Hakumenettely

Etusivu > Hakumenettely

Työnhaun käynnistäminen

Työpaikan hakuprosessi EU:n toimielimissä ja virastoissa vaihtelee työsopimustyypin mukaan. Työsopimuskategorioita on useita (freelance-sopimusten ohella): vakinainen virka, määräaikainen sopimus (CAST) ja väliaikainen työsopimus. Lisäksi tarjolla on harjoittelupaikkoja. Tässä osiossa on neuvoja kaikkia sopimustyyppejä ja harjoittelua varten.

Jokaisessa sopimustyypissä noudatetaan erilaista hakumenettelyä. Muista tarkistaa prosessin eri vaiheiden määräajat ja varmista, että pätevyytesi vastaa haettavaa työpaikkaa. Joihinkin hakumenettelyihin sisältyy tietokonepohjainen koe ja/tai käynti kokeessa arviointikeskuksessa. Tutustu myös esimerkkikokeisiin ja muihin valmentautumismahdollisuuksiin ja apuvälineisiin. Onnea matkaan!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_fi

 

Menettelystä vastaavat tahot

Kun olet valinnut, mihin urakategoriaan aiot hakea, voit tarkistaa kilpailuilmoituksesta, mikä taho vastaa hakemusten hallinnoinnista. Useimmissa tapauksissa, eli vakinaisten virkojen ja määräaikaisten sopimussuhteiden osalta, hallinnoinnista vastaa EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO. Tällöin EPSO hoitaa koko valintamenettelyn – hakemuksen tekemisestä arviointikeskusvaiheeseen – ja vastaa matkan varrella mahdollisesti heränneisiin kysymyksiin.

Jokaisessa valintamenettelyssä on mukana valintalautakunta, joka vastaa hakijoiden valitsemisesta eri vaiheisiin ja laatii luettelon hyväksytyistä hakijoista. Kukin valintalautakunta koostuu EU:n toimielinten virkamiehistä, ja EPSO varmistaa, että lautakunnat noudattavat tarkasti kaikkia menettelysääntöjä. Rekrytointiprosessiin osallistuvat myös EU:n toimielinten henkilöstöhallinto-osastot, jotka viime kädessä valitsevat työntekijät avoimiin paikkoihin EPSOn laatimilta hyväksyttyjen hakijoiden listoilta. Toimielimet haastattelevat hakijoita ennen työtarjouksen tekemistä.

Jos harkitset työpaikan hakemista EU:n toimielimistä, tutustu ensin EU:n eri työsopimustyyppeihin. Vakinaisen viran ohella myös määräaikainen työ voi soveltua tavoitteisiisi ja tarpeisiisi. Muista, että sopimustyypistä riippumatta joudut todennäköisesti osallistumaan kilpailumenettelyyn, jonka tulos selviää yleensä vasta kuukausien kuluttua.

Lisätietoa rekrytoinnista, urakehityksestä, palkkauksesta ja muista työsuhde-etuuksista on EU:n toimielinten henkilöstösäännöissä.

 

Sopimustyyppi

Vakinaiset virkamiehet

Vakinainen virka EU:ssa on tavoiteltu työpaikka, jonka saaminen edellyttää tiukan kilpailumenettelyn läpikäymistä. EU:lla on kolme vakinaisten virkojen sopimustyyppiä: hallintovirkamiesten (AD), hallintoavustajien (AST) ja sihteeri- ja virkailijahenkilöstön (AST/SC) sopimukset.

 

Hallintovirkamiehet

Hallintovirkamies osallistuu tyypillisesti EU:n politiikan ja toimien suunnitteluun, lainsäädännön täytäntöönpanoon sekä erilaisiin analysointi- ja neuvontatehtäviin. Toimialoja ovat hallinto, oikeustiede, rahoitus- ja talousala, viestintä ja luonnontieteet. Myös kääntäjät ja tulkit ovat hallintovirkamiehiä.

Hallintovirkamiesten palkkaluokat ovat AD 5 – AD 16, joista AD 5 on korkeakoulututkinnon suorittaneiden aloituspalkkaluokka. Erityisalojen osaajia voidaan joskus palkata myös suoraan palkkaluokkiin AD 6 ja AD 7. Näissä tapauksissa hakijoilta yleensä edellytetään usean vuoden pituista alan koulutustaustaa ja työkokemusta. Keskijohto kuuluu palkkaluokkiin AD 9 – AD 12, joissa edellytyksenä on aiempi johtamiskokemus.

 

Hallintoavustajat

Hallintoavustajat toimivat EU:n toimielimissä yleensä toimeenpanoon liittyvissä ja teknisissä tehtävissä (esim. hallinto, taloushallinto, viestintä, tutkimustyö, politiikan laadinta ja täytäntöönpano).

Hallintoavustajien palkkaluokat ovat AST 1 – AST 11, ja uudet hallintoavustajat aloittavat yleensä palkkaluokista AST 1 – AST 3. AST 1 ‑palkkaluokkaan edellytetään vähintään toisen asteen koulutuksen suorittamista ja soveltuvaa työkokemusta tai soveltuvaa ammatillista tutkintoa.

 

Sihteerit/virkailijat (kilpailusta riippuen)

Sihteeri- ja virkailijahenkilöstö toimii EU:n toimielimissä yleensä toimistonhoitoon liittyvissä töissä ja hallinnon tukitehtävissä.

Sihteerien/virkailijoiden palkkaluokat ovat AST/SC 1 – AST/SC 6. Tähän henkilöstöluokkaan kuuluvat uudet työntekijät aloittavat yleensä palkkaluokasta AST/SC 1. Siihen edellytetään vähintään yksivuotista toisen asteen jälkeistä koulutusta työtehtäviin suoraan liittyvältä alalta tai toisen asteen koulutusta, joka oikeuttaa pyrkimään toisen asteen jälkeiseen koulutukseen, ja tutkinnon jälkeen hankittua vähintään kolmen vuoden työkokemusta, joka liittyy suoraan työtehtäviin, tai vähintään yksivuotista ammatillista koulutusta ja sen jälkeen hankittua vähintään kolmen vuoden työkokemusta. Sekä ammatillisen koulutuksen että työkokemuksen on liityttävä suoraan työtehtäviin.

 

Etuudet ja palkat

Peruskuukausipalkat alkavat noin 2 300 eurosta (sihteereiden/virkailijoiden aloituspalkkaluokka, AST/SC 1) ja 4 500 eurosta (korkeakoulututkinnon suorittaneiden aloituspalkkaluokka, AD 5). Enimmillään palkka joillakin pääjohtajatasolla työskentelevillä voi olla noin 16 000 euroa (ylimmän tason hallintovirkamies, AD 16). Kukin palkkaluokka on jaettu viiteen virkaikätasoon, joita kutakin vastaa tietty tasokorotus. Peruspalkkoja mukautetaan vuosittain inflaation ja EU:n jäsenvaltioiden ostovoiman perusteella.

Virkamiehet, jotka ovat jättäneet kotimaansa tullessaan EU:n toimielimen palvelukseen, ovat lisäksi oikeutettuja ulkomaankorvaukseen, joka on 16 prosenttia peruspalkasta.

Vakinaiset virkamiehet voivat myös saada joitakin perhelisiä perhetilanteestaan riippuen. Niitä ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä ja alle kouluikäisistä lapsista maksettava lisä.

EU-virkamiehet eivät maksa palkastaan kansallista tuloveroa. Sen sijaan palkoista kannetaan suoraan EU:n yhteisöveroa, joka tilitetään EU:n talousarvioon. Veron määrä kasvaa asteittain 8–45 prosenttiin virkamiehen palkan verotettavasta osuudesta. Virkamiehet maksavat lisäksi ns. yhteisvastuumaksua vuosina 2014–2023.

 

Hakumenettely

EU:n toimielinten vakinainen henkilöstö valitaan ns. avoimilla kilpailuilla, jotka julkaistaan tällä sivustolla). Niiden ensimmäisessä vaiheessa hakijat suorittavat tietokoneella kokeen, johon sisältyy soveltuvuutta ja kyvykkyyttä mittaavia psykometrisiä harjoituksia. Tämän vaiheen läpäisseet hakijat kutsutaan arviointikeskusvaiheeseen, johon sisältyy työhön liittyviä harjoituksia ryhmässä ja vähintään kahden arvioijan edessä. Niissä arvioidaan EU:n toimielimissä vaadittavia ydinkompetensseja: analysointi- ja ongelmanratkaisukyky, viestintä, laatutietoisuus ja tuloshakuisuus, oppimis- ja kehittymiskyky, priorisointikyky ja järjestelmällisyys, paineensietokyky, yhteistyökyky ja – korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta – esimiestaidot.

Kilpailun läpäisseet hakijat kirjataan ns. varallaololuetteloon, josta toimielimet palkkaavat virkamiehiä tarpeidensa mukaan. Kilpailuja ei siis järjestetä tietyn viran täyttämiseksi, vaan niiden avulla laaditaan luettelo henkilöistä, jotka on mahdollista rekrytoida eri tehtäviin.

Kilpailujen rakenne vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisiä työntekijöitä etsitään.

Kustakin kilpailusta julkaistaan kilpailuilmoitus, jossa kuvataan haluttu hakijaprofiili, kelpoisuusehdot ja valintamenettely.

Valintamenettely kestää yleensä 5–9 kuukautta laskettuna kilpailuilmoituksen julkaisuajankohdasta.

Arviointikeskusvaiheessa eniten pisteitä saaneet hakijat kirjataan varallaololuetteloon, josta EU:n toimielimet kutsuvat hakijoita työhaastatteluun, kun ne rekrytoivat uusia työntekijöitä.

Yleisvirkamiesten varallaololuettelot ovat voimassa yleensä yhden vuoden. Muiden työntekijäprofiilien osalta voimassaoloaika vaihtelee. Luettelojen voimassaoloa voidaan jatkaa.

Sopimussuhteinen henkilöstö

EU:n toimielimissä voi työskennellä määräaikaisella sopimuksella. Sopimussuhteisia toimihenkilöitä (CAST) palkataan suorittavaan työhön tai avustaviin hallinnollisiin tehtäviin sekä tilapäistyöhön jollakin erikoisalalla, jos käytettävissä ei ole virkamiehiä, joilla olisi tarvittavat taidot. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsuhteille on vahvistettu tietyt vähimmäispituudet. Tehtävistä riippuen sopimus tehdään usein aluksi 6–12 kuukaudeksi. Joissakin EU-elimissä sopimusta on mahdollista jatkaa määräämättömäksi ajaksi.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä, joissa pätevyysvaatimukset vaihtelevat. Harkitse tällaista sopimustyyppiä, jos sovellut johonkin seuraavista: suorittava ja hallinnollinen työ, avustavat ja sihteerin tehtävät sekä toimistonhoitoon liittyvät tehtävät, toimeenpanevat tehtävät, tekstien laatiminen, kirjanpito tai muut vastaavat tekniset tehtävät, hallinnolliset, avustavat, kielialan ja muut vastaavat tekniset tehtävät.

Hakumenettely 

Sopimussuhteiset toimihenkilöt rekrytoidaan hakijarekisteristä (tietokannasta) valintamenettelyllä, josta tavallisesti vastaa EU:n henkilövalintatoimisto (EPSO).

Valintamenettelyyn voi kuulua karsintavaihe, joka tehdään ansioluetteloiden perusteella, sekä päättelykykyä ja/tai muita taitoja mittaavia kokeita, jotka voivat olla kirjallisia tai suullisia tai muita käytännön tehtäviä.

Tälle sivustolle lisätään säännöllisesti tietoja EPSOn järjestämistä sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyistä.

Väliaikainen henkilöstö

EU:n toimielimissä on tarjolla myös väliaikaisia toimia. Väliaikaisella sopimuksella voidaan palkata työntekijöitä hyvin erikoistuneisiin tehtäviin, kuten tutkimustyöhön.

Hakumenettely

Väliaikaisten työntekijöiden rekrytointi on yleensä suoraan kunkin EU-toimielimen tai -viraston vastuulla. Tällä sivustolla julkaistaan säännöllisesti tietoa avoimista toimista. Voit myös toimittaa tietosi EU:n sähköiseen ansioluettelotietokantaan.

Harjoittelu 

Vuosittain noin 1 200 nuorta saa mahdollisuuden osallistua EU:n toimielinten harjoittelijaohjelmiin ja kehittää näin ammattitaitoaan, muuta osaamistaan ja EU-tietämystään. Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio, Euroopan ulkosuhdepalvelu, unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea ja Euroopan oikeusasiamiehen toimisto järjestävät 3–5 kuukauden harjoittelujaksoja hiljattain opintonsa päättäneille nuorille. Harjoittelijoilta edellytetään korkeakoulututkintoa. Työtehtävät vastaavat uransa alussa olevien hallintovirkamiesten töitä.

Harjoittelu EU-toimielimissä antaa mahdollisuuden tutustua EU:n toimintaan sisältäpäin. Työn sisältö riippuu harjoittelijan työllistävästä yksiköstä. Mahdollisia aloja ovat esimerkiksi kilpailulainsäädäntö, henkilöstöhallinto, ympäristöpolitiikka ja viestintä.

Harjoittelu suoritetaan Brysselissä tai Luxemburgissa, ja siitä maksetaan palkkaa noin 1 000 euroa kuukaudessa.

Hakumenettely

Kukin EU-elin valitsee harjoittelijat omien menettelyjensä mukaisesti. Lisätietoa on työharjoittelu-sivulla. Hakemukset tehdään yleensä internetissä, mutta toisinaan hakemus voidaan pyytää paperilomakkeella. Hakemus on syytä tehdä hyvissä ajoin – yleensä sen voi toimittaa noin 4–9 kuukautta ennen harjoittelujakson alkua.

Kansalliset asiantuntijat

Kansalliset asiantuntijat ovat kansallisia tai kansainvälisen organisaation palveluksessa olevia virkamiehiä tai muita julkishallinnon työntekijöitä, jotka työskentelevät tilapäisesti jonkin EU-toimielimen palveluksessa.

Useimmat kansalliset asiantuntijat ovat EU:n tai Euroopan talousalueen kansalaisia. Poikkeustapauksissa komissiossa voi kuitenkin toimia kansallisena asiantuntijana muunkin kuin EU- tai ETA-maan kansalainen. Kansallisella asiantuntijalla on oltava vähintään 3 vuoden työkokemus riittäväksi katsottavalta tasolta ja hänen on oltava työskennellyt vähintään 12 kuukauden ajan hakukriteerien mukaisen työnantajan palveluksessa. Lisäksi hänellä on oltava yhden EU-kielen perusteellinen taito ja toisen EU-kielen tyydyttävä taito.

Komennus eli tilapäinen siirto kestää periaatteessa vähintään 6 kuukautta ja enintään 4 vuotta. Tilapäisesti komission palvelukseen siirretty kansallinen asiantuntija voidaan siirtää komission palvelukseen uudelleen vasta, kun edellisen tilapäisen siirron päättymisestä on kulunut vähintään 6 vuotta.

Hakumenettely

Lisätietoja hakumahdollisuuksista saa pysyvistä EU-edustustoista.

Muut tehtävät

Tilapäishenkilöstö

Jos olet kiinnostunut lyhytkestoisesta työstä EU:n toimielimissä Brysselissä ja Luxemburgissa, ota yhteyttä suosittelemiimme tilapäistä työvoimaa välittäviin yrityksiin.
Tilapäistä työvoimaa tarvitaan usein sihteerin tehtäviin, ja työtä on tarjolla useimmiten enintään 6 kuukaudeksi.

Lyhytkestoiset työsopimukset tehdään tilapäistä työvoimaa välittävien yritysten kautta.

Tilapäistä työvoimaa välittävät yritykset – Bryssel

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Puhelin: +32 2 643 47 90
Sähköposti: inhouse_1230@randstad.be
Verkkosivusto: http://www.randstad.be

tai

Start People
Rue Royale 153
1210 Bruxelles
Puhelin: +32 2 212 19 20
Sähköposti: eu@startpeople.be
Verkkosivusto: https://www.startpeople.be

tai

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Puhelin: +32 2 513 14 14
Sähköposti: publicsector@daoust.be
Verkkosivusto: https://www.daoust.be

Tilapäistä työvoimaa välittävät yritykset – Luxemburg

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg
Verkkosivusto: https://www.randstad.lu

tai

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

 

Tilapäiset ulkopuoliset konsultit

Jotkin EU:n yksiköt saattavat palkata ulkopuolisia konsultteja suoraan tarjousmenettelyjen kautta. Lisätietoa EU:n tarjouskilpailut ja hankintasopimukset -sivustolla.

 

 

Parlamentin jäsenten avustajat

Jos olet kiinnostunut toimimaan Euroopan parlamentin jäsenen avustajana (Luxemburgissa, Strasbourgissa tai Brysselissä), katso lisätietoa Euroopan parlamentin verkkosivustolta.

Hakumenettelyistä on tietoa myös parlamentin poliittisten ryhmien sivustoilla.

 

 

Kielialan freelancerit

EU:n toimielimet työllistävät freelancekääntäjiä ja ‑tulkkeja.

Hakumenettely

Jos haluat freelancekääntäjäksi

Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla ja Euroopan unionin tuomioistuimella on yhteinen sivusto, jolta löytyy ohjeet tulkkipalvelujen tarjoamiseen.

 

 

Edustustojen nuoremmat virkailijat

EU:lla on edustustoja ympäri maailmaa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat päästä harjoitteluun johonkin EU:n edustustoista enintään 18 kuukaudeksi. He saavat tutustua EU:n edustustojen työhön ja asemaan EU:n ulkosuhdepolitiikan täytäntöönpanossa. Lue lisää edustustojen nuorempien virkailijoiden ohjelmasta.

 

 

EU-asiantuntijat

Jos olet asiantuntija jollain EU-politiikan alalla, voit rekisteröityä EU:n toimielimen tai viraston ylläpitämään asiantuntijatietokantaan. Salasanalla suojattuun rekisteriin ilmoitetaan esimerkiksi yhteystiedot, erikoisala ja muu osaaminen. Asiantuntijoita kutsutaan tarpeen mukaan erityistehtäviin.

Esimerkki:

 

 

Huolto- ja ruokalatyöntekijät

Tietyt henkilöstöryhmät, kuten kiinteistöjen huollosta sekä kahvila- ja ruokalapalveluista vastaavat työntekijät, rekrytoidaan ulkopuolisten alihankkijoiden kautta. Alihankkijat valitaan avointen tarjouskilpailujen perusteella. Lisätietoa hankintasopimuksista