Exempelprov

Home > Hur söker jag? > Exempelprov

Allt du behöver veta om våra prov

I alla allmänna uttagningsprov som publiceras på Epsos webbplats ingår flera prov som ska bedöma din allmänna kompetens och yrkeskunskap. De flesta sökande får först göra datorbaserade prov med flervalsfrågor, om de inte söker en specialisttjänst där de eventuellt bedöms enbart efter sina meriter.

Om du klarar de datorbaserade proven med flervalsfrågor och/eller urvalet som baseras på meriter samt uppfyller alla allmänna och särskilda villkor för att delta i uttagningsprovet kallas du till ett utvärderingscentrum.

Proven vid utvärderingscentrumet anordnas vanligtvis i Bryssel eller Luxemburg och håller på i en eller flera dagar. Vid centrumet bedöms dina allmänna kompetenser och dina specifika kompetenser för de aktuella arbetsuppgifterna/områdesrelaterade kompetenserna.

På våra sidor med exempelprov kan du se vilken typ av frågor du kan stöta på. Tänk på att antal och typ av prov kan variera beroende på vilket uttagningsprov du deltar i och vilken typ av tjänst du söker. Om du vill veta mer om vilka prov som ingår i ett visst urvalsförfarande ska du läsa meddelandet om uttagningsprovet (eller inbjudan att lämna intresseanmälan).

Epso har varken kurser eller material utöver exempelproven och stöder inte heller andra organisationers kurser eller publikationer.

Vissa EU-länder ordnar kurser och hjälp till sökande via följande kontakter eller sina ständiga EU-representationer (du hittar kontaktuppgifterna i EU:s officiella institutionskatalog).

 

Assistenter (AST-SC)

 • Interaktiva prov: prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande samt prov i yrkeskunskaper (”prioritering och organisation” och ”it-kunskaper”)
 • Inkorgsövning: datorbaserad simulering av en verklig arbetssituation, där du får en fiktiv inkorg som innehåller information om ett ärende. 
 • Språkförståelse
 • Kunskaper inom finans: engelska, franska, tyska
 • Noggrannhet och precision: engelska, franska, tyska
   
 • Microsoft Office-kunskaper:
  Provet ska utvärdera din förmåga att förbereda och behandla word- och excel-dokument (MS Office-version: Windows 7 – MS Office 2010). Du har 60 minuter på dig.
   
 • Förmåga att uttrycka sig i skrift:
  Det här praktiska provet ska bedöma din förmåga att uttrycka dig i skrift (främst stavning, ordförråd och grammatik) på ditt andraspråk och inte dina kunskaper i det ämne som texten handlar om.
  Du får en lista med olika ämnen och du ska skriva en text om det ämne du väljer.
  Texten ska skrivas på dator och du har 30 minuter på dig.
   
 • Rollspel:
  Du får skriftliga anvisningar precis före rollspelet. Enligt anvisningarna ska du förbereda ett möte med en ”kund” (du har cirka 5–10 minuter på dig). Du ska spela att du har det jobb som du söker. Kundens roll förklaras också och du får en problembeskrivning.
  Rollspelet håller på i cirka 15 minuter och flera olika allmänna kompetenser testas. Du får möta din kund och diskutera problemet. Kunden är någon ur personalen som ger dig ytterligare information under mötet, enligt ett halvstrukturerat manus. Rollspelet utspelar sig inför två medlemmar i uttagningskommittén. De deltar inte utan tar bara anteckningar. Efter övningen sätter de poäng på din insats. 
   
 • Områdesrelaterat prov:
  Provet omfattar en serie med flervalsfrågor som ska testa din kompetens för den specifika profilen. Varje fråga bygger på ett textscenario med fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Läs mer i meddelandet om uttagningsprov och i kallelsen.

 

Assistenter (AST)

 • Redigering:
  Provet går ut på att rätta språk- och formateringsfel (numrering, interpunktion, grammatik/stavning och vokabulär) i en översättning.
  Originaltexten på språk 2 visas på en skärm. Översättningen till språk 1 är en redigeringsbar MSword-fil (MS Office 2010) som innehåller språk- och formateringsfel som inte finns i originaltexten. Du ska hitta och rätta felen så att översättningen överensstämmer med originaltexten.
  Provet håller på i ungefär en timme.
   
 • Utarbetande av en not med koppling till arbetsuppgifterna/skriftligt prov på området:
  Provet ska utvärdera några av de kompetenser som krävs för att utföra en viss profils arbetsuppgifter. Du får kortfattande skriftliga instruktioner som beskriver en specifik situation och du ska skriva en not om olika sätt att hantera situationen. Du gör provet på datorn på ditt språk 2. Kraven för godkänt anges i meddelandet om uttagningsprov.
   
 • Intervju om särskild kompetens/områdesrelaterad intervju:
  Provet ska utvärdera några eller alla kompetenser som krävs för att utföra en viss profils arbetsuppgifter (läs mer i meddelandet om uttagningsprov). Det är en strukturerad intervju som görs av två medlemmar av uttagningskommittén. Intervjun görs på ditt språk 2. Kraven för godkänt anges i meddelandet om uttagningsprov. Intervjun om särskild kompetens/den områdesrelaterade intervjun ska inte blandas ihop med intervjun om allmän kompetens, som också är en strukturerad intervju men gäller de allmänna kompetenserna snarare än specifika arbetsuppgifter. 
   
 • Områdesrelaterat prov:
  Provet omfattar en serie med flervalsfrågor som ska testa din kompetens för den specifika profilen. Varje fråga bygger på ett textscenario med fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Läs mer i meddelandet om uttagningsprov och i kallelsen.

 

Handläggare (AD – generalister)

 • Resonemangsförmåga: interaktiva prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter, logiskt tänkande och omdömesförmåga
 • Exempelfrågor från prov i omdömesförmåga: engelskafranskatyska och exempel på bedömning
 • Inkorgsövning: datorbaserad simulering av en verklig arbetssituation, där du får en fiktiv inkorg som innehåller information om ett ärende.  
 • Gruppövning: engelska, franska, tyska
 • Muntlig framställning: engelska, franska, tyska
 • ”Case”: engelskafranskatyska
   
 • Intervju för bedömning av motivationen:
  Skälen till varför man vill arbeta för EU-institutionerna kan vara många och flera aspekter tas därför upp i intervjun: varför man först blev intresserad av ett EU-jobb, kunskaperna om och tron på EU:s värderingar, förståelsen för aktuella och framtida utmaningar för EU, förväntningarna på en EU-karriär samt kunskaper om EU och dess historia, institutioner och viktigaste politikområden.
  Intervjun håller på i cirka 20 minuter och görs av två medlemmar av uttagningskommittén.
  I intervjun om din motivation testas var och en av aspekterna ovan.

 

Handläggare (AD – specialister)

 • Resonemangsförmåga: interaktiva prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter, logiskt tänkande och omdömesförmåga
 • Exempelfrågor från prov i omdömesförmåga: engelskafranskatyska och exempel på bedömning
 • Inkorgsövning: datorbaserad simulering av en verklig arbetssituation, där du får en fiktiv inkorg som innehåller information om ett ärende. 
 • Gruppövning: engelska, franska, tyska
 • Muntlig framställning: engelska, franska, tyska
 • ”Case”: engelskafranskatyska
   
 • Intervju om särskild kompetens/områdesrelaterad intervju: 
  Provet ska utvärdera några eller alla kompetenser som krävs för att utföra en viss profils arbetsuppgifter (läs mer i meddelandet om uttagningsprov). Det är en strukturerad intervju som görs av två medlemmar av uttagningskommittén. Intervjun görs på ditt språk 2. Kraven för godkänt anges i meddelandet om uttagningsprov. Intervjun om särskild kompetens/den områdesrelaterade intervjun ska inte blandas ihop med intervjun om allmän kompetens, som också är en strukturerad intervju men gäller de allmänna kompetenserna snarare än specifika arbetsuppgifter.
   
 • Utarbetande av en not med koppling till arbetsuppgifterna/skriftligt prov på området: 
  Provet ska utvärdera några av de kompetenser som krävs för att utföra en viss profils arbetsuppgifter. Utifrån en kortfattad beskrivning av en specifik situation ska du beskriva olika sätt att hantera situationen. Du gör provet på datorn på ditt språk 2. Kraven för godkänt anges i meddelandet om uttagningsprov.
   
 • Områdesrelaterat prov:
  Provet omfattar en serie med flervalsfrågor som ska testa din kompetens för den specifika profilen. Varje fråga bygger på ett textscenario med fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Läs mer i meddelandet om uttagningsprov och i kallelsen.

 

Juristlingvister (AD)

 

Översättare (AD)

 

Tolkar (AD)

 

Kontraktsanställda/Cast Permanent

 • Resonemangsförmåga:
  För tjänstegrupperna I, II och III, se avsnitten om assistenter (AST-SC) eller assistenter (AST).
  För tjänstegrupp IV, se avsnittet om handläggare (AD – generalister).
   
 • Bedömning av kompetenser: I ett prov med datorbaserade flervalsfrågor utvärderas dina kunskaper på den specifika profilens område. Läs mer i inbjudan att lämna intresseanmälan.

  I kompetensprovet för kontraktsanställda ingår 25 flervalsfrågor som ska testa din kompetens för den specifika profilen. Frågorna i kompetensprovet har koppling till de arbetsuppgifter som beskrivs i inbjudan att lämna intresseanmälan. De gäller inte någon specifik institutions, byrås eller avdelnings område. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt.  Du kan få en poäng per fråga. Du får inget poängavdrag för fel svar. Du har 50 minuter på dig att svara på de 25 flervalsfrågorna.  Proven är utformade så att du ska kunna svara på alla frågor inom utsatt tid. Kompetensproven görs på ditt andraspråk. För att få godkänt måste du få 13 av 25 poäng i proven för tjänstegrupperna II och III. För tjänstegrupp IV krävs 16 av 25 poäng.

  Den här typen av prov gäller för följande profiler:

Finans: frågor om finansiella förfaranden, internredovisning, analys och rådgivning (revisioner och kontroll) som också kan omfatta ekonomisk teori och verktyg för att följa och analysera ekonomiska och finansiella trender, händelser och data.
Projekt- och programförvaltning: frågor om kunskaper i projekt- och programförvaltning (t.ex. planering, övervakning och utvärdering) som också omfattar ekonomiska aspekter, kommunikation och kvalitetssäkring.
Sekreterare/kanslist: frågor om sekretariats- och kontorsuppgifter, t.ex. organisera möten, förbereda tjänsteresor, arkivera handlingar och post, sortera post och föra möteskalender. Dina grundläggande kunskaper i MS Office testas också.
Administration/personal: i första hand frågor om personalförvaltning och fortbildning.
Kommunikation: frågor om praktiska verktyg, t.ex. presentationer, faktablad, webbmaterial, sociala medier samt projektförvaltningsaspekter som att ta fram och genomföra kommunikationsstrategier.
Politikfrågor och EU:s politik: frågor om politikområden (både allmänt och på EU-nivå), som också kan omfatta juridik och ekonomi.
Juridik: frågor om EU-rätt, nationell och internationell rätt som också kan omfatta politik och ekonomi.
Informations- och kommunikationsteknik: frågor om IKT, t.ex. programmeringsspråk, som Java, Visual Basic, Visual C#, hantering av användarmiljöer (t.ex. Windows och Unix) och administration av nätverk och telekommunikationer.
Barnomsorgspersonal: frågor som rör barnomsorg på fritids (inom- och utomhus) för barn i åldern 3,5–14 år och förskoleverksamhet och omsorg på daghem för barn i åldern 0–3 år.
Skolpsykologerfrågor som gäller olika aspekter, t.ex. samordning av verksamheten och personalen inom daghem och fritids, barnens livskvalitet och interaktion med föräldrarna samt utveckling och uppföljning av pedagogiska styrdokument (inkl. fortbildning).
 

 • Språkförståelse: det är ett prov med flervalsfrågor som ska bedöma din förståelse av ditt språk 2 (engelska, franska eller tyska) i fråga om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och stilnivå.

  Provet i språkförståelse för kontraktsanställda omfattar 12 flervalsfrågor som ska testa din förståelse av ditt språk 2 (engelska, franska eller tyska) i fråga om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och stilnivå. De gäller inte någon specifik institutions, byrås eller avdelnings område. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Du kan få en poäng per fråga. Du får inget poängavdrag för fel svar. Du har 30 minuter på dig att svara på de 12 flervalsfrågorna.  Proven är utformade så att du ska kunna svara på alla frågor inom utsatt tid. Godkänt är 6 av 12 poäng för tjänstegrupp III och 7 av 12 poäng för tjänstegrupp IV.

  Den här typen av prov gäller för följande profiler:

  Översättare/Korrekturläsareett prov för att bedöma dina kunskaper i språk 2 (engelska, franska eller tyska) i fråga om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och stilnivå. Frågorna kräver inga extra kunskaper och bygger enbart på information som finns i texten.
   
 • Alla prov är datorbaserade och du gör dem vid ett och samma tillfälle i ett provcentrum som du själv har valt (bland tillgängliga provcentrum). Du får en länk till listan med provcentrum i kallelsen.
   
 • För profilen Manuellt arbete och administrativt stöd: det finns inga kompetensprov eller språkförståelse utan bara prov i resonemangsförmåga.

Ordlista

Logiskt tänkande :

Här bedöms av din förmåga att se och förstå samband mellan begrepp som inte innehåller språkliga, rumsliga eller numeriska element.

Ett ”case” :

I allmänhet ett datorbaserat prov som bygger på ett relevant scenario, där du ska reagera på eller lösa olika problem, enbart utifrån det tillgängliga materialet.

Inkorgsövning :

Ett datorbaserat prov där du ska svara på frågor på grundval av det underlag som finns i en e-postlåda.

Gruppövning :

När du enskilt har bearbetat viss information möter du andra deltagare så att ni tillsammans kan diskutera era slutsatser och nå fram till ett gemensamt beslut.

Tolkning av sifferuppgifter :

Här bedöms din förmåga att förstå och dra slutsatser av sifferuppgifter.

Muntlig framställning :

Individuellt prov i analys och muntlig framställning där du ska tänka ut ett förslag till lösning på ett fiktivt problem med anknytning till en arbetssituation. När du har analyserat det underlag som du får tillgång till, ska du lägga fram dina förslag för en mindre grupp.

Omdömesförmåga i en given situation :

Här bedöms ditt agerande i en arbetssituation.

Läsförståelse :

Här bedöms din förmåga att förstå och dra slutsatser av skriftlig information.