Header

Hakumenettely

Työnhaun käynnistäminen

Työpaikan hakuprosessi EU:n toimielimissä ja virastoissa vaihtelee työsopimustyypin mukaan. Työsopimuskategorioita on useita (freelance-sopimusten ohella): vakinainen virka, määräaikainen sopimussuhde (CAST) ja väliaikainen työsopimus. Lisäksi tarjolla on harjoittelupaikkoja. Tässä osiossa on neuvoja kaikkia sopimustyyppejä ja harjoittelua varten.

Jokaisessa sopimustyypissä noudatetaan erilaista hakumenettelyä. Muista tarkistaa prosessin eri vaiheiden määräajat ja varmista, että pätevyytesi vastaa haettavaa työpaikkaa. Joihinkin hakumenettelyihin sisältyy tietokonepohjainen koe ja/tai käynti kokeessa arviointikeskuksessa. Tutustu myös esimerkkikokeisiin ja muihin valmentautumismahdollisuuksiin ja apuvälineisiin. Onnea matkaan!

 

Menettelystä vastaavat tahot

Kun olet valinnut, mihin urakategoriaan aiot hakea, voit tarkistaa kilpailuilmoituksesta, kuka vastaa hakemusten hallinnoinnista. Useimmissa tapauksissa, eli vakinaisten virkojen ja määräaikaisten sopimussuhteiden osalta, hallinnoinnista vastaa EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO. Tällöin EPSO hoitaa koko valintamenettelyn – hakemuksen tekemisestä arviointikeskusvaiheeseen – ja vastaa matkan varrella mahdollisesti heränneisiin kysymyksiin.

Jokaisessa valintamenettelyssä on mukana valintalautakunta, joka vastaa hakijoiden valitsemisesta eri vaiheisiin ja laatii luettelon hyväksytyistä hakijoista.  Kukin valintalautakunta koostuu EU:n toimielinten virkamiehistä, ja EPSO varmistaa, että lautakunnat noudattavat tarkasti kaikkia menettelysääntöjä. Rekrytointiprosessiin osallistuvat myös EU:n toimielinten henkilöstöhallinto-osastot, jotka viime kädessä valitsevat työntekijät avoimiin paikkoihin EPSOn laatimilta hyväksyttyjen hakijoiden listoilta. Toimielimet haastattelevat hakijoita ennen työtarjouksen tekemistä.

työsopimustyyppeihin. Vakinaisen viran ohella myös määräaikainen työ voi soveltua tavoitteisiisi ja tarpeisiisi. Muista, että sopimustyypistä riippumatta joudut todennäköisesti osallistumaan kilpailumenettelyyn, jonka tulos selviää yleensä vasta kuukausien kuluttua.

Lisätietoa rekrytoinnista, urakehityksestä, palkkauksesta ja muista työsuhde-etuuksista on EU:n toimielinten henkilöstösäännöissä.

Sopimustyyppi

Vakinaiset virkamiehet

Vakinainen virka EU:ssa on tavoiteltu työpaikka, jonka saaminen edellyttää tiukan kilpailumenettelyn läpikäymistä. EU:lla on kolme vakinaisen työpaikan sopimustyyppiä: ensimmäinen hallintovirkamiehille (AD), toinen hallintoavustajille (AST) ja kolmas sihteereille ja virkailijoille (AST/SC).

Hallintovirkamiehet

Hallintovirkamies osallistuu tyypillisesti EU:n politiikan ja toimien suunnitteluun, lainsäädännön täytäntöönpanoon sekä erilaisiin analysointi- ja neuvontatehtäviin. Toimialueita ovat hallinto, oikeustiede, rahoitus- ja talousala, viestintä ja luonnontieteet. Myös kääntäjät ja tulkit ovat hallintovirkamiehiä.

Hallintovirkamiesten palkkaluokat ovat AD 5 – AD 16, jossa AD 5 on korkeakoulututkinnon suorittaneiden aloituspalkkaluokka. Erityisalojen osaajia voidaan joskus palkata myös suoraan korkeampiin palkkaluokkiin AD 6 ja AD 7. Tällöin hakijoilta edellytetään usean vuoden työkokemusta. Keskijohto kuuluu palkkaluokkiin AD 9 – AD 12, joissa edellytyksenä on aiempi johtamiskokemus.

 

Hallintoavustajat

Hallintoavustajat toimivat EU:n toimielimissä yleensä toimeenpanoon liittyvissä ja teknisissä tehtävissä (esim. hallinto, taloushallinto, viestintä, tutkimustyö, politiikan kehittäminen ja täytäntöönpano).


Hallintoavustajan palkkaluokat ovat AST 1 – AST 11, ja uudet hallintoavustajat aloittavat yleensä palkkaluokasta AST 1 – AST 3. AST 1 ‑palkkaluokkaan edellytetään vähintään toisen asteen koulutuksen suorittamista ja soveltuvaa työkokemusta tai soveltuvaa ammatillista tutkintoa.

Sihteerit/virkailijat (kilpailusta riippuen)

Sihteeri- ja virkailijahenkilöstö toimii EU:n toimielimissä yleensä toimistonhoitoon liittyvissä töissä ja hallinnon tukitehtävissä.

Sihteerin/virkailijan palkkaluokat ovat AST/SC 1 – AST/SC 6. Tähän henkilöstöluokkaan kuuluvat uudet työntekijät aloittavat yleensä palkkaluokasta AST/SC 1. Siihen edellytetään vähintään yksivuotista toisen asteen jälkeistä koulutusta työtehtäviin suoraan liittyvältä alalta tai toisen asteen koulutusta, joka oikeuttaa pyrkimään toisen asteen jälkeiseen koulutukseen, ja tutkinnon jälkeen hankittua vähintään kolmen vuoden työkokemusta, joka liittyy suoraan työtehtäviin, tai vähintään yksivuotista ammatillista koulutusta ja sen jälkeen hankittua vähintään kolmen vuoden työkokemusta. Sekä ammatillisen koulutuksen että työkokemuksen on liityttävä suoraan työtehtäviin.

Etuudet ja palkat

Peruskuukausipalkat alkavat noin 2 300 eurosta (vastapalkatut sihteerit/virkailijat (AST/SC 1)) ja voivat yltää noin 16 000 euroon (ylimmän tason hallintovirkamies (AD 16), jonka palvelusvuosien määrä on yli 4). Kukin palkkaluokka on jaettu viiteen ikätasoon, joita kutakin vastaa tietty tasokorotus. Peruspalkkoja mukautetaan vuosittain inflaation ja EU:n jäsenvaltioiden ostovoiman perusteella.

Virkamiehet, jotka ovat jättäneet kotimaansa tullakseen EU:n toimielimen palvelukseen, ovat lisäksi oikeutettuja ulkomaankorvaukseen, joka on 16 prosenttia peruspalkasta.

Vakinaiset virkamiehet voivat myös saada joitakin perhelisiä perhetilanteestaan riippuen. Niitä ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä ja alle kouluikäisistä lapsista maksettava lisä.

EU-virkamiehet eivät maksa palkastaan kansallista tuloveroa. Sen sijaan palkoista kannetaan suoraan EU:n yhteisöveroa, joka tilitetään EU:n talousarvioon. Veron määrä kasvaa asteittain 8–45 prosenttiin virkamiehen palkan verotettavasta osuudesta. Virkamiehet maksavat lisäksi ns. yhteisvastuumaksua vuosina 2014–2023.

Hakumenettely

EU:n toimielinten vakinainen henkilöstö valitaan ns. avoimilla kilpailuilla (jotka julkaistaan tällä sivustolla). Niiden ensimmäisessä vaiheessa hakijat suorittavat tietokoneella kokeen, johon sisältyy soveltuvuutta ja kyvykkyyttä mittaavia psykometrisiä harjoituksia. Tämän vaiheen läpäisseet hakijat kutsutaan arviointikeskusvaiheeseen, johon sisältyy työhön liittyviä harjoituksia ryhmässä ja vähintään kahden arvioijan edessä. Niissä arvioidaan EU:n toimielimissä vaadittavia ydinkompetensseja: analysointi- ja ongelmanratkaisukyky, viestintä, laatutietoisuus ja tuloshakuisuus, oppimis- ja kehittymiskyky, priorisointikyky ja järjestelmällisyys, paineensietokyky, yhteistyökyky ja – korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta – esimiestaidot.


Kilpailun läpäisseet hakijat kirjataan ns. varallaololuetteloon, josta toimielimet palkkaavat virkamiehiä tarpeidensa mukaan. Kilpailuja ei siis järjestetä tietyn viran täyttämiseksi, vaan niiden avulla laaditaan luettelo henkilöistä, jotka on mahdollista rekrytoida eri tehtäviin.


Kilpailujen rakenne vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisiä työntekijöitä etsitään.
Kustakin kilpailusta julkaistaan kilpailuilmoitus, jossa kuvataan haluttu hakijaprofiili, kelpoisuusehdot ja valintamenettely.
 

Valintamenettely kestää yleensä 5–9 kuukautta laskettuna kilpailuilmoituksen julkaisuajankohdasta.


Arviointikeskusvaiheessa eniten pisteitä saaneet hakijat kirjataan varallaololuetteloon, josta EU:n toimielimet kutsuvat hakijoita työhaastatteluun, kun ne rekrytoivat uusia työntekijöitä.


Yleisvirkamiesten varallaololuettelot ovat voimassa yleensä yhden vuoden. Muiden työntekijäprofiilien osalta voimassaoloaika vaihtelee. Luettelojen voimassaoloa voidaan jatkaa.

Sopimussuhteinen henkilöstö

EU:n toimielimissä voi työskennellä määräaikaisella sopimuksella. Sopimussuhteisia toimihenkilöitä (CAST) palkataan suorittavaan työhön tai avustaviin hallinnollisiin tehtäviin sekä tilapäistyöhön jollakin erikoisalalla, jos käytettävissä ei ole virkamiehiä, joilla olisi tarvittavat taidot. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsuhteille on vahvistettu tietyt vähimmäispituudet. Tehtävistä riippuen sopimus tehdään usein aluksi 6–12 kuukaudeksi. Joissakin EU-elimissä sopimusta on mahdollista jatkaa määräämättömäksi ajaksi.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä, joissa pätevyysvaatimukset vaihtelevat. Harkitse tällaista sopimustyyppiä, jos sovellut johonkin seuraavista: suorittava ja hallinnollinen työ, avustavat ja sihteerin tehtävät sekä toimistonhoitoon liittyvät tehtävät, toimeenpanevat tehtävät, tekstien laatiminen, kirjanpito tai muut vastaavat tekniset tehtävät, hallinnolliset, avustavat, kielialan ja muut vastaavat tekniset tehtävät.

Hakumenettely 

Sopimussuhteiset toimihenkilöt rekrytoidaan hakijarekisteristä (tietokannasta) valintamenettelyllä, josta tavallisesti vastaa EU:n henkilövalintatoimisto (EPSO).

Valintamenettelyyn voi kuulua karsintavaihe, joka tehdään ansioluetteloiden perusteella, sekä päättelykykyä ja/tai muita taitoja mittaavia kokeita, jotka voivat olla kirjallisia tai suullisia tai muita käytännön tehtäviä.

Tälle sivustolle lisätään tietoja EPSOn järjestämistä sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyistä.

Väliaikainen henkilöstö

EU:n toimielimissä voi työskennellä väliaikaisella työsopimuksella. Väliaikaisella sopimuksella voidaan palkata työntekijöitä hyvin erikoistuneisiin tehtäviin, kuten tutkimustyöhön.

Hakumenettely

Väliaikaisten työntekijöiden rekrytointi on yleensä suoraan kunkin EU-toimielimen tai -viraston vastuulla. Tällä sivustolla julkaistaan säännöllisesti tietoa avoimista työpaikoista. Voit myös toimittaa tietosi EU:n sähköiseen ansioluettelotietokantaan.

Harjoittelu  

Vuosittain noin 1 200 nuorta saa mahdollisuuden osallistua EU:n toimielinten harjoittelijaohjelmiin ja kehittää näin ammattitaitoaan, muuta osaamistaan ja EU-tietämystään. Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio, Euroopan ulkosuhdepalvelu, unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea ja Euroopan oikeusasiamiehen toimisto järjestävät 3–5 kuukauden harjoittelujaksoja hiljattain opintonsa päättäneille nuorille. Harjoittelijoilta edellytetään korkeakoulututkintoa. Työtehtävät vastaavat uransa alussa olevien hallintovirkamiesten töitä.

EU-toimielimissä on mahdollista suorittaa työharjoittelua monilla eri aloilla ja tutustua EU:n toimintaan sisältäpäin. Työn sisältö riippuu harjoittelijan työllistävästä yksiköstä. Mahdollisia aloja ovat esimerkiksi kilpailulainsäädäntö, henkilöstöhallinto, ympäristöpolitiikka ja viestintä.

Harjoittelu suoritetaan Brysselissä tai Luxemburgissa ja siitä maksetaan palkkaa noin 1 000 euroa kuukaudessa.

Hakumenettely

Kukin EU-elin valitsee harjoittelijat omien menettelyjensä mukaisesti. Lisätietoa harjoittelupaikoista on EU-harjoittelun opaskirjasessa. Hakemukset tehdään yleensä internetissä, mutta toisinaan hakemus voidaan pyytää paperikopiona. Hakemus on syytä tehdä hyvissä ajoin – yleensä sen voi toimittaa noin 4–9 kuukautta ennen harjoittelujakson alkua.

Kansalliset asiantuntijat

Kansalliset asiantuntijat ovat kansallisia tai kansainvälisen organisaation palveluksessa olevia virkamiehiä tai muita julkishallinnon työntekijöitä, jotka työskentelevät väliaikaisesti jonkin EU-toimielimen palveluksessa.

Useimmat kansalliset asiantuntijat ovat EU:n tai Euroopan talousalueen kansalaisia. Poikkeustapauksissa komissiossa voi kuitenkin toimia kansallisena asiantuntijana muunkin kuin EU- tai ETA-valtion kansalainen. Kansallisella asiantuntijalla on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus riittäväksi katsottavalta tasolta, ja työnantajan on toimitettava komissioon selvitys hänen työtehtävistään edellisen vuoden ajalta.

Komennus eli tilapäinen siirto kestää periaatteessa vähintään kuusi kuukautta ja enintään neljä vuotta. Tilapäisesti komission palvelukseen siirretty kansallinen asiantuntija voidaan siirtää komission palvelukseen uudelleen vasta, kun edellisen tilapäisen siirron päättymisestä on kulunut vähintään kuusi vuotta.

Hakumenettely

Lisätietoja hakumahdollisuuksista saa pysyvistä EU-edustustoista. Lisätietoja kansallisten asiantuntijoiden työn luonteesta on sivulla Kansalliset asiantuntijat.

Muu

Tilapäishenkilöstö

Jos olet kiinnostunut lyhytkestoisesta työstä, ota yhteyttä suosittelemiimme tilapäistä työvoimaa välittäviin yrityksiin, joista saa tietoa lyhytkestoisista töistä EU:n toimielimissä Brysselissä ja Luxemburgissa. Tilapäistä työvoimaa tarvitaan usein sihteerin tehtäviin, ja työtä on tarjolla useimmiten enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Komissio ottaa palvelukseen tilapäistä henkilöstöä erityisesti sihteeritehtäviin. Tällaiset lyhytkestoiset työsopimukset tehdään tilapäistä työvoimaa välittävien yritysten kautta.

Bryssel

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles

Puhelin: +32 2 643 47 90

Sähköposti: inhouse_1230@randstad.be

Verkkosivusto: www.randstad.be

tai

DAOUST

Galerie de la porte Louise 203/5

1050 Bruxelles

Puhelin: +32 2 513 14 14

Sähköposti: publicsector@daoust.be

Verkkosivusto: www.daoust.be

Luxemburg

Tempo-Team
5 place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Puhelin: +352 49 98 70

tai

ADECCO
26 place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Puhelin: +352 481 26 51

tai

MANPOWER
44, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Puhelin: +352 26 37 75

Tilapäiset ulkopuoliset konsultit

Jotkin EU:n yksiköt saattavat palkata ulkopuolisia konsultteja suoraan tarjousmenettelyjen kautta. Lisätietoa on sivulla EU:n tarjouskilpailut ja hankintasopimukset.

Parlamentin jäsenten avustajat

Jos olet kiinnostunut toimimaan Euroopan parlamentin jäsenen avustajana (Luxemburgissa, Strasbourgissa tai Brysselissä), katso lisätietoa Euroopan parlamentin verkkosivustolta.

Hakumenettelyistä on tietoa myös parlamentin poliittisten ryhmien sivustoilla.

Kielialan freelancerit

EU:n toimielimet työllistävät freelance-kääntäjiä ja tulkkeja.

Hakumenettely

Jos haluat freelancekääntäjäksi

Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla ja Euroopan unionin tuomioistuimella on yhteinen sivusto, jolta löytyy ohjeet tulkkipalvelujen tarjoamiseen.

Edustustojen nuoremmat virkailijat

EU:lla on edustustoja ympäri maailmaa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat päästä harjoitteluun johonkin EU:n edustustoista enintään 18 kuukaudeksi. He saavat tutustua EU:n edustustojen työhön ja asemaan EU:n ulkosuhdepolitiikan täytäntöönpanossa. Lue lisää edustustojen nuorempien virkailijoiden ohjelmasta.

Asiantuntijat (asiantuntijatietokanta)

Jos olet asiantuntija jollain EU-politiikan alalla, voit rekisteröityä EU:n toimielimen tai viraston ylläpitämään asiantuntijatietokantaan. Salasanalla suojattuun rekisteriin ilmoitetaan esimerkiksi yhteystiedot, erikoisala ja muu osaaminen. Asiantuntijoita kutsutaan tarpeen mukaan erityistehtäviin.


Ks. esimerkiksi:

Huolto- ja ruokalatyöntekijät

Tietyt henkilöstöryhmät, kuten kiinteistöjen huollosta sekä kahvila- ja ruokalapalveluista vastaavat työntekijät rekrytoidaan ulkopuolisten alihankkijoiden kautta. Alihankkijat valitaan avointen tarjouskilpailujen perusteella. Lisätietoa hankintasopimuksista