Header

Kā pieteikties

Kā spert pirmo soli

Kārtība, kādā notiek kandidēšana uz kādu amatu ES iestādēs, atšķiras atkarībā no līguma veida. Pastāv vairāku kategoriju līgumi (neskatot ārštata darbu): pastāvīga darba līgumi, līgumi uz noteiktu laiku (CAST), pagaidu līgumi.  Tiek piedāvāta arī prakse. Šajā sadaļā atradīsiet sīku informāciju par to, kā pieteikties katrai no šīm iespējām.

Atlases procedūra ir atkarīga no līguma veida. Ievērojiet katram procesa posmam noteiktos termiņus un pārliecinieties, ka jums ir attiecīgajam postenim nepieciešamās prasmes. Jums arī jānoskaidro, vai jums ir jānokārto datorizēts pārbaudījums, vai arī jāierodas vērtēšanas centrā. Kad būsiet noskaidrojis dažādās atlases procedūras, varēsiet patrenēties, aizpildot testu paraugus, un uzzināt vairāk par citiem apmācības un atbalsta avotiem. Lai veicas!

 

Kas izskata kandidatūras

Kad esat izvēlējies jūs interesējošo amatu, skatiet konkursa paziņojumu, lai noskaidrotu, kas izskatīs jūsu kandidatūru. Vairumā gadījumu, t.i., pastāvīgā darba un noteikta laika darba līgumiem, jūsu kandidatūru izskatīs Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO). Sākot ar kandidatūras iesniegšanu tiešsaistē un beidzot ar pārbaudījumiem novērtēšanas centrā, EPSO sekos līdzi atlases procedūrai un atbildēs uz jūsu jautājumiem.

Katrai atlases procedūrai tiek izraudzīta sava atlases komisija, kuras ziņā ir atlasīt kandidātus katrā posmā un izveidot atlasīto kandidātu galīgo sarakstu.  Žūrijas sastāvā ir ES iestāžu ierēdņi, un EPSO garantē, ka katra žūrija stingri ievēro procedūras. Atlase norisinās, līdzdarbojoties ES iestāžu cilvēkresursu dienestiem, kuru uzdevums ir pieņemt darbā pārbaudījumus sekmīgi izturējušos kandidātus, t.i., aizpildīt konkrētas brīvās darbvietas, pieņemot darbā jaunus darbiniekus no rezerves sarakstiem, kurus uztur EPSO. Pirms darba piedāvājuma izteikšanas iestādes potenciālos darbiniekus iztaujā darba intervijā.

Ja vēlaties pieteikties darbā ES iestādēs, vispirms iepazīstieties ar dažādajiem līgumu veidiem, kurus piedāvā ES. Lai gan ir pieejami pastāvīgi amati, pagaidu darbinieka līgums, iespējams, ir piemērotāks jūsu vajadzībām un vēlmēm. Lai kāds arī nebūtu līguma veids, kuram piesakaties, ņemiet vērā, ka jums, iespējams, būs jāpiedalās konkursā un  var paiet mēneši, iekams uzzināsiet, vai esat konkursu izturējis.

Vairāk par darbā pieņemšanu, pakāpes paaugstināšanu, atalgojumu un pabalstiem lasiet Civildienesta noteikumos.

Līguma veids

Pastāvīgs ierēdnis

Pastāvīga darba līgumi, kas dod iespēju kļūt par ES civildienesta locekli, ir ļoti pieprasīti, un tos piešķir pēc atklātas un stingras konkursa procedūras. ES civildienestā ir trīs veidu pastāvīgā darba līgumi: administratoriem (AD), asistentiem (AST) un sekretāriem un citiem biroja darbiniekiem (AST/SC).

Administratori

Administratori parasti piedalās politikas izstrādē, ES tiesību aktu piemērošanā, analīzes un konsultēšanas darbībās. Kompetences jomas var būt administrēšana, jurisprudence, finanses, ekonomika, komunikācija un zinātne. Arī tulkotājus un tulkus pieņem darbā kā administratorus.

Administratora karjera virzās no AD 5 līdz AD 16 pakāpei, kur AD 5 ir sākuma pakāpe darbiniekiem ar augstāko izglītību. Specializētāku amatu gadījumā darbā var pieņemt arī augstākā pakāpē, AD 6 vai AD 7, bet tad pretendentiem jābūt ar vairāku gadu darba pieredzi attiecīgajā jomā. AD 9 – AD 12 pakāpe ir vidējā līmeņa vadītājiem. Lai atlasītu un pieņemtu darbā ar kādu no šīm pakāpēm, pretendentam ir vajadzīga iepriekšēja pieredze vadītāja amatā.

 

Asistenti

Asistentiem ES iestādēs parasti ir administratīvi vai tehniski uzdevumi šādās jomās: administrēšana, finanses, komunikācija, pētniecība vai politikas izstrāde un īstenošana.


Asistenta karjera virzās no AST 1 līdz AST 11 pakāpei, un šie darbinieki parasti sāk strādāt AST 1 – AST 3 pakāpē. Pretendentiem uz AST 1 pakāpi jābūt vismaz ar vidējo izglītību un iepriekšēju attiecīgu darba pieredzi vai attiecīgu profesionālo kvalifikāciju.

Sekretāri un citi biroja darbinieki

Sekretāru un citu biroja darbinieku darbs parasti ir saistīts ar biroja darba vadību vai ES iestāžu administratīvā atbalsta nodrošināšanu.

Viņu karjera virzās no AST/SC1 līdz AST/SC6 pakāpei. Jauni darbinieki parasti tiek pieņemti AST/SC 1 pakāpē. AST/SC1 pretendentam jābūt vismaz 1 gada izglītībai pēc vidusskolas, ko apliecina diploms, kas tieši saistīts ar darba pienākumiem, vai vidusskolas diplomam, kurš dod tiesības turpināt izglītību pēc vidusskolas, pēc kura ir iegūta vismaz 3 gadu darba pieredze, kas tieši saistīta ar attiecīgajiem darba pienākumiem, vai vismaz 1 gada profesionālā izglītība, pēc kuras iegūta vismaz 3 gadu darba pieredze. Gan apmācībai, gan pieredzei jābūt tieši saistītai ar veicamajiem pienākumiem.

Alga un pabalsti

Pamatalga ierēdņiem variē no aptuveni 2300 eiro mēnesī jaunpieņemtam sekretāram (AST/SC 1) līdz aptuveni 16 000 eiro mēnesī augstākās pakāpes administratoram (AD 16 pakāpes ierēdnim) ar vairāk nekā 4 gadu darba stāžu pakāpē. Katrā pakāpē ir pieci stāža līmeņi ar atbilstošiem algas palielinājumiem. Pamatalga ik gadu tiek koriģēta atbilstoši inflācijai un pirktspējai ES valstīs.

Turklāt, ja esat atstājis savu izcelsmes valsti, lai varētu strādāt ES iestādē, jums pienākas ekspatriācijas pabalsts 16 % apmērā no jūsu pamatalgas.

Atkarībā no ģimenes situācijas ierēdņiem piešķir arī ģimenes pabalstus, piemēram, mājsaimniecības pabalstu, pabalstu par apgādībā esošu bērnu, izglītības pabalstu (par skolas un pirmsskolas bērniem).

Eiropas civildienesta ierēdnim no savas algas nav jāmaksā valsts ienākuma nodoklis. Tā vietā no algas atvelk Kopienas nodokli, ko tieši iemaksā atpakaļ ES budžetā. Šo nodokli progresīvi iekasē 8 % līdz 45 % apmērā no algas daļas, kas apliekama ar nodokli. No 2014. līdz 2023. gadam ir piemērojams arī papildu “solidaritātes nodoklis”.

Kā var pieteikties

Pretendentus uz pastāvīga darba līgumu ES iestādes atlasa atklātos konkursos (paziņojumus publicē šajā tīmekļa vietnē). Vispirms jūs uzaicinās uz datorizētiem testiem, kas satur psihometriskus uzdevumus, kuri ļauj novērtēt jūsu piemērotību un spējas. Ja sekmīgi izturēsiet šos testus, jūs uzaicinās ierasties vērtēšanas centrā, kur būs jāpiedalās vairākos ar darbu saistītos vingrinājumos grupā, kurus vērtēs vismaz divi vērtētāji. Pamatā tiks vērtētas šādas darbam ES iestādēs nepieciešamās pamatprasmes: spēja analizēt un risināt problēmas, saziņa, kvalitāte un rezultāti, spēja mācīties un pilnveidoties, māka noteikt prioritātes un organizēt darbu, izturība, māka strādāt komandā un, augstskolu beidzējiem, arī vadītāja jeb līdera spējas.


Tos, kuri iztur konkursu, iekļauj rezerves sarakstā, no kura iestādes izvēlas darbiniekus, kad tie vajadzīgi. Līdz ar to konkursa mērķis nav aizpildīt konkrētu vakanci, bet izveidot datubāzi ar kandidātu rezervi pieņemšanai darbā vajadzības gadījumā.


Šo konkursu formāts ir atkarīgs no meklētā profila.
Visus konkursus izsludina ar konkursa paziņojumu, kas satur visu nepieciešamo informāciju par amatu, atbilstības kritērijiem un atlases procedūru.
 

Visa atlases procedūra parasti ilgst 5-9 mēnešus no konkursa paziņojuma publicēšanas dienas.


Jūs iekļaus rezerves sarakstā, ja esat to kandidātu vidū, kuri novērtēšanas posmā saņēmuši augstākos novērtējumus. Tas nozīmē, ka jūs var uzaicināt uz darba interviju kādā no ES iestādēm.


Plaša profila darbinieku konkursu rezerves saraksti parasti ir derīgi 1 gadu. Citu veidu konkursiem sarakstu derīguma ilgums var atšķirties. Rezerves sarakstu derīgums var tikt pagarināts.

Līgumdarbinieki

ES iestādēs var strādāt ar noteikta laika līgumu. Līgumdarbinieki (CAST) veic tehniskus uzdevumus vai administratīvā atbalsta un apakalpojoša rakstura uzdevumus vai strādā specializētās jomās, kur trūkst ierēdņu ar nepieciešamajām zināšanām. Ja jums piedāvās šādu līgumu, jūs pieņems darbā uz noteiktu laiku, parasti ar sākotnēju līgumu uz 6–12 mēnešiem atkarībā no veicamā darba. Dažās ES struktūrās šāds līgums var tikt pagarināts uz nenoteiktu laiku.

Līgumdarbinieku vakances var būt visdažādākajiem darbiem, kuros nepieciešama dažādu līmeņu kvalifikācija. Lai jūs varētu kandidēt sekmīgi, jums ir jāspēj veikt kādu no šādiem uzdevumiem: tehniski un administratīvi uzdevumi; lietvedība, sekretariāts un biroja vadība; izpildes funkcijas, projektu sagatavošana, grāmatvedība un citi tamlīdzīgi tehniski uzdevumi; administratīvi, konsultatīvi, ar valodām saistīti un tamlīdzīgi tehniski darbi.

Kā var pieteikties 

Līgumdarbiniekus pieņem darbā no (datubāzē iekļautu) kandidātu saraksta pēc atlases procedūras, kuru parasti rīko Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO).

Atlases procedūrā var ietilpt CV izskatīšana, loģiskās domāšanas testi un/vai kompetences pārbaudes (rakstiskas vai mutiskas) vai cita veida praktiski pārbaudījumi konkrētajā jomā.

Ielūkojieties šajā tīmekļa vietnē, lai piedalītos līgumdarbinieku atlases procedūrās, ko organizē EPSO.

Pagaidu darbinieki

ES iestādēs varat tikt nodarbināts uz laiku. Pagaidu darbi parasti ir īpaši specializētās jomās, tādās kā zinātniskā izpēte.

Kā var pieteikties

Pagaidu darbinieku atlasi un pieņemšanu darbā parasti vada konkrētās ES iestādes un aģentūras. Regulāri ieskatieties ziņās par atlases procedūrām un vakancēm šajā vietnē. Varat arī reģistrēties datubāzē “EU CV online”.

Praktikanti  

Katru gadu ES praktikantu programmas piedāvā turpat 1200 jauniešiem iespēju uzlabot profesionālās iemaņas, pilnveidoties, attīstīt dotības un padziļināt zināšanas par ES. Šīs praktikantu programmas, kas ilgst 3–5 mēnešus, jauniem augstskolu absolventiem piedāvā Eiropas Parlaments, Padome, Komisija, Ārējās darbības dienests, Eiropas Savienības Tiesa, Revīzijas palāta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja un Eiropas Ombuds. Visiem praktikantiem ir jābūt beigušiem augstākās izglītības pirmo ciklu. Viņiem tiek uzticēti uzdevumi, kas ir līdzvērtīgi zemākās AD pakāpes ierēdņu pienākumiem.

Prakse (jeb stažēšanās) sniedz ļoti labu ieskatu ES darbā. Darba saturs ir atkarīgs no attiecīgā dienesta, aptvertās jomas ir ļoti dažādas: Var nākties strādāt ar konkurences tiesībām, cilvēkresursiem, vides politiku, komunikāciju vai daudzām citām jomām.

Vairumā gadījumu praktikanti saņem atalgojumu (parasti apmēram 1000 eiro mēnesī) un prakse notiek Briselē vai Luksemburgā.

Kā var pieteikties

Atlases procedūras vada konkrētā ES iestāde vai aģentūra. Vairāk lasiet mūsu īsajā rokasgrāmatā par praksi ES iestādēs. Pieteikumi parasti ir internetā, bet dažreiz tiek prasītas pieteikuma veidlapas uz papīra. Tie ir jāiesniedz noteiktajā laikā, un vairumā gadījumu iesniegumus pieņem no četriem līdz deviņiem mēnešiem pirms prakses sākuma.

Valstu norīkotie eksperti

Valstu norīkotie eksperti ir valsts vai starptautiskā civildienesta locekļi vai cilvēki, kas nodarbināti publiskajā sektorā, kuri uz laiku strādā kādā ES iestādē.

Lielākā daļa ekspertu ir kādas Eiropas vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņi, bet izņēmuma kārtā uz Komisiju var norīkot arī citu valstu pilsoņus. Jābūt vismaz trīs gadu atbilstošā līmeņa darba pieredzei, un darba devējam Komisijai būs jāuzrāda izziņa par jūsu darba raksturu iepriekšējā gadā.

Norīkojums principā var būt mazākais uz sešiem mēnešiem un ilgākais uz četriem gadiem. Kad ir pagājuši vismaz 6 gadi, varat atgriezties, lai strādātu otru norīkojuma periodu.

Kā var pieteikties

Sazinieties ar savas valsts pastāvīgo pārstāvniecību ES, lai uzzinātu par pašreizējām iespējām. Ieskatieties valstu norīkoto ekspertu lapā, lai uzzinātu vairāk par to, kāda veida darbu viņi veic.

Cita

Pagaidu darbinieki

Ja jūs interesē īstermiņa darbs, sazinieties ar pagaidu darbinieku aģentūrām, ar kurām sadarbojamies, lai uzzinātu vairāk par īstermiņa darba piedāvājumiem ES iestādēs Briselē un Luksemburgā. Pagaidu darbinieki bieži pilda sekretāru funkcijas. Šis darbs reti ir ilgāks par 6 mēnešiem.

Komisija nodarbina arī pagaidu darbiniekus (galvenokārt sekretāra pienākumu veikšanai). Viņiem ir īstermiņa līgumi, un viņus atrod ar pagaidu darbinieku meklēšanas aģentūru palīdzību.

Brisele

"Randstad"
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles

Tālr.: +32 (0)2/643 47 90

E-pasts: inhouse_1230@randstad.be

Tīmekļa vietne: www.randstad.be

vai

"DAOUST"

Galerie de la porte Louise 203/5

1050 Bruxelles

Tālr.: +32 (0)2/ 513 14 14

E-pasts: publicsector@daoust.be

Tīmekļa vietne: www.daoust.be

Luksemburga

"Tempo-Team"
5 place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Tālr.: +352 49 98 70

vai

"ADECCO"
26 place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Tālr.: +352 481 26 51,

vai

"MANPOWER"
44, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Tālr.: +352 26 37 75

Pagaidu konsultanti

Daži ES dienesti konsultantus pieņem darbā tieši no iepirkumu konkursu procedūrām. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet lapu par ES iepirkuma konkursiem un līgumiem.

Deputātu palīgi

Ja vēlaties kļūt par parlamenta deputāta palīgu (Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā), ieskatieties Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

Skatiet arī Parlamenta politisko grupu tīmekļa vietnes, kur ir ziņas par viņu pašu atlases procedūrām.

Ārštata valodu speciālisti

Tulkotāji un konferenču tulki ES iestādēs var strādāt ārštatā.

Kā var pieteikties

Ja vēlaties strādāt par ārštata tulkotāju

Eiropas Komisijā, skatiet attiecīgos paziņojumus par piedāvājumu konkursiem;

ES Tiesā, skatiet  paziņojumus par līgumiem.

Lai strādātu par ārštata konferenču tulku Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā vai ES Tiesā, skatiet lapu parmutisko tulkošanu Eiropai.

Prakse delegācijās

Eiropas Savienībai ir delegācijas visā pasaulē. Apdāvināti un daudzsološi augstskolu beidzēji var pieteikties uz praksi (ne ilgāku par 18 mēnešiem) ES delegācijās. Tā ir iespēja gūt pieredzi delegāciju darbā un dziļāku ieskatu par delegāciju lomu ES ārējo attiecību politikas īstenošanā. Vairāk var izlasīt  prakses programmā.

ES eksperti (ekspertu datubāze)

Ja esat eksperts kādā ES politikas jomā, varat reģistrēties kādas ES iestādes vai aģentūras uzturētajā ekspertu datubāzē. Jūs uzaicinās izveidot ar paroli aizsargātu profilu, kurā būs ziņas par jums (kontaktinformācija, specializācija, akreditācijas dati u.c.). Tad jūs var pēc vajadzības pieaicināt īpašu uzdevumu veikšanai.


Skatiet, piemēram:

Apkalpojošais un ēdnīcu personāls

Atsevišķu kategoriju darbiniekus, piemēram, apkalpojošo personālu un ēdnīcu darbiniekus darbā pieņem, izmantojot pakalpojumus, ko sniedz ārēji darbinieku atlases uzņēmumi. Šos līgumus piešķir atklāta konkursa procedūrās. Vairāk lasiet lapā par Komisijas publiskā iepirkuma konkursiem.