Strona główna > Important info

Important info

W przededniu Europejskiego Miesiąca Różnorodności (który organizowany jest co roku w maju) EPSO zakończyło szczegółową analizę odpowiedzi otrzymanych w ramach pilotażowego badania na temat różnorodności, które przeprowadzono w 2021 r.

Możesz już zapoznać się z naszą nową broszurą, która powstała w oparciu o ponad 6 tys. otrzymanych odpowiedzi i dobrowolnych oświadczeń respondentów. Opisano w niej główne wyniki badania i wyciągnięte wnioski, w tym kluczowe cechy obecnej puli kandydatów EPSO.

Zamieściliśmy w niej również dodatkowe informacje zwrotne na temat samego badania i jego ograniczeń, a także na temat kroków, jakie zamierzamy podjąć, aby skuteczniej docierać do grup ludności, które są niedostatecznie reprezentowane. Cel, jaki przyświeca EPSO, to zwiększenie różnorodności puli kandydatów, tak aby lepiej odzwierciedlała różnorodność w państwach członkowskich, którym służymy.

Data publikacji: 28/04/2022 - 09:02

Europejski Bank Centralny (EBC) poszukuje zmotywowanych i pełnych entuzjazmu kandydatów ze spektrum zaburzeń autystycznych, którzy chcieliby odbyć staż w jednej z następujących dziedzin:

  • zasoby ludzkie
  • nadzór bankowy
  • statystyka

Staż otwarty dla kandydatów ze spektrum zaburzeń autystycznych jest jedną z wielu inicjatyw EBC mających przyciągać talenty i zwiększać różnorodność w miejscu pracy.

Na stronie EBC poświęconej stażom można znaleźć wszystkie niezbędne informacje – zadania stażystów, kryteria kwalifikowalności i informacje o procedurze zgłaszania kandydatur. 

Termin zgłoszeń upływa 22 kwietnia 2022 r.

Data publikacji: 29/03/2022 - 11:03

Działanie pozytywne Parlamentu Europejskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami – procedura naboru została otwarta!

Co roku PE ogłasza działanie pozytywne w formie procedury naboru skierowanej konkretnie do osób z niepełnosprawnościami, aby mogły one zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w PE. Nabór jest otwarty dla osób o różnym profilu zawodowym i ze wszystkich środowisk, z długotrwałą niepełnosprawnością równą lub większą niż 20 proc.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 marca 2022 r. o godz. 18:00 (czasu środkowoeuropejskiego). Na adres PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu prześlij swoje CV oraz informacje o tym, w jakim języku chcesz zdawać egzamin i czy na potrzeby egzaminu będziesz potrzebować jakichkolwiek racjonalnych usprawnień. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

 

Data publikacji: 08/02/2022 - 15:52

NA CZYM TO POLEGA?

Dla stażystów z niepełnosprawnościami zarezerwowane są płatne staże o różnej tematyce w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. W ramach tego programu gwarantowanych jest od 4 do 6 płatnych staży w ciągu roku, które przeznaczone są dla obywateli UE z uznaną niepełnosprawnością. Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia szkoły wyższej lub być studentami co najmniej trzeciego roku studiów wyższych (lub równoważnych). 

KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Staże odbywają się w dwóch turach, z których każda trwa pięć miesięcy:

1 lutego – 30 czerwca (pierwsza tura)

1 września – 31 stycznia (druga tura).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Wniosek można złożyć na stronie internetowej Rady, na której znajduje się też więcej informacji.

HISTORIE STAŻYSTÓW

Zapoznaj się z doświadczeniami stażystów, którzy uczestniczyli w tym programie.

Data publikacji: 25/02/2021 - 09:44

EPSO, Europejski Urząd Doboru Kadr dla instytucji UE, stara się zwiększać różnorodność puli kandydatów, tak by pracownicy unijnej służby cywilnej w pełni reprezentowali różnorodność obywateli UE, którym służą. Urząd zorganizował ankietę na temat różnorodności, której celem jest zbadanie stopnia różnorodności istniejącej puli kandydatów oraz zwiększenie zasięgu wśród przyszłych potencjalnych kandydatów.

W pierwszym tygodniu lutego 2021 r. zaproszenia do udziału w ankiecie rozesłano do uczestników wcześniejszych i zakończonych konkursów prowadzonych w latach 2018-2020. Udział w ankiecie był dobrowolny. Ankieta była w pełni anonimowa i zgodna z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów analizy statystycznej stopnia różnorodności puli kandydatów.

Najważniejsze cele UE obejmują między innymi: zwiększenie akceptacji społecznej, walkę z uprzedzeniami i propagowanie korzyści wynikających z różnorodności w coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie. Równość i różnorodność mogą pomóc Europie sprostać aktualnym wyzwaniom, zwiększyć udział w rynku pracy i zadbać o to, by wszyscy członkowie społeczeństwa mogli jak najlepiej wykorzystać swoje zdolności.

EPSO zapewnia równe szanse w swoich procedurach naboru i oferuje dostęp wszystkim kandydatom niezależnie od ich pochodzenia. W procedurach selekcji urząd stosuje zasadę włączenia społecznego, starając się wykryć i usunąć wszelkie przeszkody, ewentualne uprzedzenia i ryzyko dyskryminacji, tak aby wszyscy kandydaci mieli równe szanse i mogli w pełni wykazać się swoimi kompetencjami. Wyniki tej pilotażowej ankiety pomogą udoskonalić działania, jakie podejmuje EPSO, aby uczynić karierę zawodową w instytucjach unijnych bardziej atrakcyjną dla wszystkich obywateli UE.

Główne wyniki ankiety:

Data publikacji: 05/02/2021 - 10:49

EPSO aktywnie promuje równość i różnorodność we wszystkich prowadzonych przez siebie procedurach naboru.

Dlatego też chciałoby dotrzeć do obywateli Unii wywodzących się z różnych środowisk, poinformować ich o możliwościach pracy w instytucjach UE oraz o stosowanej przez siebie polityce równości i różnorodności, a także zachęcić ich do rozważenia kariery w instytucjach lub agencjach UE i do wzięcia udziału w już ogłoszonych i przyszłych procedurach naboru EPSO.

Więcej informacji na temat tego zaproszenia do współpracy można znaleźć tutaj.

Data publikacji: 10/12/2020 - 09:45

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością w 2020 r. EPSO opracowało nowe wytyczne na temat racjonalnych dostosowań podczas testów. Dowiesz się z nich, jak poprosić o specjalne udogodnienia. 

W wytycznych znajdziesz różne informacje, między innymi o procedurze racjonalnych dostosowań i rodzajach dokumentów (np. zaświadczeniach lekarskich), jak również przykłady możliwych udogodnień i zbiór praktycznych wskazówek.

Chcesz poprosić o specjalne udogodnienia i potrzebujesz dodatkowych informacji i narzędzi?

Zapoznaj się z naszą ulotką informującą krok po kroku, jak złożyć wniosek o specjalne dostosowanie warunków przeprowadzania testu do potrzeb kandydata.

W razie trudności w dostępie do tego dokumentu przy wykorzystaniu technologii wspomagającej skorzystaj z wersji przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością.

Zapoznaj się z informacjami o dostosowaniach możliwych podczas testów.

Więcej informacji na temat polityki EPSO w zakresie równości, różnorodności i włączenia można znaleźć na stronie EPSO poświęconej równości szans.

 

Obejrzyj nasz film na temat specjalnych udogodnień podczas testów:

Data publikacji: 03/12/2020 - 14:30

VIPTechJob to aplikacja internetowa, która pomaga osobom niedowidzącym znaleźć pracę.

EPSO w pełni wspiera ten projekt i publikuje swoje oferty pracy na stronie internetowej VIPTechJob.

Dowiedz się więcej o możliwościach pracy w UE i znajdź wiele innych ofert pracy w aplikacji VIPTechJob.

 

EPSO chciałoby zainteresować pracą w UE więcej utalentowanych osób niepełnosprawnych i mających szczególne potrzeby.

Dlatego opublikowano zaproszenie do współpracy dla wszystkich organizacji UE zaangażowanych w promowanie praw osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na temat tego zaproszenia.

Data publikacji: 11/08/2020 - 09:32

EPSO przygotowało informacje o dostosowaniach, które są możliwe podczas testów, dla kandydatów z niepełnosprawnością i o szczególnych potrzebach, jak również dla kandydatek w ciąży i karmiących piersią.

W dokumencie tym wyjaśniamy, jak rozumiemy pojęcie „racjonalne dostosowania”, i przedstawiamy słowniczek możliwych dostosowań. W przypadku każdego rodzaju dostosowania można znaleźć informacje o tym, z czym ono dokładnie się wiąże, na którym etapie testów i w których ośrodkach egzaminacyjnych jest ono możliwe i kto odpowiada za jego zapewnienie.

Więcej informacji na ten temat

Słowniczek dostosowań ma charakter wyłącznie orientacyjny i nie jest wyczerpujący. Zawsze możesz poprosić o inne dostosowania w związku ze swoimi własnymi konkretnymi potrzebami. Jest to dokument na bieżąco aktualizowany w miarę udostępniania nowych racjonalnych dostosowań, napływu nowych wniosków o udogodnienia podczas testów oraz przyznawania kandydatom prawa do konkretnych dostosowań.

Chcesz dowiedzieć się więcej o polityce EPSO dotyczącej równości i różnorodności? Odwiedź naszą stronę poświęconą równym szansom.

Obejrzyj film na temat racjonalnych dostosowań i zapoznaj się z ulotką, w której krok po kroku wyjaśniono, jak poprosić o specjalne udogodnienia podczas testów.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Data publikacji: 02/07/2020 - 13:00

O CO CHODZI?

Płatne staże w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w różnych dziedzinach zarezerwowane są dla stażystów z niepełnosprawnościami. W ramach tego programu gwarantowanych jest od 4 do 6 płatnych staży w ciągu roku, które przeznaczone są dla obywateli UE z uznaną niepełnosprawnością. Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia szkoły wyższej lub być studentami co najmniej trzeciego roku studiów wyższych (lub równoważnych).

 

KIEDY?

Zgłoszenia na staż trwający od września 2020 r. do stycznia 2021 r. można składać w okresie od 17 lutego (godz. 12:00 czasu brukselskiego) do 16 marca 2020 r. (godz. 12:00 czasu brukselskiego).

 

JAK?

Wniosek możesz złożyć na stronie internetowej Rady, na której znajdziesz też więcej informacji.

Data publikacji: 17/02/2020 - 09:59

W EPSO wyznajemy zasadę równości szans i różnorodności i aktywnie ją promujemy we wszystkich procedurach naboru.

W szczególności chcielibyśmy dotrzeć do obywateli UE z niepełnosprawnościami (lub cierpiących na różne schorzenia) i zachęcić ich do ubiegania się o pracę w unijnych instytucjach i agencjach.

Jest to również okazja do poinformowania społeczeństwa i potencjalnych kandydatów o naszej polityce równości szans i różnorodności, szczególnych udogodnieniach dla kandydatów z niepełnosprawnościami (lub cierpiących na różne schorzenia) oraz podzielenia się praktycznymi narzędziami przydatnymi przy składaniu wniosków o specjalne dostosowanie warunków przeprowadzania testów do potrzeb kandydata.

Więcej informacji na temat zaproszenia do współpracy można znaleźć na stronie na ten temat.

Data publikacji: 03/12/2019 - 10:00