Header

Kuidas kandideerida?

Esimese sammu tegemine

ELi institutsioonis või asutuses pakutavale töökohale kandideerimine on erinev sõltuvalt lepingust. On mitmeid töölepingu kategooriaid (välja arvatud vabakutseline töö): tähtajatu leping, tähtajaline leping (CAST) ja ajutine leping. Samuti pakutakse praktikavõimalusi. Käesolevast jaotisest leiate üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas selliste lepingutega ametikohtadele või praktikakohtadele kandideerida.

Iga lepingu puhul on kindlaks määratud konkreetsed valikumenetlused. Kontrollige kindlasti iga menetluse etapi tähtaegu. Veenduge selles, et vastate kõigile asjaomasel ametikohal nõutud peamistele kvalifikatsioonidele. Kontrollige ka, kas peate läbima arvutipõhise testi või katsed hindamiskeskuses. Pärast eri valikumenetlusi käsitleva teabe lugemist võiksite proovida kätt meie näidistestidega ning tutvuda muude koolitus- ja tugiallikatega. Soovime teile edu!

Kes on kaasatud?

Kui olete kandideerimiseks sobiva ametikoha välja valinud, , vaadake konkursiteatest, kes teie avaldusega tegelema hakkab. Enamikel juhtudest, eriti kui on tegemist alaliste või tähtajaliste lepingutega, haldab teie avaldust Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO). Sellisel juhul vastutab kogu valikumenetluse eest alates avalduse esitamisest veebis kuni testide tegemiseni hindamiskeskuses EPSO ning tema vastab ka kõikidele teie küsimustele.

Kõikide konkursside puhul moodustatakse kandidaatide valimise iga etapi jaoks eraldi valikukomisjon, kes koostab konkursi edukalt läbinud kandidaatide lõppnimekirja.  Valikukomisjon koosneb ELi institutsioonide ametnikest ning EPSO ülesanne on kontrollida, et kõik selle liikmed järgiksid ette nähtud korda. Värbamismenetluses osalevad ka ELi institutsioonide personaliteenistused, kes korraldavad konkursi läbinud kandidaatide töölevõtmise, st vabade töökohtade täitmise eest uute töötajatega, kes valitakse EPSO koostatud reservnimekirjast. Institutsioonid intervjueerivad võimalikke töötajaid enne neile tööpakkumise tegemist.

Kui kaalute mõnele ELi institutsiooni töökohale kandideerimist, tutvuge eelnevalt erinevate lepingutega, mida EL pakub. Kuigi on võimalik saada alalisi töökohti, võib juhtuda, et teie ambitsioonidele ja vajadustele vastab aga hoopis paremini ajutine leping. Olenemata lepingust, millega teie soovitud ametikoht seotud on, peaksite võtma arvesse, et tõenäoliselt peate läbima konkursimenetluse ning selle tulemuste teatavakstegemine võib viibida mitu kuud.

Värbamiste, edutamise, töötasu ja hüvitiste kohta lisateabe saamiseks  tutvuge palun personalieeskirjadega.

Lepingu liik

Alaline ametnik

Tähtajatud lepingud, mis võimaldavad teil saada ELi avaliku teenistuse liikmeks, on väga hinnatud, ning neid sõlmitakse vaid pärast range avaliku konkursimenetluse läbimist. ELi avalikus teenistuses pakutakse kolme liiki tähtajatuid lepinguid. Esimene on suunatud administraatoritele (AD), teine assistentidele (AST) ning kolmas sekretäridele/kantseleitöötajale (AST/SC).

Administraatorid

Kui töötate administraatorina, peate üldiselt tegelema õigusaktide eelnõude koostamise, ELi õiguse rakendamise, analüüsimise või nõuandva tööga. Hõlmatud on haldus-, õigus-, rahandus-, majandus-, kommunikatsiooni ja teadusuuringute valdkonnad. Tõlkijaid ja tõlke värvatakse samuti administraatoritena.

Administraatorite palgaastmed jäävad vahemikku AD 5 kuni AD 16. Ülikooli lõpetanute algaste on AD 5. Konkreetseid erialaseid teadmisi nõudvate ametikohtade puhul võidakse samuti kuulutada välja valikumenetlusi ja tööpakkumisi astmetel AD 6 või AD 7. Sellisel juhul on nõutav mitmeaastane erialane töökogemus. AD 9–AD 12 on keskastme juhtide palgatase. Nende astmete valikumenetluste ja tööpakkumiste puhul eeldatakse eelnevat juhtimiskogemust.

 

Assistendid

Kui teid võetakse ELi institutsioonidesse tööle assistendina, hakkate üldjuhul tegelema täidesaatvate või tehniliste ülesannetega halduse, rahanduse, kommunikatsiooni, teadusuuringute, poliitikakujundamise ja rakendamise valdkondades.


Assistentide palgaastmed jäävad vahemikku AST 1 kuni AST 11.  Üldjuhul alustatakse astmelt AST 1 kuni AST 3. Palgaastme AST 1 töökoha kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus ja eelnev asjakohane töökogemus või töökohale vastav kutsekvalifikatsioon.

Sekretärid/kantseleitöötajad (võib muutuda sõltuvalt konkursist)

Kui teid võetakse ELi institutsioonidesse tööle sekretäri/kantseleitöötajana, on üldjuhul teie tööülesanneteks kantselei- ja sekretäritöö või haldustoe pakkumine ELi institutsioonidele.

Sekretäride/kantseleitöötajate palgaastmed jäävad vahemikku AST/SC1 kuni AST/SC6. Uued töötajad alustavad üldjuhul astmelt AST/SC1. Palgaastme AST/SC1 töökoha kandidaadil peab olema diplomiga tõendatud vähemalt üheaastane keskharidusjärgne haridus ametiülesannete laadiga otseselt seotud valdkonnas või diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab õpinguid jätkata keskharidusjärgses õppeasutuses, ning vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus ametiülesannete laadiga otseselt seotud valdkonnas, või vähemalt üheaastane erialane koolitus ning sellele järgnenud vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus. Nii koolitus kui ka töökogemus peavad olema otseselt seotud ametiülesannete laadiga.

Hüvitised ja töötasu

Alalise ametniku põhipalk algab 2300 eurost kuus sekretäride/kantseleitöötajate (AST/SC 1) kategooria puhul ning lõpeb umbes 16 000 euroga kuus kõrgeima astme ametniku (AD 16) puhul, kui tal on rohkem kui 4 aastat töökogemust. Iga palgaaste on jagatud 5 palgajärku, millele vastab kindlaksmääratud töötasu. Põhipalka reguleeritakse igal aastal vastavalt ELi riikide inflatsioonile ning ostujõule.

Kui olete ELi institutsioonis tööle asumiseks lahkunud oma kodumaalt, makstakse teile kodumaalt lahkumise toetust (16% teie põhipalgast).

Alalistele ametnikele makstakse sõltuvalt nende perekondlikust olukorrast teatavaid peretoetusi. Need hõlmavad majapidamistoetust, ülalpeetava lapse toetust, kooli- ning koolieelset toetust.

ELi institutsiooni ametnikuna ei pea te tasuma riiklikku tulumaksu. Ametniku palgast arvatakse selle asemel maha ELi erimaks, mis läheb tagasi ELi eelarve tuludesse. Maksustatavast palgast mahaarvatav maksumäär on progresseeruv: 8–45%. Ajavahemikus 2014–2023 kohaldatakse lisaks erimaksu.

Kuidas kandideerida?

ELi institutsioonide alalistele ametikohtadele valitakse töötajaid avalike konkursside (avaldatakse sellel veebisaidil) kaudu. Esimeses voorus kutsutakse teid läbima arvutipõhist testi, mis sisaldab kutsesobivust ja võimekust hindavaid psühhomeetrilisi teste. Esimese vooru eduka läbimise järel kutsutakse teid hindamiskeskusesse, kus peate rühmas lahendama erinevaid tööga seotud ülesandeid vähemalt kahe hindaja ees. Üldjoontes hinnatakse teie oskusi seoses järgmiste ELi institutsioonide poolt nõutavate põhipädevustega: analüüsivõime ja probleemide lahendamise oskus, suhtlemisoskus, kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus, õppimis- ja enesearendamisvõime, prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus, pingetaluvus, teistega koos töötamise oskus, juhtimisoskus.


Konkursi edukalt läbinud kandidaatide nimed kantakse reservnimekirja, millest institutsioonid neid vastavalt vajadusele värbavad. Konkursi eesmärk ei ole seega konkreetse ametikoha täitmine, vaid sobivate kandidaatide nimekirja koostamine juhuks, kui tekib vajadus võtta tööle uusi inimesi.


Selliste konkursside formaat on erinev sõltuvalt otsitavast profiilist.
Iga konkurss kuulutatakse välja konkursiteatega, milles esitatakse üksikasjad ametiprofiili, valikukriteeriumide ja valikumenetluse kohta.
 

Üldjuhul kestab valikumenetlus 5–9 kuud alates konkursiteate avaldamisest.


Kui olete konkursi edukalt läbinud, kantakse teie nimi reservnimekirja. See tähendab, et teid võidakse kutsuda mõnda ELi institutsiooni tööintervjuule.


Üldisemate ametikohtadega seotud konkursside reservnimekirjad kehtivad üldjuhul ühe aasta. Muude ametikohtade puhul võib nende kehtivus olla erinev. Reservnimekirjade kehtivust saab pikendada.

Lepingulised töötajad

ELi institutsioonides saab töötada tähtajalise lepingu alusel. Lepingulisi töötajaid (CAST) värvatakse tegema kas füüsilist tööd või täitma halduslikke tugiülesandeid. Samuti võib neid vaja olla erialastes valdkondades, kus napib nõutavate oskustega ametnikke. Kui teile pakutakse tähtajalist lepingut, võetakse teid tööle kindlaks tähtajaks. Sageli on esialgse lepingu pikkus 6–12 kuud sõltuvalt töö iseloomust. Mõnes ELi asutuses võidakse lepingut pikendada määramata tähtajaks.

Lepingulise töötaja ametikohti leidub paljudes valdkondades ning nende puhul nõutakse erinevaid kvalifikatsioonitasemeid. Võiksite kaaluda kandideerimist, kui teie oskused vastavad mõnele järgmistest: füüsiline ja haldustöö; kantselei- ja sekretäritöö või büroo juhtimisega seotud ülesanded; täitevülesanded, dokumentide koostamine, raamatupidamine ja muud sarnased tehnilised ülesanded; haldusalased, nõuandvad, keelelised ja muud sarnased tehnilised ülesanded.

Kuidas kandideerida? 

Lepingulised töötajad värvatakse taotlejatest koostatud reservist (andmebaasist) pärast valikumenetlust, mille korraldab tavaliselt Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO).

Valikumenetlus võib hõlmata järgmist: elulookirjelduste läbivaatamine, mõtlemisoskuse testid ja/või pädevustestid, suulised või muud praktilised testid asjaomases valdkonnas.

Külastage seda veebisaiti, et kandideerida EPSO korraldatavates lepinguliste töötajate valikumenetlustes.

Ajutised teenistujad

Te võite saada ELi institutsiooni tööle ajutise töölepingu alusel. Ajutisi töölepinguid pakutakse üldjuhul kõrget kvalifikatsiooni vajavate valdkondade, nt teadusuuringute puhul.

Kuidas kandideerida?

Ajutiste teenistujate valiku- ja värbamismenetlust korraldavad tavaliselt ELi institutsioonid ja asutused ise. Jälgige aeg-ajalt selle veebisaidi uudiseid käimasolevate valikumenetluste ja vabade töökohtade kohta. Samuti saate sisestada oma andmed EU CV-online andmebaasi.

Praktikandid  

Igal aastal pakutakse enam kui 1200-le noorele võimalust edendada oma kutseoskusi, arendada oma isikuomadusi ning täiendada oma ELi alaseid teadmisi ELi praktikaprogrammide kaudu. Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon, Euroopa välisteenistus, Euroopa Kohus, kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ja Euroopa Ombudsman korraldavad praktikaid noortele ülikoolilõpetanutele. Praktika kestuseks on 3–5 kuud. Praktikantidel peab olema esmane kõrgharidus ning nad saavad täita madalama administraatori kategooria ametnikega samaväärseid ülesandeid.

Praktikavõimalusi pakutakse erinevates valdkondades ning need annavad suurepärase ülevaate ELi institutsioonides tehtavast tööst. Töö sisu sõltub suuresti sellest, millisesse talitusse teid suunatakse. Praktikavõimalusi pakutakse konkurentsiõiguse, inimressursside, keskkonnapoliitika, teabevahetuse ja paljudes muudes valdkondades.

Üldjuhul on praktika tasustatud (umbes 1000 eurot kuus) ning asukohaga Brüsselis või Luxembourgis.

Kuidas kandideerida?

Praktikantide valikumenetlusi korraldavad ELi institutsioonid ja asutused ise. Lisateavet võite saada ELi praktikakohtade kiirjuhendist. Taotlused on tavaliselt veebipõhised, kuid teatavatel juhtudel võidakse nõuda ka taotlusvormi koopiat paberkandjal. Üldjuhul võetakse taotlusi vastu neli kuni üheksa kuud enne praktika algust ning taotlused tuleks esitada õigeaegselt.

Riikide lähetatud eksperdid

Riikide lähetatud eksperdid on riiklikud või rahvusvahelised avalikud teenistujad või avaliku sektori töötajad, kes töötavad ajutiselt ELi institutsiooni juures.

Suurem osa riikide lähetatud ekspertidest on Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigist, kuid erandjuhtudel ka ELi või EMPsse mittekuuluvate riikide kodanikud. Teil peab olema vähemalt kolmeaastane töökogemus asjaomasel tasandil ning teie tööandja peab komisjonile esitama avalduse, milles kirjeldab teie töösuhte olemust eelneva aasta jooksul.

Teie lähetus võib põhimõtteliselt kesta minimaalselt kuus kuud kuni maksimaalselt neli aastat. Te võite naasta teiseks lähetuse perioodiks, kui teie viimasest lähetusest on möödas 6 aastat.

Kuidas kandideerida?

Teabe saamiseks olemasolevate pakkumiste kohta võtke palun ühendust oma liikmesriigi alalise esindusega Euroopa Liidu juures. Lisateavet lähetatud ekspertide töö iseloomu kohta võite leida jaotisest Riikide lähetatud eksperdid.

Muu

Ajutised töötajad

Kui olete huvitatud lühiajalisest tööst, võtke ühendust meie poolt soovitatud tööjõurendiettevõtetega, et saada lisateavet lühiajaliste töövõimaluste kohta ELi institutsioonides Brüsselis ja Luxembourgis. Ajutisi töötajaid on sageli vaja sekretäri ülesannete täitmiseks. Need lepingud ei kesta tavaliselt kauem kui 6 kuud.

Euroopa Komisjon värbab peamiselt sekretäritöö jaoks lühiajalise lepinguga ajutisi töötajaid tööjõurendiettevõtete kaudu.

Brüssel

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles

Telefon: +32 (0)2/643 47 90

E-post: inhouse_1230@randstad.be

Veebisait: www.randstad.be

või

DAOUST

Galerie de la porte Louise 203/5

1050 Bruxelles

Telefon: +32 (0)2/ 513 14 14

E-post: publicsector@daoust.be

Veebisait: www.daoust.be

Luxembourg

Tempo-Team
5 place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Telefon: +352 49 98 70

või

ADECCO
26 place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Telefon: +352 481 26 51

või

MANPOWER
44, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Telefon: +352 26 37 75

Ajutised konsultandid

Mõned ELi talitused värbavad konsultante otse hankemenetluste kaudu. Lisateabe saamiseks tutvuge palun jaotisega ELi hankemenetlused ja lepingud.

Parlamendiliikmete assistendid

Kui teid huvitab Euroopa Parlamendi liikme assistendi töökoht (asukohaga Luxembourgis, Brüsselis või Strasbourgis), tutvuge täiendava teabe saamiseks Euroopa Parlamendi veebisaidiga.

Tutvuge ka erinevate fraktsioonide veebsaitidega, et saada teavet nende värbamismenetluste kohta.

Vabakutselised keelespetsialistid

ELi institutsioonides saavad vabakutselistena töötada tõlkijad ja tõlgid.

Kuidas kandideerida?

Kuidas saada vabakutseliseks tõlkijaks?

Selleks, et saada vabakutseliseks suuliseks tõlgiks Euroopa Komisjonis, Euroopa Parlamendis või Euroopa Kohtus, vaadake palun jaotist Suuline tõlge Euroopa heaks.

Noored spetsialistid delegatsioonides

ELil on oma delegatsioonid kõikjal maailmas. ELi delegatsioonid pakuvad andekatele ja teadmishimulistele ülikooli lõpetanutele kuni 18-kuulist praktikavõimalust, mille jooksul noored omandavad vahetu töökogemuse delegatsioonis ning saavad parema ülevaate sellest, milline on delegatsioonide roll ELi välissuhete poliitika rakendamisel. Lisateavet leiate programmiNoored spetsialistid delegatsioonides lehelt.

ELi eksperdid (ekspertide andmebaas)

Kui olete mõne ELi poliitikavaldkonna ekspert, saate registreerida oma kvalifikatsioonid asjaomase ELi institutsiooni või asutuse hallatavas ekspertide andmebaasis. Teil palutakse luua salasõnaga kaitstud profiil, mis sisaldab teie isikuandmeid (kontaktandmed, eriala, kvalifikatsioonide, jne). Siis saab teid vajaduse korral kutsuda täitma konkreetseid ülesandeid.


Vt nt:

Hooldustöötajad ja söökla personal

Teatavad töötajate kategooriad nagu hooldustöötajad ja söökla personal värvatakse väliste allhankeettevõtete kaudu. Need ettevõtted valitakse välja avalike hankemenetluste kaudu. Lisateavet leiate hankelepinguid käsitlevast jaotisest.