Πώς να υποβάλετε αίτηση

Αρχική σελίδα > Πώς να υποβάλετε αίτηση

Το πρώτο βήμα

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για μια θέση σε ένα από τα όργανα ή τις υπηρεσίες της ΕΕ ποικίλλει ανάλογα με το είδος της σύμβασης. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες συμβάσεων εργασίας (εκτός από τους εξωτερικούς συνεργάτες): σύμβαση αορίστου χρόνου, σύμβαση ορισμένου χρόνου και σύμβαση για έκτακτο προσωπικό. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα πρακτικής άσκησης. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε πώς να υποβάλετε αίτηση για οποιοδήποτε από αυτά τα είδη συμβάσεων καθώς και για πρακτική άσκηση.

Για κάθε είδος σύμβασης πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες που ισχύουν για κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ελέγξτε κατά πόσον διαθέτετε όλα τα βασικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση και αν θα πρέπει να περάσετε δοκιμασία με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή να μεταβείτε σε κέντρο αξιολόγησης. Αφού διαβάσετε για τις διάφορες διαδικασίες επιλογής, μπορείτε να εξασκηθείτε με τα παραδείγματα δοκιμασιών και να επισκεφθείτε και άλλες πηγές εκπαίδευσης και υποστήριξης. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_el

 

Ποιοι συμμετέχουν;

Αφού επιλέξετε τη θέση για την οποία επιθυμείτε να είστε υποψήφιος, ενημερωθείτε από την προκήρυξη του διαγωνισμού για το ποιος θα διεκπεραιώσει την αίτησή σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδίως για μόνιμες θέσεις και συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αρμόδια για την διεκπεραίωση της αίτησής σας είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Αν ισχύει αυτό, η EPSO θα εποπτεύει τη διαδικασία επιλογής, από την ηλεκτρονική σας αίτηση έως τη συμμετοχή σας σε δοκιμασίες σε κέντρο αξιολόγησης, και θα απαντά σε απορίες που ενδεχομένως προκύψουν στη διάρκεια της διαδικασίας.

Για κάθε διαδικασία επιλογής διορίζεται ξεχωριστή εξεταστική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των υποψηφίων σε κάθε στάδιο και για την κατάρτιση του τελικού καταλόγου επιτυχόντων. Κάθε εξεταστική επιτροπή απαρτίζεται από μόνιμους υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ, ενώ η EPSO διασφαλίζει ότι όλες οι εξεταστικές επιτροπές τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες. Στη διαδικασία πρόσληψης συμμετέχουν επίσης οι υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων των οργάνων της ΕΕ, οι οποίες είναι αρμόδιες για την πρόσληψη των επιτυχόντων υποψηφίων, δηλαδή για την κάλυψη συγκεκριμένων κενών θέσεων με την πρόσληψη νέων εργαζομένων από τον κατάλογο των επιτυχόντων που διατηρεί η EPSO. Τα όργανα καλούν σε συνέντευξη τους επιτυχόντες που ενδεχομένως επιθυμούν να προσλάβουν, πριν να τους προσφέρουν θέση εργασίας.

Αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να εργαστείτε στα όργανα της ΕΕ, ρίξτε προηγουμένως μια ματιά στα διάφορα είδη συμβάσεων εργασίας που προσφέρει η ΕΕ. Παρότι είναι δυνατό να βρείτε μια μόνιμη θέση εργασίας, ίσως μια σύμβαση έκτακτου υπαλλήλου ταιριάζει καλύτερα στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες σας. Ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που αφορά τη θέση για την οποία υποβάλλετε υποψηφιότητα, έχετε υπόψη ότι θα χρειαστεί πιθανότατα να συμμετάσχετε σε διαδικασία διαγωνισμού και ίσως περάσουν μερικοί μήνες προτού μάθετε αν επιτύχατε ή όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη, τη σταδιοδρομία, τον μισθό και τις παροχές, συμβουλευθείτε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

 

Είδος σύμβασης

Μόνιμοι υπάλληλοι

Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου, που σας εντάσσουν στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ, είναι περιζήτητες και προσφέρονται σε όσους επιτυγχάνουν σε απαιτητικό γενικό διαγωνισμό. Εντός της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ υπάρχουν τρία είδη συμβάσεων αορίστου χρόνου. Το πρώτο είδος αφορά τους διοικητικούς υπαλλήλους (AD), το δεύτερο τους βοηθούς (AST) και το τρίτο τους βοηθούς-γραμματείς (AST/SC).

 

Διοικητικοί υπάλληλοι

Στα καθήκοντα των διοικητικών υπαλλήλων περιλαμβάνονται συνήθως η εκπόνηση πολιτικών, η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ καθώς και η ανάλυση διαφόρων θεμάτων ή η παροχή συμβουλών. Οι καλυπτόμενοι τομείς πολιτικής αφορούν τη διοίκηση, το δίκαιο, τον προϋπολογισμό, τα οικονομικά, τις επικοινωνίες και τις θετικές επιστήμες. Οι μεταφραστές και οι διερμηνείς προσλαμβάνονται επίσης ως διοικητικοί υπάλληλοι.

Η σταδιοδρομία ενός διοικητικού υπαλλήλου καλύπτει τους βαθμούς ΑD 5 - AD 16, και ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός για τους πτυχιούχους πανεπιστημίου. Για πιο εξειδικευμένες θέσεις, μπορεί να γίνει επιλογή και πρόσληψη στους υψηλότερους βαθμούς AD 6 ή AD 7. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι αναμένεται να διαθέτουν σχετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και επαγγελματική πείρα αρκετών ετών για τις περισσότερες κατηγορίες καθηκόντων. Οι βαθμοί AD 9 - AD 12 αφορούν το μεσαίο επίπεδο διοίκησης. Για την επιλογή/πρόσληψη στους βαθμούς αυτούς απαιτείται προηγούμενη διοικητική πείρα.

 

Βοηθοί

Αν προσληφθείτε ως βοηθός στα όργανα της ΕΕ, θα αναλάβετε κατά κανόνα εκτελεστικά ή τεχνικά καθήκοντα στους τομείς της διοίκησης, των οικονομικών, της επικοινωνίας, της έρευνας ή της εκπόνησης και εφαρμογής πολιτικών.

Η σταδιοδρομία του βοηθού καλύπτει τους βαθμούς AST 1 - AST 11, και η πρόσληψη γίνεται συνήθως στους βαθμούς AST 1-AST 3. Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST 1 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει, τουλάχιστον, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική πείρα ή σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

 

Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (ποικίλλει ανάλογα με τον διαγωνισμό)

Αν προσληφθείτε ως γραμματέας/βοηθός γραφείου, θα ασχολείστε κατά κανόνα με τη διοίκηση γραφείου ή την παροχή διοικητικής υποστήριξης εντός των οργάνων της ΕΕ.

Η σταδιοδρομία του γραμματέα/βοηθού γραφείου καλύπτει τους βαθμούς AST/SC1 έως AST/SC6. Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται συνήθως με βαθμό AST/SC1. Ως ελάχιστη προϋπόθεση, ένας υποψήφιος για θέση AST/SC1 πρέπει να έχει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους η οποία πιστοποιείται με δίπλωμα και σχετίζεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων, ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που πιστοποιείται με δίπλωμα το οποίο δίνει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ακολουθείται από 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα που σχετίζεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων, ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 1 έτους, που ακολουθείται από 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα. Τόσο η κατάρτιση όσο και η επαγγελματική πείρα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.

 

Μισθός και παροχές

Ο βασικός μισθός των μόνιμων υπαλλήλων κυμαίνεται από 2.300 ευρώ περίπου το μήνα για έναν νεοπροσληφθέντα βοηθό-γραμματέα (AST/SC1) και από 4.500 ευρώ για έναν νεοπροσληφθέντα διοικητικό υπάλληλο (AD 5) έως 16.000 ευρώ το μήνα για έναν περιορισμένο αριθμό υψηλόβαθμων διοικητικών υπαλλήλων (AD 16) σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Κάθε βαθμός έχει πέντε κλιμάκια με αντίστοιχες αυξήσεις μισθού. Ο βασικός μισθός προσαρμόζεται κάθε χρόνο στον πληθωρισμό και στην αγοραστική δύναμη στις χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον, όσοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να εργαστούν στα όργανα της ΕΕ δικαιούνται επίδομα εκπατρισμού ισοδύναμο με το 16% του βασικού τους μισθού.

Επίσης, για τους μόνιμους υπαλλήλους προβλέπονται ορισμένες οικογενειακές παροχές, ανάλογες της οικογενειακής τους κατάστασης. Στις παροχές αυτές περιλαμβάνονται το επίδομα νοικοκυριού, το επίδομα εξαρτώμενου τέκνου, το επίδομα σπουδών και το επίδομα προσχολικής ηλικίας.

Οι μισθοί των υπαλλήλων των οργάνων της ΕΕ δεν υπόκεινται σε εθνική φορολογία εισοδήματος. Αντίθετα, υπόκεινται σε κοινοτικό φόρο ο οποίος επιστρέφεται απευθείας στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται σταδιακά σε ποσοστό 8%-45% του φορολογητέου τμήματος του μισθού σας. Μία επιπλέον «εισφορά αλληλεγγύης» εφαρμόζεται από το 2014 έως το 2023.

 

Πώς να υποβάλω αίτηση;

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν υποψηφίους για συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω γενικών διαγωνισμών (που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον ιστότοπο). Ο πρώτος γύρος δοκιμασιών στις οποίες θα κληθείτε να συμμετάσχετε διεξάγεται μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνει ψυχομετρικές δοκιμασίες ελέγχου της επάρκειας και των ικανοτήτων σας. Αν επιτύχετε σε αυτές τις δοκιμασίες, θα προσκληθείτε στη συνέχεια σε κέντρο αξιολόγησης για να συμμετάσχετε σε δοκιμασίες σχετικές με την εργασία σε ομαδικό περιβάλλον, ενώπιον δύο τουλάχιστον αξιολογητών. Οι δεξιότητες στις οποίες θα αξιολογηθείτε καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τα κυριότερα προσόντα που ζητούν τα όργανα της ΕΕ: ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, ποιοτική και αποτελεσματική εργασία, ικανότητα μάθησης και εξέλιξης, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση, ανθεκτικότητα, συνεργασία με άλλους και, στην περίπτωση πτυχιούχων, ηγετικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε διαγωνισμό περιλαμβάνονται σε εφεδρικό κατάλογο από τον οποίο τα θεσμικά όργανα προσλαμβάνουν προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Συνεπώς, σκοπός του διαγωνισμού δεν είναι η πλήρωση μιας συγκεκριμένης θέσης, αλλά η δημιουργία μιας εφεδρικής δεξαμενής υποψηφίων για μελλοντικές προσλήψεις, ανάλογα με τις ανάγκες.

Η μορφή αυτών των διαγωνισμών ποικίλλει ανάλογα με το ζητούμενο προφίλ υποψηφίων.

Κάθε διαγωνισμός ανακοινώνεται με προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία επιλογής.

Κατά κανόνα, η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται σε 5-9 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Αν συγκαταλέγεστε μεταξύ των υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο της αξιολόγησης, θα συμπεριληφθείτε στον εφεδρικό κατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κληθείτε για συνέντευξη πρόσληψης σε ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Οι εφεδρικοί κατάλογοι για τις κατηγορίες γενικών καθηκόντων συνήθως ισχύουν για 1 χρόνο. Για τις άλλες κατηγορίες, η διάρκεια ισχύος μπορεί να διαφέρει. Γενικά, η διάρκεια ισχύος των εφεδρικών καταλόγων μπορεί να παρατείνεται.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Είναι δυνατό να εργαστείτε στα όργανα της ΕΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι συμβασιούχοι (CAST) προσλαμβάνονται για χειρωνακτικά ή βοηθητικά διοικητικά καθήκοντα, ή ακόμα για την κάλυψη αναγκών σε ειδικούς τομείς όπου ο αριθμός εξειδικευμένων υπαλλήλων δεν επαρκεί. Αν προσληφθείτε με τέτοια σύμβαση, θα απασχοληθείτε για συγκεκριμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως ξεκινά με μια αρχική σύμβαση 6-12 μηνών, αναλόγως του είδους της απασχόλησης. Σε ορισμένα όργανα της ΕΕ, είναι δυνατόν να παραταθεί η σύμβαση για απεριόριστη διάρκεια.

Θέσεις συμβασιούχων υπάρχουν για μεγάλη ποικιλία καθηκόντων και για διάφορα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. Θα ήταν σκόπιμο να υποβάλετε αίτηση αν οι δεξιότητές σας ανταποκρίνονται στα ακόλουθα: χειρωνακτική και διοικητική εργασία· καθήκοντα γραφείου, γραμματείας ή διεύθυνσης γραφείου· καθήκοντα εκτελεστικά, σύνταξης κειμένων, λογιστικά ή ισοδύναμα καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα· διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και ισοδύναμα καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα.

Πώς να υποβάλω αίτηση; 

Οι συμβασιούχοι προσλαμβάνονται από κατάλογο υποψηφίων (που φυλάσσεται σε βάση δεδομένων) μετά από διαδικασία επιλογής που διοργανώνει συνήθως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Η διαδικασία επιλογής μπορεί να περιλαμβάνει εξέταση του βιογραφικού σημειώματος (CV), γραπτά ή προφορικά τεστ λογικής και/ή ικανοτήτων, ή άλλες πρακτικές δοκιμασίες στον συγκεκριμένο τομέα.

Συμβουλευτείτε αυτόν τον ιστότοπο για να συμμετάσχετε στις διαδικασίες επιλογής συμβασιούχων, τις οποίες διοργανώνει η EPSO.

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μπορείτε να προσληφθείτε στα όργανα της ΕΕ ως έκτακτοι υπάλληλοι. Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων υπάρχουν συνήθως σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, όπως η επιστημονική έρευνα.

Πώς να υποβάλω αίτηση;

Αρμόδια για την επιλογή και την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού είναι κατά κανόνα τα ίδια τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τακτικά αυτόν τον ιστότοπο για πληροφορίες σχετικά με τις ανοικτές διαδικασίες επιλογής και τις κενές θέσεις εργασίας. Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων EU CV online.

Ασκούμενοι 

Κάθε χρόνο δίνεται σε περίπου 1.200 νέους η ευκαιρία να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ χάρη στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προσφέρουν περιόδους άσκησης διάρκειας 3-5 μηνών για νέους αποφοίτους πανεπιστημίων. Οι ασκούμενοι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο των πανεπιστημιακών τους σπουδών και εκτελούν καθήκοντα ανάλογα με αυτά των μόνιμων υπαλλήλων του χαμηλότερου βαθμού.

Η πρακτική άσκηση είναι δυνατή σε πολλούς τομείς και σας προσφέρει τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πώς ακριβώς λειτουργεί η ΕΕ. Το περιεχόμενο της εργασίας σας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία στην οποία θα υπαχθείτε. Μπορεί να ασχοληθείτε με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπινους πόρους, την περιβαλλοντική πολιτική, την επικοινωνία και πολλούς άλλους τομείς.

Οι περισσότερες περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι αμειβόμενες, συνήθως με 1000 περίπου ευρώ το μήνα, και πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο.

Πώς να υποβάλω αίτηση;

Για τη διαδικασία επιλογής των ασκουμένων είναι αρμόδια τα ίδια τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα για την Πρακτική άσκηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται συνήθως μέσω του διαδικτύου, αλλά μερικές φορές απαιτείται η υποβολή αντιγράφων της αίτησης σε χαρτί. Σε γενικές γραμμές, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως και γίνονται δεκτές 4 έως 9 μήνες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ)

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες είναι εθνικοί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι διεθνών οργανισμών ή άτομα που εργάζονται στον δημόσιο τομέα που αποσπώνται προσωρινά σε ένα όργανο της ΕΕ.

Οι περισσότεροι ΑΕΕ είναι υπήκοοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά κατ’ εξαίρεση μπορούν να αποσπαστούν στην Επιτροπή και υπήκοοι άλλων χωρών. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική πείρα στο κατάλληλο επίπεδο, να έχουν εργαστεί για έναν επιλέξιμο εργοδότη επί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την απόσπαση και να γνωρίζουν πολύ καλά μια από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητικά μια άλλη γλώσσα της ΕΕ.

Κατά κανόνα, η απόσπασή σας μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες έως 4 χρόνια το πολύ. Μπορείτε να επιστρέψετε για μια δεύτερη περίοδο απόσπασης μόλις παρέλθουν τουλάχιστον 6 χρόνια από την πρώτη απόσπασή σας.

Πώς να υποβάλω αίτηση;

Επικοινωνήστε με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας σας στην ΕΕ για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τρέχουσες δυνατότητες.

Άλλο

Προσωρινοί υπάλληλοι

Αν ενδιαφέρεστε για εργασία μικρής διάρκειας, επικοινωνήστε με τις εταιρείες υπεκμίσθωσης εργαζομένων που προτείνουμε, ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα για τις δυνατότητες προσωρινής εργασίας στα όργανα της ΕΕ, στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο.
Προσωρινοί υπάλληλοι χρειάζονται συνήθως σε θέσεις γραμματείας, οι οποίες σπάνια διαρκούν πάνω από 6 μήνες.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσλαμβάνει έκτακτους υπαλλήλους, κυρίως για γραμματειακή εργασία, με βραχυχρόνιες συμβάσεις μέσω εταιρειών υπεκμίσθωσης εργαζομένων.

Εταιρείες στις Βρυξέλλες

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Τηλ.: +32 (0)2/643 47 90
Email: inhouse_1230@randstad.be
Ιστότοπος: http://www.randstad.be

ή

Start People
Rue Royale 153
1210 Brussels
Τηλ.: +32 (0)2/212 19 20
Email: eu@startpeople.be
Ιστότοπος: https://www.startpeople.be

ή

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Τηλ.: +32 (0)2/513 14 14
Email: publicsector@daoust.be
Ιστότοπος: https://www.daoust.be

Εταιρείες στο Λουξεμβούργο

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Λουξεμβούργο
Ιστότοπος: https://www.randstad.lu

ή

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Λουξεμβούργο

 

 

Προσωρινοί σύμβουλοι

Ορισμένες υπηρεσίες της ΕΕ προσλαμβάνουν συμβούλους απευθείας μέσω διαδικασιών υποβολής προσφορών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο «Διαγωνισμοί και συμβάσεις της ΕΕ».

 

 

Βοηθοί των ευρωβουλευτών

Αν ενδιαφέρεστε για μια θέση βοηθού μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (στο Λουξεμβούργο, τις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο), επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πληροφορίες.

Επισκεφθείτε επίσης τους ιστότοπους των πολιτικών ομάδων για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης που εφαρμόζουν.

 

 

Εξωτερικοί μεταφραστές και διερμηνείς

Στα όργανα της ΕΕ προβλέπεται εργασία για εξωτερικούς μεταφραστές και διερμηνείς.

Πώς να υποβάλω αίτηση;

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός μεταφραστής

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός διερμηνέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Διερμηνεία για την Ευρώπη.

 

 

Νέοι επαγγελματίες σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Η ΕΕ έχει αντιπροσωπείες σε όλον τον κόσμο. Οι αντιπροσωπείες της ΕΕ προσφέρουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης διάρκειας έως και 18 μηνών για να δώσουν την ευκαιρία σε νέους με υψηλά προσόντα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών να γνωρίσουν από κοντά το έργο των αντιπροσωπειών και τον ρόλο τους στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρόγραμμα Νέοι επαγγελματίες σε αντιπροσωπείες της ΕΕ.

 

 

Εμπειρογνώμονες της ΕΕ

Αν είστε εμπειρογνώμων σε έναν τομέα πολιτικής της ΕΕ, μπορείτε να εγγραφείτε στη βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων, τις οποίες διατηρούν τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ, που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, με τα στοιχεία σας (στοιχεία επικοινωνίας, εξειδίκευση, διαπιστευτήρια, κ.λπ). Στη συνέχεια μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες.

Παράδειγμα:

 

 

Προσωπικό συντήρησης και εστίασης

Ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, όπως οι εργαζόμενοι στους τομείς της συντήρησης και της εστίασης, προσλαμβάνονται μέσω εξωτερικών εργοληπτικών εταιρειών. Οι συμβάσεις αυτές ανατίθενται μέσω ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.