Header

Exempelprov

Allt du behöver veta om våra prov

I alla allmänna uttagningsprov som publiceras på Epsos webbplats ingår flera prov som ska bedöma din allmänna kompetens och yrkeskunskap. De flesta sökande får först göra datorbaserade prov med flervalsfrågor, om de inte söker en specialisttjänst där de eventuellt bedöms enbart efter sina meriter.

Om du klarar de datorbaserade proven med flervalsfrågor och/eller urvalet som baseras på meriter samt uppfyller alla allmänna och särskilda villkor för att delta i uttagningsprovet kallas du till ett utvärderingscentrum.

Proven vid utvärderingscentrumet anordnas vanligtvis i Bryssel eller Luxemburg och håller på i en eller flera dagar. Vid centrumet bedöms dina allmänna och specifika kompetenser för de aktuella arbetsuppgifterna.

På våra sidor med exempelprov kan du se vilken typ av frågor du kan stöta på. Tänk på att antal och typ av prov kan variera beroende på vilket uttagningsprov du deltar i och vilken typ av tjänst du söker. Om du vill veta mer om vilka prov som ingår i ett visst urvalsförfarande ska du läsa meddelandet om uttagningsprovet (eller inbjudan att lämna intresseanmälan).

Epso har varken kurser eller material utöver exempelproven och stöder inte heller andra organisationers kurser eller publikationer.

Vissa EU-länder ordnar kurser och hjälp till sökande via följande kontakter eller sin ständiga EU-representation.

 

Assistenter (AST-SC)

 • Resonemangsförmåga: interaktiva prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande
 • Yrkeskunskaper:  
 • Inkorgsövning: exempel på en fråga: engelska, franska, tyska
 • Språkförståelse: engelska, franska, tyska
 • Kunskaper inom finans: engelska, franska, tyska
 • Kunskaper i Microsoft Office
   
 • Förmåga att uttrycka sig i skrift:
  Det här praktiska provet ska bedöma din förmåga att uttrycka dig i skrift (främst stavning, ordförråd och grammatik) på ditt andraspråk och inte dina kunskaper i det ämne som texten handlar om.
  Du får en lista med olika ämnen och du ska skriva en text om det ämne du väljer.
  Texten ska skrivas på dator och du har 30 minuter på dig.
   
 • Rollspel:
  Du får skriftliga anvisningar precis före rollspelet. Enligt anvisningarna ska du förbereda ett möte med en ”kund” (du har cirka 5–10 minuter på dig). Du ska spela att du har det jobb som du söker. Kundens roll förklaras också och du får en problembeskrivning.
  Rollspelet håller på i cirka 15 minuter och flera olika allmänna kompetenser testas. Du får möta din kund och diskutera problemet. Kunden är någon ur personalen som ger dig ytterligare information under mötet, enligt ett halvstrukturerat manus. Rollspelet utspelar sig inför två medlemmar i uttagningskommittén. De deltar inte utan tar bara anteckningar. Efter övningen sätter de poäng på din insats. 

 

Assistenter (AST)

 • Redigering:
  Provet går ut på att rätta språk- och formateringsfel i en översättning.
  Originaltexten på språk 2 visas på en skärm. Översättningen till språk 1 är en redigeringsbar MSword-fil som innehåller språk- och formateringsfel som inte finns i originaltexten. Du ska hitta och rätta felen så att översättningen överensstämmer med originaltexten.
  Provet håller på i ungefär en timme.

 

Handläggare (AD – generalister)

 

Handläggare (AD – specialister)

 

Juristlingvister (AD)

 

Översättare (AD)

 

Tolkar (AD)

 

Kontraktsanställda

 • Resonemangsförmåga:
  För tjänstegrupp I, se avsnittet om assistenter (AST-SC).
  För tjänstegrupp II, se avsnittet om assistenter (AST-SC).
  För tjänstegrupp III, se avsnittet om assistenter (AST).
  För tjänstegrupp IV, se avsnittet om handläggare (AD – generalister).
   
 • Bedömning av kompetenser: I ett prov med datorbaserade flervalsfrågor utvärderas dina kunskaper på den specifika profilens område. Läs mer i inbjudan att lämna intresseanmälan.

  Ständig utlysning för kontraktsanställda (EPSO/CAST/P1-P17/2017): I kompetensprovet för kontraktsanställda ingår 25 flervalsfrågor som ska testa din kompetens för den specifika profilen. Frågorna i kompetensprovet har koppling till de arbetsuppgifter som beskrivs i inbjudan att lämna intresseanmälan. De gäller inte någon specifik institutions, byrås eller avdelnings område. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt.  Du kan få en poäng per fråga. Du får inget poängavdrag för fel svar. Du har 50 minuter på dig att svara på de 25 flervalsfrågorna.  Proven är utformade så att du ska kunna svara på alla frågor inom utsatt tid. Kompetensproven görs på ditt andraspråk. För att få godkänt måste du få 13 av 25 poäng i proven för tjänstegrupperna II och III. För tjänstegrupp IV krävs 16 av 25 poäng.

Se våra exempelprov för profilen finans: frågor om finansiella förfaranden, internredovisning, analys och rådgivning (revisioner och kontroll) som också kan omfatta ekonomisk teori och verktyg för att följa och analysera ekonomiska och finansiella trender, händelser och data.
Se våra exempelprov för profilen projekt- och programförvaltning: frågor om kunskaper i projekt- och programförvaltning (t.ex. planering, övervakning och utvärdering) som också omfattar ekonomiska aspekter, kommunikation och kvalitetssäkring.
Se våra exempelprov för profilen sekreterare och kontorspersonal: frågor om sekretariats- och kontorsuppgifter, t.ex. organisera möten, förbereda tjänsteresor, arkivera handlingar och post, sortera post och föra möteskalender. Dina grundläggande kunskaper i MS Office testas också.
Se våra exempelprov för profilen administration och personal: frågor om främst gäller personalförvaltning och fortbildning.
Se våra exempelprov för profilen kommunikation: frågor om praktiska verktyg, t.ex. presentationer, faktablad, webbmaterial, sociala medier samt projektförvaltningsaspekter som att ta fram och genomföra kommunikationsstrategier.
Se våra exempelprov för profilen politikfrågor och EU:s politik: frågor om politikområden (både allmänt och på EU-nivå), som också kan omfatta juridik och ekonomi.
Se våra exempelprov för profilen juridik: frågor om EU-rätt, nationell och internationell rätt som också kan omfatta politik och ekonomi.
Se våra exempelprov för profilen informations- och kommunikationsteknik: frågor om IKT, t.ex. programmeringsspråk som Java, Visual Basic och Visual C#, hantering av användarmiljöer (t.ex. Windows och Unix) och administration av nätverk och telekommunikationer.

CAST Permanent (EPSO/CAST/P18/2017 – tjänstegrupp I):
Det finns inga kompetensprov för den här tjänstegruppen.

Alla prov är datorbaserade och du gör dem vid ett och samma tillfälle i ett provcentrum som du själv har valt (bland tillgängliga provcentrum). Du får en länk till listan med provcentrum i kallelsen.

Ordlista

Logiskt tänkande :

Här bedöms av din förmåga att se och förstå samband mellan begrepp som inte innehåller språkliga, rumsliga eller numeriska element.

Ett ”case” :

I allmänhet ett datorbaserat prov som bygger på ett relevant scenario, där du ska reagera på eller lösa olika problem, enbart utifrån det tillgängliga materialet.

Inkorgsövning :

Ett datorbaserat prov där du ska svara på frågor på grundval av det underlag som finns i en e-postlåda.

Gruppövning :

När du enskilt har bearbetat viss information möter du andra deltagare så att ni tillsammans kan diskutera era slutsatser och nå fram till ett gemensamt beslut.

Tolkning av sifferuppgifter :

Här bedöms din förmåga att förstå och dra slutsatser av sifferuppgifter.

Muntlig framställning :

Individuellt prov i analys och muntlig framställning där du ska tänka ut ett förslag till lösning på ett fiktivt problem med anknytning till en arbetssituation. När du har analyserat det underlag som du får tillgång till, ska du lägga fram dina förslag för en mindre grupp.

Omdömesförmåga i en given situation :

Här bedöms ditt agerande i en arbetssituation.

Läsförståelse :

Här bedöms din förmåga att förstå och dra slutsatser av skriftlig information.