prijavo interesa, in niso povezana s področjem dela posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen.  Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 50 minut, da odgovorijo na 25 vprašanj izbirnega tipa.  Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v razpoložljivem času. Kandidati opravljajo test kompetenc v svojem drugem jeziku. Za funkcionalni skupini II in III je treba doseči najmanj 13 točk od 25, za funkcionalno skupino IV najmanj 16 točk od 25.

Vzorčni test za profile s področja financ: vprašanja o finančnih postopkih, računovodenju, analizah in nasvetih (revizije in kontrole), ki lahko zadevajo tudi ekonomske teorije ter orodja za spremljanje in analiziranje ekonomskih in finančnih gibanj, dogajanja in podatkov.
Vzorčni test za profile s področja vodenja projektov/programov: vprašanja o vodenju projektov/programov (načrtovanje, spremljanje, ocenjevanje itd.), ki zadevajo tudi relevantne finančne vidike, komuniciranje in zagotavljanje kakovosti.
Vzorčni test za tajnike/referente: vprašanja o tajniških/pisarniških nalogah, kot so organizacija sestankov, priprava potnih nalogov, evidentiranje dokumentov in pošte, razvrščanje pošte, urejanje urnika sestankov itd. Preverjamo tudi osnovno poznavanje programske opreme MS Office.
Vzorčni test za profile s področja administracije/človeških virov: vprašanja se večinoma nanašajo na kadrovsko upravljanje in poklicno izobraževanje.
Vzorčni test za profile s področja komuniciranja: vprašanja o praktičnih orodjih, kot so (vendar ne izključno) informativna obvestila, informativni pregledi, spletno komuniciranje, družbeni mediji in tudi ustrezni vidiki vodenja projektov, povezani npr. z opredeljevanjem/uvajanjem/izvajanjem komunikacijskih strategij.
Vzorčni test za profile s področja političnih zadev/politik EU: vprašanja o političnih področjih na splošno in na ravni EU, zajemajo lahko tudi pravne in ekonomske teme.
Vzorčni test za profile s področja prava: vprašanja o pravu EU, nacionalnem in mednarodnem pravu, zajemajo lahko tudi politične in ekonomske teme.
Vzorčni test za profile s področja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT): vprašanja o različnih temah IKT, kot so (vendar ne izključno) uporaba programskih jezikov, denimo JAVA, Visual Basic, Visual C# itd., skrbništvo uporabniškega okolja (npr. Windows in Unix), upravljanje omrežja in telekomunikacij.
Vzorčni test za osebje za vzgojo in varstvo otrok: vprašanja o varstvu otrok v podaljšanem bivanju in varstvu na prostem (otroci v starosti od 3,5 do 14 let), vzgoji in varstvu predšolskih otrok v starosti od 0 do 3 let v jaslih.
Vzorčni test za pedagoške psihologe: vprašanja o različnih vidikih, denimo koordinaciji dela v vrtcu ali podaljšanem bivanju in njegovem osebju,  kakovosti bivanja otrok in interakciji s starši, pripravi in spremljanju izvajanja vzgojno-izobraževalnega poslanstva (vključno z usposabljanjem).

Stalni razpis CAST (EPSO/CAST/P18/2017 - Fizični in upravno-administrativni podporni delavci): za ta profil ni testa kompetenc.

Vsi testi so računalniško podprti in jih opravite na isti dan v testnem centru, ki ga izberete sami (s seznama razpoložljivih centrov). Seznam razpoložljivih testnih centrov je priložen vabilu, ki ga pošljemo kandidatom.

Glosar izrazov

Test abstraktnega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja razmerij med pojmi, ki nimajo jezikovne, prostorske ali številčne vrednosti

Študija primera :

računalniško podprt test na podlagi ustreznega primera kandidate postavi pred razne probleme, ki jih morajo rešiti ali se nanje odzvati, pri čemer si lahko pomagajo zgolj z danimi informacijami in gradivom  

E-simulacija nalog :

računalniško podprt test zahteva od kandidatov odgovore na več vprašanj, pri čemer lahko uporabijo samo dokumente, poslane po elektronski pošti

Skupinska vaja :

kandidati vsak zase preučijo določeno število informacij, nato se pridružijo skupini drugih kandidatov, v kateri razpravljajo o svojih sklepanjih in dosežejo skupno odločitev

Test številčnega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja številčnih informacij

Ustna predstavitev :

individualni test analize in predstavitve, ki od kandidata zahteva, da predlaga rešitve za namišljeni delovni problem; kandidat preuči/analizira dane dokumente, nato mora svoje predloge predstaviti manjši skupini ljudi

Situacijski test :

ocenjuje tipično kandidatovo vedenje v delovni situaciji

Test besednega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja besednih informacij