Avaleht > Important info

Important info

Euroopa Parlamendi positiivsete erimeetmetega seotud lepinguliste töötajate valikumenetlus (CAST) on nüüd avatud!

Igal aastal korraldab Euroopa Parlament positiivsete erimeetmete valikumenetluse lepinguliste töötajate leidmiseks (CAST) konkreetselt puuetega inimeste jaoks, et anda neile võimalus saada esimene töökogemus Euroopa Parlamendis. Valikumenetlus on avatud mis tahes profiili ja taustaga inimestele, kellel on vähemalt 20% pikaajaline puue.

Oleksite huvitatud? Registreeruge enne 2.aprilli 2021 (Kesk-Euroopa aja järgi) alalisele valikumenetlusele lepinguliste töötajate leidmiseks ja saatke oma CV (eelistatavalt Europassi vormingus) e-posti aadressil PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu, esitades oma EPSO kandidaadinumbri ja kinnitades, et vastate puudestaatuse kriteeriumile.

Lisateavet leiate Euroopa Parlamendi konkursikutsest (kättesaadav järgmistes keeltes: EN, FR, DE).

Avaldamise kuupäev: 17/03/2021 - 15:20

MIS SEE ON?

Eri valdkondi hõlmav tasustatud praktika Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis, mis on mõeldud puudega praktikantidele. Selle programmiga tagatakse 4–6 tasustatud praktikakohta aastas ELi kodanikele, kellel on ametlik puue. Kandidaatidel peab olema akadeemiline kraad või nad peavad olema vähemalt kolmanda aasta (või samaväärsel astmel) üliõpilased. 

MILLAL?

Praktikaperioode on kaks. Iga periood kestab viis kuud:

1. veebruarist 30. juunini (esimene periood);

1. septembrist 31. jaanuarini (teine periood).

KUIDAS?

Täiendavat teavet saab nõukogu veebisaidilt, mille kaudu on võimalik ka kandideerida.

PRAKTIKANTIDE LOOD

Tutvuge selles tegevusprogrammis osalenud praktikantide lugudega.

Avaldamise kuupäev: 25/02/2021 - 09:44

Euroopa Liidu institutsioonide personalivaliku amet (EPSO) soovib suurendada konkurssidel osalevate kandidaatide mitmekesisust, et ELi kodanike mitmekesisus oleks täielikult esindatud ka ELi avalikus teenistuses. Seepärast korraldas EPSO mitmekesisuse katseuuringu, et paremini mõista varem konkurssidel osalenud kandidaatide mitmekesisust ja parandada tulevaste potentsiaalsete kandidaatide teavitamist.

Uuringuküsimustik saadeti ajavahemikus 2018–2020 konkurssidel osalenud kandidaatidele 2021. aasta veebruari esimesel nädalal. Vastamine on vabatahtlik. Uuring on täiesti anonüümne ja kooskõlas kehtivate andmekaitsenõuetega. Uuringu käigus kogutud andmeid kasutatakse üksnes kandidaatide mitmekesisuse statistiliseks analüüsiks.

Üha mitmekesisemas ühiskonnas erinevuste aktsepteerimise suurendamine, eelarvamuste vastu võitlemine ja mitmekesisuse eeliste edendamine on ELi peamisi eesmärke. Võrdsus ja mitmekesisus aitavad Euroopal tulla toime tänapäeva väljakutsetega, sest seeläbi suurendatakse tööturul osalemist ja tagatakse, et kõik ühiskonnaliikmed saavad oma võimeid maksimaalselt ära kasutada. 

EPSO tagab oma valikumenetlustes võrdsed võimalused ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele, olenemata nende taustast. Ta järgib valikumenetlustes kaasatuse põhimõtet ja tagab kõigile kandidaatidele võrdsed võimalused oma oskusi täies mahus rakendada. Selleks pöörab ta tähelepanu võimalikele osalemist takistavatele teguritele, eelarvamustele ja muudele diskrimineerimisohtudele ning võtab meetmeid nende vältimiseks. Katseuuring aitab EPSO-l muuta ELi institutsioonides töötamine kõigi ELi kodanike jaoks atraktiivsemaks.

Küsimustikule vastamine on lõppenud. EPSO analüüsib vastuseid.

Avaldamise kuupäev: 05/02/2021 - 10:49

EPSO edendab kõigis oma valikumenetlustes aktiivselt võrdõiguslikkust ja mitmekesisust.

Eelkõige soovib EPSO jõuda eri taustaga ELi kodanikeni, anda neile teada ELi karjäärivõimalustest ning võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse poliitikast ning julgustada neid kaaluma töötamist ELi institutsioonides või asutustes ning muidugi ka kandideerima EPSO käimasolevatel ja tulevastel konkurssidel.

Lisateavet selle koostöökutse kohta leiate temaatiliselt veebilehelt.

Avaldamise kuupäev: 10/12/2020 - 09:45

2020. aasta rahvusvahelise puuetega inimeste päeva raames on EPSO välja töötanud uue juhendi selle valikumenetlustes kasutatavate mõistlike abinõude kohta, et anda teile teavet selle kohta, kuidas taotleda eritingimusi. 

Mõistlike abinõude menetlus, esitatavad dokumendid (nt arstitõendid), näited võimalikest abinõudest, praktilised vahendid näpunäidete ja nõuannetega on vaid mõned näited sellest, mida see juhend sisaldab.

Soovite lisateavet ja vahendeid selle kohta, kuidas taotleda eritingimusi?

Lugege eri etappe tutvustavat teabelehte selle kohta, kuidas taotleda valikumenetluse jaoks eritingimusi.

Kui teil ei ole tugitehnoloogia abil võimalik käesolevale dokumendile ligi pääseda, siis juurdepääsetavas vormingus teave on siin.

Ülevaade abinõudest, mida on võimalik EPSO valikumenetlustes kasutada.

Lisateavet EPSO võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasatuse poliitika kohta leiate EPSO võrdsete võimaluste lehelt.

 

Vaadake meie videot eritingimuste kohta valikumenetlustes:

Avaldamise kuupäev: 03/12/2020 - 14:30

VIPTechJob on veebirakendus, mis aitab nägemispuudega inimestel hõlpsamalt tööd leida.

EPSO toetab seda täielikult ning tema töövõimalused on avaldatud VIPTechJobi veebisaidil.

Tutvuge ELi institutsioonides ja mujal pakutavate töövõimalustega rakenduse VIPTechJob kaudu.

 

EPSO sooviks, et puuetega ja erivajadustega talendid kandideeriksid töökohtadele aktiivsemalt.

Seepärast esitati kõigile puuetega inimeste abistamise ja heaoluga tegelevatele ELi organisatsioonidele osalemiskutse. Lisateave osalemiskutse kohta.

Avaldamise kuupäev: 11/08/2020 - 09:32

EPSO on koostanud ülevaate abinõudest, mida on võimalik puuetega või erivajadustega kandidaatide, sealhulgas rasedate ja rinnaga toitvate kandidaatide suhtes valikutestidel rakendada.

Käesolevas dokumendis selgitatakse, mida mõeldakse mõistlike abinõude all. Samuti sisaldab dokument võimalike abinõude sõnastikku. Iga abinõu puhul selgitatakse, mida see sisaldab, millises etapis ja testimiskeskuses on seda võimalik rakendada ja kes selle võimaldamise eest vastutab.

Lisateave

Abinõude sõnastik on suunav ja see ei ole ammendav. Kandidaat saab oma konkreetse erivajaduse või terviseprobleemi alusel taotleda ka muude abinõude rakendamist. Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt, arvestades mõistlike abinõude valdkonna arengut, uute abinõude taotlusi, mida kandidaadid valikutestidega seoses esitavad, ja neile võimaldatavaid uusi abinõusid.

Lisateavet EPSO võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse poliitika kohta saab EPSO võrdsete võimaluste veebilehelt.

Vaadake mõistlike abinõude kohta videot ja lugege eri etappe tutvustavat teabelehte selle kohta, kuidas taotleda valikumenetluste puhul eritingimusi.

Lisateavet saab aadressil epso-accessibility@ec.Europa.eu

Avaldamise kuupäev: 02/07/2020 - 13:00

MIS?

Eri valdkondi hõlmav tasustatud praktika Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis, mis on mõeldud puudega praktikantidele. Selle programmiga tagatakse 4–6 tasustatud praktikakohta aastas ELi kodanikele, kellel on ametlik puue. Kandidaatidel peab olema akadeemiline kraad või nad peavad olema vähemalt kolmanda aasta (või samaväärsel astmel) üliõpilased.

 

MILLAL?

Taotlusi 2020. aasta septembrist kuni 2021. aasta jaanuarini kestvaks praktikaperioodiks saab esitada alates 17. veebruarist (kell 12.00 Brüsseli aja järgi) kuni 16. märtsini 2020 (kell 12.00 Brüsseli aja järgi).

 

KUIDAS?

Täiendavat teavet saab nõukogu veebisaidilt, mille kaudu on võimalik ka kandideerida.

Avaldamise kuupäev: 17/02/2020 - 09:59

Meie EPSOs usume võrdõiguslikkusse ja mitmekesisusse ning edendame neid aktiivselt kõigi meie valikumenetluste puhul.

Eelkõige soovime jõuda puuetega (sh erinevate terviseprobleemidega) ELi kodanikeni ja julgustada neid kandideerima töökohtadele ELi institutsioonides või ametites.

Ühtlasi teavitame meie kodanikke ja potentsiaalseid kandidaate meie võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse poliitikast, puuetega (sh erinevate terviseprobleemidega) kandidaatidele suunatud erimeetmetest ning jagame praktilist teavet selle kohta, kuidas taotleda valikumenetluse jaoks eritingimusi.

Lisateavet üleskutse kohta leiate selleteemaliselt lehelt.

Avaldamise kuupäev: 03/12/2019 - 10:00