Etusivu > Important info

Important info

Tá Uirlis Roghnúcháin Gníomhaíochta Dearfaí Pharlaimint na hEorpa maidir le gníomhairí ar conradh (CAST) do dhaoine faoi mhíchumas oscailte anois!

Gach bliain, reáchtálann Parlaimint na hEorpa CAST gníomhaíochta dearfaí go sonrach chun gur féidir le daoine faoi mhíchumas an chéad taithí oibre a fháil i bParlaimint na hEorpa. Tá CAST ar oscailt do gach duine atá faoi mhíchumas fadtéarmach atá cothrom le 20% nó os a chionn, beag beann ar a bpróifíl ná ar a gcúlra.

An spéis leat é? Cláraigh roimh an 2 Aibreán 2021 (am Lár na hEorpa) le haghaidh CAST buan agus seol do CV, i bhformáid Europass más féidir é, chuig PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu. Tabhair d’uimhir iarrthóra EPSO sa ríomhphost agus luaigh ann freisin go gcomhlíonann tú an critéar maidir le stádas míchumais.

Tá an t-eolas mionsonraithe go léir le fáil i nGlao Pharlaimint na hEorpa (atá ar fáil in EN, FR agus DE).

Dáta na postála: 17/03/2021 - 15:20

CAD É FÉIN:

Tréimhsí oiliúna ar pá in Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh i réimsí éagsúla ina gcuirtear deiseanna ar fáil le haghaidh oiliúnaithe faoi mhíchumas. Faoin gclár seo, cinntítear go gcuirtear 4-6 thréimhse oiliúna ar pá ar fáil gach bliain do náisiúnaigh den Aontas atá faoi mhíchumas a aithnítear go hoifigiúil. Ní mór céim ollscoile a bheith ag iarrthóirí nó ní mór dóibh a bheith sa tríú bliain (nó a comhionann) de chúrsa in institiúid ardoideachais. 

CATHAIN?

Bíonn dhá bhabhta tréimhsí oiliúna ann agus maireann gach ceann acu cúig mhí:

an 1 Feabhra go dtí an 30 Meitheamh (an chéad tréimhse)

an 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Eanáir (an dara tréimhse)

CONAS?

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach ar shuíomh gréasáin na Comhairle.

TEISTIMÉIREACHTAÍ

Léigh teistiméireachtaí ó oiliúnaithe a ghlac páirt sa chlár gníomhaíochta sin.

Dáta na postála: 25/02/2021 - 09:44

Déanann EPSO, an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne, gach iarracht éagsúlacht a dhíorma tallainne a mhéadú agus cuidiú le Státseirbhís an Aontais ionadaíocht iomlán a dhéanamh ar éagsúlacht na saoránach den Aontas ar a bhfreastalaíonn sé. Dá bhrí sin, tá suirbhé píolótach ar an éagsúlacht seolta ag EPSO chun tuiscint níos fearr a fháil ar éagsúlacht an díorma tallainne atá ann faoi láthair agus chun feabhas a chur ar a iarrachtaí for-rochtana le hiarrthóirí féideartha amach anseo.

Le linn na chéad seachtaine de mhí Feabhra 2021, seoladh an suirbhé seo chuig liosta iarrthóirí ó chomórtais a bhí ann cheana agus comórtais a dúnadh idir 2018 agus 2020. Is ar bhonn deonach a ghlac daoine páirt ann. Is suirbhé iomlán anaithnid é agus tá sé i gcomhréir leis na ceanglais um chosaint sonraí atá i bhfeidhm faoi láthair. Na sonraí a bhaileofar tríd an suirbhé, bainfear úsáid astu chun anailís staidrimh a dhéanamh ar éagsúlacht an díorma tallainne, agus chun na críche sin amháin.

Ar phríomhchuspóirí an Aontais tá feabhsú an ghlactha shóisialta, cur i gcoinne na claontachta agus cur chun cinn bhuntáistí na héagsúlachta i sochaí ina bhfuil méadú ag teacht ar an éagsúlacht. Aithnítear, ar ndóigh, gur féidir leis an gcomhionannas agus an éagsúlacht cuidiú leis an Eoraip chun na dúshláin atá ann san am i láthair a shárú trí rannpháirtíocht a dhaingniú i margaí an tsaothair agus trí dheimhin a dhéanamh de gur féidir le gach duine sa tsochaí an tairbhe is fearr a bhaint as na buanna atá acu. 

Cinntíonn EPSO go mbíonn comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile ina phróisis roghnúcháin, mar aon leis an rochtain chéanna acu ar a chuid seirbhísí, gan beann ar an gcúlra atá acu. Cuireann EPSO an cuimsiú san áireamh go mór ina chuid próiseas roghnúcháin. Trí gach constaic, gach claonadh féideartha agus gach baol go ndéanfaí leatrom ar an iarrthóir a aithint agus a ghlanadh as an tslí, tugann EPSO an deis chéanna do gach duine a chuid inniúlachtaí a léiriú go hiomlán. Cuideoidh an suirbhé píolótach chun gníomhaíochtaí EPSO a bheachtú, ar gníomhaíochtaí iad a bhfuil sé d’aidhm acu cur lena tharraingtí agus atá gairm san Aontas do shaoránaigh uile an Aontais.

Tá an sprioc-am istigh chun freagra a thabhairt ar an suirbhé. Tá anailís á déanamh ag EPSO ar na freagraí faoi láthair.

Dáta na postála: 05/02/2021 - 10:49

In EPSO déantar comhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn ar bhonn gníomhach i ngach ceann dá phróisis roghnúcháin.

Ba mhaith le EPSO teagmháil a dhéanamh go háirithe le saoránaigh deb Aontas ó chúlraí éagsúla, iad a chur ar an eolas faoi dheiseanna gairme san Aontas Eorpach agus faoina bheartas comhionannais agus éagsúlachta, sin agus iad a spreagadh le smaoineamh ar ghairm in institiúidí nó i ngníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh agus, ar deireadh, iarratas a dhéanamh ar phróisis roghnúcháin EPSO, idir na cinn atá ar siúl faoi láthair agus iad siúd a bheidh ar siúl amach anseo.

Tá tuilleadh eolais faoin nglao seo ar chomhoibriú le fáil ar an leathanach gréasáin seo.

Dáta na postála: 10/12/2020 - 09:45

I gcomhthéacs Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas 2020, tá Treoir nua curtha le chéile ag EPSO maidir le socruithe réasúnta ina thrialacha roghnúcháin, treoir a chuirfidh in iúl duit conas oiriúnuithe speisialta a iarraidh. 

An próiseas maidir le socruithe réasúnta, na cineálacha doiciméad ar nós teastais leighis atá le cur ar fáil, samplaí de shocruithe is féidir a fháil, bosca uirlisí praiticiúil ina bhfuil leideanna agus seifteanna, níl sa mhéid sin ach cuid de na sonraí atá le fáil sa treoir.

Tuilleadh eolais agus uirlisí maidir le conas oiriúnuithe speisialta a iarraidh

Tá eolas san fhógrán céim ar chéim seo faoin dóigh le hoiriúnuithe speisialta a iarraidh i gcás trialacha roghnúcháin.

Má bhíonn deacrachtaí agat rochtain a fháil ar an doiciméad seo trí theicneolaíocht chúnta, féach an leagan inrochtana seo.

Féach ar fhorléargas EPSO ar na socruithe a d’fhéadfaí a fháil sna trialacha roghnúcháin.

Má tá tuilleadh eolais uait faoi bheartas EPSO maidir le comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsiú, tabhair cuairt ar an leathanach atá ag EPSO faoi chomhionannas deiseanna.

 

Féach ar ár bhfíseán faoi oiriúnuithe speisialta sna trialacha roghnúcháin:

Dáta na postála: 03/12/2020 - 14:30

Feidhmchlár gréasáin atá in VIPTechJob a chuidíonn le daoine a bhfuil tromlagú radhairc orthu níos mó rochtana a bheith acu agus iad ag lorg poist.

EPSO ag tacú go hiomlan leis an tionscadal sin, agus tá deiseanna fostaíochta EPSO ar taispeáint ar shuíomh gréasáin VIPTechJob.

Tá deiseanna fostaíochta i leith gairmréimeanna in institiúidí an Aontais agus in áiteanna nach iad le fáil ar aip VIPTechJob.

 

Ba mhaith le EPSO níos mó daoine tréitheacha a tharraingt chuige atá faoi mhíchumas agus a bhfuil riachtanais shonracha acu.

Dá bhrí sin, lainseáladh glao ar chomhoibriú chuig eagraíochtaí uile an Aontais atá páirteach i gcur chun cinn na ndaoine atá faoi mhíchumas agus a bhíonn ag obair ar son a leasa. Tuilleadh eolais faoin nglao sin.

Dáta na postála: 11/08/2020 - 09:32

Tá forléargas á fhorbairt ag EPSO ar na socruithe réasúnta is féidir a dhéanamh sna trialacha roghnúcháin le haghaidh iarrthóirí faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais shonracha acu, iarrthóirí atá ag iompar nó a bhfuil leanbh ar a mbrollach acu, san áireamh.

Tá cur síos sa doiciméad seo ar conas a dhéanaimid socruithe réasúnta a shainiú agus tá gluais ann ina bhfuil léargas ar na socruithe is féidir a dhéanamh. Maidir le gach cineál socraithe, is féidir teacht ar eolas faoin méid atá i gceist leis, faoin gcéim tástála ina ndeonaítear é agus cé na hionaid trialacha inar féidir é a dheonú, agus cé air a bhfuil sé de chúram é a chur ar fáil.

Tá tuilleadh eolais faoi anseo.

Tabhair do d'aire gur gluais táscach seachas gluais uileghabhálach í sin; is féidir leat socruithe eile a iarraidh i gcónaí ar bhonn na riachtanas sonrach atá agat agus ar bhonn an reachta ina bhfuil tú. Is doiciméad beo é agus déanfar nuashonrú rialta air de réir forbairtí i réimse na socruithe réasúnta, ar bhonn na n-iarrataí nua ar shocruithe sna trialacha roghnúcháin ó na hiarrthóirí agus ar bhonn na socruithe a bheidh deonaithe.

Tá tuilleadh eolais faoi bheartas comhionannais agus éagsúlachta EPSO le fáil ach ach dul chuig ár leathanach gréasáin comhdheiseanna.

Tá eolas faoi na socruithe réasúnta inár bhfíseán faoi na socruithe réasúnta agus tá tuilleadh eolais inár bhfógrán céim ar chéim faoi conas socruithe speisialta a iarraidh sna trialacha roghnúcháin.

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil linn (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Dáta na postála: 02/07/2020 - 13:00

CAD É FÉIN:

Tréimhsí oiliúna ar pá in Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh i réimsí éagsúla ina gcuirtear deiseanna ar fáil le haghaidh oiliúnaithe faoi mhíchumas. Faoin gclár seo, cinntítear go gcuirtear 4-6 thréimhse oiliúna ar pá ar fáil gach bliain do náisiúnaigh den Aontas atá faoi mhíchumas a aithnítear go hoifigiúil. Ní mór céim ollscoile a bheith ag iarrthóirí nó ní mór dóibh a bheith sa tríú bliain (nó a comhionann) de chúrsa in institiúid ardoideachais.

 

CATHAIN?

Is féidir iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúna Meán Fómhair 2020 — Eanáir 2021 idir an 17 Feabhra (meán lae, am na Bruiséile) agus an 16 Márta 2020 (meán lae, am na Bruiséile).

 

CONAS?

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach ar shuíomh gréasáin na Comhairle.

Dáta na postála: 17/02/2020 - 09:59

In EPSO creidimid gur cheart comhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn ar bhonn gníomhach i ngach ceann dár bpróisis roghnúcháin.

Ba mhaith linn aird daoine a tharraingt, go háirithe saoránaigh den Aontas Eorpach atá faoi mhíchumas (riochtaí sláinte éagsúla san áireamh) agus iad a spreagadh le hiarratas a dhéanamh ar phost in institiúidí nó i ngníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

Is deis é seo freisin ar ár saoránaigh agus daoine ar mhian leo post a fháil leis an Aontas Eorpach a chur ar an eolas faoinár mbeartas comhionannais agus éagsúlachta, faoi bhearta sonracha d’iarrthóirí atá faoi mhíchumas (riochtaí sláinte éagsúla san áireamh) agus faoi uirlisí praiticiúla lenar féidir oiriúnuithe speisialta a iarraidh sna trialacha roghnúcháin.

Tá tuilleadh eolais faoin nglao ar chomhoibriú, le fáil ar an leathanach gréasáin saincheaptha.

Dáta na postála: 03/12/2019 - 10:00