Jak przedłożyć swoją kandydaturę

Strona główna > Jak przedłożyć swoją kandydaturę

Pierwszy krok

Proces naboru na stanowiska w instytucjach i organach UE różni się w zależności od rodzaju umowy. Oferowanych jest kilka kategorii umów (nie licząc pracy na zlecenie): umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy dla pracowników kontraktowych oraz umowy na czas określony. Dostępna jest też oferta staży. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak ubiegać się o pracę lub staż w instytucjach europejskich.

W przypadku każdego rodzaju umowy przewidziana została określona procedura naboru. Przejrzyj wymogi obowiązujące na każdym etapie procedury – jakie są terminy, jakie kwalifikacje należy posiadać, czy trzeba zdać test komputerowy, czy procedura obejmuje ocenę zintegrowaną itp. Kiedy już zapoznasz się z przebiegiem poszczególnych procedur naboru, możesz spróbować swoich sił, wypełniając przykładowy test, lub przejrzeć ofertę szkoleń i materiałów pomocniczych. Życzymy powodzenia!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_pl

 

Kto prowadzi nabór?

Po wybraniu odpowiadającego Ci profilu stanowiska sprawdź w ogłoszeniu o konkursie, kto zarządza procedurą naboru. W większości przypadków, czyli w przypadku umów na stałe i na czas określony, za nabór odpowiada Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Jeśli tak jest i w Twoim przypadku, od momentu wysłania przez Ciebie zgłoszenia online po etap testu w centrum oceny zintegrowanej to EPSO będzie nadzorować procedurę naboru. EPSO udzieli Ci też odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie możesz mieć na poszczególnych etapach.

W przypadku każdej procedury naboru powoływana jest osobna komisja selekcyjna, która odpowiada za selekcję kandydatów na każdym z etapów i sporządzanie listy końcowej z nazwiskami kandydatów, którzy uzyskali wymagane wyniki. W skład każdej komisji selekcyjnej wchodzą urzędnicy instytucji UE, a EPSO dba o to, by ściśle przestrzegali oni obowiązujących procedur. W końcowym etapie procesu uczestniczą również działy HR instytucji UE – działy te odpowiadają za rekrutację osób, które pomyślnie przeszły nabór, tj. obsadzenie konkretnych wolnych stanowisk poprzez zatrudnienie nowych pracowników z list rezerwowych EPSO. Zanim jednak dojdzie do rekrutacji, instytucje zapraszają kandydata na rozmowę w sprawie pracy.

Jeżeli zamierzasz ubiegać się o pracę w instytucjach UE, zanim to zrobisz, zapoznaj się z różnymi rodzajami umów. Chociaż stanowisko urzędnika zatrudnionego na stałe jest możliwe do uzyskania, to być może umowa na czas określony lepiej będzie odpowiadać Twoim ambicjom i potrzebom? Niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy wybierzesz, najprawdopodobniej będziesz musiał przejść procedurę konkursową i dopiero po kilku miesiącach dowiesz się, jaki jest jej wynik.

Więcej informacji o naborze, rozwoju zawodowym, zarobkach i świadczeniach można znaleźć w Regulaminie pracowniczym instytucji UE.

 

Rodzaj umowy

Urzędnicy (zatrudnieni na stałe)

Umowy na czas nieokreślony, a więc stanowiska urzędników służby publicznej UE, cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są oferowane kandydatom, którzy pomyślnie przeszli rygorystyczną otwartą procedurę konkursową. W ramach unijnej służby publicznej istnieją trzy rodzaje stałych stanowisk pracy: dla administratorów (urzędnicy AD), asystentów (urzędnicy AST) i asystentów/pracowników sekretariatu (AST/SC).

 

Administratorzy

Administratorzy z reguły zajmują się opracowywaniem kierunków polityki, wdrażaniem prawa UE, a także wykonują zadania analityczne i doradcze. Dotyczy to m.in. takich obszarów polityki, jak administracja, prawo, finanse, ekonomia, komunikacja społeczna i nauki ścisłe. Tłumacze pisemni i konferencyjni również zatrudniani są jako administratorzy.

W przypadku administratorów obowiązują grupy zaszeregowania od AD 5 do AD 16. AD 5 to pierwszy szczebel − do tej grupy zaszeregowania trafiają nowo zatrudnieni absolwenci uczelni wyższych. Procedury doboru i rekrutacji na bardziej specjalistyczne stanowiska mogą być również oferowane w wyższych grupach zaszeregowania – AD 6 lub AD 7. W przypadku większości profili kandydaci muszą wówczas wykazać się kilkuletnim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie. Kierownicy średniego szczebla są zatrudniani w grupach zaszeregowania od AD 9 do AD 12. Kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem na stanowisku kierowniczym.

 

Asystenci

Asystenci w instytucjach UE z reguły wykonują zadania operacyjne lub techniczne w obszarze administracji, finansów, komunikacji, badań naukowych oraz opracowywania i wdrażania polityki.

Ścieżka zawodowa asystentów zaczyna się od grupy zaszeregowania AST 1 i kończy na grupie zaszeregowania AST 11, a nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w pierwszych trzech grupach (od AST 1 do AST 3). Kandydaci na stanowiska AST 1 muszą mieć ukończoną przynajmniej szkołę średnią i posiadać doświadczenie w danej dziedzinie lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

Asystenci/pracownicy sekretariatu (w zależności od konkretnego konkursu)

Osoby zatrudnione na stanowisku asystentów/pracowników sekretariatu zwykle zajmują się prowadzeniem biura lub udzielaniem wsparcia administracyjnego.

Asystenci/pracownicy sekretariatu zajmują stanowiska w grupach zaszeregowania od AST/SC1 do AST/SC6. Nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w grupie zaszeregowania AST/SC 1. Kandydaci na stanowiska AST/SC1 muszą posiadać wykształcenie pomaturalne, nabyte w ramach co najmniej rocznej nauki, potwierdzone dyplomem ukończenia nauki w dziedzinie bezpośrednio związanej z charakterem przyszłych obowiązków lub wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem uprawniającym do podjęcia nauki na poziomie pomaturalnym oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków, lub wykazać się ukończeniem szkolenia zawodowego, które trwało co najmniej rok, oraz co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym po ukończeniu szkolenia. Zarówno szkolenie, jak i doświadczenie muszą być bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków.

 

Świadczenia i wynagrodzenie

Podstawowe wynagrodzenie miesięczne urzędnika wynosi od ok. 2 300 euro dla nowo przyjętych asystentów/pracowników sekretariatu (AST/SC 1) i ok. 4 500 euro dla absolwentów uczelni nowo zatrudnionych na stanowisku administratorów (AD 5) do ok. 16 000 euro dla ograniczonej liczby najwyższych rangą administratorów (AD 16) na szczeblu dyrektora generalnego. Każda grupa zaszeregowania podzielona jest na pięć stopni według stażu pracy, każdy kolejny stopień jest wyżej opłacany. Wynagrodzenie podstawowe jest corocznie waloryzowane z uwzględnieniem stopy inflacji i siły nabywczej w krajach UE.

Ponadto, osoby, które opuściły swój kraj ojczysty, aby podjąć pracę w jednej z unijnych instytucji, są uprawnione do dodatku zagranicznego równego 16 proc. ich wynagrodzenia podstawowego.

Urzędnicy mają również prawo do świadczeń rodzinnych zależnie od ich sytuacji rodzinnej. Należy do nich dodatek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek edukacyjny i dodatek na przedszkole dla dziecka.

Urzędnicy unijni nie płacą we własnym kraju podatku dochodowego od swojego wynagrodzenia. Zamiast tego wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym trafiającym bezpośrednio do budżetu UE. Jest to podatek progresywny obliczany według stawki 8–45 proc. części wynagrodzenia podlegającej opodatkowaniu. W latach 2014–2023 stosowana jest dodatkowa składka solidarnościowa.

 

Jak przedłożyć swoją kandydaturę?

Nabór pracowników UE zatrudnianych na czas nieokreślony prowadzony jest w drodze konkursów otwartych (które są publikowane w tym portalu). W pierwszej rundzie egzaminacyjnej zostaniesz poproszony o udział w testach komputerowych, obejmujących testy psychometryczne sprawdzające Twoje umiejętności i predyspozycje. Jeśli pomyślnie przejdziesz te testy, zostaniesz zaproszony do centrum oceny zintegrowanej, gdzie w obecności co najmniej dwóch egzaminatorów będziesz musiał rozwiązać w grupie szereg praktycznych zadań związanych z przyszłą pracą. Umiejętności poddane ocenie będą zasadniczo dotyczyć najważniejszych kompetencji wymaganych przez instytucje UE. Są to: analiza i rozwiązywanie problemów, komunikowanie, jakość i wydajność pracy, uczenie się i rozwój osobisty, ustalanie priorytetów i organizacja, odporność i umiejętność pracy w zespole oraz, w przypadku absolwentów uczelni wyższych, zdolności przywódcze.

Nazwiska kandydatów, którzy zdadzą konkurs, trafią na listę rezerwową, z której instytucje stopniowo wybierają kandydatów na wolne stanowiska w miarę ich pojawiania się. Celem konkursu nie jest zatem obsadzenie konkretnego stanowiska, lecz stworzenie puli kandydatów, z której w miarę potrzeb rekrutuje się nowych urzędników.

Format konkursu zależy w dużej mierze od poszukiwanego profilu pracownika.

Za każdym razem gdy organizowany jest konkurs, publikowane jest ogłoszenie o konkursie, zawierające szczegółowe informacje na temat wymaganego profilu, kryteriów, jakie muszą spełnić kandydaci, oraz procedury selekcji.

Na ogół proces selekcji trwa 5-9 miesięcy od publikacji ogłoszenia o konkursie.

Kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie oceny, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Oznacza to, że mogą zostać zaproszeni na rozmowę o pracę przez jedną z instytucji UE.

Listy rezerwowe powstałe w wyniku konkursów ogólnych są z reguły ważne przez jeden rok. W przypadku innych profili okres ważności może być różny. Okres ważności list rezerwowych może zostać przedłużony.

Pracownicy kontraktowi

Zatrudnienie w instytucjach UE oferowane jest również na podstawie umowy na czas określony. Pracownicy kontraktowi (CAST) są zatrudniani w celu wykonywania pomocniczych prac fizycznych i administracyjnych albo w celu uzupełnienia braków kadrowych na stanowiskach, na których konieczna jest wiedza specjalistyczna. Podpisują oni umowę na minimalny czas określony, często początkowo na krótszy okres wynoszący od 6 do 12 miesięcy, w zależności od charakteru zadań. W niektórych organach UE tego rodzaju umowy mogą być przedłużane na czas nieokreślony.

W przypadku pracowników kontraktowych dostępny jest szeroki wachlarz stanowisk o różnym poziomie wymogów w zakresie kwalifikacji. Możesz ubiegać się na takie stanowisko, jeśli posiadasz kwalifikacje do wykonywania następujących zadań: praca fizyczna i administracyjna; praca w sekretariacie, prowadzenie biura; zadania operacyjne, redakcyjne, księgowe lub równoważne zadania techniczne; zadania administracyjne, doradcze, językowe oraz równoważne zadania techniczne.

Jak przedłożyć swoją kandydaturę? 

Personel kontraktowy wybierany jest z bazy danych, w której w wyniku procedury selekcji − zwykle organizowanej przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) − zgromadzono dane wybranych kandydatów.

Procedura naboru może obejmować przegląd CV kandydatów, testy rozumienia lub testy kompetencji, które mogą być przeprowadzane w formie pisemnej i ustnej, oraz inne egzaminy praktyczne z danej dziedziny.

Więcej informacji o procedurach selekcji pracowników kontraktowych, które są organizowane przez EPSO, dostępnych jest na tej stronie.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony

Kandydaci mogą zostać zatrudnieni w instytucjach UE na czas określony. Stanowiska czasowe są zwykle dostępne w wysoce specjalistycznych dziedzinach, takich jak badania naukowe.

Jak przedłożyć swoją kandydaturę?

Selekcję i nabór pracowników zatrudnianych na czas określony organizują z reguły poszczególne instytucje i agencje UE. Na tej stronie można znaleźć aktualne informacje o procedurach selekcji i ofertach pracy. Można również wprowadzić swoje dane w bazie EU CV online.

Stażyści 

Co roku ok. 1 200 młodych ludzi ma okazję doskonalić umiejętności zawodowe, rozwijać swoje predyspozycje oraz pogłębiać wiedzę o Unii dzięki stażom w instytucjach UE. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Służba Działań Zewnętrznych, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów oraz biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich organizują dla młodych absolwentów uczelni wyższych staże trwające od trzech do pięciu miesięcy. Osoby przyjmowane na staż muszą mieć dyplom uczelni wyższej, a zatem powierzane są im zadania podobne do tych, które wykonują administratorzy niższych szczebli.

Staże, których zakres tematyczny jest bardzo szeroki, są wyjątkową okazją, aby na własne oczy przekonać się, jak działa UE. Zakres zadań zależy przede wszystkim od tego, do jakiego działu zostanie przypisany stażysta. Dziedziny, w jakich można odbyć staż, to między innymi prawo konkurencji, zasoby ludzkie, polityka ochrony środowiska lub komunikacja społeczna.

W przypadku większości staży wypłacane jest wynagrodzenie, zazwyczaj jest to kwota około tysiąca euro miesięcznie, a staże odbywają się w Brukseli lub w Luksemburgu.

Jak przedłożyć swoją kandydaturę?

Procedury naboru stażystów organizowane są osobno przez poszczególne instytucje i agencje UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie poświęconej stażom. Z reguły możliwe jest przesłanie swojego zgłoszenia online, ale w niektórych wypadkach wymagane może być przesłanie jego wersji papierowej. Zgłoszenia są zazwyczaj akceptowane w okresie od dziewięciu do czterech miesięcy przed rozpoczęciem staży, dlatego swoją kandydaturę trzeba zgłosić z dużym wyprzedzeniem.

Oddelegowani eksperci krajowi

Oddelegowani eksperci krajowi to urzędnicy i inni pracownicy służby publicznej zatrudnieni w instytucjach krajowych lub organizacjach międzynarodowych, którzy tymczasowo pracują dla instytucji UE.

Większość oddelegowanych ekspertów krajowych to obywatele UE lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W wyjątkowych przypadkach obywatele spoza UE/EOG również mogą zostać oddelegowani do Komisji. Kandydat musi posiadać przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na odpowiednim poziomie, musi być zatrudniony przez spełniającego warunki pracodawcę przez co najmniej 12 miesięcy przed okresem oddelegowania oraz musi biegle władać jednym językiem UE oraz dobrze znać inny drugi język UE.

Z zasady można zostać oddelegowanym na co najmniej 6 miesięcy i na maksymalny okres 4 lat. Możesz wrócić na drugi okres oddelegowania po upływie co najmniej 6 lat.

Jak przedłożyć swoją kandydaturę?

Dalszych informacji o aktualnych możliwościach zatrudnienia udzielają stałe przedstawicielstwa państw członkowskich przy UE.

Inne kategorie pracowników

Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Jeśli jesteś zainteresowany pracą krótkoterminową, skontaktuj się z polecanymi przez nas agencjami pracy tymczasowej, aby otrzymać więcej informacji o aktualnych wakatach w instytucjach UE w Brukseli i Luksemburgu.
Na umowy tymczasowe często są zatrudniani pracownicy sekretariatów. Umowy są rzadko zawierane na dłużej niż 6 miesięcy.

Komisja zatrudnia pracowników na czas określony (na umowy krótkoterminowe) głównie do pracy w sekretariatach, za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Agencje w Brukseli

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2/643 47 90
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Strona internetowa: http://www.randstad.be

lub

Start People
Rue Royale 153
1210 Brussels
Tel.: +32 (0)2/212 19 20
E-mail: eu@startpeople.be
Strona internetowa: https://www.startpeople.be

lub

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2/513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Strona internetowa: https://www.daoust.be

Agencje w Luksemburgu

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luksemburg
Strona internetowa: https://www.randstad.lu

lub

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luksemburg

 

 

Konsultanci tymczasowi

Niektóre departamenty zatrudniają konsultantów bezpośrednio w drodze przetargów. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej przetargom i zamówieniom w UE.

 

 

Asystenci parlamentarni

Jeśli chcesz pracować w charakterze asystenta posła do Parlamentu Europejskiego (w Luksemburgu, Brukseli lub Strasburgu), więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Parlamentu Europejskiego.

Na stronach poszczególnych ugrupowań politycznych dostępne są z kolei informacje o prowadzonym przez nie naborze.

 

 

Tłumacze zewnętrzni

Instytucje europejskie zlecają też pracę zewnętrznym tłumaczom pisemnym i ustnym.

Jak przedłożyć swoją kandydaturę?

Tłumacze pisemni zainteresowani pracą

Informacje dla osób zainteresowanych pracą w charakterze tłumacza ustnego dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dostępne są na stronie Tłumaczenia konferencyjne dla instytucji europejskich.

 

 

Młodsi eksperci w delegaturze

UE ma swoje delegatury na całym świecie. Delegatury UE oferują staże trwające do 18 miesięcy utalentowanym i obiecującym absolwentom uniwersyteckich studiów podyplomowych. Staże dają możliwość bezpośredniego zapoznania się z działalnością delegatur oraz głębszego wglądu w ich rolę we wdrażaniu polityki zagranicznej UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej programowi „Młodsi eksperci w delegaturach”.

 

 

Eksperci UE

Jeśli jesteś ekspertem w danej dziedzinie polityki unijnej, możesz zarejestrować swoje dane w bazie danych ekspertów prowadzonej przez instytucję lub agencję UE. Zostaniesz poproszony o utworzenie osobistego profilu (chronionego hasłem i zawierającego dane kontaktowe, specjalizację, referencje itp.). W razie potrzeby możesz zostać zaproszony do współpracy przy realizacji konkretnych zadań.

Więcej informacji:

 

 

Personel techniczny i pracownicy stołówek

Pracownicy niektórych kategorii, jak na przykład personel techniczny i pracownicy stołówek, zatrudniani są za pośrednictwem firm zewnętrznych. Zamówienia udzielane są w wyniku otwartych procedur przetargowych. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie dotyczącej zamówień na usługi.