Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a benyújtott személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat ismerteti.

 

Adatkezelési műveletek: EPSO – Pályázói kapcsolattartó szolgálat

Adatkezelő: EPSO

Hivatkozási szám: DPR-EC-01156.1

 

 1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja a felhasználók magánéletét és elkötelezetten védi személyes adataikat. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli.

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatait illetően. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségeit is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes adatkezelőhöz kell fordulnia.

Az alábbiakban ismertetjük az EPSO által az „EPSO – Pályázói kapcsolattartó szolgálat” elnevezésű adatkezelési művelettel kapcsolatos tudnivalókat.

 

 1. Milyen célból gyűjtjük és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Az EPSO azért gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat, hogy válaszolni tudjon az EPSO pályázói kapcsolattartó szolgálatához beérkező, tájékoztatás iránti kérésekre és más megkeresésekre.

A pályázói kapcsolattartó szolgálat tájékoztatási szolgáltatást nyújt. Munkatársainak feladata, hogy választ adjanak a lakosság (azon belül is a pályázók) kérdéseire és/vagy további információforrásokhoz irányítsák őket, illetve hogy tanáccsal lássák el az érdeklődőket az uniós intézmények munkaerő-felvételével kapcsolatban. Adott esetben a kérdezőt olyan uniós tisztviselőhöz vagy szervhez irányítjuk, aki/amely nagyobb valószínűséggel tudja megoldani a konkrét problémát.

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatal céljára, így profilalkotásra sem.

 

 1. Milyen jogi előírások alapján gyűjtjük és kezeljük a személyes adatokat?

A személyes adatokat azért kezeljük, mert:

• az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges;

• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

A legutóbb a 2016. július 7-i (EU) 2016/1611 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31/EGK és 11/Euratom rendelet (HL P 45., 1962.6.14., 1385. o.). Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról. Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak továbbá az Ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről.

A személyes adatok különleges kategóriáit is kezeljük (pl. egészségügyi adatok), mert:

 • az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós jog ezt megengedi;
 • az adatkezelés fontos közérdek miatt szükséges, olyan uniós jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényegét, valamint megfelelő és konkrét intézkedésekkel védi az érintett alapvető jogait és érdekeit.

   
 1. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az EPSO az alábbiakban megadott személyes adatokat gyűjti:

 • Utónév
 • Vezetéknév
 • Cím
 • E-mail-cím
 • A pályázat azonosító száma (ha van)
 • A felhasználó által a kapcsolattartáshoz választott nyelv
 • Telefonszám (nem kötelező megadni)
 • Más típusú személyes adatok (ha a szolgálathoz intézett kérdésében szerepelnek)

A következő személyes adatokat kötelező megadni: vezetéknév, utónév, megszólítás, e-mail-cím, a pályázat azonosító száma (ha van) és a kapcsolattartás választott nyelve. Ezen személyes adatok megadása nélkül kérdését Ön nem tudja feltenni a pályázói kapcsolattartó szolgálathoz.

 

 1. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

Az EPSO csak addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig arra az adatgyűjtés és -kezelés céljának eléréséhez szükség van, azaz az adatok beérkezésétől számítva két évig.

Ha Ön olyan kérdést (pl. jogi panaszt) nyújt be, amelyhez különleges adatkezelésre van szükség, előfordulhat, hogy az adatokat több ideig őrizzük meg. Az adatmegőrzési időszakot az adott adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

 

 1. Hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét?

Az elektronikus formában tárolt személyes adatokat (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat stb.) az Európai Bizottság szerverein tároljuk. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatokról van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek az adatkezelési művelet végrehajtásához erre indokoltan szükségük van.

 

 1. Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságon belül a jelen adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott munkatársak férhetnek hozzá, továbbá az erre feljogosított munkatársak, ha ez a szükséges ismeret elvének megfelelően indokolt. Ezeket a munkatársakat jogszabályban előírt kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Az adatok címzettjei:

 • A kérés megválaszolásáért felelős EPSO-munkatársak (adott esetben a vizsgabizottság): minden olyan adathoz hozzáférnek, amelyek a feladatuk teljesítéséhez szükségesek.
 • Az uniós bíróságok és az érintett kinevező hatóság jogi szolgálatai: a személyzeti szabályzat 90. cikkének 1) vagy 2) bekezdése szerinti közigazgatási kérelem vagy panasz és/vagy az EU bíróságaihoz intézett jogorvoslati kérelem esetén férnek hozzá az adatokhoz.
 • Az OLAF, az IDOC, a Belső Ellenőrzési Szolgálat és a Számvevőszék: kérésre, a hivatalos vizsgálatokhoz vagy ellenőrzési célokhoz szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz.
 • Az európai ombudsman: kérésre, a hivatalos vizsgálatokhoz vagy nyomozásokhoz szükséges mértékben fér hozzá az adatokhoz.

Az általunk gyűjtött információkat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve olyan mértékben és célból, amilyenre jogszabály kötelez minket.

 

 1. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés érintettjeként Önt megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) meghatározott jogok, különösen pedig a személyes adataihoz való hozzáférés joga, valamint a személyes adatainak helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Ön adott esetben jogosult arra, hogy személyes adatait törölje, azok kezelését korlátozza, kifogást emeljen az adatkezelés ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Emellett joga van ahhoz is, hogy egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozzék az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett adatkezelés ellen.

Ön hozzájárult ahhoz, hogy benyújtott személyes adatait az EPSO a jelenlegi adatkezelési művelet céljaira felhasználja. Ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha erről e-mailben értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha gyakorolni kívánja ezeket a jogokat, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselővel. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat a 9. pont ismerteti.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a lenti 10. pontot).

 

 1. Elérhetőségi adatok
   
 • Az adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel az EPSO űrlapjának kitöltésével.

 • A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Ha kérdése vagy problémája van személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatban, az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

 • Az európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés során sérültek az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai, jogorvoslati kérelemmel (panasszal) fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz az edps@edps.europa.eu e-mail-címen.

 

 1. Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes dokumentált személyesadat-kezelési műveletről, amelyről értesítést kapott. A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-01156.