Arhiivinduse/dokumendihalduse valdkonna spetsialistid

Avaleht > Arhiivinduse/dokumendihalduse valdkonna spetsialistid

Olete motiveeritud arhivaar/dokumendihaldur? Euroopa institutsioonid otsivad dokumendi-, arhiivi- ja teabehalduse valdkonna administraatoreid ja assistente.

Administraatori peamised ülesanded on töötada välja, rakendada ja jälgida kõnealuse valdkonnaga seotud poliitikameetmeid ja -strateegiaid, sealhulgas materjali kogumine, valimine ja säilitamine, digitaalne säilitamine, sisuhaldus ja teabeotsingud. Administraator peab tagama, et institutsioon haldab oma arhiive, teavet ja dokumente kooskõlas kohaldatava õigusraamistikuga.

Assistendi ülesanne on dokumentide kogumine, sortimine, indekseerimine, liigitamine ja säilitamine, arhivaali kohta konteksti selgitavate ajalooliste kirjelduste koostamine, elektroonilisse dokumendihaldussüsteemi dokumendi- ja toimikuviidete sisestamine, kolleegide toetamine dokumendi- ja arhiivihalduse küsimustes ning sise- ja välisklientide abistamine teabe ja dokumentide otsimisel.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta leiate meie veebilehelt.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – registreerimine algab 13. septembril 2018!

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kahte ELi ametlikku keelt, millest üks peab olema kas inglise või prantsuse keel.

Administraatori kohale kandideerimiseks peate olema lõpetanud vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingud, millest vähemalt kaks aastat peab olema olnud õpinguid või koolitust arhiivinduse, teabe-/teadmushalduse või dokumendihalduse vallas või millele lisaks peab teil olema omandatud diplom arhiivinduse, teabe-/teadmushalduse või dokumendihalduse valdkonnas. Teil peab olema ka vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus ametiülesannetega seotud valdkonnas.

Assistendi kohale kandideerimiseks on vaja keskharidusjärgse hariduse diplomit ja selle omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastast erialast töökogemust. Saate kandideerida ka siis, kui teil on diplom, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, või kui olete läbinud kutsealase koolituse (mis vastab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 5. tasemele). Mõlemal juhul peab teil olema seejärel omandatud vähemalt kuueaastane erialane töökogemus.

 

Arhiivinduse/dokumendihalduse valdkonna spetsialisti ametikoha tutvustus

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Arvutipõhised testid

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Hindamiskeskus

Reservnimekiri