Prijava

Domača stran > Prijava

Na začetku

Postopek prijave za zaposlitev v eni od institucij ali organov EU je odvisen od vrste izbrane pogodbe. Obstaja več vrst pogodb o delu (razen zunanjih izvajalcev): pogodba za nedoločen čas, pogodba za določen čas in začasna pogodba. Na voljo so tudi pripravništva. V tem razdelku je več informacij o postopku prijave v zvezi s temi vrstami pogodb in pripravništvom.

Za vsako vrsto pogodbe se uporablja določen izbirni postopek. Preverite, ali ste seznanjeni z roki, ki veljajo za vsako stopnjo izbirnega postopka; ali izpolnjujete vse ključne kvalifikacije za delovno mesto; ali morate izpolniti računalniško podprte teste oziroma opravljati teste v ocenjevalnem centru. Ko se seznanite z različnimi izbirnimi postopki, lahko poskusite izpolniti naše vzorčne teste in poiščete drugo gradivo za usposabljanje in podporo. Želimo vam čim več uspeha!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_sl

 

Kako poteka

Ko boste izbrali delovno mesto, na katerega se želite prijaviti, preberite razpis natečaja, kjer je navedeno, kdo bo obravnaval vašo prijavo. V večini primerov, zlasti za delovna mesta za nedoločen in določen čas, bo za upravljanje vaše prijave odgovoren Evropski urad za izbor osebja (EPSO). EPSO bo nadzoroval izbirni postopek od oddaje spletne prijave do opravljanja preskusov v ocenjevalnem centru in odgovarjal na morebitna vprašanja kandidatov.

Za vsak razpisni postopek se imenuje posebna izbirna komisija, ki je odgovorna za izbor kandidatov v posameznem koraku in za pripravo končnega seznama najboljših kandidatov. V komisiji sodelujejo uradniki institucij EU, EPSO pa zagotavlja, da komisija strogo spoštuje pravila postopka. V postopku zaposlovanja sodelujejo tudi kadrovske službe institucij EU, ki so odgovorne za zaposlitev uspešnih kandidatov, tj. zapolnitev delovnih mest s kandidati s seznama uspešnih kandidatov, ki ga vodi EPSO. Institucije povabijo kandidate na razgovor, preden jim ponudijo zaposlitev.

Če razmišljate o prijavi na razpis delovnih mest v institucijah EU, se je pred tem morda dobro pozanimati o vrstah pogodb o delu, ki jih ponujajo. Pogodba za nedoločen čas je seveda možna, prav mogoče pa je, da bo vašim potrebam in željam bolj ustrezala pogodba za začasno delo. A ne glede na vrsto pogodbe oziroma delovno mesto, na katero se prijavljate, vedeti je treba, da boste najbrž morali opraviti natečajni postopek in da bo trajalo nekaj mesecev, preden boste izvedeli, kako uspešni ste bili.

Več informacij o zaposlovanju, napredovanju, plači in drugih ugodnostih vsebujejo Kadrovski predpisi.

 

Vrsta pogodbe

Uradniška mesta za nedoločen čas

Pogodbe za zaposlitev za nedoločen čas veljajo za javne uslužbence EU, so najbolj iskane in jih sklenejo kandidati, ki uspešno opravijo zahtevni postopek javnega natečaja. Javna uprava EU pozna tri vrste pogodb za nedoločen čas: za upravne uslužbence (AD), za strokovno-tehnične uslužbence (AST) in za strokovno-tehnične uslužbence – tajnike (AST/SC).

 

Upravni uslužbenci

Delo upravnega uslužbenca navadno obsega pripravo politik, izvajanje zakonodaje EU, analitične in svetovalne naloge. Področja politik obsegajo upravno, pravno, finančno, gospodarsko, komunikacijsko, znanstveno. Upravni uslužbenci so tudi prevajalci in tolmači.

Upravni uslužbenci so zaposleni v razredih AD 5 do AD 16. AD 5 je začetni razred, v katerem se zaposlijo univerzitetni diplomanti. Izbirni postopki in zaposlitev v višjih razredih AD 6 in AD 7 so možni za bolj specializirana delovna mesta. V tem primeru se od kandidatov pričakuje večletna ustrezna izobrazba, za večino profilov pa tudi delovne izkušnje. AD 9 do AD 12 so razredi srednjih vodstvenih kadrov; za izbor in zaposlitev osebja v teh razredih so potrebne predhodne vodstvene izkušnje.

 

Strokovno-tehnični uslužbenci

Strokovno-tehnični uslužbenci v institucijah EU navadno opravljajo izvršne in tehnične naloge na upravnem, finančnem, komunikacijskem, raziskovalnem področju ter v zvezi s pripravo in izvajanjem politik.

Zaposleni so v razredih AST 1 do AST 11, začetna zaposlitev se navadno sklene za razrede AST1–AST3. Pogoj za zaposlitev v razredu AST1 je zaključena srednješolska izobrazba in ustrezne delovne izkušnje ali ustrezne strokovne kvalifikacije.

 

Tajniki/referenti (odvisno od natečaja)

Delo tajnikov in referentov v institucijah EU navadno obsega pisarniško poslovanje in podporne administrativne naloge.

Tajniki/referenti so zaposleni v razredih AST/SC1 do AST/SC6, začetni razred za zaposlitev je običajno AST/SC1. Pogoj za zaposlitev v razredu AST/SC1 je najmanj enoletni posrednješolski študij z diplomo na področju, ki je neposredno povezano z naravo nalog, ali srednješolska izobrazba s spričevalom, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni, in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, neposredno povezanim z naravo nalog, ali najmanj enoletno poklicno izobraževanje in najmanj 3 leta delovnih izkušenj. Poklicno izobraževanje in delovne izkušnje morajo biti neposredno povezane z naravo nalog.

 

Plača in druge ugodnosti

Osnovna mesečna plača uslužbencev za nedoločen čas znaša 2 300 evrov za novozaposlenega strokovno-tehničnega uslužbenca – tajnika (AST/SC1), 4 500 evrov za upravnega uslužbenca z univerzitetno izobrazbo, zaposlenega v začetnem razredu (AD5), do približno 16 000 evrov za visokega upravnega uslužbenca (AD16), zaposlenega na ravni generalnega direktorja. Vsak plačni razred je sestavljen iz petih stopenj z ustrezno višjo plačo. Osnovne plače se usklajujejo letno glede na stopnjo inflacije in kupno moč v državah EU.

Uslužbenci, ki so se zaradi zaposlitve v instituciji EU izselili iz domovine, poleg plače prejemajo še izselitveni dodatek v višini 16 % osnovne plače.

Uradniki lahko prejemajo še nekatere družinske prejemke, denimo gospodinjski dodatek, otroški dodatek, dodatek za šolanje in dodatek za predšolske otroke.

Uslužbenci evropske javne uprave ne plačujejo nacionalnega davka na dohodek, pač pa so njihove plače neposredno obdavčene z davkom Skupnosti, ki se takoj steka nazaj v proračun EU. Davek se obračunava progresivno, in sicer po 8-odstotni do 45-odstotni stopnji obdavčljivega dela plače. V letih 2014–2023 se od njihove plače trga še „solidarnostna dajatev“.

 

Prijava

Institucije EU izberejo kandidate za delo za nedoločen čas z javnimi natečaji (objava na tem spletišču). V prvem krogu preverjanja opravijo kandidati računalniško podprte teste, ki obsegajo psihometrične naloge za ocenjevanje sposobnosti in zmožnosti. Uspešne kandidate nato povabijo v ocenjevalni center na drugi krog testiranja, ko morajo skupaj z drugimi kandidati skupinsko izvesti več nalog, povezanih z delom. Pri tem jih ocenjujeta dva ocenjevalca, ocenjene spretnosti in sposobnosti pa v glavnem zajemajo naslednje ključne kompetence, ki jih zahtevajo institucije EU: analitično mišljenje in reševanje problemov, sporazumevanje, kakovost in učinkovitost, učenje in razvoj, prednostno razporejanje in organizacija dela, vzdržljivost, skupinsko delo, pri diplomantih še vodstvene sposobnosti.

Kandidati, ki uspešno opravijo natečaj, se uvrstijo na rezervni seznam, s katerega institucije zaposlujejo kadre po svojih potrebah. Namen natečajev torej ni zapolniti določena delovna mesta, ampak pripraviti rezervni seznam kadrov za morebitne potrebe institucij.

Natečaji so prilagojeni različnim poklicnim profilom.

Vsak natečaj je javno objavljen z razpisom, ki vsebuje vse podatke o profilu, prijavnih pogojih in izbirnem postopku.

Izbirni postopek navadno traja 5–9 mesecev od datuma razpisa natečaja.

Kandidate, ki pri ocenjevanju dosežejo najvišje število točk, uvrstimo na rezervni seznam. To pomeni, da vas bodo mogoče povabili na razgovor za zaposlitev v instituciji EU.

Rezervni seznami za splošne natečaje navadno veljajo 1 leto, veljavnost seznamov drugih profilov je lahko drugačna. Veljavnost rezervnega seznama je mogoče podaljšati.

Pogodbeni uslužbenci

V institucijah EU se je mogoče zaposliti tudi s pogodbo za določen čas. Pogodbeni uslužbenci (CAST) opravljajo fizične naloge in administrativne podporne naloge ali dopolnijo osebje na specializiranih področjih, kjer ni dovolj uradnikov s potrebnim znanjem in izkušnjami. Pogodbena zaposlitev velja za določeno minimalno obdobje, pogosto za krajše začetno obdobje 6 do 12 mesecev, odvisno od vrste delovnega mesta. V nekaterih organih EU se lahko pogodba podaljša za nedoločen čas.

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo na različnih delovnih mestih, za katera se zahtevajo različne stopnje kvalifikacij. Zaželena je usposobljenost za naslednje naloge: fizično in administrativno delo; pisarniško in tajniško delo, pisarniško poslovanje; izvršilne naloge, priprava osnutkov, računovodske in druge enakovredne strokovno-tehnične naloge; administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne strokovno-tehnične naloge.

Prijava 

Pogodbene uslužbence zaposlujejo z rezervnega seznama kandidatov, tj. podatkovne zbirke, in sicer po opravljenem izbirnem postopku, ki ga navadno organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO).

Izbirni postopek lahko vsebuje ocenjevanje življenjepisov, teste razumevanja in/ali kompetenc, ki so lahko pisni, ustni ali praktični testi na določenem področju.

Izbirni postopki za pogodbeno osebje, ki jih organizira urad EPSO, so objavljeni na tem spletišču.

Začasni uslužbenci

Institucije EU ponujajo tudi začasne zaposlitve, navadno za visoko specializirana področja, kot so denimo znanstvene raziskave.

Prijava

Izbor in zaposlovanje začasnih uslužbencev praviloma vodi posamezna institucija ali agencija EU. Izbirne postopke in prosta delovna mesta objavljamo na tem spletišču. Svoje podatke lahko vnesete tudi v spletno podatkovno zbirko EU CV.

Pripravniki 

Programi EU za pripravnike omogočijo vsako leto približno 1 200 mladim, da dopolnijo svoje strokovno znanje in poznavanje EU ter osebni razvoj. Evropski parlament, Svet, Evropska komisija, Evropska služba za zunanje delovanje, Sodišče Evropske unije, Računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij in Evropski varuh človekovih pravic organizirajo tri do petmesečna pripravništva za mlade univerzitetne diplomante. Pripravniki imajo končan prvostopenjski univerzitetni študij in opravljajo podobna dela kot upravni uslužbenci začetnih razredov.

Pripravniško delo (delovna praksa) je možno na različnih področjih in omogoča podrobnejše spoznavanje dela institucij EU. Delovne naloge se razlikujejo glede na to, kateri službi pripada delovno mesto. Pripravnike pogosto iščejo na področju konkurenčne zakonodaje, človeških virov, okoljske politike, komuniciranja in drugih.

Pripravniki navadno prejemajo plačo, približno 1 000 evrov mesečno, in delajo v Bruslju ali Luxembourgu.

Prijava

Izbirne postopke za pripravnike vodijo posamezne institucije in agencije EU. Več informacij na strani Pripravništva. Navadno se je treba prijaviti na spletu, včasih je treba poslati tudi natisnjeni izvod prijavnega obrazca. Institucije sprejemajo prijave štiri do devet mesecev pred začetkom pripravništva, prijavo je treba oddati pravočasno.

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Napoteni nacionalni strokovnjaki so uslužbenci državne ali mednarodne javne uprave ali zaposleni v javnem sektorju, ki začasno delajo za institucijo EU.

Večinoma prihajajo iz držav Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, toda Evropska komisija v izjemnih primerih sprejme tudi napotene strokovnjake iz držav zunaj EU/EGP. Potrebne so najmanj 3-letne delovne izkušnje na ustrezni ravni, strokovnjak mora biti zaposlen pri ustreznem delodajalcu najmanj 12 mesecev pred napotitvijo ter temeljito obvladati najmanj en uradni jezik EU in zadovoljivo drug uradni jezik EU.

Strokovnjaki so na delo pri Komisiji napoteni praviloma za najmanj šest mesecev in največ štiri leta. Po šestih letih od zadnje napotitve se lahko ponovno prijavijo.

Prijava

Več informacij o trenutnih možnostih daje stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU.

Drugo

Občasni uslužbenci

Če vas zanima kratkotrajno delo, vam priporočamo naslednje agencije za začasno zaposlovanje, kjer boste izvedeli več o kratkotrajnih zaposlitvah v institucijah EU v Bruslju in Luxembourgu.
Občasno osebje pogosto potrebujejo za tajniške naloge, zaposlitev pa je le redko daljša od šestih mesecev.

Evropska komisija ponuja za začasno delo, predvsem za tajniške naloge, kratkoročne pogodbe prek zaposlitvenih agencij.

Agencije v Bruslju

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruselj
Tel.: +32 (0)2/6434790
E-naslov: inhouse_1230@randstad.be
Spletišče: http://www.randstad.be

ali

Start People
Rue Royale 153
1210 Bruselj
Tel.: +32 (0)2/2121920
E-naslov: eu@startpeople.be
Spletišče: https://www.startpeople.be

ali

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruselj
Tel.: +32 (0)2/5131414
E-naslov: publicsector@daoust.be
Spletišče: https://www.daoust.be

Agencije v Luxembourgu

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luksemburg
Spletišče: https://www.randstad.lu

ali

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luksemburg

 

 

Občasni svetovalci

Nekatere službe EU zaposlujejo svetovalce neposredno prek javnih razpisov. Več informacij na spletišču o javnih razpisih in naročilih EU

 

 

Parlamentarni pomočniki

Če vas zanima delo pomočnika poslanca v Evropskem parlamentu (sedež v Luxembourgu, Bruslju, Strasbourgu), boste več informacij našli na spletišču Evropskega parlamenta.

Informacije o zaposlovanju so objavljene tudi na spletnih straneh posameznih političnih skupin.

 

 

Samostojni prevajalci in tolmači

Prevajalci in tolmači lahko za institucije EU delajo kot samostojni delavci.

Prijava

Samostojni prevajalci

  • ki želijo sodelovati z Evropsko komisijo, naj spremljajo javne razpise,
  • ki želijo sodelovati s Sodiščem EU, naj spremljajo obvestila o javnih naročilih.

Samostojni tolmači, ki želijo sodelovati z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom ali Sodiščem EU, bodo več informacij našli na spletni strani Tolmačenje za Evropo.

 

 

Mladi strokovni delavci v delegacijah

Evropska unija ima svoje delegacije po vsem svetu. Delegacije EU ponujajo nadarjenim in obetavnim univerzitetnim diplomantom pripravništvo, ki traja do 18 mesecev, in s tem priložnost, da si naberejo neposredne izkušnje glede delovanja delegacij ter bolje razumejo njihovo vlogo pri izvajanju politik EU na področju zunanjih odnosov. Več informacij v programu: Mladi strokovni delavci v delegacijah.

 

 

Strokovnjaki EU

Strokovnjaki z dobrim poznavanjem političnega področja EU se lahko registrirajo v posebnih podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo institucije in agencije EU. Ustvarijo si profil in ga zavarujejo z geslom ter vnesejo svoje podatke (kontaktne podatke, specializacijo, reference). Institucija ali agencija jim lahko nato zaupa izvedbo posebnih nalog.

Glej na primer:

 

 

Vzdrževalci in osebje v menzi

Nekatere kategorije zaposlenih, denimo vzdrževalce in osebje v menzi, institucije zaposlijo prek pogodb z zunanjimi izvajalci. Te pogodbe se sklenejo s postopkom javnega naročanja. Več informacij na strani za javna naročila.