Skoči na glavni sadržaj

Ostale mogućnosti u institucijama i tijelima Europske unije.

Na popisu u nastavku nalaze se dodatne mogućnosti zapošljavanja koje su objavljene na stranicama o zapošljavanju u sljedećim institucijama i tijelima EU-a.
 
 

Europski parlament dinamična je, uključiva i višejezična organizacija koja pruža brojne mogućnosti za karijeru i razvoj. Osoblje Parlamenta pomaže izravno izabranim zastupnicima u Europskom parlamentu da u dinamičnoj europskoj demokraciji sudjeluju u gradnji još mirnije, sigurnije, pravednije i prosperitetnije Europe. Parlament pruža mogućnosti zapošljavanja u brojnim odjelima, od onih koji se bave temeljnim zakonodavnim radom Parlamenta do odjela u kojima se osigurava neometano funkcioniranje institucije. Svaki zaposleni ima izravno ili neizravno važnu ulogu u radu Parlamenta na korist građana EU-a, u područjima poticanja i obrane demokracije, slobode govora i ljudskih prava u EU-u i izvan njega. Na novoj internetskoj stranici Europskog parlamenta „Radite s nama” pronaći ćete dodatne mogućnosti zapošljavanja koje objavljuje ta institucija.

 

Radom u Glavnom tajništvu Vijeća steći ćete jedinstvenu priliku sudjelovanja u radu dviju važnih institucija EU-a, Europskog vijeća i Vijeća Europske unije.
Šefovi država i vlada svih država članica EU-a članovi su Europskog vijeća koje određuje ukupni politički smjer Unije i prioritete bitne za njezinu budućnost. Ono utvrđuje strateški i politički program EU-a na najvišoj političkoj razini. Vijeće EU-a pregovara i donosi propise EU-a, koordinira politike država članica, donosi zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i sklapa međunarodne sporazume. Ministri i državni tajnici svih država članica sastaju se u 10 različitih sastava, ovisno o temi o kojoj se raspravlja.

 

Predlaganjem i provedbom propisa Europska komisija ostvaruje svoju zadaću promicanja općih interesa EU-a. Ona je politički neovisno izvršno tijelo EU-a.  Političko vodstvo čini tim povjerenika (po jedan iz svake države članice EU-a), na čijem je čelu predsjednik Komisije, koji odlučuje tko je nadležan za određeno područje politike. Kad Komisija izradi prijedlog teksta pravnog akta, donose ga Vijeće (u ime država članica) i Parlament (koji predstavlja građane Unije). U suradnji s tijelima država članica Komisija upravlja proračunom EU-a i programima mjera (npr. za poljoprivredu, ribarstvo, istraživanje itd.).

 

Sud Europske unije pravosudno je tijelo EU-a. On osigurava da institucije i države članice EU-a poštuju propise EU-a te da se oni jednako primjenjuju u cijelom EU-u. Time se u EU-u jamči vladavina prava, temelj svake demokratske zajednice.

 

Europski revizorski sud vanjski je revizor Europske unije. Osnovan je Ugovorom iz Bruxellesa od 22. srpnja 1975., a s radom je započeo u listopadu 1977. Europski revizorski sud jedna je od sedam institucija EU-a. Sjedište mu je u Luksemburgu, a zapošljava otprilike 900 osoba, revizora te pomoćnog i administrativnog osoblja, iz svih država članica EU-a.

 

Europski odbor regija glas je regija i gradova u Europskoj uniji. To je politička skupština koja okuplja više od 300 lokalnih i regionalnih političara. Članovi Europskog odbora regija svojim mišljenjem i raspravama s predstavnicima Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća pridonose oblikovanju odluka Unije.

Europski gospodarski i socijalni odbor jedinstveni je forum za savjetovanje, dijalog i postizanje suglasnosti među predstavnicima različitih sektora organiziranog civilnog društva, među kojima su npr. poslodavci, sindikati i skupine kao što su strukovne i lokalne udruge, organizacije mladih, ženske skupine, poljoprivrednici, potrošači, mala i srednja poduzeća, aktivisti za zaštitu okoliša i mnogi drugi. Njegova je zadaća omogućiti da se čuje glas organiziranog civilnog društva.

 

Ured Europskog nadzornika za zaštitu podataka neovisno je tijelo EU-a za zaštitu podataka, a brine se da institucije i tijela EU-a poštuju propise o zaštiti podataka. Usto je i nepristrani savjetnik u vezi s politikama i predloženim propisima koji bi mogli utjecati na pravo na privatnost i zaštitu podataka.

Europska služba za vanjsko djelovanje diplomatska je služba EU-a. Pomaže glavnom dužnosniku zaduženom za vanjske poslove EU-a – visokom predstavniku za vanjske poslove i sigurnosnu politiku – u provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike Unije. Sjedište joj je u Bruxellesu, ali ima široku mrežu diplomatskih predstavništava EU-a diljem svijeta. Europska služba za vanjsko djelovanje okuplja europske državne službenike, diplomate iz službi za vanjske poslove država članica EU-a i lokalno osoblje u cijelom svijetu.

 

Ured Europskog ombudsmana dinamičan je mali ured koji pomaže građanima u kontaktu s institucijama, tijelima i agencijama EU-a. Ombudsman istražuje pritužbe o raznim pitanjima kao što su nedovoljna transparentnost u odlučivanju, uskraćivanje pristupa dokumentima, povreda temeljnih prava ili ugovorna pitanja. Sustavne probleme istražuje na vlastitu inicijativu i potiče dobru administrativnu praksu. Ima osamdesetak zaposlenih, a zadaća mu je održavanje učinkovitosti, odgovornosti, transparentnosti i etičnosti uprave EU-a.

 

Posjetite Mrežu agencija Europske unije (EUAN) kako biste saznali više o mogućnostima zapošljavanja u izvršnim agencijama EU-a:

Zahvaljujući Mreži agencija EU-a pojedinačne agencija i zajednička poduzeća EU-a produbljuju suradnju i tako građanima, poduzećima i institucijama EU-a stvaraju bolju osnovu za ostvarivanje prioriteta. Oni su pritom troškovno učinkovita, prilagodljiva i učinkovita administrativna okosnica za provedbu politika Unije.

 

Institucije i tijela za koje EPSO ne odabire osoblje

Europska središnja banka jedna je od najnovijih službenih institucija EU-a, osnovana je 1998. i ima više od 3500 zaposlenika iz cijele Europe. Glavna joj je zadaća zalaganje za financijsku integraciju i stabilnost. ESB blisko surađuje sa svih 19 nacionalnih središnjih banaka europodručja, a zajedno s njima čini skupinu koja se zove Eurosustav. Održava i redovite kontakte sa svih 27 nacionalnih središnjih banaka u EU-u, koje čine mrežu pod nazivom Europski sustav središnjih banaka.

 

Europska investicijska banka kreditno je tijelo Europske unije. Grupa EIB-a sastoji se od dva dijela: Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda. Te dvije organizacije imaju više od 60 godina stručnog iskustva u financiranju projekata. Sjedište im je u Luxembourgu, a imaju mrežu lokalnih i regionalnih ureda u Europi i izvan nje.