Header

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Το πρώτο βήμα

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για μια θέση σε ένα από τα όργανα ή τις υπηρεσίες της ΕΕ ποικίλλει ανάλογα με το είδος της σύμβασης. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες συμβάσεων εργασίας (εκτός από τους εξωτερικούς συνεργάτες): σύμβαση αορίστου χρόνου, σύμβαση ορισμένου χρόνου (CAST) και σύμβαση για έκτακτο προσωπικό. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα πρακτικής άσκησης. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε πώς να υποβάλετε αίτηση για οποιοδήποτε από αυτά τα είδη συμβάσεων καθώς και για πρακτική άσκηση.

Για κάθε είδος σύμβασης πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες που ισχύουν για κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ελέγξτε κατά πόσον διαθέτετε όλα τα βασικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση και αν θα πρέπει να περάσετε δοκιμασία με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή να μεταβείτε σε κέντρο αξιολόγησης. Αφού διαβάσετε για τις διάφορες διαδικασίες επιλογής, μπορείτε να εξασκηθείτε με τα παραδείγματα δοκιμασιών και να επισκεφθείτε και άλλες πηγές εκπαίδευσης και υποστήριξης. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Ποιοι συμμετέχουν;

Αφού επιλέξετε τα καθήκοντα για τα οποία επιθυμείτε να είστε υποψήφιος, ενημερωθείτε από την προκήρυξη του διαγωνισμού για το ποιος θα διεκπεραιώσει την αίτησή σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδίως για μόνιμες θέσεις και συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αρμόδια για την διεκπεραίωση της αίτησής σας είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Αν ισχύει αυτό, η EPSO θα εποπτεύει τη διαδικασία επιλογής, από την ηλεκτρονική σας αίτηση έως τη συμμετοχή σας σε δοκιμασίες σε κέντρο αξιολόγησης, και θα απαντά σε απορίες που ενδεχομένως προκύψουν στη διάρκεια της διαδικασίας.

Για κάθε διαδικασία επιλογής διορίζεται ξεχωριστή εξεταστική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των υποψηφίων σε κάθε στάδιο και για την κατάρτιση του τελικού καταλόγου επιτυχόντων.  Κάθε εξεταστική επιτροπή απαρτίζεται από μόνιμους υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ, ενώ η EPSO διασφαλίζει ότι όλες οι εξεταστικές επιτροπές τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες.  Στη διαδικασία πρόσληψης συμμετέχουν επίσης οι υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων των οργάνων της ΕΕ, οι οποίες είναι αρμόδιες για την πρόσληψη των επιτυχόντων υποψηφίων, π.χ., την κάλυψη συγκεκριμένων κενών θέσεων με την πρόσληψη νέων εργαζομένων από τον κατάλογο των επιτυχόντων που διατηρεί η EPSO. Τα όργανα καλούν σε συνέντευξη τους επιτυχόντες που ενδεχομένως επιθυμούν να προσλάβουν, πριν τους προσφέρουν θέση εργασίας.

Αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να εργαστείτε στα όργανα της ΕΕ, ρίξτε προηγουμένως μια ματιά στα διάφορα είδη συμβάσεων εργασίας που προσφέρει η ΕΕ. Παρότι είναι δυνατό να βρείτε μια μόνιμη θέση εργασίας, ίσως μια σύμβαση έκτακτου υπαλλήλου ταιριάζει καλύτερα στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες σας. Ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που αφορά τη θέση για την οποία υποβάλετε υποψηφιότητα, έχετε υπόψη ότι θα χρειαστεί πιθανότατα να συμμετάσχετε σε διαδικασία διαγωνισμού και ίσως περάσουν μερικοί μήνες προτού μάθετε αν επιτύχατε ή όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη, τη σταδιοδρομία, τον μισθό και τις παροχές,  συμβουλευθείτε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

Είδος σύμβασης

Μόνιμοι υπάλληλοι

Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου, που σας εντάσσουν στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ, είναι περιζήτητες και προσφέρονται σε όσους επιτυγχάνουν σε απαιτητικό γενικό διαγωνισμό. Εντός της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ μπορούν να δοθούν τρία είδη συμβάσεων αορίστου χρόνου. Το πρώτο είδος αφορά τους διοικητικούς υπαλλήλους (AD), το δεύτερο τους βοηθούς (AST) και το τρίτο τους βοηθούς-γραμματείς (AST/SC).

Διοικητικοί υπάλληλοι

Στα καθήκοντα των διοικητικών υπαλλήλων περιλαμβάνονται συνήθως η εκπόνηση πολιτικών, η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ καθώς και η ανάλυση διαφόρων θεμάτων ή η παροχή συμβουλών. Οι τομείς πολιτικής αφορούν τη διοίκηση, το δίκαιο, τον προϋπολογισμό, τα οικονομικά, τις επικοινωνίες και τις θετικές επιστήμες. Οι μεταφραστές και οι διερμηνείς προσλαμβάνονται επίσης ως διοικητικοί υπάλληλοι.

Η σταδιοδρομία ενός διοικητικού υπαλλήλου καλύπτει τους βαθμούς ΑD 5 - AD 16, και ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός για τους πτυχιούχους πανεπιστημίου. Για πιο εξειδικευμένες θέσεις, μπορεί να γίνει επιλογή και πρόσληψη στους υψηλότερους βαθμούς AD 6 ή AD 7, εφόσον οι αιτούντες μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν σχετική εμπειρία αρκετών χρόνων. Οι βαθμοί AD 9 - AD 12 αφορούν το μεσαίο επίπεδο διοίκησης. Για την επιλογή/πρόσληψη στους βαθμούς αυτούς απαιτείται προηγούμενη διοικητική εμπειρία.

 

Βοηθοί

Ως βοηθός στα όργανα της ΕΕ, διεκπεραιώνετε συνήθως εκτελεστικά ή τεχνικά καθήκοντα στους τομείς της διοίκησης, των οικονομικών, της επικοινωνίας, της έρευνας ή της εκπόνησης και εφαρμογής πολιτικών.


Η σταδιοδρομία του βοηθού καλύπτει τους βαθμούς AST 1 - AST 11, και η πρόσληψη γίνεται συνήθως στους βαθμούς AST 1-AST 3. Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST 1 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει, τουλάχιστον, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, ή να έχουν σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τον διαγωνισμό)

Ως γραμματέας/βοηθός γραφείου, ασχολείστε  συνήθως με τη διοίκηση γραφείου ή την παροχή διοικητικής υποστήριξης στα όργανα της ΕΕ.

Η σταδιοδρομία του γραμματέα/βοηθού γραφείου καλύπτει τους βαθμούς AST/SC1 έως AST/SC6. Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται συνήθως με βαθμό AST/SC1. Ως ελάχιστη προϋπόθεση, ένας υποψήφιος για θέση AST/SC1 πρέπει να έχει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 1  έτους η οποία πιστοποιείται με δίπλωμα και σχετίζεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων, ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση που πιστοποιείται με δίπλωμα το οποίο δίνει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ακολουθείται από 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία που σχετίζεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων, ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 1 έτους, που ακολουθείται από 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. Τόσο η κατάρτιση όσο και η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να σχετίζονται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.

Μισθός και παροχές

Ο βασικός μηνιαίος μισθός ενός μόνιμου υπαλλήλου κυμαίνεται από 2.300 ευρώ περίπου το μήνα για έναν νεοπροσληφθέντα βοηθό-γραμματέα (AST/SC1) έως περίπου 16.000 ευρώ το μήνα για έναν υψηλόβαθμο διοικητικό υπάλληλο (AD 16) με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 4 ετών. Κάθε βαθμός έχει πέντε κλιμάκια με αντίστοιχες αυξήσεις μισθού. Ο βασικός μισθός προσαρμόζεται κάθε χρόνο στον πληθωρισμό και στην αγοραστική δύναμη στις χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον, όσοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να εργαστούν στα όργανα της ΕΕ δικαιούνται επίδομα εκπατρισμού ισοδύναμο με το 16% του βασικού τους μισθού.

Επίσης, για τους μόνιμους υπαλλήλους προβλέπονται ορισμένες οικογενειακές παροχές, ανάλογες της οικογενειακής τους κατάστασης. Στις παροχές αυτές περιλαμβάνονται το επίδομα νοικοκυριού, το επίδομα εξαρτώμενου τέκνου, το επίδομα σπουδών και το επίδομα προσχολικής ηλικίας.

Οι μισθοί των υπαλλήλων των οργάνων της ΕΕ δεν υπόκεινται σε εθνική φορολογία εισοδήματος. Αντίθετα, υπόκεινται σε κοινοτικό φόρο ο οποίος επιστρέφεται απευθείας στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται σταδιακά σε ποσοστό 8%-45% του φορολογητέου τμήματος του μισθού σας. Μία επιπλέον «εισφορά αλληλεγγύης» εφαρμόζεται από το 2014 έως το 2023.

Πώς να υποβάλω αίτηση;

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν υποψηφίους για συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω γενικών διαγωνισμών (που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο). Ο πρώτος γύρος δοκιμασιών στις οποίες θα κληθείτε να συμμετάσχετε διεξάγεται μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνει ψυχομετρικές δοκιμασίες ελέγχου της επάρκειας και των ικανοτήτων σας. Αν επιτύχετε σε αυτές τις δοκιμασίες, θα προσκληθείτε στη συνέχεια σε κέντρο αξιολόγησης για να συμμετάσχετε σε δοκιμασίες σχετικές με την εργασία σε ομαδικό περιβάλλον, ενώπιον δύο τουλάχιστον αξιολογητών. Οι δεξιότητες στις οποίες θα αξιολογηθείτε καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τα κυριότερα προσόντα που ζητούν τα όργανα της ΕΕ: ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, ποιοτική και αποτελεσματική εργασία, ικανότητα μάθησης και εξέλιξης, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση, ανθεκτικότητα, συνεργασία με άλλους και, στην περίπτωση πτυχιούχων, ηγετικά προσόντα.


Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε διαγωνισμό περιλαμβάνονται σε εφεδρικό κατάλογο από τον οποίο τα θεσμικά όργανα προσλαμβάνουν προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Συνεπώς, σκοπός του διαγωνισμού δεν είναι η πλήρωση μιας συγκεκριμένης θέσης, αλλά η δημιουργία μιας εφεδρικής δεξαμενής υποψηφίων για μελλοντικές προσλήψεις, ανάλογα με τις ανάγκες.


Η μορφή αυτών των διαγωνισμών ποικίλλει ανάλογα με το ζητούμενο προφίλ υποψηφίων.
Κάθε διαγωνισμός ανακοινώνεται με προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία επιλογής.
 

Κατά κανόνα, η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται σε 5-9 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού.


Αν συγκαταλέγεστε μεταξύ των υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο της αξιολόγησης, θα συμπεριληφθείτε στον εφεδρικό κατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κληθείτε για συνέντευξη πρόσληψης σε ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.


Οι εφεδρικοί κατάλογοι για τις κατηγορίες γενικών καθηκόντων συνήθως ισχύουν για 1 χρόνο. Για τις άλλες κατηγορίες, η διάρκεια ισχύος μπορεί να διαφέρει. Γενικά, η διάρκεια ισχύος των εφεδρικών καταλόγων μπορεί να παρατείνεται.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Είναι δυνατό να εργαστείτε στα όργανα της ΕΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι συμβασιούχοι (CAST) προσλαμβάνονται για χειρωνακτικά ή βοηθητικά διοικητικά καθήκοντα, ή ακόμα για την κάλυψη αναγκών σε ειδικούς τομείς όπου ο αριθμός εξειδικευμένων υπαλλήλων δεν επαρκεί. Αν προσληφθείτε με τέτοια σύμβαση, θα απασχοληθείτε για συγκεκριμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως ξεκινά με μια αρχική σύμβαση 6-12 μηνών, αναλόγως του είδους της απασχόλησης. Σε ορισμένα όργανα της ΕΕ, είναι δυνατόν να παραταθεί η σύμβαση για απεριόριστη διάρκεια.

Θέσεις συμβασιούχων υπάρχουν για μεγάλη ποικιλία καθηκόντων και για διάφορα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. Θα ήταν σκόπιμο να υποβάλετε αίτηση αν οι δεξιότητές σας ανταποκρίνονται στα ακόλουθα: χειρωνακτική και διοικητική εργασία· καθήκοντα γραφείου, γραμματείας ή διεύθυνσης γραφείου· καθήκοντα εκτελεστικά, σύνταξης κειμένων, λογιστικά ή ισοδύναμα καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα· διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και ισοδύναμα καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα.

Πώς να υποβάλω αίτηση; 

Οι συμβασιούχοι προσλαμβάνονται από κατάλογο υποψηφίων (που φυλάσσεται σε βάση δεδομένων) μετά από διαδικασία επιλογής που διοργανώνει συνήθως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Η διαδικασία επιλογής μπορεί να περιλαμβάνει εξέταση του βιογραφικού σημειώματος (CV), γραπτά ή προφορικά τεστ λογικής και/ή ικανοτήτων, ή άλλες πρακτικές δοκιμασίες στον συγκεκριμένο τομέα.

Συμβουλευτείτε αυτόν τον ιστότοπο για να συμμετάσχετε  στις διαδικασίες επιλογής συμβασιούχων, τις οποίες διοργανώνει η EPSO.

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μπορείτε να προσληφθείτε στα όργανα της ΕΕ ως έκτακτοι υπάλληλοι. Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων υπάρχουν συνήθως σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, όπως η επιστημονική έρευνα.

Πώς να υποβάλω αίτηση;

Αρμόδια για την επιλογή και την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού είναι κατά κανόνα τα ίδια τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τακτικά αυτόν τον ιστότοπο για πληροφορίες σχετικά με τις ανοικτές διαδικασίες επιλογής και τις κενές θέσεις εργασίας. Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων EU CV online.

Ασκούμενοι  

Κάθε χρόνο δίνεται σε περίπου 1.200 νέους η ευκαιρία να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ χάρη στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προσφέρουν περιόδους άσκησης διάρκειας 3-5 μηνών για νέους αποφοίτους πανεπιστημίων. Οι ασκούμενοι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο των πανεπιστημιακών τους σπουδών και εκτελούν καθήκοντα ανάλογα με αυτά των μόνιμων υπαλλήλων του χαμηλότερου βαθμού.

Η πρακτική άσκηση είναι δυνατή σε πολλούς τομείς και σας προσφέρει τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πώς ακριβώς λειτουργεί η ΕΕ. Το περιεχόμενο της εργασίας σας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία στην οποία θα υπαχθείτε. Μπορεί να ασχοληθείτε με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπινους πόρους, την περιβαλλοντική πολιτική, την επικοινωνία και πολλούς άλλους τομείς.

Οι περισσότερες περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι αμειβόμενες, συνήθως με 1000 περίπου ευρώ το μήνα, και πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο.

Πώς να υποβάλω αίτηση;

Για τη διαδικασία επιλογής των ασκουμένων είναι αρμόδια τα ίδια τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ. Στον σύντομο οδηγό για πρακτική άσκηση στην ΕΕ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Οι αιτήσεις γίνονται συνήθως μέσω του διαδικτύου, αλλά μερικές φορές απαιτείται η υποβολή αντιγράφων της αίτησης σε χαρτί. Σε γενικές γραμμές, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές 4 έως 9 μήνες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης και πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως.

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ)

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες είναι μόνιμοι υπάλληλοι εθνικών ή διεθνών υπηρεσιών ή άτομα που εργάζονται στον δημόσιο τομέα αλλά αποσπώνται προσωρινά σε ένα όργανο της ΕΕ.

Οι περισσότεροι ΑΕΕ είναι υπήκοοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά κατ΄ εξαίρεση μπορούν να αποσπαστούν στην Επιτροπή και υπήκοοι άλλων χωρών. Για να εργαστείτε ως ΑΕΕ πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο επίπεδο και να προσκομίσετε στην Επιτροπή βεβαίωση του εργοδότη σας για τη φύση των καθηκόντων σας το προηγούμενο έτος.

Κατά κανόνα, η απόσπασή σας μπορεί να διαρκέσει από έξι μήνες έως τέσσερα χρόνια το πολύ. Μπορείτε να επιστρέψετε για μια δεύτερη περίοδο απόσπασης μόλις παρέλθουν τουλάχιστον 6 χρόνια από την πρώτη απόσπασή σας.

Πώς να υποβάλω αίτηση;

Επικοινωνήστε με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας σας στην ΕΕ για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τρέχουσες δυνατότητες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των καθηκόντων ενός αποσπασμένου εθνικού εμπειρογνώμονα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Άλλο

Προσωρινοί υπάλληλοι

εταιρείες υπεκμίσθωσης εργαζομένων που προτείνουμε, ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα για τις δυνατότητες προσωρινής εργασίας στα όργανα της ΕΕ, στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο. Προσωρινοί υπάλληλοι χρειάζονται συνήθως σε θέσεις γραμματείας, οι οποίες σπάνια διαρκούν πάνω από 6 μήνες.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσλαμβάνει έκτακτους υπαλλήλους, κυρίως για γραμματειακή εργασία, με βραχυχρόνιες συμβάσεις μέσω εταιρειών υπεκμίσθωσης εργαζομένων.

Βρυξέλλες

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles

Τηλ.: +32 (0)2/643 47 90

Ηλεκτρονική διεύθυνση: inhouse_1230@randstad.be

Ιστότοπος: www.randstad.be

ή

DAOUST

Galerie de la porte Louise 203/5

1050 Bruxelles

Τηλ.: +32 (0)2/513 14 14

Ηλεκτρονική διεύθυνση: publicsector@daoust.be

Ιστότοπος: www.daoust.be

Λουξεμβούργο

Tempo-Team
5 place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Τηλ.: +32 (0)+352/49 98 70

ή

ADECCO
26 place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Τηλ.: +32 (0)+352/481 26 51

ή

MANPOWER
44, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Τηλ.: +32 (0)+352/26 37 75

Προσωρινοί σύμβουλοι

Ορισμένες υπηρεσίες της ΕΕ προσλαμβάνουν συμβούλους απευθείας μέσω διαδικασιών υποβολής προσφορών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα για συμβάσεις και προσφορές της ΕΕ.

Βοηθοί των ευρωβουλευτών

Αν ενδιαφέρεστε για μια θέση βοηθού μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (στο Λουξεμβούργο, τις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο), επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πληροφορίες.

Επισκεφθείτε επίσης τους ιστότοπους των πολιτικών ομάδων για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης που εφαρμόζουν.

Εξωτερικοί μεταφραστές και διερμηνείς

Στα όργανα της ΕΕ προβλέπεται εργασία για εξωτερικούς μεταφραστές και διερμηνείς.

Πώς να υποβάλω αίτηση;

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός μεταφραστής

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός διερμηνέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Διερμηνεία για την Ευρώπη.

Νέοι επαγγελματίες σε αντιπροσωπείες της ΕE

Η ΕΕ έχει αντιπροσωπείες σε όλον τον κόσμο. Οι αντιπροσωπείες της ΕΕ προσφέρουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης διάρκειας έως και 18 μηνών για να δώσουν την ευκαιρία σε νέους με υψηλά προσόντα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών να δουν από κοντά ποιο είναι το έργο των αντιπροσωπειών και ποιος είναι ο ρόλος τους στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρόγραμμα Νέοι επαγγελματίες σε αντιπροσωπείες της ΕΕ.

Εμπειρογνώμονες της ΕΕ (βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων)

Αν είστε εμπειρογνώμων σε έναν τομέα πολιτικής της ΕΕ, μπορείτε να εγγραφείτε στη βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων, τις οποίες διατηρούν τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ, που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, με τα στοιχεία σας (στοιχεία επικοινωνίας, εξειδίκευση, διαπιστευτήρια, κ.λπ). Στη συνέχεια μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες.


Παράδειγμα:

Προσωπικό συντήρησης και εστίασης

Ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, όπως οι εργαζόμενοι στους τομείς της συντήρησης και της  εστίασης, προσλαμβάνονται μέσω εξωτερικών εργοληπτικών εταιρειών. Οι συμβάσεις αυτές ανατίθενται μέσω ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.