Etusivu > Important info

Important info

Feidhmchlár gréasáin atá in VIPTechJob a chuidíonn le daoine a bhfuil tromlagú radhairc orthu níos mó rochtana a bheith acu agus iad ag lorg poist.

EPSO ag tacú go hiomlan leis an tionscadal sin, agus tá deiseanna fostaíochta EPSO ar taispeáint ar shuíomh gréasáin VIPTechJob.

Tá deiseanna fostaíochta i leith gairmréimeanna in institiúidí an Aontais agus in áiteanna nach iad le fáil ar aip VIPTechJob.

 

Ba mhaith le EPSO níos mó daoine tréitheacha a tharraingt chuige atá faoi mhíchumas agus a bhfuil riachtanais shonracha acu.

Dá bhrí sin, lainseáladh glao ar chomhoibriú chuig eagraíochtaí uile an Aontais atá páirteach i gcur chun cinn na ndaoine atá faoi mhíchumas agus a bhíonn ag obair ar son a leasa. Tuilleadh eolais faoin nglao sin.

Dáta na postála: 11/08/2020 - 09:32

Tá forléargas á fhorbairt ag EPSO ar na socruithe réasúnta is féidir a dhéanamh sna trialacha roghnúcháin le haghaidh iarrthóirí faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais shonracha acu, iarrthóirí atá ag iompar nó a bhfuil leanbh ar a mbrollach acu, san áireamh.

Tá cur síos sa doiciméad seo ar conas a dhéanaimid socruithe réasúnta a shainiú agus tá gluais ann ina bhfuil léargas ar na socruithe is féidir a dhéanamh. Maidir le gach cineál socraithe, is féidir teacht ar eolas faoin méid atá i gceist leis, faoin gcéim tástála ina ndeonaítear é agus cé na hionaid trialacha inar féidir é a dheonú, agus cé air a bhfuil sé de chúram é a chur ar fáil.

Tá tuilleadh eolais faoi anseo.

Tabhair do d'aire gur gluais táscach seachas gluais uileghabhálach í sin; is féidir leat socruithe eile a iarraidh i gcónaí ar bhonn na riachtanas sonrach atá agat agus ar bhonn an reachta ina bhfuil tú. Is doiciméad beo é agus déanfar nuashonrú rialta air de réir forbairtí i réimse na socruithe réasúnta, ar bhonn na n-iarrataí nua ar shocruithe sna trialacha roghnúcháin ó na hiarrthóirí agus ar bhonn na socruithe a bheidh deonaithe.

Tá tuilleadh eolais faoi bheartas comhionannais agus éagsúlachta EPSO le fáil ach ach dul chuig ár leathanach gréasáin comhdheiseanna.

Tá eolas faoi na socruithe réasúnta inár bhfíseán faoi na socruithe réasúnta agus tá tuilleadh eolais inár bhfógrán céim ar chéim faoi conas socruithe speisialta a iarraidh sna trialacha roghnúcháin.

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil linn (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Dáta na postála: 02/07/2020 - 13:00

CAD É FÉIN:

Tréimhsí oiliúna ar pá in Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh i réimsí éagsúla ina gcuirtear deiseanna ar fáil le haghaidh oiliúnaithe faoi mhíchumas. Faoin gclár seo, cinntítear go gcuirtear 4-6 thréimhse oiliúna ar pá ar fáil gach bliain do náisiúnaigh den Aontas atá faoi mhíchumas a aithnítear go hoifigiúil. Ní mór céim ollscoile a bheith ag iarrthóirí nó ní mór dóibh a bheith sa tríú bliain (nó a comhionann) de chúrsa in institiúid ardoideachais.

 

CATHAIN?

Is féidir iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúna Meán Fómhair 2020 — Eanáir 2021 idir an 17 Feabhra (meán lae, am na Bruiséile) agus an 16 Márta 2020 (meán lae, am na Bruiséile).

 

CONAS?

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach ar shuíomh gréasáin na Comhairle.

Dáta na postála: 17/02/2020 - 09:59

In EPSO creidimid gur cheart comhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn ar bhonn gníomhach i ngach ceann dár bpróisis roghnúcháin.

Ba mhaith linn aird daoine a tharraingt, go háirithe saoránaigh den Aontas Eorpach atá faoi mhíchumas (riochtaí sláinte éagsúla san áireamh) agus iad a spreagadh le hiarratas a dhéanamh ar phost in institiúidí nó i ngníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

Is deis é seo freisin ar ár saoránaigh agus daoine ar mhian leo post a fháil leis an Aontas Eorpach a chur ar an eolas faoinár mbeartas comhionannais agus éagsúlachta, faoi bhearta sonracha d’iarrthóirí atá faoi mhíchumas (riochtaí sláinte éagsúla san áireamh) agus faoi uirlisí praiticiúla lenar féidir oiriúnuithe speisialta a iarraidh sna trialacha roghnúcháin.

Tá tuilleadh eolais faoin nglao ar chomhoibriú, le fáil ar an leathanach gréasáin saincheaptha.

Dáta na postála: 03/12/2019 - 10:00