Kaip teikti paraišką

Pradžia > Kaip teikti paraišką

Pirmas žingsnis

Kandidatavimo į darbo vietą vienoje iš ES institucijų ar įstaigų procedūros skiriasi priklausomai nuo pasirinktos darbo sutarties rūšies. Yra kelios darbo sutarčių kategorijos (išskyrus laisvai samdomų vertėjų darbą): neterminuota darbo sutartis, terminuota darbo sutartis, laikina darbo sutartis. Taip pat siūloma stažuočių. Šiame skyriuje rasite išsamesnės informacijos apie kandidatavimą į darbą pagal kurią nors iš minėtų sutarčių arba į stažuotojo vietą.

Kiekvienu atveju bus nustatyta privaloma atrankos procedūra. Pasitikrinkite kiekvieno procedūros etapo terminus, ar atitinkate darbui reikalingus kvalifikacijos reikalavimus, išsiaiškinkite, ar jums reikės laikyti testą kompiuteriu, ar ateiti į vertinimo centrą. Susipažinę su įvairiomis atrankos procedūromis, galite pabandyti atlikti kai kuriuos pavyzdinius testus ir sužinoti apie kitas mokymosi ir pagalbos galimybes. Linkime sėkmės!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_lt

 

Kas dalyvauja?

Išsirinkę darbo vietą, į kurią norite pretenduoti, konkurso pranešime pasižiūrėkite, kas tvarkys jūsų paraišką. Dauguma atvejų, ypač jeigu konkursas paskelbtas į darbą pagal neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį, jūsų paraišką tvarkys Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). Tokiu atveju visa atrankos procedūra – nuo paraiškos pateikimo internetu iki testo laikymo vertinimo centre – rūpinsis EPSO. Ji atsakys į visus klausimus, kurie jums gali iškilti vienu ar kitu procedūros etapu.

Pradedant naują atrankos procedūrą kaskart sudaroma nauja atrankos komisija. Ji atsakinga už kandidatų atranką visais etapais ir už konkurso laimėtojų galutinio sąrašo sudarymą. Kiekvieną atrankos komisiją sudaro ES institucijų pareigūnai, o EPSO užtikrina, kad visos atrankos komisijos griežtai laikytųsi procedūrų. Įdarbinimo procese taip pat dalyvauja ES institucijų žmogiškųjų išteklių tarnybos, atsakingos už konkursą laimėjusių kandidatų įdarbinimą, t. y. už naujų darbuotojų iš EPSO sudaromų sąrašų įdarbinimą laisvose darbo vietose. Prieš siūlydamos darbo vietą institucijos potencialius darbuotojus pakviečia į pokalbį.

Jeigu ketinate bandyti įsidarbinti ES institucijose, pirmiausia susipažinkite su siūlomų darbo sutarčių rūšių įvairove. Nors galima įsidarbinti nuolatiniam darbui, gali būti, kad laikina darbo sutartis labiau tiks jūsų siekiams ir poreikiams. Kad ir kokios rūšies darbo sutartis būtų siūloma jūsų pasirinktai darbo vietai, jums greičiausiai teks dalyvauti atrankos procedūroje, o ar jums pavyko, sužinosite galbūt tik po kelių mėnesių.

Daugiau informacijos apie įdarbinimą, paaukštinimus, darbo užmokestį ir lengvatas žr. Tarnybos nuostatus.

 

Sutarčių rūšys

Nuolatinis darbuotojas

Neterminuota darbo sutartis, suteikianti jums galimybę tapti ES tarnautoju, yra itin populiari ir siūloma kandidatams, įveikusiems griežtą atviro konkurso procedūrą. ES tarnautojai įdarbinami pagal trijų rūšių neterminuotas darbo sutartis. Pirmiausia tai administratorių (AD) darbo sutartys, toliau – padėjėjų (AST) ir galiausiai – padėjėjų sekretorių (AST/SC) sutartys.

 

Administratoriai

Administratorių užduotis dažniausiai yra dalyvauti rengiant politiką, įgyvendinant ES teisę, analizuoti ir konsultuoti. Susiję politikos sektoriai yra administravimo, teisės, finansų, ekonomikos, ryšių, mokslo ir kt. Vertėjai raštu ir žodžiu taip pat įdarbinami administratoriais.

Administratorių pareigybinės kategorijos yra nuo AD 5 iki AD 16. AD 5 kategorija yra pradinio lygio kategorija, suteikiama universitetų absolventams. Kandidatai gali būti atrenkami ir įdarbinami labiau specializuotoms aukštesnio lygio AD 6 arba AD 7 pareigoms eiti. Tokiu atveju kandidatams reikėtų turėti atitinkamą kelerių metų išsilavinimą, o daugeliui profilių reikės ir darbo patirties. AD 9 – AD 12 kategorijos suteikiamos viduriniosios grandies vadovams. Norint būti atrinktiems ir priimtiems į šių kategorijų pareigas būtina ankstesnė vadovavimo patirtis.

 

Padėjėjai

Padėjėjai ES institucijose paprastai atlieka vykdomąsias arba technines užduotis administravimo, finansų, komunikacijos, tyrimų ar politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse.

Padėjėjų pareigybinės kategorijos yra nuo AST 1 iki AST 11, naujiems darbuotojams paprastai suteikiamos AST 1 – AST 3 kategorijos. Minimalus reikalavimas AST 1 kandidatams yra turėti baigtą vidurinį išsilavinimą, atitinkamo darbo patirtį arba atitinkamą profesinį išsilavinimą.

 

Sekretoriai / raštinės darbuotojai (gali skirtis priklausomai nuo konkurso)

Sekretoriai ar raštinės darbuotojai paprastai atlieka biuro valdymo užduotis arba teikia administravimo pagalbą ES institucijoms.

Sekretorių ar raštinės darbuotojų pareigybinės kategorijos yra nuo AST/SC 1 iki AST/SC 6. Naujiems darbuotojams paprastai suteikiama AST/SC 1 kategorija. Minimalus reikalavimas AST/SC 1 kandidatams yra turėti bent 1 metų aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą, kurį patvirtintų tiesiogiai su pareigų pobūdžiu susijęs diplomas, arba vidurinį išsilavinimą, kurį patvirtintų atestatas, suteikiantis teisę į aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą, ir bent 3 metų tiesiogiai su pareigų pobūdžiu susijusio darbo patirtį, arba būti išėjus bent 1 metų profesinį parengimą ir turėti bent 3 metų profesinę patirtį. Tiek parengimas, tiek darbo patirtis turi būti susiję su pareigų pobūdžiu.

 

Lengvatos ir darbo užmokestis

Nuolatinio darbuotojo bazinis mėnesinis darbo užmokestis svyruoja nuo 2300 eurų ką tik pradėjusiems dirbti padėjėjams sekretoriams (AST/SC 1), 4500 eurų pradinės kategorijos (AD 5) administratoriams su universitetiniu išsilavinimu iki 16 000 eurų ribotam skaičiui aukščiausios kategorijos (AD 16) administratorių, einančių generalinių direktorių pareigas. Kiekvieną kategoriją sudaro penkios pakopos, atlyginimas kiekvienoje aukštesnėje pakopoje atitinkamai didesnis. Baziniai atlyginimai kasmet koreguojami atsižvelgiant į infliaciją ir perkamąją galią ES šalyse.

Be to, jeigu dėl darbo ES institucijoje turėjote išvykti iš savo šalies, turite teisę gauti ekspatriacijos išmoką, kuri lygi 16 % jūsų bazinio darbo užmokesčio.

Nuolatiniams darbuotojams numatyta su šeima susijusių išmokų, priklausomai nuo jų šeiminės padėties. Tai išmoka šeimai, išmoka vaikui išlaikyti, mokymosi ir ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo pašalpos.

Iš ES tarnautojų darbo užmokesčio neatskaitomas jų valstybėse narėse taikomas pajamų mokestis, bet tiesiogiai taikomas Bendrijos mokestis, sumokamas tiesiai į ES biudžetą. Šis mokestis apskaičiuojamas pagal apmokestinamą jūsų darbo užmokesčio dalį, taikant progresinę normą nuo 8 % iki 45 %. Nuo 2014 m. iki 2023 m. renkamas papildomas solidarumo mokestis.

 

Kaip teikti paraišką?

Kad atrinktų kandidatus, su kuriais pasirašomos nuolatinės darbo sutartys, ES institucijos rengia viešus konkursus (apie kuriuos skelbiama šioje svetainėje). Pirmojo etapo testus reikės laikyti kompiuteriu, tai bus psichometrinės tinkamumo ir gebėjimų vertinimo užduotys. Jeigu sėkmingai įveiksite šį etapą, būsite pakviesti atvykti į vertinimo centrą, kur, stebint bent dviem vertintojams, grupėje turėsite atlikti darbinių užduočių. Bus vertinami jūsų įgūdžiai, iš esmės atitinkantys svarbiausius ES institucijose reikalingus gebėjimus: analizė ir problemų sprendimas, bendravimas, darbo kokybė ir rezultatai, mokymasis ir tobulėjimas, prioritetų nustatymas, organizaciniai gabumai, atkaklumas, darbas su kitais žmonėmis, o universitetų absolventų atveju – vadovavimo gebėjimai.

Per konkursą atrinkti kandidatai įtraukiami į rezervo sąrašą, iš kurio naujus darbuotojus institucijos renkasi pagal savo poreikius. Taigi konkurso tikslas – ne priimti darbuotoją į konkrečią darbo vietą, o sudaryti rezervo sąrašą, į kurį įtrauktus asmenis būtų galima įdarbinti atsiradus laisvai darbo vietai.

Šių konkursų forma priklauso nuo pareigų, į kurias atrenkama, pobūdžio.

Apie visus konkursus pranešama skelbiant pranešimus apie konkursus, kuriuose išsamiai informuojama apie reikalavimus, tinkamumo kriterijus ir atrankos procedūrą.

Paprastai atrankos procedūra trunka 5–9 mėnesius nuo pranešimo apie konkursą paskelbimo.

Jei vertinimo etapu tapsite vienu iš geriausius rezultatus pasiekusių kandidatų, pateksite į rezervo sąrašą. Tuomet galite būti pakviestas į darbo pokalbį vienoje iš ES institucijų.

Bendro profilio konkursų rezervo sąrašai paprastai galioja vienus metus, kitų pareigybių atveju šis laikotarpis gali būti kitoks. Rezervo sąrašų galiojimo laikas gali būti pratęstas.

Sutartininkai

ES institucijose galima dirbti ir pagal terminuotas darbo sutartis. Sutartininkai (vadinamieji CAST) įdarbinami fiziniam darbui arba pagalbinėms administracinėms užduotims atlikti, arba pagelbėti specifinėse srityse, kuriose trūksta reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Jeigu jums pavyko įsidarbinti pagal tokią darbo sutartį, jums bus nustatytas fiksuotas minimalus įdarbinimo laikotarpis, o pirmoji sutartis dažnai bus trumpesnė – 6–12 mėnesių, atsižvelgiant į darbo pobūdį. Kai kuriose ES įstaigose jūsų darbo sutartis gali būti pratęsta neribotam laikui.

Sutartininkai skiriami įvairiausioms pareigoms, kurioms eiti reikia nevienodos kvalifikacijos. Jums vertėtų apsvarstyti galimybę kandidatuoti, jeigu jūsų gebėjimai tinkami vykdyti tokias užduotis: fizinis ir administracinis darbas; kanceliarinės, sekretorių arba biuro valdymo užduotys; vykdomosios užduotys, dokumentų rengimo, apskaitos ar kitos panašios techninės užduotys; administracinės, patariamosios, kalbos ir kitos panašios techninės užduotys.

Kaip teikti paraišką? 

Sutartininkai samdomi renkantis iš rezervinio kandidatų sąrašo (laikomo duomenų bazėje), sudaryto po atrankos, kurią paprastai rengia Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO).

Atrankos procedūrą gali sudaryti atranka pagal gyvenimo aprašymus, gebėjimų ir (arba) kompetencijos testai, kurie gali vykti raštu ar žodžiu, arba kiti praktiniai atitinkamos srities testai.

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacijos, kaip dalyvauti sutartininkų atrankos, kurią rengia EPSO, procedūroje.

Laikinieji darbuotojai

ES institucijose galima įsidarbinti laikinai. Laikinos darbo vietos paprastai siūlomos itin specializuotose, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, srityse.

Kaip teikti paraišką?

Laikinųjų darbuotojų atrankos ir įdarbinimo procedūras paprastai vykdo atskiros ES institucijos ir agentūros. Reguliariai domėkitės šioje svetainėje skelbiamomis naujienomis apie vykdomas atrankas ir laisvas darbo vietas. Taip pat galite įvesti savo duomenis į „EU CV online“ – ES elektroninę gyvenimo aprašymų duomenų bazę.

Stažuotojai 

Kasmet apie 1200 jaunų žmonių įgyja galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius bei žinias apie ES ir tobulintis dalyvaudami ES stažuotojų programose. 3–5 mėnesių stažuotes jauniems universitetų absolventams rengia Europos Parlamentas, Taryba, Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas ir Europos ombudsmeno biuras. Visi stažuotojai turi turėti bakalauro diplomą; jiems skiriamos užduotys, panašios į žemesnės administratorių grandies darbuotojų užduotis.

Galima atlikti įvairių sričių stažuotes (arba praktiką) – tai puiki proga iš arti susipažinti su ES institucijų veikla. Koks tai bus darbas, labai priklausys nuo to, kurioje tarnyboje dirbsite. Galima padirbėti konkurencijos teisės, žmogiškųjų išteklių, aplinkos politikos, komunikacijų ir daugelyje kitų sričių.

Daugumai stažuotojų mokamas atlyginimas, paprastai apie 1000 eurų per mėnesį, jie įdarbinami Briuselyje arba Liuksemburge.

Kaip teikti paraišką?

Stažuotojų atranką vykdo atskiros ES institucijos ir agentūros. Daugiau informacijos ieškokite stažuotėms skirtame puslapyje. Paraiškos paprastai teikiamos internetu, tačiau kartais reikalaujama ir popierinių paraiškos formų. Paprastai paraiškų teikimo laikotarpis būna nuo keturių iki devynių mėnesių prieš stažuotės pradžią, paraiškas reikia pateikti laiku.

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai (SNE)

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai yra nacionaliniai ar tarptautiniai valstybės tarnautojai arba viešojo sektoriaus darbuotojai, laikinai dirbantys kurioje nors ES institucijoje.

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai yra ES arba Europos ekonominės erdvės šalių piliečiai, tačiau išimtiniais atvejais į Komisiją gali būti deleguoti ir ne ES/EEE šalių piliečiai. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 3 metų atitinkamos kvalifikacijos darbo patirtį, prieš komandiravimą jie turi būti kriterijus atitinkančiam darbdaviui dirbę ne mažiau kaip 12 mėnesių, kandidatai turi labai gerai mokėti vieną iš ES kalbų ir patenkinamai mokėti dar vieną ES kalbą.

Iš esmės komandiruotės trukmė gali būti ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai ir ne ilgesnė kaip 4 metai. Po šio pirmo komandiruotės etapo praėjus bent 6 metams, galima grįžti antram etapui.

Kaip teikti paraišką?

Informacijos apie šiuo metu siūlomas galimybes įsidarbinti teiraukitės savo šalies nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje.

Kita

Trumpalaikiai darbuotojai

Jei jus domina trumpalaikis darbas, kreipkitės į mūsų rekomenduojamas laikino įdarbinimo agentūras – jos suteiks jums daugiau informacijos apie trumpalaikio darbo ES institucijose Briuselyje ir Liuksemburge galimybes.
Trumpalaikių darbuotojų dažnai reikia sekretoriato pareigoms eiti. Į šias pareigas retai skiriama ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Komisija laikinai įdarbina darbuotojus, daugiausia sekretorius, pagal trumpalaikes sutartis per laikino įdarbinimo agentūras.

Agentūros Briuselyje

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Telefonas +32 (0)2/643 47 90
E. paštas inhouse_1230@randstad.be
Interneto svetainė http://www.randstad.be

arba

Start People
Rue Royale 153
1210 Bruxelles
Telefonas +32 (0)2/212 19 20
E. paštas eu@startpeople.be
Interneto svetainė https://www.startpeople.be

arba

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Telefonas +32 (0)2/513 14 14
E. paštas publicsector@daoust.be
Interneto svetainė https://www.daoust.be

Agentūros Liuksemburge

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg
Interneto svetainė https://www.randstad.lu

arba

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

 

Laikinieji trumpalaikiai konsultantai

Kai kurie ES padaliniai įdarbina konsultantus tiesiogiai konkurso tvarka. Daugiau informacijos ieškokite ES konkursų ir sutarčių interneto svetainėje.

 

 

Europos Parlamento narių padėjėjai

Jei jus domina galimybė tapti Europos Parlamento nario padėjėju (Liuksemburge, Briuselyje arba Strasbūre), daugiau informacijos ieškokite Europos Parlamento interneto svetainėje.

Informaciją apie įdarbinimo konkrečiose frakcijose tvarką rasite atitinkamose jų svetainėse.

 

 

Laisvai samdomi kalbų specialistai

Laisvai samdomais darbuotojais ES institucijose gali dirbti vertėjai raštu ir žodžiu.

Kaip teikti paraišką?

Jei norite dirbti laisvai samdomu vertėju raštu

Jei norite dirbti Europos Komisijos, Europos Parlamento ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo laisvai samdomu vertėju žodžiu, informacijos ieškokite skyrelyje Vertimas žodžiu Europoje.

 

 

Jaunesnieji specialistai delegacijose

ES delegacijų biurų yra visame pasaulyje. ES delegacijose siūlomos iki 18 mėnesių stažuotės gabiems ir perspektyviems aukštųjų mokyklų absolventams, kad jie galėtų įgyti tiesioginės darbo delegacijose patirties ir geriau susipažintų su delegacijų vaidmeniu įgyvendinant ES išorės santykių politiką. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje, skirtame Jaunesniųjų specialistų delegacijose programai.

 

 

ES ekspertai

Jei esate kurios nors ES politikos srities ekspertas, galite užsiregistruoti ES institucijos ar agentūros tvarkomoje duomenų bazėje. Jūsų bus paprašyta susikurti slaptažodžiu apsaugotą profilį, kuriame reikės nurodyti savo duomenis (kontaktinę informaciją, specializaciją, kvalifikaciją ir pan.). Tokiu atveju prireikus jus gali pakviesti atlikti konkrečių užduočių.

Žr., pavyzdžiui:

 

 

Už techninę priežiūrą atsakingi darbuotojai ir valgyklų darbuotojai

Tam tikrų kategorijų darbuotojai, pavyzdžiui, techninio aptarnavimo ir valgyklų darbuotojai, įdarbinami per išorės paslaugų teikėjus. Šios sutartys sudaromos pagal viešųjų pirkimų procedūras. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje apie sutartis dėl paslaugų.