Jak se přihlásit

Úvod > Jak se přihlásit

První krok

Ucházíte-li se o pracovní místo v některé z institucí či orgánů EU, celý postup se bude lišit podle typu nabízené smlouvy. Kromě smluv pro externí dodavatele existuje několik kategorií pracovních smluv: pracovní smlouva na dobu neurčitou, smlouva na dobu určitou a dočasná smlouva na dobu určitou. K dispozici bývají také stáže. V této sekci najdete informace o tom, jak se o jednotlivé druhy pracovních míst a o stáže ucházet.

Každý druh pracovního místa má své speciální výběrové řízení. V jednotlivých fázích celého procesu si vždy zkontrolujte stanovené lhůty a ujistěte se, že splňujete všechny kvalifikační předpoklady pro výkon funkce (to pro případ, že se budete muset zúčastnit testu na počítači nebo pohovoru v tzv. hodnotícím centru). Poté, co si přečtete informace o jednotlivých typech výběrových řízení, můžete si vyzkoušet některý z našich vzorových testů a prozkoumat další možnosti přípravy a podklady pro testy. Přejeme vám mnoho úspěchů!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_cs

 

S kým budete v kontaktu?

Jakmile budete vědět, na jakou pozici se chcete hlásit, projděte si příslušné oznámení o výběrovém řízení a zjistěte si, kdo bude mít vaši přihlášku na starost. Ve většině případů – u smluv na dobu neurčitou i určitou – bude za vaši přihlášku odpovídat Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). EPSO dohlíží na výběrové řízení od podání přihlášky online až po absolvování testu v hodnotícím centru úřadu EPSO. Zodpoví také veškeré vaše otázky v průběhu celého řízení.

Pro každé výběrové řízení je sestavena zvláštní výběrová komise, která provádí výběr uchazečů v jednotlivých fázích řízení a sestavuje konečný seznam úspěšných uchazečů. Výběrové komise jsou složeny z úředníků orgánů EU a úřad EPSO zajišťuje, aby výběrové komise dodržovaly všechny předepsané postupy. Do výběrového řízení jsou také zapojeny útvary pro lidské zdroje, které odpovídají za konečný nábor úspěšných uchazečů, tj. za obsazování volných míst kandidáty ze seznamů úspěšných uchazečů. Tyto seznamy sestavuje též úřad EPSO. Uchazeče, o kterého mají zájem, nejprve pozvou na pohovor, na jehož základě mu mohou nabídnout pracovní místo.

Pokud uvažujete o práci v institucích EU, podívejte se nejdříve, jaké druhy smluv zde existují. I když je možné v orgánech EU získat i stálé místo, možná bude vašim potřebám lépe vyhovovat smlouva na dobu určitou. Ať už se nakonec bude jednat o jakýkoli typ smlouvy, mějte na paměti, že budete pravděpodobně muset absolvovat výběrové řízení, jehož výsledky se můžete dozvědět až za několik měsíců.

Další podrobné informace o náboru, kariérním postupu, mzdě a zaměstnaneckých výhodách najdete ve služebním řádu.

 

Typy pracovních smluv

Stálí úředníci

O smlouvu na dobu neurčitou, která vám umožní stát se zaměstnancem -úředníkem Evropské unie, mají uchazeči často velký zájem. Nejdříve však musí projít přísným otevřeným výběrovým řízením. V rámci evropské služby existují tři typy pracovních smluv na dobu neurčitou. První z nich je určena pro administrátory (AD), druhá pro asistenty (AST) a třetí pro tzv. asistenty-sekretáře (AST/SC).

 

Administrátoři

Pokud budete pracovat jako administrátor, budete se zpravidla podílet na tvorbě politik, provádění evropského práva a na analytické či poradní činnosti. Patří sem např. místa v oblasti správy, práva, financí, ekonomie, komunikací nebo výzkumu. Jako administrátoři jsou přijímáni i překladatelé a tlumočníci.

Rozpětí platových tříd na pozici administrátora se pohybuje od AD 5 do AD 16, přičemž AD 5 je vstupní úroveň pro absolventy vysokých škol. Výběr a nábor zaměstnanců na specializovaná místa může probíhat i do vyšších platových tříd AD 6 a AD 7. V takovém případě se u většiny profilů bude od uchazečů očekávat příslušné vzdělání a relevantní pracovní zkušenost v délce několika let. Do tříd AD 9 až AD 12 spadá střední management. Nábor zaměstnanců do těchto tříd předpokládá předchozí praxi v oblasti řízení.

 

Asistenti

Pokud budete v institucích EU pracovat jako asistent, budete obvykle vykonávat správní nebo technickou úlohu v administrativě, financích, komunikaci, výzkumu nebo v rozvoji a provádění politik.

Rozpětí platových tříd na pozici asistenta se pohybuje od AST 1 do AST 11 a zaměstnanci obvykle začínají v platové třídě AST 1 – AST 3. Uchazeči o třídu AST 1 musejí mít ukončené minimálně středoškolské vzdělání a mít relevantní praxi nebo odbornou kvalifikaci.

 

Sekretáři/Administrativní asistenti (podle konkrétního výběrového řízení)

Pokud budete pracovat jako asistent/sekretář, budete se většinou podílet na řízení chodu kanceláře nebo poskytování administrativní podpory v institucích EU.

Rozpětí platových tříd na pozici asistenta/sekretář se pohybuje od AST/SC 1 do AST/SC 6. Noví zaměstnanci obvykle začínají v platové třídě AST/SC 1. Kandidát pro nástup v třídě AST/SC1 musí mít doklad o dokončeném postsekundárním vzdělání v trvání nejméně 1 rok doložené diplomem přímo související s náplní práce, NEBO středoškolské vzdělání doložené vysvědčením, které umožňuje navázání postsekundárním vzděláním a minimálně 3 roky odborné praxe přímo související s náplní práce, NEBO odbornou přípravu v délce nejméně 1 roku a nejméně 3 roky odborné praxe. Vzdělání i praxe musí bezprostředně souviset s náplní práce.

 

Plat a zaměstnanecké výhody

Základní měsíční plat stálého zaměstnance se pohybuje v rozmezí přibližně od 2 300 eur měsíčně pro nově přijaté asistenty-sekretáře (AST/SC 1) – 4 500 eur pro nejnižší platovou třídu administrátorů s vysokoškolským vzděláním (AD 5) – až do výše 16 000 eur měsíčně pro omezený počet administrátorů na úrovni generálního ředitele (AD 16). Každá platová třída je rozdělena až na pět stupňů s odpovídajícím navýšením platu. Základní platy se každoročně upravují v souladu s inflací a kupní silou v zemích EU.

Navíc pokud jste museli kvůli zaměstnání v institucích EU odjet z vaší země, máte nárok na příspěvek za práci v zahraničí, který se rovná 16 % vašeho základního platu.

Stálí zaměstnanci dále mohou pobírat rodinné přídavky, a to v závislosti na jejich rodinné situaci. Patří sem příspěvek na domácnost, příspěvek na vyživované dítě, příspěvek na vzdělání a příspěvek na umístění do předškolního zařízení.

Jste-li evropským úředníkem, nepodléhá váš plat vnitrostátní dani z příjmu. Místo toho platy podléhají tzv. dani Společenství, která se odvádí přímo zpět do rozpočtu EU. Tato daň se odvádí progresivně a její sazba činí 8 % až 45 % zdanitelné částky vašeho platu. Kromě toho se v letech 2014 až 2023 uplatňuje další tzv. solidární odvod.

 

Jak podat přihlášku?

Evropské instituce vybírají zaměstnance na trvalé pracovní pozice prostřednictvím otevřených výběrových řízení, která se zveřejňují na těchto stránkách. První kolo testů, kterých se budete muset zúčastnit, probíhá na počítači a zahrnuje testování vašich dovedností a psychometrická cvičení. Pokud tímto kolem projdete, budete pozváni do tzv. hodnotícího centra, kde budete ve skupině a před alespoň dvěma posuzovateli vykonávat řadu cvičení souvisejících s vaší budoucí prací. Schopnosti, které se budou posuzovat, obecně zahrnují tyto základní dovednosti požadované orgány EU: analýza a řešení problémů, komunikace, orientace na kvalitu a výsledky, vzdělávání a rozvoj, stanovování priorit a organizace práce, odolnost, práce v kolektivu a v případě vysokoškolských absolventů také schopnost vedení.

Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení uspějí, jsou zařazeni na rezervní seznam, z něhož si instituce podle potřeby zaměstnance vybírají. Cílem výběrového řízení tak není obsazení konkrétního pracovního místa, ale vytvoření rezervního seznamu pro nábor pracovníků dle potřeby.

V závislosti na pracovním profilu mají tato výběrových řízení různou formu.

Každému výběrovému řízení předchází oznámení, v němž jsou uvedeny informace o daném pracovním profilu, kritéria výběru a podrobnosti o samotném výběrovém řízení.

Počínaje datem oznámení trvá řízení obvykle 5 až 9 měsíců.

Pokud se ve fázi hodnocení zařadíte mezi nejúspěšnější uchazeče, budete umístěni na rezervní seznam. To znamená, že následně můžete být pozváni k pohovoru na konkrétní pracovní pozici v některé z evropských institucí.

Rezervní seznamy pro všeobecná výběrová řízení platí obvykle po dobu 1 roku. U jiných pracovních smluv se délka může lišit. Platnost rezervního seznamu lze prodloužit.

Smluvní zaměstnanci

Pro instituce EU můžete také pracovat na základě smlouvy na dobu určitou. Smluvní zaměstnanci (tzv. CAST) plní úkoly manuální či administrativní podpory nebo poskytují dodatečnou kapacitu ve specializovaných oborech, kde je nedostatek úředníků s požadovanými dovednostmi. V závislosti na typu práce jsou zaměstnáváni na stanovenou minimální dobu, která většinou začíná kratší pracovní smlouvou na dobu 6 až 12 měsíců. Na některých pracovištích je možné smlouvy prodloužit na dobu neurčitou.

Tato pracovní místa jsou k dispozici pro celou řadu zaměstnání, která vyžadují různou úroveň kvalifikace. Přihlášku byste měli podat jen tehdy, pokud se vaše dovednosti hodí pro některé z těchto činností: manuální a administrativní práce, administrativní a sekretářské úkoly, řízení chodu kanceláře, exekutiva, koncipování textů, účetnictví a další podobné technické úkoly, administrativní, poradenské, jazykové a podobné technické úkoly.

Jak podat přihlášku? 

Smluvní zaměstnanci se nabírají z databáze uchazečů, kteří do ní byli zařazeni na základě výběrových řízení, jež obvykle pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO).

Součástí takového výběrového řízení může být prověrka kvalifikace na základě životopisu, testy uvažování nebo praktická zkouška z příslušného oboru, která může mít písemnou, ústní, ale i jinou formu.

Do jednotlivých výběrových řízení, jež organizuje úřad EPSO, se můžete přihlásit na těchto internetových stránkách.

Dočasní zaměstnanci

V institucích EU můžete rovněž pracovat jenom dočasně. Dočasná pracovní místa jsou obvykle k dispozici pro vysoce specializované obory, jako je vědecký výzkum.

Jak podat přihlášku?

Výběr a nábor dočasných zaměstnanců obvykle provádějí jednotlivé orgány a agentury EU. Informace o výběrových řízeních a volných pracovních místech jsou pravidelně zveřejňovány na těchto stránkách. Svůj elektronický životopis ve formátu EU můžete také uložit do naší databáze.

Stážisté 

Každý rok dostane okolo 1 200 mladých lidí příležitost zvýšit své profesionální dovednosti, rozvinout osobní kvality a rozšířit své znalosti o Unii prostřednictvím speciálních programů EU pro stážisty. Stáže pro absolventy vysokých škol, které trvají 3 až 5 měsíců, nabízejí Evropský parlament, Rada, Komise, Evropská služba pro vnější činnost, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a Evropský veřejný ochránce práv. Všichni stážisté musí mít alespoň bakalářský titul, aby mohli plnit podobné úkoly jako úředníci na nižších stupních administrativy.

Díky stážím lze získat dobrou představu o tom, jak funguje EU. Nabídka stáží pokrývá širokou škálu různých oborů. Co přesně je náplní práce v rámci dané stáže, záleží na tom, do jakého útvaru budete zařazeni. Může to být právo hospodářské soutěže, lidské zdroje, politika životního prostředí, komunikace a mnoho dalších.

Stážisté pracují v Bruselu nebo v Lucemburku a většinou obdrží plat ve výši okolo 1 000 eur měsíčně.

Jak podat přihlášku?

Příslušná výběrová řízení si organizují jednotlivé instituce a agentury EU samy. Další informace najdete na stránce věnované stážím. Přihlášky se obvykle podávají online, někdy však i v tištěné podobě. Hlásit se je nutné s dostatečným předstihem, většinou 4 až 9 měsíců před začátkem stáže.

Vyslaní národní odborníci

Vyslaní národní odborníci jsou úředníci z vnitrostátních či mezinárodních orgánů nebo osoby zaměstnané ve veřejném sektoru, kteří dočasně pracují pro některou z institucí EU.

Většina odborníků pochází ze zemí EU či států Evropského hospodářského prostoru (EHP), ale ve výjimečných případech mohou být ke Komisi přiděleni také státní příslušníci zemí mimo EU/EHP. Uchazeči o místo vyslaných národních odborníků musí mít minimálně tříletou praxi v příslušném pracovním zařazení, musí pro daného zaměstnavatele pracovat po dobu alespoň 12 měsíců před vysláním a musí mít důkladnou znalost jednoho z jazyků EU a další jazyk Unie musí ovládat na uspokojivé úrovni.

Odborníci jsou většinou vysíláni na minimálně 6 měsíců a maximálně 4 roky. Je možné absolvovat toto vyslání podruhé, nicméně až po uplynutí nejméně 6 let.

Jak podat přihlášku?

V případě zájmu se obracejte na stálé zastoupení ČR při EU.

Ostatní

Prozatímní zaměstnanci

Pokud máte zájem o dočasnou práci, obraťte se na některou z našich agentur, které vám s hledáním příležitostné práce v Bruselu a Lucemburku pomohou.
Instituce EU často potřebují dočasné zaměstnance na různé administrativní úkoly. Tato práce jen zřídka trvá déle než 6 měsíců.

Komise zaměstnává pracovníky na dobu určitou, kteří dostanou krátkodobou smlouvu a vykonávají zejména kancelářskou práci, prostřednictvím zprostředkovatelských agentur.

Agentury v Bruselu

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Brusel
Tel.: +32 26434790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Internetové stránky: http://www.randstad.be

nebo

Start People
Rue Royale 153
1210 Brusel
Tel.: +32 22121920
E-mail: eu@startpeople.be
Internetové stránky: https://www.startpeople.be

nebo

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Brusel
Tel.: +32 25131414
E-mail: publicsector@daoust.be
Internetové stránky: https://www.daoust.be

Agentury v Lucemburku

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des Primeurs
L-2361 Strassen
Lucembursko
Internetové stránky: https://www.randstad.lu

nebo

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Lucembursko

 

 

Dočasné pozice poradců

Některé instituce EU najímají poradce přímo prostřednictvím nabídkového řízení. Další informace najdete na internetových stránkách věnovaných nabídkovým řízením a zakázkám EU.

 

 

Parlamentní asistenti

Máte-li zájem pracovat jako parlamentní asistent poslance Evropského parlamentu (v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku), seznamte se s konkrétními požadavky na internetových stránkách Evropského parlamentu.

Podívejte se také na internetové stránky jednotlivých politických skupin v Parlamentu, kde najdete informace o jejich vlastních náborových postupech.

 

 

Externí překladatelé (freelancers)

Jako externí pracovníci mohou pro instituce EU pracovat překladatelé a tlumočníci.

Jak podat přihlášku?

Máte zájem o práci externího překladatele?

Pracovní místa pro tlumočníky nabízí Evropská komise, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr. Více informací najdete na stránkách Interpreting for Europe.

 

 

Pomocní odborníci působící v delegacích (junior professionals)

Evropská unie má delegace po celém světě. Nabízejí talentovaným absolventům vysokoškolského studia stáže v délce až 18 měsíců, během nichž získají přímou pracovní zkušenost v jedné z delegací a seznámí se podrobněji s tím, jakou tyto delegace hrají roli při uplatňování politiky vnějších vztahů EU. Další informace najdete na stránkách programu pro pomocné odborníky v delegacích.

 

 

Odborníci EU

Pokud jste odborníkem v některé z oblastí politiky EU, můžete se zaregistrovat do databáze spravované orgánem či agenturou EU. Tam si vytvoříte profil chráněný heslem, který bude obsahovat vaše kontaktní údaje, informace o vaši specializaci apod. Orgány vás pak podle potřeby kontaktují.

Viz například:

 

 

Zaměstnanci jídelen a údržby

Zaměstnanci v oblasti údržby a personál jídelen jsou najímáni prostřednictvím externích společností. Tyto veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím otevřených nabídkových řízení. Další informace najdete v části věnované zakázkám.