Kuidas kandideerida?

Avaleht > Kuidas kandideerida?

Esimesed sammud

ELi institutsioonis või asutuses pakutavale töökohale kandideerimine on erinev sõltuvalt lepingust. Töölepinguid on mitut liiki (välja arvatud vabakutseline töö): tähtajatu leping, tähtajaline leping ja ajutine leping. Samuti pakutakse praktikavõimalusi. Käesolevast jaotisest leiate üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas selliste lepingutega ametikohtadele või praktikale kandideerida.

Iga lepingu puhul on kindlaks määratud konkreetne valikumenetlus. Kontrollige kindlasti iga menetlusetapi tähtaegu. Veenduge, et vastate ametikoha kõigile peamistele kvalifikatsiooninõuetele. Kontrollige ka, kas peate sooritama arvutipõhise testi või katsed hindamiskeskuses. Pärast eri valikumenetlusi käsitleva teabe lugemist soovitame teil proovida kätt meie näidistestidega ning tutvuda muude õppe- ja abimaterjalidega. Soovime teile edu!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_et

 

Kes on kaasatud?

Kui olete kandideerimiseks sobiva ametikoha välja valinud, vaadake konkursiteatest, kes teie avaldusega tegelema hakkab. Enamikul juhtudest, eriti kui tegemist on alaliste või tähtajaliste lepingutega, haldab teie avaldust Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO). Sellisel juhul vastutab kogu valikumenetluse eest alates avalduse esitamisest veebis kuni testide tegemiseni hindamiskeskuses EPSO ning tema vastab ka kõikidele teie küsimustele.

Iga konkursi jaoks moodustatakse eraldi valikukomisjon, kes vastutab kandidaatide valimise iga etapi eest ning koostab konkursi edukalt läbinud kandidaatide lõppnimekirja. Valikukomisjon koosneb ELi institutsioonide ametnikest ning EPSO ülesanne on kontrollida, et kõik selle liikmed järgiksid ettenähtud korda. Värbamismenetluses osalevad ka ELi institutsioonide personaliteenistused, kes vastutavad konkursi läbinud kandidaatide töölevõtmise eest, st korraldavad vabade töökohtade täitmise uute töötajatega, kes valitakse EPSO koostatud reservnimekirjadest. Institutsioonid intervjueerivad võimalikke töötajaid enne neile tööpakkumise tegemist.

Kui kaalute mõnele ELi institutsiooni töökohale kandideerimist, tutvuge eelnevalt eri lepingutega, mida EL pakub. Kuigi on võimalik saada ka alalisi töökohti, võib juhtuda, et teie karjääriplaanidele ja vajadustele vastab paremini hoopis ajutine leping. Olenemata lepingust, millega teie soovitud ametikoht seotud on, peaksite võtma arvesse, et tõenäoliselt peate läbima valikumenetluse ning selle tulemuste selgumine võib võtta mitu kuud.

Värbamiste, edutamise, töötasu ja hüvitiste kohta lisateabe saamiseks tutvuge palun personalieeskirjadega.

 

Lepingu liik

Alaline ametnik

Tähtajatud lepingud, mis võimaldavad teil saada ELi avaliku teenistuse liikmeks, on väga hinnatud ning neid sõlmitakse vaid pärast range avaliku konkursi läbimist. ELi avalikus teenistuses pakutakse kolme liiki tähtajatuid lepinguid. Esimene on mõeldud administraatoritele (AD), teine assistentidele (AST) ning kolmas sekretäridele/kantseleitöötajale (AST/SC).

 

Administraatorid

Administraatorina töötades on teie ülesanded seotud õigusaktide eelnõude koostamise, ELi õiguse rakendamise, analüüsi või nõuandva tööga. Töökohad on halduse, õiguse, rahanduse, majanduse, kommunikatsiooni ja teadusuuringute valdkonnas. Tõlkijaid ja tõlke värvatakse samuti administraatoritena.

Administraatorite palgaastmed jäävad vahemikku AD 5 kuni AD 16. Ülikooli lõpetanute palgaaste tööle asumisel on AD 5. Konkreetseid erialaseid teadmisi nõudvate ametikohtade puhul võidakse kuulutada välja valikumenetlusi ja tööpakkumisi ka astmetel AD 6 või AD 7. Sellisel juhul peab kandidaadil olema mitmeaastane asjakohane haridus ning enamiku profiilide puhul nõutakse ka töökogemust. AD 9 kuni AD 12 on keskastme juhtide palgatase. Nende astmete valikumenetluste ja tööpakkumiste puhul eeldatakse eelnevat juhtimiskogemust.

 

Assistendid

ELi institutsioonide assistendid tegelevad üldjuhul täidesaatvate või tehniliste ülesannetega halduse, rahanduse, kommunikatsiooni, teadusuuringute, poliitikakujundamise ja rakendamise valdkonnas.

Assistentide palgaastmed jäävad vahemikku AST 1 kuni AST 11. Üldjuhul alustatakse astmelt AST 1 kuni AST 3. Palgaastme AST 1 töökoha kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus ja eelnev asjakohane töökogemus või töökohale vastav kutsekvalifikatsioon.

 

Sekretärid/kantseleitöötajad (võib muutuda sõltuvalt konkursist)

Sekretäri või kantseleitöötajana on teie tööülesanneteks üldjuhul kantselei- ja sekretäritöö või haldustoe pakkumine ELi institutsioonidele.

Sekretäride/kantseleitöötajate palgaastmed jäävad vahemikku AST/SC 1 kuni AST/SC 6. Uued töötajad alustavad üldjuhul astmelt AST/SC 1. Palgaastme AST/SC 1 töökoha kandidaadil peab olema diplomiga tõendatud vähemalt üheaastane keskharidusjärgne haridus ametiülesannete laadiga otseselt seotud valdkonnas, või diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab õpinguid jätkata keskharidusjärgses õppeasutuses, ning vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus ametiülesannete laadiga otseselt seotud valdkonnas, või vähemalt üheaastane erialane koolitus ning sellele järgnenud vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus. Nii koolitus kui ka töökogemus peavad olema otseselt seotud ametiülesannete laadiga.

 

Hüvitised ja töötasu

Alalise ametniku põhipalk algab 2300 eurost kuus sekretäride/kantseleitöötajate (AST/SC 1) kategooria puhul, 4500 eurost kuus (palgaastmel AD 5) alustavate kõrgharidusega administraatorite puhul ning lõpeb umbes 16 000 euroga kuus piiratud arvu kõrgeima astme administraatorite (AD 16) puhul. Iga palgaaste on jagatud viide palgajärku, millele vastab kindlaksmääratud töötasu. Põhipalka kohandatakse igal aastal vastavalt ELi riikide inflatsioonile ning ostujõule.

Kui olete ELi institutsioonis tööle asumiseks lahkunud oma kodumaalt, makstakse teile kodumaalt lahkumise toetust (16% teie põhipalgast).

Alalistele ametnikele makstakse sõltuvalt nende perekondlikust olukorrast peretoetusi. Need hõlmavad majapidamistoetust, ülalpeetava lapse toetust, koolitoetust ning koolieelset toetust.

ELi institutsiooni ametnikuna ei pea te tasuma riiklikku tulumaksu. Ametniku palgast arvatakse selle asemel maha ELi erimaks, mis läheb tagasi ELi eelarve tuludesse. Maksustatavast palgast mahaarvatav maksumäär on erimaksu puhul progresseeruv: 8–45%. Ajavahemikus 2014–2023 kohaldatakse lisaks nn solidaarsusmaksu.

 

Kuidas kandideerida?

ELi institutsioonide alalistele ametikohtadele valitakse töötajaid avalike konkursside kaudu (avaldatakse sellel veebisaidil). Esimeses voorus kutsutakse teid sooritama arvutipõhiseid teste, mis sisaldavad kutsesobivust ja võimekust hindavaid psühhomeetrilisi ülesandeid. Esimese vooru eduka läbimise järel kutsutakse teid hindamiskeskusesse, kus peate rühmatööna lahendama mitmesuguseid tööga seotud ülesandeid vähemalt kahe hindaja ees. Üldjoontes hinnatakse teie oskusi seoses järgmiste ELi institutsioonide poolt nõutavate põhipädevustega: analüüsivõime ja probleemide lahendamise oskus, suhtlemisoskus, kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus, õppimis- ja enesearendamisvõime, prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus, pingetaluvus, meeskonnatöö, juhtimisoskus.

Konkursi edukalt läbinud kandidaadid kantakse reservnimekirja, millest institutsioonid neid vastavalt vajadusele värbavad. Konkursi eesmärk ei ole seega konkreetse ametikoha täitmine, vaid sobivate kandidaatide nimekirja koostamine juhuks, kui tekib vajadus võtta tööle uusi inimesi.

Selliste konkursside formaat sõltub otsitavast profiilist.

Iga konkurss kuulutatakse välja konkursiteatega, milles esitatakse üksikasjad ametiprofiili, valikukriteeriumide ja valikumenetluse kohta.

Üldjuhul kestab valikumenetlus 5–9 kuud alates konkursiteate avaldamisest.

Kui olete konkursi edukalt läbinud, kantakse teie nimi reservnimekirja. See tähendab, et teid võidakse kutsuda mõnda ELi institutsiooni tööintervjuule.

Üldisemate ametikohtadega seotud konkursside reservnimekirjad kehtivad üldjuhul ühe aasta. Muude ametikohtade puhul võib nende kehtivus olla erinev. Reservnimekirjade kehtivust saab pikendada.

Lepingulised töötajad

ELi institutsioonides saab töötada tähtajalise lepingu alusel. Lepingulisi töötajaid (CAST) värvatakse tegema kas füüsilist tööd või täitma halduslikke tugiülesandeid. Samuti võib neid vaja olla erialastes valdkondades, kus napib nõutavate oskustega ametnikke. Kui teile pakutakse tähtajalist lepingut, võetakse teid tööle kindlaks tähtajaks. Sageli on esialgse lepingu pikkus 6–12 kuud (sõltuvalt töö iseloomust). Mõnes ELi asutuses võidakse lepingut pikendada määramata tähtajaks.

Lepingulise töötaja ametikohti leidub paljudes valdkondades ning nende puhul nõutakse erinevaid kvalifikatsioonitasemeid. Võiksite kaaluda kandideerimist, kui teie oskused võimaldavad täita mõnda järgmistest ülesannetest: füüsiline ja haldustöö; kantselei- ja sekretäritöö või büroo juhtimisega seotud ülesanded; täitevülesanded, dokumentide koostamine, raamatupidamine ja muud sarnased tehnilised ülesanded; haldusalased, nõuandvad, keelelised ja muud sarnased tehnilised ülesanded.

Kuidas kandideerida? 

Lepingulised töötajad värvatakse taotlejatest koostatud reservnimekirjast (andmebaasist) pärast valikumenetlust, mille korraldab tavaliselt Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO).

Valikumenetlus võib hõlmata järgmist: elulookirjelduste läbivaatamine, mõtlemisoskuse testid ja/või pädevustestid, suulised või muud praktilised testid asjaomases valdkonnas.

Külastage seda veebisaiti, et kandideerida EPSO korraldatavates lepinguliste töötajate valikumenetlustes. Juhised lepinguliste töötajate EPSO konkursil kandideerimiseks leiate sellelt veebilehelt.

Ajutised töötajad

ELi institutsioonides saab töötada ka ajutise töölepingu alusel. Ajutisi töölepinguid pakutakse üldjuhul kõrget kvalifikatsiooni vajavate valdkondade puhul, nt teadusuuringud.

Kuidas kandideerida?

Ajutiste teenistujate valiku- ja värbamismenetlust korraldavad tavaliselt ELi institutsioonid ja asutused ise. Jälgige korrapäraselt selle veebisaidi uudiseid käimasolevate valikumenetluste ja vabade töökohtade kohta. Samuti saate sisestada oma andmed EU CV-online andmebaasi.

Praktikandid 

Igal aastal pakutakse enam kui 1200 noorele võimalust osaleda ELi praktikaprogrammis, et arendada oma kutseoskusi ja isikuomadusi ning omandada uusi teadmisi ELi kohta. Noortele ülikoolilõpetanutele korraldavad praktikat Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon, Euroopa välisteenistus, Euroopa Kohus, kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ja Euroopa Ombudsman. Praktika kestus on 3–5 kuud. Praktikantidel peab olema esimese astme kõrgharidus ning nad saavad täita madalama administraatori kategooria ametnike töökohustustustega samaväärseid ülesandeid.

Praktikavõimalusi pakutakse eri valdkondades ning need annavad suurepärase ülevaate ELi institutsioonides tehtavast tööst. Töö sisu sõltub suuresti sellest, millisesse talitusse teid suunatakse. Praktikavõimalusi pakutakse konkurentsiõiguse, personali, keskkonnapoliitika, teabevahetuse ja paljudes muudes valdkondades.

Üldjuhul on praktika tasustatud (umbes 1000 eurot kuus) ning see toimub Brüsselis või Luxembourgis.

Kuidas kandideerida?

Praktikantide valikumenetlusi korraldavad ELi institutsioonid ja ametid ise. Lisateavet leiate praktikavõimaluste lehelt. Kandideerimisavaldused on tavaliselt veebipõhised, kuid teatavatel juhtudel võidakse nõuda ka kandideerimisvormi koopiat paberkandjal. Üldjuhul võetakse avaldusi vastu neli kuni üheksa kuud enne praktika algust ning need tuleks esitada õigeaegselt.

Lähetatud riiklikud eksperdid

Lähetatud riiklikud eksperdid on riiklikud või rahvusvahelised avalikud teenistujad või avaliku sektori töötajad, kes töötavad ajutiselt ELi institutsiooni juures.

Suurem osa lähetatud riiklikest ekspertidest on Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidest, kuid erandjuhtudel võivad nendeks olla ka ELi või EMPsse mittekuuluvate riikide kodanikud. Kandideerimiseks peab teil olema vähemalt kolmeaastane töökogemus vajalikul tasemel, peate enne lähetust olema töötanud kriteeriumidele vastava tööandja juures vähemalt 12 kuud ning valdama väga hästi ühte ja rahuldaval tasemel teist ELi ametlikku keelt.

Teie lähetus võib üldjuhul kesta 6 kuust kuni 4 aastani. Lähetust võib korrata, kui teie viimasest lähetusest on möödas vähemalt 6 aastat.

Kuidas kandideerida?

Pakkumistega tutvumiseks võtke palun ühendust oma riigi alalise esindusega Euroopa Liidu juures.

Muud

Koosseisuväline lühiajaline töö

Kui olete huvitatud lühiajalisest tööst, võtke palun ühendust meie soovitatud tööjõurendiettevõtetega, et saada lisateavet lühiajaliste töövõimaluste kohta ELi institutsioonides Brüsselis ja Luxembourgis.
Koosseisuväliseid töötajaid on sageli vaja sekretäri ülesannete täitmiseks. Need lepingud ei kesta tavaliselt kauem kui 6 kuud.

Euroopa Komisjon värbab lühiajalise lepinguga koosseisuväliseid töötajaid tööjõurendiettevõtete kaudu peamiselt sekretäritöö jaoks.

Brüsselis asuvad tööjõurendiettevõtted

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 643 47 90
E-post: inhouse_1230@randstad.be
Veebisait: http://www.randstad.be

või

Start People
Rue Royale 153
1210 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 212 19 20
E-post: eu@startpeople.be
Veebisait: https://www.startpeople.be

või

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 513 14 14
E-post: publicsector@daoust.be
Veebisait: https://www.daoust.be

Luxembourgis asuvad tööjõurendiettevõtted

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg
Veebisait: https://www.randstad.lu

või

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

 

Ajutised konsultandid

Mõned ELi talitused värbavad konsultante otse hankemenetluste kaudu. Lisateabe saamiseks tutvuge palun veebisaidiga „ELi hankemenetlused ja lepingud“

 

 

Parlamendiliikmete assistendid

Kui teid huvitab Euroopa Parlamendi liikme assistendi töökoht (asukohaga Luxembourgis, Brüsselis või Strasbourgis), leiate selle kohta lisateavet Euroopa Parlamendi veebisaidilt.

Tutvuge ka eri fraktsioonide veebsaitidega, et saada teavet nende värbamismenetluste kohta.

 

 

Vabakutselised keelespetsialistid

ELi institutsioonide heaks saavad vabakutselisena töötada tõlkijad ja tõlgid.

Kuidas kandideerida?

Vabakutselise tõlkijana töötamiseks

Vabakutselise suulise tõlgina töötamiseks Euroopa Komisjonis, Euroopa Parlamendis või Euroopa Kohtus vaadake palun jaotist „Suuline tõlge Euroopa heaks“.

 

 

Noored spetsialistid delegatsioonides

ELil on oma delegatsioonid kõikjal maailmas. ELi delegatsioonid pakuvad andekatele ja teadmishimulistele ülikoolilõpetajatele kuni 18-kuulist praktikavõimalust, mille jooksul noored omandavad vahetu töökogemuse delegatsioonis ning saavad parema ülevaate sellest, milline on delegatsioonide roll ELi välispoliitika rakendamisel. Lisateavet leiate programmi „Noored spetsialistid delegatsioonides“ lehelt.

 

 

ELi eksperdid

Kui olete mõne ELi poliitikavaldkonna ekspert, saate registreerida oma oskused mõne ELi institutsiooni või asutuse hallatavas ekspertide andmebaasis. Teil palutakse luua salasõnaga kaitstud profiil, mis sisaldab teie isikuandmeid (kontaktandmed, eriala, oskuste kirjeldus jne). Siis saab teid vajaduse korral kutsuda täitma konkreetseid ülesandeid.

Vt nt:

 

 

Hooldustöötajad ja söökla personal

Teatavad töötajate kategooriad, nagu hooldustöötajad ja söökla personal, värvatakse väliste allhankeettevõtete kaudu. Need ettevõtted valitakse välja avalike hankemenetluste kaudu. Lisateavet leiate teenuslepinguid käsitlevast jaotisest.