Kā pieteikties

Sākumlapa > Kā pieteikties

Kā spert pirmo soli

Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz kādu amatu ES iestādēs un struktūrās, atšķiras atkarībā no līguma veida. Pastāv vairāku veidu līgumi (neskaitot ārštata darbu): pastāvīga darba līgumi, līgumi uz noteiktu laiku un pagaidu līgumi. Tiek piedāvāta arī prakse. Šajā sadaļā atradīsiet sīku informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu katrai no šīm iespējām.

Atlases procedūra ir atkarīga no līguma veida. Ievērojiet katram procesa posmam noteiktos termiņus un pārliecinieties, ka jums ir attiecīgajam amatam nepieciešamās prasmes. Noskaidrojiet arī to, vai jums ir jānokārto datorizēts pārbaudījums un vai jāierodas vērtēšanas centrā. Kad būsiet izlasījis par dažādajām atlases procedūrām, varēsiet patrenēties, izmantojot mūsu piedāvātos testu paraugus, un uzzināt vairāk par citiem apmācības un atbalsta avotiem. Lai veicas!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_lv

 

Kas izskata kandidatūras

Kad esat izvēlējies jūs interesējošo profilu, skatiet paziņojumu par konkursu, lai noskaidrotu, kas izskatīs jūsu pieteikumu. Vairumā gadījumu, t.i., pastāvīgā darba un noteikta laika darba līgumiem, jūsu pieteikumu izskatīs Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO). Sākot ar pieteikuma iesniegšanu tiešsaistē un beidzot ar pārbaudījumiem novērtēšanas centrā, EPSO pārraudzīs atlases procedūru un atbildēs uz jūsu jautājumiem.

Katrai atlases procedūrai tiek izraudzīta sava atlases komisija, kuras ziņā ir atlasīt kandidātus katrā posmā un izveidot konkursu izturējušo kandidātu galīgo sarakstu. Atlases komisijas sastāvā ir ES iestāžu ierēdņi, un EPSO garantē, ka visas šīs komisijas stingri ievēro procedūras. Atlase norisinās, līdzdarbojoties ES iestāžu cilvēkresursu dienestiem, kuru uzdevums ir pieņemt darbā pārbaudījumus sekmīgi izturējušos kandidātus, t.i., aizpildīt konkrētas vakances, pieņemot darbā jaunus darbiniekus no EPSO uzturētajiem rezerves sarakstiem. Pirms darba piedāvājuma izteikšanas iestādes potenciālos darbiniekus iztaujā darba intervijā.

Ja vēlaties pieteikties darbā ES iestādēs, vispirms iepazīstieties ar dažādajiem līgumu veidiem, kurus piedāvā ES. Lai gan ir pieejami pastāvīgi amati, iespējams, pagaidu darbinieka līgums, ir piemērotāks jūsu vajadzībām un vēlmēm. Lai kāds arī nebūtu jūs interesējošajam darba profilam piesaistītā darba līguma veids, ir jāpatur prātā, ka jums, iespējams, būs jāpiedalās konkursā un ka var paiet mēneši, iekams uzzināsiet, vai esat to izturējis.

Vairāk par pieņemšanu darbā, paaugstināšanu, atalgojumu un pabalstiem lasiet Civildienesta noteikumos.

 

Līguma veids

Pastāvīgs ierēdnis

Pastāvīga darba līgumi, kas dod iespēju kļūt par ES civildienesta darbinieku, ir ļoti pieprasīti, un tos noslēdz ar personām, kas izturējušas atklātu un stingru konkursu. ES civildienestā ir trīs veidu pastāvīgā darba līgumi: administratoriem (AD), asistentiem (AST) un sekretāriem un citiem biroja darbiniekiem (AST/SC).

 

Administratori

Administratori parasti piedalās politikas izstrādē, ES tiesību aktu piemērošanā, analītiskā vai konsultatīvā darbā. Kompetences jomas var būt administrācija, jurisprudence, finanses, ekonomika, komunikācija un zinātne. Arī tulkotājus un tulkus pieņem darbā kā administratorus.

Administratora karjera virzās no AD 5 līdz AD 16 pakāpei, kur AD 5 ir sākotnējā pakāpe darbiniekiem ar augstāko izglītību. Specializētāku amatu gadījumā darbā var pieņemt arī augstākā pakāpē, AD 6 vai AD 7. Tomēr šādā gadījumā vairumam profilu tiek prasīts, lai kandidātiem būtu attiecīga izglītība, kas iegūta vairākus gadus ilgušās mācībās, un attiecīga darba pieredze. AD 9 – AD 12 pakāpe ir vidējā līmeņa vadītājiem. Lai pretendentu atlasītu un pieņemtu darbā ar kādu no šīm pakāpēm, viņam ir jābūt ieguvušam iepriekšēju pieredzi vadītāja amatā.

 

Asistenti

Asistentiem ES iestādēs parasti ir izpildfunkcijas vai tehniski uzdevumi šādās jomās: administrācija, finanses, komunikācija, pētniecība vai politikas izstrāde un īstenošana.

Asistenta karjera virzās no AST 1 līdz AST 11 pakāpei, un šie darbinieki parasti sāk strādāt AST 1 – AST 3 pakāpē. Pretendentiem uz AST 1 pakāpi jābūt vismaz ar vidējo izglītību un iepriekšēju attiecīgu darba pieredzi vai attiecīgu profesionālo kvalifikāciju.

 

Sekretāri un lietveži

Sekretāru un lietvežu darbs parasti ir saistīts ar biroja darba vadību vai administratīvā atbalsta nodrošināšanu ES iestādēs.

Viņu karjera virzās no AST/SC 1 līdz AST/SC 6 pakāpei. Jauni darbinieki parasti tiek pieņemti AST/SC 1 pakāpē. AST/SC 1 pretendentiem jābūt ieguvušiem vismaz 1 gadu ilgušu izglītību pēc vidusskolas, ko apliecina diploms, kas tieši saistīts ar darba pienākumiem. Alternatīva iespēja ir tāda, ka šādam pretendentam ir vidusskolas diploms, kurš dod tiesības turpināt izglītību pēc vidusskolas un pēc kura ir iegūta vismaz 3 gadus ilga ar attiecīgajiem darba pienākumiem tieši saistīta darba pieredze, vai ir iegūta vismaz 1 gadu ilgusi profesionālā izglītība, pēc kuras bijusi vismaz 3 gadu darba pieredze. Gan apmācībai, gan pieredzei jābūt tieši saistītai ar veicamajiem pienākumiem.

 

Alga un pabalsti

Pastāvīgā darbā pieņemtu ierēdņu pamatalga variē no apmēram 2300 eiro mēnesī jaunpieņemtam asistentam/sekretāram (AST/SC 1) līdz 4500 eiro mēnesī zemākās pakāpes administratoram ar augstāko izglītību (AD 5) un līdz pat 16 000 eiro mēnesī nelielam skaitam visaugstākās pakāpes administratoru (AD 16), kuri veic ģenerāldirektora līmeņa pienākumus. Katrā pakāpē ir pieci līmeņi ar atbilstošiem algas palielinājumiem. Pamatalga ik gadu tiek koriģēta atbilstīgi inflācijai un pirktspējai ES valstīs.

Turklāt, ja esat atstājis savu izcelsmes valsti, lai varētu strādāt ES iestādē, jums pienākas ekspatriācijas pabalsts 16 % apmērā no jūsu pamatalgas.

Atkarībā no ģimenes stāvokļa pastāvīgā darbā pieņemtiem ierēdņiem piešķir arī ģimenes pabalstus, piemēram, mājsaimniecības pabalstu, pabalstu par apgādībā esošu bērnu, izglītības pabalstu un pirmsskolas pabalstu.

Eiropas Savienības civildienesta ierēdnim no savas algas nav jāmaksā valsts ienākuma nodoklis. Tā vietā no algas atvelk Kopienas nodokli, ko tieši iemaksā atpakaļ ES budžetā. Šo nodokli progresīvi ietur 8 % līdz 45 % apmērā no algas daļas, kas apliekama ar nodokli. No 2014. līdz 2023. gadam tiek piemērots arī papildu “solidaritātes nodoklis”.

 

Kā pieteikties?

Pretendentus uz pastāvīga darba līgumu ES iestādes atlasa atklātos konkursos (paziņojumus par tiem publicē šajā tīmekļa vietnē). Vispirms jūs uzaicinās uz datorizētiem testiem, kas satur psihometriskus uzdevumus, kuri ļauj novērtēt jūsu piemērotību un spējas. Ja sekmīgi izturēsiet šos testus, jūs uzaicinās ierasties vērtēšanas centrā, kur būs jāpiedalās vairākos ar darbu saistītos pārbaudījumos grupā. Tos vērtēs vismaz divi vērtētāji. Pamatā tiks vērtētas šādas darbam ES iestādēs nepieciešamās pamatprasmes: spēja analizēt un risināt problēmas, saziņa, orientācija uz kvalitāti un rezultātiem, spēja mācīties un pilnveidoties, māka noteikt prioritātes un organizēt darbu, izturība, māka strādāt komandā un augstskolu beidzējiem arī vadītāja spējas.

Tos, kuri iztur konkursu, iekļauj rezerves sarakstā, no kura iestādes izvēlas darbiniekus, kad tie vajadzīgi. Konkursa mērķis nav aizpildīt konkrētu vakanci, bet izveidot kandidātu rezervi pieņemšanai darbā vajadzības gadījumā.

Šo konkursu formāts ir atkarīgs no meklētā profila.

Visus konkursus izsludina, publicējot paziņojumu par konkursu, kas satur visu nepieciešamo informāciju par darba profilu, atbilstības kritērijiem un atlases procedūru.

Kopumā atlases procedūra ilgst 5 līdz 9 mēnešus no paziņojuma par konkursu publicēšanas dienas.

Jūs iekļaus rezerves sarakstā, ja būsiet to kandidātu vidū, kuri novērtēšanas posmā saņēmuši augstāko novērtējumu. Tas nozīmē, ka jūs varbūt uzaicinās uz darba interviju kādā no ES iestādēm.

Plaša profila darbinieku konkursu rezerves saraksti parasti ir spēkā 1 gadu. Citu profilu darbinieku konkursiem sarakstu spēkā esamības ilgums var atšķirties. Rezerves sarakstu derīguma termiņš var tikt pagarināts.

Līgumdarbinieki

ES iestādēs var strādāt saskaņā ar līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku. Līgumdarbinieki (CAST) veic tehniskus uzdevumus vai administratīvā atbalsta un apkalpojoša rakstura uzdevumus vai ir papildu darbaspēks specializētās jomās, kur trūkst ierēdņu ar nepieciešamajām zināšanām. Ja jums piedāvās šādu līgumu, jūs pieņems darbā uz noteiktu laiku, parasti ar sākotnēju līgumu uz 6–12 mēnešiem atkarībā no veicamā darba. Dažās ES struktūrās šāds līgums var tikt pagarināts uz nenoteiktu laiku.

Līgumdarbinieku vakances var būt visdažādākajiem darbiem, kuros nepieciešama dažādu līmeņu kvalifikācija. Lai jūs varētu kandidēt sekmīgi, jums ir jāspēj veikt kādu no šādiem uzdevumiem: fizisks un administratīvs darbs; lietvedība, sekretariāta un biroja vadīšanas uzdevumi; izpildes funkcijas, projektu sagatavošana, grāmatvedība un citi tamlīdzīgi tehniski uzdevumi; administratīvi, konsultatīvi, ar valodām saistīti un tamlīdzīgi tehniski darbi.

Kā pieteikties? 

Līgumdarbiniekus pieņem darbā no (datubāzē iekļautu) kandidātu saraksta pēc atlases procedūras, kuru parasti rīko Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO).

Atlases procedūrā var ietilpt CV izskatīšana, loģiskās domāšanas testi un/vai kompetences pārbaudes (rakstiskas vai mutiskas) vai cita veida praktiski pārbaudījumi konkrētajā jomā.

Ielūkojieties šajā tīmekļa vietnē, ja vēlaties piedalīties līgumdarbinieku atlases procedūrās, ko organizē EPSO.

Pagaidu darbinieki

ES iestādēs varat tikt nodarbināts uz laiku. Pagaidu darbi parasti ir īpaši specializētās jomās, tādās kā zinātniskā izpēte.

Kā pieteikties?

Pagaidu darbinieku atlasi un pieņemšanu darbā parasti veic katra ES iestāde un aģentūra atsevišķi. Regulāri šajā vietnē ieskatieties ziņās par pašreizējām atlases procedūrām un vakancēm. Varat arī reģistrēties datubāzē “EU CV online”.

Praktikanti 

Katru gadu ES praktikantu programmas piedāvā aptuveni 1200 jauniešiem iespēju uzlabot profesionālās iemaņas, pilnveidoties un padziļināt zināšanas par ES. Šīs praktikantu programmas, kas ilgst 3–5 mēnešus, jauniem augstskolu absolventiem piedāvā Eiropas Parlaments, Padome, Komisija, Ārējās darbības dienests, Eiropas Savienības Tiesa, Revīzijas palāta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja un Eiropas Ombuds. Visiem praktikantiem ir jābūt ieguvušiem pirmo augstākās izglītības grādu. Viņiem tiek uzticēti uzdevumi, kas ir līdzīgi zemākās AD pakāpes ierēdņu pienākumiem.

Prakse (jeb stažēšanās) ir pieejama ļoti dažādās jomās un sniedz labu ieskatu ES iestāžu darbā. Darba saturs lielā mērā ir atkarīgs no attiecīgā dienesta, un aptvertās jomas ir ļoti dažādas: var nākties strādāt konkurences tiesību, cilvēkresursu, vides politikas, komunikācijas un daudzās citās jomās.

Vairumā gadījumu praktikanti saņem atalgojumu (parasti apmēram 1000 eiro mēnesī), un prakse notiek Briselē vai Luksemburgā.

Kā pieteikties?

Atlases procedūras īsteno katra ES iestāde vai aģentūra atsevišķi. Vairāk lasiet mūsu lapā par prakses iespējām. Parasti pieteikumus iesniedz tiešsaistē, bet dažreiz tiek prasīti arī iesniegumi uz papīra. Tie ir jāiesniedz laikus, un vairumā gadījumu iesniegumus pieņem četrus līdz deviņus mēnešus pirms prakses sākuma.

Norīkotie valsts eksperti

Norīkotie valsts eksperti ir uz laiku kādā ES iestādē strādājoši valsts vai starptautiskā civildienesta ierēdņi vai publiskā sektora darbinieki.

Lielākā daļa ekspertu ir kādas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņi, bet izņēmuma gadījumā darbam Komisijā var norīkot arī citu valstu pilsoņus. Jābūt vismaz trīs gadus ilgai atbilstoša līmeņa darba pieredzei, un personai pirms norīkojuma ir jābūt nostrādājušai pie prasībām atbilstīga darba devēja vismaz 12 mēnešus. Turklāt jābūt ļoti labām vismaz vienas ES oficiālās valodas zināšanām un apmierinošā līmenī jāpārvalda vēl viena ES oficiālā valoda.

Norīkojums principā var būt mazākais uz 6 mēnešiem un ilgākais uz 4 gadiem. Kad ir pagājuši vismaz 6 gadi, varat atgriezties, lai strādātu otru norīkojuma periodu.

Kā pieteikties?

Sazinieties ar savas valsts pastāvīgo pārstāvniecību ES, lai uzzinātu par pašreizējām iespējām.

Citu veidu darbinieki

Pagaidu darba aģentūru darbinieks

Ja jūs interesē īstermiņa darbs un vēlaties uzzināt vairāk par īstermiņa darba piedāvājumiem ES iestādēs Briselē un Luksemburgā, sazinieties ar pagaidu darba aģentūrām, ar kurām mēs sadarbojamies.
Pagaidu darba aģentūru darbinieki bieži pilda sekretāru funkcijas. Šis darbs reti ir ilgāks par 6 mēnešiem.

Komisija šāda veida pagaidu darbiniekiem uzdod galvenokārt sekretāra pienākumus. Viņiem ir īstermiņa līgumi, un viņus atrod ar pagaidu darbinieku meklēšanas aģentūru palīdzību.

Aģentūras Briselē

“Randstad”
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tālr.: +32 (0)2/643 47 90
E-pasts: inhouse_1230@randstad.be
Vietne: http://www.randstad.be

vai

Start People
Rue Royale 153
1210 Brussels
Tālr.: +32 (0)2/212 19 20
E-pasts: eu@startpeople.be
Tīmekļa vietne: https://www.startpeople.be

vai

“DAOUST”
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tālr.: +32 (0)2/513 14 14
E-pasts: publicsector@daoust.be
Vietne: https://www.daoust.be

Aģentūras Luksemburgā

“RANDSTAD INTERIM S.A.”
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg
Tīmekļa vietne: https://www.randstad.lu

vai

“ADECCO Luxembourg S.A.”
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

 

Pagaidu konsultanti

Daži ES dienesti konsultantus pieņem darbā tieši, piemērojot iepirkumu konkursu procedūras. Lai uzzinātu vairāk, iepazīstieties ar informāciju tīmekļa vietnē par ES iepirkumu procedūrām un līgumiem.

 

 

Deputātu palīgi

Ja vēlaties kļūt par Parlamenta deputāta palīgu (Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā), ieskatieties Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

Skatiet arī Parlamenta politisko grupu tīmekļa vietnes, kur ir ziņas par to rīkotajām atlases procedūrām.

 

 

Ārštata valodu speciālisti

Tulkotāji un konferenču tulki ES iestādēs var strādāt ārštatā.

Kā pieteikties?

Ja vēlaties strādāt par ārštata tulkotāju

Ja gribat strādāt par ārštata konferenču tulku Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā vai ES Tiesā, skatiet lapu par tulku karjeras iespējām ES iestādēs.

 

 

Jaunie speciālisti delegācijās

Eiropas Savienībai ir delegācijas visā pasaulē. Apdāvināti un daudzsološi augstskolu absolventi var pieteikties uz praksi (ne ilgāku par 18 mēnešiem) ES delegācijās. Tā ir iespēja gūt pieredzi delegāciju darbā un dziļāku izpratni par delegāciju lomu ES ārējo attiecību politikas īstenošanā. Plašāku informāciju meklējiet jaunajiem speciālistiem delegācijās paredzētās prakses programmā.

 

 

ES eksperti

Ja esat eksperts kādā ES politikas jomā, varat reģistrēties kādas ES iestādes vai aģentūras uzturētajā ekspertu datubāzē. Jūs uzaicinās izveidot ar paroli aizsargātu profilu, kurā būs ziņas par jums (kontaktinformācija, specializācija, akreditācijas dati u.c.). Tad jūs var pēc vajadzības pieaicināt konkrētu uzdevumu veikšanai.

Skatiet, piemēram:

 

 

Apkalpojošais un ēdnīcu personāls

Atsevišķu kategoriju darbiniekus, piemēram, apkalpojošo personālu un ēdnīcu darbiniekus darbā pieņem, izmantojot pakalpojumus, ko sniedz ārēji darbinieku atlases uzņēmumi. Šos līgumus piešķir atklāta konkursa procedūrās. Vairāk lasiet lapā par pakalpojumiem, ko nodrošina ārēji piegādātāji.