Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ova izjava sadržava informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

 

Postupak obrade: EPSO – Služba za kontakt s kandidatima

Voditelj obrade podataka: EPSO

Broj upisa: DPR-EC-01156.1

 

 1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su informacije o postupku obrade „EPSO – Služba za kontakt s kandidatima” koji provodi EPSO.

 

 1. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: EPSO prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke radi obrade i odgovora na zahtjeve za pružanje informacija i druge upite koje prima putem svoje Službe za kontakt s kandidatima.

EPSO-ova Služba za kontakt s kandidatima informativna je služba koja građanima (i kandidatima) daje izravne i personalizirane odgovore i/ili upućuje građane na druge relevantne izvore informacija ili savjeta o pitanjima koja se odnose na odabir osoblja za radna mjesta u institucijama EU-a. Građani se prema potrebi upućuju na određenog službenika institucija EU-a ili drugu službu, koji bi im trebali moći riješiti problem.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

 

 1. Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo iz sljedećih razloga:

– obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije

– obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

Osnova za obradu utvrđena je u sljedećim propisima Unije:

Uredba br. 31 (EEZ), 11 (EZAE) o utvrđivanju Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju (SL 45, 14.6.1962., str. 1385.), kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1611 od 7. srpnja 2016. Odluka 2002/620/EZ Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o osnivanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja. Odluka 2002/621/EZ glavnih tajnika Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, tajnika Suda, glavnih tajnika Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i predstavnika Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o organizaciji i djelovanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja.

Obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka, tj. podatke koji se odnose na zdravlje, iz sljedećih razloga:

 • ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
 • obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti u mjeri u kojoj je to odobreno pravom Unije koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika
 • obrada je nužna zbog značajnog javnog interesa na temelju prava Unije koje je razmjerno željenom cilju, kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika.

   
 1. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu ovog postupka obrade EPSO prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • ime
 • prezime
 • titula
 • e-adresa
 • broj kandidata (ako postoji)
 • preferirani jezici za komunikaciju
 • broj telefona (nije obvezno)
 • druge kategorije osobnih podataka koje mogu biti sadržane u tekstu upita.

Obvezno je navođenje osobnih podataka u sljedećim poljima: ime, prezime, titula, e-adresa, broj kandidata (ako postoji), preferirani jezici za komunikaciju. Ne navedete li svoje osobne podatke, nećete moći podnijeti svoj upit Službi za kontakt s kandidatima.

 

 1. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

EPSO čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade, to jest dvije godine od datuma na koji ih zaprimi.

Ako je vaš upit potrebno dodatno obraditi (npr. pravna pritužba), možda će se primjenjivati druga razdoblja čuvanja podataka; ona su utvrđena u odgovarajućim evidencijama o zaštiti podataka koje se primjenjuju na određenu vrstu daljnje obrade.

 

 1. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

 

 1. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.

Primatelji podataka:

 • osoblje EPSO-a (i, ako je primjenjivo, povjerenstva za odabir) koje odgovara na upit: ima pristup svim podacima koji se smatraju potrebnima za izvršavanje njihovih zadaća
 • sudovi EU-a i pravne službe dotičnog tijela za imenovanje: u slučaju administrativnog zahtjeva ili žalbe na temelju članka 90. stavaka 1. i 2. Pravilnika o osoblju i/ili pravnog lijeka podnesenog sudovima EU-a
 • OLAF, IDOC, IAS i Revizorski sud: na zahtjev i samo onoliko koliko je nužno za potrebe službenih istraga ili revizija
 • Europski ombudsman: na zahtjev i samo onoliko koliko je nužno za potrebe službenih istraga i radnji.

Informacije koje prikupljamo neće se prosljeđivati trećim osobama, osim u mjeri i u svrhu u kojoj zakon tako nalaže.

 

 1. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima i njihov ispravak ako su netočni ili nepotpuni. U određenim slučajevima imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka i ograničenje njihove obrade te pravo prigovora na njihovu obradu i pravo na prenosivost podataka.

Imate pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka koja se zakonito provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a) iz razloga povezanih s vašom konkretnom situacijom.

Pristali ste dati svoje osobne podatke EPSO-u za ovaj postupak obrade. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u 9. poglavlju.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. poglavlja).

 

 1. Podaci za kontakt
   
 • Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka putem EPSO-ova internetskog obrasca.

 • Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

 

 1. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-01156.