Header

Vzorčni testi

Vse, kar morate vedeti o naših testih

V izbirnem postopku vsakega javnega natečaja, objavljenega na spletišču EPSO, morajo kandidati opraviti vrsto testov, s katerimi se ocenijo njihove splošne in poklicne kompetence in usposobljenost. Večina kandidatov mora v prvem krogu testov opraviti računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa, razen kandidatov, ki se prijavijo za specializirana delovna mesta in pri katerih lahko v začetnem izboru ocenijo le njihove kvalifikacije.

Kandidati, ki uspešno opravijo računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa oziroma izbor na podlagi kvalifikacij ter ki glede na svojo prijavo izpolnjujejo vse splošne in posamezne pogoje, so povabljeni v ocenjevalni center.

Ocenjevalni center je navadno v Bruslju in Luxembourgu, ocenjevalni postopek lahko traja več kot en dan. V ocenjevalnem centru ocenijo splošne kompetence kandidatov in posebne kompetence, vezane na razpisane delovne naloge.

Spodaj prilagamo vzorčne teste iz teh dveh krogov ocenjevanja, tako si kandidati lahko ogledajo, na kakšna vprašanja bodo morali odgovarjati. Opozarjamo, da se število in tipi testov spreminjajo glede na vrsto natečaja in razred zaposlitve. Več informacij o testih v posameznem izbirnem postopku vsebuje razpis natečaja (oziroma razpis za prijavo interesa).

Urad EPSO razen vzorčnih testov ne ponuja pripravljalnih tečajev ali gradiva in tudi ne daje odobritve za publikacije in tečaje, ki jih pripravljajo druge organizacije.

Nekatere države članice pripravljajo usposabljanje za natečaje za državljane EU na naslednjih kontaktih ali prek svojih stalnih predstavništev pri EU.

 

Strokovno-tehnični uslužbenci (AST-SC)

 

Strokovno-tehnični uslužbenci (AST)

 • Test sposobnosti jezikovnega urejanja:
  Test od kandidata zahteva, da popravi jezikovne in oblikovne napake prevedenega dokumenta.
  Izhodiščno besedilo v kandidatovem drugem jeziku je vidno na računalniškem zaslonu. Prevod tega besedila v kandidatov prvi jezik je dokument MSWord ter vsebuje jezikovne napake in napačno obliko v primerjavi z izhodiščnim dokumentom. Kandidat mora poiskati in popraviti oz. odpraviti napake, tako da dokument ustreza izhodiščnemu besedilu.
  Test traja približno uro.

 

Upravni uslužbenci (AD – splošni profili)

 

Upravni uslužbenci (AD – specialisti)

 

Pravniki lingvisti (AD)

 

Prevajalci (AD)

 • Testi sklepanja: številčni, besedni in abstraktni interaktivni testi
 • Testi prevajanja
 • Testi jezikovnega razumevanjaangleščina, francoščina, nemščina
 • Skupinska vaja: angleščinafrancoščinanemščina
 • Ustna predstavitev: angleščinafrancoščinanemščina
 • Test znanja glavnega jezika: vzorčni test
  Test znanja glavnega jezika je pilotni test, ki leta 2017 ne bo izločilen, točke, ki jih bodo kandidati zbrali pri tem testu, se na tem natečaju ne bodo upoštevale. Rezultati bodo obdelani anonimno zgolj v analitične namene za potrebe organizacije prihodnjih natečajev.
  Znanje glavnega jezika preverjamo z vprašanji izbirnega tipa: test sestavlja 25 samostojnih vprašanj, vsako vprašanje ponuja štiri možne odgovore, samo eden med njimi (A, B, C ali D) je pravilen. Kandidati bodo imeli na razpolgao 25 minut. Vprašanja bodo lahko zadevala naslednje kompetence: slovnica, besedišče, idiomatične besedne zveze, črkovanje in ločila.

 

Tolmači (AD)

 

Pogodbeni uslužbenci

 • Testi sklepanja
  Za funkcionalno skupino I glej Strokovno-tehnični uslužbenci (AST-SC).
  Za fukncionalno skupino II glej Strokovno-tehnični uslužbenci (AST-SC) .
  Za funkcionalno skupino III glej Strokovno-tehnični uslužbenci (AST).
  Za funkcionalno skupino IV glej Upravni uslužbenci (AD – splošni profili).
   
 • Test kompetenc: to je test z vprašanji izbirnega tipa, s katerim ocenijo kandidatovo poznavanje področja določenega profila. Natančnejše informacije v razpisu za prijavo interesa.

  Stalni razpis CAST (EPSO/CAST/P1-P17/2017): test kompetenc za pogodbene uslužbence vsebuje 25 vprašanj izbirnega tipa, s katerimi preverjamo usposobljenost za opravljanje nalog, ki jih zahteva določen profil. Vprašanja se nanašajo na naloge, navedene v razpisu, in niso povezana s področjem dela posamezne institucije, agencije oziroma službe. Vsako vprašanje temelji na določenem scenariju in vsebuje štiri možne odgovore, samo eden med njimi je pravilen.  Vsako vprašanje se točkuje z eno točko, pri napačnem odgovoru ne odbijemo točke. Kandidati imajo na razpolago skupno 50 minut, da odgovorijo na 25 vprašanj izbirnega tipa.  Čas je sicer eden od dejavnikov ocenjevanja, toda testi so pripravljeni tako, da kandidatom omogočajo odgovoriti na vsa vprašanja v razpoložljivem času. Test kompetenc kandidati opravljajo v svojem drugem jeziku. V funkcionalnih skupinah II in III je treba za pozitivno oceno doseči najmanj 13 točk od 25, v funkcionalni skupini IV najmanj 16 točk od 25.

Vzorčni test za profile s področja financ: vprašanja o finančnih postopkih, upravljanju računovodstva, analizi in nasvetih (revizije in kontrole), ki lahko zajemajo tudi ekonomske teorije ter orodja za spremljanje in analizo ekonomskih in finančnih gibanj, dogajanj in podatkov.
Vzorčni test za profile s področja upravljanja projektov/programov: vprašanja o upravljanju projektov/programov (načrtovanje, nadzor, ocena itd.), ki zajemajo tudi ustrezne finančne vidike, sporočanje in zagotavljanje kakovosti.
Vzorčni test za  tajnike/referente : vprašanja o tajniških/pisarniških nalogah, kot so organizacija sestankov, priprava potnih nalogov, evidentiranje dokumentov in pošte, razvrščanje pošte, urejanje urnika sestankov itd. Preverja se tudi osnovno poznavanje programa MS Office.
Vzorčni test za profile s področja administracije/človeških virov : vprašanja se večinoma nanašajo na kadrovsko upravljanje in poklicno izpopolnjevanje.
Vzorčni test za profile s področja komuniciranja : vprašanja o praktičnih orodjih, kot so (vendar ne izključno) informativna obvestila, informativni pregledi, spletno komuniciranje, družbeni mediji kot tudi ustrezni vidiki projektnega upravljanja, povezani npr. z opredelitvijo/uvajanjem/izvajanjem komunikacijskih strategij.
Vzorčni test za profile s področja političnih zadev/politik EU : vprašanja o političnih področjih splošno in na ravni EU, zajemajo lahko tudi pravne in ekonomske teme.
Vzorčni test za profile s področja prava : vprašanja o pravu EU, nacionalnem in mednarodnem pravu, zajemajo lahko tudi politične in ekonomske teme.
Vzorčni test za profile s področja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) : vprašanja o številnih temah IKT, kot so (vendar ne izključno) uporaba programskih jezikov, denimo JAVA, Visual Basic, Visual C# itd., upravljanje operacijskih sistemov (npr. Windows in Unix) ter upravljanje omrežja in telekomunikacij.

Stalni razpis CAST (EPSO/CAST/P18/2017 – funkcionalna skupina I): Za to funkcionalno skupino ni testa kompetenc.

Vsi testi so računalniško podprti in jih opravite hkrati v testnem centru, ki ga izberete sami (s seznama razpoložljivih centrov). Seznam razpoložljivih testnih centrov bo priložen vabilu, ki ga bomo poslali kandidatom.

Glosar izrazov

Test abstraktnega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja razmerij med pojmi, ki nimajo jezikovne, prostorske ali številčne vrednosti

Študija primera :

računalniško podprt test na podlagi ustreznega primera kandidate postavi pred razne probleme, ki jih morajo rešiti ali se nanje odzvati, pri čemer si lahko pomagajo zgolj z danimi informacijami in gradivom  

E-simulacija nalog :

računalniško podprt test zahteva od kandidatov odgovore na več vprašanj, pri čemer lahko uporabijo samo dokumente, poslane po elektronski pošti

Skupinska vaja :

kandidati vsak zase preučijo določeno število informacij, nato se pridružijo skupini drugih kandidatov, v kateri razpravljajo o svojih sklepanjih in dosežejo skupno odločitev

Test številčnega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja številčnih informacij

Ustna predstavitev :

individualni test analize in predstavitve, ki od kandidata zahteva, da predlaga rešitve za namišljeni delovni problem; kandidat preuči/analizira dane dokumente, nato mora svoje predloge predstaviti manjši skupini ljudi

Situacijski test :

ocenjuje tipično kandidatovo vedenje v delovni situaciji

Test besednega sklepanja :

ocenjuje kandidatovo sposobnost logičnega mišljenja in razumevanja besednih informacij